SMLOUVA O o u.o. I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O o u.o. I. Smluvní strany"

Transkript

1 I SMLOUVA O o u.o I. Smluvní strany Objednatel Město Rokytnice v Orlických horách se sídlem náměstí Jindřicha Šimka 3,51761 Rokytnice v Orlických horách IČ: ; DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: /0800 zastoupené Petrem Hudouskem, starostou města Rokytnice v Orlických horách Zhotovitel Jmeno. a pnjmenl v. ( nebo f Irma ). bytem (se sídlem). IČ ; DIČ. bankovní spojení:. číslo účtu:. (zastoupená). uzavírají tuto smlouvu o dílo: II. Uzavření smlouvy Smlouva o dílo se uzavírá podle zákona číslo 513/1991 Sb., podle 536 a násl. Obchodního zákoníku v jeho platném znění. III. Předmět díla 1. Zhotovitel se touto Smlouvou o dílo zavazuje vyhotovit pro objednatele audiovizuální dílo v tomto rozsahu: 6x - AIV dokumentární film o lidových řemeslech - délka každého 4 minuty (celkem do 24 minut) 1x - AIV dokumentární film k expozici Příroda Orlických hor (délka přibližně minut) 1x - AIV dokumentární film o potoce ve všech ročních obdobích (délka 3-5 minut) 1x - 3D dokumentární film o nejzajímavějších místech Orlických hor (délka 8-10 minut) 1x - AIV dokumentární film o historii a současnosti Rokytnice v Orlických horách (délka minut) dále jen..předmět díla". 2. Podrobné zadání ke všem částem předmětu díla je uvedeno v Příloze Č. 1 A - E, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. IV. Povinnosti zhotovitele Zhotovitel je povinen: 1. Dodržet podmínky a technické požadavky na kvalitu předmětu díla, které jsou uvedeny v Příloze Č. 1 A - E, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, zejména v potřebné kvalitě obrazu i zvuku, podkladových textů, grafických prací, kamery, střihu, filmové hudby, mluveného slova, titulků (polsky, anglicky, německy; česky pro neslyšící) postprodukce a režie.

2 2. Do 30 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli ke každé jednotlivé části díla literární a technický scénář. Případné odchylky od jednotlivých schválených scénářů, ke kterým dojde v době realizace, je zhotovitel povinen konzultovat se zadavatelem. 3. Provést povinné konzultace s objednatelem při tvorbě díla nejméně jednou za tři měsíce v termínech dle čl.vl1. odst.1. smlouvy níže. 4. Řídit se pokyny objednatele a zapracovat případné připomínky vzešlé z jednotlivých konzultací. 5. Hradit si vedlejší náklady související s nákupem filmových materiálů od organizací vlastnící autorská práva k filmovým dílům a náklady související s poplatky za získání práv k využití historických archivních materiálů. 6. Dodat každý předmět díla ke korektuře a schválení 1x na samostatném DVD disku ve formátu DVD video PAL, včetně titulků a potisku a graficky zpracovaného obalu s krabičkou, a to nejpozději v termínu do 31. ledna Případné nedostatky a požadavky k jednotlivým částem díla po provedené korektuře předá objednatel zhotoviteli do 5. února Po konečném schválení celého předmětu díla předá zhotovitel finální verzi všech filmů nejpozději do 15. února 2014 v podobě 3x DVD, včetně potisku, krabičky a zpracovaného obalu ke každému filmu zvlášť. Cyklus filmů Lidová řemesla předá navíc na jednom DVD včetně vnitřního menu. 7. Vytvořit předmět díla osobně nebo ve spolupráci (podle potřeb jednotlivých částí díla) a předat je zadavateli ve lhůtě stanovené touto smlouvou a upravené tak, aby mohlo být využito k účelu smlouvou sjednanému. Přitom však odpovídá objednateli díla sám a plně za předmět této smlouvy i za ostatní ze smlouvy vyplývající závazky. v. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen: a) zajistit dodavateli předmětu díla veškerou součinnost k plnění předmětu díla, b) bez zbytečných odkladů provést v dohodnutých termínech jednotlivé konzultace a korektury k předmětu díla, c) uhradit dodavateli při splnění všech podmínek cenu za předmět díla uvedenou v čl.vi Smlouvy o dílo. 2. Objednatel se dále zavazuje: Vstupovat do jednání s orgány ochrany přírody, institucemi vlastnícími autorská práva k filmovým materiálům, se státními archívy a muzei za účelem dohodnutí co nejvýhodnějších podmínek pro plnění předmětu díla. VI. Cena díla 1. Za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena celková částka ceny díla ve výši Kč (včetně DPH). Tato cenu je konečná a nepřekročitelná. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tuto částku ve dvou samostatných splátkách. První splátka ve výši 20% z celkové ceny díla je splatná do 15 dnů od předložení a schválen í technických scénářů předmětu díla uvedených v či. III odst. 1 smlouvy. Zbývajících 80% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení celého díla, jeho finálním schválením a konečném předání objednateli. Jednotlivé částky jsou splatné na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem objednateli. Obě faktury jsou splatné do 15 dnů od doručení tohoto dokladu objednateli. 3. V případě nedodržení konečného termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Pokud budou v době konečného předání na díle nedostatky, které byly připomínkovány ze strany objednatele v rámci korektur díla a nebyly odstraněny, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel; smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

3 4. Pokud dojde k prodlení v platbě některé ze splátek nebo konečného vyúčtování ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,05% z částky za každý den prodlení. 5. Konečné vyúčtování potom provede zhotovitel do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Dnem zaplacení je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce bankovního ústavu objednatele. 6. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla dnem zaplacení daňového dokladu (faktury). VII. Doba plnění 1. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné plnění zpracování části díla vždy do povinných konzultací a konečné dokončení předmětu díla podle článku III. a jeho předání objednateli. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné plnění zpracování části díla a konečné dokončení předmětu díla v termínech podle článku IV. odst.6. smlouvy shora a jeho předání objednateli. O předání díla a jeho převzetí objednatelem strany sepíší protokol o předání a převzetí. 2. Smlouva je splněna a uzavřena dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran. VIII. Ostatní ujednání 1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele v průběhu realizace díla informace o stavu plnění předmětu díla a provedených pracích. Tyto informace budou předávány na povinných konzultacích a kontrole postupu prací u jednotlivých částí díla (měsíce květen, srpen a listopad 2013). 2. Zaplacením za dílo přechází na objednatele vlastnictví k dílu a výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít, tedy všechna práva spojená s užitím díla, tzn. právo na rozmnožování originálu díla, právo na rozšiřování originálu díla, právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti dle 12 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Objednatel nesmí dílo ani jeho části měnit, krátit nebo jakkoliv s ním manipulovat bez schválení postupu zhotovitelem (autorem díla). Oprávnění dílo užít uděluje zhotovitel objednateli bezúplatně. 3. Územní rozsah licence není omezen územím České republiky, tzn. že objednatel může oprávnění daná licencí využívat po celém světě. Časový rozsah licence není ničím omezen. 4. Další nebo jiné použití díla (případně jeho části), pokud není dovoleno přímo zákonem, je možné jen se souhlasem zhotovitele (autora díla) a bude předmětem nové smlouvy. 5. Zhotovitel (autor díla) má právo na uvádění svého autorství při užití předmětu díla a má také právo na použití všech částí díla (i jednotlivě) k nekomerčním účelům vlastní prezentace (například na soutěžích nebo nekomerčních prezentacích vlastních prací). Vstupní data, jejichž části byly k vyhotovení díla využity, zůstávají v majetku zhotovitele. 6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla zahrnuje i nutné a účelně vynaložené náklady zhotovitele, které mu vznikly v souvislosti se zhotovováním díla dle předmětu této smlouvy a uvedená cena v bodě IV. je konečná. 7. Zhotovitel prohlašuje, že pokud při zhotovení díla použije dílo jiného autora, je k tomu oprávněn tak, že toto oprávnění není v rozporu s touto smlouvou. 8. Závazkový vztah upravený touto Smlouvou o dílo a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené, avšak z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá další práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí autorským zákonem, tiskovým zákonem a předpisy souvisejícími.

4 9. Přílohy Č. 1 A - E jsou nedílnou součástí této smlouvy. 10. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným a postupně číslovaným písemným dodatkem. 11. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále. 12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. IX. 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 2. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města č ze dne. V Rokytnici v Orlických horách dne. Petr Hudousek starosta města Rokytnice v Orlických za objednatele díla horách zhotovitel díla

5 Příloha Č. 1 - část A Lidová řemesla (cyklus šesti AN filmů - Lidová řemesla zaniklá, oživovaná (Expozice IV. - 4NP muzea - Lidová řemesla) a živá) Šest krátkých filmů představí drobné výrobu domácí starých řemeslných produktů, které byly prakticky do druhé světové války vyráběny v téměř všech domácnostech horalů. Většina z níže uvedených činností byla vykonávána především v zimních měsících, ale mnohdy byla také jednou z hlavních zdrojů obživy. Její rozšíření bylo vlastně po celé oblasti Orlických hor... Výroba skleněných ozdob (převážně vánočních) byla dokonce vykonávána právě v Rokytnici v Orlických horách a v jejím okolí. Lidová řemesla, která budou představena v těchto filmech, však byla přesto ve většině případů využívána pouze jako přivýdělek (i když pro lidi velmi důležitý a zásadní přivýdělek), a to, jak jsme již uvedli, hlavně v zimních měsících, kdy byla utlumena činnost hlavního zdroje obživy - zemědělství. Jednotlivé filmy, které popisují pracovní postupy jednotlivých tradičních lidových řemesel, by tak měly návštěvníky nejen seznámit s těmito druhy prací a s možností si ji vyzkoušet, ale měly by také evokovat myšlenky na zvláštní propojení práce člověka s přírodou (hlavně před konečným zničením několikasetleté tradiční společnosti v Sudetech). Expozice v této části chce být netradiční s vitrínami a místy, které by měly být i zvláštními dílnami; pro jednotlivé návštěvníky s možností prakticky si tato lidová řemesla vyzkoušet. A k tomu má významnou měrou pomoci i šest krátkých filmů ukazujících výrobu nebo práce jednotlivých řemesel.. Jednotlivé filmy v této části expozice budou tedy být jakýmsi "popisem pracovního postupu", podle kterého si mohou návštěvníci vyzkoušet stará lidová řemesla, případně si i svůj výrobek, který si vytvoří podle "návodu" lidí z filmu, kteří se starými lidovými řemesly ještě dnes zabývají, odnést z muzea domů... Jednotlivé filmy tedy budou v jakýchsi samostatných dílnách (boxech) promítány vždy pouze pro jednoho nebo dva návštěvníky, aby nerušily ostatní návštěvníky muzea. Bude také možné, aby si film člověk, který podle něho vytváří svůj výrobek, mohl sám zastavit a poté si ho opět pustit až ve chvíli, kdy bude moci pokračovat v činnosti z výše zmíněného filmového "popisu pracovního postupu". Tedy až ve chvíli, kdy bude s částí, kterou právě zkouší, hotov... Nebo si bude moci film pustit i několikrát, také z toho důvodu nesmí být rozvláčný, ale hlavně hodně popisný... První velice krátká část filmu (maximálně do vteřin) seznámí návštěvníka z historií dané činnosti, její historické začlenění a jeho praktického využití v době, kdy byla využívána. Filmy tedy zcela zásadním způsobem ovlivní tuto část expozice a pomohou návštěvníkům k tomu, aby si zde na základě audiovizuálního demonstrovaného pracovního postupu pokusili vytvořit vlastní výrobek vycházející z tradiční lidové kultury a aby si ho mohli sebou odnést... Ukázky jednotlivých lidových řemesel budou natočeny s obyvateli Orlických hor, kteří se danou problematikou konkrétního lidového řemesla zabývají a udržují tradice těchto řemesel v regionu Orlických hor... Tito lidé budou také ve filmu velice krátce představeni (alespoň například pouhými titulky a fotografiemi jejich práce na závěr každého z filmů)... Jednotlivé filmy se budou věnovat těmto tradičním lidovým řemeslům: 1) Podmalba na skle. Film představí malbu jednoho konkrétního obrázku - motivu, ale návštěvník si bude moci vybrat z několika motivů (světské, lidové, náboženské, portrét atd.). Zájemci z řad návštěvníků si mohou podle filmu vytvořit malý obrázek s využitím předtištěné plastové destičky a namalovat si tak vlastní podmalbu na skle. 2) Skleněné drátěné ozdoby. Orlické hory byly známé svými sklárnami již od středověku, postupně však zanikaly... V regionu (a zvláště v okolí Rokytnice) se ale objevuje na faktorském systému organizovaná výroba korálkových vánočních ozdob. Film věnovaný

6 výrobě drátěných ozdob by měl představit tuto výrobu i výrobu originálních vánočních ozdob. Podle filmu si poté zájemci mohou z připraveného materiálu vyrobit vlastní ozdoby navlékáním korálků... 3) Lubové krabičky. Ještě počátkem minulého století byla velmi tradiční domáckou výrobou v Orlických horách výroba lubových krabiček z dýh (Iubů). Film by měl představit toto netradiční lidové řemeslo a ukázat v praktické části hlavně činnost lepení lubů, ale i výrobu celé lubové krabičky... Návštěvníci si mohou podle návodu z filmu zkusit právě část lepení lubů... 4) Betlémy. Betlemářství bylo typickým zimním řemeslem ve všech horských i pod horských oblastech nejen Orlických hor a Podorlicka. V mnoha domácnostech se vyráběly drobné betlémové figurky po stovkách. Betlémy byly vyřezávané (hlavně kostelní betlémy), ale třeba také deskové malované... Většina betlémů však byla malovaných papírových... Film, který by měl kromě krátké historie provázet činnost návštěvníků v této dílně věnované betlémům, by měl ukázat práci na jedné papírové figurce od jejího nakreslení, vybarvení až po její vystřižení a vložení na příslušné místo betléma. Návštěvníci by si měli podle tohoto návodu vybrat jednu z několika předkreslených figurek, vybarvit si ji a vystřihnout a "zapíchnout" do již vystaveného betlému v expozici (třeba i vlastnoručně podepsanou), kam návštěvníci figurky vkládají, nebo si ji odnést domů... S) Textilní výroba. Téměř v každé chalupě stával tkalcovský stav, na kterém se většinou zpracovával len. Film v této dílně by měl ukázat krátce práci na starém tkalcovském stavu, ale hlavně návštěvníky přivést k činnosti lámání lnu a tkaní na karetkách. Film by měl ale ukázat i práci na tkalcovském stavu... Návštěvníci si zkusí podle návodu z filmu tkaní na karetkách nebo jinou drobnou činnost spojenou s domáckou textilní výrobou... 6) Louče. Poslední z předvedených lidových řemesel je jednoduchá výroba loučí. Ke zcela tradičním a nezbytným činnostem horalů zvláště v zimě patřila výroba dřevěných loučí, které byly před zavedením elektřiny jednou z možností, jak si v chalupě ve zimní tmě svítit... Loučemi se ještě počátkem minulého století svítilo téměř ve všech chalupách Orlických hor i Podorlicka (než byla zavedena elektřina). Film ukáže na jednoduchém příkladu výrobu několika loučí i její praktické využití při svícení v chalupách... Návštěvníci si podle filmu mohou také několik loučí sami vyrobit... Výroba loučí je velice jednoduchá a podle návodu z filmu by dvěma návštěvníkům trvala asi dvě až tři minuty včetně přípravy... Navíc výroba loučí na jednoduché řezačce je velmi snadná, což bude vidět i ve filmu... Technické požadavky filmu: Cyklus šesti krátkých dokumentárních populárně-naučných filmů o lidových řemeslech, s "popisem pracovního postupu" jednotlivých vybraných lidových řemesel, které využívali naši předkové v Orlických horách a Podorlicku Délka každého filmu: asi 4 minuty (celkem asi minut) Barevný Každý jednotlivý film předvede "popis pracovního postupu" podle výše uvedených požadavků Full HD, 16:9 Zvuk ve formátu stereo Dolby Digital Náměty, scénáře, technické scénáře Originál texty i hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Komentář lidových řemeslníků přímo s popisem výroby, kterou provádějí (nebo komentáře profesionálním moderátorem); bude upřesněno po diskuzi zadavatele s dodavatelem po dodání technického scénáře Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy Minimální požadavky na použitou kameru: Full HD Obrazový snímač: HD 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS)

7 Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/2Sp (SOi) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvou kanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD

8 Příloha č.1 - část B Příroda Orlických hor (AIV film; hlavní film celé expozice muzea) (Expozice III. - 2 NP muzea - Příroda Orlických hor) Nejdelší a "hlavní" film celé expozice bude vytvořen jako film, který návštěvníky expozice Muzea v Rokytnici v Orlických horách seznámí se životem v přírodě ve všech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima)... Film může být například jakýmsi putováním podél řeky Divoké Orlice od Pašerácké lávky k jejím pramenům a měl by seznámit návštěvníky s vývojem přírody Orlických hor od nejstarších dob po současnost s přesahem do jednotlivých oblastí hor (včetně hřebenových oblastí), do různých časových období, ale bude současně putováním přírodou Orlických hor v jednotlivých ročních obdobích a bude tak zasahovat všechna roční období... Dlouhodobé působení člověka na zdejší krajinu probíhalo v závislosti na stupni společenského a technického rozvoje a bylo podmíněno charakterem přírodních poměrů. Podléhalo tudíž určitým zákonitostem, které by měl film také zohlednit... Celkové pojetí filmu je volnější, ale mělo by zachovat sounáležitost všech ročních období a seznámit s přírodou Orlických hor v oblastech geologie, flory a fauny a ochrany životního prostředí. Putování podél řeky Divoké Orlice je tedy jakýmsi návodem, jednou z možností, jak téma uchopit, ale které není zcela dogmatem tématu filmu Příroda Orlických hor... Ale také vyznění celého filmu by mělo zůstat zcela zachováno... Mnohé ze přírodních zajímavostí Orlických hor nelze ve filmu opomenout - je to zbytek pralesovité zakrslé horské bučiny s luční enklávou v PR Bukačka, kde je také asi 250 různých druhů vyšších rostlin (některé uvedené níže), ale ve filmu by neměly být opomenuty ani další PR - Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím, Komáří vrch nebo Černý důl u Horní Rokytnice a další... Ale ani další chráněná místa s výskytem zajímavé flory i fauny - U Kunštátské kaple, Trčkov a Trčkovská louka a další horské louky, Rašeliniště Kačerov a mnohé další, kde právě najdeme mnohé vzácné rostliny nebo zvěř Orlických hor... Tento film má za cíl podrobněji seznámit s nejtypičtější florou i faunou Orlických horrůzné druhy stromů, lesní porosty, houby a další nižší rostliny, vyšší rostliny (bledule jarní, vstavače, mokřadní jarní rostliny), ryby (pstruh, vranka, mihule), obojživelníci a plazi (ropucha, skokan, čolek, mlok, ještěrka, užovka, zmije), ptáci (dravci - jestřáb, poštolka, káně; sovy, výr velký, skorec, strakapoud, vrána, drobní zpěvní ptáci), měkkýši, hmyz, brouci, motýli, pavouci; savci - srnec, jelen, muflon, daněk, prase divoké, liška, jezevec, drobné šelmy, drobní hlodavci a hmyzožravci; netopýři a vrápenci), ale také ale také s méně obvyklými nebo jedinečnými rostlinami či zvířaty, které se v Orlických horách vyskytují (z rostlin - Iilie zlatohlavá, prha arnyka, vachta trojlistá, všivec lesní, tučnice obecná, další mokřadní jarní rostliny, česnek medvědí; ze zvířat - dravci, kuna, bobr evropský, chřástal polní, čáp černý). Některé druhy zvěře budou ve filmu ukázány včetně páření, rozmnožování nebo starání se o potomstvo... Film má tedy dvě linie - první z nich je seznámení s životem přírody v jednotlivých ročních obdobích a druhou je časová posloupnost ve smyslu jednotlivých období vývoje Země v regionu Orlických hor (od geologického profilu Orlických hor na řece Divoké Orlici nedaleko Zemské brány i na jiných místech hor a ukázek i některých dalších partií u řeky Divoké Orlice). Součástí filmu budou i letecké záběry některých jednotlivých míst Orlických hor i celkové záběry na části Orlických hor v rozsahu vhodném k tématu (asi 2-3 minut) a přírodní památky Orlických hor a některé z přírodních zajímavých míst v jednotlivých ročních obdobích (také asi 2-3 minuty). Vyprávění filmu by mělo vyznít pro přírodu Orlických hor jako o zajímavé a atraktivní lokalitě, která má návštěvníkovi z flory i fauny co nabídnout ve všech ročních obdobích... Film bude zakončen ochranou přírody (CHKO, přírodní rezervace a přírodní památky, přírodní výtvory, nejznámější naučné stezky a přírodní a historické poměry území). Film by měl nenásilnou formou (průvodci této části filmu by měly být děti nebo mládež) ukázat

9 chování v přírodě, pravidla táboření, letní tábory, trampování a chataření, rozdělávání ohně, chování se k rostlinám i živočichům, ale také krátké ukázky drobné pomoci přírodě (např. pouhé neodhazování odpadků nebo úklid tábořiště před odchodem z něho). Tento film bude zpracován s čteným komentářem profesionálního moderátora a ve filmu bude použita originální hudba. Text i hudba musí být ošetřeny podle autorského zákona a autorských práv. Obě tyto složky budou jednolitým celkem, který navodí atmosféru a vytvoří tak pro návštěvníky nezapomenutelný zážitek a motivaci k návštěvě jednotlivých částí Orlických hor... Také by měl přinést všem návštěvníkům (zvláště žákům ZŠ a studentům SŠ) informace o jednotlivých přírodních zajímavostech hor... Technické požadavky filmu: Dokumentární populárně-naučný film o přírodě Orlických hor ve všech ročních čtyřech obdobích zaměřený a přírodní lokality, floru a faunu, ale také ochranu přírody Délka: minut Barevný Použití historických materiálů z filmových archivů (doporučeno NFA, KF Praha, archív ČT) nebo občanů Letecké záběry (rozsah viz výše) Full HO, 16:9 Zvuk ve formátu Dolby 5.1 Námět, scénář, technický scénář Originál texty i hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Čtený komentář profesionálním moderátorem Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy Minimální požadavky na použitou kameru: Full HO Obrazový snímač: HO 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/25p (SOi) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvoukanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD (nebo podle požadavku zadavatele)

10 Příloha č.1 - část C Potok ve všech ročních obdobích (krátký hudební film bez komentáře) (součást Expozice 111.,živý panel 14-2.NP muzea + jednotlivé kiosky) Krátký film o jedné malé lokalitě jednoho z potoků Orlických hor nebo Podorlicka (neregulovaný úsek horského potoka)... Film je součástí expozice (ukázky jeho "života" ve všech čtyřech ročních obdobích...). Život potoka začíná na jaře, kdy se i potok a jeho okolí probouzí k novému životu, všechno jakoby září, pokračuje v létě, kdy je všechno v barvách a i okolí je zajímavé, dále podzimem, kdy se i potok a jeho obyvatelé připravují na jakýsi klid, potok v zimě je potom ukázkou jakési letargie přírody a klidu, některé úseky jsou zcela zamrzlé, někde se voda prodírá ledem. A poté film končí opět na jaře (v předjaří), kdy se i potok a jeho okolí probouzí k novému životu, všechno jakoby září, do kraje i do potoka přichází "nový život"... Technické požadavky filmu: Dokumentární o jednom potoce a jeho "životě" v přírodě Orlických hor ve všech čtyřech ročních obdobích zaměřený na jednotlivou lokalitu potoka (ukázat atmosféru potoka v jednotlivých ročních obdobích a život v této lokalitě potoka) Délka: 3-5 minut Barevný Film podle výše uvedených požadavků Full HD, 16:9 Zvuk ve formátu stereo Námět, scénář, technický scénář Originál hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Pouze s hudbou, bez komentáře (případně pouze několik popisků) Minimální požadavky na použitou kameru: Full HD Obrazový snímač: HD 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/25p (50i) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvou kanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD

11 Příloha č.1 - část D Krásy Orlických hor... (3D film; dokument o nejzajímavějších místech Orlických hor) (Expozice II. - 1 NP - Vstupní prostor muzea) Krátký film ve formátu 3D bude součástí hned první části expozice muzea... Film by měl plnit především motivační úlohu pro návštěvníky a měl by být prvotním seznámením s oblastí (nejzajímavější místa, nejkrásnější části přírody, přírodní památky, historické památky i další příklady kulturního a přírodního dědictví Orlických hor a Podorlicka). Tento 3D film by měl být spíše jakousi "nevšední podívanou" na krásy Orlických hor. Bude obsahovat především krásná, zajímavá, atraktivní i netradiční místa regionu. Jeho součástí budou také letecké záběry masivu Orlické hory i jednotlivých přírodních a historických památek, záběry některých zajímavých míst, řeky Divoké Orlice... Výběr z nejvýznamnějších historických a technických památek - hrady Potštejn, Litice, židovský hřbitov Skalka, zámky Častolovice, Doudleby, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, klášter na Hedeči u Králík, poutní místo Homol, Kunštátská kaple, kostely v Neratově a Liberku, chata Na Šerlichu, Zemská brána a Pašerácká lávka. Příklady nejatraktivnějších lokalit v okrajových oblastech Orlických hor - Utzův betlém v Olešnici, masív Králického Sněžníku, prameny Divoké Orlice Czarne bagno v Polsku... Výběr z technických památek Orlických hor - dřevěný most v Pekle nad Zdobnicí, Pastvinská přehrada, pevnostní linie, tvrz Hanička a okolní pěchotní sruby, lokální železniční tratě... Výběr z přírodních památek a zajímavosti (řeka Divoká Orlice, příroda na řece u Pašerácké lávky a Zemské brány, řeky Zdobnice a Říčka a jejich soutok Plačtivá skála, přírodní rezervace a chráněná území, skála Sfinga, Neratovské louky, Velká Deštná, prales Bukačka, jeskyně a štoly Orlických hor, některé památné stromy (např. Vejdova lípa, památná alej u Rokytnice), Ivanské jezero... Film musí obsahovat i několik jednotlivých zajímavostí flory i fauny Orlických hor (několik příkladů tradiční i jedinečné flory a fauny Orlických hor)... Film by měl tedy lákat k návštěvě různých míst v Orlických horách; případně s krátkým přihlédnutím k užšímu regionu Rokytnice v Orlických horách a jejímu okolí (tvrz Hanička, km železnice, řeky Zdobnice a Říčka s Plačtivou skálou, alej v Rokytnici - Nové Dvory s památnými stromy, rašelinná louka, Julinčino údolí... Tento 3D film by měl být spíše hezkou podívanou na krásy Orlických hor. Jeho ambice by měly spočívat v seznámení s oblastí a ukázkou nejkrásnějších míst... V prostoru vchodu do muzea bude tedy umístěna 3D projekce s filmem vytvořeným pro tento účel a uvedením do celé expozice. Výběr jednotlivých lokalit, které budou ve filmu představeny, by měly být přesně konkretizovány po diskuzi dodavatele se zadavatelem po odevzdání první verze technického scénáře tohoto filmu (případně zadavatelem schváleny bez připomínek). Technické požadavky filmu: Dokumentární populárně-naučný film krásách Orlických hor, o historických a přírodních památkách; přináší krásu Orlických hor 3D film Délka: 6-8 minut Barevný Full HO, 16:9 Zvuk ve formátu Dolby 5.1 (3D zvuk technologie) Originální hudba i text (ošetřené autorským zákonem a autorskými právy) Čtený komentář profesionálním moderátorem Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy

12 Minimální požadavky na použitou kameru: 3D kamera; 2x Full HO Obrazový snímač: HO 1/4 palce Počet pixelů na snímač: 3,32 mega pixelů 2 obrazové snímače - čipy (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/2Sp (SOi) Formát záznamu videa: AVCHO Obraz: 16:9 Audio: dvoukanálové Oolby Oigital, 3D zvuk technologie Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: OVO (nebo podle požadavku zadavatele)

13 Příloha č.1 - část E Rokytnice v Orlických horách dokumentární populárně-naučný AN film o historii i současnosti města (Expozice - 1.NP; vstupní část muzea, kiosky) Populárně-naučný dokumentární film o historii města Rokytnice v Orlických horách (s dobovými materiály včetně historických filmů, dokumentů a fotografií) s přihlédnutím k okolním obcím, pevnostnímu opevnění a jeho historii, kulturnímu dědictví a historickým i přírodním památkám a zajímavostem regionu... Film by měl seznámit diváky populární formou s dějinami města, případně ukázat současný život v několika krátkých ukázkách tradičních akcí. Ve filmu by se měl objevit nejen komentář profesionálního moderátora, ale také výpovědi místních historiků, badatelů a pamětníků (např. u odsunu sudetských Němců, z příjezdu nebo odjezdu sovětských vojsk)... Dokumentární film bude obsahovat historické materiály (včetně dokumentů z muzeí a archivů). Měl by vyprávět příběh města Rokytnice v Orlických horách od nejstarších dob jejího osídlení jako uhlířské osady a kolonizace na přelomu 13. a 14. století, kdy se hledaly lokality bohaté na zásoby dřeva, a vzniku samostatného statku až po minulé století... Ve filmu by se měly objevit rody Licků z Rýzemburka, kteří vybudovali v místě dnešního zámku vodní tvrz, a rodina německého šlechtice Joachim Mauschwitz z Armenruh, kdy pomalu z regionu mizí český jazyk a stále silněji se projevuje vliv přicházejících německy mluvících řemeslníků; řemesla a s nimi spojené cechy se rychle rozvíjely. Součástí dokumentu jsou také tiskové materiály (včetně nejstarších materiálů z oblastního archivu a muzea v Rychnově nad Kněžnou)... Neměl by být opomenut ani vliv německého rodu Jana Mikuláše svobodného pána z Nostitzu, jehož vliv na region je dlouhý několik století až do konce třicátých let 20. století. Nostitzové založili i vsi v okolí (Panské Pole, Julinčino údolí, Hanička, Hadinec). Film by neměl pominout ani vliv Židů na město. Několik židovských rodin dostalo povolení zřízení vlastního hřbitova, který se dochoval v torzu do dnešních dnů (ukázky s příběhem rodiny alespoň jednoho náhrobku se objeví ve filmu). Dodnes je v jednom z domů města dochováno torzo jejich očistné lázně (mikve). Ve filmu by se měla objevit i řemesla; včetně ukázek dnešních řemeslníků, kteří se starými řemesly zabývají (brašnář, pekař, zemědělec atd.). Dokument by se měl zabývat také vlivem německy mluvícího obyvatelstva, vznikem separatistických útvarů a přímou intervencí armády v roce 1918, nástupem Hitlera k moci a vlivem nacismu na region, odchodem české menšiny na počátku války, odsunem Němců po válce a celkovou atmosférou doby (využít výpovědí pamětníků). Tato část filmu bude s využitím dobových materiálů ( archivní fondy SOkrA Rychnov n.k., SOblA Zámrsk, NA Praha, Národní muzeum, včetně filmových - doporučen NFA KF,Praha, archív ČT nebo materiály občanů regionu), dokumentů a fotografií a vzpomínek pamětníků. Využití i filmového materiálu z odchodu českých vojáků z pevnostní tvrze Hanička (Dělostřelecké pevnosti Hanička ve filmu bude věnován větší prostor, významná historicky i turisticky; stejně jako dalším menším pěchotním srubům a lehkému opevnění v okolí...) a příchodu i odchodu sovětských vojsk... Další část filmu (s využitím dobových materiálů a vzpomínek pamětníků) bude věnována životu města se sovětskou armádou a budování socialismu, které vedlo k likvidaci některých kulturních památek na Rokytnicku a úpadku řemesel. Filmem se budou prolínat historické i přírodní památky města i blízkého regionu (např. hrobka rodu Nostitzů v kostele Nejsvětější Trojice, renesanční jednopatrový zámek s oválným Anenským sálem, kaplí sv. Petra a Pavla a parkem, kostel Všech Svatých nebo empírová kašna, dřevěné domy s podsíněmi, kaple sv. Anny - patronka Orlických hor; Anenská pouť) a jeho součástí bude také historie lokální železniční trati, která v městě končí. Ve filmu se objeví také řeky Zdobnice a Říčka se soutokem Plačtivá skála (včetně pověsti), říčka Rokytenka, alej vzácných stromů a další zajímavosti... Zmínka by měla patřit i obcím