TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002"

Transkript

1 TÁBOR LLM 2002 Mapka jak se dostat na táboøištì kde oslavíme 100 let woodcraftu, zapálíme snìmovní oheò a strávíme 14 krásných spoleèných dnù. TOTEMOVÁ D 72 ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI KVÌTEN - ÈERVENEC 2002 TÁBOR LLM 2002 Termín: Od soboty až do nedìle Bìhem tábora letos probìhnou dvì významné události. V pondìlí 1. èervence - tedy pøímo v Svìtový den woodcraftu oslavíme 100 let od vzniku woodcraftu a na sobotu 6. èervence se sjedou další èlenové naší Ligy, aby se zúèastnili již tøináctého snìmu LLM. Pá Ne Po 1.7. Út Èt 4.7. Pá Ne 7.7. Po Pá So Ne pøíjezd, budování tábora a spoleèných staveb zahájení tábora a spoleèná oslava Svìtového dne woodcraftu bìžný program podle dohody táborové rady program pro tøináctý snìm LLM bìžný program podle dohody táborové rady závìr tábora balení tábora, úklid táboøištì a odjezd P R O S B A Prosím pošlete mi do 15. kvìtna materiály do výroèní zprávy. Jak jsem již avizoval na Valné hromadì, do konce kvìtna musí LLM pøedložit svou výroèní zprávu. Proto od vás potøebuji materiály o vaší zajímavé èinnosti, akcích pro veøejnost, dobrovolnické práci atd. Staèí krátký text, kolik se zùèastnilo lidí atd. a nìjaká ta fotografie. Výroèní zpráva je nezbytná pro získávání dotací!!! Materiály mi pošlete poštou na ústøedí: Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, , Praha 1. Nebo mailem (obrázky ve formátu tif) na Rád zodpovím vaše dotazy: 0607/ Jakub Vávra Èanešièa Místo: Již ètvrtým rokem na táboøišti na bøehu Oltýnského potoka, východním smìrem, pøímo pod vesnièkou Køída nedaleko obce Stádlec. Hledejte mezi mìsty Bechynì a Tábor. Dvì doporuèené mapy v mìøítku 1 : vydané KÈT, è.76 - Sobìslavsko a støední Lužnice, ta hlavnì pro ty, kteøí pøijedou vlakeml, nebo se pøípadnì hodí i è Písecko. Doprava: Na místo se dá zajet pøímo autem pøes vesnièku Køída. Auta však budou parkovat mimo tábor. Spojení vlakem - výstupní zastávk Èenkov na trati èíslo 202 Bechynì - Tábor. Odtud pìšky celkem asi 7 km, nejprve po silnici do Dobøejic, potom po žluté pøes Lužnici po Stádleckém mostì a dále až k Mlýnskému rybníku. Od nìj po proudu Oltýnského potoka loukami pøes nìkolik brodù až na táboøištì. Spíše v pracovních dnech je možnost dopravit se autobusy z Tábora pøes Opaøany pøímo do obce Stádlec, nìkteré autobusy zajíždí i na Køídu. Více vám napoví mapka na poslední stranì. Ubytování: Ve vlastních týpích nebo šeltrech. V souèasné dobì je k dispozici nìkolik úplnì hotových sad tyèí, které byly pøednostnì pøidìleny tìm táborníkùm, kteøí pojedou i letos a v pøedešlých letech si je vyrobili. Jelikož organizátoøi letošního tábora oèekávali vìtší množství úèastníkù než v pøedešlých letech, obrátili se na všechny kmeny s dotazy o jejich úèasti. Díky všem, kteøí byli tak laskaví a vèas nám na pøelomu bøezna a dubna odpovìdìli. Na základì jejich informací bylo nìkolik dobrovolníkù v nedávno uplynulém víkendu nakácet dostatek dalších tyèí. Ty jsou tedy pro ostatní vèas pøihlášené nahrubo pøipraveny, jen si je budou muset ještì opracovat. 12 1

2 Pokud by se nìkterý kmen pøeci jen dodateènì rozhodl zúèastnit se celého tábora, pøedpokládáme že se to nedozvíme formou táborového pøekvapení, tedy až pøi jejich pøíjezdu, ale budou to s námi konzultovat nejpozdìji do zaèátku kvìtna. Zajištìní dalších tyèí pro jejich týpí je pro nás v tuto chvíli velmi komplikované.v okolí tábora se nebude smìt tìžit žádná tyèovina. ani palivové døíví.tuto informaci vezmìte laskavì všichni úèastníci na vìdomí. Jakékoliv kácení døeva je nutné projednat s vedením tábora! Pøípravka: z výše uvedeného dùvodu se bude konat ve dnech 21. až (poslední víkend pøed táborem). Bylo rozhodnuto, že úèastníci celého tábora musí za každé týpí vyslat na pøípravku minimálnì dva lidi a za šeltr minimálnì jednoho èlovìka. Vaše úèast je nutná! Musíme nakácet a zpracovat velké množství palivového døeva pro celý tábor na jiném místì, vzdáleném asi 10 km od táboøištì. Také je budeme muset pøevézt traktorem. Pøijedou-li i další lidé, bude jim to sloužit ke cti a práce nám pùjde rychleji od ruky. Nezapomeòte si s sebou vzít dostatek seker a pil, budou se hodit i pracovní rukavice. Umí-li nìkdo zacházet s motorovou pilou a mùže si jí pùjèit, bylo by to pøímo ideální a moc by nám to pomohlo. Benzín do pily se proplatí. S pøípadnými dotazy se obra te na hlavního koordinátora pøípravky Dušana (mobil: 0603 / ). Asi tak ètrnáct dní pøed pøípravkou poèítejte s tím, že se vám pøipomeneme a dohodneme spoleènou dopravu atd. Poplatek: Právì kvùli pøepravì døeva na tábor byla stanovena èástka, která se bude vybírat hned na zaèátku tábora. Jedna osoba zaplatí na celý tábor 60,- Kè, na jeden týden 30,- Kè, pro kratší pobyt (napø. na snìm) 10,- Kè. Stravování: Vaøí se individuálnì ve vlastní obydlích. Bude vybudováno spoleèné kuchyòské ohništì. Pitná voda je pøímo na táboøišti, ale radìji ji budeme pøevaøovat. Pro malé dìti doporuèujeme zajistit si balenou pitnou vodu. Nákup základních potravin je možný v 2 km vzdáleném Stádleci. Pro vìtší nákup se dá zajet do Bechynì anebo ještì lépe do Tábora (zde možnost nákupu i dlouho do veèera a nebo bìhem celého víkendu). Koupání: Možnost umývání na táboøe pøímo v Oltýnském potoce. Zaplavat si lze buï v nedalekém rybníku a nebo v asi 2 km vzdálené Lužnici. Organizace: Tábor povede "táborová rada", která se skládá zatím z Ablákely, Dušana a Waštewin a dále pak z dalších zástupcù jednotlivých vìtších skupin èi kmenù, které se zúèastní tábora. Popøemýšlejte, kdo z vás bude v táborové radì reprezentovat vaši skupinu. Tato rada se bude pravidelnì scházet a bude dopøedu upravovat chod tábora a pøípadnì øešit nastalé problémy. Na poøádek a chod tábora bude dohlížet táborová policie - "Psí spolek". Oèekáváme, že ze svého støedu vyberete nìkoho vhodného pro tuto funkci. Úèastníci: Tábora se kromì dospìlých zúèastní i dva dìtské kmeny - Walden a Sacagawea. Dìtský Walden bude táboøit oddìlenì na vedlejší louce a z valné èásti budou mít svùj vlastní program. Myslíme si, že soužití starších s dìtskými kmeny by mohlo být velmi pøínosné - a to jak pro èleny Malé lóže (dìti mají možnost konfrontace s jinými staršími woodcraftery než jen poøád se svými náèelníky), tak i pro èleny Velké lože (dospìlí mají možnost pøedat hodnì ze svých zkušenosti a ještì trochu posílí svùj organizmus rozumnou dávkou tolerance k bezstarostnosti a divokosti mládí). Navíc zde budou i rodiny s malými dìtmi a tak vznikne pøímo ideální možnost ovìøit v táborové praxi ono tolik proklamované, že woodcraft je tu pro lidi od 4 do 94 let. Jak to tedy vypadá s pøedbìžnou úèastí na tomto táboøe? Na celých ètrnáct dní tábora pøijedou: Osmaka Opo 1 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Drum Bun 1 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Krtek, Brèko týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Sacagawea - dìti 2 týpí tyèe nakáceny, OPRACUJÍ SI JE SAMI! Sacagavea - dospìlí 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Kmenùm, které vèas zašlou hlášenku tábora, mùže být poskytnuta záloha dotace ve výši 10,- Kè na plánované dì odny. Zbytek dotace obdrží kmen po odeslání vyúètování tábora, které musí obsahovat: seznam úèastníkù se jménem, bydlištìm a datem narození kopie penìžního deníku (pokladní knihy) tábora kopie dokladù doklad o splnìní kvalifikaèního pøedpokladu vedoucího tábora (pokud nebyl souèástí hlá šenky) Krátkodobé akce Podmínky pro èerpání dotace: nejménì 70% úèastníkù je ve vìku do 26 let vèetnì (rozhoduje rok narození, takže lidé narození v roce 1976 a mladší) délka trvání akce je 1 až 6 dnù Dotace se vztahuje na úèastníky do 26 let vèetnì, kteøí nemusí být èleny LLM. Èástka dotace je maximálnì 50,- Kè na osobu a den. Dotaci lze použít na ubytování na akci, služby spojené s pøípravou a organizací akce, nákup potravin, tábornických a sportovních potøeb, neinvestièní materiál k údržbì a obnovì základny a na úhradu nákladù dopravy úèastníkù. Dotace nesmí pøesáhnout 70% celkových nákladù u vícedenních akcí, 50% celkových nákladù u jednodenních akcí. Náèelnictvo LLM stanovilo klíè k rozdìlení tìchto dotací následovnì: Každý kmen má nárok na dotaci 150,- Kè na každého registrovaného èlena do 26 let (napø. kmen apáè má registrováno 29 èlenù do 26 let, takže mùže žádat o dotaci do výše 29 x 150 = 4350,- Kè). Peníze, které kmeny tímto zpùsobem nevyèerpají, budou koncem roku rozdìleny ostatním kmenùm na základì zaslaných vyúètování nad tìchto 150,- Kè na èlena do 26 let (napø. kmen apáè vyèerpá z dotace pouze 3000,-; zbylých 1350,- bude rozdìleno jiným kmenùm, které zašlou vyúètování na vyšší èástku než je jejich limit). Znamená to tedy, že v prùbìhu roku mohou kmeny poèítat minimálnì s èástkou dotace 150,- krát poèet èlenù do 26 let; má však smysl zasílat vyúètování na všechny akce. Dotace bude vyplacena až koncem roku po zpracování vyúètování jednotlivých akcí, které musí obsahovat: seznam úèastníkù se jménem, bydlištìm a datem narození kopie penìžního deníku (pokladní knihy) kopie dokladù Makéta Vránová Marka 2 11

3 Dotace MŠMT na rok 2002 V letošním roce získala LLM na základì projektu pøedloženého v rámci programu Sdružení od ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy dotaci na tyto úèely: Tábory ,- (podrobnìji viz níže) Krátkodobé akce 99000,- (podrobnìji viz níže) Pøíprava vedoucích 70700,- (bude použito na vydání knihy Táboøíme v týpí) Celorepublikové akce 28300,- (Indiáni z Toèníku, Kiwendotha...) Celkem ,-. Bylo požádáno o navýšení dotace v tomto programu na provoz ústøedí, oficiální výsledek zatím neznáme. Na provozní náklady kmenù (nájemné) a na dovybavení jsme dotaci nedostali. Další dotaci LLM obdržela v rámci programu Zahranièí (na mezinárodní tábor). Pøímo kmenù se tedy dotýkají jen dva typy dotací - na tábory a na krátkodobé akce. Dále se jimi budeme zabývat podrobnìji. Všeobecné podmínky pro èerpání dotace: zaplacené pøíspìvky na rok, odevzdané formuláøe hospodáøský výkaz a registraèní list, zaøízené IÈO. Tábory: Podmínky pro èerpání dotace: úèastníci tábora jsou obèany ÈR nebo dìti bìžencù z uteèeneckých táborù do 18 let, tábor se koná na území Èeské republiky nebo Slovenské republiky, tábor trvá nejménì 7 dnù (vèetnì dne pøíjezdu a odjezdu) nejedná se o pøímìstský tábor provozovatelem tábora je kmen, který má své IÈO vedoucí tábora splòuje kvalifikaèní pøedpoklad (náèelnické zkoušky nebo jiné akreditované zkoušky) Výše dotace je stanovena pøedbìžnì na 20,- Kè za dì oden, tj. pobytový den úèastníka tábora. Dotovat lze maximálnì 21 dnù tábora (vèetnì dne pøíjezdu a odjezdu). Dotace se vztahuje pouze na èleny LLM do 18 let vèetnì (rozhoduje rok narození, tj. dotaci lze èerpat na dìti narozené v roce 1984 a mladší). Dotaci lze použít na nájemné za pozemek, služby spojené s pøípravou a organizací tábora, nákup potravin, tábornických a sportovních potøeb, neinvestièní materiál k údržbì a obnovì základny a na úhradu nákladù dopravy úèastníkù tábora. Dotace nesmí pøesáhnout 70% celkových nákladù tábora. Logan, Wenona 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Buck s rodinou 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Walden - dospìlí 3 týpí tyèe vyrobeny už v loni Walden - dìti 3 týpí tyèe vyrobeny už v loni Apaè s rodinou 1 týpí tyèe vyrobeny už v loni Béda 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Willy a Zdeòka 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Waštewin 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Stopaø 1 šeltr tyèe vyrobeny už v loni Hota jako host v týpí Na snìm a nejbližší dny pøijedou: Yellow Knife - 4 až 5 lidí Strážci údolí - 4 až 5 lidí Wahpeton - Mahykan a Sýc Tatankaska - 6 až 8 lidí Wanawega - 4 až 5 lidí Wallowa (èást Stopaøi) - 5 lidí Ótyokva - 6 až 8 lidí Hin Èokan - 3 až 4 lidi Jilm - 4 lidi Tate Osmaka - 4 až 8 lidí Ïaleká cesta ze Slovenska - 3 lidi Vlci Bobr Divous 1 až 2 šeltry, tyèe si vyrobí v zubøíku, tyèe si vyrobí jako hosté v týpí v zubøících, tyèe si vyrobí nebo v zubøíku u Apaèe v týpí u Logana týpí Informace od ostatních kontaktovaných: Kmeny, které nepøijedou: Èan Háka, Jestøábi, Kruh, Mawadani, Nová zemì, Severní Hvìzda, Tašunkeota, apáè, Wabash a Woape,. Kmeny, o kterých nevíme zda pøijedou: Arapaho, Bobøi, Matatonwan, Mniwaèa wièašayatapi, Neolit, Neskenon, Omaha a Tussilago. Program: Samozøejmì už máme zhruba pøipravenou osnovu, která obsahuje jak pohybové, tak tvoøivé, ale i relaxaèní nebo èistì zážitkové prvky. Ale jsme otevøeni dalším nápadùm, podnìtùm a pøedstavám. Pøipravte se na to, že se vás táborová rada ještì pøed táborem zeptá, èím i vy pøispìjete do spoleèného programu. Nemusí to být nìco ohromného a velkolepého. Staèí i drobná høíèka pro všechny. Ale tøeba víte, jak na nìkterá ménì èasto plnìná orlí pera a pøedvedete to ostatním. A nebo umíte nìco, co by jste ostatní mohli nauèit? Budete-li k tomu potøebovat nìco navíc èi se poradit a nebo vaše produkce zabere hodnì èasu kontaktujte co nejdøíve nìkoho ze souèasné táborové rady. Vždy ráno bude celotáborové shromáždìní, na kterém se domluví, jaký asi bude bìhem dne program, pøípadnì i co se zhruba chystá na zítøek. Program na táboøe nebude nabitý od rána do veèera. Chceme dát prostor k pohodì a klídku, ale zároveò je tøeba si uvìdomit, že naším cílem není anarchie. Úèast na programu není povinná, ale když už se nìco domluví a pøislíbíte svou úèast, tak buïte dochvilní a nemaøte snahu tìch, kteøí si s pøípravou dali tu práci. Je celkem logické, že má-li nìkdo pro tábor naplánován svùj aktivní program, nemusí být hned u všeho, co se na táboøe šustne. Konec koncù, je-li to èinnost zajímavá, mùže to být právì jeho pøíspìvkem 10 3

4 do programu. Z druhé strany je trochu nefér ignorovat iniciativu druhých a jen tak bezcílnì bloudit táborem. Jak svùj táborový èas prožijete, to bude hodnì záležet i na vás. Pokud si budete chtít zkusit èi vyrobit nìco nového, je potøeba na to myslet už pøed táborem. Samozøejmì, že se dá až teprve na louce zbìsile listovat Knihou orlích per a hledat nìjaký vhodný èin k plnìní. Ale z vlastní zkušenosti víme, že mnohdy nám k takhle narychlo vybranému èinu chybí nìjaká ta pomùcka èi drobnost, která hloupì zahálí doma a pøitom staèilo jen se na tábor trochu víc pøipravit. Také je tu možnost splnit si nìkterá orlí pera ze ètvrtého svìtla v oboru Tábornické stavby. Pokud by se nìkdo chtìl pustit do takové pro tábor velmi užiteèné èinnosti jako je umývárna, latrína, sklípek, lávka apod., bylo by dobré informovat pøedem táborovou radu, aby s tím poèítala. Výbìr z programu: Již tradièní pøírodovìdná procházka (Stopaø, Hota) Vaøení vody na èas (Ablákela) Lukostøelecká lovecká stezka (Ablákela, Béda, Dušan) - nezapomeò s sebou vlastní luk a šípy Døevorubecká soutìž (Ablákela, Dušan) - nezapomeò s sebou dobrou sekeru Horský golf (Waštewin) Zápasy v šini - nezapomeò s sebou hokejku Ženský lakros Výuka výroby šípù (Poly) - nezapomeò s sebou pevnìjší pera na opeøení, rovné suché vrbové pruty nebo štípané smrkové tyèky èi jen soustružená týbla koupená v obchodì o prùmìru kolem 8 mm a dlouhé asi 80 cm Indiánské pohádky na dobrou noc (Apaè) Indiánská literární èajovna pod širým nebem (Ablákela) - máš-li nìjaký zajímavý èlánek èi ukázku z tvé oblíbené knihy, anebo máš napsanou nìjakou svojí vlastní úvahu, povídku, báseò - vezmi je s sebou. Nezapomeò na svùj oblíbený èaj (nelépe sypaný a v dostateèném množství) konvièku na vaøení, hrnek a pøijï! Èajovna bude samozøejmì otevøena i tìm, k teøí ètivo nepøinesou, èaj je však podmínkou. Peèení chleba pod kotlíkem, v odrazové nebo hlinìné peci (Apaè, Waštewin, Willy a Zdeòka) - nezapomeò vhodnou mouku a další ingredience Malá škola lasování (Brèko, Drak, Béda) Váleèná výprava nejlépe v indiánském odìvu (Dušan) - bude-li zájem Kontakt na poøadatele: Ablákela, Dušan, Waštewin a Willy Josef Porsch, Štìtkova 1A, Praha 4, tel / , Dušan Martišek, K vinicím 226, Praha 6, tel / , Indiáni z Toèníku 2002 Tradièní prezentaèní akce LLM se koná , na hradì Toèníku. Každá pomocná ruka je vítána. Støedovìký hrad tradiènì ožije v duchu malebném indánském. Ètvrtek a pátek jsou vyhrazeny pro školní výpravy. Pøípadní zájemci z øad pedagogù - ozvìte se organizátorùm. Stavìt je již potøeba bìhem støedy. Ti, kdo se akce každoroènì úèastní asi poví nejlépe co pomoc na programu obnáší. Po hradì jsou stanovištì, na kterým veøejnosti, pøeváženì pak dìtem ukazujeme o co v našich kmenech dìláme. Návštìvník tedy mùže shlédnout zaøízené týpí, rozdìlat oheò bez sirek, vyzdobit si kožený váèek, navléknout korále, zatancovat si s bubnem, zastøílet z luku atd.. V sobotu veèer probìhne slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi naší ligou a asociací TOM, tedy známými Tomíky. Tato smlouva napøíklad bude zaruèovat našim èlenùm stejné výhody pøi ubytovávání v chatách, které asociace provozuje. Celý veèer bude protkán bohatým kulturním programem. K shlédnutí budou jak divadelní, tak hudební tìlesa obou spolkù. Úèinkující mají na program samozøejmì vstup zdarma, ostatní èlenové Ligy jsou vítáni, po uhrazení symbolického poplatku. Pokud by se nìkdo ze støedoškolákù chtìl zúèastnit, mùžeme, se souhlasem rodièù, napsat žádost o uvolnìní. Èasový harmonogram: St stavba, zaøizování Èt ,00-17,00 den vyhrazený školním výpravám Pá ,00-17,00 den vyhrazený školním výpravám, volby 2002 Indiáni volí na Toèníku: Podmínkou je volební prùkaz a indiánská image. Jediný kandidát, kterého budeme podporovat je JuDr. Losna. Je to zkušený politik a dává nám záruku budoucího pozitivního vývoje naší tolik zkoušené demokratické spoleènosti. Poznámka: tento materiál je interní, prosíme nešíøit mimo LLM So ,00-17,00 pro veøejnost, 17,00-8,00 pro úèinkující, hosty, èleny LLM a A-TOM Program sobotního veèera: "Toèník Underground" 17,00..konec dne pro veøejnost 18,00..možnost ubytovávání se, vaøení veèerì 18,30..veèeøe - pro úèinkující zdarma 19,30..první èást folkového koncertu 20,15.multimediální prezentace LLM a A-Tom 21,00..slavnostní podpis smlouvy 21,30.pokraèování folkového koncertu 22,30.rockový koncert 23,30.undergroundový koncert Ten, kdo se bude chtít zúèastnit veèera, se bude muset dostavit do hradu do 19,00. Poté se hrad zamyká. Kdo by to nestihl, bude muset volat na kontaktní mobilní telefony. Ne ,00-15,00 Den pro veøejnost, 15,00-18,00 úklid hradu. Pomocníci prosím ozvìte se do týdne organizátorùm. Aleš Sedláèek - Tokaheya, 0604 / Jakub Vávra - Èanešièa, 0607 /

5 Slovo náèelníka k brigádì na Filipovì Huti Bratøi a sestry tìmito øádkami bych chtìl øíci velké Wašte následujícím lidem: Kotlíkovi za vybudování nového podkroví na naší chtì. Kotlík provedl kompletní dokumentaci, sehnal materiál za smìšné ceny, zajistil dopravu a vykládku a s pomocí celé své rodiny se zásadní mìrou postaral o vlastní montáž. K tomu všemu si stejnì jako ostatní brigádníci ještì sám platil cestu tam i zpìt. Mahykanovi za zapùjèení cirkulárky, která spoleènì s obsluhou a nosièi odvedla skuteènì velký kus práce. Úèastníci brigády: Kotlík, Blanka, Korál, Slunko, Sýc, Willy, Poly, Tokaheya, Gu, Waštewin a samozøejmì správce Èanešièa. Dle rozhodnutí náèelnictva z , si brigádníci za každé odpracované 4 hodiny, mohou odrekreovat jeden den na chatì. Další brigáda je plánovaná na záøí. Dejte vìdìt kdo pøijede. Doufám, že se nás sejde více. Tokaheya Výzva mezinárodního hnutí Blue Sky World Woodcraft: ZAPALTE OHEN NA POÈEST 100.NAROZENIN WOODCRAFTU!!! Vyzýváme všechny woodcraftery na svìtì, ale také všechny bratry a sestry z jiných organizací, ale i neorganizované, kteøí cítí náklonnost k myšlenkám E.T.Setona, aby v den 100. výroèí založení 1.woodcrafterského kmene E.T.Setonem, tedy 1. è e r v e n c e rozdìlali buï sami nebo ve spoleèenství bratrù a sester slavnostním zpùsobem oheò a vzdali hold tomuto výroèí. Zároveò chceme takto založit tradici mezinárodního svátku woodcraftu. Prosíme vás, dejte nám zprávu, kde a kolik lidí se vaší slavnosti zúèastnilo, a sice na mailovou adresu: nebo na adresu: Liga lesní moudrosti, Senovážné nám.24, Praha 1, Zprávu podejte do 15.èervence! Jedinì tak se dozvíte kolik lidí se k vám pøipojilo. jménem hnutí Blue Sky World Woodcraft Martin Kupka Logan (LLM-WL) Mick Tutt Pelican (OWC) Errol Bredin (ETSI) TØINÁCTÝ SNÌM LLM až KØÍDA, OLTÝNSKÝ POTOK Vzhledem k tomu, že letos slavíme sté výroèí lesní moudrosti a mìlo by u nás probìhnout i mezinárodní woodcrafterské setkání, byla naše pùvodní snaha pøidat k tìmto událostem i náš snìm LLM a to vše propojit s ligovým táborem. Vidìli jsme v tom sjednocení a úsporu energie týmu lidí, kteøí by se stejnì nìjakým zpùsobem podíleli na organizování vìtšiny výše uvedených akcí a patrnì by se tím ušetøily i dost velké náklady. Bohužel se nám to díky rùzným komplikacím nepodaøilo zrealizovat a tak se mezinárodní setkání woodcrafterù poøádá pozdìji a na jiném místì. Pøesto jsme si na podzimní valné hromadì odhlasovali s dost tìsným rozdílem hlasù, že poprvé po tøinácti letech se bude snìm konat v jiném termínu a na jiném místì. Pokud si v této Totemové desce proètete informace o letošním ligovém táboøe najdete tam kromì pøedbìžného seznamu úèastníkù tábora i informaci o tom, kolik k- menù nám zatím potvrdilo svùj pøíjezd na snìm. Dìkujeme i tìm, kteøí se organizátorùm omluvili a s- dìlili, že se letos snìmu nemohou zúèastnit. Ve výètu je i skupina kmenù, o kterých zatím nic nevíme, nebo se nám nepodaøilo je zkontaktovat, nebo se neozvaly a nebo se ještì nerozhodly. Budeme rádi, když se nakonec rozhodnou a možná, že ze svých táborù pøeci jen vyšlou nìjaké své zástupce. Tím že je pátek 5.7. státní svátek, využili jsme pro program snìmu celého prodlouženého tøídenního víkendu. Dalším plusem je i skuteènost, že se snìm bude konat už v zaøízeném táboøe. A tak snad bude dost èasu i na vìci, které jsme pøi pøedchozích kvìtnových snìmech nestíhali. Tìšíme se na vás a doufáme, že zavládne ta správná pohoda. Nìkolik organizaèních poznámek. Kde se táboøištì nachází a jak se k nìmu dostanete, to se dozvíte na stránkách této Totemové desky v textu o ligovém táboøe. Úèastníci, kteøí pøijedou pouze na snìm a dopøedu se nenahlásili a nedomluvili si ubytování u nìkoho, musí poèítat s tím, že se budou muset ubytovat ve vlastních stanech v lese. Ten, kdo pøijede se zubøíkem èi šeltrem, má možnost táboøit na louce. Zapalování ohnì v lese nepøichází v úvahu, vybudování ohništì na louce musí být projednáno s táborovou radou. Protože na tábor se veškeré palivo musí pøivézt od jinud, jsme nuceni od každého úèastníka snìmu vybírat táborový poplatek 10.- Kè. NEZAPOMEÒTE S SEBOU!!! Svojí kmenovou vlajku, pøípadnì kmenový štít èi znak, tøecí døeva nebo køesací potøeby - chcete-li se zúèastnit soutìže o nejlepší výrobek - pøibalte svoje výtvory, chcete-li si zahrát šini - pøibalte hokejku, budete-li si chtít pøiznat lesní titul vezmìte si pro ÚROP všechny potøebné náležitosti. Dùležité Bylo by moc prima, kdyby si kmeny nebo jednotlivci na snìm buï pro denní program a nebo pøímo na veèer pøichystali nìjaký dobrý a zajímavý vlastní pøíspìvek (hra, soutìž, výstavka fotografií, výrobkù, kroniky atd.). Nebo ukázat ostatním, jak na nìjaké ménì èasto plnìné orlí pero apod). Budete-li mít nìco pøipraveno, seznamte s tím hned po pøíjezdu táborovou radu a ona to zaøadí do celkového programu. Program: Pátek dopol. Pøíjezd a ubytování Klasická skotská soutìž ve vrhu kládou - kategorie mužù i žen Zápas v šiny Ukázky rùzných zajímavostí z èinnosti tábora nebo z jednotlivých kmenù, možnost plnìní nìkterých ménì obvyklých orlích per prùbìžnì celý den 8 5

6 odpol. zasedání ÚROP initi veèer možnost pøátelských návštìv Sobota dopol. Soutìž "O nejlepší výrobek" (Willy) Soutìž "Oheò tøením døev" - muži (Poly) Soutìž "Oheò køesáním" - ženy (Waštewin) Klasické hry podle KLM (souboj s døevci, králík v dutém stromì, medvìd a lovec) odpol. Apaèská hra - zábava pro celý tábor Pow- wow (Walden) veèer 13. Výroèní snìm LLM, obøad ke stoletému výroèí, udílení lesních titulù Nedìle dopol. Balení a odjezd Ohnivec Poly a náèelník Velké Lože Willy SOUTÌŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBKY ÈLENÙ LLM V ROCE 2002 A je to zase tady, tentokráte už sedmý roèník. Pro jistotu zopakuji pravidla. Soutìže se mùže zúèastnit pouze èlen LLM a to jedinì s výrobkem, který sám vyrobil v období od minulého snìmu na Malém Waldenu. Pro každou vìkovou kategorií (tedy Malá a Velká lože) jsou pøipraveny dvì soutìže - indiánský výrobek a woodcrafterský výrobek. Každý mùže tedy pøihlásit maximálnì dva rozdílné výrobky. Zvolená komise bude mít jako každý rok nelehký úkol, totiž vybrat ty nejšikovnìjší z našich øad. Pøepokládám, že už nìkteøí z vás se už teï trápí s tím, které dva kousky z toho množství letošních výrobkù pøedvedete ostatním. Nové ové adresy v LLM: Náèelník VL Petr Willy Vilhelm 3.mezinárodní setkání woodcrafterù- POZOR ZMÌNA! Z dùvodu velmi neseriozního jednání majitele základny Bukovina v Beskydech a ostravského Woodcraftera jsem byl nucen zaèít zaèátkem ledna hledat náhradní místo. Po dlouhém úsilí se mi podaøilo sehnat táboøištì, které nám zapùjèí YMCA. 3. mezinárodní setkání woodcrafterù se uskuteèní v pùvodním termínu, tedy ve dnech srpna, ale na klasickém táboøišti kousek za Chudenicemi u Klatov. Jedná se o pìknou louku v lese, s potokem, s pìknou krajinou v okolí, kde se nabízí návštìva nìkolika míst, vèetnì známého arboreta Americká zahrada. Táboøit budeme v týpích a v obyèejných turistických stanech. Na místì je pouze klasický táborový šeltr na kuchyò. Vìtšinu tyèí na týpí se pokusíme dovézt z mawadanského táboøištì, nìjaké tyèe budeme muset udìlat na pøípravné akci zaèátkem èervna. Každý úèastník zaplatí na nájemném louky 30,- Kè za noc a poèítáme s 90,- Kè na stravu na den. Na tábor budeme odjíždìt z Prahy spoleènì, najatým autobusem, a èást vìcí snad odvezeme nákladním autem. Mimopražským úèastníkùm, kteøí by cestovali individuálnì vlakem èi autobusem, pøispìjeme v rámci podmínek daných programem MŠMT. Èást nákladù bude možné dotovat financemi z programu Zahranièí MŠMT. Bohužel o tuto akci je velmi malý zájem mezi kmeny LLM. Vdobì uzávìrky této TD jsem mìl potvrzen zájem nìkolika lidí jen ze 4 kmenù a pár jednotlivcù!!! Na akci se chystá pøijet kolem ètyøiceti Anglièanù a Skotù z organizací Order of Woodcraft Chivalry, Woodcraft Folk, Forest School Camps a úèast pøislíbil i sekretáø Setonova institutu v USAa naše milá známá Barbara Witemeyerová. Pokud ještì na poslední chvíli máte zájem o úèast, volejte nebo mailujte na moje èíslo èi adresu a to IHNED!!! Doufám, že se ještì nìkteøí pøihlásíte, a že nebude mezinárodní ostuda. Pøedpokládaný program na jednotlivé dny: 3.8. sobota pøíjezd, stavba tábora, neformální besední a seznamovací oheò 4.8. nedìle dostavba tábora, slavnostní zahájení, seznamovací hry a soutìže 5.8. pondìlí woodcrafterské hry, krátké výšlapy do okolí, anglické country tance 6.8. úterý program v táboøe a okolí, výlet do Americké zahrady, k chudenickému zámku a na rozhlednu, pro zájemce(hlavnì zahranièní) návštìva Klatov nebo Domažlic, èeské tancování 7.8. støeda mini-lesní škola, lesní hry, 8.8. ètvrtek orientaèní bìh, horský golf a jiná èesko-anglická klání 9.8. pátek Setonovy hry, merrymoot, indiánské pow-wow, slavnostní oheò a vyhlášení spoleèné deklarace sobota konec tábora, odjezd Pokud by nìkdo z vás chtìl vzít na svá bedra pøípravu nìkteré èásti programu nebo chtìl vùbec pomoci s organizací, úžasnì mi tím ulehèí život a budu ho mít strašnì rád!!! kontaktní telefon: domù 02/ (do hod.) práce 02/ , (nejlépe hod.) kontaktní mail: S modoru oblohou! Martin Kupka Logan 6 7