Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování"

Transkript

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci ci stavebního podniku Nákladovéřízení Materiáln lně technické zásobování Skladování Majetek stavebního podniku Hospodařen ení stavebního podniku Financování stavebního podniku

2 Literatura Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice nice AI, ČSSI, Praha 1999 Jarský, Č.. a kol.: Příprava P a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlov kajlová,, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2002, upr

3 Stavební podnik Osnova: 1. Podnikání a podnik 2. Stavební podnik 3. Organizace a řízení stavebního podniku 4. Pracovníci ci podniku 5. Majetek stavebního podniku 6. Hospodařen ení podniku 7. Financování podniku

4 1.Podnikání a podnik Podnikání a podnikatel Podnikat - znamená zabývat se soustavně,, pod vlastním m jménem na vlastní odpovědnost dnost samostatnou výrobní,, obchodní nebo jinou výděle lečnou činností. Cíl l podnikání - dosažen ení zisku. Úspěšný podnikatel podnikavost+vzdělání+zku +zkušenost. Podnikavost je schopnost podnikatele nacházet, vytvářet a využívat vat příležitostí pro zabezpečen ení úspěšnosti svého podnikání.. Umění jednat s lidmi. Autorita. Dodržen ení daného slova. Dobrá pověst. Právn vní rámec podnikání Pravidla podnikání upravují zejména: živnostenský zákon z (zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů), obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů) občanský zákonz koník (zákon č.. 40/1964 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů). zákoník k práce ce(zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů),

5 1.Podnikání a podnik Právn vní subjekty Fyzická osoba Právnick vnická osoba Obchodní firma je každý občan státu. tu. je uměle vytvořený právn vní subjekt. je jméno, jímžj podnikatelský subjekt vystupuje vůčv ůči i jiným právn vním m subjektům. Obchodní rejstřík je veřejný ejný seznam, do něhon hož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelském m subjektu. Vedou jej rejstříkov kové soudy. Živnostenské oprávn vnění živnostník - živnostenský rejstřík. Osoba podnikající na základz kladě jiného než živnostenského oprávn vnění,, např. lékaři, auditoři, i, právn vníci, architekti,

6 1.Podnikání a podnik

7 1. Podnikání Zákon č.. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníkuku Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním m jménem na vlastní odpovědnost dnost účel dosažen ení zisku

8 Podnikatel je: Osoba v obchodním m rejstříku (hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávn vněním Osoba se zvláš áštním m oprávn vněním Fyzická osoba zemědělsk lská výroba

9 Obchodní rejstřík: = veřejný ejný seznam cz údaje o podnikatelích v OR: Název a sídlos Identifikační číslo Předmět t podnikání Právn vní forma právnick vnické osoby Statutárn rní orgán - jméno a bydliště osob Případně další

10 Podnikatelé v OR podvojné účetnictví Druhy podniků dle vlastnictví: Státn tní (včetn etně podniků s 50% vlivem státu) tu) Soukromé Družstevn stevní Komunáln lní (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: 1. Veřejn ejná obchodní společnost 2. Komanditní společnost 3. Společnost s ručen ením m omezeným 4. Akciová společnost 5. Družstvo

11 Založen ení společnosti nosti- obecně: - společenskou enskou smlouvou - dnem zápisu z do OR - složen ení základního kapitálu min. 2 osoby 1. Veřejn ejná obchodní společnost osoby ručí celým svým majetkem všichni oprávněni k řízení zisk i ztráta se dělí rovným dílem

12 2. Komanditní společnost Komanditisté ručí do výše nesplaceného vkladu vklad min ,-Kč 2 druhy společníků Komplementáři ručí celým svým majetkem statutární orgán řídí společnost Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komanditisty Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce dle výše vkladu Mezi jednotlivce rovným dílem

13 3. Společnost s ručen ením m omezeným Vklad společníka min ,-Kč Základní kapitál l ,-Kč Max. 50 společníků Ručí do výše e nesplacených vkladů Povinný rezervní fond Nejvyšší orgán valná hromada Statutárn rní orgán - jednatel

14 4. Akciová společnost Založen ení: : min. 1 právnick vnická nebo 2 fyzické osoby Základní kapitál Při veřejné nabídce akcií 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií 2 mil. Kč Akcie právo podílet se na řízení a zisku Akcionář neručí za společnost

15 Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Statutární orgán představenstvo Dohled dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let) Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

16 Emisní kurz (prodejní cena) Jmenovitá hodnota - = Emisní ažio Akcie listinné zaknihované Na jméno Na majitele Povinný rezervní fond, do 20% ZK

17 5. Družstvo Neuzavřený ený počet osob Min. 5 fyzických nebo 2 právnick vnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členov( lenové ne) Základní kapitál l min ,-Kč Nejvyšší orgán Členská schůze (1x ročně) Dohled Kontrolní komise Statutární orgán představenstvo

18 Podnikání fyzických osob Zákon č.. 455/1991 Sb. O živnostenském m podnikání Živnosti Ohlašovací 1. řemeslné Koncesované Koncesní listina 2. vázané 3. volné Živnostenský list

19 Živnosti ohlašovac ovací - řemeslné Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčen ení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví,, tesařstv ství,, klempířstv ství

20 Živnosti ohlašovac ovací - vázané Skupina 213: Stavebnictví,, provádění staveb, provádění změn n a odstraňov ování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace v ČKAIT, ČKA

21 Živnosti ohlašovac ovací - volné nevyžaduje prokázání způsobilosti Volné živnosti obchodní výrobní služby např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

22 Živnostenský rejstřík Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmenp jmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět t podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájen jení činnosti, zánikuz Veřejn ejně přístupný

23 1.Podnikání a podnik Podnik je základnz kladní právn vně organizační formou podnikání. Podnikatel za účelem podnikání vkládá do podniku: - peněž ěžní (finanční kapitál) - věcné prostředky (stroje, pozemky) pro podnikání. - opatřuje lidské zdroje (zaměst st-nance) - nehmotné prostředky (know( know-how,, licence). Podnik mám právn vní subjektivitu a ekonomickou samostatnost. Vlastníkem podniku můžm ůže e být: jednotlivec, obchodní společnost, družstvo, stát. t. Druhy podniků: výrobní podniky stavební,, průmyslov myslové,, zemědělsk lské,, lesnické obchodní podniky velkoobchodní,, maloobchodní,, vývozní,, dovozní dopravní a spojové podniky železnice, pošty, spoje, zasílatelstv latelství peněž ěžní podniky banky, spořitelny, pojišťovny. ovny.

24 1.Podnikání a podnik Živnosti Živnost je soustavná činnost, kterou na základz kladě živnostenského oprávn vnění provozuje fyzická nebo právnick vnická osoba na vlastní odpovědnost dnost za účelem dosažen ení zisku. Jde o zvláš áštní formu podnikání a upravuje ji živnostenský zákon. Druhy živností. Rozeznáváme živnosti: ohlašovac ovací - provozované na základz kladě ohláš ášení. Ty se dále d dělíd na: - živnosti řemeslné - podmínkou je vyučen ení v oboru, - živnosti vázanv zané - zvláš áštní odborná způsobilost, - živnosti volné - musí být splněny ny jen všeobecnv eobecné podmínky, tj. zletilost, bezúhonnost a způsobilost k právn vním úkonům. - koncesované - provozované na základz kladě udělen lené koncese - podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti či i jiných zvláš áštních předpisp edpisů pro odbornost často s časovým omezením. m.

25 2. Stavební podnik

26 2. Stavební podnik Podstatou stavebnictví je stavební výroba - provádění (zhotovování) ) staveb. Stavební dílo vzniká na staveništi ti - na stavebním m pozemku. Charakterem vzniku je dána d individuálnost každého stavebního díla. d Definice stavebního podniku: Stavební podnik je právn vně,, majetkově i ekonomicky (hospodářsky) sky) samostatná organizace, která sdružuje uje pod vedením m podnikatele lidi a potřebn ebné hospodářsk ské prostředky (obchodní majetek patřící podnikateli a sloužící k podnikání). Cíl l stavebního podniku: provádění staveb za účelem dosažen ení zisku a uspokojení poptávky stavebníků. Konkrétn tní podnik ve stavebnictví charakterizují: a) předmět t podnikání, b) právn vní forma, c) velikost a vnitřní uspořádání.

27 2. Stavební podnik ad a) Předmět t stavebního podnikání ad a) Předmětem stavebního podnikání je předevp edevším m provádění staveb S prováděním m staveb jsou spjaty i jiné podnikatelské činnosti:. stavební výzkum a vývoj,. geologicko průzkumn zkumné činnosti aj. průzkumy,. geodetické práce ve výstavbě,, ( výkon zeměměř ěřických činností ). inženýrsk enýrské činnosti,. konzultační a poradenské činnosti,. těžt ěžbu surovin, výrobu stavebních hmot a výrobků pro stavebnictví, Řemeslné živnosti: zednictví, obkladačstv ství,, pokrývačstv ství, štukatérství,, izolatérstv rství. Vázané živnosti: -projektová činnost ve výstavbě ( odborná způsobilost sobilost- autorizace ), - provádění realizace staveb

28 2. Stavební podnik ad b) Právní forma stavebního podniku Protože velkáčást stavebních prací má stále řemeslný charakter, převládají ve stavebnictví početně fyzické osoby - živnostníci (cca ). Samostatný stavební podnikatel fyzická osoba - živnostník je současně vlastníkem, ředitelem i zaměstnancem svého podniku. Malé a střední podniky ve stavebnictví mají převážně formu společnosti s ručením omezeným (cca 8600 firem). Velké podniky obvykle formu akciových společností (cca 545 firem). Ke zrušení může dojít např.: -prohlášením konkurzu, -v důsledku likvidace společnosti, -rozhodnutím vedení obchodní společnosti o ukončeníčinnosti nebo o sloučení s jinou společností (tzv. fůzi), - rozdělením společnosti apod.

29 2. Stavební podnik ad c) Velikost a vnitřní uspořádání stavebního podniku Podle toho rozlišujeme podniky : - drobné s 1-19 zaměstnanci Samostatný podnikatel, to jest majitel, tvoří vedeni podniku převážně řemeslného charakteru (živnosti). Podíl drobných podniků na celkové stavební produkci představuje cca 14% (stavební práce podle dodavatelských smluv), ale jejich počet je největší- cca ' - malé s zaměstnanci mají poměrně jednoduché vnitřní členění na vnitropodnikové útvary, realizují cca 1O% stavební produkce. Rozhodující právní formou jsou živnosti a společnosti s ručením omezeným. Mimořádně citlivě reagují na měnící se poptávku a při jejím trvalejším poklesu jim hrozí bankroty. - střední s zaměstnanci Mají výrazné vnitřní členěni na vnitropodnikové útvary. Zákonitě v nich roste specia-izace jednotlivých útvarů. Realizují cca 20% stavební produkce. Převažující právní formou jsou společnosti s ručením omezením, případně akciové společnosti. - velké s více než 500 zaměstnanci Jde o akciové společnosti se složitým vnitřním členěním. Realizují cca 30% stavební produkce

30 2. Stavební podnik Podnikové činnosti: Práce HSV- zemní,, zednické,, omítk tkářské,, betonářsk ské, montáž konstrukcí. Práce PSV - řemeslné,, kompletační a dokončovac ovací práce, např.. práce pokrývačsk ské,, klempířsk ské,, truhlářsk ské,, malířsk ské, natěra račské,, zámez mečnické,, izolatérsk rské a instalatérsk rské. Montážní práce Do montážních prací zahrnujeme např.. elektroinstalace. Vedlejší činnosti. Souvisejí se stavěním, nebo jej podmiňuj ují (výroba betonové a maltové směsi, si, dopravní činnosti, obchodní činnosti, projektová a inženýrsk enýrská činnost).

31 Funkce podniku 2. Stavební podnik

32 2. Stavební podnik

33 2. Stavební podnik

34 2. Stavební podnik

35 3. Organizace a řízení stavebního podniku Principy organizace Organizace je úkolem (funkcí) řízení a současně jeho nástrojem. Vytvoření organizace podniku tak vyžaduje vyřešit: - jak podnik zorganizovat, tj. jak uspořádat činnosti v něm probíhající, - jak by mělo vypadat vnitřní členění podniku. Procesní organizace podniku - se zabývá uspořádáním podnikových činností a určuje systematiku jejich provádění, jako např. organizaci stavebního výrobního procesu. Strukturální organizace podniku - se zabývá otázkami způsobu vnitřního uspořádání probíhajících činností v podniku do jeho menších celků - vnitropodnikových útvarů (závodů, hospodářských středisek, úseků, oddělení) a určuje jejich vzájemné vztahy (nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce). Organizační struktura: Strukturální a procesní organizace v podniku tvoří jeho organizační strukturu!!!

36 3. Organizace a řízení stavebního podniku Organizace podniku musí být uspořádan daná tak, aby:. byla pružná a lehká,. sloužila vedení podniku k uskutečnění stanovených cílůc podniku,. zaručila plynulý a účelný pracovní chod,. zajistila spolupráci všech v odpovědných dných pracovníků,. výměnu informací. Organizační struktury: liniově štábní ( funkcionáln lní ) liniová, štábní, projektové organizační struktury, atd.

37 3. Organizace a řízení stavebního podniku

38 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředk edků Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti dnosti Organizační struktury: Liniové Štábní Kombinované

39 Liniová struktura Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Jednoznačné vazby, jasné kompetence Nadřízený zodpovědnost za svou organizační jednotku

40 Liniově štábní struktura Vedoucí Štáb Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Štáb vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

41 Maticová struktura Liniový vedoucí Vedoucí projektového týmu Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

42 Funkční struktura Ředitel Výzkum a vývoj Marketing Výroba Finance Seskupení podle podobných úkolů Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

43 Divizionáln lní struktura Ředitel Divize A Divize B Divize C Divize D Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum Obchod Obchod Obchod Obchod Výroba Výroba Výroba Výroba Finance Finance Finance Finance Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

44 Organizační struktura Metrostav a.s.

45 3. Organizace a řízení stavebního podniku Funkční oblasti podniku. V každém m stavebním m podniku, bez rozdílu velikosti, je třeba t zajistit tyto funkční oblasti: - personalistiku - přijímání, školení,, propouštění pracovníků,, BOZP, - financování a správn vní funkce - finanční plánov nování, účetnictví,, vyúčtov tování staveb, mzdové věci, pokladní službu a platební styk, - obchodní vedení - věci právn vní,, daňov ové,, pojišťovac ovací, logistika, obchodní vedení stavebních zakázek, zek, - technické vedení - zpracování nabídek, předbp edběžné výrobní kalkulace, řízení kvality, kalendářní plánov nování, plán n zařízen zení staveniště - technické vedení stavebních zakázek zek - proto mu přímo p podléhaj hají stavby-vedouc vedoucí a na drobných stavbách mistři.

46 3. Organizace a řízení stavebního podniku

47 3. Organizace a řízení stavebního podniku

48 3. Organizace a řízení stavebního podniku Principy řízení Management (z anglického slova to management čili vést, v řídit, mít t vedoucí funkci, dosáhnout účelu.) Při i vlastním řízení rozlišujeme řídící složku a řízenou složku. Přenos informací od zdroje k příjemci se nazývá komunikací. Řídící složka musí kontrolovat provádění svého rozhodnutí. Touto kontrolou se realizuje zpětn tná vazba.

49 3. Organizace a řízení stavebního podniku Management stavebního podniku Pro dosahování cílů jsou v managementu vypracovány různr zné koncepce řízení.. Patří k nim: - řízení podle cílůc - řízení delegováním - řízení podle odchylek - řízení podle výsledků - řízení podle motivace Pojem management se také používá pro skupinu lidí,, kteří podnik řídí na různých r organizačních úrovních. Zakladatelé moderního managementu: Henry Fayol, Max Weber, Frederic Winslow Taylor ( taylorismus, řízení výroby ).

50 3. Organizace a řízení stavebního podniku Manažer: na kvalitě manažera závisz visí hospodářsk ská politika daného podniku, je to rozhodující činitel v řízení a postavení firmy. Čtyři i charakteristické rysy práce manažera: řídící činnost, přebírá zodpovědnost dnost za výsledky práce jiných, musí mít t specifické vlastnosti ( vrozené,, získanz skané,) čím m výše e je v podnikové hierarchii, tím t m jsou jeho schopnosti univerzáln lnější. V praxi rozlišujeme tři t úrovně managementu ( stupně manažer erů ):. vrcholový ("top") management - generáln lní ředitel, odborní ředitelé,. středn ední management - hlavní stavbyvedoucí,, vedoucí hospodář.. středisek.,. operativní management - mistr, stavbyvedoucí.

51 3. Organizace a řízení stavebního podniku Manažersk erské funkce zahrnují: plánov nování organizování řízení lidských zdrojů vedení kontrola rozhodování. Řízení stavebního podniku Strategické řízení - rozhodování o dlouhodobém m rozvoji podniku. Operativní řízení - bezprostředn ední řízení průběhu výroby přímo p na staveništi ti má dvě části: - lhůtov tové plánov nování - dispečersk erské plánov nování Vnitropodnikové řízení je nástrojem n realizace strategického řízení a koordinuje organizační úrovně podniku.

52 3. Organizace a řízení stavebního podniku Personáln lní management - zahrnuje dvě aktivity: Ad1) Administrativní činnosti: přijímání pracovníků, stanovení platů, uzavírání pracovních ch smluv, pracovně právn vní ustanovení, plánov nování potřeby lidských zdrojů, zajištění zaměstnanc stnanců, hodnocení pracovníků a jejich výkonů. Ad 2) Motivace a vedení: podnět, který vede člověka k určit itému jednání, teorie motivace Maslowova teorie hodnot odměň ěňování hmotné a nehmotné stránky

53 3. Organizace a řízení stavebního podniku Vedení lidí _ Manažer nevede podnik či i výrobu, ale lidi, kteří s ním n m mají sdílet poslání podniku. Manažer rozhoduje o výběru pracovníků,, dále d o tom, kdo jakou práci bude vykonávat. vat. Pracovníky musí umět t motivovat k co nejlepší práci a vést v k dosahování stanovených cílů. c K manažérským dovednostem patří i vytvářen ení dobrých vzájemných vztahů mezi pracovníky (vyžadov adováním m a prosazováním m slušného jednání), stejně jako dobré využívání různých stimulů (např.. mzdy, pokuty, pochvaly, důtky). d Kariéra ra je rozvojová schopnost získz skávání pracovních ch přílep ležitostí během určit itého časového období.. Tvoří ji posloupnost vzestupů,, stagnací a klesání. Rozlišujeme 4 stupně kariéry: ry: - příprava prava do 25 let - rozvoj let - vrchol let - útlum

54 Pracovníci ci stavebního podniku. Práce člověka v podniku můžm ůže e mít m t charakter: činnosti řídící,, nebo činnosti výkonné, Péče e o pracovníky zahrnuje zejména: ( personáln lní management ) - zvyšov ování kvalifikace, - zdravotní a sociáln lní pojištění, - zajištění sociáln lních podmínek - bezpečnost a ochranu zdraví Získávání pracovníků. prostřednictv ednictvím m inzerce,. nahodilou poptávkou,. spoluprací se zprostředkuj edkujícími podniky působp sobícími na trhu práce,. prostřednictv ednictvím úřadu práce,. výchovou vlastních učňůu čňů.

55 Pracovníci ci stavebního podniku. Zákoník k práce - základní právn vní normou, kterou se musířídit všichni v Z i Z. ZP upravuje zejména tyto problémy pracovně právn vních vztahů:. způsob vzniku, trvání a zániku z pracovního poměru,. dodržov ování pracovní kázně,. trvání a rozvržen ení pracovní doby, práce přesp esčas,. dovolená na zotavenou, mzda a náhrady n mezd,. bezpečnost a ochrana zdraví při i práci,. odpovědnost dnost za škodu a náhradu n škod,. řešení pracovních ch sporů. V některých n případech p padech můžm ůže e být zákonz koník k práce konkretizován n v kolektivní smlouvě.

56 Pracovníci ci stavebního podniku. Produktivita práce Produktivita práce (Pp( Pp) ) je stupeň účinnosti lidské práce vynakládan dané při i tvorbě užitných hodnot - výkonů. Produktivitou práce vyjadřujeme množstv ství výkonů (Q) vyrobených jedním m pracovníkem za jednotku času (T). Jednotkou času můžm ůže e být hodina, směna, den, měsíc m nebo rok. Pp = Q - množstv ství (objem) výkonů T - množstv ství pracovního času Znalost produktivity práce pracovníků slouží k výpočtu doby trvání práce a výpočtu počtu pracovníků.

57 Pracovníci ci stavebního podniku. Pracovně právn vní vztahy: mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikají pracovně právn vní vztahy a to: pracovní poměr ( pracovní smlouva, volba, jmenování ), dohoda o práci konané mimo pracovní poměr ( o provedení práce, o pracovní činnosti. ) Mzda: peněž ěžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci a to podle její: složitosti, odpovědnosti dnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních ch podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních ch výsledků. Mzdu tvoří: mzdový tarif další (pohyblivé) ) složky mzdy: osobní ohodnocení, prémie,odm mie,odměny, příplatkyp platky

58 Pracovníci ci stavebního podniku Druhy mezd: časová úkolová podílov lová smíš íšená ( kombinovaná ). Úkolová mzda -vypočítává se jako součin množstv ství vykonané práce, normy času a mzdového tarifu. Je uplatňov ována tam kde: převažuje zájem z na plnění ukazatelů výkonu, lze stanovit pracovní postup + výkonové normy, lze evidovat a kontrolovat množstv ství a kvalitu práce. Modifikace úkolové mzdy: individuáln lní úkolová mzda, kolektivní úkolová mzda, přímá úkolová mzda, degresivní úkolová mzda, progresivní úkolová mzda, akordní úkolová mzda. Výpočet se provádí v tzv. úkolovém m listě.

59 Pracovníci ci stavebního podniku Pohyblivá složka mezd. Prémie Odměny Osobní ohodnocení. ad1) Prémie stanovují se v kol. smlouvě, prac.. smlouvě,, prémiov miovém řádu druhy: výkonnostní,, za jakost, za úspory, cílovc lové,, kapacitní, základní sazba: podílem nebo pevnou částkou ze základu. z ad2) Odměny mimořádn dné odměny, za zvláš ášť úspěšné splnění významných pracovních ch úkolů, odměny za vyjíme mečné zásluhy, odměny podle zvláš áštních předpisp edpisů. ad3) Osobní ohodnocení na předem p stanovené období, podle zásluh. z

60 Pracovníci ci stavebního podniku Plat THP pracovníci ci Plat tvoří: - platový tarif - příplatky platky a další složky platu osobní příplatek, platek, příplatek platek za vedení, příplatek platek za zastupování, příplatek platek za noční práci, příplatek platek za práci v sobotu a v neděli, příplatek platek za práci ve svátek, odměny, atd.

61 Pracovníci ci stavebního podniku Mzdové náklady stavebního podniku. Hrubá mzda ( daň z příjmu 15, 20, %, % ) Pojistné fondy zdravotní pojištění ( 13,5 % ) sociáln lní pojištění ( nemocenské a důchodovd chodové pojištění) státn tní politika zaměstnanosti. Ostatní náklady stavebního podniku: BOZP ( OOPP, PO, CO, ) FKSP, atd. Možné příjmy fyzické osoby: ze závislz vislé činnosti, z podnikání, z kapitálov lového majetku, z pronájmu, ostatní.

62 Nákladové řízení stavebního podniku Způsoby řízení stavebního podniku: z ekonomického hlediska pomocí zisku, pomocí nákladového řízení ( nejefektivnější způsob ) je to průběž ěžné sledování přímých výrobních nákladů a kalkulovaných výrobních a správn vních režií v čase. Důvody uplatnění: střediskov ediskové hospodařen ení a financování podniku hmotná zainteresovanost, vliv rozhodování na konečný ný efekt stavby, rozdělen lení pravomocí a odpovědnost dností,

63 Nákladové řízení stavebního podniku Předpoklady: účtárny ( mzdová,, provozní,, materiálov lová ), účetnictví ( finanční,, vnitropodnikové, manažersk erské ), účetní doklady ( prvotní,, druhotné,, ) oddělen lení přípravy pravy staveb, oddělen lení MTZ

64 Nákladové řízení stavebního podniku Základní podmínky pro uplatnění nákladového řízení: zpracování výrobní kalkulace přímých p nákladn kladů stavby, zpracování kalkulace všech v druhů režií, údržba vlastní normativní základny, možnost úpravy kalkulací v průběhu výstavby, zpracování časových postupů výstavby, harmonogramů, rozdělen lení kalkulovaných nákladn kladů v čase, provádění pravidelné výrobní kalkulace směrov rování prvotních dokladů na střediska, sledování skutečných nákladn kladů podle středisek a zakázek, zek, průběž ěžné měsíční vyhodnocování skutečně vynaložených nákladn kladů s kalkulovanými náklady n na všech v stavbách, stanovení pravidel pro hmotné zainteresování na úspoře e nákladn kladů, důsledné uplatnění odměň ěňování na základz kladě úspory nákladn kladů,

65 Materiáln lně technické zásobování Úkoly oddělen lení MTZ: vypracovávat vat plány MTZ na základz kladě výpisů z rozpočtů, uzavírat smlouvy na dodávky materiálu, zabezpečit na základz kladě požadavk adavků dodávky materiálů navrhnout náhradnn hradní materiály, informovat o situaci v zásobování, kontrolovat stav zásob, z odprodat zásoby z pro podnik nepotřebn ebné. Plánov nování MTZ: oddělen lení MTZ ( zásobovacz sobovací oddělen lení ), stavbyvedoucí. Zásobování na stavbě: zajišťuje a zodpovídá stavbyvedoucí, skladový evident,, skladník. k.

66 Materiáln lně technické zásobování Materiálový tok zásob: z Dodavatel materiálu - odběr r na sklad příjem skladování výroba. Informační tok: Dodací list faktura příjemka skladová karta výdejka Prvotní doklady: příjemka ( prohláš ášení o jakosti-atesty, atesty, razítko + podpis ). výdejka, skladovací karta, převodka, zúčtenka, visačka.

67 Materiáln lně technické zásobování Struktura materiálových zásob: z suroviny a základnz kladní materiál, pomocný materiál, součástky stky a polotovary, palivo a pohonné hmoty, oběhov hové obaly, drobný hmotný majetek, zboží.

68 Skladování Úkoly skladování: tvorba zásob, z zajištění nepřetr etržité výroby, koordinace stavů zásob s rozpisy dodávek, poskytování informací o pohybu zásobz Rozlišujeme dvě základní funkce skladu: technologickou funkci ( tj. skladovací a pojistnou), regulátor časových a objemových disproporcí, informační funkci ( evidenční,, kontrolní, řízení výrobního procesu

69 Skladování Členění skladů podle provedení: uzavřen ené sklady, kryté sklady, otevřen ené sklady ( skládky ). Sklady podle stupně mechanizace: automatizovaný sklad, vysoce mechanizovaný sklad, mechanizovaný sklad, ruční sklad. Logistika. - zabývá se plánov nováním, řízením m a realizací toku materiálu, informací a osob tak, aby správn vná komodita byla ve správný čas na správn vném m místm stě s co nejnižší šími náklady. n V rámci logistiky existují průř ůřezové úseky: zásobování,, doprava, výroba, distribuce, skladování a balení.

70 5. Majetek stavebního podniku

71 5. Majetek stavebního podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek se vyznačuje dlouhodobou životností neboli použitelnost itelností a tvoří jej: - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - finanční majetek Oběž ěžný majetek tvoří: - zásoby materiálů (tzv. výrobní zásoby), - zásoby vlastní výroby,. - nedokončen ené výroby - hotových výrobků, - zásoby zboží,. - pohledávky - finanční majetek.

72 6. Hospodařen ení stavebního podniku Klíčovými pojmy hospodařen ení podniku jsou. -náklady, - výnosy a - hospodářský ský výsledek ( rozdíl l mezi náklady n a výnosy ). Protipólem nákladn kladů je výnos určený fakturací oceněného výkonu. Náklady podle vztahu k výkonu;. - přímé náklady - náklady, které se přímo p kalkulují na určitý výkon, definovaný tzv. kalkulační jednicí, - nepřímé náklady - všechny ostatní náklady, které se netýkají jen určit ité kalku-la lační jednice. V praxi se pro nepřímé náklady používá často označen ení režijn ijní ná-klady (režie).

73 Kalkulační vzorec Jednotný kalkulační vzorec nákladu n není u nás n předepsán, ale v praxi se ve stavební výrobě vžilo toto uspořádání jeho položek: přímý materiál přímé mzdy náklady na provoz strojů a zařízen zení ostatní přímé náklady přímé náklady výroby výrobní režie vlastni náklady n výroby správn vní režie úplné vlastní náklady výkonu. VK = H + M + OPN + RV + RS + Z

74 Schema kalkulace ceny

75 7. Financování podniku

76

77

78

79

80

81 Děkuji za pozornost Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel

Financování stavebního podniku

Financování stavebního podniku Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

2.Podnikání a podnik

2.Podnikání a podnik 2.Podnikání a podnik 1. Právní předpisy, podnikání, podnikatel 2. Podnik jako právně organizační forma podnikání 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodní společnosti 3. Podnikání v rámci EU 1.Právní předpisy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_. TUPY/VY_32_inovace_EKO_11_PV. Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby

OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_. TUPY/VY_32_inovace_EKO_11_PV. Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá středn ední odborná škola Břeclav, B s.r.o. Mláde dežnická 3, 690 02 BřeclavB Předmět: t:ekonomika

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Investorskáčinnost TDI, AD,

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Investorskáčinnost TDI, AD, Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Investorskáčinnost TDI, AD, Stavební inženýring Literatura Hájek, V. a kol.: Řízen zení stavební

Více

Přednáška č. 5 NÁSTROJE doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 5 NÁSTROJE doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 5 NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 14.10.2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 2. KALKULACE NÁKLADN KLADŮ 3. ROZPOČTY 4. PLÁNOV NOVÁNÍ NÁKLADŮ 5. TECHNICKOHOSPODÁŘSK

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Základy účetnictví 3. přednáška

Základy účetnictví 3. přednáška Základy účetnictví 3. přednp ednáška Osnova přednp ednášky: Předmět t zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz rozvaha Charakteristika jednotlivých prvků rozvahy Prostředky k podnikání (= majetek)

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Založení a provozování firmy

Založení a provozování firmy Založení a provozování firmy legislativní a podnikatelské minimum, povinná administrativa Rozhodnutí o podnikání Je potřeba ujasnit si, zda se bude jednat o podnikání dodržení zákona, který definuje podnikání

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR Otázka: Osobní společnosti a družstva Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines Obchodní společnosti PO založené za účelem podnikání upravuje je obchodní zákoník obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více