CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA"

Transkript

1 N O V E M B E R CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA ZE!IVOTA D"TÍ Jak! je rozdíl mezi "kolou tady v USA a na"í #eskou "kolou? Vít!zka v pohádkovém kvízu V minulém "ísle jste d!ti dostaly za úkol vy#e$it ná$ pohádkov% kvíz. D!kujeme v$em za Va$e odpov!di. Ze správn%ch odpov!dí jsme vylosovali jednoho v%herce a tím se stala: JULINKA!VAJDOVÁ G R A T U L U J E M E! ANDREA: (My#áci) Tak super je, $e v "eské #kole nemáme matematiku. Ale zase tady nemáme velkou p!estávku, kdy m%$eme b&hat po dvo!e. No, ty p!estávky jsou tam úpln& jiné! MARTIN: (My#áci) Jojo, souhlasím, ty p!estávky jsou tady trochu jinak. A jinak je#t& v "eské #kole nesmíme mluvit anglicky. HLEDÁME U!itele v SF, Lafayette a Palo Alto Pro tyto lokality hledáme u"itele. B!ezen, 2013 Prostory Pro t!ídu Sluní"ek, která se plánuje otev!ít od února 2013 hledáme prostory v San Jose. U!itele San Jose Hledáme u"itele pro t!ídu na#ich nejmen#ích, Sluní"ek. Únor, 2013

2 THE LOREM IPSUMS SPRING 2016 BROU"CI MA!KARNÍ BÁL A proto$e ke správnému ma#karnímu bálu pat!í take vyhlá#ení nejorigináln&j#ích masek, i Brou""i zvolili své v'herce: V sobotu 27.!íjna se ve t!íd& Brou"k% se#li nejr%zn&j#í hrdinové a postavi"ky z "esk'ch film% a pohádek. Konal se toti$ Ma#karní bál. Celé sobotní dopoledne tak bylo v&nováno "esk'm pohádkám a také písni"kám z pohádek. Zav&re"n'm o!í#kem pro d&ti pak bylo namalování sama sebe! NEJORIGINÁLN"J#Í KOST$M Králíci v klobouku : Matthieu and Marc Chalouhi NEJVESELEJ#Í KOST$M (ípková R%$enka : Katherine Barry NEJSTRA#IDELN"J#Í KOST$M Vodník: Tommy Blanchette 2

3 THE LOREM IPSUMS SPRING 2016 PORTRÉT BARBORA B#EHOVSKÁ TEACHER 1. Jak jste se dostala k u!itelství? Kdy jste se rozhodla, &e byste se cht%la stát paní u!itelkou? Tak to je velmi jednoduchá otázka - paní u"itelkou jsem cht&la b't od mali"ka :-). Doma jsem si nejrad&ji hrála na #kolu - místo $ák% jsem m&la panenky, které jsem u"ila a pak i zkou#ela. Od 15 let jsem za"ala jezdit na tábory jako instruktorka, pozd&ji jako vedoucí. U"it "doopravdy" jsem za"ala b&hem studia na Pedagogické fakult&. 2. Myslíte si o sob%, &e jste p'ísná nebo spí(e hodná paní u!itelka? Myslím si, $e jsem spí#e hodná paní u"itelka, p!esto na m'ch hodinách d&ti musí dodr$ovat ur"itá pravidla a plnit své povinnosti, proto$e jinak by se z hodné paní u"itelky mohla stát ta p!ísná. Nejlépe by ale na tuto otázku odpov&d&ly d&ti, které jsem kdy m&la mo$nost u"it. 3. Jak relaxujete a odpo!íváte? Dobrá káva, kousek "okolády a p&kná kní$ka je pro m& nejrychlej#í a nejb&$n&j#í relaxací :-). Velmi ráda mám ale i aktivní odpo"inek - baví m& horská turistika, bez které se v lét& neobejdu, stejn& tak ráda b&hám a cvi"ím Jazzercise. 4. Hrajete a u!íte na kytaru. Jak dlouho se hudb% a hraní na kytaru v%nujete a pro! jste si vybrala hru na kytaru? V tehdej#í "Lidu#ce" jsem nejd!íve za"ínala hrou na zobcovou flétnu. Ve 4. ro"níku jsem m&la p!ejít na jin' hudební nástroj, nejlépe pak na p!í"nou flétnu. Já jsem ale v té dob& byla na koncert& Lenky Filipové a volba mého p!í#tího hudebního nástroje byla jasná. Dnes u$ klasickou hru na kytaru u"ím víc jak 15 let. Hádej, hádej hada#i Vylu$t!te na$e hádanky, správné odpov!di po$lete do 20. prosince na p#ipi$te své jméno a t#ídu, do které chodíte a VYHRAJTE s "asopisem Czech School of California. a) &ty#i rohy, 'ádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to? b) Kolik ud!lá vrabec krok( za 100 rok(? c) Pat#í ti to, ale tvoji p#átelé to pou'ívají víc ne' ty! Co to je? d) Ka'dé ráno vesele, tahá spá"e z postele. Za tu slu'bu nevd!"níci, hned ho klepnou po palici. Co je to? e) V$echny barvy duhy mají jejich tuhy. Co je to? 3

4 Christmas Party of the Czech School of California & Czech Christmas Traditions Exhibit! "#$%&!!!"%'%()%*!+,-!./+.!!!!!!$0(%&!+.12,!3!+21//!41(1-!45%#6%!#**07%!89!$0(%-!8:*!$0(%!#$!$;%!'8((:90$<!'%9$%*!06!50(0$%"= >;%*%&!!!6:99<7#5%!'8((:90$<!'%9$%*-!'8((:90$<!*88( >;#$!$8!)*09A&!#!48$5:'B!5:9';!>055!)%!6%*7%"-!45%#6%!)*09A!68(%$;09A!$8!6;#*%!!!! "CDE!FDECGHI-!JDKLMN!DGO!JELCGOI-! >C!PDQC!RCCG!HPELMMCO!HS!PDQC!NSTE!UPLMOECG!LG!STE!UMDIICI!DGO!DEC!FMCDICO!HS!UCMCREDHC!HPCLE!VECDH!ITUUCII!DGO! DOQDGUCKCGH1!!>C!WLMM!RC!PSGSECO!HS!WCMUSKC!D!QCEN!IFCULDM!VTCIH!HPC!'SGITM!ACGCEDM!SJ!HPC!'XCUP!*CFTRMLU!(LUPDM! 6COMDUCY!DKSGV!TI!DI!WCMM1!<STE!UPLMOECG!PDQC!WSEYCO!QCEN!PDEO!SG!TGLZTC!FESVEDK!HPDH!WLMM!CGPDGUC!HPC!IFLELH!SJ!HPLI! TFUSKLGV!!'PELIHKDI!ICDISG!DGO!RELGV!UMSICE!ISKC!SJ!STE!'XCUP!'PELIHKDI!HEDOL[SGI1! A%$!%\'0$%"!?8*!(8*%&!! ]"EDWLGV!^KDLG!FELUC!"LGGCE!UETLIC!JSE!HWS!FCSFMC!SG!HPC!)DN_!DGO!KSEC!FELUCI!LG!HSHDM!DKSTGH!SJ!`.-,//!!! 6FCULDM!CaPLRLH!SG!'XCUP!'PELIHKDI!HEDOL[SGI!WLHP!HDI[GV!SJ!'XCUP!HEDOL[SGDM!'PELIHKDI!VSSOLCI!bUTYESQLc!DGO!;SGCN! )SPCKLDG!ALGVCE!)ECDO!^DMM!DMIS!DQDLMDRMC!JSE!FTEUPDIC_!! ]!ddgo!wps!ygswi-!kdnrc!6h19lupsmdi-!ocqlm!dgo!dgvcm!wlmm!uskc!hs!qlilh!di!wcmm1! ^$S!MCDEG!KSEC!DRSTH!HPC!6H1!9LUPSMDI!FDEHN!FMCDIC!QLILH!HPC!)DN'XCUP!!WCRILHC1_! 6CC!NST!LG!"CUCKRCE <STE!'XCUP!6UPSSM!SJ!'DMLJSEGLD V E S E L É V Á N O C E

5 PROGRAM VÁNO"NÍ BESÍDKY 1. P$ívítání host%, pod&kování sponzor%m 2. Vystoupení d&tí z Czech School of California Brou##i - pásmo písni"ek a básni"ek (Pásla ove"ky, B!'í li$ka k Táboru, Pr$í Pr$í, Foukej foukej v!t#í"ku, Bude zima bude mráz) My"áci pásmo pohádek, básni"ek a písni"ek (Povídám, povídám pohádku, Jak $lo vejce do sv!ta, Písni"ka pro jazyk "esk%, M!kké i a trvdé y, Zima, Prosinec, Maluji zimu, Váno"ní koleda, )tedr% den, Sn!huláci, Koleda koleda, Mikulá$) D&ti cizinci básni"ky od Ji#ího *á"ka (V$ude dob#e, doma nejlíp, Váno"ní strome"ek) Spole#ná koleda Andrejka B#ehovská a d!ti z Czech School of California P(jdem spolu do Betléma 3. Slavnostní vyhlá'ení TOMBOLY 1. místo Hornblower, Dinner Cruise v hodnot& $ místo Czech-books.com, "eské knihy pro d&ti i dosp&lé v hodnot& $ a( 5. Místo LucieXYZ Photography, photo sessions, ka(dá v hodnot& $100 a mnoho dal'ích atraktivních cen v celkové hodnot& $2, V)stavka #esk)ch váno#ních zvyk% a tradic, prodej váno#ního cukroví a perní#k%. THANK YOU TO OUR SPONSORS DRAWING PRICES WERE DONATED BY 4

6 VÁNOCE PRO D!TI Z CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA Milí rodi!e, d"ti a p#átelé $koly, Vánoce jsou ji% za dve#mi a na$e $kola si pro Vás p#ipravila n"kolik váno!ních p#ekvapení. Mnoho z nich objevíte na na$í Váno!ní besídce, ale proto%e dárk& není nikdy dost, nad"lili jsme letos %ák&m na$í $koly take 11 hra!ek a pom&cek, p#edev$ím z kolekce Montessori Tools. Doufáme, %e stejn" tak jako my z toho budete mít velkou radost a u%ijete si ve t#íd" s t"mito pom&ckami mnoho legrace. Pom&cky jsou zam"#ené p#edev$ím na rozvoj smyslového vnímání manipulací s p#edm"ty, na proces od uchopení k pochopení, rozvoj jemné motoriky, koncentrace, koordinace a té% k vytvá#ení si v&le a sebev"domí. KRÁSNÉ VÁNOCE A P!ÍJEMNÉ VÁNO"NÍ SVÁTKY V"#íme, %e i nadále se bude da#it shroma%dovat prost#edky pro nákup pom&cek a vybavení na$ich t#íd. D"kujeme v$em za jejich donation.

7 Přidejte se k nám a podpořte českou vánoční tradici Regionální Deníky spojují životy regionů i v adventním čase. Ve středu 12. prosince v 18 hodin rozeznějí náměstí ve městech České republiky i v zahraničí, kde se přidají krajané, pěti nejznámějšími koledami. S regionálními Deníky jste koledy zpívali již loni: Cheb Zlín é Hradec Králov Olomouc Praha Česko zpívá koledy je unikátní projekt, při kterém alespoň na chvíli zapomeneme na každodenní starosti a spojíme své hlasy. Všichni, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou moci přijít, budou mít tuto možnost v přímém přenosu prostřednictvím rádia Impuls nebo na Své dotazy posílejte na

8 THE LOREM IPSUMS SPRING 2016 ZAJÍMAVOSTI Chrismast Luncheon California Czech and Slovak Club 17. listopadu 2012 se Czech School of California p#edstavila na ka'doro"ním váno"ním setkání &eského a slovenského klubu v Orind!. Pro více ne' 80 host( si p#ipravila pásmo písní doprovázenou prezentací o na$í $kole, ochutnávku domácího pe"eného cukroví a zdoben%ch perní"k( a p#ipomenula té' váno"ní tradice a zvyky z &eské republiky. Czech School of California Mailing Address: Czech School of California Attn: Iva Crookston 2321 Silver Breeze Court San Jose, CA Contact: Web: Managing editor: Michaela Zuckova Photographer: Kenny Crookston Editors: Blanka Pasternak INZERUJTE S NÁMI... Milí rodi"e a p#átelé $koly. Nabízíme Vám rubriku bezplatné inzerce. Pokud prodáváte, kupujete, nabízíte "i hledáte... Kontaktujte nás em na: HLEDÁME: Maminky ze San Jose by rády zalo$ily skupinu na pravidelná setkávání se sv!mi d%tmi. Pokud máte zájem, napi"te nám prosím do redakce v%k va"eho dít%te/d%tí a den/&as, kter! by Vám vyhovoval. NABÍZÍME: Bay Area - Dou"ování matematiky elementaryhigh school (v"etn! PreCalculus, Trigonometry), p#íprava na SAT, STAR testy, CAHSEE (California High School Exit Exam). Více ne' 10 let praxe ve $kolství v USA, znalost v$ech u"ebnic, standartních po'avak( ke ka'dému kurzu. Nabízím dynamickou v%uku, zaru"ené v%sledky a "asovou flexibilitu. V p#ípad! zájmu mne kontaktujte na: Helena Cinková, "i