TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002"

Transkript

1 TÁBOR LLM 2002 Mapka jak se dostat na táboøištì kde oslavíme 100 let woodcraftu, zapálíme snìmovní oheò a strávíme 14 krásných spoleèných dnù. TOTEMOVÁ D 72 ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI KVÌTEN - ÈERVENEC 2002 TÁBOR LLM 2002 Termín: Od soboty až do nedìle Bìhem tábora letos probìhnou dvì významné události. V pondìlí 1. èervence - tedy pøímo v Svìtový den woodcraftu oslavíme 100 let od vzniku woodcraftu a na sobotu 6. èervence se sjedou další èlenové naší Ligy, aby se zúèastnili již tøináctého snìmu LLM. Pá Ne Po 1.7. Út Èt 4.7. Pá Ne 7.7. Po Pá So Ne pøíjezd, budování tábora a spoleèných staveb zahájení tábora a spoleèná oslava Svìtového dne woodcraftu bìžný program podle dohody táborové rady program pro tøináctý snìm LLM bìžný program podle dohody táborové rady závìr tábora balení tábora, úklid táboøištì a odjezd P R O S B A Prosím pošlete mi do 15. kvìtna materiály do výroèní zprávy. Jak jsem již avizoval na Valné hromadì, do konce kvìtna musí LLM pøedložit svou výroèní zprávu. Proto od vás potøebuji materiály o vaší zajímavé èinnosti, akcích pro veøejnost, dobrovolnické práci atd. Staèí krátký text, kolik se zùèastnilo lidí atd. a nìjaká ta fotografie. Výroèní zpráva je nezbytná pro získávání dotací!!! Materiály mi pošlete poštou na ústøedí: Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, , Praha 1. Nebo mailem (obrázky ve formátu tif) na Rád zodpovím vaše dotazy: 0607/ Jakub Vávra Èanešièa Místo: Již ètvrtým rokem na táboøišti na bøehu Oltýnského potoka, východním smìrem, pøímo pod vesnièkou Køída nedaleko obce Stádlec. Hledejte mezi mìsty Bechynì a Tábor. Dvì doporuèené mapy v mìøítku 1 : vydané KÈT, è.76 - Sobìslavsko a støední Lužnice, ta hlavnì pro ty, kteøí pøijedou vlakeml, nebo se pøípadnì hodí i è Písecko. Doprava: Na místo se dá zajet pøímo autem pøes vesnièku Køída. Auta však budou parkovat mimo tábor. Spojení vlakem - výstupní zastávk Èenkov na trati èíslo 202 Bechynì - Tábor. Odtud pìšky celkem asi 7 km, nejprve po silnici do Dobøejic, potom po žluté pøes Lužnici po Stádleckém mostì a dále až k Mlýnskému rybníku. Od nìj po proudu Oltýnského potoka loukami pøes nìkolik brodù až na táboøištì. Spíše v pracovních dnech je možnost dopravit se autobusy z Tábora pøes Opaøany pøímo do obce Stádlec, nìkteré autobusy zajíždí i na Køídu. Více vám napoví mapka na poslední stranì. Ubytování: Ve vlastních týpích nebo šeltrech. V souèasné dobì je k dispozici nìkolik úplnì hotových sad tyèí, které byly pøednostnì pøidìleny tìm táborníkùm, kteøí pojedou i letos a v pøedešlých letech si je vyrobili. Jelikož organizátoøi letošního tábora oèekávali vìtší množství úèastníkù než v pøedešlých letech, obrátili se na všechny kmeny s dotazy o jejich úèasti. Díky všem, kteøí byli tak laskaví a vèas nám na pøelomu bøezna a dubna odpovìdìli. Na základì jejich informací bylo nìkolik dobrovolníkù v nedávno uplynulém víkendu nakácet dostatek dalších tyèí. Ty jsou tedy pro ostatní vèas pøihlášené nahrubo pøipraveny, jen si je budou muset ještì opracovat. 12 1

2 Pokud by se nìkterý kmen pøeci jen dodateènì rozhodl zúèastnit se celého tábora, pøedpokládáme že se to nedozvíme formou táborového pøekvapení, tedy až pøi jejich pøíjezdu, ale budou to s námi konzultovat nejpozdìji do zaèátku kvìtna. Zajištìní dalších tyèí pro jejich týpí je pro nás v tuto chvíli velmi komplikované.v okolí tábora se nebude smìt tìžit žádná tyèovina. ani palivové døíví.tuto informaci vezmìte laskavì všichni úèastníci na vìdomí. Jakékoliv kácení døeva je nutné projednat s vedením tábora! Pøípravka: z výše uvedeného dùvodu se bude konat ve dnech 21. až (poslední víkend pøed táborem). Bylo rozhodnuto, že úèastníci celého tábora musí za každé týpí vyslat na pøípravku minimálnì dva lidi a za šeltr minimálnì jednoho èlovìka. Vaše úèast je nutná! Musíme nakácet a zpracovat velké množství palivového døeva pro celý tábor na jiném místì, vzdáleném asi 10 km od táboøištì. Také je budeme muset pøevézt traktorem. Pøijedou-li i další lidé, bude jim to sloužit ke cti a práce nám pùjde rychleji od ruky. Nezapomeòte si s sebou vzít dostatek seker a pil, budou se hodit i pracovní rukavice. Umí-li nìkdo zacházet s motorovou pilou a mùže si jí pùjèit, bylo by to pøímo ideální a moc by nám to pomohlo. Benzín do pily se proplatí. S pøípadnými dotazy se obra te na hlavního koordinátora pøípravky Dušana (mobil: 0603 / ). Asi tak ètrnáct dní pøed pøípravkou poèítejte s tím, že se vám pøipomeneme a dohodneme spoleènou dopravu atd. Poplatek: Právì kvùli pøepravì døeva na tábor byla stanovena èástka, která se bude vybírat hned na zaèátku tábora. Jedna osoba zaplatí na celý tábor 60,- Kè, na jeden týden 30,- Kè, pro kratší pobyt (napø. na snìm) 10,- Kè. Stravování: Vaøí se individuálnì ve vlastní obydlích. Bude vybudováno spoleèné kuchyòské ohništì. Pitná voda je pøímo na táboøišti, ale radìji ji budeme pøevaøovat. Pro malé dìti doporuèujeme zajistit si balenou pitnou vodu. Nákup základních potravin je možný v 2 km vzdáleném Stádleci. Pro vìtší nákup se dá zajet do Bechynì anebo ještì lépe do Tábora (zde možnost nákupu i dlouho do veèera a nebo bìhem celého víkendu). Koupání: Možnost umývání na táboøe pøímo v Oltýnském potoce. Zaplavat si lze buï v nedalekém rybníku a nebo v asi 2 km vzdálené Lužnici. Organizace: Tábor povede "táborová rada", která se skládá zatím z Ablákely, Dušana a Waštewin a dále pak z dalších zástupcù jednotlivých vìtších skupin èi kmenù, které se zúèastní tábora. Popøemýšlejte, kdo z vás bude v táborové radì reprezentovat vaši skupinu. Tato rada se bude pravidelnì scházet a bude dopøedu upravovat chod tábora a pøípadnì øešit nastalé problémy. Na poøádek a chod tábora bude dohlížet táborová policie - "Psí spolek". Oèekáváme, že ze svého støedu vyberete nìkoho vhodného pro tuto funkci. Úèastníci: Tábora se kromì dospìlých zúèastní i dva dìtské kmeny - Walden a Sacagawea. Dìtský Walden bude táboøit oddìlenì na vedlejší louce a z valné èásti budou mít svùj vlastní program. Myslíme si, že soužití starších s dìtskými kmeny by mohlo být velmi pøínosné - a to jak pro èleny Malé lóže (dìti mají možnost konfrontace s jinými staršími woodcraftery než jen poøád se svými náèelníky), tak i pro èleny Velké lože (dospìlí mají možnost pøedat hodnì ze svých zkušenosti a ještì trochu posílí svùj organizmus rozumnou dávkou tolerance k bezstarostnosti a divokosti mládí). Navíc zde budou i rodiny s malými dìtmi a tak vznikne pøímo ideální možnost ovìøit v táborové praxi ono tolik proklamované, že woodcraft je tu pro lidi od 4 do 94 let. Jak to tedy vypadá s pøedbìžnou úèastí na tomto táboøe? Na celých ètrnáct dní tábora pøijedou: Osmaka Opo 1 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Drum Bun 1 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Krtek, Brèko týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Sacagawea - dìti 2 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Sacagavea - dospìlí 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Kmenùm, které vèas zašlou hlášenku tábora, mùže být poskytnuta záloha dotace ve výši 10,- Kè na plánované dì odny. Zbytek dotace obdrží kmen po odeslání vyúètování tábora, které musí obsahovat: seznam úèastníkù se jménem, bydlištìm a datem narození kopie penìžního deníku (pokladní knihy) tábora kopie dokladù doklad o splnìní kvalifikaèního pøedpokladu vedoucího tábora (pokud nebyl souèástí hlá šenky) Krátkodobé akce Podmínky pro èerpání dotace: nejménì 70% úèastníkù je ve vìku do 26 let vèetnì (rozhoduje rok narození, takže lidé narození v roce 1976 a mladší) délka trvání akce je 1 až 6 dnù Dotace se vztahuje na úèastníky do 26 let vèetnì, kteøí nemusí být èleny LLM. Èástka dotace je maximálnì 50,- Kè na osobu a den. Dotaci lze použít na ubytování na akci, služby spojené s pøípravou a organizací akce, nákup potravin, tábornických a sportovních potøeb, neinvestièní materiál k údržbì a obnovì základny a na úhradu nákladù dopravy úèastníkù. Dotace nesmí pøesáhnout 70% celkových nákladù u vícedenních akcí, 50% celkových nákladù u jednodenních akcí. Náèelnictvo LLM stanovilo klíè k rozdìlení tìchto dotací následovnì: Každý kmen má nárok na dotaci 150,- Kè na každého registrovaného èlena do 26 let (napø. kmen apáè má registrováno 29 èlenù do 26 let, takže mùže žádat o dotaci do výše 29 x 150 = 4350,- Kè). Peníze, které kmeny tímto zpùsobem nevyèerpají, budou koncem roku rozdìleny ostatním kmenùm na základì zaslaných vyúètování nad tìchto 150,- Kè na èlena do 26 let (napø. kmen apáè vyèerpá z dotace pouze 3000,-; zbylých 1350,- bude rozdìleno jiným kmenùm, které zašlou vyúètování na vyšší èástku než je jejich limit). Znamená to tedy, že v prùbìhu roku mohou kmeny poèítat minimálnì s èástkou dotace 150,- krát poèet èlenù do 26 let; má však smysl zasílat vyúètování na všechny akce. Dotace bude vyplacena až koncem roku po zpracování vyúètování jednotlivých akcí, které musí obsahovat: seznam úèastníkù se jménem, bydlištìm a datem narození kopie penìžního deníku (pokladní knihy) kopie dokladù Makéta Vránová Marka 2 11

3 Dotace MŠMT na rok 2002 V letošním roce získala LLM na základì projektu pøedloženého v rámci programu Sdružení od ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy dotaci na tyto úèely: Tábory ,- (podrobnìji viz níže) Krátkodobé akce 99000,- (podrobnìji viz níže) Pøíprava vedoucích 70700,- (bude použito na vydání knihy Táboøíme v týpí) Celorepublikové akce 28300,- (Indiáni z Toèníku, Kiwendotha...) Celkem ,-. Bylo požádáno o navýšení dotace v tomto programu na provoz ústøedí, oficiální výsledek zatím neznáme. Na provozní náklady kmenù (nájemné) a na dovybavení jsme dotaci nedostali. Další dotaci LLM obdržela v rámci programu Zahranièí (na mezinárodní tábor). Pøímo kmenù se tedy dotýkají jen dva typy dotací - na tábory a na krátkodobé akce. Dále se jimi budeme zabývat podrobnìji. Všeobecné podmínky pro èerpání dotace: zaplacené pøíspìvky na rok, odevzdané formuláøe hospodáøský výkaz a registraèní list, zaøízené IÈO. Tábory: Podmínky pro èerpání dotace: úèastníci tábora jsou obèany ÈR nebo dìti bìžencù z uteèeneckých táborù do 18 let, tábor se koná na území Èeské republiky nebo Slovenské republiky, tábor trvá nejménì 7 dnù (vèetnì dne pøíjezdu a odjezdu) nejedná se o pøímìstský tábor provozovatelem tábora je kmen, který má své IÈO vedoucí tábora splòuje kvalifikaèní pøedpoklad (náèelnické zkoušky nebo jiné akreditované zkoušky) Výše dotace je stanovena pøedbìžnì na 20,- Kè za dì oden, tj. pobytový den úèastníka tábora. Dotovat lze maximálnì 21 dnù tábora (vèetnì dne pøíjezdu a odjezdu). Dotace se vztahuje pouze na èleny LLM do 18 let vèetnì (rozhoduje rok narození, tj. dotaci lze èerpat na dìti narozené v roce 1984 a mladší). Dotaci lze použít na nájemné za pozemek, služby spojené s pøípravou a organizací tábora, nákup potravin, tábornických a sportovních potøeb, neinvestièní materiál k údržbì a obnovì základny a na úhradu nákladù dopravy úèastníkù tábora. Dotace nesmí pøesáhnout 70% celkových nákladù tábora. Logan, Wenona 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Buck s rodinou 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Walden - dospìlí 3 týpí tyèe vyrobeny už v loni Walden - dìti 3 týpí tyèe vyrobeny už v loni Apaè s rodinou 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Béda 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Willy a Zdeòka 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Waštewin 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Stopaø 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Hota jako host v týpí Na snìm a nejbližší dny pøijedou: Yellow Knife - 4 až 5 lidí Strážci údolí - 4 až 5 lidí Wahpeton - Mahykan a Sýc Tatankaska - 6 až 8 lidí Wanawega - 4 až 5 lidí Wallowa (èást Stopaøi) - 5 lidí Ótyokva - 6 až 8 lidí Hin Èokan - 3 až 4 lidi Jilm - 4 lidi Tate Osmaka - 4 až 8 lidí Ïaleká cesta ze Slovenska - 3 lidi Vlci Bobr Divous 1 až 2 šeltry, tyèe si vyrobí v zubøíku, tyèe si vyrobí jako hosté v týpí v zubøících, tyèe si vyrobí nebo v zubøíku u Apaèe v týpí u Logana týpí Informace od ostatních kontaktovaných: Kmeny, které nepøijedou: Èan Háka, Jestøábi, Kruh, Mawadani, Nová zemì, Severní Hvìzda, Tašunkeota, apáè, Wabash a Woape,. Kmeny, o kterých nevíme zda pøijedou: Arapaho, Bobøi, Matatonwan, Mniwaèa wièašayatapi, Neolit, Neskenon, Omaha a Tussilago. Program: Samozøejmì už máme zhruba pøipravenou osnovu, která obsahuje jak pohybové, tak tvoøivé, ale i relaxaèní nebo èistì zážitkové prvky. Ale jsme otevøeni dalším nápadùm, podnìtùm a pøedstavám. Pøipravte se na to, že se vás táborová rada ještì pøed táborem zeptá, èím i vy pøispìjete do spoleèného programu. Nemusí to být nìco ohromného a velkolepého. Staèí i drobná høíèka pro všechny. Ale tøeba víte, jak na nìkterá ménì èasto plnìná orlí pera a pøedvedete to ostatním. A nebo umíte nìco, co by jste ostatní mohli nauèit? Budete-li k tomu potøebovat nìco navíc èi se poradit a nebo vaše produkce zabere hodnì èasu kontaktujte co nejdøíve nìkoho ze souèasné táborové rady. Vždy ráno bude celotáborové shromáždìní, na kterém se domluví, jaký asi bude bìhem dne program, pøípadnì i co se zhruba chystá na zítøek. Program na táboøe nebude nabitý od rána do veèera. Chceme dát prostor k pohodì a klídku, ale zároveò je tøeba si uvìdomit, že naším cílem není anarchie. Úèast na programu není povinná, ale když už se nìco domluví a pøislíbíte svou úèast, tak buïte dochvilní a nemaøte snahu tìch, kteøí si s pøípravou dali tu práci. Je celkem logické, že má-li nìkdo pro tábor naplánován svùj aktivní program, nemusí být hned u všeho, co se na táboøe šustne. Konec koncù, je-li to èinnost zajímavá, mùže to být právì jeho pøíspìvkem 10 3

4 do programu. Z druhé strany je trochu nefér ignorovat iniciativu druhých a jen tak bezcílnì bloudit táborem. Jak svùj táborový èas prožijete, to bude hodnì záležet i na vás. Pokud si budete chtít zkusit èi vyrobit nìco nového, je potøeba na to myslet už pøed táborem. Samozøejmì, že se dá až teprve na louce zbìsile listovat Knihou orlích per a hledat nìjaký vhodný èin k plnìní. Ale z vlastní zkušenosti víme, že mnohdy nám k takhle narychlo vybranému èinu chybí nìjaká ta pomùcka èi drobnost, která hloupì zahálí doma a pøitom staèilo jen se na tábor trochu víc pøipravit. Také je tu možnost splnit si nìkterá orlí pera ze ètvrtého svìtla v oboru Tábornické stavby. Pokud by se nìkdo chtìl pustit do takové pro tábor velmi užiteèné èinnosti jako je umývárna, latrína, sklípek, lávka apod., bylo by dobré informovat pøedem táborovou radu, aby s tím poèítala. Výbìr z programu: Již tradièní pøírodovìdná procházka (Stopaø, Hota) Vaøení vody na èas (Ablákela) Lukostøelecká lovecká stezka (Ablákela, Béda, Dušan) - nezapomeò s sebou vlastní luk a šípy Døevorubecká soutìž (Ablákela, Dušan) - nezapomeò s sebou dobrou sekeru Horský golf (Waštewin) Zápasy v šini - nezapomeò s sebou hokejku Ženský lakros Výuka výroby šípù (Poly) - nezapomeò s sebou pevnìjší pera na opeøení, rovné suché vrbové pruty nebo štípané smrkové tyèky èi jen soustružená týbla koupená v obchodì o prùmìru kolem 8 mm a dlouhé asi 80 cm Indiánské pohádky na dobrou noc (Apaè) Indiánská literární èajovna pod širým nebem (Ablákela) - máš-li nìjaký zajímavý èlánek èi ukázku z tvé oblíbené knihy, anebo máš napsanou nìjakou svojí vlastní úvahu, povídku, báseò - vezmi je s sebou. Nezapomeò na svùj oblíbený èaj (nelépe sypaný a v dostateèném množství) konvièku na vaøení, hrnek a pøijï! Èajovna bude samozøejmì otevøena i tìm, k teøí ètivo nepøinesou, èaj je však podmínkou. Peèení chleba pod kotlíkem, v odrazové nebo hlinìné peci (Apaè, Waštewin, Willy a Zdeòka) - nezapomeò vhodnou mouku a další ingredience Malá škola lasování (Brèko, Drak, Béda) Váleèná výprava nejlépe v indiánském odìvu (Dušan) - bude-li zájem Kontakt na poøadatele: Ablákela, Dušan, Waštewin a Willy Josef Porsch, Štìtkova 1A, Praha 4, tel / , Dušan Martišek, K vinicím 226, Praha 6, tel / , Indiáni z Toèníku 2002 Tradièní prezentaèní akce LLM se koná , na hradì Toèníku. Každá pomocná ruka je vítána. Støedovìký hrad tradiènì ožije v duchu malebném indánském. Ètvrtek a pátek jsou vyhrazeny pro školní výpravy. Pøípadní zájemci z øad pedagogù - ozvìte se organizátorùm. Stavìt je již potøeba bìhem støedy. Ti, kdo se akce každoroènì úèastní asi poví nejlépe co pomoc na programu obnáší. Po hradì jsou stanovištì, na kterým veøejnosti, pøeváženì pak dìtem ukazujeme o co v našich kmenech dìláme. Návštìvník tedy mùže shlédnout zaøízené týpí, rozdìlat oheò bez sirek, vyzdobit si kožený váèek, navléknout korále, zatancovat si s bubnem, zastøílet z luku atd.. V sobotu veèer probìhne slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi naší ligou a asociací TOM, tedy známými Tomíky. Tato smlouva napøíklad bude zaruèovat našim èlenùm stejné výhody pøi ubytovávání v chatách, které asociace provozuje. Celý veèer bude protkán bohatým kulturním programem. K shlédnutí budou jak divadelní, tak hudební tìlesa obou spolkù. Úèinkující mají na program samozøejmì vstup zdarma, ostatní èlenové Ligy jsou vítáni, po uhrazení symbolického poplatku. Pokud by se nìkdo ze støedoškolákù chtìl zúèastnit, mùžeme, se souhlasem rodièù, napsat žádost o uvolnìní. Èasový harmonogram: St stavba, zaøizování Èt ,00-17,00 den vyhrazený školním výpravám Pá ,00-17,00 den vyhrazený školním výpravám, volby 2002 Indiáni volí na Toèníku: Podmínkou je volební prùkaz a indiánská image. Jediný kandidát, kterého budeme podporovat je JuDr. Losna. Je to zkušený politik a dává nám záruku budoucího pozitivního vývoje naší tolik zkoušené demokratické spoleènosti. Poznámka: tento materiál je interní, prosíme nešíøit mimo LLM So ,00-17,00 pro veøejnost, 17,00-8,00 pro úèinkující, hosty, èleny LLM a A-TOM Program sobotního veèera: "Toèník Underground" 17,00..konec dne pro veøejnost 18,00..možnost ubytovávání se, vaøení veèerì 18,30..veèeøe - pro úèinkující zdarma 19,30..první èást folkového koncertu 20,15.multimediální prezentace LLM a A-Tom 21,00..slavnostní podpis smlouvy 21,30.pokraèování folkového koncertu 22,30.rockový koncert 23,30.undergroundový koncert Ten, kdo se bude chtít zúèastnit veèera, se bude muset dostavit do hradu do 19,00. Poté se hrad zamyká. Kdo by to nestihl, bude muset volat na kontaktní mobilní telefony. Ne ,00-15,00 Den pro veøejnost, 15,00-18,00 úklid hradu. Pomocníci prosím ozvìte se do týdne organizátorùm. Aleš Sedláèek - Tokaheya, 0604 / Jakub Vávra - Èanešièa, 0607 /

5 Slovo náèelníka k brigádì na Filipovì Huti Bratøi a sestry tìmito øádkami bych chtìl øíci velké Wašte následujícím lidem: Kotlíkovi za vybudování nového podkroví na naší chtì. Kotlík provedl kompletní dokumentaci, sehnal materiál za smìšné ceny, zajistil dopravu a vykládku a s pomocí celé své rodiny se zásadní mìrou postaral o vlastní montáž. K tomu všemu si stejnì jako ostatní brigádníci ještì sám platil cestu tam i zpìt. Mahykanovi za zapùjèení cirkulárky, která spoleènì s obsluhou a nosièi odvedla skuteènì velký kus práce. Úèastníci brigády: Kotlík, Blanka, Korál, Slunko, Sýc, Willy, Poly, Tokaheya, Gu, Waštewin a samozøejmì správce Èanešièa. Dle rozhodnutí náèelnictva z , si brigádníci za každé odpracované 4 hodiny, mohou odrekreovat jeden den na chatì. Další brigáda je plánovaná na záøí. Dejte vìdìt kdo pøijede. Doufám, že se nás sejde více. Tokaheya Výzva mezinárodního hnutí Blue Sky World Woodcraft: ZAPALTE OHEN NA POÈEST 100.NAROZENIN WOODCRAFTU!!! Vyzýváme všechny woodcraftery na svìtì, ale také všechny bratry a sestry z jiných organizací, ale i neorganizované, kteøí cítí náklonnost k myšlenkám E.T.Setona, aby v den 100. výroèí založení 1.woodcrafterského kmene E.T.Setonem, tedy 1. è e r v e n c e rozdìlali buï sami nebo ve spoleèenství bratrù a sester slavnostním zpùsobem oheò a vzdali hold tomuto výroèí. Zároveò chceme takto založit tradici mezinárodního svátku woodcraftu. Prosíme vás, dejte nám zprávu, kde a kolik lidí se vaší slavnosti zúèastnilo, a sice na mailovou adresu: nebo na adresu: Liga lesní moudrosti, Senovážné nám.24, Praha 1, Zprávu podejte do 15.èervence! Jedinì tak se dozvíte kolik lidí se k vám pøipojilo. jménem hnutí Blue Sky World Woodcraft Martin Kupka Logan (LLM-WL) Mick Tutt Pelican (OWC) Errol Bredin (ETSI) TØINÁCTÝ SNÌM LLM až KØÍDA, OLTÝNSKÝ POTOK Vzhledem k tomu, že letos slavíme sté výroèí lesní moudrosti a mìlo by u nás probìhnout i mezinárodní woodcrafterské setkání, byla naše pùvodní snaha pøidat k tìmto událostem i náš snìm LLM a to vše propojit s ligovým táborem. Vidìli jsme v tom sjednocení a úsporu energie týmu lidí, kteøí by se stejnì nìjakým zpùsobem podíleli na organizování vìtšiny výše uvedených akcí a patrnì by se tím ušetøily i dost velké náklady. Bohužel se nám to díky rùzným komplikacím nepodaøilo zrealizovat a tak se mezinárodní setkání woodcrafterù poøádá pozdìji a na jiném místì. Pøesto jsme si na podzimní valné hromadì odhlasovali s dost tìsným rozdílem hlasù, že poprvé po tøinácti letech se bude snìm konat v jiném termínu a na jiném místì. Pokud si v této Totemové desce proètete informace o letošním ligovém táboøe najdete tam kromì pøedbìžného seznamu úèastníkù tábora i informaci o tom, kolik k- menù nám zatím potvrdilo svùj pøíjezd na snìm. Dìkujeme i tìm, kteøí se organizátorùm omluvili a s- dìlili, že se letos snìmu nemohou zúèastnit. Ve výètu je i skupina kmenù, o kterých zatím nic nevíme, nebo se nám nepodaøilo je zkontaktovat, nebo se neozvaly a nebo se ještì nerozhodly. Budeme rádi, když se nakonec rozhodnou a možná, že ze svých táborù pøeci jen vyšlou nìjaké své zástupce. Tím že je pátek 5.7. státní svátek, využili jsme pro program snìmu celého prodlouženého tøídenního víkendu. Dalším plusem je i skuteènost, že se snìm bude konat už v zaøízeném táboøe. A tak snad bude dost èasu i na vìci, které jsme pøi pøedchozích kvìtnových snìmech nestíhali. Tìšíme se na vás a doufáme, že zavládne ta správná pohoda. Nìkolik organizaèních poznámek. Kde se táboøištì nachází a jak se k nìmu dostanete, to se dozvíte na stránkách této Totemové desky v textu o ligovém táboøe. Úèastníci, kteøí pøijedou pouze na snìm a dopøedu se nenahlásili a nedomluvili si ubytování u nìkoho, musí poèítat s tím, že se budou muset ubytovat ve vlastních stanech v lese. Ten, kdo pøijede se zubøíkem èi šeltrem, má možnost táboøit na louce. Zapalování ohnì v lese nepøichází v úvahu, vybudování ohništì na louce musí být projednáno s táborovou radou. Protože na tábor se veškeré palivo musí pøivézt od jinud, jsme nuceni od každého úèastníka snìmu vybírat táborový poplatek 10.- Kè. NEZAPOMEÒTE S SEBOU!!! Svojí kmenovou vlajku, pøípadnì kmenový štít èi znak, tøecí døeva nebo køesací potøeby - chcete-li se zúèastnit soutìže o nejlepší výrobek - pøibalte svoje výtvory, chcete-li si zahrát šini - pøibalte hokejku, budete-li si chtít pøiznat lesní titul vezmìte si pro ÚROP všechny potøebné náležitosti. Dùležité Bylo by moc prima, kdyby si kmeny nebo jednotlivci na snìm buï pro denní program a nebo pøímo na veèer pøichystali nìjaký dobrý a zajímavý vlastní pøíspìvek (hra, soutìž, výstavka fotografií, výrobkù, kroniky atd.). Nebo ukázat ostatním, jak na nìjaké ménì èasto plnìné orlí pero apod). Budete-li mít nìco pøipraveno, seznamte s tím hned po pøíjezdu táborovou radu a ona to zaøadí do celkového programu. Program: Pátek dopol. Pøíjezd a ubytování Klasická skotská soutìž ve vrhu kládou - kategorie mužù i žen Zápas v šiny Ukázky rùzných zajímavostí z èinnosti tábora nebo z jednotlivých kmenù, možnost plnìní nìkterých ménì obvyklých orlích per prùbìžnì celý den 8 5

6 odpol. zasedání ÚROP initi veèer možnost pøátelských návštìv Sobota dopol. Soutìž "O nejlepší výrobek" (Willy) Soutìž "Oheò tøením døev" - muži (Poly) Soutìž "Oheò køesáním" - ženy (Waštewin) Klasické hry podle KLM (souboj s døevci, králík v dutém stromì, medvìd a lovec) odpol. Apaèská hra - zábava pro celý tábor Pow- wow (Walden) veèer 13. Výroèní snìm LLM, obøad ke stoletému výroèí, udílení lesních titulù Nedìle dopol. Balení a odjezd Ohnivec Poly a náèelník Velké Lože Willy SOUTÌŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBKY ÈLENÙ LLM V ROCE 2002 A je to zase tady, tentokráte už sedmý roèník. Pro jistotu zopakuji pravidla. Soutìže se mùže zúèastnit pouze èlen LLM a to jedinì s výrobkem, který sám vyrobil v období od minulého snìmu na Malém Waldenu. Pro každou vìkovou kategorií (tedy Malá a Velká lože) jsou pøipraveny dvì soutìže - indiánský výrobek a woodcrafterský výrobek. Každý mùže tedy pøihlásit maximálnì dva rozdílné výrobky. Zvolená komise bude mít jako každý rok nelehký úkol, totiž vybrat ty nejšikovnìjší z našich øad. Pøepokládám, že už nìkteøí z vás se už teï trápí s tím, které dva kousky z toho množství letošních výrobkù pøedvedete ostatním. Nové ové adresy v LLM: Náèelník VL Petr Willy Vilhelm 3.mezinárodní setkání woodcrafterù- POZOR ZMÌNA! Z dùvodu velmi neseriozního jednání majitele základny Bukovina v Beskydech a ostravského Woodcraftera jsem byl nucen zaèít zaèátkem ledna hledat náhradní místo. Po dlouhém úsilí se mi podaøilo sehnat táboøištì, které nám zapùjèí YMCA. 3. mezinárodní setkání woodcrafterù se uskuteèní v pùvodním termínu, tedy ve dnech srpna, ale na klasickém táboøišti kousek za Chudenicemi u Klatov. Jedná se o pìknou louku v lese, s potokem, s pìknou krajinou v okolí, kde se nabízí návštìva nìkolika míst, vèetnì známého arboreta Americká zahrada. Táboøit budeme v týpích a v obyèejných turistických stanech. Na místì je pouze klasický táborový šeltr na kuchyò. Vìtšinu tyèí na týpí se pokusíme dovézt z mawadanského táboøištì, nìjaké tyèe budeme muset udìlat na pøípravné akci zaèátkem èervna. Každý úèastník zaplatí na nájemném louky 30,- Kè za noc a poèítáme s 90,- Kè na stravu na den. Na tábor budeme odjíždìt z Prahy spoleènì, najatým autobusem, a èást vìcí snad odvezeme nákladním autem. Mimopražským úèastníkùm, kteøí by cestovali individuálnì vlakem èi autobusem, pøispìjeme v rámci podmínek daných programem MŠMT. Èást nákladù bude možné dotovat financemi z programu Zahranièí MŠMT. Bohužel o tuto akci je velmi malý zájem mezi kmeny LLM. Vdobì uzávìrky této TD jsem mìl potvrzen zájem nìkolika lidí jen ze 4 kmenù a pár jednotlivcù!!! Na akci se chystá pøijet kolem ètyøiceti Anglièanù a Skotù z organizací Order of Woodcraft Chivalry, Woodcraft Folk, Forest School Camps a úèast pøislíbil i sekretáø Setonova institutu v USAa naše milá známá Barbara Witemeyerová. Pokud ještì na poslední chvíli máte zájem o úèast, volejte nebo mailujte na moje èíslo èi adresu a to IHNED!!! Doufám, že se ještì nìkteøí pøihlásíte, a že nebude mezinárodní ostuda. Pøedpokládaný program na jednotlivé dny: 3.8. sobota pøíjezd, stavba tábora, neformální besední a seznamovací oheò 4.8. nedìle dostavba tábora, slavnostní zahájení, seznamovací hry a soutìže 5.8. pondìlí woodcrafterské hry, krátké výšlapy do okolí, anglické country tance 6.8. úterý program v táboøe a okolí, výlet do Americké zahrady, k chudenickému zámku a na rozhlednu, pro zájemce(hlavnì zahranièní) návštìva Klatov nebo Domažlic, èeské tancování 7.8. støeda mini-lesní škola, lesní hry, 8.8. ètvrtek orientaèní bìh, horský golf a jiná èesko-anglická klání 9.8. pátek Setonovy hry, merrymoot, indiánské pow-wow, slavnostní oheò a vyhlášení spoleèné deklarace sobota konec tábora, odjezd Pokud by nìkdo z vás chtìl vzít na svá bedra pøípravu nìkteré èásti programu nebo chtìl vùbec pomoci s organizací, úžasnì mi tím ulehèí život a budu ho mít strašnì rád!!! kontaktní telefon: domù 02/ (do hod.) práce 02/ , (nejlépe hod.) kontaktní mail: S modoru oblohou! Martin Kupka Logan 6 7

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA LIGA LESNÍ MOUDROSTI The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Protože poznal jsem trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. E.T.Seton Cílem Ligy lesní moudrosti

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora.

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora. Váāení zájemci o letní westernový tábor, dovolte mi, abych vám touto cestou pøedstavil pøipravovaný tábor. Tábor poøádá Free centrum, které má za cíl pøipravovat program pro trávení volného èasu mladých

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Návrh obsazení orgánů VH předsedající: Iva Hönigová (45 z 45) zapisovatel: Markéta Řezáčová, Alena Hájková komise: Marta Ryšavá, Jan Merhaut, David Korecký počet hlasů: 45 z 45 Program VH 8.00 prezence

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: E. Bakštejn, M. Špinková (kmen 104 Kruh), M. Stárek (kmen 108 Wahpeton), P. Harant (kmen 109 Walden), H. Stegbauerová

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 T OTEMOVÁ D ESKA De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LLM KONANÉ 3.4.2004 V BRNĚ Přítomni - s hlasovacím právem: M.Fencl, I.Rýzlerová, V.Vebr (kmen 104

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

T D OTEMOVÁ ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 1999

T D OTEMOVÁ ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 1999 Kalendárium 22. 23.5. Výroèní snìm LLM na Malém Waldenu 5. 6.6. Stopa Èerného Vlka (poøádá Wallowa) 7.6. Náèelnictvo + uzávìrka Totemové Desky 12. 13.6. Èotokva 14.6. Setkání Velké Lóže v Praze - Keltové

Více

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ Výroční 2014 zpráva KMEN BOBRŮ Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo a volby... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy a táboření... 4 Tábor... 5 Plnění

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný,

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, Program akcí 2012 Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, již po osmé držíte v ruce náš Program akcí, tentokrát na rok 2012. Naleznete v nìm bohatou termínovou nabídku, kterou organizátoøi zvou k úèasti

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005

VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005 T D ESKA OTEMOVÁ VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005 1. VÝROČNÍ SNĚM LLM 2. 10.-12.6. 2005, KOSÍ POTOK Pořadatelé sněmu: Wikki, Ablákela, Tokaheya Kontakt: ablakela@centrum.cz,

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 26.-27.3.2010 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1 Okres Brno - mìsto Úøední hodiny kanceláøe Èeská 11 Tajemník Po 14.00-18.00 602 00 Brno Út 13.00-15.00 Tel/fax: 532 193 168 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 E-mail: brj@junak.cz Hospodáøka St 16.00-17.00

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více