Prezentace Krajského živnostenského úradu. Ing. Marie Tomsová Marcela Saxová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace Krajského živnostenského úradu. Ing. Marie Tomsová Marcela Saxová"

Transkript

1 Prezentace Krajského živnostenského úradu Ing. Marie Tomsová Marcela Saxová

2 Dobrý den vážené dámy a pánové, jsem podnikatel z Bayreuthu a rozhodl jsem se, že zacnu podnikat ve svém oboru v Ceské republice, nejlépe v Karlových Varech. Jsem rezník a nemám zdání, kde zacít. Proto jsem si položil nekolik pro mne základních otázek, na které musím získat odpoved než v Ceské republice zacnu podnikat.

3 Moje otázky: Podle jakého zákona se v Ceské republice podniká? Co mohu vykonávat za cinnosti v rámci svého podnikání? Kde se mám zaregistrovat? Co k tomu budu potrebovat? Kdo me bude pri podnikání kontrolovat a cím se budu prokazovat? Jaká jsou má práva a povinnosti?

4 Hned na zacátku je treba si uvedomit, jakou formou hodláte na území Ceské republiky podnikat. K rozmyšlení: A. Jste nemecký podnikatel, který již podniká a pouze si hodláte v Ceské republice zrídit organizacní složku. B. Nejste podnikatel a chcete si vyrídit oprávnení k podnikání na území Ceské republiky. C. Jste nemecký podnikatel a chcete na území Ceské republiky volne poskytovat služby. Než pristoupíme k jednotlivým variantám podnikání na území Ceské republiky, seznámíme Vás se základními informacemi k podnikání v Ceské republice

5 Predpisy a základní informace k podnikání podle živnostenského zákona v Ceské republice Zákon c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Pojmy a podmínky: co je živnost, co není živnost, rozdelení živností, všeobecné podmínky, Obsahové náplne živností, Instituce a jejich pravomoci.

6 Jak se bude jmenovat má cinnost - živnost, podle ceského práva? Jaké cinnosti mohu v rámci živnosti vykonávat?

7 Živnost, kterou hodláte provozovat, je zarazena do živností remeslných uvedených v príloze c. 1 živnostenského zákona a jmenuje se: Reznictví, uzenárství Podle narízení vlády c. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplne živností lze v rámci živnosti Reznictví a uzenárství vykonávat následující cinnosti: Komplexní príjem, porážení a bourání jatecných zvírat, trídení, vykostování, porcování, balení a skladování masa jatecných zvírat pro prodej nebo další zpracování a vlastní prodej výsekového masa. Težení a konzervace vedlejších jatecních produktu. Ošetrení masa konzervací solením, chlazením a zmrazováním, tepelným opracováním a speciálními úpravami. Zpracování masa na polotovary a masné výrobky. Výroba živocišných tuku. Úprava strev pro další využití. V rámci živnosti lze dále provádet jatecní opracování drubeže, králíku, zveriny a zpracování vajec, vcetne výroby polotovaru, konzerv, polokonzerv a dalších výrobku z nich. Zpracování ryb vcetne výroby polotovaru, konzerv, polokonzerv a dalších výrobku z nich. Príprava a prodej teplých mas a uzenin k bezprostrední spotrebe formou rychlého obcerstvení a s tím související doplnkový prodej potravin (chléb, pecivo, horcice, kren, okurky a podobne) a nápoju (pivo, nealkoholické nápoje), pokud jsou provádeny v provozovne, v níž je provozována predmetná živnost.

8 Jaké informace jsem již získal? Podle jakého zákona se v Ceské republice podniká? Je to zákon c. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znení pozdejších predpisu. Jak se bude podle ceského práva jmenovat živnost, kterou hodlám provozovat? Reznictví, uzenárství. Co mohu vykonávat v rámci své živnosti? To jsem se dozvedel z narízení vlády CR c. 469/2000 Sb., kterým jsou stanoveny obsahové náplne jednotlivých živností. Kde se mám zaregistrovat? Registraci provede odbor obecní živnostenský úrad, Magistrátu mesta Karlovy Vary. Co k tomu budu potrebovat? Kdo me bude pri provozování živnosti kontrolovat a cím se budu prokazovat? Jaké jsou mé povinnosti podnikatele?

9 Jaké jsou podmínky provozování živnosti Reznictví, uzenárství, co k tomu budete potrebovat. dosažení veku 18 let, zpusobilost k právním úkonum, bezúhonnost, predložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území Ceské republiky podniká nebo podnikala, nemá danové nedoplatky, predložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území Ceské republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti, doklad vyhotoví príslušná správa sociálního zabezpecení.

10 Doklady odborné zpusobilosti výucní list z príslušného tríletého ucebního oboru nebo jiný doklade o rádném ukoncení príslušného tríletého ucebního oboru a doklad o vykonání tríleté praxe v oboru, vysvedcení o ukoncení studia príslušného studijního oboru strední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a doklade o vykonání tríleté praxe v oboru, vysvedcení o maturitní zkoušce v príslušném studijním oboru strední odborné školy nebo stredního odborného ucilište nebo gymnázia s predmety odborné prípravy a doklad o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo diplom, vysvedcení nebo jiný doklad o absolvování bakalárského nebo magisterského studijního programu uskutecnovaného vysokou školou v príslušné oblasti studijních oboru a doklad o vykonání jednorocní praxe v oboru, doklad o uznání odborné kvalifikace, vydaný uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

11 Doklady odborné zpusobilosti Vzhledem k tomu, že jste obcanem Spolkové republiky Nemecko a ta je clenskou zemí EU, mužete prokázat odbornou zpusobilost doklady podle zákona c. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpusobilosti státních príslušníku clenských státu Evropské unie 19 odst. 1 písm. a), tj. doklady prokazujícími, že jste pracoval : 1. po dobu 6 po sobe jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 2. po dobu 3 po sobe jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, jste-li držitelem dokladu o nejméne tríletém vzdelání a príprave, které jej odborne pripravují pro výkon predmetné cinnosti v clenském státe puvodu, 3. po dobu 3 po sobe jdoucích let v nezávislém postavení, prokážete-li, že jste vykonával predmetnou cinnost nejméne 5 let v postavení zamestnance, nebo 4. po dobu 5 po sobe jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméne 3 roky v odborné funkci s odpovedností za nejméne jedno oddelení podniku, jste-li držitelem dokladu o nejméne tríletém vzdelání a príprave, které jej odborne pripravují pro výkon predmetné cinnosti v clenském státe puvodu, pricemž v prípadech uvedených v bodech 1 a 3 nesmí být výkon predmetné cinnosti ukoncen více než 10 let pred podáním žádosti o uznání vzdelání. Pokud má Obecní živnostenský úrad pochybnosti o vašem vzdelání, mužete se obrátit na uznávací orgán tj. Ministerstvo prumyslu a obchodu Ceské republiky který uzná vaši odbornou kvalifikaci pokud jste vykonával predmetnou cinnost v SRN.

12 Doklady odborné zpusobilosti Doklady o odborné zpusobilosti tak, jak byly uvedeny, mohou být nahrazeny doklady uvedenými v 22 odst. 1) živnostenského zákona, kde je mimo jiné uvedena možnost prokázat odbornou zpusobilost dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

13 Doklady odborné zpusobilosti Praxí v oboru se pro úcely tohoto zákona rozumí výkon odborných cinností náležejících do oboru nebo príbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v príbuzném oboru, cinnost osoby bezprostredne odpovedné za rízení cinnosti, která je predmetem živnosti v oboru, nebo cinnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti. Za príbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupu a odborných znalostí.

14 Jsem vyucený rezník s dlouholetou praxí, v tomto tedy problém nevidím. Budu muset doložit ješte nejaké další doklady? Vypadá to, že ne, ale radeji se spolu podíváme na formulár.

15 Tiskopis: Ohlášení živnosti zahranicní fyzické osoby

16 Doklady, které je nutné k vyplnenému tiskopisu pripojit: Výpis z evidence trestu nebo rovnocenný doklad vydaný príslušným soudním nebo správním orgánem SPOLKOVÉ REPUBLIKY NEMECKO bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahranicních vecí CR, vydává-li zastupitelský úrad Nemecka v CR, viz. sdelení c. 287/1998 Sb. overení (apostille) podle sdelení c. 45/1999 Sb., Úmluva o zrušení požadavku overování cizích verejných listin vydává: Spolkový ústrední registr se sídlem v Bonnu, který je podrízen Nejvyššímu spolkovému státnímu zástupci pri Spolkovém soudním dvoru (Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Diensstelle Bundeszentralregister). Doklad o bezúhonnosti je vydáván výhradne v nemeckém jazyce. Zastupitelské úrady tohoto státu nejsou oprávneny vydávat pro obcany svého státu doklady o bezúhonnosti; mohou pouze zprostredkovat dorucení žádosti Spolkovému ústrednímu registru

17 Doklady, které je nutné k vyplnenému tiskopisu pripojit: výpis z obchodního rejstríku ne starší 3 mesícu, je-li v nem fyzická osoba zapsána, doklad o tom, že fyzická osoba nemá danové nedoplatky, pokud na území Ceské republiky podniká nebo podnikala, doklad nesmí být starší než 3 mesíce, doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti, pokud na území Ceské republiky podniká nebo podnikala, doklad nesmí být starší než 3 mesíce, doklad prokazující odbornou zpusobilost podnikatele, doklad o vlastnickém nebo užívacím ci jiném obdobném právu k objektum nebo prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydlište ohlašovatele (zrizuje-li organizacní složku podniku, tyto doklady též k této organizacní složce), doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kc, za predpokladu, že živnostenský úrad nemá pochybnosti o správnosti prekladu, prípadne o pravosti podpisu nebo otisku razítka, nemusí být predkládané doklady, pokud nebyly vydány v ceském jazyce, úredne preloženy do ceského jazyka (tj. tlumocníkem zapsaným do seznamu znalcu a tlumocníku), ani overena pravost podpisu a otisku razítka na dokladu.

18 Ted se teprve dostáváme k jednotlivým variantám! A. Jste nemecký podnikatel, který již provozuje svou živnost a pouze si hodláte v Ceské republice zrídit organizacní složku. - prokážete splnení všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti tak, jak jsme se jimi zabývali již v predešlé cásti, - do ohlášení živnosti Reznictví, uzenárství musíte uvést, že jste podnikatelem v SRN, clenské zeme EU, - ve formulári vyplníte údaj organizacní složka podniku na území CR, adresa dle formuláre, vcetne osobních údaju vedoucího organizacní složky, -jenom pro upresnení uvádíme, že nemusíte jako obcan SRN, clenské zeme EU, pripojit k ohlášení doklad prokazující, že máte podnik mimo území CR ani doklady o jeho provozování, - v ohlášení živnosti dále uvedte datum zahájení podnikatelské cinnosti, je-li pozdejší než datum ohlášení živnosti.

19 Živnostenský list vydaný zahranicní fyzické osobe, která si na území CR zrizuje organizacní složku

20 Pokud nejsem podnikatelem ve své zemi a hodlám v Ceské republice zacít podnikat, jaké podmínky musím splnit?

21 B. Nejste podnikatel a chcete si vyrídit oprávnení k podnikání na území Ceské republiky. Postup je stejný jako u predchozí varianty s tím, že nevyplnujete v ohlášení živnosti údaj vztahující se k organizacní složce podniku a vedoucímu organizacní složky.

22 Živnostenský list vydaný zahranicní fyzické osobe

23 C. Jste nemecký podnikatel a chcete na území Ceské republiky volne poskytovat služby. A dostáváme se k poslední variante Na volné poskytování služeb se vztahuje ustanovení 69a živnostenského zákona: Státní príslušník clenského státu Evropské unie, který je na území clenského státu Evropské unie oprávnen provozovat podnikatelskou cinnost, muže na území Ceské republiky docasne poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnení v souladu s cl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského spolecenství. Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat pri kontrole podle 60a oprávnenost poskytování služeb. Pokud jste podnikatelem v SRN, clenské zeme EU, mužete volne poskytovat služby provozovat Reznictví, uzenárství na území Ceské republiky, nemusíte mít k tomu oprávnení vydané ceskými orgány, nemusíte nikomu oznamovat, ve které provozovne svou cinnost vykonáváte, máte v zásade pouze dve omezení. Musí jít o docasné poskytování služeb a musíte pritom dodržovat všechny povinnosti, které pri takové cinnosti mají i místní podnikatelé. Co se týce docasnosti, je tento pojem vykládán velmi široce a to v souvislostech s charakterem a rozsahem služeb, jak casto je v CR poskytujete, s jakými intervaly atd.

24 Dekuji za velmi obsáhlé informace. A nyní bych Vás poprosil o odpoved na mé dve poslední otázky: Jaké jsou povinnosti podnikatele? Kdo me bude pri provozování živnosti kontrolovat a cím se budu prokazovat?

25 Jaké jsou Vaše povinnosti? Povinnosti podnikatele jsou stanoveny v 17 a 31 živnostenského zákona, jsou to napr.: Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovne, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v míste podnikání, sídle nebo v míste organizacní složky podniku zahranicní osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhute jím stanovené k dispozici doklady prokazující zpusob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovne urcené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotrebitelum byla v prodejní nebo provozní dobe urcené pro styk se spotrebiteli prítomna osoba splnující podmínku znalosti ceského jazyka nebo slovenského jazyka. Podnikatel a fyzické osoby provozující cinnost, která je predmetem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovedný zástupce jsou povinni pracovníkum živnostenského úradu prokázat totožnost, napr. pasem nebo obcanským prukazem. Podnikatel je povinen mít v provozovne pro úcely kontroly podle tohoto zákona nebo zvláštního právního predpisu prukaz živnostenského oprávnení nebo osvedcení vydané podle 10 odst. 3 živnostenského zákona. Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno oznacení podnikatele obchodní firmou, poprípade názvem nebo jménem a príjmením, a identifikacním císlem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní predpis nestanoví jinak. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úradu sdelit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti. Jedná se o cástecný výcet povinností, které podnikateli ze živnostenského zákona vyplývají. Je nutné se s obsahem živnostenského zákona seznámit a pri provozování živnosti dodržovat jeho ustanovení a predpisy související.

26 Kdo Vás bude pri provozování živnosti kontrolovat a cím se budete prokazovat? Pri provozování živnosti Vás budou kontrolovat pracovníci živnostenského úradu, Ceské obchodní inspekce, Ceské zemedelské a potravinárské inspekce, orgány veterinární správy, orgány ochrany verejného zdraví a další. Jak sám vidíte výcet ješte není konecný a proto bych v téhle veci doporucoval konzultaci u príslušného živnostenského úradu, který Vám urcite rád a dobre Vaše otázky doplní, popr. odkáže na príslušný dozorový orgán. Pri kontrole se prokazujete platným prukazem totožnosti a živnostenským listem, s platnými údaji podle živnostenského rejstríku.

27 Dekuji Vám za poskytnuté informace.. Na shledanou! Preji Vám mnoho úspechu v podnikání na území CR. Na shledanou!