Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014"

Transkript

1 Město Horšovský Týn Organizační předpis č. 31 Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014 Zpracovala: kancelář starosty Rozsah působnosti: Město Horšovský Týn Účinnost: 15. dubna 2014 Počet stran: 5 Originál předpisu je uložen: kancelář starosty Elektronická podoba předpisu: Intranetové stránky úřadu, internetové stránky města Vydala: Rada města Obdrží: MKZ, MěÚ - OFŠ, ŽÚ, MP, Bytes HT spol. s r.o. Obsah: Čl. I. Prodejní místo str. 2 Čl. II. Vymezení prodejních míst str. 2 Čl. III. Cena za prodejní místo str. 2 Čl. IV. Způsob prodeje prodejních míst str. 2 Čl. V. Zajištění řádného provozu prodejních míst str. 3 Čl. VI. Připojení k soustavě el. napětí str. 3 Čl. VII. Bezpečnost a čistota str. 3 Čl. VIII. Povinnosti prodejců str. 4 Čl. IX. Zákaz prodeje str. 4 Čl. X. Dozor a sankce str. 4 Čl. XI. Závěrečná ustanovení str. 5 1

2 Čl. I. Prodejní místo (1) Prodejním místem se pro účely těchto pokynů rozumí vyhrazený a číslem označený prostor (prodejní stánek) o velikosti zpravidla 2 x 2m, 4 x 2m, 5 x 3m nebo 6 x 4 m, (viz. mapa internetové stránky) na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla. Při prodeji z ložné plochy vozidla se rozumí prodejním místem plocha, vymezená obrysem vozidla. Čl. II. Vymezení prodejních míst (2) Ke stánkovému či obdobnému prodeji zboží a poskytování služeb v době konání Anenské pouti Horšovský Týn se určují ve dnech jako prodejní místa: náměstí Republiky (část silnice II/193 od křižovatky se silnicí II/200 k informačnímu centru), ulice 5. května (jednostranně, částečně) a ulice Prokopa Holého (částečně). Čl. III. Cena za prodejní místo (1) Cena za prodejní místo odpovídá částkám za užívání veřejného prostranství ve smyslu OZV č. 5/2010. Cena za 1 m 2 vyhrazené plochy je 100,- Kč/m2/den. Cena za užívání prodejního místa bude vyměřena za oba dny, tedy sobotu a neděli (2) Vyměření a výběr poplatku za užívání veřejného prostranství dle výše uvedené OZV zajišťuje odbor finanční a školství MěÚ Horšovský Týn v termínech uvedených v čl. IV. Čl. IV. Způsob prodeje prodejních míst (1) V období od 10,00 hod. dne do 12,00 hod lze prodejní místa objednat elektronicky na adrese: Na úvodní stránce Města Horšovský Týn v kolonce Anenská pouť bude od 10,00 hod. dne uvedena adresa na které lze objednat prodejní místo. Na jedno živnostenské oprávnění je možno zakoupit maximálně dvě prodejní místa. (2) Objednání prodejního místa bude příjemcem potvrzeno na (nemá-li prodejce vlastní objednání bude potvrzeno na kontaktní telefon) do pěti pracovních dnů po objednání. (3) Prodejce s potvrzením objednávky obdrží pokyny k platbám za užívání veřejného prostranství, případně za připojení k soustavě el. napětí. (4) Po provedené úhradě poplatku obdrží objednatel na jím udanou ovou adresu od finančního odboru MěÚ Horšovský Týn Organizační pokyny k Anenské pouti pro rok 2014 a k vytisknutí kartičku s označením prodejního místa, která je i potvrzením o přijaté platbě a rezervaci prodejního místa. (5) Pokud platba (platby) nebude připsána na stanovený účet do 7 pracovních dnů od potvrzení rezervace, budou zadaná místa uvolněna pro další zájemce. (6) Neobsazená prodejní místa bude možno osobně zakoupit na MěÚ Horšovský Týn v kanceláři - vchod nám. Republiky čp. 51 a to v pátek od 14,00 do 16,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 9,00 hod. 2

3 Čl. V. Zajištění řádného provozu prodejních míst (1) Na prodejních místech v rozsahu stanoveném v čl. II., není povoleno parkování automobilů ani přívěsů, pokud neslouží k bezprostřednímu prodeji. Prodejní místa musí být umístěna tak, aby byl zachován jeden průjezdný pruh vozovky. (2) Zakoupené prodejní místo nelze přenechat jinému prodejci, bez souhlasu MěÚ Horšovský Týn. (3) Prodejní místa budou k dispozici (možnost zahájení stavění stánků) od pátku a to od 14,00 hod. (4) Při stavění stánků platí absolutní zákaz připevňovat konstrukce stánků do vozovky, chodníků, objektů (domů) pomocí předmětů (skoby, hřeby, tyče apod.), popř. k stabilizaci jakkoli použít sloupy veřejného osvětlení. Čl. VI. Připojení k soustavě el. napětí (1) Zvláštnímu režimu podléhají stánková místa, která lze připojit k soustavě el. napětí. Jednorázový poplatek za připojení 220 V (modře označená bleskem) činí 400,- Kč, poplatek za připojení 380 V (červeně označená bleskem) činí 600,- Kč. Tento poplatek zaplatí prodejce v rámci úhrady stánkového místa (viz. čl. IV). Poplatek bude vyměřen samostatně a nelze jej sloučit s poplatkem za užívání veřejného prostranství. (2) Místa s možností připojení k soustavě el. napětí jsou barevně (odlišně) označena (viz internetová objednávka). Jedná se o komunikace II/193 probíhající náměstím Republiky od vjezdu na horní část náměstí z ulice 5. května ke schodům směřujícím ke zvonici. Takto označená místa jsou prodávána pouze s poplatkem za připojení. (3) Připojení k soustavě el. napětí, provede pověřená osoba pan Leoš Pravda tel Připojení k soustavě el. napětí jinou než pověřenou osobou, je zakázáno. Za porušení tohoto pokynu může uložit Městská policie blokovou pokutu až do výše 1 000,- Kč. (4) Podmínkou připojení na soustavu el napětí je u připojení 220 V prodlužovací třížilový kabel, u připojení 380 V napojení na pětikolíkovou zástrčku 32 A (zapojení přes chránič dle platných norem). (5) Při poskytnutí redukce z 380x220 zaplatí objednatel zálohu ve výši 300,- Kč v hotovosti pověřené osobě. Záloha bude navrácena po předání redukce pověřené osobě. (6) Připojení prodejního místa na vlastní zdroj el. energie lze využít vyjímečně, a to pouze se souhlasem MP. Čl. VII. Bezpečnost a čistota (1) Prodejce musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství, zejména chodníkové či silniční dlažby a obecně platných předpisů BOZP a PO. (2) Po ukončení prodeje je prodejce povinen provést řádný úklid, a to odstraněním nečistot a shromážděním zbytkových obalů do igelitových pytlů, které ponechá na prodejním místě. (3) Odvoz pytlů zajišťuje v sobotních, nedělních a pondělních ranních hodinách Bytes HT. V průběhu Anenské poutě lze bezplatně uložit zbytkové obaly do kontejnerů umístěných v Jelení ulici, před hotelem Šumava a v ulici Prokopa Holého mezi domy č. 118 a 119 a před domem čp

4 (3) Kontrolu bezpečnosti a pořádku provádí Městská policie. Za znečištění veřejného prostranství může uložit blokovou pokutu až do výše 1 000,- Kč, v případě zásadního znečistění bude vyvoláno přestupkové řízení do 30 dnů od konání Anenské poutě. (4) Pokud prodejce opustí prodejní místo znečištěné, bude do 14 dnů vyzván k úhradě pokuty. V případě, že uloženou pokutu prodejce neuhradí do 30 dnů, vyhrazuje si město Horšovský Týn takovému prodejci pro následující období místo neposkytnout. Čl. VIII. Povinnosti prodejců (1) Prodej na vyjmenovaných místech dle čl. II. mohou provádět : a) podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, b) fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění - dle 3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona) a to v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti přímým spotřebitelům (dále jen prodejce). (2) Při kontrole prodeje se prodejce musí na místě prokázat: a) průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání) b) výpisem ze živnostenského rejstříku nebo jeho ověřenou fotokopií, c) kartičkou zaslanou na ovou adresu objednatele odborem finančním a školství MěÚ Horšovský Týn s označením prodejního místa. Čl. IX. Zákaz prodeje (1) Na určených prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost: a) prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží b) směnárenská činnost c) prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky apod.) d) prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů živočichů a nerostů e) prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky f) prodej netrvanlivých potravin vyžadujících chlazení a to v případě, že není napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody) g) prodej tabákových výrobků a lihovin, kromě prodeje ve stáncích s občerstvením h) prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými právními předpisy. Čl. X. Dozor a sankce (1) Dozor nad dodržováním Pokynů provádí Městská policie Horšovský Týn. (2) Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením těchto pokynů včetně stanovení lhůt vykonává Městská policie. (3) Při hrubém nebo soustavném porušování výše uvedených pokynů, nebo při odmítnutí spolupráce s kontrolními orgány, může být prodejce vykázán Městskou policií z prodejního místa bez nároku vrácení poplatku za užívání veřejného prostranství. 4

5 Čl. XI. Závěrečná ustanovení (1) Zaplacením poplatku za prodejní místo potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem těchto Organizačních pokynů k Anenské pouti 2014, včetně všech povinností, které mu jsou těmito Organizačními pokyny k Anenské pouti 2014 uloženy. (2) Rada města Horšovský Týn schválila Organizační pokyny k Anenské pouti 2014 dne 8. dubna 2014, usnesením č. 84/ Ing. Josef Holeček Mgr. Luděk Thomayer starosta v.r. 1. místostarosta v.r. 5