JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLATNOST OD

2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST NA ZF JU Interní směrnice V zájmu zajištění jednotného postupu při provádění doplňkové činnosti fakultními útvary ZF JU v Č. Budějovicích, děkanát ZF JU stanovil na základě zákona o Vysokých školách 111/98 Sb. a Opatření rektora o doplňkové činnosti č. 67 rektorátu JU, následující podmínky k provádění doplňkové činnosti (dále jen DČ) v rámci Zemědělské fakulty. 1. Charakteristika DČ 1. Zemědělská fakulta může provozovat DČ mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, za předpokladu, že ve své hlavní činnosti p l n í ú k o l y stanovené zřizovatelem a že prostředky získané DČ využívá ke z k v a l i t n ě n í své h l a v n í č i n n o s t i. 2. DČ nejsou ty činnosti, které má fakulta ve statutu jako své poslání, jako hlavní činnosti. 3. Obecné vymezení druhů DČ, které lze na Zemědělské fakultě provozovat, obsahuje statut ZF. Konkrétní druhy DČ obsahuje následující přehled: (odst. 2 opatření kvestora) - zabezpečování studia pro studenty SAMOPLÁTCE - pořádání vzdělávacích kurzů v různých oblastech pro veřejnost (inseminační, pro chovatele hosp. zvířat, myslivosti - pro získání loveckého průkazu, výpočetní techniky, jazykové aj.) 2

3 - poradenská a konzultační činnost v různých oborech souvisejících s odborným zaměřením kateder tj. v oblastech: ekonomiky, výpočetní techniky, chemie, ochrany životního prostředí aj. - rozborová činnost : testy a zpracování studií s odborným zaměřením jednotlivých kateder, laboratorní rozbory, ekonomické analýzy podniků, zpracování studií optimálního způsobu hospodaření v různých územních lokalitách z hledisek ekonomických i ekologických - zjišťování údajů pro optimální způsob hospodaření v oblasti Temelína - externí oponentské posudky k projektům v oblasti : ekonomiky podniků, ekonomiky zemědělství, lesního a vodního hospodářství - ubytování v prostorách sociálního zařízení KTV, chatový tábor Lipno Karlovy dvory - zemědělská činnost - obchodní činnost a prodej - v oblasti knižní produkce - vydavatelská činnost - skripta Seznam platných živnostenských oprávnění JU je uveden v příloze č. 1 tohoto vnitřního řádu. Do oblasti zdanitelných příjmů tj. de facto jako další druh DČ, patří již ze zákona příjmy z reklam (zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů). Činnosti podléhající živnostenskému zákonu jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona č. 455/91 Sb. A) OHLAŠOVACÍ a/ v o l n é : - analýzy laboratorní činnosti - poradenská činnost - rozmnožování a kopírování písemností 3

4 b/ v á z a n á : - jazykové kurzy - školení a výcvik řidičů - činnost výpočetního střediska / zpracování dat, kurzy obsluhy výpočetní techniky, úprava dodaných programů/ pozn. : vlastní programy jsou mimo živnostenský zákon B) KONCESOVANÉ - autobusová a automobilová doprava Činnosti podléhající živnostenskému zákonu mohou být provozovány až po obdržení živnostenského oprávnění. Právnické osobě provozující činnost bez živnostenského oprávnění, která je předmětem živnosti, může být vyměřena pokuta v následující výši : při ohlašovací - volné až 500 tis. Kč - vázané až 750 tis. Kč koncesované tis. až l milion Kč Z toho vyplývá, že VYSTAVENÍ živnostenského listu si zajistí prostřednictvím rektorátu JU ta organizační jednotka fakulty, která bude takovou činnost provozovat a pro tuto konkrétní činnost ustanoví odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat následující podmínky : a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost Oprávněnost provozovat DČ vznikne : a) u ohlašovacích živností - dnem ohlášení b) u koncesovaných - dnem doručení koncesní listiny Průkazem živnostenského oprávnění je : - živnostenský list - koncesní listina 4

5 ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE - je fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný technický provoz DČ. Odborná způsobilost se prokazuje : a) u živnosti volné - se odborná ani jiná způsobilost nevyžaduje. b) u živnosti vázané je upravena zvláštním předpisem, uvedeným v příl. č. 2 zákona č. 455/91 Sb. - pro jazykové kurzy - dokončené studium přísl. jazyků na vysoké škole, nebo vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky - činnost výpočetního ústavu - středoškolské vzdělání zakončené maturitou, nebo VŠ c) u živnosti koncesované - viz. přílohu zákona č. 455/91 Sb. Náležitosti ohlašovací živnosti : Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím rektorátu JU živnostenskému úřadu místně příslušného podle sídla podnikatele, nebo místa podnikání. VOLNÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ města VÁZANÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ okresu Podklady pro získání živnosti /právnické osoby/ - řádně vyplněný tiskopis OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI /práv. osoby/ - výpis z rejstříku trestů svého odpovědného zástupce - doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce - doklad zaměstnavatele o založení právnické osoby - doklad o souhlasu obce s umístěním provozovny SJEDNÁVÁNÍ DČ Doplňkovou činnost si sjednává pracoviště, které bude zakázku realizovat, na základě písemné objednávky. Po obdržení objednávky vypracuje vedoucí řešitelského pracoviště nebo jím pověřený pracovník návrh smlouvy, jejíž nedílnou součástí je předkalkulace nákladů, výnosů a zisku. Takto zpracovaný návrh překontroluje a podepíše vedoucí řešitelského pracoviště a předloží ke schválení děkanovi fakulty. Po schválení a oboustranném podpisu smlouvy může být DČ zahájena. 4. Pro DČ lze využívat jednak schopnosti zaměstnanců a studentů (i doktorandů), jednak i kapacit zařízení fakulty dočasně nepoužívaných pro hlavní činnost. 5. Na ZF JU mohou vykonávat DČ všechny katedry a pracoviště se souhlasem 5

6 děkana, v souladu s platnými předpisy o DČ. 6. ZF JU smí poskytnout část své kapacity tj. zaměstnance, prostory, či vybavení pro realizaci DČ pouze za předpokladu, že tím nenaruší plnění svých úkolů v rámci hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. 2 Financování DČ a účetnictví 1. S ohledem na čl. 5 Opatření rektora nelze DČ financovat z prostředků dotace na hlavní činnost. To znamená, že DČ nesmí být v ročním úhrnu ztrátová. 2. DČ musí být účetně oddělena od činnosti hlavní. 3. U nákladů, které lze v průběhu roku obtížně sledovat odděleně pro DČ a hlavní činnost, je nutno zajistit jejich rozúčtování podle objektivního kritéria, nejpozději do konce běžného roku. Doplněk 2 bodu TVORBA CEN A KALKULACE (viz. čl. 2 Opatření kvestora) Tvorba cen za výkony v rámci doplňkové činnosti vychází ze zákona č. 525/90 Sb. Ceny za prováděnou DČ mají smluvní charakter. Mohou být proto proměnlivé podle poměru nabídky a poptávky. V ceně DČ musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s touto činností a příslušný zisk. Cena je stanovena na základě předběžné kalkulace, podle kalkulačního vzorce. V případě opakujících se výkonů (ubytování, stravování, prodej skript apod.) může být cena stanovena podle ceníků tvořených na základě kalkulací. DČ nesmí být v žádném případě ztrátová. Náklady každé zakázky musí být pokryty výnosy s přiměřenou mírou zisku. Kalkulační vzorec : - přímé náklady - režijní náklady - fakulty - katedry (útvaru) - zisk - hrubý 6

7 - odpočet daně z příjmu - čistý zisk Náklady spojené s DČ nelze hradit z prostředků rozpočtu na hlavní činnost fakulty. Proto veškeré tyto náklady spojené s DČ musí být zahrnuty do ceny za DČ. Jednotlivé druhy nákladů jsou uvedeny v kalkulačním listu, který je přílohou této interní směrnice, viz příloha č. 6 a 10. Mzdové náklady (pracovní náklady) Pro sestavení předkalkulace je nutno použít předpokládaný počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků zúčastněných na příslušné DČ násobený hodinovou sazbou odvozenou zařazením pracovníka do příslušné třídy a stupně, zvýšenou o 25 % osobního příplatku (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. Pro výslednou kalkulaci se použijí skutečně odpracované hodiny. Odpisy Podíl odpisů použitého základního prostředku pro DČ vypočteme podle vzorce : roč. odpis použitého ZP pro DČ x počet dnů využívání ZP pro DČ 365 dnů Výši odpisů je nutno stanovit po dohodě s ekonomickým oddělením. Režijní náklady fakultní jsou součástí kalkulované ceny a činí 20 % z celkových nákladů Režijní náklady katedrové Výši stanoví řešitel. Na základě předložení kalkulace společně s podepsanou smlouvou o DČ se o hodnotu této režie zvýší rozpočet katedry (útvaru) řešitele. Toto zvýšení rozpočtu katedry je podmíněno dosažením 10 % zisku z DČ ZISK Z DČ A JEHO ROZDĚLENÍ (ČISTÝ ZISK) Jelikož DČ je konána za účelem tvorby zisku, je tedy i zisk součástí ceny za vykonanou DČ. Závazný minimální zisk pro účely DČ je stanoven ve výši 10 % vynaložených nákladů (tj. z přímých i režijních) pro konkrétní smlouvu o DČ. Při vykázání menšího zisku v předběžné kalkulaci než 10 %, nebude smlouva o DČ schválena, 7

8 neboť organizace je povinna takovouto činnost zamítnout. Horní hranice zisku není omezena. Fakturovaná částka DČ předchozího roku bude použita do rozvrhové základny pro rozdělení části rozpočtu NIV kateder určené na TVŮRČÍ ČINNOST pro následující rozpočtový rok. Předpokladem je, že bude dodržena výše čistého zisku z DČ min. v plánované výši 10%. 4. Účetnictví se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem 563/91 Sb. o účetnictví a dále současně platnou účtovou osnovou a postupy účtování, též podle ustanovení 20 odst. 5 Zák. 111/98 o vysokých školách. Účetnictví DČ musí být od hlavní činnosti účetně odděleno. Pro toto odlišení slouží komplexní položka 9, resp. 09; hlavní činnost je označena komplexní položkou 1, resp. 01. Za odlišení nákladů a výnosů z hlediska jejich charakteru zodpovídá vedoucí EO ZF JU. Pokud bude doklad o DČ řádně označen řešitelem. V účetním systém ZF JU jsou odděleně sledovány náklady a výnosy jednotlivých zakázek doplňkové činnosti. Řešitel je odpovědný za řádné označení dokladů, které mají vztah k DČ: uvádět zejména DČ a registrační číslo smlouvy. Výdaje na DČ musí být v plné výši pokryty příjmy z ní. Pokud byly v průběhu roku dočasně použity k úhradě těchto nákladů prostředky z hlavní činnosti, musí být tyto prostředky po ukončení každého čtvrtletí, nejpozději však do konce kalendářního roku vráceny zpět do prostředků hlavní činnosti. Prostředky získané DČ jsou mimorozpočtovými zdroji. 3 Pracovně právní vztahy a odměňování 1. Práce v rámci DČ mohou vykonávat - zaměstnanci fakulty přijatí do pracovního poměru za účelem výkonu práce pro DČ - zaměstnanci fakulty nad rámec svých pracovních povinností pro hlavní činnost - externí pracovníci přijati na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr - studenti (i doktorandi) školy na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr 8

9 Se zaměstnancem vykonávajícím práce nad rámec svých pracovních povinností za předpokladu, že se jedná o práce jiného druhu, než je v pracovní smlouvě, může být uzavřen vedlejší, případně souběžný pracovní poměr nebo dohoda o práci mimo pracovní poměr (Dohoda o provedení práce, resp. Dohoda o pracovní činnosti). Studenti mohou vykonávat práce pro DČ pouze na základě uzavření odpovídajícího pracovně právního vztahu, jako osoby zmíněné výše. Práce v DČ zaměstnancům povoluje jejich přímý nadřízený, studentům děkan fakulty. 2. Odměňování v rámci DČ se řídí stejnými pravidly jako odměňování v činnosti hlavní. Odměna za práce vykonávané v DČ se stanoví hodinovou sazbou násobenou počtem odpracovaných hodin. Hodinová sazba je 1/185 měs. platu + 25 % OP (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. 3. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady použité pro odměňování za práce konané v rámci DČ jsou n á k l a d e m DČ. 4. Odměňování pracovníků vykonávajících práce pro DČ na základě DOHOD o práci konané mimo pracovní poměr se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 5. Technicko - hospodářským pracovníkům děkanátu zabezpečující agendu spojenou s DČ se poskytuje odměna ve výši 3 % z přímých mezd odpracovaných jak v pracovní tak i mimopracovní době. 6. Odměny zaměstnanců za práce konané v pracovní době se účtují odběrateli v úhrnu odměn a při konečném zúčtování práce jsou refundovány z DČ do činnosti hlavní. 7. Mzdové nároky z DČ se zdaňují podle obecně platných předpisů o dani z příjmů ze závislé činnosti. U interních pracovníků se zdaňují společně se mzdou. Výplata mzdových nároků za práci v DČ je prováděna průběžně na základě podkladů předložených pracovníkem zodpovědným za řešení smlouvy o DČ. 4 9

10 Použití prostředků DČ 1. Prostředků získaných z DČ ZF JU využívá - ke zkvalitnění své hlavní činnosti - pro rozvoj samotné DČ 2. Hospodářský výsledek z DČ se po zdanění spolu s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti rozdělí v následujícím roce do jednotlivých fondů v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku je součástí výroční zprávy o hospodaření. Pro zkvalitnění hlavní činnosti ZF mohou být prostředky získané z DČ použity až po jejich přetransformování do fondů ZF. (Např. Fond odměn, Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní). 3. Výjimečně lze použít prostředků z DČ pro hlavní činnost i v průběhu běžného roku za předpokladu, že fakulta /katedra/ zajistí roční hrubý zisk z DČ v dostatečné výši tak, aby kromě použité částky bylo možno pokrýt i daňové povinnosti organizace. 4. Hospodářský výsledek z DČ po zdanění zůstává plně k dispozici fakultě. 5. O způsobu použití prostředků získaných z DČ za fakultu rozhoduje děkan. Přehled o vytvořeném zisku z DČ jednotlivých fakultních útvarů vede za příslušný rok ekonomické oddělení. Z použitelných prostředků vytvořených DČ lze hradit - krytí potřeb neinvestičního charakteru - další rozvoj doplňkové činnosti - úhradu překročených nákladů fakultního rozpočtu 5 10

11 Zákonný rámec DČ Doplňková činnost na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, (dále jen ZF JU), je provozována na základě zákona č 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákona o VŠ) a Pravidel o hospodaření JU. DČ dle 20 odst. 2. Zák. 111/98 Sb. je taková činnost, kterou ZF JU provádí za úplatu a která navazuje na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost, nebo která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. DČ nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost hlavní činnosti ZF JU. Dle 20 odst. 1 Zák. 111/98 Sb. je ZF JU povinna využívat svůj majetek k plnění úkolů ve vzdělávací, vědecké a výzkumné nebo další tvůrčí činnosti Vedle toho jej může využívat také pro doplňkovou činnost. Tato možnost je vyloučena u majetku pořízeného z účelových dotací na vědeckou a výzkumnou činnost, pokud je k tomu ZF JU zavázána podmínkami danými poskytovatelem dotací. Provádění DČ na ZF JU se řídí dalšími obecně platnými předpisy a to zejména - zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, - zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a jeho prováděcími předpisy tj. mj. vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytované z užívání bytu, - zákonem. č. 513/1999 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění - zákonem. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, a dalšími předpisy, kterými se ZF JU řídí při vykonávání své hlavní činnosti (zákony daňové, zákony z oblasti pracovně právní a mzdové, oblasti ochrany osobních údajů, autorských práv apod.) 6 Společná ustanovení 1. V případě prodeje výrobků, výpěstků, děl a služeb, které vznikly v rámci výuky se jedná o příjmy z hlavní činnosti, neboť náklady na jejich získání byly hrazeny z dotace na hlavní činnost. Takto získané prostředky jsou součástí výnosů fakulty. 2. Tato směrnice ZF JU nahrazuje dosavadní směrnici o VHČ z

12 3. Zrušuje se interní směrnice platná od Tato směrnice nabývá platnosti od tajemník ZF děkan ZF V Č. Budějovicích dne Stručný pracovní postup při realizaci DČ na ZF JU 12

13 1) Před zahájením DČ musí řešitel zjistit, zda je činnost registrována na rektorátu JU. V případě že není, je nutné zjistit, zda jde o živnost - volnou - vázanou - či koncesovanou 2) V případě, že jde o živnost, je nutno vyřídit si živnostenský list ve spolupráci s rektorátem JU. Požadavky ZF JU na zřízení nových živností, na změny ve stávajících živnostenských oprávněních (změny odpovědných zástupců organizace) jsou předkládány kvestorovi JU. 3) Objednávky na DČ přijímá pracoviště, které bude zakázku realizovat. Vedoucí pracoviště buď sám, nebo jím pověřená osoba zpracuje PŘEDBĚŽNOU KALKULACI podle přílohy č. 6, která obsahuje souhrn - potřebných materiálových, pracovních a jiných nákladů pro realizaci DČ - režijní náklady - zisk Kalkulaci předloží ke kontrole na EO ZF. 4) Po odsouhlasení předběžné kalkulace na EO, vedoucí řešitelského útvaru nebo jím pověřený pracovník vyhotoví návrh SMLOUVY O DČ dle přílohy č. 2. Tento návrh smlouvy spolu s předběžnou kalkulací předloží pracoviště k odsouhlasení objednateli. Souhlasí-li objednatel s návrhem smlouvy, předá vedoucí řešitelského pracoviště smlouvu k podpisu děkanovi. 5) Po oboustranném podpisu smlouvy je nutno smlouvu předat na EO k přidělení registračního čísla, pod kterým je DČ vedena. Až po této registraci je možno zahájit práce na DČ s tím, že VEŠKERÉ doklady mající vztah k DČ musí být VÝRAZNĚ označeny DČ a jejím r e g i s t r a č n í m č í s l e m, pod kterým je smlouva evidována na EO. 13

14 6) Způsob financování a FAKTURACE. Je nutno dodržet zásadu, že v jednotlivých čtvrtletích je možno náklady potřebné pro realizaci DČ zálohovat z rozpočtu hlavní činnosti s tím, že poskytnutou zálohu je nutno po uplynutí čtvrtletí vyfakturovat odběrateli i když DČ ještě nebyla dokončena. Tímto bude poskytnutá záloha vyrovnána ve vztahu k hlavní činnosti. Podklady pro vystavení faktury odběrateli předá řešitel na EO. Pracovnice EO následně vystaví dílčí fakturu. Koncem roku, tj. do příslušného roku je povinností řešitele zajistit fakturaci podle předchozího odstavce tak, aby mohl odběratel provést úhradu faktury do příslušného roku. Tuto fakturaci je nutno provést i v případě, že dokončení zadané DČ bude uskutečněno až v následujícím roce. 7) Konečné vyúčtování zakázky se provádí na základě sestavení dokladu VÝSLEDNÁ KALKULACE viz příloha č výslednou kalkulaci zpracuje řešitel úkolu DČ na předepsaném formuláři, který podepíše vedoucí řešitelského útvaru a následně ji předloží ke kontrole na EO ZF JU - pracovník EO provede kontrolu formální správnosti - po kontrole na EO tajemník ZF podepíše toto zúčtování - následně pak pracovník EO provede fakturaci zakázky, která byla dokončena - mzdová účtárna provede likvidaci odměn pracovníkům, kteří se na DČ podíleli na základě příloh 7 a 8 - výplata těchto odměn bude uskutečněna v nejbližším výplatním termínu Přílohy: 1. Seznam platných živnostenských oprávnění pro JU 2. Smlouva o DČ 3. Přihláška na kursy a semináře 4. Předpokládané pracovní náklady zaměstnanci 5. Předpokládané pracovní náklady na dohody 6. Předběžná kalkulace 7. Výkaz odpracovaných hodina na DČ 8. Vyúčtování pracovních nákladů zaměstnanci 9. Vyúčtování pracovních nákladů na dohody 10. Výsledná kalkulace vyúčtování zakázky 14

Příloha č. 1. k Vnitřnímu řádu doplňkové činností na JU

Příloha č. 1. k Vnitřnímu řádu doplňkové činností na JU Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu doplňkové činností na JU Seznam platných živnostenských oprávnění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Polygrafická výroba (Okresní ŽÚ) - odpovědný zástupce P.Pešek

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti B3-14/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-14/2-SR Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora UP upravuje

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Režijní náklady. Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011

Režijní náklady. Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011 Režijní náklady Ing. Martina Froschová, Liberec 13.10.2011 Struktura režijních nákladových středisek a pracovišť řídí se pokynem č. 02/2011 o ekonomické struktuře TUL, zavedení režijních nákladových středisek

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST rektor Plzeň 18. května 2001 R-268-01 Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Tato směrnice upravuje způsob provádění doplňkové činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni. (dále jen ZČU.) Článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více