Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku"

Transkript

1 Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku Kulatý stůl ke Dni Evropy Co Evropská unie dala a vzala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s Ing. Hana Havlová 7. května 2014

2 ÚVOD Od roku 1996, kdy vstoupila v platnost Celní unie mezi EU a Tureckou republikou, přinesla na obou stranách výrazná pozitiva. Tento historicky první obchodní smluvní projekt společenství se třetí zemí znamenal jak prudký nárůst vzájemné obchodní výměny, tak i zejména díky evropským investicím, strukturální změny turecké ekonomiky a její posun do kategorie emerging markets. Výhody existence Celní unie se projevily velmi záhy po vstupu České republiky do EU rovněž na bilaterálních hospodářských vztazích s Tureckem. Přesto je nyní Celní unie pod palbou silné turecké kritiky a hovoří se o nutnosti renegociace jejích podmínek. Důvodem je vztahová smluvní asymetrie, jejíž negativní důsledky pro Turecko vycházejí na povrch až v souvislosti s polisabonskou evropskou společnou obchodní politikou. Rozbuškou se stala Transatlantická obchodní a investiční dohoda TTIP. Přes oboustranný konsensus o nutnosti změn podmínek dohody probíhají dosavadní jednání mezi EU(EK) a Tureckem bez většího náznaku konečného řešení. Nejhorší scénář nedohody by mohl vyústit až v nižší integrační formu, zónu volného obchodu a konsekventní poškození slibného ekonomického vztahového potenciálu všech partnerů, včetně České republiky. Další posun jednání lze čekat až s ustavením nové EK a EP. V každém případě bude řešení tvrdým politickým oříškem, v němž svou roli sehraje i reprezentace České republiky. Celní unie EU Turecko Snaha Turecka o cestu do Evropy se datuje od konce 50. let. I když je dnes kandidátskou zemí, nejdůležitější hmatatelný pilíř jeho evropské integrace představuje obchodní platforma v rámci Celní unie. V roce 1963 byla podepsána tzv. Ankarská dohoda o přidružení Turecka k EHS. Po pěti letech (1968) pak dostává evropský integrační projekt podobu Celní unie. Hned nato se zrodila myšlenka, uspokojit Turecko prozatím ekonomickým poutem. V roce 1970 je tak dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě mezi EHS a Tureckou republikou ujednáno, že země zahájí svůj budoucí integrační proces - s vizí následného plného členství, právě formou Celní unie s EHS. Definitivní rozhodnutí bylo přijato na sklonku roku Celní unie EU Turecko vstoupila v platnost k Šlo o vůbec první společnou obchodní dohodu EU se 1 Decision No 1/95 of the EC -Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Custome Union (96/142/EC)

3 třetí zemí. Stejně tak byla premiérou i pro Turecko, které do té doby nemělo vůbec žádné mezistátní obchodní ujednání. Evropská patnáctka získala rozsáhlý neobhospodařený trh, chudé Turecko bez mezinárodních obchodních zkušeností zase dostalo šanci vyvážet do Evropy několik málo svých tehdejších exportuschopných produktů. Bez členství v EU se stalo součástí společného komunitárního trhu, i když jen pro pohyb průmyslových a průmyslově zpracovaných agrárních produktů. Vzájemně byla eliminována veškerá cla, jakož i další kvantitativní restrikce a dávky na zboží nacházející se ve volné cirkulaci v prostoru EU. Odpadla velká byrokratická zátěž prokazování původu zboží. Během následujících pěti let implementovalo Turecko plně preferenční obchodní režim EU vůči 3. zemím a přijalo jednotný evropský celní tarif. Lze říci, že v obchodní oblasti prodělalo ještě před zahájením přístupových rozhovorů raný proces harmonizace s acquis. Podstatným způsobem se zvýšila především kvalita jeho celního systému. Ekonomická data dokládají, že projekt se vydařil ku prospěchu obou stran. Export z EU do Turecka vzrostl na období trvání CU na trojnásobek a dosáhl v roce 2013 hodnoty 77,75 mld.. Turecko je dnes se 4,5% podílem 5. největším exportním trhem EU. V letech se jeho objem meziročně zvyšoval o průměrných 15%. Vývoj exportu a importu EU vůči Turecku (na bázi mil. ) Export Import Zdroj:Eurostat a DG Trade. Duben 2014 Dařilo se i tureckému exportu do Evropy. Ten se zvýšil celkem 4x a v roce 2013 činil 50,383 mld.. EU je největším tureckým obchodním partnerem. V exportu i importu. Na sumárním vývozu země se EU podílí 41,5 %, na dovozech 36%. Ruku v ruce se vzájemným růstem zahraničního obchodu se měnila postupně turecká exportní komoditní struktura směrem k sofistikovanějším produktům, současně se rozšiřovala paleta jeho exportních trhů. Od lískových oříšků a levného textilu se země dostala až k dnešnímu téměř 45% podílu exportních produktů s vyšší a vysokou přidanou hodnotou. Celkový objem tureckého obchodu se zahraničím vzrostl na pětinásobek. Za strukturální změny domácí produkce a exportu včetně výrazného zvýšení konkurenceschopnosti tureckého 3

4 zboží vděčí Turecko přímým zahraničním investicím, na nichž se ze tří čtvrtin podílejí firmy ze zemí EU. Ty stojí rovněž za růstem intra-korporátního obchodu s EU a tureckou teritoriální exportní expanzí na trhy Středního a Blízkého východu, Střední Asie, Severní Afriky a Subsaharské Afriky. Zatímco v roce 2002 představovala sumární hodnota tureckého exportu 36 mld. USD, v roce 2012 to bylo 153 mld. USD. Obdobně se více než třikrát zvýšily příjmy z turistického ruchu (2012: přes 25 mld. USD). Během velmi krátké doby se původní ekonomicky chudé Turecko diametrálně změnilo. Lví zásluhu na tom má existence Celní unie. Od roku 1996 se turecký HDP zvýšil 4x. V roce 2012 představoval 786 mld. USD. V důsledku integrace tureckých firem do evropských a globálních ekonomických struktur představuje dnes významný motor hospodářského růstu zahraniční obchod, jehož podíl na HDP země činí téměř 50%. Současné Turecko je 16. největší ekonomikou světa s pozoruhodnou mírou růstu a příznivým odhadem i do budoucnosti. Je stálým členem uskupení G20. Průměrný reálný růst HDP (v %) v letech : komparace Zdroj: Graf ISPAT- agentura Invest in Turkey (na základě OECD, Eurostatu a národních stat.úřadů) Česko turecké ekonomické vztahy Po vstupu ČR do EU v roce 2004 měla Celní unie EU- Turecko za sebou již skoro desítku let úspěšného fungování. Dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě ze dne byla její platnost rozšířena i na nové členské státy včetně České republiky. I když ČR coby kandidátský stát požívala v obchodním styku s Tureckem již předtím jisté výhody, k prudkému nárůstu exportních objemů do Turecka začíná docházet až po napojení na Celní unii. Totéž se týká vzájemného obratu, který z 25 mld. CZK v roce 2005 vzrostl do roku 2013 téměř na trojnásobek (65,3 mld. CZK). 4

5 Už v roce 2006 identifikovala Exportní strategie ČR Turecko právem jako prioritní trh. Stejnou klasifikaci obdrželo i v Exportní strategii ČR na léta Při aktivním a stále rostoucím aktivním saldu obchodní bilance zaznamenává náš export trvale prudkou vývojovou dynamiku. V rozmezí let se zvýšil o téměř 300%. (V roce 2013 dosáhl 43,2 mld. CZK.) Po určitém rozjezdu a počátečním seznamování se s tamním tržním prostředím roste meziročně v posledních letech dokonce rychleji než celkový objem exportu ČR (Turecko: 2010/11: +21%, 2011/12: +38,7%, 2012/13: +30,3%). Bez zajímavosti není, že v minulém roce dokonce převýšil hodnotově objem českého vývozu na mnohonásobně větší čínský trh. Export České republiky do Turecka (v mld.czk) Rok Hodnota exportu (v mld. CZK) , , , , ,23 Zdroj : ČSÚ, duben 2014 Vývoj exportu a importu ČR Turecko (na bázi hodnot v CZK) Export ČR Import ČR Zdroj: ČSÚ, duben 2014, graf autorka Stejně příznivá je rovněž struktura vývozu. Ze 70% ji tvořily v roce 2013 stroje a zařízení. Velkým příslibem do budoucna je růstový trend exportu zařízení pro energetiku, ale i dopravní infrastrukturu. Polštář miliardových kontraktů na výstavbu a dodávky pro elektrárny včetně zajištění obdobných víceletých projektů uzavřených v posledních letech je zárukou, že naše exportní objemy se budou i nadále zvyšovat. Nemluvě o získané reputaci, která má schopnost generovat další potenciální kooperace. 5

6 Výběr nejvýznamnějších českých kontraktů: 2 Tepelná elektrárna Yunus Emre (od 2010): Vítkovice Power Engineering- na klíč Elektrárna Bolu Göynük (od 2010): Škoda Power (turbíny) a další 4 projekty Tepelná elektrárna Yotes (od 2011): konsorcium ČKD Energy a ČKD Praha DIZ (projekt) + Škoda Power (parní turbíny) Přístavní infrastruktura a obchodní centrum Istanbul (od 2012): PSG International (s tureckou Ronesans Holding rovněž konsorciální výstavba elektrárny v Iráku) Město Konya (od 2013): ŠKODA Transportation (60 nízkopodlažních tramvají) ČKD Blansko Small Hydro: turbíny a generátory pro několik tureckých elektráren Turecký trh přilákal už i řadu českých investorů. Generická léčiva zde například vyrábí Zentiva, v turecké energetice podniká ČEZ, EnergoPro aj. Zdá se, že i další menší české firmy se v zemi začínají usazovat a zapouštět kořeny s cílem trvalé tržní expanze. Turecký statistický úřad Turkstat evidoval ku konci roku 2013 už celkem 50 společností s českým kapitálem! Neméně významnou skutečností, svědčící o dlouhodobém tržním zájmu je fakt, že řada českých firem objevila už i kouzlo spolupráce s tureckými konsorciálními partnery, se kterými se pouští i do společného podnikání mimo Turecko, respektive díky nim získává přístup k významným zakázkám ve třetích zemích. Příslibem jsou zejména sousedící země Střední Asie a Blízkého Východu. Za všechny lze jako příklad jmenovat českou firmu PSG International, jenž se bude podílet díky tureckému partnerovi na dodávkách českého kontraktu století při výstavbě paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu. Soumrak Celní unie nebo restart v rámci TTIP? Uzavření dohody o Celní unii bylo v roce 1995 chápáno jako předstupeň členství Turecka v EU. Tento přechodný instrument zakotvil ve smluvních podmínkách dohody některé - stále platné pasáže, poplatné době svého vzniku a situaci. Jak na straně obou partnerů, tak i v globálním ekonomickém prostředí. Turecko se členem EU zatím nestalo, přičemž termín přijetí a případný pozitivní výsledek je z nejrůznějších důvodů nejasný. Zato se přetavilo v sebevědomou, rychle rostoucí světovou ekonomiku a ambiciózní regionální politikou sílu. Změnami prošlo i EU: jak výrazným rozšířením směrem na východ, tak institucionálně. Posuny v globální ekonomice na zač. 21. století a zejména chabé výsledky liberalizačních jednání na půdě WTO (Doha Round) s doprovodnými regionalizačními tendencemi přivedly postupně EU v zájmu celého společenství k uzavírání obchodních dohod nové generace se třetími státy. A v nich je třeba 2 Souhrnná teritoriální informace Turecko, ZÚ ČR Ankara,

7 hledat jádro tureckého problému, který se vyhrotil na jaře 2013 v souvislosti s americkou TTIP. Dohoda o Celní unii je postavena na jednostranném principu, podle kterého EU sama rozhoduje o navázání smluvních obchodních vazeb se třetími zeměmi, přičemž Turecko, coby účastník komunitárního trhu, vázaný ustanoveními Společné obchodní politiky, má bez práva participace na negociacích pouze povinnost akceptace dohodnutých podmínek, aniž by samo požívalo na trzích 3. zemí stejné preferenční výhody jako státy Unie. V praxi to znamená, že Turecko musí např. via trh EU přijmout bezcelní vstup zboží z jakéhokoliv nového smluvního státu EU (pokud je tak s touto zemí dohodnuto) a turecký export by byl přitom zatížen clem, čili znevýhodněn. Tzv. Clause Turkey předmětné Dohody Turecko nadto zavazuje, aby s případnými partnery EU uzavřelo (ale až se souhlasem EU) vlastní bilaterální obchodní dohodu, pokud možno za podmínek shodných jako EU. Třetí země však žádnou obdobnou povinnost vůči Turecku nemá. A může i zcela odmítnout, což se v reálu již stalo. I přes výraznou vztahovou asymetrii zvládlo Turecko tento obchodně-politický oříšek, i když logicky s jistým časovým posunem, prozatím u většiny nových obchodních smluvních závazků EU (např. Korejská republika, Kolumbie a Panama aj.) a podepsalo s nimi vlastní FTA (Free Trade Agreement). 3 Problém nebyl až tak palčivý u menších ekonomik a obešel se bez většího rozruchu. Jinou váhovou kategorií jsou Spojené státy, se kterými v létě 2013 zahájila EK jednání o obchodním megabloku. 4 Kvůli Transatlantické obchodní a investiční dohodě TTIP začalo Turecko bít na poplach a domáhat se v Bruselu hlasitě jednak narovnání vztahů a současně požadovat participaci na výhodách budoucí TTIP. Totéž se logicky týká i dalších plánů EU s Indií apod. Turkey has been subject to all kinds of injustices because of the agreement. Let the EU know that we are in a position to revise some things should circumstances so impose. Zafer Çağlayan, ministr hospodářství, březen 2013 Několik dosavadních kol jednání Brusel Ankara zatím do situace velké uklidnění nepřineslo. Turečtí vládní představitelé se vypravili i do Washingtonu. Sice zdvořilá, leč spíše vlažná reakce USA dává tušit, že v tomto případě nelze skutečně zopakovat model Kolumbie. Zbývá tedy s největší pravděpodobností jen Brusel. By June, we re going to re-open for negotiation the Customs Union Agreement, to which no sovereign independent state should agree. Nihat Zeybekçi, ministr hospodářství, Free Trade Agreements. Ministry of Economy of the Republic of Turkey Zpráva EK pro Radu (souhlas s otevřením jednání o TTIP): Impact Assessment Report on the Future of the EU US Trade Relations. Štrasburg,

8 Mnichovský institut ifo vyčíslil v roce sumární efekt TTIP bez Turecka na ztrátu až 20 mld. USD tureckého HDP a snížení reálných příjmů na hlavu obyvatele o 2,5%. Vedle okamžitého (a bohužel dalšího) zvýšení aktuálního deficitu s USA dojde přísunem evropského zboží na americký trh ke snížení konkurenceschopnosti tureckých produktů, to vše ještě umocněno díky budoucí TTP (Trans-Pacific Partnership) mezi USA a pacifickými státy, jejichž vývozní struktura do Spojených států se kryje jako přes kopírák s charakterem dosavadní turecké americké exportní palety. Na stejný problémem bude narážet turecký vývoz do EU v konfrontaci s americkou nabídkou pro Evropu. Existuje cesta ze začarovaného kruhu? EK i oficiální turecká místa jsou prozatím skoupá na jakýkoliv náznak konkrétnějších kroků. Existují ovšem jistá rozhodnutí a předchozí zkušenosti EK při projednávání nedávných obchodních dohod se třetími státy, které některé opce dopředu vylučují. Úvahami se tak spíše zabývají v teoretické rovině zahraniční expertní kruhy. 6 Jde však o pohled z pozice výhodnosti pro Turecko. Tj. jak skloubit Celní unii s výhodami euro-americké TTIP a jak se vyhnout rizikům. Většina hypotetických řešení je bohužel silně nepravděpodobná a naráží hlavně na skutečnost, že Turecko není členem EU. První možnost, a to, že Turecko se do ukončení jednání o TTIP stane členským státem EU, je zcela mimo realitu. Žádnou šanci nemá Turecko ani na to, aby participovalo při rozhodování o TTIP coby pozorovatel nebo konzultant v Radě EU. Ta již tuto verzi zamítla. Jako velmi problematické až nereálné je chápáno uzavření TTIP s podmínkou EU o zahrnutí doložky (docking agreement), umožňující budoucí přistoupení kandidátských zemí, tedy i Turecka, k transatlantické dohodě. Obdobně je to s další event. podmínkou EU, aby USA neprodleně zahájily paralelní negociace s Tureckem o bilaterální smlouvě. Tento model byl již částečně testován, avšak bez výsledků. Znamená komplikaci vyjednávacího procesu. Prakticky řešitelný, byť zatím nejasný mechanismus, by mohla představovat renegociace stávající investiční dohody mezi USA a Tureckem a její náhrada dohodou o volném obchodu s parametry TTIP. Hlavní překážkou je čas (schvalovací proces Kongresem 5 Dimensionen und Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Ifo Institute, Universität München. publ. BMWi, leden Project Policy Paper: Turkey and TTIP: Boosting the Model Partnership with the United States. Brookings Institute, Washington D.C., září nt%20partnership%20kirisci/turkey%20and%20the%20transatlantic%20trade%20and%20investment%20partner ship.pdf 8

9 a Senátem USA), navíc zájem USA o bilaterální smlouvu s Tureckem po uzavření TTIP (a volném vstupu amerického zboží na turecký trh via EU) je silně diskutabilní. Plejádu chmurných scénářů završuje anulace Celní unie EU Turecko a směřování k novým negociacím dohody o volném obchodu. Tento model by sice eliminoval turecká rizika z TTIP bez Turecka, přinesl by na druhé straně Turecku (rovněž tak EU) obchodní ztráty a hlavně by žádným způsobem neřešil tureckou participaci na benefitech nového obchodního bloku EU USA. Světová banka doporučuje: zachovejte Celní unii, ale v novém kabátě! Od poloviny roku 2013 proběhlo mezi Tureckem a EK už několik kol tvrdých jednání. Další se připravuje na červen Turecké výhrady k Celní unii, včetně snah ukousnout si rovněž svůj díl koláče z rodící se TTIP, se v mezidobí staly tématem řady zahraničních studií a debat renomovaných akademických pracovišť, která dávají Turecku víceméně za pravdu. S jistým znepokojením ohledně postavení Turecka ve hře o TTIP a se začaly ozývat i hlasy poslanců Evropského parlamentu. Nejpregnantnější sadu relevantních dotazů vznesl na EK v únoru 2014 jménem Stálého výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) jeho předseda Vital Moreira. 7 Neméně významná je reflexe problému evropskými hospodářskými kruhy, které se rovněž staví ve svém vlastním zájmu za Turecko. Nejsilnější ekonomická lobby průmyslníků, konfederace Businesseurope, například již v březnu 2013 ve svém pozičním dokumentu prohlásila: Turkey is a fast growing entrepreneurial European economy and its association to the TTIP would be an added-value for the business communities of both sides. U vědomí vážnosti otázky zadala EK na podzim minulého roku Světové bance zpracování nezávislého posudku Celní unie EU Turecko, který byl oficiálně představen v dubnu 2014 v Istanbulu i Bruselu. 8 Výstup studie analyzující přínosy Celní unie pro EU a Turecko včetně limitů stávající smlouvy jednoznačně hovoří pro její zachování. Potenciálním důsledkem substituce CU zónou volného obchodu by podle SB byla podstatná redukce vzájemného obchodu mezi společenstvím a Tureckem. U exportu EU až o mínus 7,2%, na straně tureckého vývozu do EU až o 4,2%. Nemluvě o poškození zájmů exportních tureckých firem vlastněných kapitálem ze zemí EU. A - s politováním pro obchodní styky, nové 7 Question for oral answer to the Commission Evaluation of the EU-Turkey Customs Union. World Bank, březen

10 uspořádání by přineslo negaci největšího benefitu Celní unie a nastolilo opět kontrolu původu zboží, včetně aplikace dalších možných ochranářských opatření. Tedy nevýhodný krok zpět. Světová banka v setu závěrečných doporučení, která jsou však pro kteroukoliv ze stran nezávazná, hovoří o potřebě odstranění vztahové institucionální asymetrie. Celní unii a vzájemným ekonomickým vztahům přiznává ještě další růstový potenciál za předpokladu rozšíření jejího rámce vedle průmyslového zboží i na agrární produkci a služby. Stejně tak nabádá k oboustrannému odstranění excesivních TDI (Trade Defence Instruments) a přimlouvá se za otevření evropského trhu pro turecké kamióny a usnadnění vízového režimu pro obchodníky a profesionály. Jaké bude řešení a kdy? Průběh negociací obou předmětných stran a jejich resultát je těžko predikovatelný. S ohledem na nadcházející formování nové EK a EP lze s vysokou pravděpodobností tvrdit, že k zásadnějšímu posunu může dojít nejdříve až na podzim Dosavadní vývoj situace prozatím potvrzuje, že existuje sice shoda na nutnosti revize smlouvy o Celní unii, ovšem bez konsensu jak. Únorová návštěva komisaře pro obchod Karl de Guchta v Turecku nepřinesla v tomto směru žádný konkrétní výsledek. Více naznačil v dubnu 2014 na půdě Evropského parlamentu komisař pro rozšíření Štefan Fülle, když přiznal jistou váhu argumentaci Světové banky a vyzdvihl význam ekonomického potenciálu vzájemných vazeb...v minulých měsících jsme se blíže zabývali našimi obchodními vztahy. Zhodnocení Celní unie Světovou bankou tedy hlavního ekonomického pilíře vztahů EU a Turecka, je pro nás velkou výzvou ke studiu jejích silných a slabých stránek a ke zdůraznění jejích značných přínosů pro obě strany. V prvé řadě nám to dává šanci, jak co nejlépe využít její obrovský nevyužitý potenciál, pokud konstruktivně zaměříme naše snahy na vyřešení existujících potíží. Pevně věřím, že toto by mohlo poskytnout další oživení naší kooperace v příštích letech... Štefan Fülle. Projev v Evropském parlamentu. EU-Turkey Joint Parliamentary Committee. Brusel, 10. dubna 2014 Ať již bude výsledné řešení jakékoliv, půjde ze strany EU s největší pravděpodobností o kompromis mezi ekonomickými zájmy a váhou různých politických faktorů. V této souvislosti je nutno připomenout, že celkový aktuální obraz kandidátského Turecka na evropské scéně není nyní hodnocen právě s nadšením. (Kromě chabého progresu v plnění přístupových kapitol vzbuzují pochyby o příklonu k evropským hodnotám a standardům i některé nedávné události a kroky turecké vlády.) V potaz ale budou brána i stanoviska evropských podnikatelů. Všem je jasné, že růstový potenciál Turecka je příslibem dalších šancí evropské ekonomiky, což se týká i České republiky. A že ztráta by byla ztrátou pro 10

11 všechny. Včetně Turecka. To bude rozhodně za své zájmy tvrdě bojovat, na druhé straně je jeho silná integrace do evropských ekonomických struktur nadějí, že obě strany dospějí za jednacím stolem k uspokojivé pragmatické dohodě. Hodiny tikají a nevyřešená kauza Brusel Ankara jen zdržuje jednání o TTIP. Spojené státy už diplomaticky naznačily, nechť si problém vyřeší EU na domácím písečku. V každém případě se ze strany EU bude jednat při zvážení všech aspektů a konsekvencí přijatého řešení o výlučně politické rozhodnutí členských států EU, tentokrát včetně České republiky. Na rozdíl od roku 2004, kdy ČR nastoupila spolu s dalšími novými státy do už nastartovaného lukrativního ekonomického vlaku Celní unie EU Turecko, který jim připravila patnáctka téměř jako svatební dar. Ing. Hana Havlová Vysoká škola mezinárodních a veřejných styků Praha Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie Praha, 7. května

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Česko- turecké obchodní a ekonomické vztahy na vzestupu

Česko- turecké obchodní a ekonomické vztahy na vzestupu Česko- turecké obchodní a ekonomické vztahy na vzestupu Turecká republika (783 562 km2) se nachází na území Asie a jihovýchodní Evropy. Asijská část ležící na poloostrově Malá Asie (historicky známým pod

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Index Exportu aneb jak to bude s exportem na začátku roku

Index Exportu aneb jak to bude s exportem na začátku roku Index Exportu aneb jak to bude s exportem na začátku roku Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. 1.12. 2015 Motivace ČR 2. největší vývozní velmoc v CEE a 3. v EU (export 84 % HDP v roce 2014,

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010 Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 13,55% OPF Nových

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více