Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/ Předmět inspekční činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti"

Transkript

1 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-126/09-13 Název školy: 1. anglická mateřská škola s. r. o. Adresa: Neředínská 170/8, Olomouc Identifikátor: IČ: Místo inspekce: 1. anglická mateřská škola, Neředínská 170/8, Olomouc Termín inspekce: 2. a 3. duben 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, o činnosti škol, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. Popis školy Právnická osoba s názvem 1. anglická mateřská škola, s. r. o., Neředínská 170/8, Olomouc Neředín (dále také škola), jejímž zřizovatelem i statutárním orgánem je paní Petra Tomášková, byla rozhodnutím MŠMT zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností ke dni 1. září Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou, vykonává činnost mateřské školy (dále také MŠ) s kapacitou deset dětí a školní jídelny výdejny s kapacitou patnáct stravovaných. Aktuálně je kapacita MŠ naplněna na 100 %. Údaje v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku byly v souladu s údaji v zakladatelské listině společnosti s ručením omezeným.

2 Kvalifikovaná ředitelka školy byla jmenována do funkce na základě výběrového řízení zřizovatele. Ve škole jsou na dohodu o pracovní činnosti zaměstnány další tři nepedagogické osoby (externí lektorka, nekvalifikovaná učitelka, která je k dispozici podle potřeb MŠ a školnice). Organizačně se na chodu školy podílí i zřizovatelka. Jídlo se dováží z MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Provoz školy je od 7:30 do 16:30 hodin. Škola sídlí v okrajové vilové čtvrti města Olomouce, má k dispozici pronajatou budovu s velmi dobře udržovanou zahradou využitelnou ke vzdělávání i relaxaci dětí. Vpatře je zařízena třída, herna, kuchyň, šatna a sociální zařízení pro děti a dospělé. V přízemí je v rekonstrukci místnost na tělovýchovné činnosti. Dispozičně jsou prostory vhodné a dostačující pro stanovený počet dětí. Vybavení místností je po stránce funkčního využití i estetického působení v souladu s potřebami dětí předškolního věku. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále také ŠVP). Mezi priority školy patří prostředí rodinného typu, úzká spolupráce se zákonnými zástupci, výchova dětí k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu. Jako doplňující program škola nabízí výuku anglického jazyka, kterou zajišťuje ředitelka školy a externí lektorka rodilá mluvčí. Za dobu svého působení soukromá mateřská škola prokázala, že má vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci předškolního vzdělávání. Svoji činnost prezentuje na webových stránkách školy. Ekonomické a materiální předpoklady školy Vzhledem k tomu, že činnost mateřské školy byla zahájena v září 2008, bylo možné zhodnotit ekonomické podmínky školy pouze za 4 měsíce roku Do celkového hospodaření školy se však promítly i náklady, které vznikly před tímto datem a souvisely se zřízením a vybavením školy. Z tohoto důvodu proto také skončilo hospodaření školy k 31. prosinci 2008 ztrátou. Finanční prostředky, které škola získala pro svou činnost, byly tvořeny především příjmy za školné (46 %), za stravu (2,5 %), za letní tábory (16 %), dotací ze státního rozpočtu (9,5 %), ostatními provozními výnosy (14 %) a tržbami z prodeje služeb (12 %). Investiční prostředky nebyly škole v uvedeném období poskytnuty. Prostředky státního rozpočtu škola vyčerpala v plné výši a použila je na mzdy pedagogické pracovnice. Náklady na učební pomůcky si škola hradila ze svých vlastních zdrojů, prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků škola nečerpala. K 30. září 2008 bylo ve škole zapsáno 7 dětí. Průměrné celkové náklady na jedno dítě činily Kč a mzdové náklady Kč. Škola vyčerpala přidělené prostředky na výdaje související se vzděláváním a s běžným provozem školy. Rizika, která by měla negativní vliv na plnění stanovených cílů, nebyla zjištěna (ztráta, která vznikla v prvním roce hospodaření, by měla být postupně vyrovnána ziskovým hospodařením příštích období, kdy již škola nebude muset tolik investovat do vlastního vybavení). 2

3 Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání Mateřská škola informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání kpředškolnímu vzdělávání. Stanovila kritéria pro přijímání dětí, která jsou v souladu s platným zákonným ustanovením a řídí se jimi. Podrobné informace lze získat přímo ve škole a na průběžně aktualizovaných webových stránkách školy. Přijímací řízení proběhlo ke stanovenému termínu 1. září 2008 a dále probíhá tehdy, když se v MŠ uvolní místo. Rodiče přihlašují a odhlašují děti podle svých individuálních možností. Z celkového počtu deseti dětí zahájí jedno ve školním roce 2009/2010 povinnou školní docházku, žádné dítě nemá odklad povinné školní docházky a ve škole nejsou děti mladší tří let. Statisticky škola nevykazuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami ani děti mimořádně nadané. Identifikuje však možnosti jednotlivých dětí, zohledňuje jejich individuální potřeby a zajišťuje jim cílenou podporu při vzdělávání. Rozvoj osobnosti dětí škola podporuje také realizací rozmanitých zájmových aktivit, např. letní tábor, lyžařský výcvik, pobyt na farmě, výlety, exkurze, kulturní představení a výukou anglického jazyka. Škola průběžně informuje rodiče o prospívání dětí. Od zahájení své činnosti zatím neměla potřebu spolupracovat se specializovaným odborným pracovištěm. Systém školního poradenství, který od svého vzniku škola realizovala, je funkční. Škola zajišťuje rovnost příležitostí ke vzdělávání. Vedení školy Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle ŠVP s motivačním název Chceme si rozumět s lidmi celého světa, abychom mohli spolupracovat na péči o Zemi, platným pro školní rok 2008/2009. V programu podává ucelený obraz o svých reálných záměrech, o podmínkách, způsobu a formách poskytovaného vzdělávání, částečně i o hodnocení jeho výsledků. Obsah vzdělávání integruje do jednotlivých bloků, které zahrnují oblasti rozvoje osobnosti dítěte. Záměry školy jsou definovány ve škole rodinného typu, ve výchově ke zdraví, poznávání přírody a v ochraně životního prostředí. Doplňujícím programem je rozvoj jazykových dovedností dětí vanglickém jazyce. Jeho cílem je podporovat u dítěte schopnosti učit se dalšímu jazyku přirozeným prolínáním mateřského a cizího jazyka, jeho každodenním používáním při běžných činnostech a hrách. Evaluační systém uvedený v ŠVP škola postupně začíná ověřovat v praxi. Vytvořená kritéria a nástroje pro hodnocení však nejsou účelně nastaveny k očekávaným výstupům ze vzdělávání, což školu zatím nepovede kcílenému získávání zpětné vazby o kvalitě realizovaného vzdělávání. Do budoucna by tato skutečnost mohla být rizikem při naplňování školního programu. Školou vytvořený program je v souladu s cíli školského zákona a částečně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Střednědobá strategie rozvoje školy, stanovená zřizovatelkou, vychází z analýzy aktuálních podmínek pro vzdělávání. Škola představila své vize směřující ke zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání a možnému propojení předškolního a základního vzdělávání v cizím jazyce, úzkou spolupráci s logopedem a základní uměleckou školou. 3

4 Ředitelka plní povinnosti vyplývající z vykonávané funkce podle platného školského zákona. Ve funkci je prvním rokem, zatím nezahájila kvalifikační studium zaměřené na získávání znalostí v oblasti řízení. Flexibilně podporuje participaci dalších tří zaměstnankyň, které se spolupodílí na organizaci chodu školy a při realizaci předškolního vzdělávání. Vedení školy je funkční, podporuje realizaci ŠVP. Předpoklady pro řádnou činnost školy Vzdělávací proces v mateřské škole vzhledem k nízkému počtu dětí zajišťují pouze kvalifikovaná ředitelka, která absolvovala státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Na vzdělávání dětí se podílí na krátký pracovní úvazek rodilá mluvčí a dle potřeby školy také nekvalifikovaná učitelka. Na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) škola ve sledovaném období finanční prostředky nečerpala. Ředitelka si na vlastní náklady zajistila osvojení znalostí metodiky výuky cizího jazyka pro děti předškolního věku a v praxi je cíleně využívá. Absence DVPP v oblasti podpory ŠVP se odráží v chybějících kompetencích souvisejících s funkčním vyhodnocováním ŠVP. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, definována v dokumentech školy (školní řád, ŠVP), vytváří předpoklady pro zajištění bezpečného prostředí ve vzdělávání. Škola průběžně vyhodnocuje preventivní strategii, založenou na rozvoji přátelských vztahů mezi dětmi i dospělými a podpoře vytvořených pravidlech soužití, která je spolu s nízkým počtem dětí ve třídě a úzkou spoluprací se zákonnými zástupci předpokladem pro účinnou primární prevenci sociálně patologických jevů. Škola dbá na zajištění bezpečnosti ve škole, při pobytu dětí venku i při akcích pořádaných mimo areál školy. Tato skutečnost se pozitivně odráží i v absenci dětských úrazů. Škola vytváří vhodné materiální, personální a psychohygienické podmínky. Specifické podmínky pro výuku anglického jazyka lze hodnotit jako nadstandardní. Škola zatím nedisponuje základním tělovýchovným nářadím, vhodným pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí. Ve třídě byly nevhodně uloženy lůžkoviny dětí pro odpolední odpočinek, během inspekční činnosti byla provedena náprava. Škola ve sledovaném období (září až prosinec 2008) vyčerpala přidělené finanční prostředky v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Škola má pro realizaci ŠVP vytvořeny standardní předpoklady, personální podmínky jsou hodnoceny jako nadstandardní. Průběh vzdělávání Organizace vzdělávání odpovídá profilaci školy a obsahu ŠVP, který naplňuje v návaznosti na RVP PV. Prostředí pro vzdělávání je sociálně příznivé, nízký počet zapsaných dětí koresponduje se záměrem pojetí MŠ rodinného typu. Cílená podpora rozvoje osobnosti každého dítěte je naplňována vhodnými metodami prožitkového a činnostního učení, využíváním skupinové práce, individualizovaného vzdělávání, nabízením zajímavých, věku i schopnostem dětí přiměřených aktivit. Škola volí přístupy a styly vzdělávání tak, aby podporovaly individuální rozvoj každého dítěte ve všech oblastech vzdělávání. V rámci toho využívá další vhodné podpůrné zdroje pro naplňování cílů (výlety do přírody snáměty ekologické výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu, návštěvy výstav, škola v přírodě, lyžařský výcvik). 4

5 Míra zapojení dětí do činností byla do značné míry ovlivněna jejich zájmy a individuálními potřebami, jejich schopnostmi a možnostmi využívat diferencovaně náročnou vzdělávací nabídku. Komunikace v mateřském jazyce odpovídala věku a kultivovanému vedení ze strany dospělých. Pedagogická pracovnice věnovala pozornost každému dítěti, všechny vedla k elementární sebereflexi. Záměry cizojazyčného vzdělávání škola realizuje přímou metodou tak, jako při osvojování mateřského jazyka, v příznivém sociálním klimatu, příkladným verbálním projevem pedagogické pracovnice i rodilé mluvčí. Slovní zásoba, zaměřena na tematické okruhy a komunikativní situace, odpovídala dětské mentalitě a současně i tématům ŠVP. Učitelka kladla důraz především na audioorální výcvik spojený vždy se smyslovým vnímáním dětí, citovou a estetickou výchovou. V rámci výuky cizímu jazyku byla významná i podpora multikulturní výchovy. Výuka probíhala v kombinaci vyčleněných řízených aktivit a průběžného uplatňování cizojazyčných projevů při nejrůznějších činnostech, při kterých dětí aktivně a bezprostředně komunikovaly. Průběžná motivace podporovala zájem dětí o činnosti. Motivace k výuce cizího jazyka byla funkčně směřována více k zaujetí a uspokojení z komunikace než k výsledkům vzdělávání. Individuální hodnocení dětí vedlo ke zlepšování průběhu i osobních výsledků při pracovních, výtvarných a hudebních činnostech. Realizované vzdělávání poskytovalo dostatek prostoru i pro pedagogickou diagnostiku. Funkční organizace vzdělávání, projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity dětí i jejich hodnocení v průběhu vzdělávání účinně podporovaly naplňování cílů ŠVP, v oblasti podpory rozvoje komunikativních dovedností v cizím jazyce dosahovaly příkladu dobré praxe. Partnerství Škola realizuje na příkladné úrovni partnerství se zákonnými zástupci dětí, zve je ke spolupráci a účasti na aktivitách pořádaných v rámci programu školy. Ze sdělení rodičů během inspekce vyplynula spokojenost s informovaností o dění v mateřské škole, o průběhu vzdělávání a individuálních výsledcích dosahovaných jejich dětmi. V rámci obohacení vzdělávací nabídky rodiče dětem zprostředkovávají různé exkurze do přírody i na zajímavá pracovní místa. Ředitelka úzce spolupracuje se zřizovatelkou školy, která se spolupodílí na zkvalitňování podmínek školy a na pořádání akcí mimo areál školy. Během svého krátkého působení škola navázala úzkou funkční spolupráci s rodiči a využívá ji ve prospěch rozvoje osobnosti dítěte. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu a výsledky vzdělávání na úrovni školy Koncepce vzdělávání škola směřuje k osvojování kompetencí dětí tak, jak si je ve svých záměrech vytýčila. Výstupy ze vzdělávání jsou prostřednictvím odpovídajícího obsahu integrovaných bloků u dětí naplňovány zvláště s dosahem ke kompetencím k učení a komunikaci (jak v oblasti rozvoje mateřského jazyka, tak i v elementárních předpokladech k učení se cizímu jazyku správná výslovnost, intonace i tempo cizí řeči), dále ke kompetencím činnostním a občanským, a to prostřednictvím naplňování cílů vedoucích děti k elementární ochraně životního prostředí, výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Prostřednictvím seznamování se s cizím jazykem je ve škole přirozeně realizována také 5

6 multikulturní výchova. Přes praktické činnostní učení jsou děti přirozeně vedeny ke kompetencím křešení problémů. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve skupině jsou sociální a personální kompetence u jednotlivých dětí rozvíjeny více směrem k samostatnému rozhodování a naplňování svých práv, méně ke spolupodílení se na společných rozhodnutích ve skupině, k domlouvání a podřízení se rozhodnutí skupiny. Škola postupně vytváří systém podpory úspěšnosti dětí ve vzdělávání. Průběžným zjišťováním a cílenou podporou při osobnostním rozvoji poskytuje dětem šanci pokračovat v dalším vzdělávání. Veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají směřují k podpoře rozvoje klíčových kompetencí dětí na elementární úrovni předškolního věku. Na rozvoji a učení dítěte se příznivě podílí v doplňujícím programu realizovaná propedeutika anglického jazyka, výsledky cizojazyčného vzdělávání na úrovni školy dosahují nadstandardní úrovně. Celkové hodnocení školy Škola svoji činnost zahájila k datu 1. září Poskytuje vzdělávání podle povahy své činnosti v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání. Při přijímání k předškolnímu vzdělávání škola postupovala v souladu splatnými právními předpisy, v jeho průběhu zohledňovala individuální vzdělávací potřeby dětí i potřeby zákonných zástupců. Škola využívá účelně zdroje a prostředky, které získala ve školním roce 2008/2009 pro realizaci školního vzdělávacího programu. Škola vytváří předpoklady pro zdravý rozvoj dětí, včetně účinné prevence sociálně patologických jevů. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajišťována standardně, škola vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Škola cíleně děti vede ke zdravým životním návykům. Školou zpracovaný a realizovaný školní vzdělávací program je v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a částečně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Zjištěné nedostatky (oblast očekávaných výstupů ze vzdělávání a evaluace) dosud negativně neovlivnily průběh výchovy a vzdělávání. Celkově jsou podmínky pro poskytování předškolního vzdělávání standardní, umožňují naplňování školního vzdělávacího programu. Personální podmínky, spolupráce se zákonnými zástupci a kvalita praktické realizace seznamování dětí s anglickým jazykem jsou příklady dobré praxe. Nedostatek tělovýchovného nářadí by do budoucna mohl být dílčím rizikem pro rozvoj lokomočních pohybových dovedností dětí. Vzdělávání v MŠ probíhá promyšleně, systematicky, klíčové kompetence jsou cíleně rozvíjeny v rámci každodenních vzdělávacích aktivit. Škola příznivě rozvíjí osobnost každého dítěte. Veřejným výstupem tematického šetření zaměřeného na hodnocení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk a informace o vzdělávání k EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta), které bylo v rámci institucionálního hodnocení provedeno, budou tematické zprávy vydané ústředním České školní inspekce. 6

7 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným, úplné znění ke dni 1. srpna Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52107, číslo výpisu 32003/2008 s datem zápisu dne 30. dubna 2007 ze dne 7. října Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje č. j. KÚOK/83517/2008 o zápisu právnické osoby s názvem 1. anglická mateřská škola s. r. o. se sídlem Olomouc Neředín, Neředínská 170/08 do rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29. srpna 2008 s účinností od 1. září Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. března Výkaz S 1 01 o mateřské škole podle stavu k 30. září 2008 ze dne 8. října Školní řád 1. anglické mateřské školy s.r.o. ze dne 6. dubna 2008 s platností od 1. září Provozní řád mateřské školy ve školním roce 2008/ Kritéria pro přijímání dětí do 1. anglické mateřské školy s.r.o. s účinností od 1. září Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. anglické mateřské školy s r.o. ve školním roce 2008/ Školní matrika vedená ve školním roce 2008/2009 (evidenční listy dětí, přehled docházky dětí) 11. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Chceme si rozumět s lidmi celého světa, abychom mohli spolupracovat na péči o Zemi platný pro školní rok 2008/ Režim dne v mateřské škole (součást ŠVP PV) 13. Třídní plánování (týdenní listy činnosti) ve školním roce 2008/ Týdenní evaluace vzdělávání ve školním roce 2008/ Třídní kniha vedená ve školním roce 2008/2009 k datu inspekce 16. Jmenovací dekret ředitelky mateřské školy s účinností od 1. září Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogické pracovnice 18. Vysvědčení o státní jazykové zkoušce (pedagogická pracovnice) 19. Záznamy o dětech ve školním roce 2008/2009 k datu inspekce 20. Kniha úrazů vedená od 1. září 2008 k datu inspekce 21. Zápisy z kontrol BOZP 22. Finanční vypořádání dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ze státního rozpočtu a z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 ze dne 13. ledna Čtvrtletní výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí roku Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. prosinci Pohyb na účtech (dokladově) od 01/01/2008 do 31/12/ Hlavní kniha analyticky - rok 2008 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Wellnerova 25, Olomouc. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Pro účely zvýšení dotací podle ustanovení 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně. 7

8 Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis PaedDr. Libuše Vrbová Libuše Vrbová v. r. Mgr. Kamila Burianová Kamila Burianová v. r. ing. Markéta Tomečková Markéta Tomečková v. r. V Prostějově dne 7. dubna 2009 Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Pavlína Lužová Pavlína Lužová v. r. V Olomouci dne 12. dubna

9 Připomínky ředitelky školy Datum Text --- Připomínky nebyly podány. 9