SMLOUVA O o u.o. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O o u.o. I. Smluvní strany"

Transkript

1 I SMLOUVA O o u.o I. Smluvní strany Objednatel Město Rokytnice v Orlických horách se sídlem náměstí Jindřicha Šimka 3,51761 Rokytnice v Orlických horách IČ: ; DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: /0800 zastoupené Petrem Hudouskem, starostou města Rokytnice v Orlických horách Zhotovitel Jmeno. a pnjmenl v. ( nebo f Irma ). bytem (se sídlem). IČ ; DIČ. bankovní spojení:. číslo účtu:. (zastoupená). uzavírají tuto smlouvu o dílo: II. Uzavření smlouvy Smlouva o dílo se uzavírá podle zákona číslo 513/1991 Sb., podle 536 a násl. Obchodního zákoníku v jeho platném znění. III. Předmět díla 1. Zhotovitel se touto Smlouvou o dílo zavazuje vyhotovit pro objednatele audiovizuální dílo v tomto rozsahu: 6x - AIV dokumentární film o lidových řemeslech - délka každého 4 minuty (celkem do 24 minut) 1x - AIV dokumentární film k expozici Příroda Orlických hor (délka přibližně minut) 1x - AIV dokumentární film o potoce ve všech ročních obdobích (délka 3-5 minut) 1x - 3D dokumentární film o nejzajímavějších místech Orlických hor (délka 8-10 minut) 1x - AIV dokumentární film o historii a současnosti Rokytnice v Orlických horách (délka minut) dále jen..předmět díla". 2. Podrobné zadání ke všem částem předmětu díla je uvedeno v Příloze Č. 1 A - E, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. IV. Povinnosti zhotovitele Zhotovitel je povinen: 1. Dodržet podmínky a technické požadavky na kvalitu předmětu díla, které jsou uvedeny v Příloze Č. 1 A - E, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, zejména v potřebné kvalitě obrazu i zvuku, podkladových textů, grafických prací, kamery, střihu, filmové hudby, mluveného slova, titulků (polsky, anglicky, německy; česky pro neslyšící) postprodukce a režie.

2 2. Do 30 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli ke každé jednotlivé části díla literární a technický scénář. Případné odchylky od jednotlivých schválených scénářů, ke kterým dojde v době realizace, je zhotovitel povinen konzultovat se zadavatelem. 3. Provést povinné konzultace s objednatelem při tvorbě díla nejméně jednou za tři měsíce v termínech dle čl.vl1. odst.1. smlouvy níže. 4. Řídit se pokyny objednatele a zapracovat případné připomínky vzešlé z jednotlivých konzultací. 5. Hradit si vedlejší náklady související s nákupem filmových materiálů od organizací vlastnící autorská práva k filmovým dílům a náklady související s poplatky za získání práv k využití historických archivních materiálů. 6. Dodat každý předmět díla ke korektuře a schválení 1x na samostatném DVD disku ve formátu DVD video PAL, včetně titulků a potisku a graficky zpracovaného obalu s krabičkou, a to nejpozději v termínu do 31. ledna Případné nedostatky a požadavky k jednotlivým částem díla po provedené korektuře předá objednatel zhotoviteli do 5. února Po konečném schválení celého předmětu díla předá zhotovitel finální verzi všech filmů nejpozději do 15. února 2014 v podobě 3x DVD, včetně potisku, krabičky a zpracovaného obalu ke každému filmu zvlášť. Cyklus filmů Lidová řemesla předá navíc na jednom DVD včetně vnitřního menu. 7. Vytvořit předmět díla osobně nebo ve spolupráci (podle potřeb jednotlivých částí díla) a předat je zadavateli ve lhůtě stanovené touto smlouvou a upravené tak, aby mohlo být využito k účelu smlouvou sjednanému. Přitom však odpovídá objednateli díla sám a plně za předmět této smlouvy i za ostatní ze smlouvy vyplývající závazky. v. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen: a) zajistit dodavateli předmětu díla veškerou součinnost k plnění předmětu díla, b) bez zbytečných odkladů provést v dohodnutých termínech jednotlivé konzultace a korektury k předmětu díla, c) uhradit dodavateli při splnění všech podmínek cenu za předmět díla uvedenou v čl.vi Smlouvy o dílo. 2. Objednatel se dále zavazuje: Vstupovat do jednání s orgány ochrany přírody, institucemi vlastnícími autorská práva k filmovým materiálům, se státními archívy a muzei za účelem dohodnutí co nejvýhodnějších podmínek pro plnění předmětu díla. VI. Cena díla 1. Za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena celková částka ceny díla ve výši Kč (včetně DPH). Tato cenu je konečná a nepřekročitelná. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tuto částku ve dvou samostatných splátkách. První splátka ve výši 20% z celkové ceny díla je splatná do 15 dnů od předložení a schválen í technických scénářů předmětu díla uvedených v či. III odst. 1 smlouvy. Zbývajících 80% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení celého díla, jeho finálním schválením a konečném předání objednateli. Jednotlivé částky jsou splatné na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem objednateli. Obě faktury jsou splatné do 15 dnů od doručení tohoto dokladu objednateli. 3. V případě nedodržení konečného termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Pokud budou v době konečného předání na díle nedostatky, které byly připomínkovány ze strany objednatele v rámci korektur díla a nebyly odstraněny, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel; smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

3 4. Pokud dojde k prodlení v platbě některé ze splátek nebo konečného vyúčtování ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,05% z částky za každý den prodlení. 5. Konečné vyúčtování potom provede zhotovitel do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Dnem zaplacení je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce bankovního ústavu objednatele. 6. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla dnem zaplacení daňového dokladu (faktury). VII. Doba plnění 1. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné plnění zpracování části díla vždy do povinných konzultací a konečné dokončení předmětu díla podle článku III. a jeho předání objednateli. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné plnění zpracování části díla a konečné dokončení předmětu díla v termínech podle článku IV. odst.6. smlouvy shora a jeho předání objednateli. O předání díla a jeho převzetí objednatelem strany sepíší protokol o předání a převzetí. 2. Smlouva je splněna a uzavřena dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran. VIII. Ostatní ujednání 1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele v průběhu realizace díla informace o stavu plnění předmětu díla a provedených pracích. Tyto informace budou předávány na povinných konzultacích a kontrole postupu prací u jednotlivých částí díla (měsíce květen, srpen a listopad 2013). 2. Zaplacením za dílo přechází na objednatele vlastnictví k dílu a výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít, tedy všechna práva spojená s užitím díla, tzn. právo na rozmnožování originálu díla, právo na rozšiřování originálu díla, právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti dle 12 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Objednatel nesmí dílo ani jeho části měnit, krátit nebo jakkoliv s ním manipulovat bez schválení postupu zhotovitelem (autorem díla). Oprávnění dílo užít uděluje zhotovitel objednateli bezúplatně. 3. Územní rozsah licence není omezen územím České republiky, tzn. že objednatel může oprávnění daná licencí využívat po celém světě. Časový rozsah licence není ničím omezen. 4. Další nebo jiné použití díla (případně jeho části), pokud není dovoleno přímo zákonem, je možné jen se souhlasem zhotovitele (autora díla) a bude předmětem nové smlouvy. 5. Zhotovitel (autor díla) má právo na uvádění svého autorství při užití předmětu díla a má také právo na použití všech částí díla (i jednotlivě) k nekomerčním účelům vlastní prezentace (například na soutěžích nebo nekomerčních prezentacích vlastních prací). Vstupní data, jejichž části byly k vyhotovení díla využity, zůstávají v majetku zhotovitele. 6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla zahrnuje i nutné a účelně vynaložené náklady zhotovitele, které mu vznikly v souvislosti se zhotovováním díla dle předmětu této smlouvy a uvedená cena v bodě IV. je konečná. 7. Zhotovitel prohlašuje, že pokud při zhotovení díla použije dílo jiného autora, je k tomu oprávněn tak, že toto oprávnění není v rozporu s touto smlouvou. 8. Závazkový vztah upravený touto Smlouvou o dílo a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené, avšak z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá další práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí autorským zákonem, tiskovým zákonem a předpisy souvisejícími.

4 9. Přílohy Č. 1 A - E jsou nedílnou součástí této smlouvy. 10. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným a postupně číslovaným písemným dodatkem. 11. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále. 12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. IX. 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 2. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města č ze dne. V Rokytnici v Orlických horách dne. Petr Hudousek starosta města Rokytnice v Orlických za objednatele díla horách zhotovitel díla

5 Příloha Č. 1 - část A Lidová řemesla (cyklus šesti AN filmů - Lidová řemesla zaniklá, oživovaná (Expozice IV. - 4NP muzea - Lidová řemesla) a živá) Šest krátkých filmů představí drobné výrobu domácí starých řemeslných produktů, které byly prakticky do druhé světové války vyráběny v téměř všech domácnostech horalů. Většina z níže uvedených činností byla vykonávána především v zimních měsících, ale mnohdy byla také jednou z hlavních zdrojů obživy. Její rozšíření bylo vlastně po celé oblasti Orlických hor... Výroba skleněných ozdob (převážně vánočních) byla dokonce vykonávána právě v Rokytnici v Orlických horách a v jejím okolí. Lidová řemesla, která budou představena v těchto filmech, však byla přesto ve většině případů využívána pouze jako přivýdělek (i když pro lidi velmi důležitý a zásadní přivýdělek), a to, jak jsme již uvedli, hlavně v zimních měsících, kdy byla utlumena činnost hlavního zdroje obživy - zemědělství. Jednotlivé filmy, které popisují pracovní postupy jednotlivých tradičních lidových řemesel, by tak měly návštěvníky nejen seznámit s těmito druhy prací a s možností si ji vyzkoušet, ale měly by také evokovat myšlenky na zvláštní propojení práce člověka s přírodou (hlavně před konečným zničením několikasetleté tradiční společnosti v Sudetech). Expozice v této části chce být netradiční s vitrínami a místy, které by měly být i zvláštními dílnami; pro jednotlivé návštěvníky s možností prakticky si tato lidová řemesla vyzkoušet. A k tomu má významnou měrou pomoci i šest krátkých filmů ukazujících výrobu nebo práce jednotlivých řemesel.. Jednotlivé filmy v této části expozice budou tedy být jakýmsi "popisem pracovního postupu", podle kterého si mohou návštěvníci vyzkoušet stará lidová řemesla, případně si i svůj výrobek, který si vytvoří podle "návodu" lidí z filmu, kteří se starými lidovými řemesly ještě dnes zabývají, odnést z muzea domů... Jednotlivé filmy tedy budou v jakýchsi samostatných dílnách (boxech) promítány vždy pouze pro jednoho nebo dva návštěvníky, aby nerušily ostatní návštěvníky muzea. Bude také možné, aby si film člověk, který podle něho vytváří svůj výrobek, mohl sám zastavit a poté si ho opět pustit až ve chvíli, kdy bude moci pokračovat v činnosti z výše zmíněného filmového "popisu pracovního postupu". Tedy až ve chvíli, kdy bude s částí, kterou právě zkouší, hotov... Nebo si bude moci film pustit i několikrát, také z toho důvodu nesmí být rozvláčný, ale hlavně hodně popisný... První velice krátká část filmu (maximálně do vteřin) seznámí návštěvníka z historií dané činnosti, její historické začlenění a jeho praktického využití v době, kdy byla využívána. Filmy tedy zcela zásadním způsobem ovlivní tuto část expozice a pomohou návštěvníkům k tomu, aby si zde na základě audiovizuálního demonstrovaného pracovního postupu pokusili vytvořit vlastní výrobek vycházející z tradiční lidové kultury a aby si ho mohli sebou odnést... Ukázky jednotlivých lidových řemesel budou natočeny s obyvateli Orlických hor, kteří se danou problematikou konkrétního lidového řemesla zabývají a udržují tradice těchto řemesel v regionu Orlických hor... Tito lidé budou také ve filmu velice krátce představeni (alespoň například pouhými titulky a fotografiemi jejich práce na závěr každého z filmů)... Jednotlivé filmy se budou věnovat těmto tradičním lidovým řemeslům: 1) Podmalba na skle. Film představí malbu jednoho konkrétního obrázku - motivu, ale návštěvník si bude moci vybrat z několika motivů (světské, lidové, náboženské, portrét atd.). Zájemci z řad návštěvníků si mohou podle filmu vytvořit malý obrázek s využitím předtištěné plastové destičky a namalovat si tak vlastní podmalbu na skle. 2) Skleněné drátěné ozdoby. Orlické hory byly známé svými sklárnami již od středověku, postupně však zanikaly... V regionu (a zvláště v okolí Rokytnice) se ale objevuje na faktorském systému organizovaná výroba korálkových vánočních ozdob. Film věnovaný

6 výrobě drátěných ozdob by měl představit tuto výrobu i výrobu originálních vánočních ozdob. Podle filmu si poté zájemci mohou z připraveného materiálu vyrobit vlastní ozdoby navlékáním korálků... 3) Lubové krabičky. Ještě počátkem minulého století byla velmi tradiční domáckou výrobou v Orlických horách výroba lubových krabiček z dýh (Iubů). Film by měl představit toto netradiční lidové řemeslo a ukázat v praktické části hlavně činnost lepení lubů, ale i výrobu celé lubové krabičky... Návštěvníci si mohou podle návodu z filmu zkusit právě část lepení lubů... 4) Betlémy. Betlemářství bylo typickým zimním řemeslem ve všech horských i pod horských oblastech nejen Orlických hor a Podorlicka. V mnoha domácnostech se vyráběly drobné betlémové figurky po stovkách. Betlémy byly vyřezávané (hlavně kostelní betlémy), ale třeba také deskové malované... Většina betlémů však byla malovaných papírových... Film, který by měl kromě krátké historie provázet činnost návštěvníků v této dílně věnované betlémům, by měl ukázat práci na jedné papírové figurce od jejího nakreslení, vybarvení až po její vystřižení a vložení na příslušné místo betléma. Návštěvníci by si měli podle tohoto návodu vybrat jednu z několika předkreslených figurek, vybarvit si ji a vystřihnout a "zapíchnout" do již vystaveného betlému v expozici (třeba i vlastnoručně podepsanou), kam návštěvníci figurky vkládají, nebo si ji odnést domů... S) Textilní výroba. Téměř v každé chalupě stával tkalcovský stav, na kterém se většinou zpracovával len. Film v této dílně by měl ukázat krátce práci na starém tkalcovském stavu, ale hlavně návštěvníky přivést k činnosti lámání lnu a tkaní na karetkách. Film by měl ale ukázat i práci na tkalcovském stavu... Návštěvníci si zkusí podle návodu z filmu tkaní na karetkách nebo jinou drobnou činnost spojenou s domáckou textilní výrobou... 6) Louče. Poslední z předvedených lidových řemesel je jednoduchá výroba loučí. Ke zcela tradičním a nezbytným činnostem horalů zvláště v zimě patřila výroba dřevěných loučí, které byly před zavedením elektřiny jednou z možností, jak si v chalupě ve zimní tmě svítit... Loučemi se ještě počátkem minulého století svítilo téměř ve všech chalupách Orlických hor i Podorlicka (než byla zavedena elektřina). Film ukáže na jednoduchém příkladu výrobu několika loučí i její praktické využití při svícení v chalupách... Návštěvníci si podle filmu mohou také několik loučí sami vyrobit... Výroba loučí je velice jednoduchá a podle návodu z filmu by dvěma návštěvníkům trvala asi dvě až tři minuty včetně přípravy... Navíc výroba loučí na jednoduché řezačce je velmi snadná, což bude vidět i ve filmu... Technické požadavky filmu: Cyklus šesti krátkých dokumentárních populárně-naučných filmů o lidových řemeslech, s "popisem pracovního postupu" jednotlivých vybraných lidových řemesel, které využívali naši předkové v Orlických horách a Podorlicku Délka každého filmu: asi 4 minuty (celkem asi minut) Barevný Každý jednotlivý film předvede "popis pracovního postupu" podle výše uvedených požadavků Full HD, 16:9 Zvuk ve formátu stereo Dolby Digital Náměty, scénáře, technické scénáře Originál texty i hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Komentář lidových řemeslníků přímo s popisem výroby, kterou provádějí (nebo komentáře profesionálním moderátorem); bude upřesněno po diskuzi zadavatele s dodavatelem po dodání technického scénáře Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy Minimální požadavky na použitou kameru: Full HD Obrazový snímač: HD 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS)

7 Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/2Sp (SOi) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvou kanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD

8 Příloha č.1 - část B Příroda Orlických hor (AIV film; hlavní film celé expozice muzea) (Expozice III. - 2 NP muzea - Příroda Orlických hor) Nejdelší a "hlavní" film celé expozice bude vytvořen jako film, který návštěvníky expozice Muzea v Rokytnici v Orlických horách seznámí se životem v přírodě ve všech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima)... Film může být například jakýmsi putováním podél řeky Divoké Orlice od Pašerácké lávky k jejím pramenům a měl by seznámit návštěvníky s vývojem přírody Orlických hor od nejstarších dob po současnost s přesahem do jednotlivých oblastí hor (včetně hřebenových oblastí), do různých časových období, ale bude současně putováním přírodou Orlických hor v jednotlivých ročních obdobích a bude tak zasahovat všechna roční období... Dlouhodobé působení člověka na zdejší krajinu probíhalo v závislosti na stupni společenského a technického rozvoje a bylo podmíněno charakterem přírodních poměrů. Podléhalo tudíž určitým zákonitostem, které by měl film také zohlednit... Celkové pojetí filmu je volnější, ale mělo by zachovat sounáležitost všech ročních období a seznámit s přírodou Orlických hor v oblastech geologie, flory a fauny a ochrany životního prostředí. Putování podél řeky Divoké Orlice je tedy jakýmsi návodem, jednou z možností, jak téma uchopit, ale které není zcela dogmatem tématu filmu Příroda Orlických hor... Ale také vyznění celého filmu by mělo zůstat zcela zachováno... Mnohé ze přírodních zajímavostí Orlických hor nelze ve filmu opomenout - je to zbytek pralesovité zakrslé horské bučiny s luční enklávou v PR Bukačka, kde je také asi 250 různých druhů vyšších rostlin (některé uvedené níže), ale ve filmu by neměly být opomenuty ani další PR - Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím, Komáří vrch nebo Černý důl u Horní Rokytnice a další... Ale ani další chráněná místa s výskytem zajímavé flory i fauny - U Kunštátské kaple, Trčkov a Trčkovská louka a další horské louky, Rašeliniště Kačerov a mnohé další, kde právě najdeme mnohé vzácné rostliny nebo zvěř Orlických hor... Tento film má za cíl podrobněji seznámit s nejtypičtější florou i faunou Orlických horrůzné druhy stromů, lesní porosty, houby a další nižší rostliny, vyšší rostliny (bledule jarní, vstavače, mokřadní jarní rostliny), ryby (pstruh, vranka, mihule), obojživelníci a plazi (ropucha, skokan, čolek, mlok, ještěrka, užovka, zmije), ptáci (dravci - jestřáb, poštolka, káně; sovy, výr velký, skorec, strakapoud, vrána, drobní zpěvní ptáci), měkkýši, hmyz, brouci, motýli, pavouci; savci - srnec, jelen, muflon, daněk, prase divoké, liška, jezevec, drobné šelmy, drobní hlodavci a hmyzožravci; netopýři a vrápenci), ale také ale také s méně obvyklými nebo jedinečnými rostlinami či zvířaty, které se v Orlických horách vyskytují (z rostlin - Iilie zlatohlavá, prha arnyka, vachta trojlistá, všivec lesní, tučnice obecná, další mokřadní jarní rostliny, česnek medvědí; ze zvířat - dravci, kuna, bobr evropský, chřástal polní, čáp černý). Některé druhy zvěře budou ve filmu ukázány včetně páření, rozmnožování nebo starání se o potomstvo... Film má tedy dvě linie - první z nich je seznámení s životem přírody v jednotlivých ročních obdobích a druhou je časová posloupnost ve smyslu jednotlivých období vývoje Země v regionu Orlických hor (od geologického profilu Orlických hor na řece Divoké Orlici nedaleko Zemské brány i na jiných místech hor a ukázek i některých dalších partií u řeky Divoké Orlice). Součástí filmu budou i letecké záběry některých jednotlivých míst Orlických hor i celkové záběry na části Orlických hor v rozsahu vhodném k tématu (asi 2-3 minut) a přírodní památky Orlických hor a některé z přírodních zajímavých míst v jednotlivých ročních obdobích (také asi 2-3 minuty). Vyprávění filmu by mělo vyznít pro přírodu Orlických hor jako o zajímavé a atraktivní lokalitě, která má návštěvníkovi z flory i fauny co nabídnout ve všech ročních obdobích... Film bude zakončen ochranou přírody (CHKO, přírodní rezervace a přírodní památky, přírodní výtvory, nejznámější naučné stezky a přírodní a historické poměry území). Film by měl nenásilnou formou (průvodci této části filmu by měly být děti nebo mládež) ukázat

9 chování v přírodě, pravidla táboření, letní tábory, trampování a chataření, rozdělávání ohně, chování se k rostlinám i živočichům, ale také krátké ukázky drobné pomoci přírodě (např. pouhé neodhazování odpadků nebo úklid tábořiště před odchodem z něho). Tento film bude zpracován s čteným komentářem profesionálního moderátora a ve filmu bude použita originální hudba. Text i hudba musí být ošetřeny podle autorského zákona a autorských práv. Obě tyto složky budou jednolitým celkem, který navodí atmosféru a vytvoří tak pro návštěvníky nezapomenutelný zážitek a motivaci k návštěvě jednotlivých částí Orlických hor... Také by měl přinést všem návštěvníkům (zvláště žákům ZŠ a studentům SŠ) informace o jednotlivých přírodních zajímavostech hor... Technické požadavky filmu: Dokumentární populárně-naučný film o přírodě Orlických hor ve všech ročních čtyřech obdobích zaměřený a přírodní lokality, floru a faunu, ale také ochranu přírody Délka: minut Barevný Použití historických materiálů z filmových archivů (doporučeno NFA, KF Praha, archív ČT) nebo občanů Letecké záběry (rozsah viz výše) Full HO, 16:9 Zvuk ve formátu Dolby 5.1 Námět, scénář, technický scénář Originál texty i hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Čtený komentář profesionálním moderátorem Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy Minimální požadavky na použitou kameru: Full HO Obrazový snímač: HO 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/25p (SOi) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvoukanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD (nebo podle požadavku zadavatele)

10 Příloha č.1 - část C Potok ve všech ročních obdobích (krátký hudební film bez komentáře) (součást Expozice 111.,živý panel 14-2.NP muzea + jednotlivé kiosky) Krátký film o jedné malé lokalitě jednoho z potoků Orlických hor nebo Podorlicka (neregulovaný úsek horského potoka)... Film je součástí expozice (ukázky jeho "života" ve všech čtyřech ročních obdobích...). Život potoka začíná na jaře, kdy se i potok a jeho okolí probouzí k novému životu, všechno jakoby září, pokračuje v létě, kdy je všechno v barvách a i okolí je zajímavé, dále podzimem, kdy se i potok a jeho obyvatelé připravují na jakýsi klid, potok v zimě je potom ukázkou jakési letargie přírody a klidu, některé úseky jsou zcela zamrzlé, někde se voda prodírá ledem. A poté film končí opět na jaře (v předjaří), kdy se i potok a jeho okolí probouzí k novému životu, všechno jakoby září, do kraje i do potoka přichází "nový život"... Technické požadavky filmu: Dokumentární o jednom potoce a jeho "životě" v přírodě Orlických hor ve všech čtyřech ročních obdobích zaměřený na jednotlivou lokalitu potoka (ukázat atmosféru potoka v jednotlivých ročních obdobích a život v této lokalitě potoka) Délka: 3-5 minut Barevný Film podle výše uvedených požadavků Full HD, 16:9 Zvuk ve formátu stereo Námět, scénář, technický scénář Originál hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Pouze s hudbou, bez komentáře (případně pouze několik popisků) Minimální požadavky na použitou kameru: Full HD Obrazový snímač: HD 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/25p (50i) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvou kanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD

11 Příloha č.1 - část D Krásy Orlických hor... (3D film; dokument o nejzajímavějších místech Orlických hor) (Expozice II. - 1 NP - Vstupní prostor muzea) Krátký film ve formátu 3D bude součástí hned první části expozice muzea... Film by měl plnit především motivační úlohu pro návštěvníky a měl by být prvotním seznámením s oblastí (nejzajímavější místa, nejkrásnější části přírody, přírodní památky, historické památky i další příklady kulturního a přírodního dědictví Orlických hor a Podorlicka). Tento 3D film by měl být spíše jakousi "nevšední podívanou" na krásy Orlických hor. Bude obsahovat především krásná, zajímavá, atraktivní i netradiční místa regionu. Jeho součástí budou také letecké záběry masivu Orlické hory i jednotlivých přírodních a historických památek, záběry některých zajímavých míst, řeky Divoké Orlice... Výběr z nejvýznamnějších historických a technických památek - hrady Potštejn, Litice, židovský hřbitov Skalka, zámky Častolovice, Doudleby, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, klášter na Hedeči u Králík, poutní místo Homol, Kunštátská kaple, kostely v Neratově a Liberku, chata Na Šerlichu, Zemská brána a Pašerácká lávka. Příklady nejatraktivnějších lokalit v okrajových oblastech Orlických hor - Utzův betlém v Olešnici, masív Králického Sněžníku, prameny Divoké Orlice Czarne bagno v Polsku... Výběr z technických památek Orlických hor - dřevěný most v Pekle nad Zdobnicí, Pastvinská přehrada, pevnostní linie, tvrz Hanička a okolní pěchotní sruby, lokální železniční tratě... Výběr z přírodních památek a zajímavosti (řeka Divoká Orlice, příroda na řece u Pašerácké lávky a Zemské brány, řeky Zdobnice a Říčka a jejich soutok Plačtivá skála, přírodní rezervace a chráněná území, skála Sfinga, Neratovské louky, Velká Deštná, prales Bukačka, jeskyně a štoly Orlických hor, některé památné stromy (např. Vejdova lípa, památná alej u Rokytnice), Ivanské jezero... Film musí obsahovat i několik jednotlivých zajímavostí flory i fauny Orlických hor (několik příkladů tradiční i jedinečné flory a fauny Orlických hor)... Film by měl tedy lákat k návštěvě různých míst v Orlických horách; případně s krátkým přihlédnutím k užšímu regionu Rokytnice v Orlických horách a jejímu okolí (tvrz Hanička, km železnice, řeky Zdobnice a Říčka s Plačtivou skálou, alej v Rokytnici - Nové Dvory s památnými stromy, rašelinná louka, Julinčino údolí... Tento 3D film by měl být spíše hezkou podívanou na krásy Orlických hor. Jeho ambice by měly spočívat v seznámení s oblastí a ukázkou nejkrásnějších míst... V prostoru vchodu do muzea bude tedy umístěna 3D projekce s filmem vytvořeným pro tento účel a uvedením do celé expozice. Výběr jednotlivých lokalit, které budou ve filmu představeny, by měly být přesně konkretizovány po diskuzi dodavatele se zadavatelem po odevzdání první verze technického scénáře tohoto filmu (případně zadavatelem schváleny bez připomínek). Technické požadavky filmu: Dokumentární populárně-naučný film krásách Orlických hor, o historických a přírodních památkách; přináší krásu Orlických hor 3D film Délka: 6-8 minut Barevný Full HO, 16:9 Zvuk ve formátu Dolby 5.1 (3D zvuk technologie) Originální hudba i text (ošetřené autorským zákonem a autorskými právy) Čtený komentář profesionálním moderátorem Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy

12 Minimální požadavky na použitou kameru: 3D kamera; 2x Full HO Obrazový snímač: HO 1/4 palce Počet pixelů na snímač: 3,32 mega pixelů 2 obrazové snímače - čipy (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/2Sp (SOi) Formát záznamu videa: AVCHO Obraz: 16:9 Audio: dvoukanálové Oolby Oigital, 3D zvuk technologie Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: OVO (nebo podle požadavku zadavatele)

13 Příloha č.1 - část E Rokytnice v Orlických horách dokumentární populárně-naučný AN film o historii i současnosti města (Expozice - 1.NP; vstupní část muzea, kiosky) Populárně-naučný dokumentární film o historii města Rokytnice v Orlických horách (s dobovými materiály včetně historických filmů, dokumentů a fotografií) s přihlédnutím k okolním obcím, pevnostnímu opevnění a jeho historii, kulturnímu dědictví a historickým i přírodním památkám a zajímavostem regionu... Film by měl seznámit diváky populární formou s dějinami města, případně ukázat současný život v několika krátkých ukázkách tradičních akcí. Ve filmu by se měl objevit nejen komentář profesionálního moderátora, ale také výpovědi místních historiků, badatelů a pamětníků (např. u odsunu sudetských Němců, z příjezdu nebo odjezdu sovětských vojsk)... Dokumentární film bude obsahovat historické materiály (včetně dokumentů z muzeí a archivů). Měl by vyprávět příběh města Rokytnice v Orlických horách od nejstarších dob jejího osídlení jako uhlířské osady a kolonizace na přelomu 13. a 14. století, kdy se hledaly lokality bohaté na zásoby dřeva, a vzniku samostatného statku až po minulé století... Ve filmu by se měly objevit rody Licků z Rýzemburka, kteří vybudovali v místě dnešního zámku vodní tvrz, a rodina německého šlechtice Joachim Mauschwitz z Armenruh, kdy pomalu z regionu mizí český jazyk a stále silněji se projevuje vliv přicházejících německy mluvících řemeslníků; řemesla a s nimi spojené cechy se rychle rozvíjely. Součástí dokumentu jsou také tiskové materiály (včetně nejstarších materiálů z oblastního archivu a muzea v Rychnově nad Kněžnou)... Neměl by být opomenut ani vliv německého rodu Jana Mikuláše svobodného pána z Nostitzu, jehož vliv na region je dlouhý několik století až do konce třicátých let 20. století. Nostitzové založili i vsi v okolí (Panské Pole, Julinčino údolí, Hanička, Hadinec). Film by neměl pominout ani vliv Židů na město. Několik židovských rodin dostalo povolení zřízení vlastního hřbitova, který se dochoval v torzu do dnešních dnů (ukázky s příběhem rodiny alespoň jednoho náhrobku se objeví ve filmu). Dodnes je v jednom z domů města dochováno torzo jejich očistné lázně (mikve). Ve filmu by se měla objevit i řemesla; včetně ukázek dnešních řemeslníků, kteří se starými řemesly zabývají (brašnář, pekař, zemědělec atd.). Dokument by se měl zabývat také vlivem německy mluvícího obyvatelstva, vznikem separatistických útvarů a přímou intervencí armády v roce 1918, nástupem Hitlera k moci a vlivem nacismu na region, odchodem české menšiny na počátku války, odsunem Němců po válce a celkovou atmosférou doby (využít výpovědí pamětníků). Tato část filmu bude s využitím dobových materiálů ( archivní fondy SOkrA Rychnov n.k., SOblA Zámrsk, NA Praha, Národní muzeum, včetně filmových - doporučen NFA KF,Praha, archív ČT nebo materiály občanů regionu), dokumentů a fotografií a vzpomínek pamětníků. Využití i filmového materiálu z odchodu českých vojáků z pevnostní tvrze Hanička (Dělostřelecké pevnosti Hanička ve filmu bude věnován větší prostor, významná historicky i turisticky; stejně jako dalším menším pěchotním srubům a lehkému opevnění v okolí...) a příchodu i odchodu sovětských vojsk... Další část filmu (s využitím dobových materiálů a vzpomínek pamětníků) bude věnována životu města se sovětskou armádou a budování socialismu, které vedlo k likvidaci některých kulturních památek na Rokytnicku a úpadku řemesel. Filmem se budou prolínat historické i přírodní památky města i blízkého regionu (např. hrobka rodu Nostitzů v kostele Nejsvětější Trojice, renesanční jednopatrový zámek s oválným Anenským sálem, kaplí sv. Petra a Pavla a parkem, kostel Všech Svatých nebo empírová kašna, dřevěné domy s podsíněmi, kaple sv. Anny - patronka Orlických hor; Anenská pouť) a jeho součástí bude také historie lokální železniční trati, která v městě končí. Ve filmu se objeví také řeky Zdobnice a Říčka se soutokem Plačtivá skála (včetně pověsti), říčka Rokytenka, alej vzácných stromů a další zajímavosti... Zmínka by měla patřit i obcím

14 Nebeská Rybná s kostelem sv. Filipa a Jakuba, Hamernice, Panské Pole a Hanička a přilehlým částem města Prostřední Rokytnice a Horní Rokytnice. Dokument by se měl obsahovat i vyprávění o původu znaku obce, jehož legenda je velmi zajímavá a netradiční (stejně jako erb města i jeho prapor). Technické požadavky filmu: Dokumentární populárně-naučný film o historii (s dobovými materiály včetně historických filmů, dokumentů a fotografií) města Rokytnice v Orlických horách s přihlédnutím k okolním obcím, pevnostnímu opevnění a jeho historii, kulturnímu dědictví a historickým i přírodním památkám a zajímavostem regionu... Délka: minut Barevný Použití historických materiálů (dokumenty, fotografie, listiny) z filmových archivů (pro filmy doporučen NFA) nebo občanů Možnost využití leteckých záběrů ve filmu Full HO, 16:9 Zvuk ve formátu Digital Dolby stereo Komentář profesionálního moderátora střídaný s autentickými výpověďmi historiků, odborníků, badatelů a pamětníků a dalších občanů Rokytnice v Orlických horách a okolí (v poměru přibližně 60:40) Námět, scénář, technický scénář Originál texty i hudba ošetřená autorským zákonem a autorskými právy Titulky komentáře: polsky, anglicky, německy Minimální požadavky na použitou kameru: Full HO Obrazový snímač: HO 1/3 palce Počet pixelů na snímač: 2,37 mega pixelů 3 obrazové snímače (CMOS) Rozlišení záznamu videa: 1920x1080/24 Mb/s Snímková frekvence záznamu: 1920x1080/2Sp (SOi) Formát záznamu videa: AVCHD Obraz: 16:9 Audio: dvou kanálové Dolby Digital, vzorkovací frekvence 48 khz Médium: Filmy budou odevzdány na zvláštním médiu: DVD

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O PILO č. smi, objednatele: č. smi, zhotovitele: -POD 01/11-

SMLOUVA O PILO č. smi, objednatele: č. smi, zhotovitele: -POD 01/11- SMLOUVA O PILO č. smi, objednatele: č. smi, zhotovitele: -POD 01/11- I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Poděbrady, IČ 00239640, DIČ CZ00239640 zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem se sídlem Poděbrady,

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Zpracování digitálního povodňového

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j: 23175/2008-15/862 Číslo V CES: xxxx Číslo úkolu: 3661/5166/8/73 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: PhDr.

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Návrh smlouvy o dílo Radniční list města Beroun

Návrh smlouvy o dílo Radniční list města Beroun Návrh smlouvy o dílo Radniční list města Beroun I. Smluvní strany 1. Město Beroun Sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum Bankovní spojení: KB Beroun, a.s., č.ú.: 326131/0100 IČ: 00233129 DIČ: CZ00233129

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Návrh SMLOUVA O DÍLO Návrh SMLOUVA O DÍLO Obec Sendražice se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice IČO: 00269484 za niž jedná: František Matěna, starosta obce další osoba pověřená jednáním za obec: Jan Lipenský

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014 č.j.: 303/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 266 ze dne 23.04.2014 Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam.

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam. SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam. uzavřená podle 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: město Brandýs nad Orlicí zastoupené Petrem

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy zhotovitele: 01/02/2015 Číslo zakázky zhotovitele: S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. S m l u v n í s t r a n y: Objednatel: Město Manětín Manětín

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

uzavírají dle ust. 536 Obchodního zákoníku a následných úprav tuto smlouvu o dílo (o projektové činnosti) evidenční číslo smlouvy SOU01511

uzavírají dle ust. 536 Obchodního zákoníku a následných úprav tuto smlouvu o dílo (o projektové činnosti) evidenční číslo smlouvy SOU01511 Objednavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město 66, 793 33 Staré Město IČ: 00576051 zastoupená: Antonínem Směšným, starostou obce a Zhotovitel: Bc. Pavel Chudý se sídlem: Malá 295, 503 41 Hradec

Více

Smlouva o dílo. uzavírají níže uvedeného dne dle 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. tuto. smlouvu o dílo. I. Předmět plnění a doba

Smlouva o dílo. uzavírají níže uvedeného dne dle 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. tuto. smlouvu o dílo. I. Předmět plnění a doba Smlouva č. 2011/155 Smluvní strany: Smlouva o dílo Zhotovitel: Mgr. Radko Samek Narozen: bytem: IČ: 16566122 DIČ: CZ 6508110202 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 43-3588120217/0100 (dále

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o dílo. Zahradní a krajinná tvorba Mělnická 1009, Jiříkov Není plátcem Česká spořitelna, a.s.

Smlouva o dílo. Zahradní a krajinná tvorba Mělnická 1009, Jiříkov Není plátcem Česká spořitelna, a.s. Smlouva č. 2011/153 Smluvní strany: Zhotovitel: sídlem: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Smlouva o dílo Zahradní a krajinná tvorba Mělnická 1009, 407 53 Jiříkov 726 81 918 Není plátcem Česká spořitelna,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O /uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen o. z. )/ OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Zastoupen:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK

Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK Smluvní strany: 1. Město Stráž pod Ralskem zastoupeno: Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta IČ: 00260967 DIČ: CZ00260967 ID datové schránky: ifqba8b sídlo: Revoluční

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne č.j.: 585/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne 20.07.2016 Výběr dodavatele na vypracování studie k akci "Úprava veřejného prostoru - Koněvova, Pod Lipami, Osiková,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Evidenční číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany 1. Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou sídlo: Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČ: 00275336 DIČ: CZ00275336 zastoupený: Ing.

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Sikou Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: 2016/0665/0PS.DVZ 62/3224/2016 číslo smlouvy zhotovitele: o.i~h~ j.af. I. Smluvní strany 1. Objednatel: Městská část Praha 8 Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více