Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování"

Transkript

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci ci stavebního podniku Nákladovéřízení Materiáln lně technické zásobování Skladování Majetek stavebního podniku Hospodařen ení stavebního podniku Financování stavebního podniku

2 Literatura Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice nice AI, ČSSI, Praha 1999 Jarský, Č.. a kol.: Příprava P a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlov kajlová,, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2002, upr

3 Stavební podnik Osnova: 1. Podnikání a podnik 2. Stavební podnik 3. Organizace a řízení stavebního podniku 4. Pracovníci ci podniku 5. Majetek stavebního podniku 6. Hospodařen ení podniku 7. Financování podniku

4 1.Podnikání a podnik Podnikání a podnikatel Podnikat - znamená zabývat se soustavně,, pod vlastním m jménem na vlastní odpovědnost dnost samostatnou výrobní,, obchodní nebo jinou výděle lečnou činností. Cíl l podnikání - dosažen ení zisku. Úspěšný podnikatel podnikavost+vzdělání+zku +zkušenost. Podnikavost je schopnost podnikatele nacházet, vytvářet a využívat vat příležitostí pro zabezpečen ení úspěšnosti svého podnikání.. Umění jednat s lidmi. Autorita. Dodržen ení daného slova. Dobrá pověst. Právn vní rámec podnikání Pravidla podnikání upravují zejména: živnostenský zákon z (zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů), obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů) občanský zákonz koník (zákon č.. 40/1964 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů). zákoník k práce ce(zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdější ších předpisp edpisů),

5 1.Podnikání a podnik Právn vní subjekty Fyzická osoba Právnick vnická osoba Obchodní firma je každý občan státu. tu. je uměle vytvořený právn vní subjekt. je jméno, jímžj podnikatelský subjekt vystupuje vůčv ůči i jiným právn vním m subjektům. Obchodní rejstřík je veřejný ejný seznam, do něhon hož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelském m subjektu. Vedou jej rejstříkov kové soudy. Živnostenské oprávn vnění živnostník - živnostenský rejstřík. Osoba podnikající na základz kladě jiného než živnostenského oprávn vnění,, např. lékaři, auditoři, i, právn vníci, architekti,

6 1.Podnikání a podnik

7 1. Podnikání Zákon č.. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníkuku Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním m jménem na vlastní odpovědnost dnost účel dosažen ení zisku

8 Podnikatel je: Osoba v obchodním m rejstříku (hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávn vněním Osoba se zvláš áštním m oprávn vněním Fyzická osoba zemědělsk lská výroba

9 Obchodní rejstřík: = veřejný ejný seznam cz údaje o podnikatelích v OR: Název a sídlos Identifikační číslo Předmět t podnikání Právn vní forma právnick vnické osoby Statutárn rní orgán - jméno a bydliště osob Případně další

10 Podnikatelé v OR podvojné účetnictví Druhy podniků dle vlastnictví: Státn tní (včetn etně podniků s 50% vlivem státu) tu) Soukromé Družstevn stevní Komunáln lní (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: 1. Veřejn ejná obchodní společnost 2. Komanditní společnost 3. Společnost s ručen ením m omezeným 4. Akciová společnost 5. Družstvo

11 Založen ení společnosti nosti- obecně: - společenskou enskou smlouvou - dnem zápisu z do OR - složen ení základního kapitálu min. 2 osoby 1. Veřejn ejná obchodní společnost osoby ručí celým svým majetkem všichni oprávněni k řízení zisk i ztráta se dělí rovným dílem

12 2. Komanditní společnost Komanditisté ručí do výše nesplaceného vkladu vklad min ,-Kč 2 druhy společníků Komplementáři ručí celým svým majetkem statutární orgán řídí společnost Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komanditisty Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce dle výše vkladu Mezi jednotlivce rovným dílem

13 3. Společnost s ručen ením m omezeným Vklad společníka min ,-Kč Základní kapitál l ,-Kč Max. 50 společníků Ručí do výše e nesplacených vkladů Povinný rezervní fond Nejvyšší orgán valná hromada Statutárn rní orgán - jednatel

14 4. Akciová společnost Založen ení: : min. 1 právnick vnická nebo 2 fyzické osoby Základní kapitál Při veřejné nabídce akcií 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií 2 mil. Kč Akcie právo podílet se na řízení a zisku Akcionář neručí za společnost

15 Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Statutární orgán představenstvo Dohled dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let) Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

16 Emisní kurz (prodejní cena) Jmenovitá hodnota - = Emisní ažio Akcie listinné zaknihované Na jméno Na majitele Povinný rezervní fond, do 20% ZK

17 5. Družstvo Neuzavřený ený počet osob Min. 5 fyzických nebo 2 právnick vnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členov( lenové ne) Základní kapitál l min ,-Kč Nejvyšší orgán Členská schůze (1x ročně) Dohled Kontrolní komise Statutární orgán představenstvo

18 Podnikání fyzických osob Zákon č.. 455/1991 Sb. O živnostenském m podnikání Živnosti Ohlašovací 1. řemeslné Koncesované Koncesní listina 2. vázané 3. volné Živnostenský list

19 Živnosti ohlašovac ovací - řemeslné Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčen ení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví,, tesařstv ství,, klempířstv ství

20 Živnosti ohlašovac ovací - vázané Skupina 213: Stavebnictví,, provádění staveb, provádění změn n a odstraňov ování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace v ČKAIT, ČKA

21 Živnosti ohlašovac ovací - volné nevyžaduje prokázání způsobilosti Volné živnosti obchodní výrobní služby např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

22 Živnostenský rejstřík Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmenp jmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět t podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájen jení činnosti, zánikuz Veřejn ejně přístupný

23 1.Podnikání a podnik Podnik je základnz kladní právn vně organizační formou podnikání. Podnikatel za účelem podnikání vkládá do podniku: - peněž ěžní (finanční kapitál) - věcné prostředky (stroje, pozemky) pro podnikání. - opatřuje lidské zdroje (zaměst st-nance) - nehmotné prostředky (know( know-how,, licence). Podnik mám právn vní subjektivitu a ekonomickou samostatnost. Vlastníkem podniku můžm ůže e být: jednotlivec, obchodní společnost, družstvo, stát. t. Druhy podniků: výrobní podniky stavební,, průmyslov myslové,, zemědělsk lské,, lesnické obchodní podniky velkoobchodní,, maloobchodní,, vývozní,, dovozní dopravní a spojové podniky železnice, pošty, spoje, zasílatelstv latelství peněž ěžní podniky banky, spořitelny, pojišťovny. ovny.

24 1.Podnikání a podnik Živnosti Živnost je soustavná činnost, kterou na základz kladě živnostenského oprávn vnění provozuje fyzická nebo právnick vnická osoba na vlastní odpovědnost dnost za účelem dosažen ení zisku. Jde o zvláš áštní formu podnikání a upravuje ji živnostenský zákon. Druhy živností. Rozeznáváme živnosti: ohlašovac ovací - provozované na základz kladě ohláš ášení. Ty se dále d dělíd na: - živnosti řemeslné - podmínkou je vyučen ení v oboru, - živnosti vázanv zané - zvláš áštní odborná způsobilost, - živnosti volné - musí být splněny ny jen všeobecnv eobecné podmínky, tj. zletilost, bezúhonnost a způsobilost k právn vním úkonům. - koncesované - provozované na základz kladě udělen lené koncese - podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti či i jiných zvláš áštních předpisp edpisů pro odbornost často s časovým omezením. m.

25 2. Stavební podnik

26 2. Stavební podnik Podstatou stavebnictví je stavební výroba - provádění (zhotovování) ) staveb. Stavební dílo vzniká na staveništi ti - na stavebním m pozemku. Charakterem vzniku je dána d individuálnost každého stavebního díla. d Definice stavebního podniku: Stavební podnik je právn vně,, majetkově i ekonomicky (hospodářsky) sky) samostatná organizace, která sdružuje uje pod vedením m podnikatele lidi a potřebn ebné hospodářsk ské prostředky (obchodní majetek patřící podnikateli a sloužící k podnikání). Cíl l stavebního podniku: provádění staveb za účelem dosažen ení zisku a uspokojení poptávky stavebníků. Konkrétn tní podnik ve stavebnictví charakterizují: a) předmět t podnikání, b) právn vní forma, c) velikost a vnitřní uspořádání.

27 2. Stavební podnik ad a) Předmět t stavebního podnikání ad a) Předmětem stavebního podnikání je předevp edevším m provádění staveb S prováděním m staveb jsou spjaty i jiné podnikatelské činnosti:. stavební výzkum a vývoj,. geologicko průzkumn zkumné činnosti aj. průzkumy,. geodetické práce ve výstavbě,, ( výkon zeměměř ěřických činností ). inženýrsk enýrské činnosti,. konzultační a poradenské činnosti,. těžt ěžbu surovin, výrobu stavebních hmot a výrobků pro stavebnictví, Řemeslné živnosti: zednictví, obkladačstv ství,, pokrývačstv ství, štukatérství,, izolatérstv rství. Vázané živnosti: -projektová činnost ve výstavbě ( odborná způsobilost sobilost- autorizace ), - provádění realizace staveb

28 2. Stavební podnik ad b) Právní forma stavebního podniku Protože velkáčást stavebních prací má stále řemeslný charakter, převládají ve stavebnictví početně fyzické osoby - živnostníci (cca ). Samostatný stavební podnikatel fyzická osoba - živnostník je současně vlastníkem, ředitelem i zaměstnancem svého podniku. Malé a střední podniky ve stavebnictví mají převážně formu společnosti s ručením omezeným (cca 8600 firem). Velké podniky obvykle formu akciových společností (cca 545 firem). Ke zrušení může dojít např.: -prohlášením konkurzu, -v důsledku likvidace společnosti, -rozhodnutím vedení obchodní společnosti o ukončeníčinnosti nebo o sloučení s jinou společností (tzv. fůzi), - rozdělením společnosti apod.

29 2. Stavební podnik ad c) Velikost a vnitřní uspořádání stavebního podniku Podle toho rozlišujeme podniky : - drobné s 1-19 zaměstnanci Samostatný podnikatel, to jest majitel, tvoří vedeni podniku převážně řemeslného charakteru (živnosti). Podíl drobných podniků na celkové stavební produkci představuje cca 14% (stavební práce podle dodavatelských smluv), ale jejich počet je největší- cca ' - malé s zaměstnanci mají poměrně jednoduché vnitřní členění na vnitropodnikové útvary, realizují cca 1O% stavební produkce. Rozhodující právní formou jsou živnosti a společnosti s ručením omezeným. Mimořádně citlivě reagují na měnící se poptávku a při jejím trvalejším poklesu jim hrozí bankroty. - střední s zaměstnanci Mají výrazné vnitřní členěni na vnitropodnikové útvary. Zákonitě v nich roste specia-izace jednotlivých útvarů. Realizují cca 20% stavební produkce. Převažující právní formou jsou společnosti s ručením omezením, případně akciové společnosti. - velké s více než 500 zaměstnanci Jde o akciové společnosti se složitým vnitřním členěním. Realizují cca 30% stavební produkce

30 2. Stavební podnik Podnikové činnosti: Práce HSV- zemní,, zednické,, omítk tkářské,, betonářsk ské, montáž konstrukcí. Práce PSV - řemeslné,, kompletační a dokončovac ovací práce, např.. práce pokrývačsk ské,, klempířsk ské,, truhlářsk ské,, malířsk ské, natěra račské,, zámez mečnické,, izolatérsk rské a instalatérsk rské. Montážní práce Do montážních prací zahrnujeme např.. elektroinstalace. Vedlejší činnosti. Souvisejí se stavěním, nebo jej podmiňuj ují (výroba betonové a maltové směsi, si, dopravní činnosti, obchodní činnosti, projektová a inženýrsk enýrská činnost).

31 Funkce podniku 2. Stavební podnik

32 2. Stavební podnik

33 2. Stavební podnik

34 2. Stavební podnik

35 3. Organizace a řízení stavebního podniku Principy organizace Organizace je úkolem (funkcí) řízení a současně jeho nástrojem. Vytvoření organizace podniku tak vyžaduje vyřešit: - jak podnik zorganizovat, tj. jak uspořádat činnosti v něm probíhající, - jak by mělo vypadat vnitřní členění podniku. Procesní organizace podniku - se zabývá uspořádáním podnikových činností a určuje systematiku jejich provádění, jako např. organizaci stavebního výrobního procesu. Strukturální organizace podniku - se zabývá otázkami způsobu vnitřního uspořádání probíhajících činností v podniku do jeho menších celků - vnitropodnikových útvarů (závodů, hospodářských středisek, úseků, oddělení) a určuje jejich vzájemné vztahy (nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce). Organizační struktura: Strukturální a procesní organizace v podniku tvoří jeho organizační strukturu!!!

36 3. Organizace a řízení stavebního podniku Organizace podniku musí být uspořádan daná tak, aby:. byla pružná a lehká,. sloužila vedení podniku k uskutečnění stanovených cílůc podniku,. zaručila plynulý a účelný pracovní chod,. zajistila spolupráci všech v odpovědných dných pracovníků,. výměnu informací. Organizační struktury: liniově štábní ( funkcionáln lní ) liniová, štábní, projektové organizační struktury, atd.

37 3. Organizace a řízení stavebního podniku

38 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředk edků Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti dnosti Organizační struktury: Liniové Štábní Kombinované

39 Liniová struktura Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Jednoznačné vazby, jasné kompetence Nadřízený zodpovědnost za svou organizační jednotku

40 Liniově štábní struktura Vedoucí Štáb Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Štáb vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

41 Maticová struktura Liniový vedoucí Vedoucí projektového týmu Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

42 Funkční struktura Ředitel Výzkum a vývoj Marketing Výroba Finance Seskupení podle podobných úkolů Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

43 Divizionáln lní struktura Ředitel Divize A Divize B Divize C Divize D Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum Obchod Obchod Obchod Obchod Výroba Výroba Výroba Výroba Finance Finance Finance Finance Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

44 Organizační struktura Metrostav a.s.

45 3. Organizace a řízení stavebního podniku Funkční oblasti podniku. V každém m stavebním m podniku, bez rozdílu velikosti, je třeba t zajistit tyto funkční oblasti: - personalistiku - přijímání, školení,, propouštění pracovníků,, BOZP, - financování a správn vní funkce - finanční plánov nování, účetnictví,, vyúčtov tování staveb, mzdové věci, pokladní službu a platební styk, - obchodní vedení - věci právn vní,, daňov ové,, pojišťovac ovací, logistika, obchodní vedení stavebních zakázek, zek, - technické vedení - zpracování nabídek, předbp edběžné výrobní kalkulace, řízení kvality, kalendářní plánov nování, plán n zařízen zení staveniště - technické vedení stavebních zakázek zek - proto mu přímo p podléhaj hají stavby-vedouc vedoucí a na drobných stavbách mistři.

46 3. Organizace a řízení stavebního podniku

47 3. Organizace a řízení stavebního podniku

48 3. Organizace a řízení stavebního podniku Principy řízení Management (z anglického slova to management čili vést, v řídit, mít t vedoucí funkci, dosáhnout účelu.) Při i vlastním řízení rozlišujeme řídící složku a řízenou složku. Přenos informací od zdroje k příjemci se nazývá komunikací. Řídící složka musí kontrolovat provádění svého rozhodnutí. Touto kontrolou se realizuje zpětn tná vazba.

49 3. Organizace a řízení stavebního podniku Management stavebního podniku Pro dosahování cílů jsou v managementu vypracovány různr zné koncepce řízení.. Patří k nim: - řízení podle cílůc - řízení delegováním - řízení podle odchylek - řízení podle výsledků - řízení podle motivace Pojem management se také používá pro skupinu lidí,, kteří podnik řídí na různých r organizačních úrovních. Zakladatelé moderního managementu: Henry Fayol, Max Weber, Frederic Winslow Taylor ( taylorismus, řízení výroby ).

50 3. Organizace a řízení stavebního podniku Manažer: na kvalitě manažera závisz visí hospodářsk ská politika daného podniku, je to rozhodující činitel v řízení a postavení firmy. Čtyři i charakteristické rysy práce manažera: řídící činnost, přebírá zodpovědnost dnost za výsledky práce jiných, musí mít t specifické vlastnosti ( vrozené,, získanz skané,) čím m výše e je v podnikové hierarchii, tím t m jsou jeho schopnosti univerzáln lnější. V praxi rozlišujeme tři t úrovně managementu ( stupně manažer erů ):. vrcholový ("top") management - generáln lní ředitel, odborní ředitelé,. středn ední management - hlavní stavbyvedoucí,, vedoucí hospodář.. středisek.,. operativní management - mistr, stavbyvedoucí.

51 3. Organizace a řízení stavebního podniku Manažersk erské funkce zahrnují: plánov nování organizování řízení lidských zdrojů vedení kontrola rozhodování. Řízení stavebního podniku Strategické řízení - rozhodování o dlouhodobém m rozvoji podniku. Operativní řízení - bezprostředn ední řízení průběhu výroby přímo p na staveništi ti má dvě části: - lhůtov tové plánov nování - dispečersk erské plánov nování Vnitropodnikové řízení je nástrojem n realizace strategického řízení a koordinuje organizační úrovně podniku.

52 3. Organizace a řízení stavebního podniku Personáln lní management - zahrnuje dvě aktivity: Ad1) Administrativní činnosti: přijímání pracovníků, stanovení platů, uzavírání pracovních ch smluv, pracovně právn vní ustanovení, plánov nování potřeby lidských zdrojů, zajištění zaměstnanc stnanců, hodnocení pracovníků a jejich výkonů. Ad 2) Motivace a vedení: podnět, který vede člověka k určit itému jednání, teorie motivace Maslowova teorie hodnot odměň ěňování hmotné a nehmotné stránky

53 3. Organizace a řízení stavebního podniku Vedení lidí _ Manažer nevede podnik či i výrobu, ale lidi, kteří s ním n m mají sdílet poslání podniku. Manažer rozhoduje o výběru pracovníků,, dále d o tom, kdo jakou práci bude vykonávat. vat. Pracovníky musí umět t motivovat k co nejlepší práci a vést v k dosahování stanovených cílů. c K manažérským dovednostem patří i vytvářen ení dobrých vzájemných vztahů mezi pracovníky (vyžadov adováním m a prosazováním m slušného jednání), stejně jako dobré využívání různých stimulů (např.. mzdy, pokuty, pochvaly, důtky). d Kariéra ra je rozvojová schopnost získz skávání pracovních ch přílep ležitostí během určit itého časového období.. Tvoří ji posloupnost vzestupů,, stagnací a klesání. Rozlišujeme 4 stupně kariéry: ry: - příprava prava do 25 let - rozvoj let - vrchol let - útlum

54 Pracovníci ci stavebního podniku. Práce člověka v podniku můžm ůže e mít m t charakter: činnosti řídící,, nebo činnosti výkonné, Péče e o pracovníky zahrnuje zejména: ( personáln lní management ) - zvyšov ování kvalifikace, - zdravotní a sociáln lní pojištění, - zajištění sociáln lních podmínek - bezpečnost a ochranu zdraví Získávání pracovníků. prostřednictv ednictvím m inzerce,. nahodilou poptávkou,. spoluprací se zprostředkuj edkujícími podniky působp sobícími na trhu práce,. prostřednictv ednictvím úřadu práce,. výchovou vlastních učňůu čňů.

55 Pracovníci ci stavebního podniku. Zákoník k práce - základní právn vní normou, kterou se musířídit všichni v Z i Z. ZP upravuje zejména tyto problémy pracovně právn vních vztahů:. způsob vzniku, trvání a zániku z pracovního poměru,. dodržov ování pracovní kázně,. trvání a rozvržen ení pracovní doby, práce přesp esčas,. dovolená na zotavenou, mzda a náhrady n mezd,. bezpečnost a ochrana zdraví při i práci,. odpovědnost dnost za škodu a náhradu n škod,. řešení pracovních ch sporů. V některých n případech p padech můžm ůže e být zákonz koník k práce konkretizován n v kolektivní smlouvě.

56 Pracovníci ci stavebního podniku. Produktivita práce Produktivita práce (Pp( Pp) ) je stupeň účinnosti lidské práce vynakládan dané při i tvorbě užitných hodnot - výkonů. Produktivitou práce vyjadřujeme množstv ství výkonů (Q) vyrobených jedním m pracovníkem za jednotku času (T). Jednotkou času můžm ůže e být hodina, směna, den, měsíc m nebo rok. Pp = Q - množstv ství (objem) výkonů T - množstv ství pracovního času Znalost produktivity práce pracovníků slouží k výpočtu doby trvání práce a výpočtu počtu pracovníků.

57 Pracovníci ci stavebního podniku. Pracovně právn vní vztahy: mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikají pracovně právn vní vztahy a to: pracovní poměr ( pracovní smlouva, volba, jmenování ), dohoda o práci konané mimo pracovní poměr ( o provedení práce, o pracovní činnosti. ) Mzda: peněž ěžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci a to podle její: složitosti, odpovědnosti dnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních ch podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních ch výsledků. Mzdu tvoří: mzdový tarif další (pohyblivé) ) složky mzdy: osobní ohodnocení, prémie,odm mie,odměny, příplatkyp platky

58 Pracovníci ci stavebního podniku Druhy mezd: časová úkolová podílov lová smíš íšená ( kombinovaná ). Úkolová mzda -vypočítává se jako součin množstv ství vykonané práce, normy času a mzdového tarifu. Je uplatňov ována tam kde: převažuje zájem z na plnění ukazatelů výkonu, lze stanovit pracovní postup + výkonové normy, lze evidovat a kontrolovat množstv ství a kvalitu práce. Modifikace úkolové mzdy: individuáln lní úkolová mzda, kolektivní úkolová mzda, přímá úkolová mzda, degresivní úkolová mzda, progresivní úkolová mzda, akordní úkolová mzda. Výpočet se provádí v tzv. úkolovém m listě.

59 Pracovníci ci stavebního podniku Pohyblivá složka mezd. Prémie Odměny Osobní ohodnocení. ad1) Prémie stanovují se v kol. smlouvě, prac.. smlouvě,, prémiov miovém řádu druhy: výkonnostní,, za jakost, za úspory, cílovc lové,, kapacitní, základní sazba: podílem nebo pevnou částkou ze základu. z ad2) Odměny mimořádn dné odměny, za zvláš ášť úspěšné splnění významných pracovních ch úkolů, odměny za vyjíme mečné zásluhy, odměny podle zvláš áštních předpisp edpisů. ad3) Osobní ohodnocení na předem p stanovené období, podle zásluh. z

60 Pracovníci ci stavebního podniku Plat THP pracovníci ci Plat tvoří: - platový tarif - příplatky platky a další složky platu osobní příplatek, platek, příplatek platek za vedení, příplatek platek za zastupování, příplatek platek za noční práci, příplatek platek za práci v sobotu a v neděli, příplatek platek za práci ve svátek, odměny, atd.

61 Pracovníci ci stavebního podniku Mzdové náklady stavebního podniku. Hrubá mzda ( daň z příjmu 15, 20, %, % ) Pojistné fondy zdravotní pojištění ( 13,5 % ) sociáln lní pojištění ( nemocenské a důchodovd chodové pojištění) státn tní politika zaměstnanosti. Ostatní náklady stavebního podniku: BOZP ( OOPP, PO, CO, ) FKSP, atd. Možné příjmy fyzické osoby: ze závislz vislé činnosti, z podnikání, z kapitálov lového majetku, z pronájmu, ostatní.

62 Nákladové řízení stavebního podniku Způsoby řízení stavebního podniku: z ekonomického hlediska pomocí zisku, pomocí nákladového řízení ( nejefektivnější způsob ) je to průběž ěžné sledování přímých výrobních nákladů a kalkulovaných výrobních a správn vních režií v čase. Důvody uplatnění: střediskov ediskové hospodařen ení a financování podniku hmotná zainteresovanost, vliv rozhodování na konečný ný efekt stavby, rozdělen lení pravomocí a odpovědnost dností,

63 Nákladové řízení stavebního podniku Předpoklady: účtárny ( mzdová,, provozní,, materiálov lová ), účetnictví ( finanční,, vnitropodnikové, manažersk erské ), účetní doklady ( prvotní,, druhotné,, ) oddělen lení přípravy pravy staveb, oddělen lení MTZ

64 Nákladové řízení stavebního podniku Základní podmínky pro uplatnění nákladového řízení: zpracování výrobní kalkulace přímých p nákladn kladů stavby, zpracování kalkulace všech v druhů režií, údržba vlastní normativní základny, možnost úpravy kalkulací v průběhu výstavby, zpracování časových postupů výstavby, harmonogramů, rozdělen lení kalkulovaných nákladn kladů v čase, provádění pravidelné výrobní kalkulace směrov rování prvotních dokladů na střediska, sledování skutečných nákladn kladů podle středisek a zakázek, zek, průběž ěžné měsíční vyhodnocování skutečně vynaložených nákladn kladů s kalkulovanými náklady n na všech v stavbách, stanovení pravidel pro hmotné zainteresování na úspoře e nákladn kladů, důsledné uplatnění odměň ěňování na základz kladě úspory nákladn kladů,

65 Materiáln lně technické zásobování Úkoly oddělen lení MTZ: vypracovávat vat plány MTZ na základz kladě výpisů z rozpočtů, uzavírat smlouvy na dodávky materiálu, zabezpečit na základz kladě požadavk adavků dodávky materiálů navrhnout náhradnn hradní materiály, informovat o situaci v zásobování, kontrolovat stav zásob, z odprodat zásoby z pro podnik nepotřebn ebné. Plánov nování MTZ: oddělen lení MTZ ( zásobovacz sobovací oddělen lení ), stavbyvedoucí. Zásobování na stavbě: zajišťuje a zodpovídá stavbyvedoucí, skladový evident,, skladník. k.

66 Materiáln lně technické zásobování Materiálový tok zásob: z Dodavatel materiálu - odběr r na sklad příjem skladování výroba. Informační tok: Dodací list faktura příjemka skladová karta výdejka Prvotní doklady: příjemka ( prohláš ášení o jakosti-atesty, atesty, razítko + podpis ). výdejka, skladovací karta, převodka, zúčtenka, visačka.

67 Materiáln lně technické zásobování Struktura materiálových zásob: z suroviny a základnz kladní materiál, pomocný materiál, součástky stky a polotovary, palivo a pohonné hmoty, oběhov hové obaly, drobný hmotný majetek, zboží.

68 Skladování Úkoly skladování: tvorba zásob, z zajištění nepřetr etržité výroby, koordinace stavů zásob s rozpisy dodávek, poskytování informací o pohybu zásobz Rozlišujeme dvě základní funkce skladu: technologickou funkci ( tj. skladovací a pojistnou), regulátor časových a objemových disproporcí, informační funkci ( evidenční,, kontrolní, řízení výrobního procesu

69 Skladování Členění skladů podle provedení: uzavřen ené sklady, kryté sklady, otevřen ené sklady ( skládky ). Sklady podle stupně mechanizace: automatizovaný sklad, vysoce mechanizovaný sklad, mechanizovaný sklad, ruční sklad. Logistika. - zabývá se plánov nováním, řízením m a realizací toku materiálu, informací a osob tak, aby správn vná komodita byla ve správný čas na správn vném m místm stě s co nejnižší šími náklady. n V rámci logistiky existují průř ůřezové úseky: zásobování,, doprava, výroba, distribuce, skladování a balení.

70 5. Majetek stavebního podniku

71 5. Majetek stavebního podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek se vyznačuje dlouhodobou životností neboli použitelnost itelností a tvoří jej: - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - finanční majetek Oběž ěžný majetek tvoří: - zásoby materiálů (tzv. výrobní zásoby), - zásoby vlastní výroby,. - nedokončen ené výroby - hotových výrobků, - zásoby zboží,. - pohledávky - finanční majetek.

72 6. Hospodařen ení stavebního podniku Klíčovými pojmy hospodařen ení podniku jsou. -náklady, - výnosy a - hospodářský ský výsledek ( rozdíl l mezi náklady n a výnosy ). Protipólem nákladn kladů je výnos určený fakturací oceněného výkonu. Náklady podle vztahu k výkonu;. - přímé náklady - náklady, které se přímo p kalkulují na určitý výkon, definovaný tzv. kalkulační jednicí, - nepřímé náklady - všechny ostatní náklady, které se netýkají jen určit ité kalku-la lační jednice. V praxi se pro nepřímé náklady používá často označen ení režijn ijní ná-klady (režie).

73 Kalkulační vzorec Jednotný kalkulační vzorec nákladu n není u nás n předepsán, ale v praxi se ve stavební výrobě vžilo toto uspořádání jeho položek: přímý materiál přímé mzdy náklady na provoz strojů a zařízen zení ostatní přímé náklady přímé náklady výroby výrobní režie vlastni náklady n výroby správn vní režie úplné vlastní náklady výkonu. VK = H + M + OPN + RV + RS + Z

74 Schema kalkulace ceny

75 7. Financování podniku

76

77

78

79

80

81 Děkuji za pozornost Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel