(v neděli 26. října 2003)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(v neděli 26. října 2003)"

Transkript

1 S l o v o k e s l a v n o s t i p o s v ě c e n í k o s t e l a s v a t é h o B a r t o l o m ě j e (v neděli 26. října 2003) Lidé dnes obvykle přicházejí do chrámů, aby si stavbu prohlédli, obdivovali stavební sloh a výzdobu. Ptají se kdo a v kterém roce chrám vystavěl, kdy byl přestavován, opravován a kdo je autorem uměleckých děl, které jej zdobí. My věřící křesťané přicházíme z jiného důvodu. Pro nás je kostel Dům Boží, kde se scházíme ke společné modlitbě. Zpíváme Bohu chvály, vyznáváme své hříchy a litujeme jich, slavíme svátosti, především mši sv., a přijímáme Tělo Páně. To vše, abychom se posvěcovali a stávali se podobnými Božímu Synu, našemu Pánu, Ježíši Kristu, který má v každém chrámu svůj příbytek. Od něho, především dnes, když slavíme den posvěcení našeho kostela, slyšíme naléhavou výzvu: Nevíte, že vy jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch? Abychom byly opravdovým živým Božím chrámem, musíme pokorně přijímat Boží Slovo, které se láme v tomto hmotném chrámě, a soustředěně a plni důvěry se spoluúčastnili oběti Kristovy, kterou chce živě, spolu s námi, přinášet na odpuštění hříchů a spásu celého světa, abychom pak my, jako skutečný živý chrám Boží, žili uprostřed světa Kristovu lásku. -Otec Václav- Z m ě n a p o ř a d u b o h o s l u ž e b Od pondělí 20. října 2003 se přestěhujeme s bohoslužbami z Lorety a klášterního kostela sv. Vavřince do děkanského kostela sv. Bartoloměje a do kaple sv. Josefa ve farní budově. Čas konání bohoslužeb zůstává beze změny. Pondělí 7:00 Úterý Středa 18:00 Čtvrtek 7:00 Pátek 18:00 Sobota 7:00 Neděle 9:30 kaple sv. Josefa na faře není mše svatá kaple sv. Josefa na faře kaple sv. Josefa na faře děkanský kostel sv. Bartoloměje kaple sv. Josefa na faře děkanský kostel sv. Bartoloměje

2 S l o v o k h i s t o r i i s v á t k u V š e c h s v a t ý c h Hle, veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, plemen, kmenů a jazyků; stáli pře trůnem a před Beránkem a volali mocným hlasem: za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně a Beránkovi. (Zj 7,9). Slavnost všech svatých má svůj původ a kořen na Východě. Tam se ve čtvrtém století slavila památka všech mučedníků. Acta martyrum zápisy o výslechu a věznění, mučení a smrti křesťanů dala podnět k soustavnému připomínání těch, kteří své životy obětovali pro Krista při šíření křesťanství. O tři sta let později, 13. května 610 papež Bonifác IV. v Římě posvětil a zasvětil Matce Boží a všem svatým mučedníkům Pantheon původně chrám zasvěcený všem římským božstvům který církvi daroval byzantský císař a nechal sem přenést z katakomb velké množství ostatků mučedníků. Tentýž papež nechal v římském chrámu sv. Petra vybudovat kapli, zasvěcenou všem svatým. Papež Řehoř IV. ( ) pak ustanovil 1. listopad dnem všech svatých mučedníků. Svátek měl svou vigilii a oktáv, a to až do liturgické reformy v roce Dnes jej slavíme jak slavnost všech svatých, tedy nejen mučedníků. Liturgie opěvuje tajemství této slavnosti: Oni jsou chloubou tvé církve, Pane, v nich nám dáváš příklad a oni jsou naši přátelé, zastánci a pomocníci. Mezi nimi v nebeském Jeruzalémě je náš domov, k němuž putujeme s vírou v našeho Pána Ježíše Krista. (preface). Oslavujeme dnes ty, mezi které patříme. I nám Pán Ježíš říká: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odcházím, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. (Jn 14, 2) Cestu známe (Jn 14, 4). A liturgie dnešní slavnosti nás povzbuzuje, abychom po ní s důvěrou kráčeli. - Otec Antonín - K a l e n d á ř v ý z n a m n ý c h s v á t k ů 1. listopadu - neděle Slavnost všech svatých 2. listopadu - neděle Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 13. listopadu - čtvrtek Památka sv. Anežky České, panny 16. listopadu - neděle Poutní slavost sv. Alžběty Uherské v kapli v Dolních Křečanech mše svatá v 15: listopadu - neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 30. listopadu - neděle První neděle adventní 8. prosince - pondělí Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

3 N a n a š e z e m ř e l é v z p o m í n á m e s n a d ě j í Tak jako narození je bolestným tajemstvím mezi matkou a dítětem, tak smrt v lidském životě je bolestným tajemstvím mezi Bohem a člověkem. Tato slova velkého teologa 20. století Teilard de Chardin vyjadřují sílu křesťanství, v němž smrt ztrácí svou hrůzu. Když vzpomínáme v liturgii Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, myslíme na naše drahé v nadějí, že jim světlo věčné svítí. Tušení věčného života mají už pohanské národy. Měli své vzpomínkové dny, při nichž si připomínali své mrtvé. Příkladem jsou římské parentalie. Ve starozákonním lidu postupně rostlo vědomí, že zemřelí spravedliví žijí dál. O této smělé naději mluví například Kniha Moudrosti: Duše spravedlivých jsou v Boží ruce. Jejich smrt se pokládala za záhubu, v pokoji však přebývají. (Md 3, 1) V novozákonním lidu je fakt věčného života jasně formulován Božím Synem. Apoštol Pavel v Prvním listě Soluňanům píše: Protože věříme, že Ježíš Kristus umřel i vstal z mrtvých, věříme že s Ježíšem Bůh přivede i ty, kdo zemřeli ve spojení s ním. (1 Sol 4, 13). V liturgii památky slyšíme slova Já jsem vzkříšení a život a Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a Pavlovo Nesmíte pro zemřelé truchlit, jako to dělají ti, kdo nemají naději. Když rozsvěcujeme svíce na hrobech našich drahých zemřelých, a prosíme za ně v modlitbě, děláme to s nadějí v srdci, že i jim svítí věčné světlo a že spolu s Ježíšem přešli ze smrti do života. - Otec Antonín - Z l i t u r g i c k é h o k a l e n d á ř e : Odpustky (pouze) pro duše v očistci: lze získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela kde se pomodlíme modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu včetně pak při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, třeba jen v duchu, za zemřelé. V obou případech je třeba splnit následující podmínky: Přijetí sv. smíření (u sv. zpovědi buď chodíme-li pravidelně přibližně jednou v měsíci, nebo před tím, kdy chceme plnomocné odpustky získat), přijetí sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce, nemít ten den zalíbení v žádném hříchu.

4 Tanvald 2003 HURÁÁÁ, vyjíždíme! Naší partu tvořilo pět lidí: sestra Gábina, Pavel Tichý, Jitka T. a Tereza T. Tomáš K.. Pavel zajistil mikrobus z německé farnosti. Mikrobus pro 9 lidí, a tak bylo hodně prostoru a cesta pohodlná. Za 2 hodiny jsme byli u cíle! Přivítala nás milá cedulka na hlavních dveřích fary se zněním: Bezdomovci, neobtěžujte se sahat na tento zvonek, neboť zde nic nedostanete! Stisknutím zvonku spustíte alarm na místní stanici Policie ČR. Tak jsme váhali Naštěstí se otevřely dveře a byli jsme mile přivítáni otcem Michalem Podzimkem. Později jsme se zabydleli a byli seznámeni s místními pravidly: chod školky => dupání dětí Během našeho pobytu v Tanvaldu jsme se také seznámili s místní mládeží. Dali jsme se dohromady a doprovodili mše svaté zpěvem a kytarou. Pár příjemných chvil s námi prožili i Reverend a Jirka B.. Společně se popovídalo a posedělo u DVD. Náš tanvaldský vyhlídkový okruh Za pilného studia angličtiny (po zakoupení anglické gramatiky v knihkupectví) jsme se vydali na dvě vyhlídky v okolí Tanvaldu. Nestačili jsme ani vyjít z centra města a již jsme ztratili orientaci v plánku naší cesty. Byli jsme tedy zcela odkázáni na navigaci místních obyvatel. Nejkratší cestou jsme dorazili na vyhlídku Muchov a později na Terezínku. Naše cesta skončila úspěšně vynikající večeří, kterou byla argentinská pizza podle Gábiny. Šest plechů pro pět lidí Prales Jizera a hejnická bazilika minor Konečně jsme se vymanili ze spárů mobilních komunikačních technologií (GSM sítí) a mohli si dokonale vychutnat kouzlo přírody v okolí Jizery V Hejnicích jsme strávili další pěkné chvíle na mši svaté! Po té jsme si prohlédli celou baziliku a křížovou cestu. Zde v Hejnicích působil dva roky otec Antonín Hladký, a proto jsme zde na něj obzvlášť vzpomínali.

5 Palackého stezka a Bozkovské jeskyně Počasí nám přálo, a tak jsme opět podnikli výlet do přírody. Tentokrát tzv. Palackého stezkou, procházející údolím podél Kamenice. Cestou k Bozkovským jeskyním jsme navštívili poutní místo Bozkov a zdejší hospůdku Dřevěnku. Posilněni šopákem jsme vyrazili na prohlídku. Navlíkli jsme si ponožky, mikiny a svetry. Stejně jsme řádně promrzli, a tak jsme si pak udělali siestu na sluníčku a opět rozmrzli. Ještěd a Jablonné v Podještědí A abychom si poslední den naší dovolenky vychutnaly, vyjeli jsme si lanovkou na Ještěd za pěkným výhledem. Cestou domů jsme se zastavili v Jablonném v Podještědí. Zdejší kněz nás nejprve seznámil s životem paní Zdislavy a poté nás zavedl k relikviáři sv.zdislavy umístěného v podzemních prostorách kostela. Nejstrmější železnicí přes sklárnu až do pivovaru, aneb spojení příjemného s užitečným Tentokrát jsme nechali auto u farky a projeli jsme se jednou z nejzajímavějších železničních tratí, nejstrmější železnicí v České republice. Po zdolání pěti tunelů jsme dorazili až do Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu a historické sklářské muzeum. Při prohlídce výrobní dílny jsme se nechali inspirovat žíznivostí tamních sklářů, tudíž jsme naši prohlídku zakončili u výčepu. Při námitce na malé b, v Dej Bůh štěstí na nápojovém lístku, jsme byli od personálu poučeni, že pivovarský bůh je daleko skromnější než ten náš, a proto mu stačí jen malé b. Do rukou sv. Zdislavy jsme svěřili ve společné modlitbě naše společenství na farce a jeho průběh v příštím roce. Tento společně prožitý týden plný radosti, zážitků a Boží přítomnosti nás velmi obohatil. -Jerry & Cvrček-

6 T a k u ž n á m t o z a s e z a č a l o Už je to tady! Od 3. týdne v září se opět začalo scházet naše společenství mladých SPOLČO. Někteří vyrazili do světa (studovat), ale i přesto se naše řady rozrostly. Nemalou zásluhu na tom má i svatá Zdislava, které jsme svěřili na konci prázdnin naše spolčo. Program má opět tři třetiny, tentokrát však v jiném pořadí!!! Z třetí třetiny je první třetina a z první třetiny je třetina třetí (doufáme, že Vám je to všem jasné ). Tedy: kolem páté hodiny se začínají scházet herní maniaci, na kterých se už po týdnu projevují abstinenční příznaky po kalču (stolním fotbale) a ping-pongu. Ale i ti, kteří mají chuť připravit písničky s kytarou na mši svatou. To by byla náplň první třetiny. Zlatý střed však zůstal neměnný je jím mše svatá. Máme privilegium, měli jsme možnost si vybrat o čem budou páteční promluvy. Po demokratickém hlasování jsme vybrali souvislý výklad (samozřejmě po částech) evangelia podle Matouše. A po druhé třetině logicky následuje třetí třetina, která je naplněna dopředu připraveným tématem (např. Biblický kviz, co je pro mě modlitba ), návštěvou doma u někoho z nás (minule to odnesli Benediktovi Jirka si připravil skvělé hry a bylo to fajn). Tento týden to bylo dle hesla: ora et labora (z latiny: modli se a pracuj ) ~ uklidili jsme v sakristii. Duchovní síle jsme opět načerpali na mši. A ty fyzické? Ty pomohl obnovit Reverend. Po východu prvních třech hvězd jsme se s chutí zakousli do jeho steaků. Recept však neotiskneme, protože je tajný a neví ho ani sám autor. -Barbucha a Cvrček- S a l e s i á n s k é S t ř e d i s k o m l á d e ž e S přicházejícím novým školním rokem se snažíme oživit činnost Střediska mládeže.takže posuďte sami, jak se to daří. Takové Salesiánské středisko mládeže (SaSm) má mít standardně ve své náplni tři oblasti činnosti. zájmovou činnost pro děti volnočasové aktivity místo setkávání pro náctileté Podívejme se nejprve na historii Střediska v Rumburku a okolí. Toto středisko zde bylo založeno s příchodem salesiánů někdy kolem roku 94. Otec Oldřich pod jeho hlavičkou organizoval památné letní cyklistické tábory, jakož i autobusové výlety do Sebranic. Pro nadcházející roky s výhledem využití pro mládež pak opravoval i faru v Brtníkách. Před Střediskem formálně založeným Salesiánskou provincií se však až nyní otevřela možnost pracovat s dětmi a mládeží ve větším záběru. Jednak se na území farností, které jsou námi spravovány dokončila oprava fary v Jiříkově, což přímo umožnilo naplnění toho, co má činnost Střediska obsahovat. Takže v Rumburku probíhají volnočasové aktivity, v Jiříkově zájmová činnost pro děti a v Brtníkách (aspoň přes prázdniny) je místo setkávání pro náctileté.

7 Středisko je svým způsobem možnost pro nás vstoupit do prostoru, ve kterém se pohybuje mládež a děti. Je to abrahamovský krok směrem ven, ale i pozvání našeho Pána ke spolupráci, která zdánlivě nemá nic společného s farnostmi. Zakladatel mé kongregace svatý Jan rozeznal ve výše uvedeném způsobu práce s mladými volání Boží. Bude-li tedy Hospodin chtít, dá vzrůst i našemu Středisku. A protože jsem chtěl tuto aktivitu představit jen v hrubých rysech, nechám Michala Baráka ať vás v přístím čísle seznámí s konkrétnostmi. - O. Pavel T. - N o v ě o t e v ř e n á c h a r i t n í š k o l k a p ř i F a r n í c h a r i t ě R u m b u r k Od 1. října roku 2003 Farní charita Rumburk rozšířila nabídku svých služeb o školku pro nejmenší dětské klienty, a to v rámci již stávajícího projektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Doposud byl nízkoprahový klub zaměřen především na nabídku volnočasových aktivit pro školní děti a mládež, a to pouze v odpoledních hodinách. Tento klub sice mohou navštěvovat děti již od 4 let, program se však těmto předškolním dětem individuálně nevytváří a nepřizpůsobuje. Proto farní charita zareagovala na potřeby těchto malých dětí, jejich rodičů a celkově na společenskou potřebu v regionu a otevřela v rámci tohoto nízkoprahového klubu přípravné zařízení se speciálně zaměřeným programem pro předškolní děti ve věku 4-6 let tzv. charitní školku. Děti z charitní školky většinou pocházejí ze sociálně slabých, plně neintegrovaných či rómských rodin, které nenavštěvují žádné institucializované předškolní zařízení jako jsou klasické mateřské školy. Možná, že se ptáte, proč je tedy rodiče svěří do péče právě charitní školce. Je to proto, že zejména rómští rodiče získali již za tu několikaletou práci farní charity s dětmi důvěru, a tak své ratolesti jí již bez obav z diskriminace svěří. Dalším důvodem může být i stránka finanční, neboť charitní školka je pro děti bezplatná. Školka farní charity je pro předškoláky otevřena třikrát v týdnu v dopoledních hodinách na tři hodiny, po tuto dobu děti ve farní charitě nejen že alternativně využívají svůj volný čas, ale přitom se učí základním hygienickým návykům, základným dovednostem a vědomostem rozeznávat tvary a barvy, správně držet tužku a něco nakreslit, namalovat či vymodelovat, přednést básničku či zazpívat písničku a různá říkadla, tanečky, soustředit se na činnost, komunikovat s okolím a umět pracovat a hrát si v kolektivu apod. Cílem je dosáhnout úspěchu u zápisu do prvních tříd základní školy a následně i úspěchů v základní škole. pokračování na další straně

8 Farní charita se snaží tímto způsobem předcházet tomu, aby nedostatek znalostí a dovedností se pro tyto děti nestal ve školních letech handicapem a aby děti absolvující program charitní školky byly na stejné znalostí a vědomostní úrovni jako děti, které docházely do mateřské školy. Školku nám pomohla materiálně vybavit sestřička Birgit ze sousední německé farnosti, která nás obdarovala koberci pro děti a základními pomůckami pro její činnost. Za její obětavost, ochotu a projevenou lásku k bližnímu ji tímto mnohokrát děkujeme. Projekt je finančně podporován ÚP Děčín, MPSV ČR, OSF Praha, Ústeckým krajem a MÚ Rumburk. -Kateřina Ondrušová (pracovnice farní charity)- I n t e r n e t o v é s t r á n k y n a š í f a r n o s t i Zajímá Vás historie sv. Bartoloměje, rozpis bohoslužeb, co se děje ve farnosti? Od budou na adrese vystaveny naše webové stránky. Naleznete zde mnoho informací o farnosti, o zájmových kroužcích, o plánovaných akcích také fotografie, aktuality, internetovou podobu Barta a mnoho jiných zajímavostí. - Jerry - K a l e n d á ř a k c í 17. listopadu pondělí výšlap klubu dýmkařů (s rodinami + Václav a Toník) 5. prosince pátek Mikuláš na faře v Rumburku prosince so-ne Vánoční trhy na faře ve spolupráci s Domem Kultury 21. prosince neděle Koncert ve Vavřinci - dětský sbor Šenováček 23. prosince úterý Vánoční koncert ve Vavřinci 26. prosince pátek Živý betlém 27. prosince sobota Silvestr na ledě pro děti Vydává jako občasník Římskokatolická farnost Rumburk Dobrovského nám. 379 / 11, tel: , Kontaktní osoba za redakci Pavel Kadlečík Upozornění: příspěvky nemusí souhlasit s názory redakce.