HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN"

Transkript

1 HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015

2 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Hobšovice Řešené území: K.ú. Hobšovice, k.ú. Skůry Pořizovatel: Městský úřad Slaný, Stavební úřad- úřad územního plánování Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8 Ing. Stanislav Zeman autorizovaný urbanista číslo autorizace: ČKA Živnostenský rejstřík č.žo/u1801/2007/rac IČO: DIČ: CZ Spolupracovali: Ing. Stanislav Zeman - odpovědný projektant Ing.arch. Václava Dandová - hlavní projektant, urbanistická koncepce, textová část, digitální zpracování ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 2

3 OBSAH: a) Vymezení zastavěného území 4 b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 1) Základní koncepce území 4 2)Ochrana a rozvoj hodnot 4 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 4 zeleně 1) Koncepce uspořádání sídelní struktury 4 2) Cíle urbanistické koncepce ÚP Hobšovice 5 3) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání 5 4) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 7 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 8 1) Doprava 8 2) Občanské vybavení 9 3) Technické vybavení 9 4) Odpadové hospodářství 10 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 1) Koncepce uspořádání krajiny 11 2) Prostorové vazby 13 3) Prostupnost krajiny 13 4) Protierozní opatření 13 5) Ochrana před povodněmi 14 6) Koncepce rekreace 14 7) Dobývání nerostů 14 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 1) Zastavěné území a zastavitelné plochy 15 2) Nezastavitelné plochy 24 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 26 1) Veřejně prospěšné stavby 26 2) Veřejně prospěšná opatření 27 3) Plochy pro asanaci 27 h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst.1 katastrálního zákona 1) Veřejně prospěšné stavby 28 2) Veřejně prospěšná opatření 28 i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst.6 stavebního zákona 28 j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti l) Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu 29 n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 29 o) Vymezení architektonicky významných staveb pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 29 p) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 3

4 a) Vymezení zastavěného území V grafické dokumentaci územního plánu je ve výkrese č.1 Základní členění území a v ostatních výkresech uvedena hranice zastavěného území obce dle 58 zákona č. 183/2006 Sb. Tato hranice byla vymezena ke dni v rámci návrhu ÚP Hobšovice. Celkový počet dílčích zastavěných území v řešeném území je 6, z toho 2 v k.ú. Hobšovice, 4 v k.ú. Skůry. b) Základní koncepce rozvoje území sídla, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Základní koncepce území: - Sídlo Hobšovice bude i nadále plnit funkci spádového sídla pro sídla Skůry a Křovice, zabezpečovat základní občanskou vybavenost (obchod, obecní úřad) a zajišťovat společenské a kulturní dění v obci. Hlavní funkce obce je a bude funkce obytná a rekreační. - Sídlo Skůry zůstane i nadále jako sídlem plnící hlavně funkci obytnou. - Sídlo Křovice plní funkci hlavně obytného sídla a dále pak rozvíjí zemědělskou výrobu ve stávajících areálech. 2. Ochrana a rozvoj jeho hodnot Veškerý územní rozvoj obce Hobšovice je podmíněn ochranou přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, které jsou vymezeny v grafické části dokumentace jako limity přírodní a kulturní zajišťující kvalitní obytné prostředí v území s významnou krajinotvornou hodnotou, umocněnou výhledy do vzdálené oblasti v okolí hory Říp až do oblasti Českého Středohoří. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1. Koncepce uspořádání sídelní struktury - Sídlo Hobšovice je lokalizováno v řešeném území v centrální části jižní poloviny řešeného území. Zbylá dvě sídla jsou lokalizována v jeho severní části. Všechna tři sídla jsou v rámci urbanistické koncepce navržena jako klasická sídla vesnického charakteru s mírně rozvolněnou zástavbou podél komunikací III. třídy a vodotečí. - Všechna tři sídla jsou územním plánem určena k rozvoji především obytné funkce. - Všechna sídla jsou rozvíjena jako samostatné celky. Územní plán nenavrhuje srůstání sídel. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 4

5 - Územní plán nepodporuje rozvoj solitérní výstavby v krajině a to ani v případě rozšíření již dvou odtržených zastavěných území v k.ú. Skůry. - V sídle Hobšovice je chráněna dominanta kostela, která nesmí být zástavbou potlačována. 2. Cíle urbanistické koncepce ÚP Hobšovice: Územní plán navrhuje v rámci urbanistické koncepce budoucího rozvoje obce především: - využít pro nové rozvojové plochy proluky v zástavbě a návaznost na stávající zastavěné území s cílem zkompaktnit a arondovat urbanistické půdorysy sídel, - řešit novou výstavbu tak, aby nenarušovala panorama sídel, hlavně v Hobšovicích (kolem areálu kostela) a Skůr (kolem hřbitovní kaple) zachovala tak hodnotnou dominantu obce, - zajistit, aby nedílnou součástí ploch pro obytnou zástavbou musí být plochy veřejné zeleně, - zajistit aby byl zachován typický zemědělský ráz krajiny a byly vytvořeny podmínky pro rozvoj ÚSES s respektováním komplexních pozemkových úprav, - zabezpečit průchodnosti krajiny - zachovat přístupnost stavebních pozemků v obci a obdělávatelnost pozemků v extravilánu, - zachovat základní občanskou vybavenost a podpořit její rozvoj, - podporovat zemědělskou výrobu a zachování pracovních příležitostí v obci, - částečně asanovat brownfield v Hobšovicích a navrátit do půdního fondu a přírodních ploch, se zachováním dostatečné plochy pro možný rozvoj průmyslu na okraji obce, - zachovat občanskou vybavenost a podpořit tak sociální pilíř v obci, - navrhnout v sídle Skůry 1 plochu bydlení v rámci územní rezervy ukazující pravděpodobný rozvoj sídla v budoucnu, - vytvořit v ÚP předpoklady pro rozvoj občanské vybavenosti v podobě komerčního zázemí u sádek u Hobšovického rybníka, - respektovat návrh přeložky I/16 zasahující do k.ú. Hobšovice. 3. Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání V rámci prostorového uspořádání zástavby v řešeném území jsou v ÚP stanoveny následující podmínky a požadavky: - zachování stávající urbanistické struktury sídel, - předpokládá se nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru (hospodářské dvory, a rodinné domy podélného půdorysu se šikmými střechami), která nebude nijak narušovat panorama obce - při rozhodování v plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněný podmínky jejich prostorového uspořádání. Povolovaná výstavba musí být v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 5

6 Prostorová struktura sídel: Hobšovice - Hobšovice jsou a budou i nadále největší sídlo v řešeném území. Je to sídlo vznikající jako rozvolněná zástavba podél cest na jižním břehu Bakovského potoka. Jedná se převážně o zástavbu venkovských stavení s hospodářským zázemím a o zástavbu rodinných domů s menšími přidruženými plochami - dvorky, či zahradami. Zástavba je převážně podélného půdorysu se šikmými střechami (ne stanovými, ale spíše sedlovými a polovalbovými). Nachází se zde i nízkopodlažní bytové domy, které však strukturu obce narušují a jejich rozvoj není územním plánem podporován. Také objekty (rodinné domy) čtvercového půdorysu, které zde byly v nedávné době postaveny nezapadají do vesnické struktury obce a územní plán nepodporuje jejich další realizaci. Skůry Zůstanou dle návrhu ÚP i nadále vzhledem k měřítku v řešeném území, středně velkým sídlem. Stejně jako Hobšovice vznikalo jako rozvolněná zástavba podél cest a na březích Zlonického potoka. Jedná se o typickou vesnickou zástavbu domů s hospodářskými budovami, dvorem a menšími rodinnými domy s malými dvorky a zahradou. Zástavba je spíše podélného půdorysu se šikmými střechami (ne stanovými, spíše sedlovými, polovalbovými a valbovými). V centru Skůr vznikla zástavba řadových domů, která svým charakterem nezapadá do současné struktury obce. Stejně působí i bungalov, jehož čtvercový půdorys a architektonický výraz evokuje spíše městskou zástavbu. Křovice Zůstanou i nadále nejmenší sídlo v řešeném území, jehož majoritní část urbanistického půdorysu zabírají zemědělské stavby. Zbytek tvoří rozvolněná výstavba smíšeného bydlení v rodinných domech s typicky vesnickým výrazem podélných domů se šikmými střechami (ne stanovými, spíše sedlovými a polovalbovými). ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 6

7 4. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Územní plán vymezuje převážně plochy bydlení v individuálních rodinných domech s obytným podkrovím a plochy smíšeného bydlení. Územní plán Hobšovice vymezuje v řešeném území plochy 6 ploch bydlení a 4 plochy dopravní infrastruktury: Číslo plochy Křovice Způsob využití plochy Rozloha plochy v ha BV1 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,19 Skůry BV2 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,07 BV3 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,28 DS1 Místní komunikace 0,01 DS2 Místní komunikace 0,09 Hobšovice BV4 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,78 BV5 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,12 BV6 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,18 DS3 Silnice I. třídy 2,50 DS4 Komunikace III. třídy 0,6833 Územní plán Hobšovice dále vymezuje v řešeném území 1 plochu občanské vybavenosti Číslo plochy Způsob využití plochy Rozloha plochy v ha OM1 Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední 0,01 Územní plán Hobšovice dále vymezuje v řešeném území 2 plochy asanace Číslo plochy Způsob využití plochy Rozloha plochy v ha NZo1 Orná půda 0,75 NSp1 Plocha smíšená přírodní 1,7 Územní plán Hobšovice dále vymezuje v řešeném území 3 plochy veřejné zeleně Číslo plochy Způsob využití plochy Rozloha plochy v ha ZV1 Zeleň na veřejných prostranstvích 0,04 ZV2 Zeleň na veřejných prostranstvích 0,11 ZV3 Zeleň na veřejných prostranstvích 0,18 Územní plán navrhuje plochy veřejných prostranství v rámci podmínek využití na všech rozvojových plochách bydlení. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 7

8 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 1. Doprava Současná silniční síť vymezená silnicemi č. III/23924, III/23934, III/23923, III/23933, III/23920, III/23935 je v území stabilizována a respektována. Územní plán navrhuje DS3, jako přeložku silnice I/16 a DS4, jako přeložku III/ Místní komunikace Současný systém komunikací je v území plně stabilizován a realizován. Územní plán navrhuje dvě místní komunikace v sídle Skůry. DS1 je komunikace zajišťující přístup na ornou půdu v centru Skůr. DS2 je komunikace pro zajištění obslužnosti plochy BV3. Navíc ÚP připouští v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, budování nových komunikací v rozvojových plochách bydlení, viz kapitola f). Nové místní komunikace budou (dle 22 Vyhlášky 501/2006 Sb.) plnit funkci veřejných prostranství a budou široké nejméně 8 m včetně chodníku o šířce 2 m. Navržené místní komunikace jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby. Veřejná doprava Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné změny. Cesty v krajině Prostupnost krajiny je zajištěna celkem hustou sítí cest. Územní plán respektuje všechny vymezené cesty v krajině v rámci pozemkových úprav. Cesty je možné vymezit v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Komunikace pro pěší a cyklisty Územní plán respektuje stávající cyklostezku směřující z Tmáně směrem do Hobšovic a pokračující směrem na Nabdín. V rámci podmínek využití území jsou komunikace pro pěší a cyklisty stanoveny jako přípustné využití u ploch, především v rámci místních komunikací. Územní plán navrhuje doplnění chodníků hlavně okolo komunikací III. Třídy. Plochy pro dopravu v klidu Územní plán nenavrhuje nové parkovací plochy. Parkování u nové zástavby bude řešeno přímo na stavebním pozemku, kde budou rezervována dvě místa pro parkování vozidel, z nichž alespoň jedno by mělo být v garáži. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 8

9 2. Občanské vybavení Územní plán navrhuje 1 plochu občanské vybavenosti OM1, která bude sloužit jako zázemí pro prodej ryb. Stávající občanské vybavení je dostačující. Novou občanskou vybavenost však lze realizovat, v rámci podmínek změn využití území, v plochách smíšených obytných - venkovských. Zde je přípustné budovat související občanskou vybavenost lokálního významu. 3. Technické vybavení Odtokové poměry, vodní toky a nádrže Řešeným územím protéká Bakovský a Zlonický potok. Oba patří do kaprovitých vod a patří pod správu Povodí Vltavy s.p.. Jsou navrhované nové úpravy od Hobšovického rybníka na Bakovském potoce. Podél vodoteče Bakovského i Zlonického potoka je nutné respektovat volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m pro umožnění přístupu správci toků. Bakovský potok má vyhlášené záplavové území ( ), Zlonický potok má vyhlášené záplavové území (od ) které územní plán respektuje. Zásobování pitnou vodou Územní plán navrhuje napojení nových rozvojových ploch na stávající vodovodní síť (ve správě firmy Veolia voda Středočeské vodárny, a.s.). Odkanalizování a čištění odpadních vod Územní plán navrhuje 2 místa, kde by mohla být umístěna čistírna odpadních vod. Jedno je lokalizováno v sídle Skůry blízko Zlonického potoka a druhé v sídle Hobšovice v blízkosti Bakovského potoka. Vzhledem k tomu, že obec v současné době neuvažuje o vybudování kanalizace, navrhuje územní plán jako náhradní variantu osazení domácích čistíren odpadních vod, za podmínky, že budou splněny všechny požadavky a předpoklady týkající se umisťování těchto staveb v zastavěném území obce, jinak budou za současné situace preferovány nepropustné jímky na vyvážení. Srážkové odpadní vody budou likvidovány zasakováním do veřejné zeleně, popř. retencí na vlastním pozemku (akumulace, zálivka, vsak) zcela v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, případně budou likvidovány napojením na stávající dešťovou kanalizaci. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 9

10 Elektrická energie Územní plán nenavrhuje konkrétní lokalizaci nové trafostanice pouze připouští výstavbu trafostanic v regulativech pro jednotlivé funkční plochy navržené k zástavbě na území obce, kde je technická infrastruktura uváděna jako nedílná součást nové výstavby (viz kapitola f.1). Plyn Sídlo Hobšovice je plynofikováno. Zbylá dvě sídla v současné době o plynofikaci neuvažují. Územní plán navrhuje, aby nové rozvojové plochy byly napojeny na stávající plynovou síť. Spoje V rámci územního plánu je navrženo rozšíření místní telefonní sítě do lokalit navrhované výstavby a napojení účastnických stanic prostřednictvím doplňkové kabelové telekomunikační sítě. 4. Odpadové hospodářství Obec má od zavedené nové likvidování bioodpadu, který bude svážet vždy od 1.4. do ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 10

11 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 1. Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny je utvářena plochami nezastavěného území, které jsou v územním plánu členěny na: - Plochy zemědělské - Plochy smíšené nezastavěného území - Plochy lesní - Plochy vodohospodářské V řešeném území jsou vymezeny 2 vodní plochy: Číslo plochy Způsob využití plochy Rozloha plochy v ha W1 Vodní plochy a toky 0,02 W2 Vodní plochy a toky 0,02 Pro plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro jejich využití, které jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny. Plochy v nezastavěném území jsou nezastavitelné, s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití Územní plán je zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 11

12 Na správním území obce Hobšovice byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena tato lokální biocentra a lokální biokoridory: BIOCENTRA Pořadové Název číslo Rozloha Katastrální území LBC 1 17 ha Hobšovice LBC 2 9,6 ha Hobšovice LBC 3 3,8 ha Hobšovice LBC 4 6,7 ha Hobšovice LBC 5 3,7 ha Skůry LBC 6 8,3 ha Skůry LBC 7 2,5 ha Skůry LBC 8 2,5 Skůry LBC 9 1,1 Skůry LBC 10 1,36 Skůry BIOKORIDORY Název Pořadové číslo Šířka Katastrální území LBK 1 19,9 m Hobšovice LBK 3 20,0 m Hobšovice LBK 4 18,6 m Hobšovice LBK 6 20,36 m Skůry, Hobšovice LBK 7 17,5 m Hobšovice LBK 8 23 m Skůry LBK 9 35 m Skůry LBK m Skůry LBK m Skůry LBK m Skůry INTERAKČNÍ PRVKY Název Pořadové číslo Šířka Katastrální území IP 1 12,58 m Skůry IP 2 9,1 m Skůry IP 3 12,4 m Skůry IP 4 12,58 m Skůry IP 5 12,7 m Hobšovice IP 6 11 m Hobšovice IP 7 15 m Hobšovice ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 12

13 Na plochách ÚSES je přípustné: - údržba a úprava ploch v souladu s cílovým stavem jednotlivých prvků ÚSES - opatření ke zvýšení ekologické stability území - opatření ke snížení eroze - drobné objekty pro zvěř (krmelce, posedy apod.) - nezbytná dopravní a technická infrastruktura v kolmém křížení s biokoridory - veškeré využití je podmíněno projednáním a odsouhlasením orgánu ochrany přírody a krajiny Na plochách ÚSES je nepřípustné: - produkční rybníky - jakékoli stavby a oplocení 2.Prostorové vazby Pohledové dominantní prvky, které nesmí být znehodnoceny nevhodnou zástavbou kostel sv. Václava v Hobšovicích 3. Prostupnost krajiny Stávající cestní síť je územním plánem stabilizovaná, respektuje cesty vymezené komplexními pozemkovými úpravami. Cesty je možno vybudovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Prostupnost krajiny nesmí být zamezena oplocením. (Za oplocení se nepovažuje oplocení na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenými zvěří a dočasné oplocení pastvin pro zvěř (elektrický ohradník a dočasné rozebíratelné oplocenky, průhledné nízké oplocení)). Možnost oplocení je pouze v případě soukromých zahrad a sadů v nezastavěném území. 4. Protierozní opatření Vzhledem k morfologickým a hydrologickým poměrům nepatří obec Hobšovice mezi území výrazně ohrožená vodní erozí. Přesto se navrhují protierozní opatření. V rámci ochrany zemědělské půdy proti půdní erozi je navrženo dodržení pozemkových úprav v rámci organizačních opatření na orné půdě. ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 13

14 5. Ochrana před povodněmi Řešeným územím protéká sídlem Hobšovice Bakovský potok, který má vyhlášené záplavové území (v platnosti od ). Sídlem Skůry protéká Zlonický potok, který má také stanovené záplavové území (v platnosti od dubna 1984). Obě záplavová území mají vyhlášenou záplavu Q05, Q20, Q100 a QAz. Územní plán nenavrhuje žádnou výstavbu do záplavového území ani jednoho ze zmíněných toků, kromě pravděpodobného umístění čistírny odpadních vod z důvodů potřeby umístění blízko vodoteče. 6. Koncepce rekreace Hobšovice nepatří mezi významné rekreační oblasti, a územní plán ani žádné plochy pro rekreaci nenavrhuje. I nadále zůstane hlavní formou individuální rekreace v chalupách rozmístěných po celém sídle. 7. Dobývání nerostů Na území obce Hobšovice se rozkládají dvě chráněná ložisková území CHLU Slaný I. uhlí černé, CHLÚ Slaný uhlí černé. Dále je zde vymezeno jedno ložisko černého uhlí č ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 14

15 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 1. Zastavěné území a zastavitelné plochy PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BH) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání bytové domy veřejná prostranství a veřejná zeleň související občanská vybavenost izolační zeleň místní komunikace, pěší cesty, cyklostezky parkoviště garáže související s hlavním využitím nezbytná dopravní a technická infrastruktura dětská hřiště oplocení drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím výška stavby nesmí převyšovat stávající výšku bytové zástavby ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 15

16 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ (BV) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání rodinné domy související občanská vybavenost veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil v garáži a jeden na pozemku parkovací stání v rámci uličního prostoru garáže související s hlavním využitím nezbytná dopravní a technická infrastruktura cyklostezky a pěší turistické stezky dětská hřiště prvky drobné architektury izolační zeleň oplocení drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné obytné ploše drobné stavby za podmínky, že budou souviset s hlavním využitím drobné stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do16m2 a 5m výšky, za podmínky, že nebudou narušovat a omezovat okolní nemovitosti a plochy pro bydlení a budou splňovat hygienické limity veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím řadové domy, mobilheimy, sruby, roubené stavby a jiné stavby nepodobné charakteru okolní zástavby maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží + obytné podkroví podíl zastavěných a zpevněných ploch max.40 % v rámci pozemku nesmí být převýšena hladina okolní zástavby velikost pozemků minimálně 800 m 2 doporučené sedlové střechy a další systémy šikmých střech (např. valbové, polovalbové, pultové (ne stanové)) umístění a charakter nových staveb nesmí narušit dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa, nebo narušit architektonickou jednotu celku, například souvislou zástavbu v ulici apod., musí respektovat urbanistickou strukturu sídel PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV) kultura veřejná správa administrativa veřejná zeleň veřejná prostranství a parkoviště garáže související s hlavním využitím nezbytná dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné využití úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu o více než jedno podlaží Podmínky prostorového uspořádání veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím zastavěnost max. 60%, zbytek budou tvořit plochy zeleně stavby musí korespondovat se strukturou okolní zástavby a nesmí výrazně překračovat měřítko okolních staveb ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 16

17 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM) (OBCHOD, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ, OSTATNÍ SLUŽBY) obchod služby stravování ubytování administrativa společenská a zábavní zařízení sportovní plochy a zařízení (tělocvičny, hřiště, fitness studia apod.) veřejná prostranství a veřejná zeleň nezbytná dopravní a technická infrastruktura parkoviště a garáže sloužící hlavnímu využití oplocení Podmíněně přípustné využití úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu nad hladinu okolní zástavby služební byty za podmínky, že nebude bydlení hlavní funkcí, bude sloužit pouze jako doplňkové pro uživatele nemovitosti trvalé stavby na stávajících parkovacích plochách veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání nesmí být převýšena hladina (výška zástavby) a měřítko (hmotová velikost objektů) okolní zástavby podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 60 % v rámci stavebního pozemku zeleň 40%, z toho 20% ochranná a izolační zeleň OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS) sportoviště Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání veřejná zeleň šatny a sociální zařízení oplocení a zábrany proti přelétajícím míčům dětská hřiště nezbytná dopravní a technická infrastruktura zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací), za podmínky, že bude sloužit výhradně příslušné ploše a majoritní funkcí zůstane hřiště hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, U rampa a další) veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím zábrany za brankou fotbalového hřiště max 6 m OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY (OH) plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť smuteční síň zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště maloobchod a služby (např. prodej věnců, kamenictví apod.) doprovodná zeleň nezbytná dopravní a technická infrastruktura parkoviště sloužící hlavnímu využití oplocení jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 17

18 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání veřejné prostory místní komunikace mobiliář veřejná zeleň bezbariérové komunikace pro chodce včetně přístupů na vyvýšená místa příjezdové komunikace k plochám bydlení a k objektům parkoviště nezbytná dopravní a technická infrastruktura veřejné osvětlení prvky drobné architektury dětská hřiště za podmínky, že nebudou výrazně narušovat veřejná prostranství nekrytá sportoviště za podmínky, že nebudou výrazně narušovat veřejná prostranství cyklistické stezky a stezky pro pěší za podmínky, že nebudou výrazně narušovat veřejná prostranství jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití uspořádání ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám PLOCHY ZELENĚ ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (ZV) parkové plochy s dřevinami stromového a keřového vzrůstu okrasné záhony cyklostezky a pěší turistické stezky Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání mobiliář drobná zahradní architektura (sochy, kašny, křížky, okrasné vodní plochy apod.) veřejné osvětlení příjezdové komunikace k objektům nezbytná technická a dopravní infrastruktura dětská hřiště za podmínky, že nebudou výrazně narušovat veřejnou zeleň informační tabule za podmínky, že nebudou výrazně narušovat veřejnou zeleň jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití rozmístění ploch stromového patra s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 18

19 ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (ZS) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ soukromé zahrady a sady výsadba ovocných a užitkových dřevin pěstební plochy oplocení drobné stavby pro pěstitelskou a samozásobitelskou činnost nezbytná dopravní a technická infrastruktura plochy pro aktivní a pasivní rekreaci za podmínky že nebudou narušovat hlavní využití a převažovat nad hlavním využitím pobytové místnosti hygienická zařízení vytápění ustájení zvířat PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ (SV) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání sklady hořlavých kapalin a plynů zneškodňování a skladování odpadů dlouhodobé odstavování vozidel jakékoli jiné než hlavní a podmíněně přípustné a přípustné využití stavby o 1NP do 25m2 zastavěné plochy, podsklepené do 3m hloubky, do 5m výšky nad úrovní terénu průhledné oplocení rodinné domy související občanská vybavenost (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby) veřejná prostranství a veřejná zeleň parkoviště a garáže související s hlavním a přípustným využitím nezbytná technická a dopravní infrastruktura cyklostezky a pěší turistické stezky dětská hřiště drobné stavby související s hlavním využitím stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do16m2 a 5m výšky drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné obytné ploše veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím řadové domy maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví doporučené sedlové střechy a další systémy šikmých střech (např. valbové, polovalbové, pultové (ne stanové)) podíl zastavěných ploch max. 40 % v rámci stavebního pozemku z toho 30% RD+ 10% ostatní zpevněné plochy velikost stavebních pozemků min. 800 m 2 umístění a charakter nových staveb nesmí narušit dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa, nebo narušit architektonickou jednotu celku, například souvislou zástavbu v ulici apod., musí respektovat urbanistickou strukturu sídel ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 19

20 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRSATRUKTURY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ SILNICE III: TŘÍDY (DS) Podmíněně přípustné využití MÍSTNÍ KOMUNIKACE (DS) PŘELOŽKA SILNICE I/16 (DS) Podmíněně přípustné využití MOST (DS) GARÁŽ (DS) doprava osobními a nákladními vozidly doprava zemědělské techniky mostky a propustky parkoviště podzemní vedení technické infrastruktury doprovodná zeleň podél komunikací veřejné osvětlení za podmínky, že nenarušuje bezpečný průjezdný profil komunikace jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití příjezdy k objektům osobními i nákladními vozidly vozovky parkování chodníky veřejné osvětlení stojany na kola mobiliář odvodnění podzemní vedení technické infrastruktury bezbariérové přechody pro chodce jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití doprava osobními a nákladními vozidly doprava zemědělské techniky mostky a propustky podzemní vedení technické infrastruktury doprovodná zeleň podél komunikací veřejné osvětlení za podmínky, že nenarušuje bezpečný průjezdný profil komunikace jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití most veřejné osvětlení odvodnění podzemní vedení technické infrastruktury jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití garáž pro osobní automobily zastřešená stání pro automobily a motocykly přístřešek zpevněné plochy jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 20

21 ZASTÁVKA AUTOBUSU (DS) autobusová zastávka lavičky přístřešek tabule pro umístění jízdního řádu jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití CYKLOSTEZKY cyklostezky zpevněné a nezpevněné komunikace mobiliář (stojany na kola, lavičky, informační tabule, odpadkové koše) zábradlí dopravní vybavení a zařízení veřejné osvětlení příjezdové komunikace k plochám nezbytná technická infrastruktura odvodnění doprovodná a izolační zeleň veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím ŽELEZNICE (DZ) Podmíněně přípustné využití železniční doprava kolejiště, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty zařízení pro železniční dopravu - stanice, zastávky, nástupiště, provozní budovy přístupové cesty pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov protihlukové bariéry sociální zázemí veřejná a izolační zeleň za podmínky, že nebude narušovat, či ohrožovat hlavní využití nezbytná dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nebude narušovat či ohrožovat hlavní využití občanská vybavenost (stravování, maloobchod) za podmínky, že půjde o doplňkovou funkci, která nebude převažovat nad funkcí hlavní služební byty za podmínky, že půjde o doplňkovou funkci, která nebude převažovat nad funkcí hlavní stavby a zařízení v ochranném pásmu dráhy za podmínky souhlasu Správy železniční a dopravní cesty veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 21

22 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (TI) Podmíněně přípustné využití PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ zařízení technické infrastruktury venkovní vedení elektrické energie VVN400kV venkovní vedení elektrické energie NN22kV trafostanice plynovodní potrubí STL komunikační vedení radiové směrové spoje vodní zdroj vodovod čistírna odpadních vod investice do půdy oplocení za podmínky, že nebude narušovat krajinný ráz a zamezovat přístupnost a obhospodařovávatelnost zejména okolních zemědělských pozemků nezbytná dopravní infrastruktura za podmínky, že nenaruší krajinný ráz a bude sloužit pro hlavní využití jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL (VL) výrobní areály lehkého průmyslu výroba a skladováni, jejíž negativní vliv nepřekračuje přípustnou mez za hranicemi areálu (nebudou překročeny imisní a hlukové limity) parkovací a odstavné plochy Podmíněně přípustné využití manipulační plochy veřejná prostranství objekty pro administrativu stravování sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) ochranná a izolační zeleň nezbytná dopravní a technická infrastruktura byt správce související s hlavním využitím služby a prodej za podmínky, že půjde pouze o funkci doplňkovou a bude splňovat všechny hygienické limity zemědělská výroba bez chovu hospodářských zvířat výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 60 % 40% plochy zeleně, z toho 20% ochranná a izolační zeleň max. výška provozních staveb 10 m (mimo technologická zařízení, jako jsou např. komíny, telekomunikační věže a vzduchotechnická zařízení) maximální výška hřebene střechy administrativních budov 8 m ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 22

23 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ) Podmíněně přípustné využití Podmínky prostorového uspořádání plochy rostlinné a živočišné výroby a přidružené drobné výroby skladové objekty sloužící pro danou plochu parkovací a odstavné plochy manipulační plochy související objekty pro administrativu stravování sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) byt správce související s hlavním využitím veřejná prostranství ochranná a izolační zeleň nezbytná dopravní a technická infrastruktura objekty pro ustájení hospodářských zvířat za podmínky, že negativní vlivy výroby nebudou zasahovat do sousedících ploch bydlení a občanské vybavenosti a u nově vymezeného ochranného pásma chovu zvířat za hranice tohoto ochranného pásma výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně max. výška staveb 10 m (mimo technologická zařízení, jako jsou např. komíny, telekomunikační věže a vzduchotechnická zařízení) ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 23

24 2. Nezastavitelné plochy PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VODNÍ PLOCHY A TOKY (W) Podmíněně přípustné využití vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské (přírodní nebo uměle vybudované) protipovodňová opatření vodní a břehové porosty vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.) za podmínky, že nebudou narušovat krajinný ráz revitalizace, rekultivace a regulace vodních ploch a toků drobné stavby do 16m2 a činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže za podmínky, že nebudou narušovat krajinný ráz činnosti spojené s rekreací stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území Podmínky uspořádání prostorového příslušný záměr je nutné projednat s OŽP před územním řízením PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ORNÁ PŮDA (NZo) Podmíněně přípustné využití SADY (NZs) Podmíněně přípustné využití orná půda změna kultury meliorace protierozní opatření cestní síť (polní cesty, cyklistické stezky, stezky pro pěší) revitalizační opatření opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze, průlehy, větrolamy apod.) drobná zemědělská zařízení (nejedná se o zemědělské stavby, spíše krmelce, dřevěné přístřešky apod.) nezpevněné dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování za podmínky, že nebudou porušovat krajinný ráz nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, že nenaruší krajinný ráz jakékoliv jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití oplocení, kromě elektrického ohradníku pro účely pastevectví sady změna kultury meliorace opocení (průhledné) protierozní opatření cestní síť (polní cesty, cyklistické stezky, stezky pro pěší) revitalizační opatření opatření ke zvýšení ekologické stability území (výsadba zeleně, meze, průlehy, větrolamy apod.) zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování za podmínky, že se nebude jednat o zemědělskou stavbu nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, že nenaruší krajinný ráz jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 24

25 ZAHRADY A SADY (NZz) Podmíněně přípustné využití Podmínky uspořádání prostorového užitkové zahrady a sady výsadba ovocných a užitkových dřevin pěstební plochy oplocení zařízení (např. zásobárna vody apod.) a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování nezbytná technická a dopravní infrastruktura účelové stavby nezbytné k obhospodařování pozemku za podmínky, že nenaruší krajinný ráz pobytové místnosti hygienická zařízení vytápění nesmí sloužit k ustájení zvířat nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů likvidace a skladování jakýchkoli odpadů dlouhodobé odstavování vozidel jakékoliv jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití účelové stavby o jednom nadzemním podlaží do 16 m 2 zastavěné plochy, nepodsklepené, do 5 m výšky nad úrovní terénu průhledné oplocení POLNÍ CESTY (NZk) polní cesty liniová doprovodná zeleň jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ (NSp) zeleň s krajinotvornou, estetickou a biologicko ekologickou funkcí zásahy mající výchovný charakter začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability nezbytná odborná údržba zeleně cyklostezky a pěší cesty Podmíněně přípustné rekreace za podmínky, že nenaruší krajinný ráz využití nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, že nenaruší krajinný ráz účelové a obytné stavby ploty výsadba druhově a typově nepůvodních dřevin orná půda veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání vyvážený poměr keřů a stromů PLOCHY LESNÍ PLOCHY LESNÍ (NL) Podmíněně přípustné využití lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění lesní komunikace jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství za podmínky, že nenaruší krajinný ráz cyklostezky a pěší trasy objekty drobné architektury (krmelec, posed, apod.) mobiliář nezbytná dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nenaruší krajinný ráz jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 25

26 Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, budou muset být stavebníci upozorněni na vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd (ARU AV) ČR k záměru stavby, územnímu a stavebnímu řízení, přičemž veškeré terénní práce musejí být oznámeny ARU AV ČR s předstihem dvou týdnů. Pro všechny nově řešené plochy bydlení platí nutnost zohledňování přístupů požární techniky aj. dle vyhl. 501/2006 Sb Řešené území dále zasahuje do regionu lidové architektury (limit vyplývající ze studie Vyhodnocení krajinného rázu středočeského kraje ), nově postavené domy by neměly nijak narušovat tuto hodnotu. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 1. Veřejně prospěšné stavby místní komunikace: DS1 DS4 kanalizace: K1-K3 vedení el. energie: E02 (Viz výkres - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.) Označení VPS Druh VPS Katastrální území DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA DS1 Místní komunikace Skůry DS2 Místní komunikace Skůry DS3 Silnice I. třídy Hobšovice DS4 Silnice III. třídy Hobšovice TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KANALIZACE K1 Čistírna odpadních Skůry vod K2 Čistírna odpadních Skůry vod K3 Čistírna odpadních Hobšovice vod TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KANALIZACE E02 koridor vedení el. Skůry energie 400kV ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 26

27 BIOCENTRA 2. Veřejně prospěšná opatření Pořadové Název číslo Katastrální území LBC 1 Hobšovice LBC 2 Hobšovice LBC 3 Hobšovice LBC 4 Hobšovice LBC 5 Skůry LBC 6 Skůry LBC 7 Skůry LBC 8 Skůry LBC 9 Skůry LBC 10 Skůry BIOKORIDORY Pořadové Název číslo Katastrální území LBK 1 Hobšovice LBK 3 Hobšovice LBK 4 Hobšovice LBK 6 Skůry, Hobšovice LBK 7 Hobšovice LBK 8 Skůry LBK 9 Skůry LBK 10 Skůry LBK 11 Skůry LBK 12 Skůry INTERAKČNÍ PRVKY Název Pořadové číslo Katastrální území IP 1 Skůry IP 2 Skůry IP 3 Skůry IP 4 Skůry IP 5 Hobšovice IP 6 Hobšovice IP 7 Hobšovice ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 27

28 3. Plochy pro asanaci Územní plán navrhuje dvě plochy pro asanaci na území k.ú. Hobšovice ve východní části. Jedná se o část plochy bývalého průmyslového areálu a plochy pro depónie. Územní plán navrhuje aby byly tyto plochy asanovány a navráceny zpět do orné půdy a plochy smíšené přírodní NZo1 a NSp1. Plochy asanací Název A1 A2 Katastrální území Hobšovice Hobšovice h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst.1 katastrálního zákona 1. Veřejně prospěšné stavby Územní plán nenavrhuje plochy s možností předkupního práva: 2. Veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, byla vyjmuta na základě 101 novely Stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst.6 stavebního zákona Územní plán nebyl posuzován z hlediska vlivu na evropsky významnou lokalitu, nebo ptačí oblast. Proto nevyplynula žádná kompenzační opatření dle 50 odst. 6 stavebního zákona. j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Územní plán navrhuje územní rezervu pro 1 plochu: Označení Název Katastrální území BV_R_1 Bydlení v rodinných domech venkovské Skůry ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 28

29 k) Vymezení plocha a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci V řešeném území nejsou navrhovány plochy, které by byly podmíněné uzavřením dohody o parcelaci. l)vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti V řešeném území jsou navrhované pouze malé dílčí plochy, které nevyžadují zpracování územní studie. m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu Územní plán nenavrhuje plochy na kterých by by potřeba zpracovat územní plán. n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) v území. Územní plán nenavrhuje plochy na kterých by bylo nutné stanovení pořadí změn o) Vymezení architektonicky, nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Územní plán nevymezuje žádné stavby, kde by byla nutnost zpracování dokumentace pouze autorizovaným architektem. p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část územního plánu obsahuje 29 stran. Grafická část územního plánu obsahuje celkem 5 výkresů. 1. výkres základního členění území - v měřítku 1 : hlavní výkres - Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití v měřítku 1 : výkres koncepce uspořádání krajiny - v měřítku 1 : výkres koncepce veřejné infrastruktury Dopravní a technická infrastruktura,občanské vybavení veřejné infrastruktury, veřejná prostranství v měřítku 1 : výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE 29

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Roztoky u Křivoklátu PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2012 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více