EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D Strana 1 (celkem 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)"

Transkript

1 KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D Strana 1 (celkem 1)

2 Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti, zamýšleném použití jako i o čištění a péči o výrobek. Otevřete rozkládací stránky na začátku a na konci návodu k zobrazení ilustrace v průběhu čtení. Uchovávejte tento návod na bezpečném místě a přenést je na jakékoli budoucí majitelé spolu s přístrojem. Strana 2 (celkem 2)

3 OBECNÉ POKYNY Autorská práva Tento dokument je chráněn autorskými právy. Rozmnožování nebo přetisk zcela nebo zčásti, stejně jako reprodukce ilustrací dokonce v modifikované podobě je dovoleno pouze s písemným souhlasem výrobce. Poznámky k ochraně životního prostředí Použité obalové materiály mohou být recyklovány. Pokud již nejsou zapotřebí zlikvidujte obalový materiál v souladu s místními podmínkami týkajícími se životního prostředí. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem v rámci předpisů Evropské unie. Zlikvidujte přístroj prostřednictvím komunálních sběrných míst. Záruka Odstraníme závady v důsledku vady materiálu nebo výrobní závady zdarma v rámci dvouleté záruční lhůty. Kromě zákonné záruky, f. Beem také poskytuje prodlouženou záruku pro některé další výrobky. Je samozřejmost, že odpovídající podrobnosti pro každý výrobek jsou k dispozici buď v balení výrobku nebo na internetových stránkách f.beem. Prosím navštivte naše webové stránky k získání více informací o komplexních záručních podmínkách, dostupném příslušenství a náhradních dílech, stejně jako uživatelské manuály v různých jazycích. Použité symboly Nebezpečí To znamená, že hrozí nebezpečná situaci, která může vést k těžkým fyzickým poraněním nebo k smrti. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Varování To poukazuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým fyzickým poraněním nebo k smrti. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Upozornění To může znamenat potenciální nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým zraněním nebo materiálním škodám. Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo nebezpečí. Poznámka Strana 3 (celkem 3)

4 Poznámka obsahuje další tipy k usnadnění používání přístroje. Symboly na zařízení Upozornění na horké povrchy Zamýšlené použití Toto zařízení je určeno především pro nekomerční použití v uzavřených místnostech pro grilování / opékání potravin a pečení vaflí v běžném provozu domácnosti v daném množství. Jakékoliv jiné použití než bylo dříve uvedeno, je považováno za nesprávné použití. VAROVÁNÍ Není-li přístroj použit pro stanovený účel a / nebo je používán jiným způsobem, může se přístroj stát zdrojem nebezpečí. Používejte pouze k určenému použití. Dodržujte postupy popsané v tomto návodu. Nároky za škody vyplývající z použití jiným než stanoveným způsobem jakéhokoliv druhu nebudou přijímány. Riziko musí nést pouze uživatel. Prohlášení o shodě Beem prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovenými směrnicemi 2006/95/EC a 2009/125/EC a 2004/108/EC. Omezení záruky Všechny technické informace, údaje a pokyny obsažené v tomto návodu představují nejnovější stav v době tisku. Nepřebíráme odpovědnost za poškození nebo následné poškození v případě: nedodržení pokynů podle uživatelského manuálu byl-li použit k jinému než určenému účelu nesprávné nebo nevhodné manipulace nesprávně provedené opravy neoprávněných úprav použití neschválených dílů nebo náhradních dílů použití nevhodných nebo doplňkových dílů příslušenství Strana 4 (celkem 4)

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento přístroj nemůže být používán dětmi pod věkovou hranicí 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnou zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo nedostali pokyny o použití spotřebiče od této osoby. Skladujte přístroj a příslušenství mimo dosah dětí pod věkovou hranicí 8 let. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. Před použitím zkontrolujte, zda přístroj nejeví viditelné známky poškození. Nepoužívejte poškozený přístroj. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnou zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo nedostali pokyny o použití spotřebiče od této osoby. Nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. Opravy zařízení mohou být prováděny pouze autorizovaným odborníkem nebo zákaznickým servisem, což platí zejména pro výměnu poškozeného propojovacího kabelu. Nekvalifikované opravy mohou vést ke značnému nebezpečí pro uživatele. Může rovněž dojít ke zrušení záruky. Opravy spotřebiče během záruční doby může provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce, jinak záruka zaniká v případě poškození nebo následného poškození. Vadné díly mohou být nahrazeny pouze originálními náhradními díly. Pouze originální náhradní díly zaručují, že jsou splněny bezpečnostní požadavky. Používejte pouze náhradní díly z dílny výrobce nebo náhradní díly, které jsou speciálně doporučené výrobcem. Záruka je jinak neplatná. Nepoužívejte tento přístroj společně s externím časovač nebo samostatným systémem dálkového ovládání. NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nepoužívejte přístroj, pokud jsou síťový kabel nebo zástrčka poškozeny. Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud se dotknete živého spojení a / nebo se změní elektrické nebo mechanické nastavení. Nikdy neponořujte přístroj nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, - při výměně vložky - pokud nepoužíváte zařízení - pokud dojde k poruše během provozu - před čištěním přístroje Nebezpečí udušení! Nikdy si nehrajte s obalovým materiálem. Nebezpečí udušení. VAROVÁNÍ Nebezpečí popálení! Strana 5 (celkem 5)

6 Nedotýkejte se horkých ploch spotřebiče během provozu. Použijte rukojeť k uchopování přístroje, zatímco je v provozu. Před čištěním nebo výměnou dílů, nechte přístroj vychladnout. UPOZORNĚNÍ Netahejte za připojovací kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte tvrdé předměty nebo abrazivní čisticí prostředky pro čištění povrchu přístroje. Nikdy nezvedejte nebo nepřesouvejte přístroj za síťový kabel. Nekrájejte jídlo na grilovacím povrchu. Používejte jen lžíce a špachtle pro obracení jídla, které jsou vhodné pro manipulaci s nepřilnavým povrchem Požadavky na místo používání Pro bezpečný a bezporuchový provoz spotřebiče, musí umístění a instalace splňovat následující požadavky: Postavte přístroj na pevný, suchý, rovný, vodotěsný a tepelně odolný povrch. Povrchové úpravy na nábytku mohou obsahovat látky, které mohou způsobit nestabilitu spotřebiče, jestliže je to nutné, umístěte podložku pod nohy spotřebiče Neinstalujte tento přístroj do horkého, mokrého nebo velmi vlhkého prostředí. Musí být ponechán dostatečně velký prostor, min. 15 cm kolem přístroje. Nechejte dostatek prostoru kolem přístroje tak, aby vzduch mohl volně proudit. Vyberte místo, které neumožňuje dětem dostat se k povrchu přístroje. Síťová zásuvka musí být snadno přístupné a musí umožnit rychlé odpojení v případě nouze. Elektrické připojení Pro bezpečný a bezporuchový provoz spotřebiče, se musí dodržovat tyto pokyny pro připojení k elektrické síti: Před připojením spotřebiče, porovnejte data připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s těmi ve vaší elektrické síti. Tyto údaje musí být shodné, aby nedošlo k poškození zařízení. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého prodejce elektrických spotřebičů. Síťová zásuvka musí být chráněna alespoň 10 jističi. Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen a není položen přes ostré hrany. Síťový kabel nesmí být pevně natažen, překroucený nebo přijít do styku s horkými povrchy. Vždy zcela odmotejte přívodní kabel před připojením spotřebiče do zásuvky. Uložte kabel tak, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí. Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna, jen když je připojen se správně instalovaným ochranným (PE) vodičem. Připojení k elektrické zásuvce bez ochranného vodiče je zakázáno. Máte-li pochybnosti, musí být elektrický systém zkontrolován kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nenese žádnou Strana 6 (celkem 6)

7 odpovědnost za zranění nebo škody způsobené chybějícím nebo přerušeném ochranným vodičem. POPIS PŘÍSTROJE Regulátor teploty Chcete-li nastavit teplotu, postupujte následovně: Otočte regulátor teploty (3) na požadovanou úroveň: úroveň MIN úplně v levo MAX úplně v pravo funkce Nastavení nejnižší teploty. Nastavení nejvyšší teploty. Nepřilnavý povrch Grilovací desky spotřebiče jsou vybaveny nepřilnavou vrstvou. Toto zabraňuje přilnutí potravin k povrchu. UVEDENÍ DO PROVOZU Rozbalení Vyjměte přístroj, všechny doplňky, náhradní díly a uživatelskou příručku z krabice. Odstraňte všechny obalové materiály a ochranné fólie z výrobku a příslušenství před prvním použitím. POZNÁMKA Neodstraňujte typový štítek ani žádné varovné příznaky ze spotřebiče. Pokud je to možné, uchovejte původní obaly během záruční doby, abyste mohli zabalit přístroj správně v případě záruční reklamace. Škody vzniklé během dopravy jsou vyloučeny ze záruky. Zkontrolujte obsah dodávky. Zkontrolujte, zda přístroj nejeví viditelné známky poškození nebo zda nechybí díly. Podejte okamžitě zprávu o neúplné dodávce nebo o poškození svého dodavatele. Před prvním použitím Přístroj před prvním použitím nejprve umyjte. Rozehřejte přístroj cca. na 5 minut k odstranění nečistot z výroby. - Nastavte regulátor teploty do"max" pozice (úplně doprava). - Zasuňte zástrčku do zásuvky. Počkejte 5min a potom vypněte a nechte spotřebič úplně vychladnout Vložte odkapávací misku ze předu přístroje. Strana 7 (celkem 7)

8 Po tomto procesu je Gril připraven k používá a grilování může začít. POZNÁMKA Vzhledem k výrobní reziduum (mastnota) je možné, že nový přístroj může lehce kouřit. Zajistěte dostatečný přístup vzduchu. Zapnutí spotřebiče tlačítkem na polohu I Nahřátí přístroje Nastavte Vámi požadovanou teplotu Pokud svítí červená kontrolka ze předu přístroje, nahřívá se Pokud se rozsvítí zelená kontrolka vpředu přístroje gril je nahřátý na Vámi nastavenou teplotu. Po té můžete vložit připravený pokrm Teplotní nastavení lze změnit kdykoli během grilování POZNÁMKA Pokud se indikátor rozsvítí, je dosaženo nastavené teploty a může se začít grilovat. Příprava: Nastavení výšky grilovacích ploch Aby se zabránilo přímému kontaktu horní desky grilu s potravinami (např. pizza či podobný pokrm), použijte páčku umístěnou na rukojeti grilu po pravé straně. Když páčkou posunujete do leva nebo do prava grilovací plochy se přibližují nebo oddalují. Gril seč může úplně rozevřít Díky této funkci se dá i zapékat Strana 8 (celkem 8)

9 Strana 9 (celkem 9)

10 Provoz a využívání Obecné pokyny Potraviny by měly mít pokojovou teplotu, protože mraženým potravinám trvá déle příprava a mohou také vyschnout. Před použitím pokaždé, lehce navlhčete grilovací desky fritovacím olejem jako prevenci přilepení jídla. Pro dosažení nejlepších výsledků, předehřejte gril na požadovanou teplotu. Pečlivě sledujte grilování a regulujte teplotu, pokud je to nutné. Možnosti použití Kontaktní gril Můžete si připravit různé jídla jako jsou párky, steaky nebo zeleninu pomocí kontaktního grilu. Strana 10 (celkem 10)

11 Kontaktní gril je zvláště vhodný pro přípravu rychlých nízkotučných jídel, protože obě strany jsou grilované současně a žebrovaný povrch grilu umožňuje tuk rychle odkapat do zásobníku. Pokud chcete grilovat jiné jídlo současně musí mít stejnou tloušťku, aby kontakt s povrchem obou grilovacích desek zůstával stejný. Rozevření Grilu umožňuje větší škálu přípravy pokrmů. Například: - Toast Hawaii, - Pizza, - Lahmacun, - Gratinované zelenina Ujistěte se, že mezera mezi jídlem a grilovací deskou je dostatečná, aby se deska jídla nedotýkala. Vypnutí přístroje Zmačněte tlačítko do polohy 0 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte spotřebič úplně vychladnout. Recepty doporučení Maso, drůbež, ryby Pro přípravu zvláště jemného a šťavnatého maso, je doporučeno jej marinovat. Základní surovina pro marinádu je olej, ocet, podmáslí, citrónová šťáva nebo sójová omáčka. Tyto základní suroviny mohou být smíchány podle chuti hořčicí (nebo hořčičnými semeny), koprem, česnekem, bobkovým listem, kečupem a kořením (např. jako paprika, kari a pepř). Sůl absorbuje vodu z masa a proto by neměla být přidávaná do marinád. Maso se solí po grilování. Následující tabulka obsahuje některá doporučení pro ochucení, která mohou být použita pro uvedené druhy masa. Typy masa Drůbež Vepřové Hovězí maso Ryba Jehněčí Doporučené koření kari, paprika, česnek, šalvěj, tymián, citron, zázvor, med med, šalvěj, hořčice, rozmarýn, tymián, česnek hořčice, chilli, křen citron, kari, koriandr, kopr, med, kmín, tymián, jalovec, bobkový list rozmarýn, česnek, oregano, chilli, koriandr Jednoduchá marináda Strana 11 (celkem 11)

12 Šťáva ze 2 citronů 3 čajové lžičky sladké paprika 3 lžíce olivového nebo slunečnicového oleje Pepř 3 lisované stroužky česneku Smíchejte přísady dobře v míse. Přidejte maso a marinádu tak, aby bylo zcela ponořeno. Nechte maso máčet v marinádě cca. 10 hodin v chladničce. Pálivá marináda 3 lžíce octa (např.., Balsamico ocet) 4 lžíce olivového oleje 2 lžíce medu 1 lžíce pálivé chilli pasty (např..,sambal) Smíchejte přísady dobře v míse. Přidejte maso a marinádu tak, aby bylo zcela ponořeno. Nechte maso máčet v marinádě cca. 10 hodin v chladničce. Lahmacun, (turecká pizza) Ingredience na těsto: g mouky - 1 balíček sušeného droždí - 1 polévková lžíce soli - 1 lžíce cukru ml vlažné vody - Ingredience na směs: g mletého masa - 1 cibule (jemně nasekané) - 2 pikantní papriky (nakrájené) - 2 rajčata (nakrájené) - 3 lžíce rajčatového protlaku - 2 lžíce margarínu - Sůl, pepř a chilli podle potřeby Smíchejte mouku, sůl, sušené droždí a cukru a přidejte do vlažné vody, za stálého míchání. Zpracujte těsto a nechte kynout 40 minut. Během toho jemně nasekáme cibuli a pikantní papriky na doplnění, přidejte do mísy společně s ostatními přísadami a dobře promíchejte. Těsto vyválíme do tenké vrstvy na velikost grilovacího povrchu a potřeme mletým masem rovnoměrně na povrchu. Položte pizzu na spodní grilovací desky. Zakryjte víkem a pečte pizzu při mírné teplotě Po použití Strana 12 (celkem 12)

13 Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňte skvrny z teplé, ale ne horké grilovací desky ubrouske nebo papírovým ručníkem Nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte ČIŠTĚNÍ A PÉČE Přístroj musí být vyčištěn po každém použití. Vyčistěte přístroj co nejdříve po vychladnutí. Příliš dlouhé čekání znesnadňuje čištění. Zbytky, které přilnou ke grilovací desce, se mohou vypálit do povlaku, pokud vše není správně odstraněno. Grilovací desky Před umytím nejprve vyjměte grilovací desky. Horní desku pomocí zmačnutí tlačítka na horní pravé straně grilu Dolní desku na spodní levé straně grilu Otřete grilovací desky houbičkou s trochou přípravku na mytí nádobí a poté vlhkým hadříkem. POZNÁMKA V případě odolných skvrn, je čištění jednodušší v případě, že grilovací desky odmočíte. Nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění grilovacích desek. SKLADOVÁNÍ Odkapávací miska Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte a omyjte teplou vodou nebo v myčce. Pokud nepoužíváte přístroj po delší dobu, vyčistěte jej. Naviňte kabel Zavřete přístroj Přístroj skladujte na suchém, čistém a mrazuvzdorném místě, které je chráněné před přímým slunečním světlem. PORADCE PŘI POTÍŽÍCH Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstranění menších závad: Závada Možná příčina Náprava Kabel není vložen do zásuvky. Vložte zástrčku. Strana 13 (celkem 13)

14 Indikátor napájení se nerozsvítí po zapnutí. Automatické jističe v elektrickém rozvaděči vypadly. Zapněte jističe znovu. Vypnuly se automatické elektrické jističe. Příliš mnoho spotřebičů připojených do stejného elektrického obvodu. Přístroj je vadný Snižte počet spotřebičů na napájecím obvodu. Kontaktujte zákaznický servis. Vložte odkapávací misku. Odkapávací miska není Únik oleje z pod vložena. spotřebiče. Odkapávací miska je plná. Vyprázdněte odkapávací misku. POZNÁMKA Pokud se vám nepodaří vyřešit problém pomocí výše popsaných kroků, obraťte se prosím na zákaznický servis. TECHNICKÁ DATA model Kontaktní gril 3v1 typové číslo D rozměry (Š x V x H) čistá hmotnost 4,46 kg provozní napětí 230V ~ frekvence 50/60 Hz nom. / max. výkon 2200 W třída ochrany I typ ochrany IP X0 NÁHRADNÍ DÍLY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - keramické desky Dovozce do ČR BEEM Strana 14 (celkem 14)

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Cater Pro V2. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 14)

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Cater Pro V2. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 14) KONTAKTNÍ GRIL Cater Pro V2 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 14) Kontaktní gril D1000220 OBSAH Všeobecné pokyny.. 1 Bezpečnostní předpisy....3 Popis spotřebiče.. 5 Nepřilnavý povrch.....5 Uvedení do

Více

KONTAKTNÍ GRIL FIRST FA 5344

KONTAKTNÍ GRIL FIRST FA 5344 KONTAKTNÍ GRIL FIRST FA 5344 Strana 1 (celkem 7) KONTAKTNÍ GRIL...1 1 OBECNÉ POKYNY...3 1.1 Autorská práva...3 1.2 1.3 Poznámky k ochraně životního prostředí...3 Záruka...3 1.4 Použité symboly...3 1.4.1

Více

KONTAKTNÍ GRIL BEEM D1000100

KONTAKTNÍ GRIL BEEM D1000100 KONTAKTNÍ GRIL BEEM D1000100 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) OBSAH Všeobecné pokyny.. 1 Bezpečnostní předpisy....3 Popis spotřebiče.. 5 Nepřilnavý povrch.....5 Uvedení do provozu.6 Příprava 7 Provoz

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. NL EN ES DA SV NO FI TR BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL 2 1 2 3 4 5 3 Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. popis A

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PROVOZNÍ POKYNY SM-G50. Mlýnek na maso

PROVOZNÍ POKYNY SM-G50. Mlýnek na maso PROVOZNÍ POKYNY SM-G50 Mlýnek na maso Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte tyto pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pokud používáte elektrické přístroje, měli by být vždy dodržovány základní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48 SNACK 132260 Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16 Návod k obsłużę Elektrický vařič nudlí stránka 17 až 32 Upute za upotrebu Električno kuhalo za tjesteninu stranica

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató GR 4010

Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató GR 4010 Contact G r i l l Návod k obsluze K o n t a k t n í g r i l Návod na obsluhu K o n t a k t n ý g r i l Használati útmutató G r i l l s ü t Ő GR 4010 KONTAKTNÍ GRIL OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ SEZNAM DÍLŮ 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 3. 4. 5. 1 4. 6. 1 0. 1 6. 1 5. 7. 1 7. 8. 9. 1 8. 1 9. 2 3 2.5 4 2.5 5 6 4.4 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM A UCHOVEJTE PRO

Více

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození majetku, musí se dodržovat základní bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat- jsou to následující:

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

PL CZ SK SL SR HR BS RO BG HU RU UK LV LT ET KK

PL CZ SK SL SR HR BS RO BG HU RU UK LV LT ET KK STORE INN SUCCESSOR 3L PL SK SL SR HR BS RO BG HU RU UK LV LT ET KK Příslušenství, které jste si koupili spolu s tímto modelem, je znázorněno na etiketě na spodní straně balení. Bezpečnostní pokyny Než

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 200 1.1 Bezpečnostní pokyny... 200 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 201 1.3 Zdroje

Více

Návod k obsluze. Krbový vysavač popela Model: VAC1200. Vyrobeno v Číně

Návod k obsluze. Krbový vysavač popela Model: VAC1200. Vyrobeno v Číně Návod k obsluze Krbový vysavač popela Model: VAC1200 Vyrobeno v Číně 1 Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku. Přečtěte si prosím tento návod pozorně instrukce, než začnete přístroj

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Návod k používání. Elektrický toustovač RETRO. Návod k používání uložte na bezpečné místo!

Návod k používání. Elektrický toustovač RETRO. Návod k používání uložte na bezpečné místo! Návod k používání Elektrický toustovač RETRO Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento velmi kvalitní elektrický toustovač. Tento výrobek je kvalitní a je vyroben ve shodě s uznávanými technickými předpisy

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více