JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLATNOST OD

2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST NA ZF JU Interní směrnice V zájmu zajištění jednotného postupu při provádění doplňkové činnosti fakultními útvary ZF JU v Č. Budějovicích, děkanát ZF JU stanovil na základě zákona o Vysokých školách 111/98 Sb. a Opatření rektora o doplňkové činnosti č. 67 rektorátu JU, následující podmínky k provádění doplňkové činnosti (dále jen DČ) v rámci Zemědělské fakulty. 1. Charakteristika DČ 1. Zemědělská fakulta může provozovat DČ mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, za předpokladu, že ve své hlavní činnosti p l n í ú k o l y stanovené zřizovatelem a že prostředky získané DČ využívá ke z k v a l i t n ě n í své h l a v n í č i n n o s t i. 2. DČ nejsou ty činnosti, které má fakulta ve statutu jako své poslání, jako hlavní činnosti. 3. Obecné vymezení druhů DČ, které lze na Zemědělské fakultě provozovat, obsahuje statut ZF. Konkrétní druhy DČ obsahuje následující přehled: (odst. 2 opatření kvestora) - zabezpečování studia pro studenty SAMOPLÁTCE - pořádání vzdělávacích kurzů v různých oblastech pro veřejnost (inseminační, pro chovatele hosp. zvířat, myslivosti - pro získání loveckého průkazu, výpočetní techniky, jazykové aj.) 2

3 - poradenská a konzultační činnost v různých oborech souvisejících s odborným zaměřením kateder tj. v oblastech: ekonomiky, výpočetní techniky, chemie, ochrany životního prostředí aj. - rozborová činnost : testy a zpracování studií s odborným zaměřením jednotlivých kateder, laboratorní rozbory, ekonomické analýzy podniků, zpracování studií optimálního způsobu hospodaření v různých územních lokalitách z hledisek ekonomických i ekologických - zjišťování údajů pro optimální způsob hospodaření v oblasti Temelína - externí oponentské posudky k projektům v oblasti : ekonomiky podniků, ekonomiky zemědělství, lesního a vodního hospodářství - ubytování v prostorách sociálního zařízení KTV, chatový tábor Lipno Karlovy dvory - zemědělská činnost - obchodní činnost a prodej - v oblasti knižní produkce - vydavatelská činnost - skripta Seznam platných živnostenských oprávnění JU je uveden v příloze č. 1 tohoto vnitřního řádu. Do oblasti zdanitelných příjmů tj. de facto jako další druh DČ, patří již ze zákona příjmy z reklam (zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů). Činnosti podléhající živnostenskému zákonu jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona č. 455/91 Sb. A) OHLAŠOVACÍ a/ v o l n é : - analýzy laboratorní činnosti - poradenská činnost - rozmnožování a kopírování písemností 3

4 b/ v á z a n á : - jazykové kurzy - školení a výcvik řidičů - činnost výpočetního střediska / zpracování dat, kurzy obsluhy výpočetní techniky, úprava dodaných programů/ pozn. : vlastní programy jsou mimo živnostenský zákon B) KONCESOVANÉ - autobusová a automobilová doprava Činnosti podléhající živnostenskému zákonu mohou být provozovány až po obdržení živnostenského oprávnění. Právnické osobě provozující činnost bez živnostenského oprávnění, která je předmětem živnosti, může být vyměřena pokuta v následující výši : při ohlašovací - volné až 500 tis. Kč - vázané až 750 tis. Kč koncesované tis. až l milion Kč Z toho vyplývá, že VYSTAVENÍ živnostenského listu si zajistí prostřednictvím rektorátu JU ta organizační jednotka fakulty, která bude takovou činnost provozovat a pro tuto konkrétní činnost ustanoví odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat následující podmínky : a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost Oprávněnost provozovat DČ vznikne : a) u ohlašovacích živností - dnem ohlášení b) u koncesovaných - dnem doručení koncesní listiny Průkazem živnostenského oprávnění je : - živnostenský list - koncesní listina 4

5 ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE - je fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný technický provoz DČ. Odborná způsobilost se prokazuje : a) u živnosti volné - se odborná ani jiná způsobilost nevyžaduje. b) u živnosti vázané je upravena zvláštním předpisem, uvedeným v příl. č. 2 zákona č. 455/91 Sb. - pro jazykové kurzy - dokončené studium přísl. jazyků na vysoké škole, nebo vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky - činnost výpočetního ústavu - středoškolské vzdělání zakončené maturitou, nebo VŠ c) u živnosti koncesované - viz. přílohu zákona č. 455/91 Sb. Náležitosti ohlašovací živnosti : Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím rektorátu JU živnostenskému úřadu místně příslušného podle sídla podnikatele, nebo místa podnikání. VOLNÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ města VÁZANÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ okresu Podklady pro získání živnosti /právnické osoby/ - řádně vyplněný tiskopis OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI /práv. osoby/ - výpis z rejstříku trestů svého odpovědného zástupce - doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce - doklad zaměstnavatele o založení právnické osoby - doklad o souhlasu obce s umístěním provozovny SJEDNÁVÁNÍ DČ Doplňkovou činnost si sjednává pracoviště, které bude zakázku realizovat, na základě písemné objednávky. Po obdržení objednávky vypracuje vedoucí řešitelského pracoviště nebo jím pověřený pracovník návrh smlouvy, jejíž nedílnou součástí je předkalkulace nákladů, výnosů a zisku. Takto zpracovaný návrh překontroluje a podepíše vedoucí řešitelského pracoviště a předloží ke schválení děkanovi fakulty. Po schválení a oboustranném podpisu smlouvy může být DČ zahájena. 4. Pro DČ lze využívat jednak schopnosti zaměstnanců a studentů (i doktorandů), jednak i kapacit zařízení fakulty dočasně nepoužívaných pro hlavní činnost. 5. Na ZF JU mohou vykonávat DČ všechny katedry a pracoviště se souhlasem 5

6 děkana, v souladu s platnými předpisy o DČ. 6. ZF JU smí poskytnout část své kapacity tj. zaměstnance, prostory, či vybavení pro realizaci DČ pouze za předpokladu, že tím nenaruší plnění svých úkolů v rámci hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. 2 Financování DČ a účetnictví 1. S ohledem na čl. 5 Opatření rektora nelze DČ financovat z prostředků dotace na hlavní činnost. To znamená, že DČ nesmí být v ročním úhrnu ztrátová. 2. DČ musí být účetně oddělena od činnosti hlavní. 3. U nákladů, které lze v průběhu roku obtížně sledovat odděleně pro DČ a hlavní činnost, je nutno zajistit jejich rozúčtování podle objektivního kritéria, nejpozději do konce běžného roku. Doplněk 2 bodu TVORBA CEN A KALKULACE (viz. čl. 2 Opatření kvestora) Tvorba cen za výkony v rámci doplňkové činnosti vychází ze zákona č. 525/90 Sb. Ceny za prováděnou DČ mají smluvní charakter. Mohou být proto proměnlivé podle poměru nabídky a poptávky. V ceně DČ musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s touto činností a příslušný zisk. Cena je stanovena na základě předběžné kalkulace, podle kalkulačního vzorce. V případě opakujících se výkonů (ubytování, stravování, prodej skript apod.) může být cena stanovena podle ceníků tvořených na základě kalkulací. DČ nesmí být v žádném případě ztrátová. Náklady každé zakázky musí být pokryty výnosy s přiměřenou mírou zisku. Kalkulační vzorec : - přímé náklady - režijní náklady - fakulty - katedry (útvaru) - zisk - hrubý 6

7 - odpočet daně z příjmu - čistý zisk Náklady spojené s DČ nelze hradit z prostředků rozpočtu na hlavní činnost fakulty. Proto veškeré tyto náklady spojené s DČ musí být zahrnuty do ceny za DČ. Jednotlivé druhy nákladů jsou uvedeny v kalkulačním listu, který je přílohou této interní směrnice, viz příloha č. 6 a 10. Mzdové náklady (pracovní náklady) Pro sestavení předkalkulace je nutno použít předpokládaný počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků zúčastněných na příslušné DČ násobený hodinovou sazbou odvozenou zařazením pracovníka do příslušné třídy a stupně, zvýšenou o 25 % osobního příplatku (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. Pro výslednou kalkulaci se použijí skutečně odpracované hodiny. Odpisy Podíl odpisů použitého základního prostředku pro DČ vypočteme podle vzorce : roč. odpis použitého ZP pro DČ x počet dnů využívání ZP pro DČ 365 dnů Výši odpisů je nutno stanovit po dohodě s ekonomickým oddělením. Režijní náklady fakultní jsou součástí kalkulované ceny a činí 20 % z celkových nákladů Režijní náklady katedrové Výši stanoví řešitel. Na základě předložení kalkulace společně s podepsanou smlouvou o DČ se o hodnotu této režie zvýší rozpočet katedry (útvaru) řešitele. Toto zvýšení rozpočtu katedry je podmíněno dosažením 10 % zisku z DČ ZISK Z DČ A JEHO ROZDĚLENÍ (ČISTÝ ZISK) Jelikož DČ je konána za účelem tvorby zisku, je tedy i zisk součástí ceny za vykonanou DČ. Závazný minimální zisk pro účely DČ je stanoven ve výši 10 % vynaložených nákladů (tj. z přímých i režijních) pro konkrétní smlouvu o DČ. Při vykázání menšího zisku v předběžné kalkulaci než 10 %, nebude smlouva o DČ schválena, 7

8 neboť organizace je povinna takovouto činnost zamítnout. Horní hranice zisku není omezena. Fakturovaná částka DČ předchozího roku bude použita do rozvrhové základny pro rozdělení části rozpočtu NIV kateder určené na TVŮRČÍ ČINNOST pro následující rozpočtový rok. Předpokladem je, že bude dodržena výše čistého zisku z DČ min. v plánované výši 10%. 4. Účetnictví se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem 563/91 Sb. o účetnictví a dále současně platnou účtovou osnovou a postupy účtování, též podle ustanovení 20 odst. 5 Zák. 111/98 o vysokých školách. Účetnictví DČ musí být od hlavní činnosti účetně odděleno. Pro toto odlišení slouží komplexní položka 9, resp. 09; hlavní činnost je označena komplexní položkou 1, resp. 01. Za odlišení nákladů a výnosů z hlediska jejich charakteru zodpovídá vedoucí EO ZF JU. Pokud bude doklad o DČ řádně označen řešitelem. V účetním systém ZF JU jsou odděleně sledovány náklady a výnosy jednotlivých zakázek doplňkové činnosti. Řešitel je odpovědný za řádné označení dokladů, které mají vztah k DČ: uvádět zejména DČ a registrační číslo smlouvy. Výdaje na DČ musí být v plné výši pokryty příjmy z ní. Pokud byly v průběhu roku dočasně použity k úhradě těchto nákladů prostředky z hlavní činnosti, musí být tyto prostředky po ukončení každého čtvrtletí, nejpozději však do konce kalendářního roku vráceny zpět do prostředků hlavní činnosti. Prostředky získané DČ jsou mimorozpočtovými zdroji. 3 Pracovně právní vztahy a odměňování 1. Práce v rámci DČ mohou vykonávat - zaměstnanci fakulty přijatí do pracovního poměru za účelem výkonu práce pro DČ - zaměstnanci fakulty nad rámec svých pracovních povinností pro hlavní činnost - externí pracovníci přijati na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr - studenti (i doktorandi) školy na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr 8

9 Se zaměstnancem vykonávajícím práce nad rámec svých pracovních povinností za předpokladu, že se jedná o práce jiného druhu, než je v pracovní smlouvě, může být uzavřen vedlejší, případně souběžný pracovní poměr nebo dohoda o práci mimo pracovní poměr (Dohoda o provedení práce, resp. Dohoda o pracovní činnosti). Studenti mohou vykonávat práce pro DČ pouze na základě uzavření odpovídajícího pracovně právního vztahu, jako osoby zmíněné výše. Práce v DČ zaměstnancům povoluje jejich přímý nadřízený, studentům děkan fakulty. 2. Odměňování v rámci DČ se řídí stejnými pravidly jako odměňování v činnosti hlavní. Odměna za práce vykonávané v DČ se stanoví hodinovou sazbou násobenou počtem odpracovaných hodin. Hodinová sazba je 1/185 měs. platu + 25 % OP (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. 3. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady použité pro odměňování za práce konané v rámci DČ jsou n á k l a d e m DČ. 4. Odměňování pracovníků vykonávajících práce pro DČ na základě DOHOD o práci konané mimo pracovní poměr se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 5. Technicko - hospodářským pracovníkům děkanátu zabezpečující agendu spojenou s DČ se poskytuje odměna ve výši 3 % z přímých mezd odpracovaných jak v pracovní tak i mimopracovní době. 6. Odměny zaměstnanců za práce konané v pracovní době se účtují odběrateli v úhrnu odměn a při konečném zúčtování práce jsou refundovány z DČ do činnosti hlavní. 7. Mzdové nároky z DČ se zdaňují podle obecně platných předpisů o dani z příjmů ze závislé činnosti. U interních pracovníků se zdaňují společně se mzdou. Výplata mzdových nároků za práci v DČ je prováděna průběžně na základě podkladů předložených pracovníkem zodpovědným za řešení smlouvy o DČ. 4 9

10 Použití prostředků DČ 1. Prostředků získaných z DČ ZF JU využívá - ke zkvalitnění své hlavní činnosti - pro rozvoj samotné DČ 2. Hospodářský výsledek z DČ se po zdanění spolu s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti rozdělí v následujícím roce do jednotlivých fondů v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku je součástí výroční zprávy o hospodaření. Pro zkvalitnění hlavní činnosti ZF mohou být prostředky získané z DČ použity až po jejich přetransformování do fondů ZF. (Např. Fond odměn, Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní). 3. Výjimečně lze použít prostředků z DČ pro hlavní činnost i v průběhu běžného roku za předpokladu, že fakulta /katedra/ zajistí roční hrubý zisk z DČ v dostatečné výši tak, aby kromě použité částky bylo možno pokrýt i daňové povinnosti organizace. 4. Hospodářský výsledek z DČ po zdanění zůstává plně k dispozici fakultě. 5. O způsobu použití prostředků získaných z DČ za fakultu rozhoduje děkan. Přehled o vytvořeném zisku z DČ jednotlivých fakultních útvarů vede za příslušný rok ekonomické oddělení. Z použitelných prostředků vytvořených DČ lze hradit - krytí potřeb neinvestičního charakteru - další rozvoj doplňkové činnosti - úhradu překročených nákladů fakultního rozpočtu 5 10

11 Zákonný rámec DČ Doplňková činnost na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, (dále jen ZF JU), je provozována na základě zákona č 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákona o VŠ) a Pravidel o hospodaření JU. DČ dle 20 odst. 2. Zák. 111/98 Sb. je taková činnost, kterou ZF JU provádí za úplatu a která navazuje na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost, nebo která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. DČ nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost hlavní činnosti ZF JU. Dle 20 odst. 1 Zák. 111/98 Sb. je ZF JU povinna využívat svůj majetek k plnění úkolů ve vzdělávací, vědecké a výzkumné nebo další tvůrčí činnosti Vedle toho jej může využívat také pro doplňkovou činnost. Tato možnost je vyloučena u majetku pořízeného z účelových dotací na vědeckou a výzkumnou činnost, pokud je k tomu ZF JU zavázána podmínkami danými poskytovatelem dotací. Provádění DČ na ZF JU se řídí dalšími obecně platnými předpisy a to zejména - zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, - zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a jeho prováděcími předpisy tj. mj. vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytované z užívání bytu, - zákonem. č. 513/1999 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění - zákonem. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, a dalšími předpisy, kterými se ZF JU řídí při vykonávání své hlavní činnosti (zákony daňové, zákony z oblasti pracovně právní a mzdové, oblasti ochrany osobních údajů, autorských práv apod.) 6 Společná ustanovení 1. V případě prodeje výrobků, výpěstků, děl a služeb, které vznikly v rámci výuky se jedná o příjmy z hlavní činnosti, neboť náklady na jejich získání byly hrazeny z dotace na hlavní činnost. Takto získané prostředky jsou součástí výnosů fakulty. 2. Tato směrnice ZF JU nahrazuje dosavadní směrnici o VHČ z

12 3. Zrušuje se interní směrnice platná od Tato směrnice nabývá platnosti od tajemník ZF děkan ZF V Č. Budějovicích dne Stručný pracovní postup při realizaci DČ na ZF JU 12

13 1) Před zahájením DČ musí řešitel zjistit, zda je činnost registrována na rektorátu JU. V případě že není, je nutné zjistit, zda jde o živnost - volnou - vázanou - či koncesovanou 2) V případě, že jde o živnost, je nutno vyřídit si živnostenský list ve spolupráci s rektorátem JU. Požadavky ZF JU na zřízení nových živností, na změny ve stávajících živnostenských oprávněních (změny odpovědných zástupců organizace) jsou předkládány kvestorovi JU. 3) Objednávky na DČ přijímá pracoviště, které bude zakázku realizovat. Vedoucí pracoviště buď sám, nebo jím pověřená osoba zpracuje PŘEDBĚŽNOU KALKULACI podle přílohy č. 6, která obsahuje souhrn - potřebných materiálových, pracovních a jiných nákladů pro realizaci DČ - režijní náklady - zisk Kalkulaci předloží ke kontrole na EO ZF. 4) Po odsouhlasení předběžné kalkulace na EO, vedoucí řešitelského útvaru nebo jím pověřený pracovník vyhotoví návrh SMLOUVY O DČ dle přílohy č. 2. Tento návrh smlouvy spolu s předběžnou kalkulací předloží pracoviště k odsouhlasení objednateli. Souhlasí-li objednatel s návrhem smlouvy, předá vedoucí řešitelského pracoviště smlouvu k podpisu děkanovi. 5) Po oboustranném podpisu smlouvy je nutno smlouvu předat na EO k přidělení registračního čísla, pod kterým je DČ vedena. Až po této registraci je možno zahájit práce na DČ s tím, že VEŠKERÉ doklady mající vztah k DČ musí být VÝRAZNĚ označeny DČ a jejím r e g i s t r a č n í m č í s l e m, pod kterým je smlouva evidována na EO. 13

14 6) Způsob financování a FAKTURACE. Je nutno dodržet zásadu, že v jednotlivých čtvrtletích je možno náklady potřebné pro realizaci DČ zálohovat z rozpočtu hlavní činnosti s tím, že poskytnutou zálohu je nutno po uplynutí čtvrtletí vyfakturovat odběrateli i když DČ ještě nebyla dokončena. Tímto bude poskytnutá záloha vyrovnána ve vztahu k hlavní činnosti. Podklady pro vystavení faktury odběrateli předá řešitel na EO. Pracovnice EO následně vystaví dílčí fakturu. Koncem roku, tj. do příslušného roku je povinností řešitele zajistit fakturaci podle předchozího odstavce tak, aby mohl odběratel provést úhradu faktury do příslušného roku. Tuto fakturaci je nutno provést i v případě, že dokončení zadané DČ bude uskutečněno až v následujícím roce. 7) Konečné vyúčtování zakázky se provádí na základě sestavení dokladu VÝSLEDNÁ KALKULACE viz příloha č výslednou kalkulaci zpracuje řešitel úkolu DČ na předepsaném formuláři, který podepíše vedoucí řešitelského útvaru a následně ji předloží ke kontrole na EO ZF JU - pracovník EO provede kontrolu formální správnosti - po kontrole na EO tajemník ZF podepíše toto zúčtování - následně pak pracovník EO provede fakturaci zakázky, která byla dokončena - mzdová účtárna provede likvidaci odměn pracovníkům, kteří se na DČ podíleli na základě příloh 7 a 8 - výplata těchto odměn bude uskutečněna v nejbližším výplatním termínu Přílohy: 1. Seznam platných živnostenských oprávnění pro JU 2. Smlouva o DČ 3. Přihláška na kursy a semináře 4. Předpokládané pracovní náklady zaměstnanci 5. Předpokládané pracovní náklady na dohody 6. Předběžná kalkulace 7. Výkaz odpracovaných hodina na DČ 8. Vyúčtování pracovních nákladů zaměstnanci 9. Vyúčtování pracovních nákladů na dohody 10. Výsledná kalkulace vyúčtování zakázky 14