se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Praha Čj. ČTÚ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603"

Transkript

1 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Praha Čj. ČTÚ / Na základě rozkladu, který podala dne obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO , se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, právně zastoupená JUDr. Tomášem Novákem, advokátem, se sídlem Verdunská 37, Praha 6, podle 152 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, ze dne , čj. ČTÚ / /VIII. vyř., ve věci porušení povinnosti stanovené v 18 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poštovních službách ), a uložení pokuty ve výši ,- Kč za správní delikt podle 37a odst. 1 písm. c) téhož znění zákona o poštovních službách, vydávám podle 3, 108 odst. 2 a 123 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ), podle 37b odst. 4 zákona o poštovních službách, po projednání v rozkladové komisi ustavené podle 152 odst. 3 správního řádu toto rozhodnutí: Podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, ze dne , čj. ČTÚ / /VIII. vyř., ruší a věc se vrací k novému projednání. Odůvodnění: Český telekomunikační úřad (dále též jen Úřad nebo ČTÚ ), odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb (dále souhrnně jen správní orgán I. stupně ), vydal v řízení zahájeném z moci úřední dne rozhodnutí čj. ČTÚ / /VIII. vyř. Výrokem I. konstatoval, že obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO , se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, Říčany (dále též účastník IČO:

2 řízení nebo PPL ), v období ode dne do v rámci své nabídky nabízela poštovní služby s obchodními názvy Soukromý balík, Firemní balík a Expresní balík, aniž by předem písemně oznámila správnímu orgánu podnikání v oblasti poštovních služeb, a poskytovala tak poštovní služby bez oprávnění, čímž se dopustila správního deliktu podle 37a odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách spočívajícího v tom, že právnická osoba poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle 18 odst. 1 zákona o poštovních službách. Za tento správní delikt správní orgán I. stupně uložil účastníku řízení podle 37a odst. 4 písm. a) zákona o poštovních službách pokutu ve výši ,- Kč (výrok II.) a dále podle 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč (výrok III.), obě částky splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet vedený u České národní banky, č. ú /0710, pod variabilními symboly , respektive Z posuzovaného spisového materiálu vyplývají následující skutečnosti, jež předcházely samotnému vydání rozhodnutí. Správní orgán I. stupně vydal dne pod čj. ČTÚ / výzvu, aby účastník řízení podal vysvětlení při prošetřování podezření ze spáchání správního deliktu podle 37a odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách (dále též ZPS ), dle něhož právnická osoba poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle 18 odst. 1 ZPS. Na dotaz správního orgánu na informace o nabízených službách odpověděl účastník řízení před vydáním této výzvy pouze přehledem nabízených služeb. Správní orgán I. stupně tedy žádal PPL (dále bude tato legislativní zkratka uváděna ve středním rodě), aby sdělilo své vyjádření k této věci, zejména podrobný popis průběhu činností u jednotlivých služeb, např. od přijetí objednávky po faktické dodání, aby správní orgán mohl posoudit, zda se jedná či nejedná o poštovní službu. Účastník řízení odpověděl na výslovnou výzvu dopisem ze dne PPL nebylo a není provozovatelem ve smyslu ustanovení 2 písm. c) ZPS a neposkytovalo, ani neposkytuje poštovní služby. Neuzavírá poštovní smlouvy se svými klienty, ani neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem by bylo poskytnutí poštovní služby. Je zřejmé, že Úřad má pochybnosti o tom, zda PPL poskytované služby nejsou poštovními službami. Úřad by měl tedy postupovat v souladu s ustanovením 37 odst. 3 písm. d) ZPS, tzn. rozhodnout, zda daná konkrétní služba je, anebo není poštovní službou. PPL se domnívá, že rozhodnutí o tom, že subjekt poskytuje poštovní službu, je konstitutivní povahy, a má teprve za následek, že poskytování dané služby podléhá režimu zákona o poštovních službách, a založí tak dohledovou věcnou příslušnost Úřadu nad dodržováním podmínek téhož zákona. Dále bylo v dopisu uvedeno, že PPL se vyjádřilo již podáním ze dne , kdy IČO: /20

3 poskytlo informace o poskytovaných službách ve formě tabulky jednotlivých produktů s tím, že dále bylo odkázáno na internetové stránky PPL, kde je fungování služeb vysvětleno velmi podrobně. Dne nahlédl do správního spisu právní zástupce účastníka řízení, JUDr. Tomáš Novák, advokát, se sídlem Verdunská 37, Praha 6 (dále jen právní zástupce PPL ). Ten si vyžádal předložení podnětu k zahájení správního řízení, který je zmíněn v přípisu Úřadu ze dne Tento podnět nebyl předložen, neboť tento podnět není součástí spisu v dané věci. Právní zástupce PPL sdělil, že na předložení trvá a že se nemůže k věci dále plně vyjadřovat a uplatňovat svá práva, když mu není umožněno seznámit se se všemi podklady. Dne oznámil správní orgán I. stupně účastníkovi řízení zahájení správního řízení, a sice dopisem čj. ČTÚ / /III. vyř. Správního deliktu se mělo PPL dopustit tím, že v rámci své nabídky nabízelo poštovní služby s obchodními názvy Soukromý balík, Firemní balík a Expresní balík, aniž by předem písemně oznámilo správnímu orgánu podnikání v oblasti poštovních služeb. K tomuto oznámení se vyjádřil právní zástupce PPL dopisem ze dne Úřad dle něj neuvádí žádný důvod, na čem se zakládá a v čem spočívá jeho podezření ze spáchání správního deliktu, respektive podezření, že PPL nabízelo poštovní služby. PPL není provozovatelem poštovních služeb, poštovní služby neposkytuje, ani nenabízí. Úřad není k řízení věcně příslušný, když Úřad podle ustanovení 36 a 36a ZPS vykonává státní správu v oblasti poštovních služeb a v souladu s 37 odst. 1 ZPS dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle zákona o poštovních službách. Účastník řízení poštovní služby neposkytuje, a není tedy poskytovatelem ve smyslu zákona o poštovních službách. Právní zástupce PPL dále namítal, že v oznámení o zahájení řízení není vymezen předmět řízení; není vůbec zřejmé, jaké jednání je posuzováno a v čem spočívá důvodnost podezření ze spáchání správního deliktu. PPL nemá opravný prostředek proti úkonu, jímž se zahajuje správní řízení, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Správní orgán I. stupně vyrozuměl dopisem čj. ČTÚ / /V. vyř. ze dne účastníka řízení o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí, vyjádřit se k nim, ke způsobu jejich zjištění a navrhnout doplnění. Mezi podklady pro rozhodnutí byly kromě písemností Úřadu nashromážděny mj. následující listiny: schéma přepravy zásilky, obchodní podmínky PPL, popis služeb Firemní balík, Soukromý balík a Expresní balík, zasílatelská smlouva, vlastnosti produktů a přepravní omezení, představení PPL jako poskytovatele služeb, služba PPL partner. Dne oznámil správní orgán I. stupně účastníkovi řízení doplnění podkladů o celkem 9 internetových článků týkajících se IČO: /20

4 poskytování služeb PPL. Podklady byly opětovně doplněny dalšími 8 internetovými články, což bylo sděleno účastníkovi řízení dopisem správního orgánu I. stupně ze dne Právní zástupce PPL se vyjádřil dopisem ze dne Odkázal přitom na dosavadní podání účastníka řízení. Úřad neuvedl žádný důvod, na čem zakládá své podezření ze spáchání správního deliktu. Není zřejmé, co shromážděné doklady dokazují či mají dokazovat, jakými úvahami je Úřad při jejich hodnocení veden a ohledně jakého jednání Úřad dospěl ke svému podezření. Správní orgán I. stupně vydal dne rozhodnutí čj. ČTÚ / /VIII. vyř., kterým rozhodl o spáchání správního deliktu a kterým účastníkovi řízení uložil pokutu, jak je uvedeno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ (dále též rozkladový správní orgán ). V odůvodnění správní orgán I. stupně konstatoval, že do dne byl oprávněným provozovatelem poskytujícím poštovní služby ten, kdo splnil oznamovací povinnost u příslušného živnostenského úřadu a doložil, že splňuje podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Osoby, které byly oprávněny poskytovat poštovní službu před , mohly podat do oznámení k podnikání v oblasti poštovních služeb, jinak jim oprávnění zaniklo. Bylo zjištěno, že PPL bylo od provozovatelem oprávněným k poskytování poštovních služeb na základě živnostenského oprávnění, přičemž nepodáním oznámení o podnikání do mu toto oprávnění zaniklo. Zákon o poštovních službách za provozovatele považuje osobu, která danou činnost fakticky vykonává, a to bez ohledu na skutečnost, zda je k této činnosti oprávněna či nikoli. Účastník řízení neuvedl skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že není provozovatelem poštovních služeb. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoli smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby. Pro posouzení, zda mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, který je předmětem tohoto správního řízení, je nezbytné nejdříve posoudit, zda služby nabízené a poskytované PPL jsou službami poštovními. Pro jednoznačné určení povahy služeb poskytovaných PPL je podstatné definovat věcnou náplň služeb nabízených PPL. Dále se správní orgán I. stupně zabýval posouzením věcného obsahu služeb účastníka řízení. Dle informací na jeho internetových stránkách nabízí PPL zasílatelské služby podle občanského zákoníku, a to na základě písemné smlouvy. Nabízí přepravu zásilky s možností využití tzv. svozu za hotové anebo na základě uzavřené smlouvy, která umožňuje opakovanou realizaci služby. Účastník řízení přijímá zásilky k dodání, příjem uskutečňuje vyzvednutím na dohodnutém místě. Následně jsou přepravovány k odbavení do regionálního depa, odtud jsou převezeny do centrálního skladiště, kde jsou roztříděny a předány dopravci, který je dodá příjemci. Přeprava zásilek je prováděna pomocí smluvních dopravců, prostřednictvím vozidel dopravce označených logem PPL. Popsané činnosti IČO: /20

5 odpovídají definici poštovní služby dle 1 odst. 2 ZPS. Podstatný je způsob nakládání se zásilkou. Ten musí vykazovat určitý stupeň organizovanosti a zahrnovat poštovní podání, třídění, přepravu a dodání, a to prostřednictvím poštovní sítě. PPL přitom disponuje hustou sítí dep a centrálním překladištěm. Služby poskytované účastníkem řízení zpravidla zahrnují všechny činnosti, které charakterizují poštovní službu. PPL sice nezajišťuje dopravu vlastními silami, nýbrž prostřednictvím smluvních partnerů, ovšem zásilka je po celou dobu pod dohledem PPL, které monitoruje činnost dopravců v průběhu celého procesu. Ve vztahu k odesílatelům a adresátům je PPL garantem kvality dané služby a odpovídá za realizaci celé služby svým jménem. Služby poskytované účastníkem řízení nemají povahu služeb zasílatelských nebo obecně služeb komisionářských, neboť účastník řízení nezajišťuje pouze zprostředkování služeb, ale fakticky vykonává činnosti, které jsou nezbytné k řádnému dodání zásilky, přičemž jsou prezentovány jako služby poskytované účastníkem řízení. K výši uložené pokuty uvedl správní orgán I. stupně, že zákon o poštovních službách považuje poskytování poštovních služeb bez oprávnění za jeden z nejzávažnějších správních deliktů. PPL nabízelo poštovní služby bez oprávnění od do , tedy déle než rok. Přitom mělo aktivní povědomí o legislativních změnách v oblasti poštovních služeb minimálně od března Zástupci PPL se zúčastnili všech jednání kolem přípravy a vysvětlení podstaty novely ZPS. Účastník řízení byl taktéž písemně upozorněn na změny v právní úpravě podnikání v oblasti poštovních služeb, konkrétně v březnu Postup PPL byl tedy ryze účelový. Účastník řízení má druhou pozici na trhu dodávání vnitrostátních balíků na soukromou adresu po České poště, která je držitelem poštovní licence. Z veřejně dostupných zdrojů je patrná značná ekonomická síla PPL, která je podložena neustálým procentuálním meziročním růstem tržeb v období 2001 až Obrat PPL dosáhl v roce 2012 hodnoty přes 2 miliardy Kč, proto výše pokuty není likvidační. Následkem deliktního jednání je nemožnost Úřadu (správního orgánu) zaručit rovné postavení všech provozovatelů, kteří věcně zajišťují identické služby na trhu poštovních služeb. Oznámení podnikání je předpokladem pro výkon regulační činnosti správního orgánu a případných dalších úkonů směřujících k zajištění ochrany spotřebitelů a veřejného zájmu. Důsledkem deliktního jednání je narušení fungování trhu poštovních služeb a rovných podmínek pro podnikání osob vykonávajících věcně identickou činnost. PPL získalo svým protiprávním jednáním neoprávněnou konkurenční výhodu oproti jiným podnikatelům v oblasti poštovních služeb, kdy není povinno plnit povinnosti vyplývající ze ZPS. Účastník řízení neplnil svou informační povinnost vůči správnímu orgánu. Neposkytoval správnímu orgánu informace, údaje a podklady, které by byly nápomocny správnímu orgánu k zachování rovných podmínek pro všechny osoby působící na trhu poštovních služeb. Mohl svým deliktním jednáním poškozovat své zákazníky, jejichž práva jsou určena ZPS tím, že IČO: /20

6 se na danou smlouvu tento zákon nevztahoval. Protiprávní jednání mělo faktické dopady i do činnosti správního orgánu, kdy v jeho důsledku došlo ke zkreslení údajů o trhu poštovních služeb. Porušení oznamovací povinnosti má charakter ohrožovacího deliktu a jeho následkem není způsobení škody. Není známo, že by účinkem deliktního jednání došlo ke vzniku nějaké škody. Jelikož je PPL jedním z nejvýznamnějších podnikatelů v oblasti dodávání balíků na soukromou adresu, rozsah deliktního jednání je značný. Došlo k vytvoření nerovných podmínek pro podnikatele, kteří vykonávají stejnou činnost a ke konkurenčnímu zvýhodnění na trhu. Uložená sankce má zahrnovat represivní a preventivní složku. Musí být taková, aby měla odrazující účinek na pokračování v protiprávním jednání. Musí být individualizovaná a přiměřená majetkovým poměrům účastníka řízení, aby měla dopad do majetkové sféry delikventa a dostatečně plnila svou represivní funkci. Z toho důvodu považoval správní orgán I. stupně uloženou pokutu ve výši ,- Kč (tj. v polovině zákonného rozpětí) za přiměřenou. Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal účastník řízení prostřednictvím svého právního zástupce dne , tj. v zákonné lhůtě, rozklad. V něm uvádí, že účastník řízení nespadá pod dohledovou činnost Úřadu, neboť nebyl a není provozovatelem ve smyslu 2 písm. c) ZPS a neposkytoval poštovní služby dle ustanovení 1 odst. 2 ZPS. Úřad sám svou věcnou příslušnost dovozuje z toho, že účastník řízení byl v období od do oprávněn poskytovat poštovní služby. Účastník řízení nebyl poskytovatelem poštovních služeb ani před , tudíž rozhoduje nepříslušný orgán. V případě existence pochybností o tom, co je či není poštovní službou, měl Úřad postupovat v souladu s ustanovením 37 odst. 3 písm. d) ZPS, tedy rozhodnout, zda daná konkrétní služba je či není poštovní službou a své pochybnosti v rámci příslušného řízení odstranit. Uvedené rozhodnutí je konstitutivní povahy a má teprve za následek, že poskytování dané služby podléhá ZPS, a založí tak dohledovou věcnou příslušnost Úřadu. Úřad nepostupoval tak, jak mu ukládá správní řád a ZPS, takže nepostupoval správně. Úřad skutek vymezil zcela nedostatečným způsobem až v rozhodnutí správního orgánu I. stupně uvedl, že k nabízení a poskytování poštovních služeb mělo docházet v období od do Toto je přitom zcela nová skutečnost, kterou měl správní orgán sdělit účastníkovi řízení v rámci řízení předcházejícímu vydání rozhodnutí. Úřad řízení předcházející vydání rozhodnutí zahájil za stavu, kdy nebyl ve spisu založen jediný důkaz. Informace, na které odkazuje správní orgán I. stupně v rozhodnutí, nebyly na uvedených internetových stránkách vůbec uvedeny. Úřad založil určité podklady do spisu až těsně před vydáním rozhodnutí. Tyto podklady nemohou být považovány za důkaz, neboť Úřad je neprovedl způsobem dle 18 správního řádu. Dále dle právního zástupce PPL Úřad neurčil v rozporu s 15 odst. 2 správního řádu, kdo je oprávněnou úřední osobou. Účastník řízení nebyl v rámci řízení IČO: /20

7 schopen se k záležitosti adekvátně vyjadřovat a realizovat tak svá práva, neboť Úřad rozhodoval i na základě i jiných než ve spisu obsažených důkazů. Úřad v rámci řízení činil procesní úkony na základě pohnutek či poznatků, které nejsou zachyceny ve spisu, a nebyly tak účastníkovi řízení známy. Úřad také dle tvrzení právního zástupce PPL své rozhodnutí neodůvodnil. Odůvodnění stojí toliko na obecné interpretaci ZPS v rovině jedné a výtazích z důkazů na straně druhé. Úřad zahájil správní řízení ohledně domnělého skutku, jelikož nabízení poštovních služeb není správním deliktem. Dle 37a odst. 1 písm. c) ZPS se jedná o poskytování poštovních služeb. Kladení rovnítka mezi nabízením služeb a poskytováním služeb je naprosto účelové. ZPS výslovně rozlišuje mezi poskytováním a nabízením poštovních služeb. Dále je v rozkladu uvedeno, že držitelství příslušného živnostenského oprávnění neimplikuje, že PPL před poštovní služby poskytovalo. Účastník řízení dne sdělil Ministerstvu průmyslu a obchodu, že neposkytuje poštovní služby. Neposkytování poštovních služeb nelze jakožto negativní skutečnost prokázat, jak tvrdí správní orgán I. stupně. Zásada, že je nutné posuzovat obsah smluvního vztahu, nikoli pojmenování smlouvy, platí pouze v oblasti soukromého práva, nikoli však v oblasti práva veřejného. Je třeba vykládat ustanovení ZPS normativně, tj. podle jednotlivých definičních znaků v první větě 1 odst. 2 ZPS. Právní zástupce PPL rovněž namítá, že Úřad nemá diskreční pravomoc rozhodovat o tom, co je či není poštovním balíkem, který není právně definován v zákoně. Účastník řízení uzavírá zasilatelské smlouvy a na jejich základě pro své klienty obstarává přepravu zásilky. Jeho činnost je shodná se smluvním typem v ustanovení 2471 an. NOZ. Úřad uvádí, že služby poskytované PPL vykazují podstatnou většinu znaků expresní zásilkové služby dle ustanovení 2 písm. o) ZPS. Expresní zásilkové služby jsou však službami odlišnými od poštovních služeb. Jedná se o služby zásilkové. Volba jiného výkladu, než zastává Úřad, nepředstavuje ze strany účastníka řízení účelové jednání. Obrat účastníka řízení nesděluje nic o tom, zda je či není výše pokuty přiměřená či dokonce likvidační. Argument, že je účastník řízení ekonomicky silný, není objektivním argumentem pro určení přiměřenosti výše pokuty. Velikost účastníka řízení nelze brát v žádném ohledu jako přitěžující okolnost. Konečně se účastník řízení hájí tím, že nebyl dosud správně trestán a že v průběhu řízení poskytoval Úřadu součinnost. Uložená sankce přitom nesplňuje preventivní účel. Úřad také nepodložil své tvrzení, že účastník řízení získal neoprávněnou výhodu a že poškodil své zákazníky. Nesprávně byl též zvolen odkaz na porušení oznamovací povinnosti, neboť to není podstatou projednávaného správního deliktu. Dne nahlédl právní zástupce PPL prostřednictvím zmocněné osoby do správního spisu a následně zaslal dne své další vyjádření. V něm opakuje, že Úřad není k této věci kompetentní; dále uvádí, že je zaměňován popis skutku s jeho právní IČO: /20

8 kvalifikací, přičemž Úřad nesprávně vymezil skutek, jímž mělo dojít ke spáchání správního deliktu dle 37a odst. 1 písm. c) ZPS. Úřad argumentuje, že správním deliktem je taktéž podnikání v oblasti poštovních služeb, a to dle ustanovení 37a odst. 1 písm. b) ZPS, ačkoli předmětem tohoto řízení je správní delikt naprosto odlišný. Rovněž se účastník řízení vrací k absenci důkazního materiálu a určení oprávněné úřední osoby. Účastník řízení tvrdí, že Úřad vedl správní řízení ohledně skutku, který není správním deliktem. Úřad používá dle účastníka řízení extenzivní výklad pojmu poskytování služeb. Argumentaci správního orgánu, že předpokladem pro deliktní jednání (poskytování) je nabízení dané služby považuje za účelovou. Důkazní povinnost i povinnost tvrzení byla na straně Úřadu, nikoli na straně PPL. Účastník řízení nesouhlasí s tím, že jeho činnost naplňuje definici poštovní služby dle 1 odst. 2 ZPS. Konečně, účastník řízení zdůrazňuje zásadu přiměřenosti v oblasti správního trestání. Není nutné postupovat v tomto případě tak restriktivně, neboť účastník řízení si porušení zákona nebyl nijak vědom, natož by s ním kalkuloval. Správní orgán I. stupně neshledal důvod pro postup podle 87 správního řádu (autoremedura) a v souladu s 88 odst. 1 téhož zákona správní spis postoupil nadřízenému správnímu orgánu. Podle 123 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích o rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Podle 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popř. na jeho správnost se nepřihlíží. Dle 1 odst. 2 ZPS poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Dle 1 odst. 3 ZPS poštovní službou není a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání; b) služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou. Dle 2 písm. o) ZPS expresní zásilkovou službou se rozumí služba, která se mimo větší rychlosti a spolehlivosti sběru a dodávání poštovních zásilek vyznačuje poskytováním služeb s těmito znaky nebo některým z nich: záruka dodání ke stanovenému dni, sběr zásilek z výchozího místa, předání adresátovi do vlastních rukou, možnost změny místa IČO: /20

9 určení a adresáta během přepravy, potvrzení odesílateli převzetí jeho zásilky, kontrola a sledování odeslaných zásilek, osobní služba zákazníkům a poskytování služby podle požadavků zákazníka, pokud je požadována. Dle 5 odst. 1 ZPS poštovní smlouvou se provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá poštovní zásilku nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese, a odesílatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, uhradit provozovateli dohodnutou cenu. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby. Dle 37 odst. 3 písm. d) ZPS Úřad dále v pochybnostech rozhoduje, zda se v případě určité služby jedná o poštovní službu, a to na žádost nebo z vlastního podnětu. Dle 37a odst. 1 písm. c) ZPS právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle 18 odst. 1. Dle 18 odst. 1 ZPS oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení písemného oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle odstavců 2 a 3, Úřadu, a to prostřednictvím formuláře (dále jen oznámení ), jehož vzor Úřad stanoví prováděcím právním předpisem. Dle 37a odst. 1 písm. b) ZPS právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami podnikání podle 17. Dle 37a odst. 4 písm. a) ZPS za správní delikt se uloží pokuta do ,- Kč, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. c). Podle 37b odst. 1 ZPS právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Podle 37b odst. 2 ZPS se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména k rozsahu takového jednání a jeho následkům. Podle čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Po posouzení rozhodných skutečností, které byly základem pro rozhodování správního orgánu I. stupně, je nezbytné konstatovat, že napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně trpí vadami, které vedly k jeho zrušení ve smyslu 90 odst. 1 písm. b) správního řádu. Rozkladový správní orgán se nejprve vyjádří obecně k problematice posuzování charakteru služeb jako služeb poštovních. Režim posuzování služeb autoritativním (deklaratorním) rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu byl zaveden teprve novelou zákona o poštovních službách č. 221/2012 Sb., a sice s účinností od Do konce IČO: /20

10 roku 2012 platilo, že podnikatelská činnost účastníka řízení byla regulována toliko zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (dále jen živnostenský zákon ). Tato živnost spadala konkrétně pod položku č. 54 u živnosti volné s názvem Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb. K získání živnostenského oprávnění k volné živnosti přitom nebylo živnostenským zákonem vyžadováno prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Postačilo splnění všeobecných podmínek provozování živnosti dle 6 odst. 1 živnostenského zákona, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Zákonem č. 221/2012 Sb. (dále jen novela ), který měnil od především zákon o poštovních službách, ovšem došlo pro účastníka řízení ke zcela nové právní úpravě. Tato novela měla za účel zejména harmonizaci trhu poštovních a jim příbuzných služeb, přičemž reagovala na tzv. třetí poštovní směrnici, tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES (dále jen poštovní směrnice ), k jejíž transpozici byla Česká republika povinna do konce roku 2012, a to na základě udělené výjimky od Evropské unie. Před novelizací neexistovala evidence poskytovatelů poštovních služeb dle zákona o poštovních službách. Poštovní služby spočívající v dodávání písemností adresátům poskytoval do té doby pouze držitel poštovní licence, tj. Česká pošta, s.p. Novelizace měla liberalizovat poštovní trh a zvýšit kvalitu poskytovaných poštovních služeb. Nově je umožněn vznik konkurence v oblasti poskytování poštovních služeb, který povede ke snižování nákladů na poskytované služby, tudíž ke zlevnění těchto služeb nabízených zákazníkům. Novela se konkrétně projevila v nových (či změněných) ustanoveních zákona o poštovních službách. V zákoně byly blíže specifikovány a doplněny definice poštovní služby ( 1 odst. 2 ZPS) a poštovní smlouvy ( 5 odst. 1 ZPS). V 17 až 22 ZPS byly nově upraveny podrobné podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb, včetně povinnosti oznámení o zahájení podnikání v této oblasti. Dle 18 odst. 1 ZPS vzniká oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb dnem doručení písemného oznámení. Současně byla novelou zrušena položka č. 54 v seznamu volných živností, které jsou jednou z příloh živnostenského zákona. Pro případ pochybností o charakteru té které služby byl zřízen zcela nový institut zakotvený v 37 odst. 3 písm. d) ZPS. Pokud tedy nyní projeví buď účastník řízení, anebo samotný Úřad pochybnosti o charakteru služeb, vede Úřad o posouzení takové služby správní řízení (z moci úřední, nebo na žádost účastníka). Výsledkem tohoto správního řízení je rozhodnutí správního orgánu (Úřadu), jímž je postaveno najisto, zda daný subjekt poskytuje poštovní služby či nikoli. Poskytovatel poštovních služeb je přitom povinen podnikání v této oblasti Úřadu písemně oznámit viz ustanovení 18 odst. 1 ZPS. Neučiní-li IČO: /20

11 tak, dopouští se správního deliktu dle 37a odst. 1 písm. c) ZPS, neboť poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle 18 odst. 1. Přechodné ustanovení k novele dále ukládalo provozovatelům poštovních služeb, kteří jsou oprávněni poskytovat poštovní služby podle ZPS, ve znění účinném do , povinnost doručit do konce 3. kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém nabyla účinnosti novela ZPS (tj. do konce ), oznámení podnikání podle 18 ZPS, ve znění účinném od Případné protiprávní jednání spočívající v poskytování poštovních služeb bez oprávnění mohlo být postihováno tedy teprve po uplynutí této překlenovací doby, tj. od Vzhledem k výše uvedenému souhrnu posuzované právní úpravy se rozkladový správní orgán vypořádává s rozkladovými námitkami účastníka řízení následujícím způsobem. Zásadní účastníkova rozkladová námitka míří na absenci správního deliktu. Je rozporováno, že nabízení poštovních služeb je protiprávním jednáním obsaženým ve skutkové podstatě správního deliktu dle 37a odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách. Napadené rozhodnutí postihuje skutek, který ovšem není správním deliktem. S touto výtkou rozkladový správní orgán souhlasí. Skutková podstata deliktu, pro nějž bylo zahájeno toto správní řízení, hovoří o poskytování poštovní služby ; poskytováním poštovní služby však není její pouhé nabízení. Pouhé nabízení takové služby nemůže být dokonaným správním deliktem dle 37a odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách. Tato vada vymezení skutku ve výroku I. napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně činí rozhodnutí nepřezkoumatelným. Je nezbytné buď přeformulovat výrok I. vymezující skutek, anebo změnit právní kvalifikaci protiprávního jednání (správního deliktu) účastníka řízení pravděpodobně na správní delikt dle 37a odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách (tj. podnikání v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami podnikání podle 17). Toto ostatně navrhuje sám účastník řízení v podaném rozkladu. Rozkladový správní orgán dodává, že ve správním spisu není dostatek podkladů pro konstatování protiprávního jednání spočívajícího v poskytování poštovních služeb, nýbrž toliko pro jejich nabízení. Lze sice přisvědčit, že předpokladem pro poskytování služby je její předchozí nabízení, avšak bez jasného prokázání protiplnění (konzumace) služeb ze strany zákazníků (klientů) nemůže správní orgán dospět k jednoznačnému závěru o tom, že účastník řízení takové služby poskytoval (zvláště pokud staví svoji argumentaci toliko na nabízení služeb). Z toho důvodu je třeba v tomto smyslu případně doplnit dokazování, aby bylo v řízení postaveno najisto, že služby označené jako poštovní byly opravdu účastníkem IČO: /20

12 řízení poskytovány. Taktéž proto dává rozkladový správní orgán ke zvážení změnu právní kvalifikace protiprávního jednání účastníka řízení výše uvedeným způsobem. Nad rámec výše uvedené podstatné nesprávnosti napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně, která je hlavním důvodem jeho zrušení pro nepřezkoumatelnost, považuje rozkladový správní orgán za nejvýše vhodné vypořádat řádně všechny ostatní rozkladové připomínky účastníka řízení následovně. Právní zástupce PPL uvádí, že Úřad vyslovil pochybnosti, zda účastník řízení poskytuje poštovní služby. Dle něj tedy měl nejprve rozhodnout v souladu s 37 odst. 3 písm. d) ZPS, zda konkrétní služba je službou poštovní či nikoli. Je sice pravdou, že v účastníkem namítané výzvě čj. ČTÚ / ze dne správní orgán I. stupně výslovně sdělil účastníkovi řízení, že žádá společnost PPL, aby sdělila podrobný popis průběhu činností u jednotlivých služeb, např. od přijetí objednávky po faktické dodání, aby správní orgán mohl posoudit, zda se jedná či nejedná o poštovní službu.. Dle následného postupu správního orgánu I. stupně je však nasnadě, že tento jakékoli pochybnosti o povaze služeb účastníka řízení neměl. Ze spisového materiálu lze vyvodit závěr, že o povaze služeb PPL si správní orgán I. stupně učinil úsudek již před zasláním této výzvy. Údaje byly od účastníka řízení vyžadovány za jiným účelem, než tvrdí účastník v podaném rozkladu. Ze strany správního orgánu I. stupně byla zaslána tato výzva z důvodu možného zahájení řízení o správním deliktu, a to jakožto opatřování vysvětlení k prověření vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci úřední ve smyslu 137 odst. 1 správního řádu. Rozkladový správní orgán se proto nedomnívá, že v době zaslání zmiňované výzvy měl správní orgán I. stupně pochybnosti o charakteru služeb účastníka řízení. To ostatně vyplývá i z následného oznámení o zahájení správního řízení a založených podkladů pro vydání rozhodnutí. Ačkoli účastník řízení na výzvu správního orgánu I. stupně ze dne nijak obšírně nezareagoval, měl správní orgán k dispozici dostatek podkladů pro zahájení řízení o správním deliktu. Řízení dle 37 odst. 3 písm. d) ZPS by v tomto případě bylo naprosto nadbytečné, neboť Český telekomunikační úřad si jakožto příslušný orgán o povaze služeb účastníka řízení může učinit úsudek, což je právě situace u posuzovaného správního řízení. Řízení dle zákona o poštovních službách tak nepředstavuje pro toto řízení o správním deliktu řízení o tzv. předběžné otázce, jak se snaží dovodit účastník řízení v rozkladu. Je třeba rovněž nesouhlasit s názorem účastníka řízení, že rozhodnutí o tom, že se v konkrétním případě jedná o poštovní službu, má konstitutivní povahu, neboť služba nemůže nabýt charakteru poštovní služby teprve rozhodnutím správního orgánu. Účastník řízení namítá, že nespadá pod dohledovou činnost správního orgánu a že neposkytuje poštovní služby dle 1 odst. 2 ZPS. K tomu rozkladový správní orgán uvádí, že IČO: /20

13 Úřad je dohledovým orgánem nad provozovateli poštovních služeb podle 37 odst. 1 zákona o poštovních službách, podle nějž dohlíží, jak provozovatelé plní povinnosti, které vyplývají z tohoto zákona. Pojem provozovatel je definován v 2 písm. c) ZPS, když provozovatelem je osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby, tedy každá osoba fakticky poskytující a nabízející tyto služby, nikoli pouze osoba k této činnosti oprávněná. Nad poskytovateli poštovních služeb je poté věcná dohledová příslušnost správního orgánu bezesporu dána, a to od novely zákona o poštovních službách účinné od , kdy tato činnost přešla z živnostenských úřadů právě na Český telekomunikační úřad. Úřad je dle 37b odst. 4 ZPS kompetentní k projednávání správních deliktů podle 37a téhož zákona. Je tak oprávněn nejen vést správní řízení s poskytovateli poštovních služeb, nýbrž je oprávněn postupovat v těchto věcech i za využití institutů správního řádu, který upravuje procesní postup v řízení včetně postupu před zahájením správního řízení. V daném případě neexistovala pochybnost Úřadu o povaze služeb účastníka řízení, proto byl příslušný k dohledu nad poskytováním jeho poštovních služeb. Dle účastníka řízení dále správní orgán I. stupně neuvádí důvod, na čem zakládá a v čem spočívá jeho podezření ze spáchání správního deliktu. K tomuto je namístě připomenout, že správní orgán I. stupně již v oznámení o zahájení správního řízení uvedl, jakým faktickým jednáním se měl účastník řízení dopustit správního deliktu, a to konkrétně tím, že nabízel uvedené poštovní služby bez předchozího písemného oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb. Tímto jednáním byla podle správního orgánu I. stupně naplněna skutková podstata správního deliktu dle 37a odst. 1 písm. c) ZPS, která spočívá v tom, že právnická či podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle 18 odst. 1 téhož zákona. Účastník řízení nebyl krácen na svých právech, neboť postupoval v souladu se správním řádem. Již výše bylo ovšem rozkladovým správním orgánem zpochybněno, zda se při uvedeném vymezení skutku mohlo opravdu jednat o tento správní delikt. V rozkladu je rovněž namítáno, že správní orgán I. stupně vymezil skutek v rozhodnutí tak, že k nabízení a poskytování poštovních služeb mělo docházet v období od do Tuto skutečnost měl dle právního zástupce PPL sdělit správní orgán I. stupně účastníkovi řízení již v rámci řízení předcházejícího vydání rozhodnutí. K tomu je třeba uvést, že lze považovat za dostatečné vymezení skutku uvedením jednání spočívajícího v nabízení služeb, jež měl účastník řízení poskytovat jako poštovní bez předchozího oznámení podnikání správnímu orgánu v okamžiku zahájení správního řízení. Přesný rozsah tohoto protiprávního jednání může být zjištěn a upřesněn až v průběhu zahájeného správního řízení, kdy správní orgán např. zjistí, že se účastník řízení daného (protiprávního) jednání dopouštěl již od určitého časového momentu v minulosti. Skutečnost, IČO: /20

14 že před vydáním rozhodnutí byl ze strany správního orgánu I. stupně vymezen skutek deliktu bez časového určení, není podstatná, neboť obdobně jako v trestním právu si správní orgán vystačí pro vedení tohoto řízení se zásadou totožnosti skutku, která spočívá v tom, že totožnost skutku je dána, je-li v průběhu řízení zachováno vymezení protiprávního jednání alespoň částečně, nebo je-li v průběhu řízení zachováno alespoň částečně vymezení následku. Zjištění přesné délky páchání deliktu bylo předmětem dokazování v rámci řízení. K tomu odkazuje rozkladový správní orgán např. na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Odon 154/97 a dále na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Tzn 12/94, které výslovně uvádí, že totožnost skutku v trestním řízení je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná. Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů, což dovodil Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 8 As 17/2007. Podle účastníka řízení zahájil správní orgán I. stupně řízení za stavu, kdy nebyl ve spisu založen žádný důkaz; současně nijak neodůvodňoval založení dalších podkladů do správního spisu. K tomu je třeba uvést, že správní řízení bylo zahájeno na základě důvodného podezření ze spáchání správního deliktu účastníkem řízení, které vyplynulo v rámci úkonů učiněných před zahájením správního řízení. Po zahájení správního řízení pak správní orgán I. stupně v souladu s 50 odst. 2 správního řádu opatřoval podklady pro vydání rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu dle 37a odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách, tedy za účelem prokázání skutečnosti, zda došlo k deliktnímu jednání nebo nikoli. V tom, že důkazy byly opatřovány až po zahájení správního řízení, nelze spatřovat pochybení správního orgánu I. stupně, naopak účastník řízení se s nimi mohl kdykoli seznámit a vyjadřovat svá stanoviska. Skutečnost, že byly podklady doplňovány opakovaně, rovněž nelze považovat za pochybení, jelikož správní orgán I. stupně doplnil tyto podklady za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Rozkladový správní orgán k tomu doplňuje, že není povinnost před vydáním rozhodnutí uvádět, co z jednotlivých důkazů dovozuje, neboť by tím zároveň mohl předjímat své rozhodnutí. To, že správní orgán I. stupně v průběhu správního řízení založil podklady pro vydání rozhodnutí, je plně v souladu s 50 správního řádu. Účastníkovi řízení, respektive jeho právnímu zástupci, bylo pokaždé umožněno, aby se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění vyjádřil. Účastník tohoto svého práva dle 38 správního řádu využil a do správního spisu nahlédl třikrát u správního orgánu I. stupně a jednou v průběhu řízení o rozkladu. Zároveň mu bylo při založení nových podkladů vždy písemně sděleno, že se v souladu s 36 odst. 3 správního řádu může vyjádřit k podkladům rozhodnutí, ke způsobu jejich zjištění a případně navrhnout jejich doplnění, což účastník řízení opakovaně činil. K námitce o neprovedení IČO: /20

15 důkazů odpovídajícím způsobem poznamenává rozkladový správní orgán, že všechny předmětné listiny jsou součástí spisového materiálu. V takovém případě lze provést důkaz založením do spisu bez nutnosti sepisování protokolu o provedeném důkazu listinou, neboť účastník řízení se s obsahem takových listin může seznámit nahlédnutím do spisu, což také skutečně činil. Protokol je nutné sepsat pouze v případě, kdy se jedná o listinu, která není součástí spisového materiálu viz rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 381/2006 ze dne Právní zástupce PPL také vytýká správnímu orgánu I. stupně, že v rozporu s 15 odst. 2 správního řádu neurčil oprávněnou úřední osobou. Rozkladový správní orgán konstatuje, že v případě všech úkonů byla oprávněná úřední osoba určena, což vyplývá z vnitřního předpisu ČTÚ. Jméno, příjmení a služební zařazení takové osoby bylo uvedeno na každém úkonu, který byl učiněn ve vztahu k účastníkovi řízení. Správní řád ve svém ustanovení 15 odst. 4 neuvádí, jakou formu má záznam do spisu o dané oprávněné úřední osobě mít. Oprávněná úřední osoba je uvedena na oznámení o zahájení správního řízení, jde o osobu, která tuto listinu podepsala, včetně jejího služebního zařazení. Další oprávněné úřední osoby jsou uvedeny na vnitřní straně referátníku, který je součástí správního spisu. Jméno a funkční zařazení jedné z těchto osob bylo účastníkovi řízení sděleno při nahlížení do spisu. Účastník řízení zároveň mohl požádat o sdělení ostatních náležitostí u dalších úředních osob, které viděl uvedené ve spisu, což ovšem neučinil. Porušení ustanovení 15 odst. 2 a 4 správního řádu však nezpůsobuje podle 89 odst. 2 téhož zákona nezákonnost rozhodnutí. Účastník řízení neměl dle rozkladu možnost nahlédnout do podnětů předcházejících vydání rozhodnutí, ačkoli o to žádal. Rozkladový správní orgán po pečlivém prostudování postoupeného spisového materiálu, jakož i textu napadeného rozhodnutí, uvádí, že na straně 5 napadeného rozhodnutí je výslovně uvedeno, že správní orgán sdělil zástupci společnosti, že tento podnět není součástí spisu. Tento podnět nebyl posuzován správním orgánem I. stupně jako důkaz relevantní pro rozhodnutí ve věci. Účastníkovi řízení byly v průběhu řízení předkládány k nahlížení všechny podklady pro rozhodnutí založené ve správním spisu. Z těchto důkazů také vycházel správní orgán I. stupně při vydávání rozhodnutí, jak ostatně vyplývá ze samotného odůvodnění napadeného rozhodnutí. Správní orgán je dle 42 správního řádu povinen přijímat veškeré podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Na základě takového podnětu se správní orgán zabýval tím, zda je zde důvodné podezření pro zahájení správního řízení. Navíc dle 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, jsou z nahlížení do spisu vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. IČO: /20

16 Správní orgán I. stupně činil dle účastníka řízení procesní úkony na základě pohnutek, které nejsou součástí spisu, a tedy pro účastníka samotného neznámé. K tomu rozkladový správní orgán uvádí, že správní orgán I. stupně zahájil správní řízení na základě podkladů získaných postupem před zahájením správního řízení podle správního řádu. V rámci řízení bylo pak dostatečně prokázáno, že služby nabízené jsou službami poštovními a že je účastník řízení poskytuje bez předchozího oznámení podnikání, k čemuž je povinen. Účastník řízení dále tvrdí, že správní orgán I. stupně citované důkazy nehodnotí ani neinterpretuje. Rozkladový správní orgán s tímto tvrzením nesouhlasí; správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí nejprve rozebírá legislativní změny v oblasti poštovních služeb, tj. definiční znaky poštovních služeb dle ustanovení ZPS. Dále se zabývá povahou služeb, které účastník řízení poskytuje, čímž dospívá k závěru, že tyto služby naplňují definiční znaky služeb poštovních. Na základě těchto premis konstatuje spáchání správního deliktu účastníkem řízení, neboť tento své podnikání v oblasti poštovních služeb Úřadu předem neoznámil. Lze tedy konstatovat, že odůvodnění napadeného rozhodnutí nevykazuje žádné podstatné vady obsahu. Skutečnost, že účastník řízení disponoval živnostenským oprávněním, dle něho neznamená, že služby skutečně poskytoval. Rozkladový správní orgán k tomu sděluje účastníkovi řízení, že správní orgán I. stupně neuváděl, že před poskytoval poštovní služby. Pouze uvedl, že byl oprávněn k poskytování poštovní služby. Jelikož byl oprávněn poskytovat poštovní služby na základě živnostenského oprávnění v období od do , nemohl se v daném období dopouštět správního deliktu spočívajícího v podnikání bez oprávnění. Tímto obdobím se ovšem správní orgán I. stupně vůbec nezabýval, tudíž není předmětem tohoto správního řízení. Účastník řízení trvá na tom, že nemusí uvádět skutečnosti, které svědčí o tom, že je provozovatelem poštovních služeb. Toto ovšem správní orgán I. stupně nikdy výslovně netvrdil. V řízení o správním deliktu bylo pouze správním orgánem I. stupně prokázáno, že podnikatelská činnost, kterou uskutečňuje účastník řízení, naplňuje znaky 2 písm. c), 1 odst. 2 a 5 odst. 1 zákona o poštovních službách. Není pravdou, že by správní orgán I. stupně požadoval po účastníkovi řízení, aby mu tento závěr nějak vyvracel, anebo aby prokazoval opak. Podle účastníka řízení nejsou druhá a třetí věta ustanovení 1 odst. 2 zákona o poštovních službách větami normativními, nejedná se tedy o definici poštovní služby. Rozkladový správní orgán se s tímto závěrem neztotožňuje, jelikož definice poštovní služby je zákonodárcem vymezena v celém znění 1 odst. 2 zákona o poštovních službách, tj. nejen v první, nýbrž i ve zbylých dvou větách tohoto ustanovení. Ve druhé větě je vymezena věcná povaha poštovní služby, na základě níž byl také charakter služeb IČO: /20

17 poskytovaných účastníkem v tomto řízení posouzen. Rozkladový správní orgán je přesvědčen, že tato definice je stěžejní pro posouzení služeb, a tedy rovněž normativní, byla-li formulována výslovně jakožto výklad toho, co je poštovní službou ( 1 odst. 2 ZPS jako celek). Účastník řízení nesouhlasí s tím, že služby jím poskytované zpravidla zahrnují všechny činnosti, které charakterizují poštovní služby. Rozkladový správní orgán konstatuje opak. Součástí definice poštovní služby je rovněž její věcné vymezení uvedené ve druhé větě 1 odst. 2 zákona o poštovních službách. Dle 5 odst. 1 téhož zákona se potom za poštovní smlouvu považuje každá smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí služby, která věcně odpovídá definici poštovní služby (podle 1 odst. 2 věty druhé ZPS) tj. poštovní podání, třídění a přeprava poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Účastník řízení dále namítá, že správní orgán nemá pravomoc rozhodovat o tom, co je či není poštovním balíkem. K tomu rozkladový správní orgán dodává, že se vycházelo při posuzování povahy služby z definice poštovní zásilky. Zásilky dodávané účastníkem řízení naplňují zákonnou definici poštovních zásilek. Poštovní balík byl vymezen spíše nad rámec posuzování služeb. Za poštovní balík přitom nelze považovat jakoukoli adresnou zásilku v konečné podobě, nýbrž jen takovou zásilku, která splňuje určité hmotnostní limity a u níž je předpoklad, že bude dodávána v rámci poštovní služby. Rozkladový správní orgán se nedomnívá, že by správní orgán I. stupně překročil své zákonné zmocnění, neboť fakt, zda dané poštovní zásilky jsou zároveň poštovními balíky, není v daném případě podstatná. Relevantní je naopak skutečnost, že dané zásilky (poštovní balíky dodávané účastníkem řízení) naplňují definici poštovních zásilek. Účastníkovi řízení také není zřejmé, z čeho správní orgán I. stupně dovozuje, že závazek odesílatele je splněn uzavřením smlouvy o přepravě. Účastník řízení obstarává přepravu zásilky na základě zasilatelské smlouvy. Je třeba konstatovat, že obsahem závazku zasílatele (účastníka řízení) je dle 2471 zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) zajistit přepravu, která bude zajištěna většinou na základě smlouvy o přepravě, přičemž tento závazek je splněn již uzavřením této smlouvy. Dle uvedeného ustanovení se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Zasílatelství dle občanského zákoníku má obecnou povahu komisionářské činnosti, tj. obstarání určité záležitosti pro jiného na jeho účet vlastním jménem. Rozkladový správní orgán je toho názoru, že argument správního orgánu I. stupně služby poskytované účastníkem nemají povahu služeb zasílatelských spočívajících IČO: /20

18 v zajištění obchodní záležitosti pro jiného, když nesjednává přepravu zásilek jednotlivě pro každou zásilku, tedy neuzavírá smlouvu o přepravě jednotlivé zásilky není zcela správný. Z ustanovení 2473 občanského zákoníku totiž plyne, že zasílatel může k obstarání přepravy užít dalšího zasílatele, tedy buď obstará přepravu sám, anebo prostřednictvím jiného subjektu. Koncový zákazník účastníka řízení pak logicky hradí přepravu jednotlivé zásilky prostřednictvím celkové ceny. Závěr správního orgánu I. stupně, že byť jsou smlouvy uzavírané účastníkem řízení označeny jako zasílatelské smlouvy, mohou svým obsahem odpovídat smlouvě poštovní, již lze považovat za speciální smluvní typ ke smlouvám zasílatelským či komisionářským (smlouvám o přepravě), který je upravený toliko zákonem o poštovních službách, nemusí být nutně nesprávný. K této problematice se vyjadřoval Úřad již ve svých rozhodnutích vydaných v řízeních o posouzení služeb vedených pod sp. zn. ČTÚ / , ČTÚ / a ČTÚ / Konečně, právní zástupce PPL tvrdí, že expresní služba není službou poštovní, nýbrž pouze službou zásilkovou. Rozkladový správní orgán k tomu uvádí následující. Expresní zásilková služba je poštovní službou, což vyplývá taktéž z 2 písm. o) zákona o poštovních službách, který ji vymezuje jako službu s určitou přidanou hodnotou, která se mimo větší rychlosti a spolehlivosti sběru a dodávání poštovních zásilek vyznačuje poskytováním služeb s těmito znaky nebo některým z nich: záruka dodání ke stanovenému dni, sběr zásilek z výchozího místa, předání adresátovi do vlastních rukou, možnost změny místa určení a adresáta během přepravy, potvrzení odesílateli převzetí jeho zásilky, kontrola a sledování odeslaných zásilek, osobní služba zákazníkům a poskytování služby podle požadavků zákazníka, pokud je požadována. Účelem expresní zásilkové služby je dodání poštovní zásilky, přičemž tato služba oproti klasické poštovní službě přináší zákazníkům určitou přidanou hodnotu. Účastník řízení zmiňuje v rozkladu body 17 a 18 recitálu směrnice EP a Rady 97/67/ES, které se vztahují k rozlišení expresních a všeobecných služeb ve vztahu ke stanovení rozsahu vyhrazené oblasti, nikoli ve vztahu, zda jsou tyto služby poštovními službami. Ze sdělení Komise o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní odvětví a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb (98/C 39/02) jednoznačně vyplývá, že expresní zásilkovou službou se rozumí služba, která se mimo větší rychlosti a spolehlivosti sběru a dodávání poštovních zásilek vyznačuje poskytováním služeb s těmito znaky viz výše. Účelem této služby je tedy dodání poštovní zásilky, proto je službou poštovní. S ohledem na nepřezkoumatelnost výroku I. napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nutné zrušit rovněž výroky II. a III. rozhodnutí. K rozkladovým připomínkám účastníka řízení týkajícím se výše uložené pokuty lze uvést, že správní orgán je povinen zohlednit všechny polehčující i přitěžující okolnosti daného případu, jak mu to IČO: /20

19 ukládá ustanovení 37b odst. 2 zákona o poštovních službách. Pokuta byla uložena v polovině zákonného rozpětí sankce, a to v rámci povoleného rozsahu dle 37a odst. 4 písm. a) zákona o poštovních službách. Správním orgánem I. stupně byl dohledán údaj o splaceném základním kapitálu účastníka řízení v celkové výši ,- Kč. K tomu je nutné dodat, že dle judikatury Ústavního soudu (Pl. ÚS 38/02) je třeba reflektovat při vyměřování výše ukládané sankce osobní a majetkové poměry účastníka. Za likvidační je přitom považována taková pokuta, která je způsobilá zapříčinit konec podnikatelské činnosti, respektive odčerpání veškerých peněžních prostředků, které by delikvent mohl použít na další podnikatelskou činnost, anebo by byl schopen nadále podnikat, avšak veškeré příjmy z podnikatelské činnosti by sloužily k úhradě uložené pokuty. Lze tedy rovněž souhlasit se správním orgánem I. stupně, že ekonomickou sílu (majetkové poměry) účastníka řízení je nezbytné při určování výše pokuty zohlednit. Uložená pokuta musí být způsobilá u podobných správních deliktů citelně zasáhnout majetkovou sféru účastníka řízení, a plnit tak svou represivní funkci. K tomu je ovšem třeba uvést, že správní orgán I. stupně nedostatečně odůvodnil výši ukládané peněžité pokuty, když málo zohlednil všechny polehčující a přitěžující okolnosti případu. Zároveň jeho tvrzení, která měla svědčit o dané výši pokuty, nejsou dostatečně konkretizována, a není proto seznatelné, do jaké míry ovlivnily tyto skutečnosti konečnou výši uložené pokuty. Navíc, některé z těchto skutečností (okolností) jsou dle názoru rozkladového správního orgánu vyjádřeny neurčitým způsobem - např. povědomí o připravovaných změnách, neplnění informační povinnosti, poškozování svých zákazníků, získání konkurenční výhody, vytvoření nerovných podmínek. U jednotlivých skutečností, které jsou posuzovány jako relevantní k uložení náležité a přiměřené výše pokuty by měl správní orgán I. stupně vždy konkrétně uvést, zda taková okolnost přitěžuje danému protiprávnímu jednání, anebo naopak ulehčuje. Na základě zhodnocení všech pro případ příhodných okolností se teprve může dospět ke konečné výši ukládané pokuty. Vzhledem ke všemu výše uvedenému konstatuje rozkladový správní orgán, že napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se ruší pro svou nepřezkoumatelnost a věc se mu vrací k novému projednání. V rámci nového projednání by správní orgán I. stupně měl nově vymezit posuzovaný skutek uvedený ve výroku I., přičemž se mu dává ke zvážení, zda by předmět řízení neměl být překvalifikován na správní delikt dle 37a odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách, který lépe odpovídá skutkovému stavu věci. Zároveň by měla být při ukládání peněžité pokuty reflektována společenská škodlivost protiprávního jednání účastníka řízení, přičemž bude přihlíženo rovněž k majetkovým poměrům účastníka řízení. Správní orgán I. stupně je povinen řádně zhodnotit všechny relevantní polehčující a přitěžující okolnosti správního deliktu, přitom své úvahy musí promítnout náležitým způsobem a dostatečně konkrétně do odůvodnění ukládané pokuty. IČO: /20

20 Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k závěru, že rozklad účastníka řízení je důvodný, a proto jsem na základě svého oprávnění podle 123 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se podle 91 odst. 1 ve spojení s 152 odst. 4 správního řádu nelze odvolat. Ing. Mgr. Jaromír Novák předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu IČO: /20

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 10. července 2013 Čj. ČTÚ-51 313/2013-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-11537/2015-ERU V Praze dne 12. ledna 2016 Č. j. 11537-3/2015-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 9.9.2013 Čj. ČTÚ-50 165/2013-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 9.9.2013 Čj. ČTÚ-50 165/2013-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 9.9.2013 Čj. ČTÚ-50 165/2013-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 4. 2013 společnost Direct Parcel Distribution

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-09758/2015-ERU V Praze dne 4. listopadu 2015 Č. j. 09758-3/2015-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-05680/2016-ERU Praha 27. května 2016 Č. j. 05680-3/2016-ERU V', PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r v,,tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00826/20 l6-eru V Praze dne 2. února 2016 Č. j. 00826-3/2016-ERU v, PRIKAZ č. Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r 'V "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00839/2016-ERU V Praze dne ll. února 2016 Č. j. 00839-3/20 16-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 *UOHSX006I6F5* UOHSX006I6F5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 10. 2014,

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 8. července 2013 Čj. ČTÚ-51 525/2013-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007Q2P6* UOHSX007Q2P6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0743/2015/VZ-35724/2015/532/KSt Brno 23. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-02883/2016-ERU Č. j. 02883-6/2016-ERU V Ostravě dne 4. května 2016 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 12.11.2013 Čj. ČTÚ-83 613/2013-603 Na základě rozkladu, který podala dne 29. 7. 2013 společnost General Logistics Systems

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2008 Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , " "" ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-lOI02/2015-ERU V Praze dne 12. listopadu 2015 Č. j. 10102-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO* Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2009. *UOHSX001HGOO* UOHSX001HGOO Č.j. UOHS-R 78/2009/HS-15406/2009/310/JMa 30. listopadu 2009 V řízení o rozkladu, který proti usnesení Úřadu pro ochranu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006UV4H* UOHSX006UV4H PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R408/2014/VZ-7667/2015/323/MOd Brno 15. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 24. 11. 2014,

Více

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ , v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01529/20l6-ERU V Praze dne 22. února 2016 Č. j. 01529-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Ing. Alena Vitásková. Rozhodnuti

Ing. Alena Vitásková. Rozhodnuti Ing. Alena Vitásková j.: 01432-11 15-ERU Jihlavě dne 14. října 2015 Rozhodnuti o rozkladu společnosti Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ:: 272 32433 (dále též "účastník řízení"),

Více

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ ENERGETICKY REGULACNI URAD r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. OSR-I0895/2016-ERU Praha 26. října 2016 Č. j. 10895-3/2016-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001 Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ V Praze dne 18.6.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném z vlastního podnětu dne 23.5.2001, ve smyslu ustanovení 57 ve spojení s 60a zákona č.

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007G02D* UOHSX007G02D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0508/2015/VZ-23156/2015/513/JLí Brno: 14.8.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.10.2005 Sportovními kluby Zlín, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, zast. ředitelem Mgr. Pavlem Chwaszczem, proti

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 *UOHSX007T5PI* UOHSX007T5PI PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 8. 2015,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.8.2005

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007NURJ* UOHSX007NURJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0701/2015/VZ-33156/2015/513/JLí Brno: 13. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9. *UOHSX0041EUL* UOHSX0041EUL PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R171,201/2011/VZ-2176/2012/310/MMl/JSl V Brně dne: 9. února 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

Č. j. S 105/ /2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000

Č. j. S 105/ /2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000 Č. j. S 105/2000-152/2450/2000-Vs V Brně dne 1. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.7.2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007M9OE* UOHSX007M9OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc Brno 19. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S 200/01-153/4653/01-Dh V Brně dne 21. listopadu 2001

Č.j.: S 200/01-153/4653/01-Dh V Brně dne 21. listopadu 2001 Č.j.: S 200/01-153/4653/01-Dh V Brně dne 21. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015 *UOHSX006KGLN* UOHSX006KGLN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 27/2004-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 *UOHSX006PGDY* UOHSX006PGDY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007FPM3* UOHSX007FPM3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0498/2015/VZ-22824/2015/522/PKř Brno 12. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. POZE-00654/20 15-ERU V Praze dne 19. února 2015 Číslo jednací: 00654-5/20 15-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

Věc: Aplikovatelnost přechodného ustanovení k tzv. Husákově novele ZEK (č. 214/2013 Sb.)

Věc: Aplikovatelnost přechodného ustanovení k tzv. Husákově novele ZEK (č. 214/2013 Sb.) Okamžik zapracování předmětných změn ve smluvních podmínkách, popř. všeobecných či obdobných podmínkách, není rozhodný pro povinnost aplikovat novelizovaná ustanovení zákona o elektronických komunikacích

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2003-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Michala

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX0082GYE* UOHSX0082GYE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0056/2016/VZ-03996/2016/533/HKu Brno: 2. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

*uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z

*uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z *uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z Č. j. ÚOHS-R28/2009/VZ-5588/2009/310-LJa V Brně dne 7. května 2009 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne 2. 3. 2009 navrhovatelem Ing. arch. Jindřich Škrabal, podnikatel,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 6. 2010 V Praze dne 25. 6. 2010 č. j.: MZDR 33141/2010 sp.zn. FAR: L95/2010 k č.j. SUKLS157924/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 9/2007-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-01936/2016-ERU Praha 5. dubna 2016 Č. j. 01936-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více