Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku"

Transkript

1 Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku Kulatý stůl ke Dni Evropy Co Evropská unie dala a vzala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s Ing. Hana Havlová 7. května 2014

2 ÚVOD Od roku 1996, kdy vstoupila v platnost Celní unie mezi EU a Tureckou republikou, přinesla na obou stranách výrazná pozitiva. Tento historicky první obchodní smluvní projekt společenství se třetí zemí znamenal jak prudký nárůst vzájemné obchodní výměny, tak i zejména díky evropským investicím, strukturální změny turecké ekonomiky a její posun do kategorie emerging markets. Výhody existence Celní unie se projevily velmi záhy po vstupu České republiky do EU rovněž na bilaterálních hospodářských vztazích s Tureckem. Přesto je nyní Celní unie pod palbou silné turecké kritiky a hovoří se o nutnosti renegociace jejích podmínek. Důvodem je vztahová smluvní asymetrie, jejíž negativní důsledky pro Turecko vycházejí na povrch až v souvislosti s polisabonskou evropskou společnou obchodní politikou. Rozbuškou se stala Transatlantická obchodní a investiční dohoda TTIP. Přes oboustranný konsensus o nutnosti změn podmínek dohody probíhají dosavadní jednání mezi EU(EK) a Tureckem bez většího náznaku konečného řešení. Nejhorší scénář nedohody by mohl vyústit až v nižší integrační formu, zónu volného obchodu a konsekventní poškození slibného ekonomického vztahového potenciálu všech partnerů, včetně České republiky. Další posun jednání lze čekat až s ustavením nové EK a EP. V každém případě bude řešení tvrdým politickým oříškem, v němž svou roli sehraje i reprezentace České republiky. Celní unie EU Turecko Snaha Turecka o cestu do Evropy se datuje od konce 50. let. I když je dnes kandidátskou zemí, nejdůležitější hmatatelný pilíř jeho evropské integrace představuje obchodní platforma v rámci Celní unie. V roce 1963 byla podepsána tzv. Ankarská dohoda o přidružení Turecka k EHS. Po pěti letech (1968) pak dostává evropský integrační projekt podobu Celní unie. Hned nato se zrodila myšlenka, uspokojit Turecko prozatím ekonomickým poutem. V roce 1970 je tak dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě mezi EHS a Tureckou republikou ujednáno, že země zahájí svůj budoucí integrační proces - s vizí následného plného členství, právě formou Celní unie s EHS. Definitivní rozhodnutí bylo přijato na sklonku roku Celní unie EU Turecko vstoupila v platnost k Šlo o vůbec první společnou obchodní dohodu EU se 1 Decision No 1/95 of the EC -Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Custome Union (96/142/EC)

3 třetí zemí. Stejně tak byla premiérou i pro Turecko, které do té doby nemělo vůbec žádné mezistátní obchodní ujednání. Evropská patnáctka získala rozsáhlý neobhospodařený trh, chudé Turecko bez mezinárodních obchodních zkušeností zase dostalo šanci vyvážet do Evropy několik málo svých tehdejších exportuschopných produktů. Bez členství v EU se stalo součástí společného komunitárního trhu, i když jen pro pohyb průmyslových a průmyslově zpracovaných agrárních produktů. Vzájemně byla eliminována veškerá cla, jakož i další kvantitativní restrikce a dávky na zboží nacházející se ve volné cirkulaci v prostoru EU. Odpadla velká byrokratická zátěž prokazování původu zboží. Během následujících pěti let implementovalo Turecko plně preferenční obchodní režim EU vůči 3. zemím a přijalo jednotný evropský celní tarif. Lze říci, že v obchodní oblasti prodělalo ještě před zahájením přístupových rozhovorů raný proces harmonizace s acquis. Podstatným způsobem se zvýšila především kvalita jeho celního systému. Ekonomická data dokládají, že projekt se vydařil ku prospěchu obou stran. Export z EU do Turecka vzrostl na období trvání CU na trojnásobek a dosáhl v roce 2013 hodnoty 77,75 mld.. Turecko je dnes se 4,5% podílem 5. největším exportním trhem EU. V letech se jeho objem meziročně zvyšoval o průměrných 15%. Vývoj exportu a importu EU vůči Turecku (na bázi mil. ) Export Import Zdroj:Eurostat a DG Trade. Duben 2014 Dařilo se i tureckému exportu do Evropy. Ten se zvýšil celkem 4x a v roce 2013 činil 50,383 mld.. EU je největším tureckým obchodním partnerem. V exportu i importu. Na sumárním vývozu země se EU podílí 41,5 %, na dovozech 36%. Ruku v ruce se vzájemným růstem zahraničního obchodu se měnila postupně turecká exportní komoditní struktura směrem k sofistikovanějším produktům, současně se rozšiřovala paleta jeho exportních trhů. Od lískových oříšků a levného textilu se země dostala až k dnešnímu téměř 45% podílu exportních produktů s vyšší a vysokou přidanou hodnotou. Celkový objem tureckého obchodu se zahraničím vzrostl na pětinásobek. Za strukturální změny domácí produkce a exportu včetně výrazného zvýšení konkurenceschopnosti tureckého 3

4 zboží vděčí Turecko přímým zahraničním investicím, na nichž se ze tří čtvrtin podílejí firmy ze zemí EU. Ty stojí rovněž za růstem intra-korporátního obchodu s EU a tureckou teritoriální exportní expanzí na trhy Středního a Blízkého východu, Střední Asie, Severní Afriky a Subsaharské Afriky. Zatímco v roce 2002 představovala sumární hodnota tureckého exportu 36 mld. USD, v roce 2012 to bylo 153 mld. USD. Obdobně se více než třikrát zvýšily příjmy z turistického ruchu (2012: přes 25 mld. USD). Během velmi krátké doby se původní ekonomicky chudé Turecko diametrálně změnilo. Lví zásluhu na tom má existence Celní unie. Od roku 1996 se turecký HDP zvýšil 4x. V roce 2012 představoval 786 mld. USD. V důsledku integrace tureckých firem do evropských a globálních ekonomických struktur představuje dnes významný motor hospodářského růstu zahraniční obchod, jehož podíl na HDP země činí téměř 50%. Současné Turecko je 16. největší ekonomikou světa s pozoruhodnou mírou růstu a příznivým odhadem i do budoucnosti. Je stálým členem uskupení G20. Průměrný reálný růst HDP (v %) v letech : komparace Zdroj: Graf ISPAT- agentura Invest in Turkey (na základě OECD, Eurostatu a národních stat.úřadů) Česko turecké ekonomické vztahy Po vstupu ČR do EU v roce 2004 měla Celní unie EU- Turecko za sebou již skoro desítku let úspěšného fungování. Dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě ze dne byla její platnost rozšířena i na nové členské státy včetně České republiky. I když ČR coby kandidátský stát požívala v obchodním styku s Tureckem již předtím jisté výhody, k prudkému nárůstu exportních objemů do Turecka začíná docházet až po napojení na Celní unii. Totéž se týká vzájemného obratu, který z 25 mld. CZK v roce 2005 vzrostl do roku 2013 téměř na trojnásobek (65,3 mld. CZK). 4

5 Už v roce 2006 identifikovala Exportní strategie ČR Turecko právem jako prioritní trh. Stejnou klasifikaci obdrželo i v Exportní strategii ČR na léta Při aktivním a stále rostoucím aktivním saldu obchodní bilance zaznamenává náš export trvale prudkou vývojovou dynamiku. V rozmezí let se zvýšil o téměř 300%. (V roce 2013 dosáhl 43,2 mld. CZK.) Po určitém rozjezdu a počátečním seznamování se s tamním tržním prostředím roste meziročně v posledních letech dokonce rychleji než celkový objem exportu ČR (Turecko: 2010/11: +21%, 2011/12: +38,7%, 2012/13: +30,3%). Bez zajímavosti není, že v minulém roce dokonce převýšil hodnotově objem českého vývozu na mnohonásobně větší čínský trh. Export České republiky do Turecka (v mld.czk) Rok Hodnota exportu (v mld. CZK) , , , , ,23 Zdroj : ČSÚ, duben 2014 Vývoj exportu a importu ČR Turecko (na bázi hodnot v CZK) Export ČR Import ČR Zdroj: ČSÚ, duben 2014, graf autorka Stejně příznivá je rovněž struktura vývozu. Ze 70% ji tvořily v roce 2013 stroje a zařízení. Velkým příslibem do budoucna je růstový trend exportu zařízení pro energetiku, ale i dopravní infrastrukturu. Polštář miliardových kontraktů na výstavbu a dodávky pro elektrárny včetně zajištění obdobných víceletých projektů uzavřených v posledních letech je zárukou, že naše exportní objemy se budou i nadále zvyšovat. Nemluvě o získané reputaci, která má schopnost generovat další potenciální kooperace. 5

6 Výběr nejvýznamnějších českých kontraktů: 2 Tepelná elektrárna Yunus Emre (od 2010): Vítkovice Power Engineering- na klíč Elektrárna Bolu Göynük (od 2010): Škoda Power (turbíny) a další 4 projekty Tepelná elektrárna Yotes (od 2011): konsorcium ČKD Energy a ČKD Praha DIZ (projekt) + Škoda Power (parní turbíny) Přístavní infrastruktura a obchodní centrum Istanbul (od 2012): PSG International (s tureckou Ronesans Holding rovněž konsorciální výstavba elektrárny v Iráku) Město Konya (od 2013): ŠKODA Transportation (60 nízkopodlažních tramvají) ČKD Blansko Small Hydro: turbíny a generátory pro několik tureckých elektráren Turecký trh přilákal už i řadu českých investorů. Generická léčiva zde například vyrábí Zentiva, v turecké energetice podniká ČEZ, EnergoPro aj. Zdá se, že i další menší české firmy se v zemi začínají usazovat a zapouštět kořeny s cílem trvalé tržní expanze. Turecký statistický úřad Turkstat evidoval ku konci roku 2013 už celkem 50 společností s českým kapitálem! Neméně významnou skutečností, svědčící o dlouhodobém tržním zájmu je fakt, že řada českých firem objevila už i kouzlo spolupráce s tureckými konsorciálními partnery, se kterými se pouští i do společného podnikání mimo Turecko, respektive díky nim získává přístup k významným zakázkám ve třetích zemích. Příslibem jsou zejména sousedící země Střední Asie a Blízkého Východu. Za všechny lze jako příklad jmenovat českou firmu PSG International, jenž se bude podílet díky tureckému partnerovi na dodávkách českého kontraktu století při výstavbě paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu. Soumrak Celní unie nebo restart v rámci TTIP? Uzavření dohody o Celní unii bylo v roce 1995 chápáno jako předstupeň členství Turecka v EU. Tento přechodný instrument zakotvil ve smluvních podmínkách dohody některé - stále platné pasáže, poplatné době svého vzniku a situaci. Jak na straně obou partnerů, tak i v globálním ekonomickém prostředí. Turecko se členem EU zatím nestalo, přičemž termín přijetí a případný pozitivní výsledek je z nejrůznějších důvodů nejasný. Zato se přetavilo v sebevědomou, rychle rostoucí světovou ekonomiku a ambiciózní regionální politikou sílu. Změnami prošlo i EU: jak výrazným rozšířením směrem na východ, tak institucionálně. Posuny v globální ekonomice na zač. 21. století a zejména chabé výsledky liberalizačních jednání na půdě WTO (Doha Round) s doprovodnými regionalizačními tendencemi přivedly postupně EU v zájmu celého společenství k uzavírání obchodních dohod nové generace se třetími státy. A v nich je třeba 2 Souhrnná teritoriální informace Turecko, ZÚ ČR Ankara,

7 hledat jádro tureckého problému, který se vyhrotil na jaře 2013 v souvislosti s americkou TTIP. Dohoda o Celní unii je postavena na jednostranném principu, podle kterého EU sama rozhoduje o navázání smluvních obchodních vazeb se třetími zeměmi, přičemž Turecko, coby účastník komunitárního trhu, vázaný ustanoveními Společné obchodní politiky, má bez práva participace na negociacích pouze povinnost akceptace dohodnutých podmínek, aniž by samo požívalo na trzích 3. zemí stejné preferenční výhody jako státy Unie. V praxi to znamená, že Turecko musí např. via trh EU přijmout bezcelní vstup zboží z jakéhokoliv nového smluvního státu EU (pokud je tak s touto zemí dohodnuto) a turecký export by byl přitom zatížen clem, čili znevýhodněn. Tzv. Clause Turkey předmětné Dohody Turecko nadto zavazuje, aby s případnými partnery EU uzavřelo (ale až se souhlasem EU) vlastní bilaterální obchodní dohodu, pokud možno za podmínek shodných jako EU. Třetí země však žádnou obdobnou povinnost vůči Turecku nemá. A může i zcela odmítnout, což se v reálu již stalo. I přes výraznou vztahovou asymetrii zvládlo Turecko tento obchodně-politický oříšek, i když logicky s jistým časovým posunem, prozatím u většiny nových obchodních smluvních závazků EU (např. Korejská republika, Kolumbie a Panama aj.) a podepsalo s nimi vlastní FTA (Free Trade Agreement). 3 Problém nebyl až tak palčivý u menších ekonomik a obešel se bez většího rozruchu. Jinou váhovou kategorií jsou Spojené státy, se kterými v létě 2013 zahájila EK jednání o obchodním megabloku. 4 Kvůli Transatlantické obchodní a investiční dohodě TTIP začalo Turecko bít na poplach a domáhat se v Bruselu hlasitě jednak narovnání vztahů a současně požadovat participaci na výhodách budoucí TTIP. Totéž se logicky týká i dalších plánů EU s Indií apod. Turkey has been subject to all kinds of injustices because of the agreement. Let the EU know that we are in a position to revise some things should circumstances so impose. Zafer Çağlayan, ministr hospodářství, březen 2013 Několik dosavadních kol jednání Brusel Ankara zatím do situace velké uklidnění nepřineslo. Turečtí vládní představitelé se vypravili i do Washingtonu. Sice zdvořilá, leč spíše vlažná reakce USA dává tušit, že v tomto případě nelze skutečně zopakovat model Kolumbie. Zbývá tedy s největší pravděpodobností jen Brusel. By June, we re going to re-open for negotiation the Customs Union Agreement, to which no sovereign independent state should agree. Nihat Zeybekçi, ministr hospodářství, Free Trade Agreements. Ministry of Economy of the Republic of Turkey Zpráva EK pro Radu (souhlas s otevřením jednání o TTIP): Impact Assessment Report on the Future of the EU US Trade Relations. Štrasburg,

8 Mnichovský institut ifo vyčíslil v roce sumární efekt TTIP bez Turecka na ztrátu až 20 mld. USD tureckého HDP a snížení reálných příjmů na hlavu obyvatele o 2,5%. Vedle okamžitého (a bohužel dalšího) zvýšení aktuálního deficitu s USA dojde přísunem evropského zboží na americký trh ke snížení konkurenceschopnosti tureckých produktů, to vše ještě umocněno díky budoucí TTP (Trans-Pacific Partnership) mezi USA a pacifickými státy, jejichž vývozní struktura do Spojených států se kryje jako přes kopírák s charakterem dosavadní turecké americké exportní palety. Na stejný problémem bude narážet turecký vývoz do EU v konfrontaci s americkou nabídkou pro Evropu. Existuje cesta ze začarovaného kruhu? EK i oficiální turecká místa jsou prozatím skoupá na jakýkoliv náznak konkrétnějších kroků. Existují ovšem jistá rozhodnutí a předchozí zkušenosti EK při projednávání nedávných obchodních dohod se třetími státy, které některé opce dopředu vylučují. Úvahami se tak spíše zabývají v teoretické rovině zahraniční expertní kruhy. 6 Jde však o pohled z pozice výhodnosti pro Turecko. Tj. jak skloubit Celní unii s výhodami euro-americké TTIP a jak se vyhnout rizikům. Většina hypotetických řešení je bohužel silně nepravděpodobná a naráží hlavně na skutečnost, že Turecko není členem EU. První možnost, a to, že Turecko se do ukončení jednání o TTIP stane členským státem EU, je zcela mimo realitu. Žádnou šanci nemá Turecko ani na to, aby participovalo při rozhodování o TTIP coby pozorovatel nebo konzultant v Radě EU. Ta již tuto verzi zamítla. Jako velmi problematické až nereálné je chápáno uzavření TTIP s podmínkou EU o zahrnutí doložky (docking agreement), umožňující budoucí přistoupení kandidátských zemí, tedy i Turecka, k transatlantické dohodě. Obdobně je to s další event. podmínkou EU, aby USA neprodleně zahájily paralelní negociace s Tureckem o bilaterální smlouvě. Tento model byl již částečně testován, avšak bez výsledků. Znamená komplikaci vyjednávacího procesu. Prakticky řešitelný, byť zatím nejasný mechanismus, by mohla představovat renegociace stávající investiční dohody mezi USA a Tureckem a její náhrada dohodou o volném obchodu s parametry TTIP. Hlavní překážkou je čas (schvalovací proces Kongresem 5 Dimensionen und Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Ifo Institute, Universität München. publ. BMWi, leden Project Policy Paper: Turkey and TTIP: Boosting the Model Partnership with the United States. Brookings Institute, Washington D.C., září nt%20partnership%20kirisci/turkey%20and%20the%20transatlantic%20trade%20and%20investment%20partner ship.pdf 8

9 a Senátem USA), navíc zájem USA o bilaterální smlouvu s Tureckem po uzavření TTIP (a volném vstupu amerického zboží na turecký trh via EU) je silně diskutabilní. Plejádu chmurných scénářů završuje anulace Celní unie EU Turecko a směřování k novým negociacím dohody o volném obchodu. Tento model by sice eliminoval turecká rizika z TTIP bez Turecka, přinesl by na druhé straně Turecku (rovněž tak EU) obchodní ztráty a hlavně by žádným způsobem neřešil tureckou participaci na benefitech nového obchodního bloku EU USA. Světová banka doporučuje: zachovejte Celní unii, ale v novém kabátě! Od poloviny roku 2013 proběhlo mezi Tureckem a EK už několik kol tvrdých jednání. Další se připravuje na červen Turecké výhrady k Celní unii, včetně snah ukousnout si rovněž svůj díl koláče z rodící se TTIP, se v mezidobí staly tématem řady zahraničních studií a debat renomovaných akademických pracovišť, která dávají Turecku víceméně za pravdu. S jistým znepokojením ohledně postavení Turecka ve hře o TTIP a se začaly ozývat i hlasy poslanců Evropského parlamentu. Nejpregnantnější sadu relevantních dotazů vznesl na EK v únoru 2014 jménem Stálého výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) jeho předseda Vital Moreira. 7 Neméně významná je reflexe problému evropskými hospodářskými kruhy, které se rovněž staví ve svém vlastním zájmu za Turecko. Nejsilnější ekonomická lobby průmyslníků, konfederace Businesseurope, například již v březnu 2013 ve svém pozičním dokumentu prohlásila: Turkey is a fast growing entrepreneurial European economy and its association to the TTIP would be an added-value for the business communities of both sides. U vědomí vážnosti otázky zadala EK na podzim minulého roku Světové bance zpracování nezávislého posudku Celní unie EU Turecko, který byl oficiálně představen v dubnu 2014 v Istanbulu i Bruselu. 8 Výstup studie analyzující přínosy Celní unie pro EU a Turecko včetně limitů stávající smlouvy jednoznačně hovoří pro její zachování. Potenciálním důsledkem substituce CU zónou volného obchodu by podle SB byla podstatná redukce vzájemného obchodu mezi společenstvím a Tureckem. U exportu EU až o mínus 7,2%, na straně tureckého vývozu do EU až o 4,2%. Nemluvě o poškození zájmů exportních tureckých firem vlastněných kapitálem ze zemí EU. A - s politováním pro obchodní styky, nové 7 Question for oral answer to the Commission Evaluation of the EU-Turkey Customs Union. World Bank, březen

10 uspořádání by přineslo negaci největšího benefitu Celní unie a nastolilo opět kontrolu původu zboží, včetně aplikace dalších možných ochranářských opatření. Tedy nevýhodný krok zpět. Světová banka v setu závěrečných doporučení, která jsou však pro kteroukoliv ze stran nezávazná, hovoří o potřebě odstranění vztahové institucionální asymetrie. Celní unii a vzájemným ekonomickým vztahům přiznává ještě další růstový potenciál za předpokladu rozšíření jejího rámce vedle průmyslového zboží i na agrární produkci a služby. Stejně tak nabádá k oboustrannému odstranění excesivních TDI (Trade Defence Instruments) a přimlouvá se za otevření evropského trhu pro turecké kamióny a usnadnění vízového režimu pro obchodníky a profesionály. Jaké bude řešení a kdy? Průběh negociací obou předmětných stran a jejich resultát je těžko predikovatelný. S ohledem na nadcházející formování nové EK a EP lze s vysokou pravděpodobností tvrdit, že k zásadnějšímu posunu může dojít nejdříve až na podzim Dosavadní vývoj situace prozatím potvrzuje, že existuje sice shoda na nutnosti revize smlouvy o Celní unii, ovšem bez konsensu jak. Únorová návštěva komisaře pro obchod Karl de Guchta v Turecku nepřinesla v tomto směru žádný konkrétní výsledek. Více naznačil v dubnu 2014 na půdě Evropského parlamentu komisař pro rozšíření Štefan Fülle, když přiznal jistou váhu argumentaci Světové banky a vyzdvihl význam ekonomického potenciálu vzájemných vazeb...v minulých měsících jsme se blíže zabývali našimi obchodními vztahy. Zhodnocení Celní unie Světovou bankou tedy hlavního ekonomického pilíře vztahů EU a Turecka, je pro nás velkou výzvou ke studiu jejích silných a slabých stránek a ke zdůraznění jejích značných přínosů pro obě strany. V prvé řadě nám to dává šanci, jak co nejlépe využít její obrovský nevyužitý potenciál, pokud konstruktivně zaměříme naše snahy na vyřešení existujících potíží. Pevně věřím, že toto by mohlo poskytnout další oživení naší kooperace v příštích letech... Štefan Fülle. Projev v Evropském parlamentu. EU-Turkey Joint Parliamentary Committee. Brusel, 10. dubna 2014 Ať již bude výsledné řešení jakékoliv, půjde ze strany EU s největší pravděpodobností o kompromis mezi ekonomickými zájmy a váhou různých politických faktorů. V této souvislosti je nutno připomenout, že celkový aktuální obraz kandidátského Turecka na evropské scéně není nyní hodnocen právě s nadšením. (Kromě chabého progresu v plnění přístupových kapitol vzbuzují pochyby o příklonu k evropským hodnotám a standardům i některé nedávné události a kroky turecké vlády.) V potaz ale budou brána i stanoviska evropských podnikatelů. Všem je jasné, že růstový potenciál Turecka je příslibem dalších šancí evropské ekonomiky, což se týká i České republiky. A že ztráta by byla ztrátou pro 10

11 všechny. Včetně Turecka. To bude rozhodně za své zájmy tvrdě bojovat, na druhé straně je jeho silná integrace do evropských ekonomických struktur nadějí, že obě strany dospějí za jednacím stolem k uspokojivé pragmatické dohodě. Hodiny tikají a nevyřešená kauza Brusel Ankara jen zdržuje jednání o TTIP. Spojené státy už diplomaticky naznačily, nechť si problém vyřeší EU na domácím písečku. V každém případě se ze strany EU bude jednat při zvážení všech aspektů a konsekvencí přijatého řešení o výlučně politické rozhodnutí členských států EU, tentokrát včetně České republiky. Na rozdíl od roku 2004, kdy ČR nastoupila spolu s dalšími novými státy do už nastartovaného lukrativního ekonomického vlaku Celní unie EU Turecko, který jim připravila patnáctka téměř jako svatební dar. Ing. Hana Havlová Vysoká škola mezinárodních a veřejných styků Praha Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie Praha, 7. května

Společná obchodní politika EU

Společná obchodní politika EU 1 Zásady společné obchodní politiky Stanoveno čl. 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Jednotné zásady pro všech 28 zemí pro: Úpravy celních sazeb Uzavírání obchodních dohod Sjednocování liberalizačních

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny

Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny V poslední době se zintenzivnila jednání v rámci zemí Visegrádské skupiny, kterou tvoří společně s Českou republikou Maďarsko, Polsko a Slovensko. Dané země mají

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Turecko VYBRANÁ TÉMATA. Ekonomický vývoj, obchodní vztahy Turecka a EU, příliv zahraničních investic. Obsah:

Turecko VYBRANÁ TÉMATA. Ekonomický vývoj, obchodní vztahy Turecka a EU, příliv zahraničních investic. Obsah: VYBRANÁ TÉMATA Turecko Ekonomický vývoj, obchodní vztahy Turecka a EU, příliv zahraničních investic Obsah: EKONOMICKÝ VÝVOJ TURECKA... 3 TURECKÝ ZAHRANIČNÍ OBCHOD... 5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE (PZI)...

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA - DEFINICE - MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA - BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ C. OCHRANA

Více

Etiopská federativní demokratická republika

Etiopská federativní demokratická republika Etiopská federativní demokratická republika Petr Kvaček petr_kvacek@mzv.cz Subsaharská Afrika roční růst HDP 5 % (ET 2014: 8 % dle MMF, 10,5 % dle MF ET) za posledních 5 let český vývoz vzrostl 7x, přesto

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015 Zelená linka pro export (dále ZLPE) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu, který vznikl v roce 2006 jako součást Exportní strategie pro období

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT 10.11.2017 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT MARIAN JUREČKA OBSAH VÝZNAM EXPORTU PRO EKONOMIKU ČR SROVNÁNÍ AGROPOTRAVINÁŘSKÉHO A CELKOVÉHO VÝVOZU ČR TERITORIÁLNÍ SMĚROVÁNÍ VÝVOZU ZÁVISLOST

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika Jihoafrická republika Situace a příležitosti Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Ing. Vladimír Jeništa 16. 9. 2015 www.czechtrade.cz Srovnání JAR x ČR Rozloha: Jižní Afrika - 1 219 090 km 2 (15x) Česká

Více

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK Lenka Fojtíková Historie a současnost (1945-2008) OHBECK Předmluva Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam boxů V VII XV XVII XIX 1. Teoretická východiska a nástroje zahraničně obchodní

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ČR a proces rozšiřování EU se zaměřením na volný pohyb pracovních sil

ČR a proces rozšiřování EU se zaměřením na volný pohyb pracovních sil ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci ČR a proces rozšiřování EU se zaměřením na volný pohyb pracovních sil Vypracovala: Vedoucí bakalářské práce: Hana

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Za přítomnosti velvyslanců, představitelů vlády, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších složek

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více