EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D Strana 1 (celkem 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)"

Transkript

1 KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D Strana 1 (celkem 1)

2 Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti, zamýšleném použití jako i o čištění a péči o výrobek. Otevřete rozkládací stránky na začátku a na konci návodu k zobrazení ilustrace v průběhu čtení. Uchovávejte tento návod na bezpečném místě a přenést je na jakékoli budoucí majitelé spolu s přístrojem. Strana 2 (celkem 2)

3 OBECNÉ POKYNY Autorská práva Tento dokument je chráněn autorskými právy. Rozmnožování nebo přetisk zcela nebo zčásti, stejně jako reprodukce ilustrací dokonce v modifikované podobě je dovoleno pouze s písemným souhlasem výrobce. Poznámky k ochraně životního prostředí Použité obalové materiály mohou být recyklovány. Pokud již nejsou zapotřebí zlikvidujte obalový materiál v souladu s místními podmínkami týkajícími se životního prostředí. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem v rámci předpisů Evropské unie. Zlikvidujte přístroj prostřednictvím komunálních sběrných míst. Záruka Odstraníme závady v důsledku vady materiálu nebo výrobní závady zdarma v rámci dvouleté záruční lhůty. Kromě zákonné záruky, f. Beem také poskytuje prodlouženou záruku pro některé další výrobky. Je samozřejmost, že odpovídající podrobnosti pro každý výrobek jsou k dispozici buď v balení výrobku nebo na internetových stránkách f.beem. Prosím navštivte naše webové stránky k získání více informací o komplexních záručních podmínkách, dostupném příslušenství a náhradních dílech, stejně jako uživatelské manuály v různých jazycích. Použité symboly Nebezpečí To znamená, že hrozí nebezpečná situaci, která může vést k těžkým fyzickým poraněním nebo k smrti. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Varování To poukazuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým fyzickým poraněním nebo k smrti. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Upozornění To může znamenat potenciální nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým zraněním nebo materiálním škodám. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Poznámka Strana 3 (celkem 3)

4 Poznámka obsahuje další tipy k usnadnění používání přístroje. Symboly na zařízení Upozornění na horké povrchy Zamýšlené použití Toto zařízení je určeno především pro nekomerční použití v uzavřených místnostech pro grilování / opékání potravin a pečení vaflí v běžném provozu domácnosti v daném množství. Jakékoliv jiné použití než bylo dříve uvedeno, je považováno za nesprávné použití. VAROVÁNÍ Není-li přístroj použit pro stanovený účel a / nebo je používán jiným způsobem, může se přístroj stát zdrojem nebezpečí. Používejte pouze k určenému použití. Dodržujte postupy popsané v tomto návodu. Nároky za škody vyplývající z použití jiným než stanoveným způsobem jakéhokoliv druhu nebudou přijímány. Riziko musí nést pouze uživatel. Prohlášení o shodě Beem prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovenými směrnicemi 2006/95/EC a 2009/125/EC a 2004/108/EC. Omezení záruky Všechny technické informace, údaje a pokyny obsažené v tomto návodu představují nejnovější stav v době tisku. Nepřebíráme odpovědnost za poškození nebo následné poškození v případě: nedodržení pokynů podle uživatelského manuálu byl-li použit k jinému než určenému účelu nesprávné nebo nevhodné manipulace nesprávně provedené opravy neoprávněných úprav použití neschválených dílů nebo náhradních dílů použití nevhodných nebo doplňkových dílů příslušenství Strana 4 (celkem 4)

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento přístroj nemůže být používán dětmi pod věkovou hranicí 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnou zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo nedostali pokyny o použití spotřebiče od této osoby. Skladujte přístroj a příslušenství mimo dosah dětí pod věkovou hranicí 8 let. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. Před použitím zkontrolujte, zda přístroj nejeví viditelné známky poškození. Nepoužívejte poškozený přístroj. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnou zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo nedostali pokyny o použití spotřebiče od této osoby. Nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. Opravy zařízení mohou být prováděny pouze autorizovaným odborníkem nebo zákaznickým servisem, což platí zejména pro výměnu poškozeného propojovacího kabelu. Nekvalifikované opravy mohou vést ke značnému nebezpečí pro uživatele. Může rovněž dojít ke zrušení záruky. Opravy spotřebiče během záruční doby může provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce, jinak záruka zaniká v případě poškození nebo následného poškození. Vadné díly mohou být nahrazeny pouze originálními náhradními díly. Pouze originální náhradní díly zaručují, že jsou splněny bezpečnostní požadavky. Používejte pouze náhradní díly z dílny výrobce nebo náhradní díly, které jsou speciálně doporučené výrobcem. Záruka je jinak neplatná. Nepoužívejte tento přístroj společně s externím časovač nebo samostatným systémem dálkového ovládání. NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nepoužívejte přístroj, pokud jsou síťový kabel nebo zástrčka poškozeny. Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud se dotknete živého spojení a / nebo se změní elektrické nebo mechanické nastavení. Nikdy neponořujte přístroj nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, - při výměně vložky - pokud nepoužíváte zařízení - pokud dojde k poruše během provozu - před čištěním přístroje Nebezpečí udušení! Nikdy si nehrajte s obalovým materiálem. Nebezpečí udušení. VAROVÁNÍ Nebezpečí popálení! Strana 5 (celkem 5)

6 Nedotýkejte se horkých ploch spotřebiče během provozu. Použijte rukojeť k uchopování přístroje, zatímco je v provozu. Před čištěním nebo výměnou dílů, nechte přístroj vychladnout. UPOZORNĚNÍ Netahejte za připojovací kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte tvrdé předměty nebo abrazivní čisticí prostředky pro čištění povrchu přístroje. Nikdy nezvedejte nebo nepřesouvejte přístroj za síťový kabel. Nekrájejte jídlo na grilovacím povrchu. Používejte jen lžíce a špachtle pro obracení jídla, které jsou vhodné pro manipulaci s nepřilnavým povrchem Požadavky na místo používání Pro bezpečný a bezporuchový provoz spotřebiče, musí umístění a instalace splňovat následující požadavky: Postavte přístroj na pevný, suchý, rovný, vodotěsný a tepelně odolný povrch. Povrchové úpravy na nábytku mohou obsahovat látky, které mohou způsobit nestabilitu spotřebiče, jestliže je to nutné, umístěte podložku pod nohy spotřebiče Neinstalujte tento přístroj do horkého, mokrého nebo velmi vlhkého prostředí. Musí být ponechán dostatečně velký prostor, min. 15 cm kolem přístroje. Nechejte dostatek prostoru kolem přístroje tak, aby vzduch mohl volně proudit. Vyberte místo, které neumožňuje dětem dostat se k povrchu přístroje. Síťová zásuvka musí být snadno přístupné a musí umožnit rychlé odpojení v případě nouze. Elektrické připojení Pro bezpečný a bezporuchový provoz spotřebiče, se musí dodržovat tyto pokyny pro připojení k elektrické síti: Před připojením spotřebiče, porovnejte data připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s těmi ve vaší elektrické síti. Tyto údaje musí být shodné, aby nedošlo k poškození zařízení. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého prodejce elektrických spotřebičů. Síťová zásuvka musí být chráněna alespoň 10 jističi. Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen a není položen přes ostré hrany. Síťový kabel nesmí být pevně natažen, překroucený nebo přijít do styku s horkými povrchy. Vždy zcela odmotejte přívodní kabel před připojením spotřebiče do zásuvky. Uložte kabel tak, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí. Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna, jen když je připojen se správně instalovaným ochranným (PE) vodičem. Připojení k elektrické zásuvce bez ochranného vodiče je zakázáno. Máte-li pochybnosti, musí být elektrický systém zkontrolován kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nenese žádnou Strana 6 (celkem 6)

7 odpovědnost za zranění nebo škody způsobené chybějícím nebo přerušeném ochranným vodičem. POPIS PŘÍSTROJE Regulátor teploty Chcete-li nastavit teplotu, postupujte následovně: Otočte regulátor teploty (3) na požadovanou úroveň: úroveň MIN úplně v levo MAX úplně v pravo funkce Nastavení nejnižší teploty. Nastavení nejvyšší teploty. Nepřilnavý povrch Grilovací desky spotřebiče jsou vybaveny nepřilnavou vrstvou. Toto zabraňuje přilnutí potravin k povrchu. UVEDENÍ DO PROVOZU Rozbalení Vyjměte přístroj, všechny doplňky, náhradní díly a uživatelskou příručku z krabice. Odstraňte všechny obalové materiály a ochranné fólie z výrobku a příslušenství před prvním použitím. POZNÁMKA Neodstraňujte typový štítek ani žádné varovné příznaky ze spotřebiče. Pokud je to možné, uchovejte původní obaly během záruční doby, abyste mohli zabalit přístroj správně v případě záruční reklamace. Škody vzniklé během dopravy jsou vyloučeny ze záruky. Zkontrolujte obsah dodávky. Zkontrolujte, zda přístroj nejeví viditelné známky poškození nebo zda nechybí díly. Podejte okamžitě zprávu o neúplné dodávce nebo o poškození svého dodavatele. Před prvním použitím Přístroj před prvním použitím nejprve umyjte. Rozehřejte přístroj cca. na 5 minut k odstranění nečistot z výroby. - Nastavte regulátor teploty do"max" pozice (úplně doprava). - Zasuňte zástrčku do zásuvky. Počkejte 5min a potom vypněte a nechte spotřebič úplně vychladnout Vložte odkapávací misku ze předu přístroje. Strana 7 (celkem 7)

8 Po tomto procesu je Gril připraven k používá a grilování může začít. POZNÁMKA Vzhledem k výrobní reziduum (mastnota) je možné, že nový přístroj může lehce kouřit. Zajistěte dostatečný přístup vzduchu. Zapnutí spotřebiče tlačítkem na polohu I Nahřátí přístroje Nastavte Vámi požadovanou teplotu Pokud svítí červená kontrolka ze předu přístroje, nahřívá se Pokud se rozsvítí zelená kontrolka vpředu přístroje gril je nahřátý na Vámi nastavenou teplotu. Po té můžete vložit připravený pokrm Teplotní nastavení lze změnit kdykoli během grilování POZNÁMKA Pokud se indikátor rozsvítí, je dosaženo nastavené teploty a může se začít grilovat. Příprava: Nastavení výšky grilovacích ploch Aby se zabránilo přímému kontaktu horní desky grilu s potravinami (např. pizza či podobný pokrm), použijte páčku umístěnou na rukojeti grilu po pravé straně. Když páčkou posunujete do leva nebo do prava grilovací plochy se přibližují nebo oddalují. Gril seč může úplně rozevřít Díky této funkci se dá i zapékat Strana 8 (celkem 8)

9 Strana 9 (celkem 9)

10 Provoz a využívání Obecné pokyny Potraviny by měly mít pokojovou teplotu, protože mraženým potravinám trvá déle příprava a mohou také vyschnout. Před použitím pokaždé, lehce navlhčete grilovací desky fritovacím olejem jako prevenci přilepení jídla. Pro dosažení nejlepších výsledků, předehřejte gril na požadovanou teplotu. Pečlivě sledujte grilování a regulujte teplotu, pokud je to nutné. Možnosti použití Kontaktní gril Můžete si připravit různé jídla jako jsou párky, steaky nebo zeleninu pomocí kontaktního grilu. Strana 10 (celkem 10)

11 Kontaktní gril je zvláště vhodný pro přípravu rychlých nízkotučných jídel, protože obě strany jsou grilované současně a žebrovaný povrch grilu umožňuje tuk rychle odkapat do zásobníku. Pokud chcete grilovat jiné jídlo současně musí mít stejnou tloušťku, aby kontakt s povrchem obou grilovacích desek zůstával stejný. Rozevření Grilu umožňuje větší škálu přípravy pokrmů. Například: - Toast Hawaii, - Pizza, - Lahmacun, - Gratinované zelenina Ujistěte se, že mezera mezi jídlem a grilovací deskou je dostatečná, aby se deska jídla nedotýkala. Vypnutí přístroje Zmačněte tlačítko do polohy 0 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte spotřebič úplně vychladnout. Recepty doporučení Maso, drůbež, ryby Pro přípravu zvláště jemného a šťavnatého maso, je doporučeno jej marinovat. Základní surovina pro marinádu je olej, ocet, podmáslí, citrónová šťáva nebo sójová omáčka. Tyto základní suroviny mohou být smíchány podle chuti hořčicí (nebo hořčičnými semeny), koprem, česnekem, bobkovým listem, kečupem a kořením (např. jako paprika, kari a pepř). Sůl absorbuje vodu z masa a proto by neměla být přidávaná do marinád. Maso se solí po grilování. Následující tabulka obsahuje některá doporučení pro ochucení, která mohou být použita pro uvedené druhy masa. Typy masa Drůbež Vepřové Hovězí maso Ryba Jehněčí Doporučené koření kari, paprika, česnek, šalvěj, tymián, citron, zázvor, med med, šalvěj, hořčice, rozmarýn, tymián, česnek hořčice, chilli, křen citron, kari, koriandr, kopr, med, kmín, tymián, jalovec, bobkový list rozmarýn, česnek, oregano, chilli, koriandr Jednoduchá marináda Strana 11 (celkem 11)

12 Šťáva ze 2 citronů 3 čajové lžičky sladké paprika 3 lžíce olivového nebo slunečnicového oleje Pepř 3 lisované stroužky česneku Smíchejte přísady dobře v míse. Přidejte maso a marinádu tak, aby bylo zcela ponořeno. Nechte maso máčet v marinádě cca. 10 hodin v chladničce. Pálivá marináda 3 lžíce octa (např.., Balsamico ocet) 4 lžíce olivového oleje 2 lžíce medu 1 lžíce pálivé chilli pasty (např..,sambal) Smíchejte přísady dobře v míse. Přidejte maso a marinádu tak, aby bylo zcela ponořeno. Nechte maso máčet v marinádě cca. 10 hodin v chladničce. Lahmacun, (turecká pizza) Ingredience na těsto: g mouky - 1 balíček sušeného droždí - 1 polévková lžíce soli - 1 lžíce cukru ml vlažné vody - Ingredience na směs: g mletého masa - 1 cibule (jemně nasekané) - 2 pikantní papriky (nakrájené) - 2 rajčata (nakrájené) - 3 lžíce rajčatového protlaku - 2 lžíce margarínu - Sůl, pepř a chilli podle potřeby Smíchejte mouku, sůl, sušené droždí a cukru a přidejte do vlažné vody, za stálého míchání. Zpracujte těsto a nechte kynout 40 minut. Během toho jemně nasekáme cibuli a pikantní papriky na doplnění, přidejte do mísy společně s ostatními přísadami a dobře promíchejte. Těsto vyválíme do tenké vrstvy na velikost grilovacího povrchu a potřeme mletým masem rovnoměrně na povrchu. Položte pizzu na spodní grilovací desky. Zakryjte víkem a pečte pizzu při mírné teplotě Po použití Strana 12 (celkem 12)

13 Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňte skvrny z teplé, ale ne horké grilovací desky ubrouske nebo papírovým ručníkem Nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte ČIŠTĚNÍ A PÉČE Přístroj musí být vyčištěn po každém použití. Vyčistěte přístroj co nejdříve po vychladnutí. Příliš dlouhé čekání znesnadňuje čištění. Zbytky, které přilnou ke grilovací desce, se mohou vypálit do povlaku, pokud vše není správně odstraněno. Grilovací desky Před umytím nejprve vyjměte grilovací desky. Horní desku pomocí zmačnutí tlačítka na horní pravé straně grilu Dolní desku na spodní levé straně grilu Otřete grilovací desky houbičkou s trochou přípravku na mytí nádobí a poté vlhkým hadříkem. POZNÁMKA V případě odolných skvrn, je čištění jednodušší v případě, že grilovací desky odmočíte. Nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění grilovacích desek. SKLADOVÁNÍ Odkapávací miska Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte a omyjte teplou vodou nebo v myčce. Pokud nepoužíváte přístroj po delší dobu, vyčistěte jej. Naviňte kabel Zavřete přístroj Přístroj skladujte na suchém, čistém a mrazuvzdorném místě, které je chráněné před přímým slunečním světlem. PORADCE PŘI POTÍŽÍCH Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstranění menších závad: Závada Možná příčina Náprava Kabel není vložen do zásuvky. Vložte zástrčku. Strana 13 (celkem 13)

14 Indikátor napájení se nerozsvítí po zapnutí. Automatické jističe v elektrickém rozvaděči vypadly. Zapněte jističe znovu. Vypnuly se automatické elektrické jističe. Příliš mnoho spotřebičů připojených do stejného elektrického obvodu. Přístroj je vadný Snižte počet spotřebičů na napájecím obvodu. Kontaktujte zákaznický servis. Vložte odkapávací misku. Odkapávací miska není Únik oleje z pod vložena. spotřebiče. Odkapávací miska je plná. Vyprázdněte odkapávací misku. POZNÁMKA Pokud se vám nepodaří vyřešit problém pomocí výše popsaných kroků, obraťte se prosím na zákaznický servis. TECHNICKÁ DATA model Kontaktní gril 3v1 typové číslo D rozměry (Š x V x H) čistá hmotnost 4,46 kg provozní napětí 230V ~ frekvence 50/60 Hz nom. / max. výkon 2200 W třída ochrany I typ ochrany IP X0 NÁHRADNÍ DÍLY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - keramické desky Dovozce do ČR BEEM Strana 14 (celkem 14)

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU 400 g brambor, oloupaných a nakrájených na hranolky 4 rump steaky, každý o váze přibližně 250 g sůl a čerstvě namletý černý pepř 25 g másla 1 lžíci olivového

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Rozžhavte gril! Další dotazy? www.hornbach.cz. Nejdůležitější odpovědi odborníka na grilování

Rozžhavte gril! Další dotazy? www.hornbach.cz. Nejdůležitější odpovědi odborníka na grilování Další dotazy? Nejdůležitější odpovědi odborníka na grilování Rozžhavte gril! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Za jak dlouho je dřevěné uhlí či brikety dostatečně horké pro mé steaky? Dřevěné uhlí: 25 30 minut. Brikety:

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

MULTI CHEF. Návod k obsluze MULTIFUNKČNÍ HRNEC. Návod na obsluhu MULTIFUNKČNÝ NÝ HRNIEC. Használati útmutató MULTIFUNKCIÓS I EDÉNY RC 4010

MULTI CHEF. Návod k obsluze MULTIFUNKČNÍ HRNEC. Návod na obsluhu MULTIFUNKČNÝ NÝ HRNIEC. Használati útmutató MULTIFUNKCIÓS I EDÉNY RC 4010 MULTI CHEF Návod k obsluze MULTIFUNKČNÍ HRNEC Návod na obsluhu MULTIFUNKČNÝ NÝ HRNIEC Használati útmutató MULTIFUNKCIÓS I EDÉNY RC 4010 MULTIFUNKČNÍ HRNEC OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

DUOSO model: BG-F-2313

DUOSO model: BG-F-2313 DUOSO model: BG-F-2313 Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil zakupením tohoto výrobku. Věříme, že s nim budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Návod k použití B-735-01

Návod k použití B-735-01 Návod k použití MES 1020 B-735-01 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro živnostenské účely. Návod k použití si pečlivě pročtěte a uschovejte jej. Spotřebič používejte jen

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití HORIZONTÁLNÍ GRIL Návod k použití CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte další

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více