Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku"

Transkript

1 Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku Kulatý stůl ke Dni Evropy Co Evropská unie dala a vzala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s Ing. Hana Havlová 7. května 2014

2 ÚVOD Od roku 1996, kdy vstoupila v platnost Celní unie mezi EU a Tureckou republikou, přinesla na obou stranách výrazná pozitiva. Tento historicky první obchodní smluvní projekt společenství se třetí zemí znamenal jak prudký nárůst vzájemné obchodní výměny, tak i zejména díky evropským investicím, strukturální změny turecké ekonomiky a její posun do kategorie emerging markets. Výhody existence Celní unie se projevily velmi záhy po vstupu České republiky do EU rovněž na bilaterálních hospodářských vztazích s Tureckem. Přesto je nyní Celní unie pod palbou silné turecké kritiky a hovoří se o nutnosti renegociace jejích podmínek. Důvodem je vztahová smluvní asymetrie, jejíž negativní důsledky pro Turecko vycházejí na povrch až v souvislosti s polisabonskou evropskou společnou obchodní politikou. Rozbuškou se stala Transatlantická obchodní a investiční dohoda TTIP. Přes oboustranný konsensus o nutnosti změn podmínek dohody probíhají dosavadní jednání mezi EU(EK) a Tureckem bez většího náznaku konečného řešení. Nejhorší scénář nedohody by mohl vyústit až v nižší integrační formu, zónu volného obchodu a konsekventní poškození slibného ekonomického vztahového potenciálu všech partnerů, včetně České republiky. Další posun jednání lze čekat až s ustavením nové EK a EP. V každém případě bude řešení tvrdým politickým oříškem, v němž svou roli sehraje i reprezentace České republiky. Celní unie EU Turecko Snaha Turecka o cestu do Evropy se datuje od konce 50. let. I když je dnes kandidátskou zemí, nejdůležitější hmatatelný pilíř jeho evropské integrace představuje obchodní platforma v rámci Celní unie. V roce 1963 byla podepsána tzv. Ankarská dohoda o přidružení Turecka k EHS. Po pěti letech (1968) pak dostává evropský integrační projekt podobu Celní unie. Hned nato se zrodila myšlenka, uspokojit Turecko prozatím ekonomickým poutem. V roce 1970 je tak dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě mezi EHS a Tureckou republikou ujednáno, že země zahájí svůj budoucí integrační proces - s vizí následného plného členství, právě formou Celní unie s EHS. Definitivní rozhodnutí bylo přijato na sklonku roku Celní unie EU Turecko vstoupila v platnost k Šlo o vůbec první společnou obchodní dohodu EU se 1 Decision No 1/95 of the EC -Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Custome Union (96/142/EC)

3 třetí zemí. Stejně tak byla premiérou i pro Turecko, které do té doby nemělo vůbec žádné mezistátní obchodní ujednání. Evropská patnáctka získala rozsáhlý neobhospodařený trh, chudé Turecko bez mezinárodních obchodních zkušeností zase dostalo šanci vyvážet do Evropy několik málo svých tehdejších exportuschopných produktů. Bez členství v EU se stalo součástí společného komunitárního trhu, i když jen pro pohyb průmyslových a průmyslově zpracovaných agrárních produktů. Vzájemně byla eliminována veškerá cla, jakož i další kvantitativní restrikce a dávky na zboží nacházející se ve volné cirkulaci v prostoru EU. Odpadla velká byrokratická zátěž prokazování původu zboží. Během následujících pěti let implementovalo Turecko plně preferenční obchodní režim EU vůči 3. zemím a přijalo jednotný evropský celní tarif. Lze říci, že v obchodní oblasti prodělalo ještě před zahájením přístupových rozhovorů raný proces harmonizace s acquis. Podstatným způsobem se zvýšila především kvalita jeho celního systému. Ekonomická data dokládají, že projekt se vydařil ku prospěchu obou stran. Export z EU do Turecka vzrostl na období trvání CU na trojnásobek a dosáhl v roce 2013 hodnoty 77,75 mld.. Turecko je dnes se 4,5% podílem 5. největším exportním trhem EU. V letech se jeho objem meziročně zvyšoval o průměrných 15%. Vývoj exportu a importu EU vůči Turecku (na bázi mil. ) Export Import Zdroj:Eurostat a DG Trade. Duben 2014 Dařilo se i tureckému exportu do Evropy. Ten se zvýšil celkem 4x a v roce 2013 činil 50,383 mld.. EU je největším tureckým obchodním partnerem. V exportu i importu. Na sumárním vývozu země se EU podílí 41,5 %, na dovozech 36%. Ruku v ruce se vzájemným růstem zahraničního obchodu se měnila postupně turecká exportní komoditní struktura směrem k sofistikovanějším produktům, současně se rozšiřovala paleta jeho exportních trhů. Od lískových oříšků a levného textilu se země dostala až k dnešnímu téměř 45% podílu exportních produktů s vyšší a vysokou přidanou hodnotou. Celkový objem tureckého obchodu se zahraničím vzrostl na pětinásobek. Za strukturální změny domácí produkce a exportu včetně výrazného zvýšení konkurenceschopnosti tureckého 3

4 zboží vděčí Turecko přímým zahraničním investicím, na nichž se ze tří čtvrtin podílejí firmy ze zemí EU. Ty stojí rovněž za růstem intra-korporátního obchodu s EU a tureckou teritoriální exportní expanzí na trhy Středního a Blízkého východu, Střední Asie, Severní Afriky a Subsaharské Afriky. Zatímco v roce 2002 představovala sumární hodnota tureckého exportu 36 mld. USD, v roce 2012 to bylo 153 mld. USD. Obdobně se více než třikrát zvýšily příjmy z turistického ruchu (2012: přes 25 mld. USD). Během velmi krátké doby se původní ekonomicky chudé Turecko diametrálně změnilo. Lví zásluhu na tom má existence Celní unie. Od roku 1996 se turecký HDP zvýšil 4x. V roce 2012 představoval 786 mld. USD. V důsledku integrace tureckých firem do evropských a globálních ekonomických struktur představuje dnes významný motor hospodářského růstu zahraniční obchod, jehož podíl na HDP země činí téměř 50%. Současné Turecko je 16. největší ekonomikou světa s pozoruhodnou mírou růstu a příznivým odhadem i do budoucnosti. Je stálým členem uskupení G20. Průměrný reálný růst HDP (v %) v letech : komparace Zdroj: Graf ISPAT- agentura Invest in Turkey (na základě OECD, Eurostatu a národních stat.úřadů) Česko turecké ekonomické vztahy Po vstupu ČR do EU v roce 2004 měla Celní unie EU- Turecko za sebou již skoro desítku let úspěšného fungování. Dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě ze dne byla její platnost rozšířena i na nové členské státy včetně České republiky. I když ČR coby kandidátský stát požívala v obchodním styku s Tureckem již předtím jisté výhody, k prudkému nárůstu exportních objemů do Turecka začíná docházet až po napojení na Celní unii. Totéž se týká vzájemného obratu, který z 25 mld. CZK v roce 2005 vzrostl do roku 2013 téměř na trojnásobek (65,3 mld. CZK). 4

5 Už v roce 2006 identifikovala Exportní strategie ČR Turecko právem jako prioritní trh. Stejnou klasifikaci obdrželo i v Exportní strategii ČR na léta Při aktivním a stále rostoucím aktivním saldu obchodní bilance zaznamenává náš export trvale prudkou vývojovou dynamiku. V rozmezí let se zvýšil o téměř 300%. (V roce 2013 dosáhl 43,2 mld. CZK.) Po určitém rozjezdu a počátečním seznamování se s tamním tržním prostředím roste meziročně v posledních letech dokonce rychleji než celkový objem exportu ČR (Turecko: 2010/11: +21%, 2011/12: +38,7%, 2012/13: +30,3%). Bez zajímavosti není, že v minulém roce dokonce převýšil hodnotově objem českého vývozu na mnohonásobně větší čínský trh. Export České republiky do Turecka (v mld.czk) Rok Hodnota exportu (v mld. CZK) , , , , ,23 Zdroj : ČSÚ, duben 2014 Vývoj exportu a importu ČR Turecko (na bázi hodnot v CZK) Export ČR Import ČR Zdroj: ČSÚ, duben 2014, graf autorka Stejně příznivá je rovněž struktura vývozu. Ze 70% ji tvořily v roce 2013 stroje a zařízení. Velkým příslibem do budoucna je růstový trend exportu zařízení pro energetiku, ale i dopravní infrastrukturu. Polštář miliardových kontraktů na výstavbu a dodávky pro elektrárny včetně zajištění obdobných víceletých projektů uzavřených v posledních letech je zárukou, že naše exportní objemy se budou i nadále zvyšovat. Nemluvě o získané reputaci, která má schopnost generovat další potenciální kooperace. 5

6 Výběr nejvýznamnějších českých kontraktů: 2 Tepelná elektrárna Yunus Emre (od 2010): Vítkovice Power Engineering- na klíč Elektrárna Bolu Göynük (od 2010): Škoda Power (turbíny) a další 4 projekty Tepelná elektrárna Yotes (od 2011): konsorcium ČKD Energy a ČKD Praha DIZ (projekt) + Škoda Power (parní turbíny) Přístavní infrastruktura a obchodní centrum Istanbul (od 2012): PSG International (s tureckou Ronesans Holding rovněž konsorciální výstavba elektrárny v Iráku) Město Konya (od 2013): ŠKODA Transportation (60 nízkopodlažních tramvají) ČKD Blansko Small Hydro: turbíny a generátory pro několik tureckých elektráren Turecký trh přilákal už i řadu českých investorů. Generická léčiva zde například vyrábí Zentiva, v turecké energetice podniká ČEZ, EnergoPro aj. Zdá se, že i další menší české firmy se v zemi začínají usazovat a zapouštět kořeny s cílem trvalé tržní expanze. Turecký statistický úřad Turkstat evidoval ku konci roku 2013 už celkem 50 společností s českým kapitálem! Neméně významnou skutečností, svědčící o dlouhodobém tržním zájmu je fakt, že řada českých firem objevila už i kouzlo spolupráce s tureckými konsorciálními partnery, se kterými se pouští i do společného podnikání mimo Turecko, respektive díky nim získává přístup k významným zakázkám ve třetích zemích. Příslibem jsou zejména sousedící země Střední Asie a Blízkého Východu. Za všechny lze jako příklad jmenovat českou firmu PSG International, jenž se bude podílet díky tureckému partnerovi na dodávkách českého kontraktu století při výstavbě paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu. Soumrak Celní unie nebo restart v rámci TTIP? Uzavření dohody o Celní unii bylo v roce 1995 chápáno jako předstupeň členství Turecka v EU. Tento přechodný instrument zakotvil ve smluvních podmínkách dohody některé - stále platné pasáže, poplatné době svého vzniku a situaci. Jak na straně obou partnerů, tak i v globálním ekonomickém prostředí. Turecko se členem EU zatím nestalo, přičemž termín přijetí a případný pozitivní výsledek je z nejrůznějších důvodů nejasný. Zato se přetavilo v sebevědomou, rychle rostoucí světovou ekonomiku a ambiciózní regionální politikou sílu. Změnami prošlo i EU: jak výrazným rozšířením směrem na východ, tak institucionálně. Posuny v globální ekonomice na zač. 21. století a zejména chabé výsledky liberalizačních jednání na půdě WTO (Doha Round) s doprovodnými regionalizačními tendencemi přivedly postupně EU v zájmu celého společenství k uzavírání obchodních dohod nové generace se třetími státy. A v nich je třeba 2 Souhrnná teritoriální informace Turecko, ZÚ ČR Ankara,

7 hledat jádro tureckého problému, který se vyhrotil na jaře 2013 v souvislosti s americkou TTIP. Dohoda o Celní unii je postavena na jednostranném principu, podle kterého EU sama rozhoduje o navázání smluvních obchodních vazeb se třetími zeměmi, přičemž Turecko, coby účastník komunitárního trhu, vázaný ustanoveními Společné obchodní politiky, má bez práva participace na negociacích pouze povinnost akceptace dohodnutých podmínek, aniž by samo požívalo na trzích 3. zemí stejné preferenční výhody jako státy Unie. V praxi to znamená, že Turecko musí např. via trh EU přijmout bezcelní vstup zboží z jakéhokoliv nového smluvního státu EU (pokud je tak s touto zemí dohodnuto) a turecký export by byl přitom zatížen clem, čili znevýhodněn. Tzv. Clause Turkey předmětné Dohody Turecko nadto zavazuje, aby s případnými partnery EU uzavřelo (ale až se souhlasem EU) vlastní bilaterální obchodní dohodu, pokud možno za podmínek shodných jako EU. Třetí země však žádnou obdobnou povinnost vůči Turecku nemá. A může i zcela odmítnout, což se v reálu již stalo. I přes výraznou vztahovou asymetrii zvládlo Turecko tento obchodně-politický oříšek, i když logicky s jistým časovým posunem, prozatím u většiny nových obchodních smluvních závazků EU (např. Korejská republika, Kolumbie a Panama aj.) a podepsalo s nimi vlastní FTA (Free Trade Agreement). 3 Problém nebyl až tak palčivý u menších ekonomik a obešel se bez většího rozruchu. Jinou váhovou kategorií jsou Spojené státy, se kterými v létě 2013 zahájila EK jednání o obchodním megabloku. 4 Kvůli Transatlantické obchodní a investiční dohodě TTIP začalo Turecko bít na poplach a domáhat se v Bruselu hlasitě jednak narovnání vztahů a současně požadovat participaci na výhodách budoucí TTIP. Totéž se logicky týká i dalších plánů EU s Indií apod. Turkey has been subject to all kinds of injustices because of the agreement. Let the EU know that we are in a position to revise some things should circumstances so impose. Zafer Çağlayan, ministr hospodářství, březen 2013 Několik dosavadních kol jednání Brusel Ankara zatím do situace velké uklidnění nepřineslo. Turečtí vládní představitelé se vypravili i do Washingtonu. Sice zdvořilá, leč spíše vlažná reakce USA dává tušit, že v tomto případě nelze skutečně zopakovat model Kolumbie. Zbývá tedy s největší pravděpodobností jen Brusel. By June, we re going to re-open for negotiation the Customs Union Agreement, to which no sovereign independent state should agree. Nihat Zeybekçi, ministr hospodářství, Free Trade Agreements. Ministry of Economy of the Republic of Turkey Zpráva EK pro Radu (souhlas s otevřením jednání o TTIP): Impact Assessment Report on the Future of the EU US Trade Relations. Štrasburg,

8 Mnichovský institut ifo vyčíslil v roce sumární efekt TTIP bez Turecka na ztrátu až 20 mld. USD tureckého HDP a snížení reálných příjmů na hlavu obyvatele o 2,5%. Vedle okamžitého (a bohužel dalšího) zvýšení aktuálního deficitu s USA dojde přísunem evropského zboží na americký trh ke snížení konkurenceschopnosti tureckých produktů, to vše ještě umocněno díky budoucí TTP (Trans-Pacific Partnership) mezi USA a pacifickými státy, jejichž vývozní struktura do Spojených států se kryje jako přes kopírák s charakterem dosavadní turecké americké exportní palety. Na stejný problémem bude narážet turecký vývoz do EU v konfrontaci s americkou nabídkou pro Evropu. Existuje cesta ze začarovaného kruhu? EK i oficiální turecká místa jsou prozatím skoupá na jakýkoliv náznak konkrétnějších kroků. Existují ovšem jistá rozhodnutí a předchozí zkušenosti EK při projednávání nedávných obchodních dohod se třetími státy, které některé opce dopředu vylučují. Úvahami se tak spíše zabývají v teoretické rovině zahraniční expertní kruhy. 6 Jde však o pohled z pozice výhodnosti pro Turecko. Tj. jak skloubit Celní unii s výhodami euro-americké TTIP a jak se vyhnout rizikům. Většina hypotetických řešení je bohužel silně nepravděpodobná a naráží hlavně na skutečnost, že Turecko není členem EU. První možnost, a to, že Turecko se do ukončení jednání o TTIP stane členským státem EU, je zcela mimo realitu. Žádnou šanci nemá Turecko ani na to, aby participovalo při rozhodování o TTIP coby pozorovatel nebo konzultant v Radě EU. Ta již tuto verzi zamítla. Jako velmi problematické až nereálné je chápáno uzavření TTIP s podmínkou EU o zahrnutí doložky (docking agreement), umožňující budoucí přistoupení kandidátských zemí, tedy i Turecka, k transatlantické dohodě. Obdobně je to s další event. podmínkou EU, aby USA neprodleně zahájily paralelní negociace s Tureckem o bilaterální smlouvě. Tento model byl již částečně testován, avšak bez výsledků. Znamená komplikaci vyjednávacího procesu. Prakticky řešitelný, byť zatím nejasný mechanismus, by mohla představovat renegociace stávající investiční dohody mezi USA a Tureckem a její náhrada dohodou o volném obchodu s parametry TTIP. Hlavní překážkou je čas (schvalovací proces Kongresem 5 Dimensionen und Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Ifo Institute, Universität München. publ. BMWi, leden Project Policy Paper: Turkey and TTIP: Boosting the Model Partnership with the United States. Brookings Institute, Washington D.C., září nt%20partnership%20kirisci/turkey%20and%20the%20transatlantic%20trade%20and%20investment%20partner ship.pdf 8

9 a Senátem USA), navíc zájem USA o bilaterální smlouvu s Tureckem po uzavření TTIP (a volném vstupu amerického zboží na turecký trh via EU) je silně diskutabilní. Plejádu chmurných scénářů završuje anulace Celní unie EU Turecko a směřování k novým negociacím dohody o volném obchodu. Tento model by sice eliminoval turecká rizika z TTIP bez Turecka, přinesl by na druhé straně Turecku (rovněž tak EU) obchodní ztráty a hlavně by žádným způsobem neřešil tureckou participaci na benefitech nového obchodního bloku EU USA. Světová banka doporučuje: zachovejte Celní unii, ale v novém kabátě! Od poloviny roku 2013 proběhlo mezi Tureckem a EK už několik kol tvrdých jednání. Další se připravuje na červen Turecké výhrady k Celní unii, včetně snah ukousnout si rovněž svůj díl koláče z rodící se TTIP, se v mezidobí staly tématem řady zahraničních studií a debat renomovaných akademických pracovišť, která dávají Turecku víceméně za pravdu. S jistým znepokojením ohledně postavení Turecka ve hře o TTIP a se začaly ozývat i hlasy poslanců Evropského parlamentu. Nejpregnantnější sadu relevantních dotazů vznesl na EK v únoru 2014 jménem Stálého výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) jeho předseda Vital Moreira. 7 Neméně významná je reflexe problému evropskými hospodářskými kruhy, které se rovněž staví ve svém vlastním zájmu za Turecko. Nejsilnější ekonomická lobby průmyslníků, konfederace Businesseurope, například již v březnu 2013 ve svém pozičním dokumentu prohlásila: Turkey is a fast growing entrepreneurial European economy and its association to the TTIP would be an added-value for the business communities of both sides. U vědomí vážnosti otázky zadala EK na podzim minulého roku Světové bance zpracování nezávislého posudku Celní unie EU Turecko, který byl oficiálně představen v dubnu 2014 v Istanbulu i Bruselu. 8 Výstup studie analyzující přínosy Celní unie pro EU a Turecko včetně limitů stávající smlouvy jednoznačně hovoří pro její zachování. Potenciálním důsledkem substituce CU zónou volného obchodu by podle SB byla podstatná redukce vzájemného obchodu mezi společenstvím a Tureckem. U exportu EU až o mínus 7,2%, na straně tureckého vývozu do EU až o 4,2%. Nemluvě o poškození zájmů exportních tureckých firem vlastněných kapitálem ze zemí EU. A - s politováním pro obchodní styky, nové 7 Question for oral answer to the Commission Evaluation of the EU-Turkey Customs Union. World Bank, březen

10 uspořádání by přineslo negaci největšího benefitu Celní unie a nastolilo opět kontrolu původu zboží, včetně aplikace dalších možných ochranářských opatření. Tedy nevýhodný krok zpět. Světová banka v setu závěrečných doporučení, která jsou však pro kteroukoliv ze stran nezávazná, hovoří o potřebě odstranění vztahové institucionální asymetrie. Celní unii a vzájemným ekonomickým vztahům přiznává ještě další růstový potenciál za předpokladu rozšíření jejího rámce vedle průmyslového zboží i na agrární produkci a služby. Stejně tak nabádá k oboustrannému odstranění excesivních TDI (Trade Defence Instruments) a přimlouvá se za otevření evropského trhu pro turecké kamióny a usnadnění vízového režimu pro obchodníky a profesionály. Jaké bude řešení a kdy? Průběh negociací obou předmětných stran a jejich resultát je těžko predikovatelný. S ohledem na nadcházející formování nové EK a EP lze s vysokou pravděpodobností tvrdit, že k zásadnějšímu posunu může dojít nejdříve až na podzim Dosavadní vývoj situace prozatím potvrzuje, že existuje sice shoda na nutnosti revize smlouvy o Celní unii, ovšem bez konsensu jak. Únorová návštěva komisaře pro obchod Karl de Guchta v Turecku nepřinesla v tomto směru žádný konkrétní výsledek. Více naznačil v dubnu 2014 na půdě Evropského parlamentu komisař pro rozšíření Štefan Fülle, když přiznal jistou váhu argumentaci Světové banky a vyzdvihl význam ekonomického potenciálu vzájemných vazeb...v minulých měsících jsme se blíže zabývali našimi obchodními vztahy. Zhodnocení Celní unie Světovou bankou tedy hlavního ekonomického pilíře vztahů EU a Turecka, je pro nás velkou výzvou ke studiu jejích silných a slabých stránek a ke zdůraznění jejích značných přínosů pro obě strany. V prvé řadě nám to dává šanci, jak co nejlépe využít její obrovský nevyužitý potenciál, pokud konstruktivně zaměříme naše snahy na vyřešení existujících potíží. Pevně věřím, že toto by mohlo poskytnout další oživení naší kooperace v příštích letech... Štefan Fülle. Projev v Evropském parlamentu. EU-Turkey Joint Parliamentary Committee. Brusel, 10. dubna 2014 Ať již bude výsledné řešení jakékoliv, půjde ze strany EU s největší pravděpodobností o kompromis mezi ekonomickými zájmy a váhou různých politických faktorů. V této souvislosti je nutno připomenout, že celkový aktuální obraz kandidátského Turecka na evropské scéně není nyní hodnocen právě s nadšením. (Kromě chabého progresu v plnění přístupových kapitol vzbuzují pochyby o příklonu k evropským hodnotám a standardům i některé nedávné události a kroky turecké vlády.) V potaz ale budou brána i stanoviska evropských podnikatelů. Všem je jasné, že růstový potenciál Turecka je příslibem dalších šancí evropské ekonomiky, což se týká i České republiky. A že ztráta by byla ztrátou pro 10

11 všechny. Včetně Turecka. To bude rozhodně za své zájmy tvrdě bojovat, na druhé straně je jeho silná integrace do evropských ekonomických struktur nadějí, že obě strany dospějí za jednacím stolem k uspokojivé pragmatické dohodě. Hodiny tikají a nevyřešená kauza Brusel Ankara jen zdržuje jednání o TTIP. Spojené státy už diplomaticky naznačily, nechť si problém vyřeší EU na domácím písečku. V každém případě se ze strany EU bude jednat při zvážení všech aspektů a konsekvencí přijatého řešení o výlučně politické rozhodnutí členských států EU, tentokrát včetně České republiky. Na rozdíl od roku 2004, kdy ČR nastoupila spolu s dalšími novými státy do už nastartovaného lukrativního ekonomického vlaku Celní unie EU Turecko, který jim připravila patnáctka téměř jako svatební dar. Ing. Hana Havlová Vysoká škola mezinárodních a veřejných styků Praha Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie Praha, 7. května