VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU"

Transkript

1 VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY

2 ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen zákon), tj. ve ejných zakázek na dodávky a služby pod K bez DPH a ve ejných zakázek na stavební práce pod K bez DPH. Od všech ve ejných zakázek pod K bez DPH. Sm rnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpov dným osobám zadavatele, které odpovídají za p ípravu, zadání a ízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek. LÁNEK 2 Obecné zásady Sm rnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro Obec ty koly. Eviden ní íslo ve ejné zakázky se uvádí ve tvaru rr/xxxx (kde rr je íslo roku ve ejné zakázky a xxx je po adové íslo ve ejné zakázky. Ve ejné zakázky budou evidovány ve formulá i s íslovanými listy. Formulá tabulky tvo í p ílohu.1 ke sm rnici. Ve ejné zakázky se zapisují pr žn, tak jak se pr h ve ejné zakázky vyvíjí. LÁNEK 3 Ve ejné zakázky malého rozsahu Ve ejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona není obec v souladu s 18 odst. 5 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí dodržovat zásady uvedené v 6 tj., zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a nesmí omezovat ú ast m dodavatel m, kte í mají sídlo nebo místo podnikání v lenském státu EU a ostatních státech, které mají s R i EU uzav enou mezinárodní smlouvu zaru ující p ístup dodavatel z t ch státu k ve ejným zakázkám. Pro zadávání zakázek malého rozsahu tato sm rnice stanoví následující postup: Kategorizace zakázek: 1) Zakázky, u kterých nep esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky ástku bez DPH u dodávek a služeb a ástku K bez DPH u stavebních prací. Výb rové ízení nemusí být provedeno. Starosta obce vyhlásí nabídkové ízení a odpovídá za to, že uchaze i jím oslovení mají dostate né odborné, materiální a další edpoklady pro úsp šné zvládnutí v pot ebné kvalit a ve stanovené lh.

3 Starosta obce rovn ž odpovídá za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v míst a ase pln ní. P i rozhodnutí o tomto zp sobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností. Tyto zakázky se nezapisují do evidence ve ejných zakázek. 2) Zakázky, u kterých p esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky ástku K bez DPH u dodávek a služeb a ástku K bez DPH u stavebních prací a zárove nep esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky ástku K bez DPH u dodávek a služeb a ástku K bez DPH u stavebních prací. U t chto zakázek malého rozsahu vyzve starosta obce nejmén 3 dodavatele k p edložení nabídky. Zn ní výzvy bude zve ejn no i na webových stránkách obce a profilu zadavatele. Tím se ve ejná zakázka malého rozsahu stává otev enou a vytvá í se tak prostor k p edložení nabídky i pro jiné než oslovené dodavatele. Ve výzv k podání nabídky se uvede zejména: A) Identifikace Zadavatele B) Vymezení rozsahu, p edm t díla C) Termín pln ní D) Místo pln ní E) Prohlídka místa pln ní, dopl ující dotazy F) Dokumentace (je-li k dispozici) G) Podmínky pro zpracování nabídky a. Popis rozsahu pln ní, p edm tu nabídky b. Cena c. Termín zhotovení díla od data podpisu smlouvy d. Návrh smlouvy o dílo e. Spln ní kvalifika ních p edpoklad H) Kvalifika ní p edpoklady (viz následující odstavec) I) Termín a zp sob podání nabídek J) Smluvní podmínky K) Práva Zadavatele L) Další požadavky a podmínky Ad H) Kvalifika ní p edpoklady 1) prokázání oprávn ní k podnikání (nap. p edložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejst íku i jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních p edpis ) již p i p edložení nabídky 2) oprávn ní k podnikání doložit v kopii vybraným uchaze em p ed podpisem smlouvy, a to: a. prokázání oprávn ní k podnikání (nap. p edložení živnostenského listu), v etn p edložení výpisu z obchodního rejst íku i jiné evidence (pokud v ní má být dodavatele zapsán podle zvláštních právních edpisu) ne starší než 90 dn ke dni podání nabídky oprávn ní k podnikání m že doložit ve stejnopise nebo v ú edn ov ené kopii.

4 3) estné prohlášení dodavatele o tom, že spl uje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávn nou jednat jejím jménem), tj. a. není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu), b. v uplynulých 3 letech proti n mu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c. neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolventní ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta uje k úhrad náklad insolventního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis, d. nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, e. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a ísp vku na státní politiku zam stnanosti, s výjimkou p ípad, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, f. nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních p edpis, je-li podle zákona vyžadováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvláštních právních p edpis ; pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby, g. nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle zvláštního právního p edpisu, h. není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek, i. nebyla mu v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního edpisu. 4) estné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného inu, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat a prohlášení init jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, vedoucí organiza ní složky zahrani ní právnické osoby nebo statutárním orgánem pov ený zástupce. 5) estné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného inu spáchaného ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo astenství na takovém trestném inu, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat a prohlášení u init jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, vedoucí organiza ní složky zahrani ní právnické osoby nebo statutárním orgánem pov ený zástupce. 6) estné prohlášení podepsané osobou oprávn nou jednat za uchaze e, že je dodavatel ekonomicky a finan zp sobilý splnit ve ejnou zakázku.

5 7) sou ástí nabídky rovn ž musí být: a. seznam statutárních orgán nebo len orgán, kte í v posledních 3 letech od konce lh ty pro podání nabídek byli v pracovn právním, funk ním i obdobném pom ru u zadavatele, b. má-li dodavatel formu akciové spole nosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p esahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lh pro podání nabídek, c. prohlášení uchaze e o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního právního p edpisu v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou. Text výzvy a seznam p ímo obesílaných dodavatel schvaluje zastupitelstvo obce. Dále zastupitelstvo obce stanoví výb rovou komisi s minimálním po tem 3 len bez náhradník. ístupné je i p izvání nezávislé osoby pro hlas poradní. Výb rová komise zvolí ze svého st edu p edsedu, otev e neve ejn nabídky, o pr hu jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodn jší nabídku v etn zd vodn ní tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výb rová komise vy adí a již je dále nehodnotí. O výb ru nejvhodn jší nabídky rozhodne s kone nou platností zastupitelstvo obce. Posléze bude uchaze m písemn oznámeno, zda byli vybráni k realizaci ve ejné zakázky malého rozsahu a která nabídka byla vybrána. Zárove uve ejní tyto skute nosti na profilu zadavatele. Zastupitelstvo obce m že v od vodn ných p ípadech, zejména pokud je nutné zakázku provést v krátké dob nebo jde o zakázku obdobného druhu, na jakou již bylo ízení dle edchozích odstavc provedeno nebo oslovení dodavatelé nem li o zakázku zájem nebo by vzhledem k objemu zakázky a malému množství vhodných dodavatel nebylo hospodárné provést ízení podle p edchozích odstavc, rozhodnout, že ve ejná zakázka malého rozsahu bude zadána p ímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být ádn od vodn no a je eba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. LÁNEK 4 Záv re ná ustanovení Tato sm rnice byla projednána a schválena na ve ejném zasedání zastupitelstva obce ty koly dne. Tato vnit ní sm rnice nabývá ú innosti dne. Ve ty kolech dne.. Starosta obce... Místostarosta obce