Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový S vět 77, Harrachov tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 zpracovala : Ing. Helena Stříbrná ředitelka školy V Harrachově dne : razítko školy a podpis 1

2 Změna Školského zákona č. 561/2004 Sb. 12 odst. 2 a 28 odst. 1 písm. e) Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen vlastní hodnocení ). Vlastní hodnocení jiţ není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou 1. Škola však můţe zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uváţení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. l. Základní údaje název školy : Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, okres Semily sídlo školy : Nový Svět 77, Harrachov zřizovatel : Město Harrachov, právní forma: obec, Centrum 150, Harrachov právní forma : příspěvková organizace, právní subjekt od IČO : IZO školy : IZO ředitelství : ředitelka školy : Ing. Helena Stříbrná datum zařazení do sítě : druh školy : úplná základní škola s postupným ročníkem 1 Ustanovení 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., jsou po novelizaci ust. 12 odst. 2 školského zákona neaplikovatelná (neúčinná). 2

3 kapacita zařízení název kapacita Základní škola IZO Školní druţina IZO Školní jídelna IZO rada školy ano počet tříd základní školy 9 počet ţáků základní školy 127 průměrný počet ţáků na třídu 14,11 průměrný počet ţáků na učitele 11,54 počet učeben základní škola 14 z toho odborných 6 počet ţáků ve školní druţině 30 počet ţáků ve školní jídelně 116 počet pedagogických pracovníků 11 počet správních zaměstnanců 6 2. Organizace vzdělávání a výchovy vzdělávací program školy Vzdělávací program v ročnících Školní rok 2014/2015 počet ţáků ŠVP ZV Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

4 organizace vzdělávání Škola vzdělává podle Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Od 5. třídy je zařazena výuka informatiky v počtu jedné vyučovací hodiny týdně a 1 hod týdně pracovní činnosti (dříve dílny) Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní druţiny. nabídka volitelných a nepovinných předmětů Od září 2013 škola nenabízí volitelný předmět. Rozhodnutím ministra školství o zavedení povinného dalšího cizího jazyka se tento dříve nabízený volitelný předmět vyučuje jako povinný. předpokládané změny a dlouhodobý trend dalšího rozvoje : Do 1. třídy pro další školní rok je zapsáno 15 ţáků, odešlo 15 ţáků z 9. třídy. Počet ţáků v dalším školním roce se pravděpodobně nezmění. Základní škola nebude od splňovat kriterium průměrného počtu 17 ţáků na třídu. Škola poţádala zřizovatele, město Harrachov o výjimku z počtu ţáků podle 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004. Výjimka je škole povolována jiţ od školního roku 2005/2006. V dalším školním roce je předpoklad naplnění 1. třídy na stejné úrovni, jako bude počet odcházejících ţáků z 9. ročníku. Mohlo by dojít k zastavení poklesu počtu ţáků. Škola bude ale i v příštích letech ţádat o výjimku z počtu ţáků a dofinancování zřizovatelem. 3. Údaje o ţácích, výsledky výchovy a vzdělávání údaje o počtech ţáků, tříd Přehled vývoje počtu tříd, ţáků Počet ţáků na Počet ţáků na Počet tříd Celkový počet ţáků jednu třídu učitele 2012/ / / / / / / / ,88 14,22 10,41 11,54 4

5 zapsaní a zařazení ţáci Počty zapsaných a zařazených ţáků Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 Počet Počet Zapsaní do Nastoupí do Zapsaní do Nastoupí ţádostí o ţádostí o 1. třídy 1. třídy 1. třídy do 1. třídy odklad odklad výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu ţáků ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník I stupeň II. stupeň Během školního roku přišlo 5 nových ţáků, 4 ţáků se odstěhovalo. 5

6 Přehled klasifikace chování, výchovná opatření 2014/2015 třída počet 1.st. z 2.st. z 3.st.z napomenutí třídní ředitelská pochvaly ţáků chování chování chování třídního uč. důtka důtka Celkem Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2014/2015 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 ţáka celkem Ø na 1 ţáka II. pololetí ,5 5 0,039 počty ţáků přijatých ke studiu na středních školách Počty ţáků přijatých ke studiu ve středních školách ve školním roce 2014/2015 Gymnázia konzervatoře SOU, U OU, PrŠ přihlášení Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. přijatí

7 Zajištění výuky cizích jazyků na I. a II. stupni základní školy třída počet hodin jazyk 3. třída 3 anglický 4. třída 3 anglický 5. třída 3 anglický 6. třída 4 anglický 7. třída 4 anglický 2 německý 8. třída 4 anglický 2 německý 9. třída 4 anglický 2 německý výsledky výchovy a vzdělávání Od 1. třídy je zavedena výuka anglického jazyka jako zájmový útvar v počtu 2 hodiny týdně. Tato výuka je zaloţena na konverzační formě. Od 3. třídy je anglický jazyk povinný. Pro výuku anglického jazyka je vyučující 2. stupně aprobována, učitelka pro 1. stupeň je aprobovaná. Pro výuku německého jazyka vyučuje na 2. stupni vyučuje jedna učitelka s kvalifikací německý jazyk pro 1. stupeň a druhá učitelka je aprobovaná. Osnovy jsou ve všech ročnících plněny v základním rozsahu. Ke krácení či vynechávání tematických celků nedochází. Plněny jsou všechny předepsané kontrolní práce. Dle časových moţností je v některých předmětech zařazeno i rozšiřující učivo. V předmětu tělesná výchova má škola omezené moţnosti plnění osnov v atletických disciplínách (v obci chybí hřiště na lehkou atletiku, charakter počasí dovoluje výuku Tv venku pouze po omezenou dobu). Výuka v zimním období je zaměřena na výuku lyţování běţky, sjezd, v tomto školním roce proběhla také výuka na školním kluzišti - bruslení. Ve školním roce 2014/2015 byli díky individuální péči učitelů úspěšně integrováni 3 ţáci. Ţáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik, ţáci 4. ročníku výcvik na dopravním hřišti. Lyţařský výcvik v tomto školním roce absolvovali ţáci 7. ročníku a rovněţ ţáci 8.. ročníku, kteří se kurzu v předchozím roce nezúčastnili z důvodu nevhodných sněhových podmínek. 7

8 Změny v obsahu vzdělávání. Do tematických plánů byly ve školním roce 2014/2015 začleněny programy: Problematika návykových látek a minimální preventivní programy, Práva dětí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby (1. stupeň). V rámci předmětu výchova k občanství je v 8. a 9. ročníku začleněna volba povolání. Do jednotlivých ročníků a předmětů jsou začleňovány prvky programu environmentálního vzdělávání a výchovy, který byl zpracován environmentální koordinátorkou. Škola spolupracuje s informačním centrem KRNAPu, které škole zajišťuje různé vzdělávací akce, zaměřené na ekologickou výchovu. 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti odborná a pedagogická způsobilost Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících Jméno Úvazek funkce aprobace Ing. Helena Stříbrná 1 Ř.š. F,Inf Mgr. Lenka Vytrvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Jitka Schoberová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Bedřiška Rydvalová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Ivana Portyková 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Barbora Vocelová 1 učitelka 1. stupeň 1. st. Mgr. Petra Šebelková 1 učitelka 2. stupeň Př, Tv Mgr. Alena Bervicová 1 učitelka 2. stupeň M, Tv Ivan Bohatý 1 učitel 2. stupeň Tv, Bv Mgr. Alena Zapletalíková 1 učitelka 2. stupeň Čj,Nj Mgr. Libuše Zapletalová 0,72 učitelka 2. stupeň Aj Zuzana Polyáková 0,71 vychovatelka ŠD - Emilie Hradecká 0,3 hospodářka školy Michal Stříbrný 1 školník Monika Daňková 1 uklízečka Milena Berková 0,86 kuchařka Zdenka Patočková 0,86 vedoucí kuchařka Marcela Vetrová 0,5 vedoucí školní jídelny 8

9 Na 1.stupni vyučuje 5 učitelů. Vyučující anglického jazyka mají kvalifikaci doplněnou absolvováním kvalifikačního studia k výuce cizích jazyků. Na 2. stupni učí celkem 6 učitelů, 5 učitelů má pedagogickou a odbornou kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy, 1 učitelka má pedagogické minimum s VŠ vzděláním neučitelského směru. změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2014/2015 máme jednu učitelku na rodičovské dovolené. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 Nastoupili Odešli na jinou školu na jinou školu na jinou školu mimo školství věková skladba sboru < důch.věk důch.věk celkem 0 0,09 0,36 0,27 0,27 z toho ţeny 0 0,09 0,36 0,18 0,27 údaje o dalším vzděláváním pracovníků Je limitováno vyčleněnými finančními prostředky, omezeno dopravní obsluţností regionu, velkými časovými ztrátami při cestování a zajištěním zastupování za nepřítomné učitele. Úhrada cestovních nákladů tvoří významnou poloţku a v tomto jsme v nevýhodě oproti školám v místě konání nebo školám, které jsou blíţe místu konání. Vyučující se přihlašují na vzdělávací akce podle svého zájmu a potřeb školy. Pololetně je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním školním roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným zájemcům. Škola vyuţila moţnosti vzdělávání v rámci projektu EU ICT do výuky krok za krokem. 9

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV v Liberci a Pedagogicko psychologická poradna v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích kuzů: Ředitelka školy: Novela zákona o pedagog. pracovnících Liberec Zákon o veřejných zakázkách Zavádění moderních technologií do školy Cloudové nástroje Od tištěné učebnice k i-učebnici Správní řád ve školské praxi se zaměřením na přijímání dětí a problematikou s tím související Výchovný poradce: Tvorba výchovného vzdělávacího programu smlouvy se školou Specifické poruchy chování studium pro VP UK Praha, Filozofická fakulta, katedra psychologie Další uskutečněné kurzy : Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili v rámci projektu EU ICT do výuky krok za krokem těchto kurzů: - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí - Revoluční nástroje pro tvorbu DUMů a efektivní příprava na výuku s LAT - Autorský zákon - Metodika okamţitého hodnocení s pomocí SMART Response - Cloudové nástroje pro zapojení ţákovských zařízení ve výuce - Moderní nástroje a inovativní postupy Další vzdělávání jednotlivců: - Vánoční výtvarné nápady pro MŠ a 1. stupen ZŠ - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ. - Zdravá výţiva a škola - Poznávání neţivé i ţivé přírody prostřednictvím pokusů - Šperky a dekorace z plastu - Finanční gramotnost v kostce - Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her - Hry ve vyučování na ZŠ nejen v matematice - Český jazyk činnostně ve 4. ročníku 10

11 - Základní principy výuky angličtiny předškolního a mladšího školního věku - Přírodověda činnostně ve 4. ročníku - Základy Hejného vyučovací metody Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Výkon státní správy Ve správním řízení byly v letošním školním roce uděleny 2 odklady školní docházky na základě ţádosti rodičů, doporučení pedagogicko psychologické poradny a doporučení lékaře. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklady školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Uvolnění z předmětu 50 odst Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok a) v rovině materiálně technického zabezpečení software do počítačů v učebně výpočetní techniky (náhrada operačního programu XP a nákup a instalace nových balíčků Office přes hlavní prázdniny k 1. září 2014) 11

12 dva kabinety byly vybaveny novými skříněmi a kancelářskými stoly, vybavena byla kancelář a ředitelna novým nábytkem a koberci byla provedena revize elektro vybaveno školní kluziště nastavitelnými bruslemi pro ţáky 1. aţ 8. ročníku doplnění a obnova učebnicového fondu zakoupení pomůcek a základní školní výbavy pro ţáky prvního ročníku zajištěno 11 notebooků z dotačního programu ICT do výuky krok za krokem pro přípravu pedagogů na interaktivní výuku vybavení školní výtvarné dílničky šikovné ručičky a školní redakce z prostředků EU v rámci dotace projektu Firmičky získání 6 jízdních kol z prostředků projektu EU Zdravý ţivotní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji rozšíření výukového softwaru spolupráce při dotačním programu MÚ Harrachov příprava a úklid před a po výměně oken a zateplení budovy školy, zajištění bezpečného provozu b) v rovině pedagogicko organizační V tomto šk. roce proběhla výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 pokračování v začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy a do tématických plánů jednotlivých předmětů pokračování v začlenění prvků multikulturní výchovy do tématických plánů jednotlivých předmětů s hlavním důrazem na občanskou výchovu pokračování v tematice Zdravé zuby a její začlenění do výuky předmětů na 1.stupni pokračování v tematice environmentální výchovy a její začlenění do plánu práce školy a do tematických plánů jednotlivých předmětů v oblasti počítačové gramotnosti vyučující zařazují do vyučování pouţívání výpočetní techniky ve všech předmětech, kde je dostupnost výukových programů. I v letošním školním roce výrazně přibylo začlenění výpočetní techniky do všech vyučovacích předmětů 12

13 v oblasti public relation škola vydává vlastním nákladem kaţdoročně pro rodiče ţáků Zpravodaj školy, kde rodiče najdou podstatnou část informací o škole. Na adrese je škola presentována v oddíle škola, kde je kromě Zpravodaje umístěn školní řád a pravidla pro hodnocení, volnočasové aktivity, přehled volna ve školním roce. škola pokračovala v projektu Ovoce do škol Spolupráce s neúplnými školami, vzájemná návaznost, přechod dětí na 2.stupeň Škola spolupracuje s neúplnou školou v Kořenově, kterou navštěvují ţáci třídy. Ţáci této školy se zúčastňují kulturních akcí, které se konají v naší škole. Jiţ druhým rokem se naše škola účastní přespolního běhu ve spolupráci se ZŠ Jablonec nad Jizerou a Rokytnice. Na klasifikačních poradách nejsou konstatovány problémy s přechodem ţáků na 2. stupeň. Spolupráce s rodiči a subjekty města Harrachov V průběhu školního roku jsou pro rodiče organizovány 2x třídní schůzky, kde rodiče dostanou celkovou informaci o dítěti třídním učitelem a 2x ročně informace pro rodiče, kdy jsou na škole přítomni všichni vyučující v odpoledních hodinách. V první třídě je pro rodiče připravena třídní schůzka po zahájení školního roku. Škola pořádala pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří, kdy se o sobotním volnu prezentovali ţáci i učitelé školy. Akce se setkala s velkým zájmem, stejně jako Školní akademie. V tomto školním roce proběhly ve škole oslavy 70. výročí osvobození od fašismu ve spolupráci s kulturní komisí při MÚ Harrachov. Spolupráce s HZS Harrachov Opakovaně na školních akcích přistaví místní hasiči své zásahové vozidlo, které ţákům představí. Na Dnu dětí si ţáci mohou zábavnou formou vyzkoušet jejich práci. Spolupráce s PČR Harrachov PČR zajišťuje jiţ několik let bezpečnost dětí před školou, pomáhá při organizaci Dne dětí, v tomto roce zajistila besedu v rámci prevence patologických jevů ( kyberšikana, záškoláctví, trestní zodpovědnost ţáků,..) 13

14 Spolupráce s MŠ Děti nejstarších oddělení v MŠ spolu s učitelkou navštívily před koncem školního roku vyučování v 1. třídě, společně děti MŠ a ZŠ absolvují plaveckou výuku a několikrát za rok se společně sejdou na kulturních představeních, pořádaných v tělocvičně ZŠ či v MŠ. Ţáci školy kaţdoročně rádi pomáhají při organizaci karnevalu a pohádkového lesa v MŠ. Komise pro školu a sport při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou připravila pro děti MŠ i ZŠ DĚTSKÝ DEN, finančně přispěla na lyţařské závody a zakoupila škole kozu do vybavení tělocvičny. Spolupráce s TJ V oblasti sportu a přípravy sportovních akcí pravidelně spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Harrachov. Trenéři nám pomáhají s organizací školních závodů v přespolním běhu a závodů v běţeckém a sjezdovém lyţování. Škola uvolňuje ţáky na závody a sportovní soustředění. Spolupráce s městem Harrachov Ţáci školy vystupují s krátkým hudebním pásmem u příleţitosti rozsvěcení vánočního stromku nebo vítání občánků, ţáci v hodinách výtvarné výchovy vyrábějí výzdobu pro na různé kulturní akce a přáníčka k významným ţivotním jubileum a vánočním svátkům. Kaţdoročně se pedagogičtí pracovníci zapojují do výpomoci při vyhodnocování masek na Krakonoši. 7. Poradenské sluţby Zpráva výchovného poradce za rok 2014/2015 Od 1. září 2014 převzala činnosti výchovného poradce Mgr. Alena Zapletalíková. V souvislosti s touto činností zahájila výchovná poradkyně studium dané vyhláškou 329/2013 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 14

15 Studium bude probíhat od října 2014 do září 2016 (4 semestry) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1. Průběţná činnost VP: V první polovině školního roku poskytovala výchovná poradkyně individuální konzultace rodičům i ţákům ohledně novinek v přijímacím řízení, pomáhala s výběrem škol. Dále prováděla koordinace individuálních učebních plánů integrovaných ţáků, jejich aktualizace a vyhodnocení. Účastnila se spolu s vedením školy a třídními učiteli projednávání kázeňských přestupků. V druhé polovině roku se činnost soustředila na dvě problémové ţákyně, které přestoupily do naší školy (6. a 8. třída). Probíhaly výchovné komise za účasti rodičů, třídních učitelů a sociálních pracovníků. Úzce škola začala spolupracovat se sociální pracovnicí Bc. Zuzanou Stejskal Schlesingerovou, kurátorkou Evou Peřinovou a místním oddělením Policie ČR vedené npor. Miloslavem Malečkem. Dvě problémové ţákyně ukončily v dubnu 2015 docházku na naší škole a nastoupily do Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V tomto školním roce bylo nutno řešit následující: šikana v 6. třídě patologické chování ţáků v 6. třídě záškoláctví, neomluvené absence, drţení návykové látky ţákyně 6. třídy neomluvené absence a nedostatečná docházka do školy ţákyně 8. třídy psychosociální potíţe ţákyně 8. třídy Na 1. stupni bylo dvěma ţákům doporučeno vyšetření v PPP z důvodu špatného prospěchu a nevhodného chování. Návštěva etopeda v rámci řešení patologických vztahů v 6. třídě se uskutečnilo sezení s etopedem Mgr. Petrem Šolcem, který provedl základní sociometrické šetření třídy a stanovil pomocné kroky ke zlepšení situace. Po jeho intervenci došlo ke značnému zklidnění chování i vztahů ve třídě. Přednáška Policie ČR o řešení šikany, kyberšikany, rizikového chování na sociálních sítích, drţení návykových látek z pozice Policie. 15

16 IVP pro sportovce Úspěšným sportovcům naší školy byl poskytován individuální učební plán, který je kaţdé pololetí vyhodnocován. Na ţádost rodičů byl v pololetí IVP z důvodu jeho nevyuţívání ukončen u dvou ţákyň. Vyuţity celoročně byly 3 IVP sportovců. Přehled integrovaných ţáků: 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída V současnosti máme 4 ţáky, pro které je zpracován individuální učební plán. IVP je konzultován s rodiči ţáků i s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech či s PPP v Jablonci nad Nisou. Tento plán je aktuálně doplňován a vyhodnocován jednou za pololetí a na závěr školního roku. Dvěma ţákům v 6. třídě bylo ze strany PPP doporučeno tzv. zohlednění (Dlouhá, Gotwald). Ţáci 9. třídy Ţáci současného 9. ročníku úspěšně sloţili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati k dalšímu studiu. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2014/2015 Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů se řídí zpracovaným plánem činnosti, který je doplňován o akce, které v průběhu roku vyplynou. Jednou týdně jsou stanoveny konzultační hodiny, avšak v případě výskytu problémů je moţno dohodnout schůzku kdykoliv. Metodik prevence SPJ se zúčastnil následujících akcí: - seminář na téma: Zdravá výţiva a škola zaměřený na nové trendy ve stravování dětí 16

17 Zorganizované akce pro ţáky školy Neţ uţiješ alkohol, pouţij mozek 7. a 8. roč. - SANANIM Program prevence pro ţáky 6. roč. posílení třídního kolektivu a odstranění negativních a patologických jevů etoped P. Šolc V průběhu roku Projekt Zdravá výţiva a dopravní výchova v Libereckém kraji - všechny ročníky Beseda s příslušníky Policie ČR prevence drobné kriminality, právní zodpovědnost dětí - II. stupeň Součástí působení proti patologickým jevům ve třídách i ve společnosti je také výuka. V rámci mezipředmětových vztahů se ţáci seznamují s problematikou návykových látek - alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulímie) a vztahovými otázkami (výchova ke zdraví, očanská výchova, přírodopis, chemie). V letošním školním roce byli ţáci seznámeni s novými nebezpečnými jevy: netolismem, nebezpečím sebepoškozování a nebezpečím náboženských sekt. K těmto nebezpečným jevům vydala škola předpisy a byly zahrnuty do Minimálního preventivního programu školy. Výsledky prevence Na začátku školního roku škola zpracovala Minimální preventivní program ZŠ Harrachov, který je aktuálně doplňován. Pro ţáky byly zorganizovány výše popsané akce. V tomto školním roce byly uspořádány projekty a akce zaměřené na sportovní vyţití ţáků, podporování zdravého ţivotního stylu, dopravní výchovu, podporu ekologie či stmelování třídních kolektivů (Školní přespolní běh, Školní závod v běhu na lyţích, Zdravý ţivotní styl a dopravní výchova, Záchrana tropického deštného pralesa, Školní akademie, ). 17

18 Negativní jevy, které jsme letos na naší škole zaznamenali a řešili ve spolupráci s policií ČR a OSPOD: - drogy, záškoláctví, šikana (vše v 6. roč.) Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde mohou ţáci anonymně upozornit na problémy, které je trápí. Často se však jedná pouze o drobné rozepře mezi ţáky. Zpráva o plnění Realizačního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2014/15 Plnění konkrétních úkolů ročního plánu EVVO probíhalo v pěti oblastech: 1.) oblast ochrany přírody a ţivotního prostředí: téma zařazeno do učebních plánů předmětů chemie, biologie, biologického semináře, prvouky, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, občanské výchovy, informační technologie, výtvarné výchovy, výchovy ke zdraví (1. 9. ročník, termín: v průběhu školního roku). 2.) oblast výchovy a osvěty: Tma přede mnou projekt pořádaný Správou KRNAP (1., 2. ročník, termín: ); Dravci přednáška o dravém ptactvu v ČR (1. 9. ročník, termín: ); Drakiáda kolektivní pouštění létacích draků (I. st., termín: říjen 2014); Ježek ve třídě projekt orientovaný na péči o ţivého jeţka (2. ročník, termín: ); Energie budoucnosti přednáška o jaderné energetice (8., 9. ročník, termín: ); Den Země hromadný úklid v okolí školy (1. 9. ročník, termín: ); 18

19 Prales přednáška o deštném pralese (II. st., termín: ); Mám tě rád/a jako soutěţ ke Dni matek (1. 9. ročník, termín: květen 2015); Ekokvíz vědomostní soutěţ (1. 5. ročník, termín: podzim 2014); Staré časy projekt zaměřený na tradice a historii našeho kraje (2. ročník, termín: říjen duben 2015); Významná výročí připomenutí důleţitých dat pro rok 2015 (II. st., termín: říjen duben 2015); 3.) oblast ekologizace provozu školy: šetření energií a vodou, třídění kartonu, plastových lahví, skla a baterií (1. 9. ročník, termín: celý škol. r. 2014/2015); sběr papíru (1. 9. ročník, termín: říjen 2014 a květen 2015). 4.) oblast úpravy prostředí a okolí školy: realizována podzimní, vánoční, velikonoční a jarní výzdoba, výstavky prací ţáků na nástěnkách, oknech školy (1. 9. ročník, termín: celý škol. r. 2014/2015); 5.) oblast činnosti koordinátora EVVO: upravoval nástěnky, kontroloval vyváţení tříděného odpadu; připravoval metodiku a pracovní listy pro mini projekty a seznamoval TU s úkoly; domlouval termíny přednášek; připravoval soutěţe. 19

20 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Dne byla na škole provedena veřejnoprávní kontrola audit. Kontrola byla provedena na základě pověření zřizovatelem městem Harrachov. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsaţených v průběţné účetní uzávěrce k a zhodnocení pouţívaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti Závěr: Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje. Inovace - nové metody práce Ve výuce jsou uplatňovány metody vedoucí k schopnostem ţáků komunikovat, pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat, aplikovat, zpracovat samostatně zadaný úkol i pracovat v týmu. K inovativnímu způsobu výuky přispívá především vyuţívání šesti interaktivních tabulí, přístrojů k experimentální výuce PASCO a hlasovacích zařízení. Pedagogům zpříjemňuje přípravu na vyučování vyuţívání 11 notebooků, které škola získala svou účastí v projektu ICT do výuky krok za krokem, hrazené z prostředků EU. Je vyuţíváno mezipředmětových vztahů, ţáci jsou vedeni k uvědomování si souvislostí. Uplatňuje se problémové vyučování. Snaţíme se o vytváření vnitřní motivace ţáků ke vzdělávání. Dále o vytváření schopnosti ţáků objektivního sebehodnocení. Ve vzdělávacím procesu je uplatňován diferencovaný a individuální přístup k ţákům. Ve škole probíhá výuka s integrovanými ţáky, individuální vzdělávací program škola poskytuje také úspěšným sportovcům. V pedagogické práci usilujeme o rozvoj tvořivosti a potlačení stereotypů. K osvojování, procvičování či opakování učiva je pouţívána audiovizuální technika a výukové programy, přednášky, besedy, exkurze apod. 20

21 On-line testování Škola zakoupila vstup do testovacího programu ALF s přístupem pro všechny ţáky i učitele. Spojení interaktivní tabule a testovacího software dává neuvěřitelné moţnosti v aktivizaci zapamatování probíraného učiva. Ţáci se k testům mohou připojovat i z domova přes webové stránky školy a provádět elektronické řešení a odevzdávání domácích úkolů. Učitelé si mohou testovací úlohy jednoduchým způsobem vytvářet, stejně jako vyuţívat testovací úlohy z databáze programu ALF. On-line příprava na přijímací zkoušky Škola vyuţila sponzorské nabídky vyuţívat on-line kurzy, které vyuţívají výhod moţností studia přes internet, nevýhody minimalizují a obsah kurzu vyvaţují jak informačním přínosem, tak přitaţlivostí studia. Registrací školy získala přístup pro potřeby učitelů i ţáků, kterým byly zpřístupněny kurzy k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a na diktáty z českého jazyka. Poznávací zájezd ţáků školy do Londýna se uskutečnil ve dnech března.. Zájezd ukázal ţákům ţivot v jiné zemi, byl plný nových záţitků a zkušeností, ţáci si ověřili své znalosti angličtiny a mohou se těšit na další poznávání světa. Fond Sidus - projekt pro nemocné děti, účast na dobročinném projektu, jehoţ cílem je opět získání finančních prostředků na pomoc při léčbě váţně nemocných dětí v ČR. 21

22 Evaluace školy Testování ţáků 9. tříd Všichni ţáci 9. ročníku se zúčastnili testování ČŠI. Obdrţeli zpětnou vazbu a rovněţ tištěnou podobu vlastního hodnocení. Výsledky testování jsou výborným ukazatelem pro ţáky, rodiče i pedagogy pro zaměření přípravy na přijímací zkoušky v následném školním roce. Podmínky pro činnost a zabezpečení školní druţiny Provoz školní druţiny je pondělí - pátek od hodin v samostatné místnosti v budově školy. Školní druţinu navštěvují ţáci třídy. Kapacita byla do ţáků, škola vytvořila a splnila podmínky pro zvýšení kapacity školní druţiny na 30 ţáků od Rodiče zapsaných ţáků hradí poplatek ve výši 150,- Kč za měsíc. Pro činnost školní druţiny je vyuţívána i tělocvična, venkovní hřiště a prostory v areálu školy. Děti vyuţívají i veřejnou knihovnu, která se nachází v jednom z křídel školní budovy. Činnost školní druţiny je rozdělená na aktivity výchovné, s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, odpočinkové, rekreační a zájmové. Třída je vybavena námětovým a konstruktivním materiálem, řadou stolních her, které se v průběhu roku pravidelně doplňují, pomůckami pro pracovní činnosti, pracovními listy, kříţovkami, omalovánkami a různými doplňovačkami, pexesy, kvartety, puzzle, hlavolamy, kníţkami a časopisy. Děti také pracují s modelínou. Oblíbenou činností jsou různorodé výtvarné techniky, vyuţití přírodních materiálů, stříhání, lepení a navlékání korálků. Stavění ze stavebnic a dřevěných kostek je u dětí velmi preferovaná zájmová i odpočinková činnost. Chlapci si staví nejčastěji autodráhy, děvčata pak domečky pro panenky, kde si hrají s dětským nádobíčkem či na kadeřnictví. Za příznivého počasí probíhá činnost převáţně venku. Děti mají moţnost výběru - skákání přes švihadlo, skákání gumy, skákání panáka a další pohybové a soutěţivé hry. Je věnována pozornost dětem s poruchou grafomotoriky, děti provádějí různá uvolňovací cvičení, připravují se i na vyučování - čtení, psaní. Mezi oblíbené hry patří hra na školu, kde si procvičují příklady z matematiky, provádějí jazyková a logopedická cvičení. Na začátku odpolední druţiny je pro děti vţdy připraven program, poté si mohou podle okolností hrát dle vlastního přání. 22

23 zájmová a mimoškolní činnost na škole Na škole pracuje několik zájmových útvarů : sportovní hry anglický jazyk 1. a 2. třída individuální výuka hry na klavír taneční krouţek Hip hop tenis hudební krouţek krouţek mladých fyziků Členové hudebního krouţku pořádají vystoupení pro ţáky, účastní se vítání občánků, pořádají vánoční koncerty a vystupují pro veřejnost v Harrachově. Škola připravila nebo se účastnila těchto akcí : slavnostní zahájení školního roku Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš - 1. a 2. ročník nocování ve škole 6. ročník přírodovědná exkurze Jizerky 3. a 4. ročník přespolní běh Rokytnice - Jabloneček dopravní hřiště Košťálov 4. třída divadelní představení Vysoké nad Jizerou 1. aţ 5. třída EDUCA Liberec 8. a 9. ročník dravci ve škole exkurze Vysoké nad Jizerou program Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Pernštejni "Přemyslovci na českém trůně - králové" ÚP Semily exkurze ţáků 9. ročníku výchovný koncert Country Mikuláš ve škole Jeţek - beseda školní vánoční besídka pro veřejnost školní vánoční besídky tříd školní běţecké závody. 23

24 vyhodnocení školních závodů zápis ţáků do 1. třídy beseda o energetice 8. a 9. ročník obrněný transportér SCOT u školy Zdravý ţivotní styl, 1. aţ 4. třída část dopravní výchovy a 1. pomoc Zdravý ţivotní styl, třída - část dopravní výchovy a 1. pomoc Krakonoš volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků program prevence patologických jevů pro 6. ročník volby do školské rady z řad zákonných zástupců Den učitelů školní závody ve sjezdu na lyţích exkurze do redakce Libereckého deníku vybraní ţáci projektu Firmičky Terezín exkurze Den otevřených dveří beseda se spisovatelem Holanem 1. aţ 5. třída aţ sběr papíru beseda s návštěvníky deštného pralesa Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 8. a 9. ročník Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 6. a 7. ročník Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 8. a 9. ročník, 2. část fotograf dopravní hřiště Košťálov 4. třída oslavy 70. výročí osvobození od fašismu akce pro veřejnost fotograf ve škole Pythagoriáda účast v okresním kole Školní akademie Zdravý ţivotní styl blok zdravá výţiva 5. aţ 7. ročník, 2. část Zdravý ţivotní styl 1.,2.,3.,4.,7.,8. ročník Dopravní hřiště 4. ročník PČR beseda pro 2. stupeň kyberšikana, záškoláctví, sportovní den slavnostní zakončení školního roku 24

25 Kaţdoročně pořádané akce den otevřených dveří pro rodiče ţáků a veřejnost s programem ţáků, rodičů i provozních zaměstnanců návštěva předškoláků v 1. třídě informace pro rodiče o prospěchu a chování 2x ročně třídní schůzky pro rodiče 2x ročně škola kaţdoročně pořádá sběr papíru, výtěţek sběru bude pouţit na kulturní a poznávací akce školní výlety podle tříd školní závody v přespolním běhu školní závody v běhu na lyţích školní sjezdařské závody škola kaţdoročně provádí výstupní evaluační testy. V tomto roce proběhlo testování ţáků 8. tříd. V ostatních třídách vyuţíváme vlastní evaluační testy. spolupráce na regionální úrovni Škola spolupracuje se Základní školou v Kořenově, Jablonci nad Jizerou a Rokytnicí. Jedná se o společné kulturní a sportovní akce. Spolupráce pedagogů je také na úrovni pořádání společných vzdělávacích akcí pro učitele obou škol současně. výsledky soutěţí a přehlídek - metodické sdruţení 1. stupně uspořádalo u příleţitosti oslav 70. výročí ukončení 2. sv. války výtvarnou soutěţ ţáků 1. stupně pod názvem: Válka očima dětí. Do soutěţe se zapojili všichni ţáci 1. stupně, nejprve proběhla třídní kola, potom kolo školní proběhlo na Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda. Naši školu reprezentovali dva úspěšní řešitelé školního kola proběhlo školní kolo biologické olympiády, jedna ţákyně postoupila do krajského kola. granty a dotace : V roce 2014/2015 škola podala ţádosti a obdrţela: 1) účelovou dotaci od KÚLK na dopravu ţáků ZŠ na Veletrh vzdělávání a pracovních příleţitostí EDUCA MY JOB. 2) Účast v projektech EU OP VK: 25

26 V tomto školním roce byly realizovány tři projekty hrazené z prostředků EU z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1) ICT do výuky krok za krokem v rámci účasti školy v tomto projektu získala škola 11 notebooků se softwarem pro vyuţití na interaktivních tabulích, všichni pedagogičtí pracovníci procházeli v průběhu celého roku systémem školení zaměřených na vyuţití ICT ve výuce a efektivnější zapojení ţáků do moderní výuky. 2) Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji program zaměřený na dopravní výchovu a zdravý ţivotní styl proběhl ve všech ročnících v několika blocích. Preventivní charakter těchto školení ţáků a besed byl doplněn praktickými ukázkami z oblasti první pomoci. V rámci tohoto programu škola získala 6 jízdních kol, které budou vyuţity v následných letech na různých školních akcích. 3) Firmičky rozvoj podnikavosti v Libereckém kraji projekt ve spolupráci s Hospodářskou komorou vytvořil podmínky pro zaloţení školní redakce a ţákovských stránek školy, stejně tak vybavení pro školní výtvarnou dílničku. 10. Další záměry školy, zhodnocení v práci s informačními technologiemi zařazovat do výuky všech předmětů jako běţné metody práce ţáka s informacemi s vyuţitím výukových programů. podpora preventivních programů a prevence sociálně patologických jevů zařazením do výchovně vzdělávacího programu školy jiţ od nejmladšího školního věku. Zařazovat tuto problematiku do výuky různých vyučovacích předmětů, neomezovat se pouze na občanskou výchovu a rodinnou výchovu., zvyšovat informovanost pedagogů a spolupracovat nadále s odbornými institucemi. podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty ţáků, zařazovat programy environmentálního vzdělávání do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňujícího odborného studia podpora multikulturní výchovy a zařazování jejich prvků do výuky 26

27 nadále pokračovat v aktualizaci a začlenění prvků tematiky ochrana člověka za mimořádných situací do vyučovacího plánu školy během dalšího školního roku věnovat stěţejní pozornost ověřování Školního vzdělávacího programu ve všech předmětech a umoţnění všem pedagogickým pracovníkům účasti na školeních a seminářích k této problematice. Hospodářská část 1. Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: Příjmy celkem ,64,- Poskytnutá dotace celkem ,75,- v tom: Dotace od KU LBC na platy a ONIV ,- Účelová dotace od KU LBC EDUCA 4.521,- Účelová dotace od KU LBC Další cizí jazyk 3.700,- Na provoz ZŠ od zřizovatele ,- Na dofinancování platů od zřizovatele ,- Účelová dotace od zřizovatele ,- Dotace EU peníze školám ,09,- Dotace UZ posílení platové úrovně pedagogů ,- Dotace UZ zvýšení platových tarifů ,- Dotace Zdravý ţivotní styl ,- Dotace ICT do výuky krok za krokem ,66,- Příjmy celkem bez dotací a bez doplňkové činnosti ,49,- v tom: Trţby s prodeje sluţeb školné - Druţina ,- Ostatní výnosy z činnosti kopírování ,- Ostatní výnosy z činnosti ztráta učebnic 1.941,- Ostatní výnosy z činnosti 4.705,- Ostatní výnosy z činnosti sběr papíru 6.444,- Úroky 117,42,- Příjmy za obědy ,- Výnosy ze zájmových krouţků ,- Čerpání rezervního fondu sponzorské dary 1.301,- Čerpání rezervního fondu ,07,- Příjmy z doplňkové činnosti celkem ,40,- v tom: Příjmy z doplňkové činnosti nájemné byt školníka ,40,- 27

28 Příjmy z doplňkové činnosti cizí strávníci ,- Příjmy z doplňkové činnosti pronájem Tv a sprchy ,- Příjmy z doplňkové činnosti pronájem knihovny ,- Výdaje na hlavní činnost organizace: Výdaje celkem ,82,- Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu ,- z toho Výdaje na platy SR ,- OPPP ,- Výdaje na náhrady za 14 dní PN ,- Soc. a zdrav. pojištění ,- Ostatní sociální náklady ,82,- ONIV přímé ,18,- Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána. Neinvestiční výdaje celkem ,82,- Neinvestiční výdaje celkem z obecních prostředků ,05,- 501 Kanc.potřeby, mycí prostředky a uč.pom ,15,- 502 Energie ,98,- 511 Údrţba ,20,- 512 Cestovné 3.733,- 513 Reprezentace 269,- 518 Sluţby ,52,- 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,- 549 Jiné ostatní náklady (pojistné) 2.858,- 551 Odpisy ,- 558 Nákup DDHM ,20,- Neinvestiční výdaje potraviny ,52,- Neinvestiční výdaje zájmové krouţky ,- Neinvestiční výdaje hrazené z rezervního fondu ,07,- Neinvestiční výdaje hrazené z RF - dary 1.301,- Neinvestiční výdaje ŠD 168,- Neinvestiční výdaje účel. dotace zřizovatel ,- Neinvestiční výdaje EDUCA 4.521,- Neinvestiční výdaje Další cizí jazyk 3.700,- Neinvestiční výdaje dofinancování platů ,09,- Neinvestiční výdaje EU peníze školám ,09,- Neinvestiční výdaje UZ ,- 28

29 Neinvestiční výdaje UZ ,- Neinvestiční výdaje Zdravý ţivotní styl ,- Neinvestiční výdaje ICT do výuky krok za krokem ,- Neinvestiční výdaje hrazené z DČ ,- Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 681,82 Kč, který vznikl úsporou provozních nákladů. 2. Doplňková činnost organizace Předmětem doplňkové činnosti organizace je pronájem bytových a nebytových prostor, hostinská činnost a pořádání odborných kursů. 3. Výsledky inventarizace za rok 2014 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,44,- 4. Plnění nápravných opatření Organizaci nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření. 5. Stavy fondů k Fond kulturních a sociálních potřeb ,- Fond odměn ,33,- Fond rezervní ,58,- Fond rezervní - sponzorské dary ,69,- Fond reprodukce ,- 6. Doklady Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha organizačních sloţek státu k Výkaz P1-04 za rok Ekonomické priority pro následující roky uskutečnit vybudování šaten vymalovat třídy a chodby po výměně oken dovybavení školy výukovým software pro interaktivní výuku opravit plot kolem školy upravit prostor před knihovnou pokračovat v obnově fondu učebnic 29

30 Fond učebnic je kaţdoročně obnovován, ale finanční prostředky nestačí ani na udrţení aktualizací schvalovacích doloţek - tj. doby pouţívání učebnice ve výuce. Ve škole proběhla v době hlavních prázdnin akce zateplení budovy školy a výměna oken. Vzhledem k rozsáhlosti prací byl školní rok 2014/2015 ukončen k 19. červnu 2014 se souhlasem zřizovatele a MŠMT. Stavební práce probíhaly za pravidelných kontrolních dnů ve vysokém tempu a díky ukončení prací na interiérech bylo moţno zahájit úklidové práce jiţ v srpnu. Škola byla 1. září 2015 otevřena ţákům bez jakýchkoliv rizik z důvodu dokončování fasád školy. V Harrachově dne Zpracovala: Ing. Helena Stříbrná, ředitelka školy Přílohy: 1) zimní vyuţití školního hřiště kluziště 2) lyţařský výcvik 8. ročníku 3) ţáci školy v Londýně 4) školní akademie 5) fotografie PŘED a PO zateplení školy 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, 521 46 tel. 481 528 134 e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracovala : Mgr. Alena Bervicová ředitelka

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov 77, 521 46 tel. 481 528 134 e-mail: skola@harrachov.cz www.harrachov.cz, oddíl škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUČANECH NAD NISOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Lučany nad Nisou č.p. 420, 468 71 Lučany nad Nisou 488 880 811 fax 488 880 810 e-mail: škola.lucany@seznam.cz ZPRÁVA O

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. 1. Údaje o škole. 2. Členění organizace. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. 1. Údaje o škole. 2. Členění organizace. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Sídlo: Šeříková

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola, Jablonec nad Jizerou 512 43 Jablonec nad Jizerou, Školní 370 tel/fax: 481 591 238, e-mail: reditel@zsjnj.cz, www.skoly.jablonec-krkonose.cz ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Základní škola a Mateřská škola Maleč Základní škola a Mateřská škola Maleč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více