JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLATNOST OD

2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST NA ZF JU Interní směrnice V zájmu zajištění jednotného postupu při provádění doplňkové činnosti fakultními útvary ZF JU v Č. Budějovicích, děkanát ZF JU stanovil na základě zákona o Vysokých školách 111/98 Sb. a Opatření rektora o doplňkové činnosti č. 67 rektorátu JU, následující podmínky k provádění doplňkové činnosti (dále jen DČ) v rámci Zemědělské fakulty. 1. Charakteristika DČ 1. Zemědělská fakulta může provozovat DČ mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, za předpokladu, že ve své hlavní činnosti p l n í ú k o l y stanovené zřizovatelem a že prostředky získané DČ využívá ke z k v a l i t n ě n í své h l a v n í č i n n o s t i. 2. DČ nejsou ty činnosti, které má fakulta ve statutu jako své poslání, jako hlavní činnosti. 3. Obecné vymezení druhů DČ, které lze na Zemědělské fakultě provozovat, obsahuje statut ZF. Konkrétní druhy DČ obsahuje následující přehled: (odst. 2 opatření kvestora) - zabezpečování studia pro studenty SAMOPLÁTCE - pořádání vzdělávacích kurzů v různých oblastech pro veřejnost (inseminační, pro chovatele hosp. zvířat, myslivosti - pro získání loveckého průkazu, výpočetní techniky, jazykové aj.) 2

3 - poradenská a konzultační činnost v různých oborech souvisejících s odborným zaměřením kateder tj. v oblastech: ekonomiky, výpočetní techniky, chemie, ochrany životního prostředí aj. - rozborová činnost : testy a zpracování studií s odborným zaměřením jednotlivých kateder, laboratorní rozbory, ekonomické analýzy podniků, zpracování studií optimálního způsobu hospodaření v různých územních lokalitách z hledisek ekonomických i ekologických - zjišťování údajů pro optimální způsob hospodaření v oblasti Temelína - externí oponentské posudky k projektům v oblasti : ekonomiky podniků, ekonomiky zemědělství, lesního a vodního hospodářství - ubytování v prostorách sociálního zařízení KTV, chatový tábor Lipno Karlovy dvory - zemědělská činnost - obchodní činnost a prodej - v oblasti knižní produkce - vydavatelská činnost - skripta Seznam platných živnostenských oprávnění JU je uveden v příloze č. 1 tohoto vnitřního řádu. Do oblasti zdanitelných příjmů tj. de facto jako další druh DČ, patří již ze zákona příjmy z reklam (zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů). Činnosti podléhající živnostenskému zákonu jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona č. 455/91 Sb. A) OHLAŠOVACÍ a/ v o l n é : - analýzy laboratorní činnosti - poradenská činnost - rozmnožování a kopírování písemností 3

4 b/ v á z a n á : - jazykové kurzy - školení a výcvik řidičů - činnost výpočetního střediska / zpracování dat, kurzy obsluhy výpočetní techniky, úprava dodaných programů/ pozn. : vlastní programy jsou mimo živnostenský zákon B) KONCESOVANÉ - autobusová a automobilová doprava Činnosti podléhající živnostenskému zákonu mohou být provozovány až po obdržení živnostenského oprávnění. Právnické osobě provozující činnost bez živnostenského oprávnění, která je předmětem živnosti, může být vyměřena pokuta v následující výši : při ohlašovací - volné až 500 tis. Kč - vázané až 750 tis. Kč koncesované tis. až l milion Kč Z toho vyplývá, že VYSTAVENÍ živnostenského listu si zajistí prostřednictvím rektorátu JU ta organizační jednotka fakulty, která bude takovou činnost provozovat a pro tuto konkrétní činnost ustanoví odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat následující podmínky : a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost Oprávněnost provozovat DČ vznikne : a) u ohlašovacích živností - dnem ohlášení b) u koncesovaných - dnem doručení koncesní listiny Průkazem živnostenského oprávnění je : - živnostenský list - koncesní listina 4

5 ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE - je fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný technický provoz DČ. Odborná způsobilost se prokazuje : a) u živnosti volné - se odborná ani jiná způsobilost nevyžaduje. b) u živnosti vázané je upravena zvláštním předpisem, uvedeným v příl. č. 2 zákona č. 455/91 Sb. - pro jazykové kurzy - dokončené studium přísl. jazyků na vysoké škole, nebo vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky - činnost výpočetního ústavu - středoškolské vzdělání zakončené maturitou, nebo VŠ c) u živnosti koncesované - viz. přílohu zákona č. 455/91 Sb. Náležitosti ohlašovací živnosti : Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinen tuto skutečnost ohlásit prostřednictvím rektorátu JU živnostenskému úřadu místně příslušného podle sídla podnikatele, nebo místa podnikání. VOLNÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ města VÁZANÉ živnosti - se registrují a vyřizují u ŽÚ okresu Podklady pro získání živnosti /právnické osoby/ - řádně vyplněný tiskopis OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI /práv. osoby/ - výpis z rejstříku trestů svého odpovědného zástupce - doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce - doklad zaměstnavatele o založení právnické osoby - doklad o souhlasu obce s umístěním provozovny SJEDNÁVÁNÍ DČ Doplňkovou činnost si sjednává pracoviště, které bude zakázku realizovat, na základě písemné objednávky. Po obdržení objednávky vypracuje vedoucí řešitelského pracoviště nebo jím pověřený pracovník návrh smlouvy, jejíž nedílnou součástí je předkalkulace nákladů, výnosů a zisku. Takto zpracovaný návrh překontroluje a podepíše vedoucí řešitelského pracoviště a předloží ke schválení děkanovi fakulty. Po schválení a oboustranném podpisu smlouvy může být DČ zahájena. 4. Pro DČ lze využívat jednak schopnosti zaměstnanců a studentů (i doktorandů), jednak i kapacit zařízení fakulty dočasně nepoužívaných pro hlavní činnost. 5. Na ZF JU mohou vykonávat DČ všechny katedry a pracoviště se souhlasem 5

6 děkana, v souladu s platnými předpisy o DČ. 6. ZF JU smí poskytnout část své kapacity tj. zaměstnance, prostory, či vybavení pro realizaci DČ pouze za předpokladu, že tím nenaruší plnění svých úkolů v rámci hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. 2 Financování DČ a účetnictví 1. S ohledem na čl. 5 Opatření rektora nelze DČ financovat z prostředků dotace na hlavní činnost. To znamená, že DČ nesmí být v ročním úhrnu ztrátová. 2. DČ musí být účetně oddělena od činnosti hlavní. 3. U nákladů, které lze v průběhu roku obtížně sledovat odděleně pro DČ a hlavní činnost, je nutno zajistit jejich rozúčtování podle objektivního kritéria, nejpozději do konce běžného roku. Doplněk 2 bodu TVORBA CEN A KALKULACE (viz. čl. 2 Opatření kvestora) Tvorba cen za výkony v rámci doplňkové činnosti vychází ze zákona č. 525/90 Sb. Ceny za prováděnou DČ mají smluvní charakter. Mohou být proto proměnlivé podle poměru nabídky a poptávky. V ceně DČ musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s touto činností a příslušný zisk. Cena je stanovena na základě předběžné kalkulace, podle kalkulačního vzorce. V případě opakujících se výkonů (ubytování, stravování, prodej skript apod.) může být cena stanovena podle ceníků tvořených na základě kalkulací. DČ nesmí být v žádném případě ztrátová. Náklady každé zakázky musí být pokryty výnosy s přiměřenou mírou zisku. Kalkulační vzorec : - přímé náklady - režijní náklady - fakulty - katedry (útvaru) - zisk - hrubý 6

7 - odpočet daně z příjmu - čistý zisk Náklady spojené s DČ nelze hradit z prostředků rozpočtu na hlavní činnost fakulty. Proto veškeré tyto náklady spojené s DČ musí být zahrnuty do ceny za DČ. Jednotlivé druhy nákladů jsou uvedeny v kalkulačním listu, který je přílohou této interní směrnice, viz příloha č. 6 a 10. Mzdové náklady (pracovní náklady) Pro sestavení předkalkulace je nutno použít předpokládaný počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků zúčastněných na příslušné DČ násobený hodinovou sazbou odvozenou zařazením pracovníka do příslušné třídy a stupně, zvýšenou o 25 % osobního příplatku (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. Pro výslednou kalkulaci se použijí skutečně odpracované hodiny. Odpisy Podíl odpisů použitého základního prostředku pro DČ vypočteme podle vzorce : roč. odpis použitého ZP pro DČ x počet dnů využívání ZP pro DČ 365 dnů Výši odpisů je nutno stanovit po dohodě s ekonomickým oddělením. Režijní náklady fakultní jsou součástí kalkulované ceny a činí 20 % z celkových nákladů Režijní náklady katedrové Výši stanoví řešitel. Na základě předložení kalkulace společně s podepsanou smlouvou o DČ se o hodnotu této režie zvýší rozpočet katedry (útvaru) řešitele. Toto zvýšení rozpočtu katedry je podmíněno dosažením 10 % zisku z DČ ZISK Z DČ A JEHO ROZDĚLENÍ (ČISTÝ ZISK) Jelikož DČ je konána za účelem tvorby zisku, je tedy i zisk součástí ceny za vykonanou DČ. Závazný minimální zisk pro účely DČ je stanoven ve výši 10 % vynaložených nákladů (tj. z přímých i režijních) pro konkrétní smlouvu o DČ. Při vykázání menšího zisku v předběžné kalkulaci než 10 %, nebude smlouva o DČ schválena, 7

8 neboť organizace je povinna takovouto činnost zamítnout. Horní hranice zisku není omezena. Fakturovaná částka DČ předchozího roku bude použita do rozvrhové základny pro rozdělení části rozpočtu NIV kateder určené na TVŮRČÍ ČINNOST pro následující rozpočtový rok. Předpokladem je, že bude dodržena výše čistého zisku z DČ min. v plánované výši 10%. 4. Účetnictví se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem 563/91 Sb. o účetnictví a dále současně platnou účtovou osnovou a postupy účtování, též podle ustanovení 20 odst. 5 Zák. 111/98 o vysokých školách. Účetnictví DČ musí být od hlavní činnosti účetně odděleno. Pro toto odlišení slouží komplexní položka 9, resp. 09; hlavní činnost je označena komplexní položkou 1, resp. 01. Za odlišení nákladů a výnosů z hlediska jejich charakteru zodpovídá vedoucí EO ZF JU. Pokud bude doklad o DČ řádně označen řešitelem. V účetním systém ZF JU jsou odděleně sledovány náklady a výnosy jednotlivých zakázek doplňkové činnosti. Řešitel je odpovědný za řádné označení dokladů, které mají vztah k DČ: uvádět zejména DČ a registrační číslo smlouvy. Výdaje na DČ musí být v plné výši pokryty příjmy z ní. Pokud byly v průběhu roku dočasně použity k úhradě těchto nákladů prostředky z hlavní činnosti, musí být tyto prostředky po ukončení každého čtvrtletí, nejpozději však do konce kalendářního roku vráceny zpět do prostředků hlavní činnosti. Prostředky získané DČ jsou mimorozpočtovými zdroji. 3 Pracovně právní vztahy a odměňování 1. Práce v rámci DČ mohou vykonávat - zaměstnanci fakulty přijatí do pracovního poměru za účelem výkonu práce pro DČ - zaměstnanci fakulty nad rámec svých pracovních povinností pro hlavní činnost - externí pracovníci přijati na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr - studenti (i doktorandi) školy na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr 8

9 Se zaměstnancem vykonávajícím práce nad rámec svých pracovních povinností za předpokladu, že se jedná o práce jiného druhu, než je v pracovní smlouvě, může být uzavřen vedlejší, případně souběžný pracovní poměr nebo dohoda o práci mimo pracovní poměr (Dohoda o provedení práce, resp. Dohoda o pracovní činnosti). Studenti mohou vykonávat práce pro DČ pouze na základě uzavření odpovídajícího pracovně právního vztahu, jako osoby zmíněné výše. Práce v DČ zaměstnancům povoluje jejich přímý nadřízený, studentům děkan fakulty. 2. Odměňování v rámci DČ se řídí stejnými pravidly jako odměňování v činnosti hlavní. Odměna za práce vykonávané v DČ se stanoví hodinovou sazbou násobenou počtem odpracovaných hodin. Hodinová sazba je 1/185 měs. platu + 25 % OP (nejméně) + odměna, pokud bude součástí fakturované ceny. 3. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady použité pro odměňování za práce konané v rámci DČ jsou n á k l a d e m DČ. 4. Odměňování pracovníků vykonávajících práce pro DČ na základě DOHOD o práci konané mimo pracovní poměr se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 5. Technicko - hospodářským pracovníkům děkanátu zabezpečující agendu spojenou s DČ se poskytuje odměna ve výši 3 % z přímých mezd odpracovaných jak v pracovní tak i mimopracovní době. 6. Odměny zaměstnanců za práce konané v pracovní době se účtují odběrateli v úhrnu odměn a při konečném zúčtování práce jsou refundovány z DČ do činnosti hlavní. 7. Mzdové nároky z DČ se zdaňují podle obecně platných předpisů o dani z příjmů ze závislé činnosti. U interních pracovníků se zdaňují společně se mzdou. Výplata mzdových nároků za práci v DČ je prováděna průběžně na základě podkladů předložených pracovníkem zodpovědným za řešení smlouvy o DČ. 4 9

10 Použití prostředků DČ 1. Prostředků získaných z DČ ZF JU využívá - ke zkvalitnění své hlavní činnosti - pro rozvoj samotné DČ 2. Hospodářský výsledek z DČ se po zdanění spolu s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti rozdělí v následujícím roce do jednotlivých fondů v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku je součástí výroční zprávy o hospodaření. Pro zkvalitnění hlavní činnosti ZF mohou být prostředky získané z DČ použity až po jejich přetransformování do fondů ZF. (Např. Fond odměn, Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní). 3. Výjimečně lze použít prostředků z DČ pro hlavní činnost i v průběhu běžného roku za předpokladu, že fakulta /katedra/ zajistí roční hrubý zisk z DČ v dostatečné výši tak, aby kromě použité částky bylo možno pokrýt i daňové povinnosti organizace. 4. Hospodářský výsledek z DČ po zdanění zůstává plně k dispozici fakultě. 5. O způsobu použití prostředků získaných z DČ za fakultu rozhoduje děkan. Přehled o vytvořeném zisku z DČ jednotlivých fakultních útvarů vede za příslušný rok ekonomické oddělení. Z použitelných prostředků vytvořených DČ lze hradit - krytí potřeb neinvestičního charakteru - další rozvoj doplňkové činnosti - úhradu překročených nákladů fakultního rozpočtu 5 10

11 Zákonný rámec DČ Doplňková činnost na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, (dále jen ZF JU), je provozována na základě zákona č 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákona o VŠ) a Pravidel o hospodaření JU. DČ dle 20 odst. 2. Zák. 111/98 Sb. je taková činnost, kterou ZF JU provádí za úplatu a která navazuje na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost, nebo která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. DČ nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost hlavní činnosti ZF JU. Dle 20 odst. 1 Zák. 111/98 Sb. je ZF JU povinna využívat svůj majetek k plnění úkolů ve vzdělávací, vědecké a výzkumné nebo další tvůrčí činnosti Vedle toho jej může využívat také pro doplňkovou činnost. Tato možnost je vyloučena u majetku pořízeného z účelových dotací na vědeckou a výzkumnou činnost, pokud je k tomu ZF JU zavázána podmínkami danými poskytovatelem dotací. Provádění DČ na ZF JU se řídí dalšími obecně platnými předpisy a to zejména - zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, - zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a jeho prováděcími předpisy tj. mj. vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytované z užívání bytu, - zákonem. č. 513/1999 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění - zákonem. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, a dalšími předpisy, kterými se ZF JU řídí při vykonávání své hlavní činnosti (zákony daňové, zákony z oblasti pracovně právní a mzdové, oblasti ochrany osobních údajů, autorských práv apod.) 6 Společná ustanovení 1. V případě prodeje výrobků, výpěstků, děl a služeb, které vznikly v rámci výuky se jedná o příjmy z hlavní činnosti, neboť náklady na jejich získání byly hrazeny z dotace na hlavní činnost. Takto získané prostředky jsou součástí výnosů fakulty. 2. Tato směrnice ZF JU nahrazuje dosavadní směrnici o VHČ z

12 3. Zrušuje se interní směrnice platná od Tato směrnice nabývá platnosti od tajemník ZF děkan ZF V Č. Budějovicích dne Stručný pracovní postup při realizaci DČ na ZF JU 12

13 1) Před zahájením DČ musí řešitel zjistit, zda je činnost registrována na rektorátu JU. V případě že není, je nutné zjistit, zda jde o živnost - volnou - vázanou - či koncesovanou 2) V případě, že jde o živnost, je nutno vyřídit si živnostenský list ve spolupráci s rektorátem JU. Požadavky ZF JU na zřízení nových živností, na změny ve stávajících živnostenských oprávněních (změny odpovědných zástupců organizace) jsou předkládány kvestorovi JU. 3) Objednávky na DČ přijímá pracoviště, které bude zakázku realizovat. Vedoucí pracoviště buď sám, nebo jím pověřená osoba zpracuje PŘEDBĚŽNOU KALKULACI podle přílohy č. 6, která obsahuje souhrn - potřebných materiálových, pracovních a jiných nákladů pro realizaci DČ - režijní náklady - zisk Kalkulaci předloží ke kontrole na EO ZF. 4) Po odsouhlasení předběžné kalkulace na EO, vedoucí řešitelského útvaru nebo jím pověřený pracovník vyhotoví návrh SMLOUVY O DČ dle přílohy č. 2. Tento návrh smlouvy spolu s předběžnou kalkulací předloží pracoviště k odsouhlasení objednateli. Souhlasí-li objednatel s návrhem smlouvy, předá vedoucí řešitelského pracoviště smlouvu k podpisu děkanovi. 5) Po oboustranném podpisu smlouvy je nutno smlouvu předat na EO k přidělení registračního čísla, pod kterým je DČ vedena. Až po této registraci je možno zahájit práce na DČ s tím, že VEŠKERÉ doklady mající vztah k DČ musí být VÝRAZNĚ označeny DČ a jejím r e g i s t r a č n í m č í s l e m, pod kterým je smlouva evidována na EO. 13

14 6) Způsob financování a FAKTURACE. Je nutno dodržet zásadu, že v jednotlivých čtvrtletích je možno náklady potřebné pro realizaci DČ zálohovat z rozpočtu hlavní činnosti s tím, že poskytnutou zálohu je nutno po uplynutí čtvrtletí vyfakturovat odběrateli i když DČ ještě nebyla dokončena. Tímto bude poskytnutá záloha vyrovnána ve vztahu k hlavní činnosti. Podklady pro vystavení faktury odběrateli předá řešitel na EO. Pracovnice EO následně vystaví dílčí fakturu. Koncem roku, tj. do příslušného roku je povinností řešitele zajistit fakturaci podle předchozího odstavce tak, aby mohl odběratel provést úhradu faktury do příslušného roku. Tuto fakturaci je nutno provést i v případě, že dokončení zadané DČ bude uskutečněno až v následujícím roce. 7) Konečné vyúčtování zakázky se provádí na základě sestavení dokladu VÝSLEDNÁ KALKULACE viz příloha č výslednou kalkulaci zpracuje řešitel úkolu DČ na předepsaném formuláři, který podepíše vedoucí řešitelského útvaru a následně ji předloží ke kontrole na EO ZF JU - pracovník EO provede kontrolu formální správnosti - po kontrole na EO tajemník ZF podepíše toto zúčtování - následně pak pracovník EO provede fakturaci zakázky, která byla dokončena - mzdová účtárna provede likvidaci odměn pracovníkům, kteří se na DČ podíleli na základě příloh 7 a 8 - výplata těchto odměn bude uskutečněna v nejbližším výplatním termínu Přílohy: 1. Seznam platných živnostenských oprávnění pro JU 2. Smlouva o DČ 3. Přihláška na kursy a semináře 4. Předpokládané pracovní náklady zaměstnanci 5. Předpokládané pracovní náklady na dohody 6. Předběžná kalkulace 7. Výkaz odpracovaných hodina na DČ 8. Vyúčtování pracovních nákladů zaměstnanci 9. Vyúčtování pracovních nákladů na dohody 10. Výsledná kalkulace vyúčtování zakázky 14

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti B3-14/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-14/2-SR Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora UP upravuje

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST rektor Plzeň 18. května 2001 R-268-01 Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Tato směrnice upravuje způsob provádění doplňkové činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni. (dále jen ZČU.) Článek

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Článek 1 Předmět a působnost

Článek 1 Předmět a působnost UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 1/2013 Věc Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Působnost pro Zaměstnance a útvary Univerzity Pardubice Platnost 22. března 2013 Číslo jednací RPO/0056/12

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov Návrh 1 ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Číslo směrnice: Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více