Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový S vět 77, Harrachov tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 zpracovala : Ing. Helena Stříbrná ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 Změna Školského zákona č. 561/2004 Sb. 12 odst. 2 a 28 odst. 1 písm. e) Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen vlastní hodnocení ). Vlastní hodnocení jiţ není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou 1. Škola však můţe zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uváţení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. l. Základní údaje název školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily sídlo školy : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Ing. Helena Stříbrná datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem 1 Ustanovení 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., jsou po novelizaci ust. 12 odst. 2 školského zákona neaplikovatelná (neúčinná). 2

3 kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní druţina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet ţáků základní školy 127 průměrný počet ţáků na třídu 14,11 průměrný počet ţáků na učitele 11,54 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 6 počet ţáků ve školní druţině 30 počet ţáků ve školní jídelně 116 počet pedagogických pracovníků 11 počet správních zaměstnanců 6 2. Organizace vzdělávání a výchovy vzdělávací program školy Vzdělávací program v ročnících Školní rok 2014/2015 počet ţáků ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

4 organizace vzdělávání Škola vzdělává podle Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Od 5. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny) Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní druţiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Od září 2013 škola nenabízí volitelný předmět. Rozhodnutím ministra školství o zavedení povinného dalšího cizího jazyka se tento dříve nabízený volitelný předmět vyučuje jako povinný. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 15 ţáků, odešlo 15 ţáků z 9. třídy. Počet ţáků v dalším školním roce se pravděpodobně nezmění. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 ţáků na třídu. Škola poţádala zřizovatele, město Harrachov o výjimku z počtu ţáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována jiţ od školního roku 2005/2006. V dalším školním roce je předpoklad naplnění 1. třídy na stejné úrovni, jako bude počet odcházejících ţáků z 9. ročníku. Mohlo by dojít k zastavení poklesu počtu ţáků. Škola bude ale i v příštích letech ţádat o výjimku z počtu ţáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Údaje o ţácích, výsledky výchovy a vzdělávání údaje o počtech ţáků, tříd Přehled vývoje počtu tříd, ţáků Počet ţáků na Počet ţáků na Počet tříd Celkový počet ţáků jednu třídu učitele 2012/ / / / / / / / ,88 14,22 10,41 11,54 4

5 zapsaní a zařazení ţáci Počty zapsaných a zařazených ţáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí ţádostí o ţádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu ţáků ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník I stupeň II. stupeň Během školního roku přišlo 5 nových ţáků, 4 ţáků se odstěhovalo. 5

6 Přehled klasifikace chování, výchovná opatření 2014/2015 třída počet 1.st. z 2.st. z 3.st.z napomenutí třídní ředitelská pochvaly ţáků chování chování chování třídního uč. důtka důtka Celkem Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2014/2015 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 ţáka celkem Ø na 1 ţáka II. pololetí ,5 5 0,039 počty ţáků přijatých ke studiu na středních školách Počty ţáků přijatých ke studiu ve středních školách ve školním roce 2014/2015 Gymnázia konzervatoře SOU, U OU, PrŠ přihlášení Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. přijatí

7 Zajištění výuky cizích jazyků na I. a II. stupni základní školy třída počet hodin jazyk 3. třída 3 anglický 4. třída 3 anglický 5. třída 3 anglický 6. třída 4 anglický 7. třída 4 anglický 2 německý 8. třída 4 anglický 2 německý 9. třída 4 anglický 2 německý výsledky výchovy a vzdělávání Od 1. třídy je zavedena výuka anglického jazyka jako zájmový útvar v počtu 2 hodiny týdně. Tato výuka je zaloţena na konverzační formě. Od 3. třídy je anglický jazyk povinný. Pro výuku anglického jazyka je vyučující 2. stupně aprobována, učitelka pro 1. stupeň je aprobovaná. Pro výuku německého jazyka vyučuje na 2. stupni vyučuje jedna učitelka s kvalifikací německý jazyk pro 1. stupeň a druhá učitelka je aprobovaná. Osnovy jsou ve všech ročnících plněny v základním rozsahu. Ke krácení či vynechávání tematických celků nedochází. Plněny jsou všechny předepsané kontrolní práce. Dle časových moţností je v některých předmětech zařazeno i rozšiřující učivo. V předmětu tělesná výchova má škola omezené moţnosti plnění osnov v atletických disciplínách (v obci chybí hřiště na lehkou atletiku, charakter počasí dovoluje výuku Tv venku pouze po omezenou dobu). Výuka v zimním období je zaměřena na výuku lyţování běţky, sjezd, v tomto školním roce proběhla také výuka na školním kluzišti - bruslení. Ve školním roce 2014/2015 byli díky individuální péči učitelů úspěšně integrováni 3 ţáci. Ţáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, ţáci 4. ročníku výcvik na dopravním hřišti. Lyţařský výcvik v tomto školním roce absolvovali ţáci 7. ročníku a rovněţ ţáci 8.. ročníku, kteří se kurzu v předchozím roce nezúčastnili z důvodu nevhodných sněhových podmínek. 7

8 Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2014/2015 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu výchova k občanství je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován environmentální koordinátorkou. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti odborná a pedagogická způsobilost Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících Jméno Úvazek funkce aprobace Ing. Helena Stříbrná 1 Ř.š. F,Inf Mgr. Lenka Vytrvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Jitka Schoberová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Bedřiška Rydvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Ivana Portyková 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Barbora Vocelová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Petra Šebelková 1 učitelka 2. stupeň Př, Tv Mgr. Alena Bervicová 1 učitelka 2. stupeň M, Tv Ivan Bohatý 1 učitel 2. stupeň Tv, Bv Mgr. Alena Zapletalíková 1 učitelka 2. stupeň Čj,Nj Mgr. Libuše Zapletalová 0,72 učitelka 2. stupeň Aj Zuzana Polyáková 0,71 vychovatelka ŠD - Emilie Hradecká 0,3 hospodářka školy Michal Stříbrný 1 školník Monika Daňková 1 uklízečka Milena Berková 0,86 kuchařka Zdenka Patočková 0,86 vedoucí kuchařka Marcela Vetrová 0,5 vedoucí školní jídelny 8

9 Na 1.stupni vyučuje 5 učitelů. Vyučující anglického jazyka mají kvalifikaci doplněnou absolvováním kvalifikačního studia k výuce cizích jazyků. Na 2. stupni učí celkem 6 učitelů, 5 učitelů má pedagogickou a odbornou kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy, 1 učitelka má pedagogické minimum s VŠ vzděláním neučitelského směru. změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2014/2015 máme jednu učitelku na rodičovské dovolené. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 Nastoupili Odešli na jinou školu na jinou školu na jinou školu mimo školství věková skladba sboru < důch.věk důch.věk celkem 0 0,09 0,36 0,27 0,27 z toho ţeny 0 0,09 0,36 0,18 0,27 údaje o dalším vzděláváním pracovníků Je limitováno vyčleněnými finančními prostředky, omezeno dopravní obsluţností regionu, velkými časovými ztrátami při cestování a zajištěním zastupování za nepřítomné učitele. Úhrada cestovních nákladů tvoří významnou poloţku a v tomto jsme v nevýhodě oproti školám v místě konání nebo školám, které jsou blíţe místu konání. Vyučující se přihlašují na vzdělávací akce podle svého zájmu a potřeb školy. Pololetně je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním školním roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným zájemcům. Škola vyuţila moţnosti vzdělávání v rámci projektu EU ICT do výuky krok za krokem. 9

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV v Liberci a Pedagogicko psychologická poradna v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích kuzů: Ředitelka školy: Novela zákona o pedagog. pracovnících Liberec Zákon o veřejných zakázkách Zavádění moderních technologií do školy Cloudové nástroje Od tištěné učebnice k i-učebnici Správní řád ve školské praxi se zaměřením na přijímání dětí a problematikou s tím související Výchovný poradce: Tvorba výchovného vzdělávacího programu smlouvy se školou Specifické poruchy chování studium pro VP UK Praha, Filozofická fakulta, katedra psychologie Další uskutečněné kurzy : Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili v rámci projektu EU ICT do výuky krok za krokem těchto kurzů: - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí - Revoluční nástroje pro tvorbu DUMů a efektivní příprava na výuku s LAT - Autorský zákon - Metodika okamţitého hodnocení s pomocí SMART Response - Cloudové nástroje pro zapojení ţákovských zařízení ve výuce - Moderní nástroje a inovativní postupy Další vzdělávání jednotlivců: - Vánoční výtvarné nápady pro MŠ a 1. stupen ZŠ - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ. - Zdravá výţiva a škola - Poznávání neţivé i ţivé přírody prostřednictvím pokusů - Šperky a dekorace z plastu - Finanční gramotnost v kostce - Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her - Hry ve vyučování na ZŠ nejen v matematice - Český jazyk činnostně ve 4. ročníku 10

11 - Základní principy výuky angličtiny předškolního a mladšího školního věku - Přírodověda činnostně ve 4. ročníku - Základy Hejného vyučovací metody Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Výkon státní správy Ve správním řízení byly v letošním školním roce uděleny 2 odklady školní docházky na základě ţádosti rodičů, doporučení pedagogicko psychologické poradny a doporučení lékaře. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení software do počítačů v učebně výpočetní techniky (náhrada operačního programu XP a nákup a instalace nových balíčků Office přes hlavní prázdniny k 1. září 2014) 11

12 dva kabinety byly vybaveny novými skříněmi a kancelářskými stoly, vybavena byla kancelář a ředitelna novým nábytkem a koberci byla provedena revize elektro vybaveno školní kluziště nastavitelnými bruslemi pro ţáky 1. aţ 8. ročníku doplnění a obnova učebnicového fondu zakoupení pomůcek a základní školní výbavy pro ţáky prvního ročníku zajištěno 11 notebooků z dotačního programu ICT do výuky krok za krokem pro přípravu pedagogů na interaktivní výuku vybavení školní výtvarné dílničky šikovné ručičky a školní redakce z prostředků EU v rámci dotace projektu Firmičky získání 6 jízdních kol z prostředků projektu EU Zdravý ţivotní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji rozšíření výukového softwaru spolupráce při dotačním programu MÚ Harrachov příprava a úklid před a po výměně oken a zateplení budovy školy, zajištění bezpečného provozu b) v rovině pedagogicko organizační V tomto šk. roce proběhla výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů v oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování pouţívání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů 12

13 v oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem kaţdoročně pro rodiče ţáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola presentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce. škola pokračovala v projektu Ovoce do škol Spolupráce s neúplnými školami, vzájemná návaznost, přechod dětí na 2.stupeň Škola spolupracuje s neúplnou školou v Kořenově, kterou navštěvují ţáci třídy. Ţáci této školy se zúčastňují kulturních akcí, které se konají v naší škole. Jiţ druhým rokem se naše škola účastní přespolního běhu ve spolupráci se ZŠ Jablonec nad Jizerou a Rokytnice. Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem ţáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči a subjekty města Harrachov V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro rodiče připravena třídní schůzka po zahájení školního roku. Škola pořádala pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří, kdy se o sobotním volnu prezentovali ţáci i učitelé školy. Akce se setkala s velkým zájmem, stejně jako Školní akademie. V tomto školním roce proběhly ve škole oslavy 70. výročí osvobození od fašismu ve spolupráci s kulturní komisí při MÚ Harrachov. Spolupráce s HZS Harrachov Opakovaně na školních akcích přistaví místní hasiči své zásahové vozidlo, které ţákům představí. Na Dnu dětí si ţáci mohou zábavnou formou vyzkoušet jejich práci. Spolupráce s PČR Harrachov PČR zajišťuje jiţ několik let bezpečnost dětí před školou, pomáhá při organizaci Dne dětí, v tomto roce zajistila besedu v rámci prevence patologických jevů ( kyberšikana, záškoláctví, trestní zodpovědnost ţáků,..) 13

14 Spolupráce s MŠ Děti nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku a několikrát za rok se společně sejdou na kulturních představeních, pořádaných v tělocvičně ZŠ či v MŠ. Ţáci školy kaţdoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu a pohádkového lesa v MŠ. Komise pro školu a sport při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN, finančně přispěla na lyţařské závody a zakoupila škole kozu do vybavení tělocvičny. Spolupráce s TJ V oblasti sportu a přípravy sportovních akcí pravidelně spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Harrachov. Trenéři nám pomáhají s organizací školních závodů v přespolním běhu a závodů v běţeckém a sjezdovém lyţování. Škola uvolňuje ţáky na závody a sportovní soustředění. Spolupráce s městem Harrachov Ţáci školy vystupují s krátkým hudebním pásmem u příleţitosti rozsvěcení vánočního stromku nebo vítání občánků, ţáci v hodinách výtvarné výchovy vyrábějí výzdobu pro na různé kulturní akce a přáníčka k významným ţivotním jubileum a vánočním svátkům. Kaţdoročně se pedagogičtí pracovníci zapojují do výpomoci při vyhodnocování masek na Krakonoši. 7. Poradenské sluţby Zpráva výchovného poradce za rok 2014/2015 Od 1. září 2014 převzala činnosti výchovného poradce Mgr. Alena Zapletalíková. V souvislosti s touto činností zahájila výchovná poradkyně studium dané vyhláškou 329/2013 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 14

15 Studium bude probíhat od října 2014 do září 2016 (4 semestry) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1. Průběţná činnost VP: V první polovině školního roku poskytovala výchovná poradkyně individuální konzultace rodičům i ţákům ohledně novinek v přijímacím řízení, pomáhala s výběrem škol. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných ţáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. V druhé polovině roku se činnost soustředila na dvě problémové ţákyně, které přestoupily do naší školy (6. a 8. třída). Probíhaly výchovné komise za účasti rodičů, třídních učitelů a sociálních pracovníků. Úzce škola začala spolupracovat se sociální pracovnicí Bc. Zuzanou Stejskal Schlesingerovou, kurátorkou Evou Peřinovou a místním oddělením Policie ČR vedené npor. Miloslavem Malečkem. Dvě problémové ţákyně ukončily v dubnu 2015 docházku na naší škole a nastoupily do Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V tomto školním roce bylo nutno řešit následující: šikana v 6. třídě patologické chování ţáků v 6. třídě záškoláctví, neomluvené absence, drţení návykové látky ţákyně 6. třídy neomluvené absence a nedostatečná docházka do školy ţákyně 8. třídy psychosociální potíţe ţákyně 8. třídy Na 1. stupni bylo dvěma ţákům doporučeno vyšetření v PPP z důvodu špatného prospěchu a nevhodného chování. Návštěva etopeda v rámci řešení patologických vztahů v 6. třídě se uskutečnilo sezení s etopedem Mgr. Petrem Šolcem, který provedl základní sociometrické šetření třídy a stanovil pomocné kroky ke zlepšení situace. Po jeho intervenci došlo ke značnému zklidnění chování i vztahů ve třídě. Přednáška Policie ČR o řešení šikany, kyberšikany, rizikového chování na sociálních sítích, drţení návykových látek z pozice Policie. 15

16 IVP pro sportovce Úspěšným sportovcům naší školy byl poskytován individuální učební plán, který je kaţdé pololetí vyhodnocován. Na ţádost rodičů byl v pololetí IVP z důvodu jeho nevyuţívání ukončen u dvou ţákyň. Vyuţity celoročně byly 3 IVP sportovců. Přehled integrovaných ţáků: 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída V současnosti máme 4 ţáky, pro které je zpracován individuální učební plán. IVP je konzultován s rodiči ţáků i s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech či s PPP v Jablonci nad Nisou. Tento plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí a na závěr školního roku. Dvěma ţákům v 6. třídě bylo ze strany PPP doporučeno tzv. zohlednění (Dlouhá, Gotwald). Ţáci 9. třídy Ţáci současného 9. ročníku úspěšně sloţili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati k dalšímu studiu. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2014/2015 Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Jednou týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je moţno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence SPJ se zúčastnil následujících akcí: - seminář na téma: Zdravá výţiva a škola zaměřený na nové trendy ve stravování dětí 16

17 Zorganizované akce pro ţáky školy Neţ uţiješ alkohol, pouţij mozek 7. a 8. roč. - SANANIM Program prevence pro ţáky 6. roč. posílení třídního kolektivu a odstranění negativních a patologických jevů etoped P. Šolc V průběhu roku Projekt Zdravá výţiva a dopravní výchova v Libereckém kraji - všechny ročníky Beseda s příslušníky Policie ČR prevence drobné kriminality, právní zodpovědnost dětí - II. stupeň Součástí působení proti patologickým jevům ve třídách i ve společnosti je také výuka. V rámci mezipředmětových vztahů se ţáci seznamují s problematikou návykových látek - alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulímie) a vztahovými otázkami (výchova ke zdraví, očanská výchova, přírodopis, chemie). V letošním školním roce byli ţáci seznámeni s novými nebezpečnými jevy: netolismem, nebezpečím sebepoškozování a nebezpečím náboženských sekt. K těmto nebezpečným jevům vydala škola předpisy a byly zahrnuty do Minimálního preventivního programu školy. Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala Minimální preventivní program ZŠ Harrachov, který je aktuálně doplňován. Pro ţáky byly zorganizovány výše popsané akce. V tomto školním roce byly uspořádány projekty a akce zaměřené na sportovní vyţití ţáků, podporování zdravého ţivotního stylu, dopravní výchovu, podporu ekologie či stmelování třídních kolektivů (Školní přespolní běh, Školní závod v běhu na lyţích, Zdravý ţivotní styl a dopravní výchova, Záchrana tropického deštného pralesa, Školní akademie, ). 17

18 Negativní jevy, které jsme letos na naší škole zaznamenali a řešili ve spolupráci s policií ČR a OSPOD: - drogy, záškoláctví, šikana (vše v 6. roč.) Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou ţáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi ţáky. Zpráva o plnění Realizačního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2014/15 Plnění konkrétních úkolů ročního plánu EVVO probíhalo v pěti oblastech: 1.) oblast ochrany přírody a ţivotního prostředí: téma zařazeno do učebních plánů předmětů chemie, biologie, biologického semináře, prvouky, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, občanské výchovy, informační technologie, výtvarné výchovy, výchovy ke zdraví (1. 9. ročník, termín: v průběhu školního roku). 2.) oblast výchovy a osvěty: Tma přede mnou projekt pořádaný Správou KRNAP (1., 2. ročník, termín: ); Dravci přednáška o dravém ptactvu v ČR (1. 9. ročník, termín: ); Drakiáda kolektivní pouštění létacích draků (I. st., termín: říjen 2014); Ježek ve třídě projekt orientovaný na péči o ţivého jeţka (2. ročník, termín: ); Energie budoucnosti přednáška o jaderné energetice (8., 9. ročník, termín: ); Den Země hromadný úklid v okolí školy (1. 9. ročník, termín: ); 18

19 Prales přednáška o deštném pralese (II. st., termín: ); Mám tě rád/a jako soutěţ ke Dni matek (1. 9. ročník, termín: květen 2015); Ekokvíz vědomostní soutěţ (1. 5. ročník, termín: podzim 2014); Staré časy projekt zaměřený na tradice a historii našeho kraje (2. ročník, termín: říjen duben 2015); Významná výročí připomenutí důleţitých dat pro rok 2015 (II. st., termín: říjen duben 2015); 3.) oblast ekologizace provozu školy: šetření energií a vodou, třídění kartonu, plastových lahví, skla a baterií (1. 9. ročník, termín: celý škol. r. 2014/2015); sběr papíru (1. 9. ročník, termín: říjen 2014 a květen 2015). 4.) oblast úpravy prostředí a okolí školy: realizována podzimní, vánoční, velikonoční a jarní výzdoba, výstavky prací ţáků na nástěnkách, oknech školy (1. 9. ročník, termín: celý škol. r. 2014/2015); 5.) oblast činnosti koordinátora EVVO: upravoval nástěnky, kontroloval vyváţení tříděného odpadu; připravoval metodiku a pracovní listy pro mini projekty a seznamoval TU s úkoly; domlouval termíny přednášek; připravoval soutěţe. 19

20 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsaţených v průběţné účetní uzávěrce k a zhodnocení pouţívaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Inovace - nové metody práce Ve výuce jsou uplatňovány metody vedoucí k schopnostem ţáků komunikovat, pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat, aplikovat, zpracovat samostatně zadaný úkol i pracovat v týmu. K inovativnímu způsobu výuky přispívá především vyuţívání šesti interaktivních tabulí, přístrojů k experimentální výuce PASCO a hlasovacích zařízení. Pedagogům zpříjemňuje přípravu na vyučování vyuţívání 11 notebooků, které škola získala svou účastí v projektu ICT do výuky krok za krokem, hrazené z prostředků EU. Je vyuţíváno mezipředmětových vztahů, ţáci jsou vedeni k uvědomování si souvislostí. Uplatňuje se problémové vyučování. Snaţíme se o vytváření vnitřní motivace ţáků ke vzdělávání. Dále o vytváření schopnosti ţáků objektivního sebehodnocení. Ve vzdělávacím procesu je uplatňován diferencovaný a individuální přístup k ţákům. Ve škole probíhá výuka s integrovanými ţáky, individuální vzdělávací program škola poskytuje také úspěšným sportovcům. V pedagogické práci usilujeme o rozvoj tvořivosti a potlačení stereotypů. K osvojování, procvičování či opakování učiva je pouţívána audiovizuální technika a výukové programy, přednášky, besedy, exkurze apod. 20

21 On-line testování Škola zakoupila vstup do testovacího programu ALF s přístupem pro všechny ţáky i učitele. Spojení interaktivní tabule a testovacího software dává neuvěřitelné moţnosti v aktivizaci zapamatování probíraného učiva. Ţáci se k testům mohou připojovat i z domova přes webové stránky školy a provádět elektronické řešení a odevzdávání domácích úkolů. Učitelé si mohou testovací úlohy jednoduchým způsobem vytvářet, stejně jako vyuţívat testovací úlohy z databáze programu ALF. On-line příprava na přijímací zkoušky Škola vyuţila sponzorské nabídky vyuţívat on-line kurzy, které vyuţívají výhod moţností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu vyvaţují jak informačním přínosem, tak přitaţlivostí studia. Registrací školy získala přístup pro potřeby učitelů i ţáků, kterým byly zpřístupněny kurzy k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a na diktáty z českého jazyka. Poznávací zájezd ţáků školy do Londýna se uskutečnil ve dnech března.. Zájezd ukázal ţákům ţivot v jiné zemi, byl plný nových záţitků a zkušeností, ţáci si ověřili své znalosti angličtiny a mohou se těšit na další poznávání světa. Fond Sidus - projekt pro nemocné děti, účast na dobročinném projektu, jehoţ cílem je opět získání finančních prostředků na pomoc při léčbě váţně nemocných dětí v ČR. 21

22 Evaluace školy Testování ţáků 9. tříd Všichni ţáci 9. ročníku se zúčastnili testování ČŠI. Obdrţeli zpětnou vazbu a rovněţ tištěnou podobu vlastního hodnocení. Výsledky testování jsou výborným ukazatelem pro ţáky, rodiče i pedagogy pro zaměření přípravy na přijímací zkoušky v následném školním roce. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní druţiny Provoz školní druţiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní druţinu navštěvují ţáci třídy. Kapacita byla do ţáků, škola vytvořila a splnila podmínky pro zvýšení kapacity školní druţiny na 30 ţáků od Rodiče zapsaných ţáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní druţiny je vyuţívána i tělocvična, venkovní hřiště a prostory v areálu školy. Děti vyuţívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. Činnost školní druţiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, kříţovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, kníţkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, vyuţití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. Chlapci si staví nejčastěji autodráhy, děvčata pak domečky pro panenky, kde si hrají s dětským nádobíčkem či na kadeřnictví. Za příznivého počasí probíhá činnost převáţně venku. Děti mají moţnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěţivé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední druţiny je pro děti vţdy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. 22

23 zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : sportovní hry anglický jazyk 1. a 2. třída individuální výuka hry na klavír taneční krouţek Hip hop tenis hudební krouţek krouţek mladých fyziků Členové hudebního krouţku pořádají vystoupení pro ţáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš - 1. a 2. ročník nocování ve škole 6. ročník přírodovědná exkurze Jizerky 3. a 4. ročník přespolní běh Rokytnice - Jabloneček dopravní hřiště Košťálov 4. třída divadelní představení Vysoké nad Jizerou 1. aţ 5. třída EDUCA Liberec 8. a 9. ročník dravci ve škole exkurze Vysoké nad Jizerou program Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Pernštejni "Přemyslovci na českém trůně - králové" ÚP Semily exkurze ţáků 9. ročníku výchovný koncert Country Mikuláš ve škole Jeţek - beseda školní vánoční besídka pro veřejnost školní vánoční besídky tříd školní běţecké závody. 23

24 vyhodnocení školních závodů zápis ţáků do 1. třídy beseda o energetice 8. a 9. ročník obrněný transportér SCOT u školy Zdravý ţivotní styl, 1. aţ 4. třída část dopravní výchovy a 1. pomoc Zdravý ţivotní styl, třída - část dopravní výchovy a 1. pomoc Krakonoš volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků program prevence patologických jevů pro 6. ročník volby do školské rady z řad zákonných zástupců Den učitelů školní závody ve sjezdu na lyţích exkurze do redakce Libereckého deníku vybraní ţáci projektu Firmičky Terezín exkurze Den otevřených dveří beseda se spisovatelem Holanem 1. aţ 5. třída aţ sběr papíru beseda s návštěvníky deštného pralesa Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 8. a 9. ročník Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 6. a 7. ročník Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 8. a 9. ročník, 2. část fotograf dopravní hřiště Košťálov 4. třída oslavy 70. výročí osvobození od fašismu akce pro veřejnost fotograf ve škole Pythagoriáda účast v okresním kole Školní akademie Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 5. aţ 7. ročník, 2. část Zdravý ţivotní styl 1.,2.,3.,4.,7.,8. ročník Dopravní hřiště 4. ročník PČR beseda pro 2. stupeň kyberšikana, záškoláctví, sportovní den slavnostní zakončení školního roku 24

25 Kaţdoročně pořádané akce den otevřených dveří pro rodiče ţáků a veřejnost s programem ţáků, rodičů i provozních zaměstnanců návštěva předškoláků v 1. třídě informace pro rodiče o prospěchu a chování 2x ročně třídní schůzky pro rodiče 2x ročně škola kaţdoročně pořádá sběr papíru, výtěţek sběru bude pouţit na kulturní a poznávací akce školní výlety podle tříd školní závody v přespolním běhu školní závody v běhu na lyţích školní sjezdařské závody škola kaţdoročně provádí výstupní evaluační testy. V tomto roce proběhlo testování ţáků 8. tříd. V ostatních třídách vyuţíváme vlastní evaluační testy. spolupráce na regionální úrovni Škola spolupracuje se Základní školou v Kořenově, Jablonci nad Jizerou a Rokytnicí. Jedná se o společné kulturní a sportovní akce. Spolupráce pedagogů je také na úrovni pořádání společných vzdělávacích akcí pro učitele obou škol současně. výsledky soutěţí a přehlídek - metodické sdruţení 1. stupně uspořádalo u příleţitosti oslav 70. výročí ukončení 2. sv. války výtvarnou soutěţ ţáků 1. stupně pod názvem: Válka očima dětí. Do soutěţe se zapojili všichni ţáci 1. stupně, nejprve proběhla třídní kola, potom kolo školní proběhlo na Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda. Naši školu reprezentovali dva úspěšní řešitelé školního kola proběhlo školní kolo biologické olympiády, jedna ţákyně postoupila do krajského kola. granty a dotace : V roce 2014/2015 škola podala ţádosti a obdrţela: 1) účelovou dotaci od KÚLK na dopravu ţáků ZŠ na Veletrh vzdělávání a pracovních příleţitostí EDUCA MY JOB. 2) Účast v projektech EU OP VK: 25

26 V tomto školním roce byly realizovány tři projekty hrazené z prostředků EU z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1) ICT do výuky krok za krokem v rámci účasti školy v tomto projektu získala škola 11 notebooků se softwarem pro vyuţití na interaktivních tabulích, všichni pedagogičtí pracovníci procházeli v průběhu celého roku systémem školení zaměřených na vyuţití ICT ve výuce a efektivnější zapojení ţáků do moderní výuky. 2) Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji program zaměřený na dopravní výchovu a zdravý ţivotní styl proběhl ve všech ročnících v několika blocích. Preventivní charakter těchto školení ţáků a besed byl doplněn praktickými ukázkami z oblasti první pomoci. V rámci tohoto programu škola získala 6 jízdních kol, které budou vyuţity v následných letech na různých školních akcích. 3) Firmičky rozvoj podnikavosti v Libereckém kraji projekt ve spolupráci s Hospodářskou komorou vytvořil podmínky pro zaloţení školní redakce a ţákovských stránek školy, stejně tak vybavení pro školní výtvarnou dílničku. 10. Další záměry školy, zhodnocení v práci s informačními technologiemi zařazovat do výuky všech předmětů jako běţné metody práce ţáka s informacemi s vyuţitím výukových programů. podpora preventivních programů a prevence sociálně patologických jevů zařazením do výchovně vzdělávacího programu školy jiţ od nejmladšího školního věku. Zařazovat tuto problematiku do výuky různých vyučovacích předmětů, neomezovat se pouze na občanskou výchovu a rodinnou výchovu., zvyšovat informovanost pedagogů a spolupracovat nadále s odbornými institucemi. podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty ţáků, zařazovat programy environmentálního vzdělávání do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňujícího odborného studia podpora multikulturní výchovy a zařazování jejich prvků do výuky 26

27 nadále pokračovat v aktualizaci a začlenění prvků tematiky ochrana člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy během dalšího školního roku věnovat stěţejní pozornost ověřování Školního vzdělávacího programu ve všech předmětech a umoţnění všem pedagogickým pracovníkům účasti na školeních a seminářích k této problematice. Hospodářská část 1. Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: Příjmy celkem ,64,- Poskytnutá dotace celkem ,75,- v tom: Dotace od KU LBC na platy a ONIV ,- Účelová dotace od KU LBC EDUCA 4.521,- Účelová dotace od KU LBC Další cizí jazyk 3.700,- Na provoz ZŠ od zřizovatele ,- Na dofinancování platů od zřizovatele ,- Účelová dotace od zřizovatele ,- Dotace EU peníze školám ,09,- Dotace UZ posílení platové úrovně pedagogů ,- Dotace UZ zvýšení platových tarifů ,- Dotace Zdravý ţivotní styl ,- Dotace ICT do výuky krok za krokem ,66,- Příjmy celkem bez dotací a bez doplňkové činnosti ,49,- v tom: Trţby s prodeje sluţeb školné - Druţina ,- Ostatní výnosy z činnosti kopírování ,- Ostatní výnosy z činnosti ztráta učebnic 1.941,- Ostatní výnosy z činnosti 4.705,- Ostatní výnosy z činnosti sběr papíru 6.444,- Úroky 117,42,- Příjmy za obědy ,- Výnosy ze zájmových krouţků ,- Čerpání rezervního fondu sponzorské dary 1.301,- Čerpání rezervního fondu ,07,- Příjmy z doplňkové činnosti celkem ,40,- v tom: Příjmy z doplňkové činnosti nájemné byt školníka ,40,- 27

28 Příjmy z doplňkové činnosti cizí strávníci ,- Příjmy z doplňkové činnosti pronájem Tv a sprchy ,- Příjmy z doplňkové činnosti pronájem knihovny ,- Výdaje na hlavní činnost organizace: Výdaje celkem ,82,- Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu ,- z toho Výdaje na platy SR ,- OPPP ,- Výdaje na náhrady za 14 dní PN ,- Soc. a zdrav. pojištění ,- Ostatní sociální náklady ,82,- ONIV přímé ,18,- Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána. Neinvestiční výdaje celkem ,82,- Neinvestiční výdaje celkem z obecních prostředků ,05,- 501 Kanc.potřeby, mycí prostředky a uč.pom ,15,- 502 Energie ,98,- 511 Údrţba ,20,- 512 Cestovné 3.733,- 513 Reprezentace 269,- 518 Sluţby ,52,- 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,- 549 Jiné ostatní náklady (pojistné) 2.858,- 551 Odpisy ,- 558 Nákup DDHM ,20,- Neinvestiční výdaje potraviny ,52,- Neinvestiční výdaje zájmové krouţky ,- Neinvestiční výdaje hrazené z rezervního fondu ,07,- Neinvestiční výdaje hrazené z RF - dary 1.301,- Neinvestiční výdaje ŠD 168,- Neinvestiční výdaje účel. dotace zřizovatel ,- Neinvestiční výdaje EDUCA 4.521,- Neinvestiční výdaje Další cizí jazyk 3.700,- Neinvestiční výdaje dofinancování platů ,09,- Neinvestiční výdaje EU peníze školám ,09,- Neinvestiční výdaje UZ ,- 28

29 Neinvestiční výdaje UZ ,- Neinvestiční výdaje Zdravý ţivotní styl ,- Neinvestiční výdaje ICT do výuky krok za krokem ,- Neinvestiční výdaje hrazené z DČ ,- Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 681,82 Kč, který vznikl úsporou provozních nákladů. 2. Doplňková činnost organizace Předmětem doplňkové činnosti organizace je pronájem bytových a nebytových prostor, hostinská činnost a pořádání odborných kursů. 3. Výsledky inventarizace za rok 2014 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,44,- 4. Plnění nápravných opatření Organizaci nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření. 5. Stavy fondů k Fond kulturních a sociálních potřeb ,- Fond odměn ,33,- Fond rezervní ,58,- Fond rezervní - sponzorské dary ,69,- Fond reprodukce ,- 6. Doklady Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha organizačních sloţek státu k Výkaz P1-04 za rok Ekonomické priority pro následující roky uskutečnit vybudování šaten vymalovat třídy a chodby po výměně oken dovybavení školy výukovým software pro interaktivní výuku opravit plot kolem školy upravit prostor před knihovnou pokračovat v obnově fondu učebnic 29

30 Fond učebnic je kaţdoročně obnovován, ale finanční prostředky nestačí ani na udrţení aktualizací schvalovacích doloţek - tj. doby pouţívání učebnice ve výuce. Ve škole proběhla v době hlavních prázdnin akce zateplení budovy školy a výměna oken. Vzhledem k rozsáhlosti prací byl školní rok 2014/2015 ukončen k 19. červnu 2014 se souhlasem zřizovatele a MŠMT. Stavební práce probíhaly za pravidelných kontrolních dnů ve vysokém tempu a díky ukončení prací na interiérech bylo moţno zahájit úklidové práce jiţ v srpnu. Škola byla 1. září 2015 otevřena ţákům bez jakýchkoliv rizik z důvodu dokončování fasád školy. V Harrachově dne Zpracovala: Ing. Helena Stříbrná, ředitelka školy Přílohy: 1) zimní vyuţití školního hřiště kluziště 2) lyţařský výcvik 8. ročníku 3) ţáci školy v Londýně 4) školní akademie 5) fotografie PŘED a PO zateplení školy 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více