OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování"

Transkript

1 Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù podnikù. Tento dokument je podkladem pro pøednášku avšak èásteènì ho lze chápat jako pojednání, které chce studentovi pøedmìtu Oceòování podniku na VŠFS usnadnit vstup do svìta oceòování podniku a poznání jeho problematiky. V žádném pøípadì se nejedná o ucelený uèební text èi o odbornou publikaci. A už vùbec se nejedná o dokument, který nahrazuje pøednášky a cvièení. Jaroslav Brada, 2013

2 OBSAH 1. Vymezení podniku 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování 3. POSUDEK 3. a) Zásady oceòování 3. b) Obsah (struktura) posudku 4. Informaèní zdroje - (Vnitrofiremní) dokumenty dodané zadavatelem Ocenìní (Posudku) Informaèní zdroje na internetu - úèetní výkazy (a jejich zkreslování) - (Vnitrofiremní) dokumenty dodané zadavatelem Ocenìní (Posudku) 5. Technické aspekty ocenìní metodou NPV 5A. "Finanèní aspekty" (NPV a spol) a) èistá souèasná hodnota b) odhady budoucích (forwardových) mìnových kurzù a úrokových sazeb c) odhad prémií za riziko a likviditu 5B. "Ekonomické aspekty" (finanèní plán, WACC,EVA) a) Sestavení finanèních plánù kvùli odhadu budoucích CF b) Odhady vlastních nákladù kapitálu c) EVA, MVA 1

3 1. Vymezení podniku Nìmèina: Unternehmen (podnik ekonomický - podnik = podnikání ) x Unternehmung ( podnik = právní identita ) Podnik: Sociálnì-ekonomická kombinace výrobních èinitelù a spoleèenských vztahù, které vznikají mezi lidmi v reprodukèním procesu (výroba-rozdìlování-smìna-spotøeba), fungující za úèelem dosažení majetkového prospìchu vlastníkù (tj. v ekonomickém smyslu) podniku. Vlastnictví v ekonomickém x právním smyslu. Cíl podniku: maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu (= majetku vlastníka/ù podniku) Podnik podle "obchodního zákoníku" 513/1991 Sb. 2 Podnikání (1) Podnikáním se rozumí soustavná èinnost provádìná samostatnì podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovìdnost za úèelem dosažení zisku. (2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstøíku, b) osoba, která podniká na základì živnostenského oprávnìní, c) osoba, která podniká na základì jiného než živnostenského oprávnìní podle zvláštních pøedpisù, d) osoba, která provozuje zemìdìlskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního pøedpisu. 1) Podnikem se pro úèely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vìci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patøí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto úèelu sloužit. 2) Podnik je vìc hromadná. Na jeho právní pomìry se použijí ustanovení o vìcech v právním smyslu. Tím není dotèena pùsobnost zvláštních právních pøedpisù vztahujících se k nemovitým vìcem, pøedmìtùm prùmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlùm apod., pokud jsou souèástí podniku. 1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro úèely tohoto zákona rozumí majetek (vìci, pohledávky a jiná práva a penìzi ocenitelné jiné hodnoty), který patøí podnikateli a slouží nebo je urèen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek

4 2) Pro úèely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazkù vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním oznaèuje jako obchodní jmìní (dále jen "jmìní"). Jmìním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazkù. 3) Èistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odeètení závazkù vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazkù, je-li právnickou osobou. 4) Vlastní kapitál tvoøí vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na stranì pasiv. 2. Zásady oceòování Základní ekonomické pojmy: Cena Výsledek støetu nabídky a poptávky (= výsledek probìhlého obchodu) Hodnota Potenciální cena (= potenciální = znalcem pøedpokládaná tržní cena) Užitná hodnota Smìnná hodnota Tržní cena (= obvyklá cena v èase a místì)!!!(èestina nezná) Teorie má cenu "ARM S LENGHT PRICE" Paradoxy hodnoty (Odlišil Aristoteles) Užitná hodnota (vysoká vzduch) x smìnná hodnota malá (vzduch) 3

5 Ocenìní = vyjádøení kvalifikovaného názoru na cenu (= pøedstava o cenì) oceòovatelem Co je pøedmìtem ocenìní (Majetek x majetková práva) Británie x (v podstatì je to stejné) Problematika negative value property (záporné ceny majetku)!!!! TEORIE KOOPERATIVNÍCH A NEKOOPERATIVNICH HER Cíl podniku: maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu Teorie podnikových financí ještì rozlišuje: cíl krátkodobý - lividita (cash), støednìdobý (zisk) a dlouhodobý - maximalizace tržní hodnoty spoleènosti Cíle ocenìní podniku: Fúze, rozdìlení, akvizice (nákup) Dìdictví, darování Prodej èásti podniku Navyšování základního jmìní nepenìžitým vkladem (akciemi, pohledávkami apod.) Ocenìní pro úèely zástav Dùvody pro oceòování Nemovitostí Obchodních spoleèností Cenných papírù Koupì (i nucená) a prodej Pronájem Zástava na (hypoteèní) úvìr Pojištìní Daòové úèely (Pro úèely úèetní - LIFO) Koupì a prodej, Fúze a akvizice Pojištìní Koupì a prodej (!) Zástava na (lombardní) úvìr Fúze a akvizice (Pro úèely úèetní - LIFO) Následující tabulka shrnuje teoretické pøístupy k oceòování vybraných aktiv - tj. nemovitostí, akcií, obchodních podílù a pod. Pøístupy uvedené v následující tabulce jsou uvedeny pouze jako zdroj inspirace pøi skuteèném oceòování a nikoliv jako exaktnì specifikovaná "kuchaøka"! Poznámka: V následující tabulce není zmínìno ocenìní pohledávek a tzv. termínových kontraktù (opce,forwardy, swapy). 4

6 Základní (teoretické) pøístupy k oceòování vybraných aktiv Nemovitosti Podniky (a odtud i cenné papíry) Metoda investièní (též metoda diskontovaných budoucích výnosù, metoda výnosová, NPV, DCF) Majetek (= aktivum) napø. podnik èi nemovitost je ocenìna èástkou: Diskontovaný tok budoucích pøíjmù a výdajù odèerpatelných z oceòované nemovitosti ev. podniku, kde diskontujeme tzv. požadovanou mírou výnosnosti investice. Metoda porovnání Nemovitost oceníme cenou, za níž se prodávaly nemovitosti "velmi podobné". [Použití: oceòování bytù a rodinných domkù.] Metoda nahrazení Nemovitost oceníme èástkou: cena pozemku + náklady na postavení nemovitosti. [Použití: oceòování unikátních, bìžnì neobchodovaných staveb: knihovny, nemocnice, kostely.] Typické použití: Pro úèely pojištìní. Metoda zùstatková [Použití: pro ocenìní nemovitostí, z nichž lze dodáním dodateèných investic získat zvýšený zisk.] Nemovitost oceníme èástkou: Zisk v budoucnu - náklady na provedení dodateèných investic. Metoda zisková (hrubého zisku) Nemovitost oceníme èástkou: Hrubý zisk - náklady na koupi - náklady na provoz nemovitosti. Zpøesnìní metody ziskové vede k odvození shora uvedené tzv. metody investièní [Použití: kina, hotely, restaurace a pod.] Metoda porovnání Podnik oceníme cenou, za níž se prodávaly firmy "velmi podobné". [Použití: takøka nelze - s výjimkou typicky akciových spoleèností, které jsou obchodovány na burze (veøejných kapitálových trzích). POZOR: Na velikost oceòovaného podílu na základním kapitálu spoleènosti x velikosti podílu na základním kapitálu (ZK) spoleènosti obchodovaného na veøejných trzích! - Použití dostupných cen z veøejných trhù pøedpokládá pøibližnì stejné podíly na ZK oceòovaného podílu na spoleènosti.] Metoda nahrazení Podnik oceníme èástkou, za kterou bychom mohli podnik znovu vybudovat. (Jde obvykle o kombinaci stavebnì-strojaøské èásti a èásti ekonomické. Vzniká problém, jak zachytit schopnost podniku podnikat - obvykle toto vede k použití NPV pøedpokládaných CF v budoucnu.) Typické použití: Pro úèely pojištìní podniku Metoda likvidaèní Podnik je ocenìn likvidaèní hodnotou, tj. èástkou, kterou lze získat jako výsledek výnosu z likvidace MINUS náklady spojené s likvidací Pozor: Pokud podnik plánuje pokraèovat ve své èinnosti nelze tuto metodu použít! Metoda bilanèní (úèetní) Podnik je ocenìn rozdílem cena majetku (aktiv) MINUS cena závazkù vùèi cizím zdrojùm = Vlastní kapitál (typicky vykazovaný v úèetnictví). Metoda modifikovaná bilanèní (modifikovaná úèetní) Podnik je ocenìn rozdílem cena majetku (aktiv) MINUS cena závazkù vùèi cizím zdrojùm = Vlastní kapitál (typicky vykazovaný v úèetnictví). Všechny ceny vykazované v úèetnictví jsou zreálnìny do tržních hodnot. 5

7 Èeská legislativa a Zákon a oceòovací postupy Oceòovací postupy: a) nákladový zpùsob - (Pojištìní) b) výnosový zpùsob, - DCF c) porovnávací zpùsob, který vychází z porovnání pøedmìtu ocenìní se stejným nebo obdobným pøedmìtem a cenou sjednanou pøi jeho prodeji; je jím též ocenìní vìci odvozením z ceny jiné funkènì související vìci, d) oceòování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny pøedmìtu ocenìní zaznamenané ve stanoveném období na trhu, e) oceòování podle jmenovité hodnoty, které vychází z èástky, na kterou pøedmìt ocenìní zní nebo která je jinak zøejmá (BANKOVKA), g) oceòování podle úèetní hodnoty, které vychází ze zpùsobù oceòování stanovených na základì pøedpisù o úèetnictví, h) oceòování sjednanou cenou 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù 2 Zpùsoby oceòování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob oceòování. Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pøi prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. (2) Službou je poskytování èinností nebo hmotnì zachytitelných výsledkù èinností. (3) Jiným zpùsobem oceòování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základì je a) nákladový zpùsob, který vychází z nákladù, které by bylo nutno vynaložit na poøízení pøedmìtu ocenìní v místì ocenìní a podle jeho stavu ke dni ocenìní, b) výnosový zpùsob, který vychází z výnosu z pøedmìtu ocenìní skuteènì dosahovaného nebo z výnosu, který lze z pøedmìtu ocenìní za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací zpùsob, který vychází z porovnání pøedmìtu ocenìní se stejným nebo obdobným pøedmìtem a cenou sjednanou pøi jeho prodeji; je jím též ocenìní vìci odvozením z ceny jiné funkènì související vìci, d) oceòování podle jmenovité hodnoty, které vychází z èástky, na kterou pøedmìt ocenìní zní nebo která je jinak zøejmá, e) oceòování podle úèetní hodnoty, které vychází ze zpùsobù oceòování stanovených na základì pøedpisù o úèetnictví, f) oceòování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny pøedmìtu ocenìní zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceòování sjednanou cenou, kterou je cena pøedmìtu ocenìní sjednaná pøi jeho prodeji, 6

8 popøípadì cena odvozená ze sjednaných cen. 23 Oceòování podílù v obchodních spoleènostech a úèastí v družstvech (1) Podíl v obchodní spoleènosti a úèast v družstvu se ocení podílem na èistém obchodním jmìní v úèetní hodnotì podle jeho stavu ke dni ocenìní. (2) Vypoøádací podíl ve výši podle stanov, zakladatelské listiny, spoleèenské smlouvy nebo obchodního zákoníku èi obèanského zákoníku se oceòuje jako podíl na èistém obchodním jmìní na základì roèní úèetní závìrky za období, v nìmž úèast nebo èlenství zanikly, popøípadì konsolidované úèetní závìrky, pokud stanovy družstva neurèují jiný postup. Pøi oceòování vypoøádacího podílu v družstvech se nepøihlíží ke jmìní, jež je v nedìlitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajiš ovacích fondech, a dále k vkladùm èlenù s kratším než roèním èlenstvím. 24 Oceòování podniku (1) Podnik nebo jeho èást (dále jen "podnik") se oceòuje souètem cen jednotlivých druhù majetkù zjištìných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazkù. (2) Stanoví-li tak vyhláška, oceòuje se podnik výnosovým zpùsobem, popøípadì jeho kombinací s ocenìním podle odstavce 1. (3) Ocenìní podniku výnosovým zpùsobem se zjistí jako souèet diskontovaných budoucích èistých roèních výnosù podniku. Zpùsob zjištìní tìchto výnosù a diskontování stanoví vyhláška. (4) Jestliže je pøi prodeji podniku sjednaná cena vyšší než cena zjištìná podle odstavce 1 nebo 2, ocení se podnik cenou sjednanou. Rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou zjištìnou se považuje za cenu dobré povìsti podniku cenné papíry Oceòování kótovaných cenných papírù obchodovaných na regulovaném trhu (1) Kótované cenné papíry19) a) tuzemské nebo zahranièní, obchodované na tuzemském regulovaném trhu nebo souèasnì na tuzemském i zahranièním regulovaném trhu, se oceòují kurzem vyhlášeným na tuzemské burze21) v den ocenìní. Pokud nebylo v den ocenìní cenným papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v období pøedcházejících 30 dnù pøede dnem ocenìní, pokud byl v tomto dni cenný papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v tìchto posledních 30 dnech, ocení se nejnižším dosaženým kurzem vyhlášeným ve stejném období u ostatních organizátorù tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírù, b) tuzemské a zahranièní, obchodované pouze na zahranièním regulovaném trhu, se ocení kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu ve státì sídla emitenta ke dni ocenìní, a není-li k dispozici, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v tomto státì v období uvedeném v písmenu a). Pokud se cenným papírem neobchoduje na regulovaném trhu ve státì sídla emitenta, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v období uvedeném v písmenu a) ve státì, v nìmž byl cenný papír pøijat k obchodování na regulovaném trhu. Pokud byl ve stejný den vyhlášen kurz na regulovaném trhu ve více státech, ocení se nejnižším vyhlášeným kurzem. Pøi postupu podle druhé a tøetí vìty se pøednostnì uplatní kurz vyhlášený na burzách cenných papírù urèených opatøením Ministerstva financí po dohodì s Èeskou národní bankou. Kurz cenného papíru v zahranièní mìnì se pøepoète kurzem devizového 7

9 trhu Èeské národní banky platným ke dni ocenìní. Pro pøepoèet mìn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku Èeské národní banky, se použije kurz amerického dolaru k této mìnì vyhlášený ústøední bankou státu s touto mìnou. (2) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnù pøede dnem ocenìní na žádném trhu, ocení se cenný papír jako neobchodovaný na regulovaném trhu podle Oceòování kótovaných cenných papírù neobchodovaných na regulovaném trhu a nekótovaných cenných papírù (1) Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se oceòují takto: a) akcie a podílové listy uzavøených podílových fondù podílem, v jehož èitateli je vlastní jmìní akciové spoleènosti nebo uzavøeného podílového fondu podle úèetní závìrky za pøedchozí úèetní období, pokud není prokázána jiná hodnota vlastního jmìní, a ve jmenovateli poèet vydaných akcií nebo podílových listù pøevedený na shodnou emisní hodnotu, b) dluhopisy s pøipojeným kupónem urèujícím výnos nebo zpùsob stanovení výnosu jmenovitou hodnotou se zahrnutím úrokù, na nìž má majitel ke dni ocenìní právo, popø. s pøihlédnutím k jiným oèekávaným výnosùm, pokud je lze ocenit, neodùvodòují-li zvláštní okolnosti cenu vyšší nebo nižší, c) dluhopisy, u nichž je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem, jmenovitou hodnotou sníženou o pomìrnou èást rozdílu mezi prùmìrným emisním kurzem a jmenovitou hodnotou do doby splatnosti, neodùvodòují-li zvláštní okolnosti cenu vyšší nebo nižší. Pomìrná èást podle pøedchozí vìty se urèí jako podíl poètu dní ode dne ocenìní do dne splatnosti dluhopisu a celkové doby splatnosti dluhopisu urèené ve dnech, d) smìnky jmenovitou hodnotou, na kterou jsou vystaveny, smìnky opatøené úrokovou doložkou jmenovitou hodnotou se zahrnutím úroku, na nìjž vzniklo majiteli smìnky právo ke dni ocenìní, neodùvodòují-li zvláštní okolnosti cenu vyšší nebo nižší, e) podílové listy otevøených podílových fondù èástkou, kterou zaplatí emitent za vrácený podílový list v den ocenìní, odpovídající hodnotì podílu podílového listu na vlastním jmìní v podílovém fondu sníženém o závazky podílového fondu. Hodnota podílového listu mùže být snížena o srážku uvedenou ve statutu otevøeného podílového fondu uplatòovanou pøi vrácení podílového listu. Pokud emitent v den ocenìní neproplácí vrácení podílového listu, ocení se podílový list poslední cenou, která jím byla proplacena pøi vrácení takového podílového listu, f) zatímní listy èástkou odpovídající hodnotì splaceného vkladu, vèetnì emisního ážia ke dni ocenìní, g) cenné papíry vyjadøující právo na vydání zboží cenou tohoto zboží zjištìnou podle tohoto zákona, h) ostatní cenné papíry cenou obvyklou. (2) Úroky a dividendy se do cen cenných papírù zahrnují snížené o daò z pøíjmù, pokud je vybírána srážkou podle zvláštní sazby danì. (3) Cenné papíry, které jsou pøedmìtem sbìratelského zájmu, se oceòují cenou obvyklou. 8

10 3. POSUDEK 3.a) Zásady oceòování 3.b) Obsah (struktura) posudku 3.a) Zásady oceòování Kritická je spolupráce s top managementem spoleènosti!!! který rozumí a vysvìtlí ekonomickou podstatu podnikání a problematiku finanèních tokù v oceòované spoleènosti. Základní zásady oceòování: Zásada rozhodného dne Podnik je oceòován vždy k urèitému danému dni s ohledem na okolnosti (majetkové, kapitálové, právní, tržní apod.), které jsou k danému dni známy. (Jiný den ocenìní mùže pøinést jiné pomìry tj. i jinou cenu.) Zásada ocenìní hospodáøské podnikové jednotky Oceòujeme vždy èásti podniku, které jsou samostatnì schopné fungovat bez ohledu na to, zda jednotka je nebo není právnì samostatný subjekt - souèástí celku samostatnì schopnì fungující jednotky (restaurace, benzínové pumpy,.) Ale pozor celek není prostým souètem èástí (synergické efekty), a snažíme se zjistit pøínos èásti pro oceòovaný celek!!! {POZOR - synergické efekty se velmi tìžko prokazují, tj. i oceòují} Zásada oddìleného ocenìní provoznì nepotøebného jmìní Obvykle se zjistí, že podnik vlastní majetek, který k podnikání nepotøebuje a lze jej prodat tj. lze jej ocenit samostatnì a k hodnotì podniku pøièíst lesní pùda u prùmyslového podniku atd. (Typicky se oceòuje cenou, za jakou lze nepotebné jmìní prodat podnik prodat.) Zásada ocenìní trvale odèerpávatelných, disponibilních pøebytkù pøíjmù (= zásada trvale odèerpávatelného majetku z podniku)!!!! Zásada analýzy minulosti Poznání minulosti a pøítomnosti umožní usoudit na možný budoucí vývoj majetkového prospìchu podniku Zásada vztahu ocenìní k budoucnosti Ocenìní (hodnota) podniku je vztažena k budoucnosti!! (Dnes sice oceníme, ale fyzicky se prodává až v budoucnu.) Pozor - Likvidaèní hodnota je urèena (budoucím) nejlepším možným zhodnocením jmìní spoleènosti. 9

11 Zásada ocenìní existující výnosnosti Není vhodné uvažovat do oceòování události, které v budoucnu možná nastanou èi jejichž nastání je nejisté a mohou ovlivnit výnosnost podniku. Zásada ocenìní vlastního kapitálu Pokud je podnik oceòován jako úèetnì-právní jednotka, lze použít úvahu: (Vlastní kapitál = vlastní jmìní) v úèetnictví jde o penìžní vyjádøení hodnoty (= ceny) majetku zachycené v úèetnictví. Majetkové úèasti jsou oceòovány jako samostatné úèetní jednotky a úèasti v tìchto jednotkách jsou oceòovány samostatnì. (Prémie za majoritu, hlasovací práva atd.) Zásada zachování substance (= podstaty podniku) V ocenìní vždy musí být zohlednìny všechny nutné budoucí náklady a výnosy, které zachovají podstatu podniku a umožní jeho fungování do budoucnosti!!! Zásada vztahu výsledku k substanci(= podstatì podniku) Musí být obsaženy informace o èasové struktuøe investic a nákladù provádìných v budoucnosti (tj. informace o reinvesticích a zpùsobech jak byly zjištìny) Zásada jednoznaèných velièin a ocenìní Musí být vyjádøeno jednoznaènì!!! Alternativy - ev. "pravdìpodobnost" - radìji ne, èi jen v mimoøádnì výjimeèných pøípadech. Zásada pøihlížení k synergickým efektùm Efekty spojení podnikových èástí (podnikù) velmi obtížnì se kvantifikují a jsou snadno napadnutelné!! (V zásadì je nelze použít.) Zásada ocenìní faktorù z oblasti managementu Management mùže odejít (a je nositelem kšeftu ) Zásada zanedbání (zanedbatelnosti) principu opatrnosti Zásada opatrnosti (viz infomace z úèetních výkazù napø. tvorba rezerv) NESMÍ BÝT použita!!! Pø.: Auditor naøídil tvorbu opravných položek (tj. odrazilo se v úèetnictví)!!!! (Znalec mùže mít jiný názor). POZOR trestní kauzy - vždy(!!) ve prospìch obvinìného Zásada použití provìøených podkladù ocenìní Ovìøovat všechny použité podklady, a vždy uvádìt do posudku zdroje informací, vèetnì toho, že podklady dodal zadavatel. 10

12 3.b) Obsah (struktura) posudku Základní obsah (struktura) posudku týkající se "Ocenìní podniku" (Volnì podle standardù mezinárodní organizace odhadcù TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations. - tegova.org) Posudek o ocenìní podniku popisuje výsledky oceòování podniku. Mìl by obsahovat zejména tyto náležitosti: 1. Jméno a osvìdèení. Odhadce, který podepisuje posudek o ocenìní pøijímá zodpovìdnost za údaje, uvedené v psaném posudku. 2. Pøedpoklady a omezující podmínky. Údaje o skuteènostech obsažených v posudku se považují za pravdivé a správné. Odhadce by mìl identifikovat zdroje dat, ze kterých vycházel, uvést, zda se spoléhal na data poskytnutá jinými, a jestliže se spoléhal na data od jiných, uvést zda tato data ovìøoval. Oceòovatelovy analýzy, názory a závìry jsou platné jen za omezených podmínek a pøedpokladù, které jsou uvedeny v posudku a jsou odhadcovými osobními, nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závìry. Odhadce musí uvést, že nemá žádné souèasné ani budoucí zájmy na majetku, který je pøedmìtem posudku, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k zahrnutým èástem. Existuje-li takový zájem nebo zaujatost, musí to být uvedeno. Posudek musí obsahovat prohlášení, že ocenìní je platné pouze k vyznaèenému datu ocenìní a pro uvedený dùvod. 3. Popis postupu použitého pøi oceòování: Musí být jasnì vymezen oceòovaný objekt, firma, (pøípadnì jejich èást). Musí být jasnì uvedeno datum ocenìní. Musí být uvedena definice hodnoty (potenciální tržní ceny). Musí být uvedeny premisy a pøedpoklady podstatné pro urèení hodnoty. Musí být jasnì uveden úèel ocenìní. Musí být uveden rozsah ocenìní. Musí být uvedeno datum vytvoøení posudku. 4. Popis (oceòovaného) podniku. Zdroje použitých informací. Typ organizace (a.s., s.r.o., v.o.s. atd.). Majetek a závazky Historie podniku (struènì, zejména fakta dùležitá i pro budoucnost)vyhlídky ekonomiky a odvìtví. Organizaèní struktura, organizaèní stupnì, pracovníci, SWOT analýza. 5. Potenciál oceòovaného podniku a prognóza budoucích tržeb Vývojový potenciál trhu (na kterém podnik pùsobí) 11

13 s dùrazem na fakta a závìry mající zásadní význam pro prognózu budoucích tržeb Jde tedy pøedevším o soubor rozumných dùvodù pro zvolené tempo vývoje plánovaných výkonù podniku. Vymezení konkurence. Popis výrobkù - ve vztahu ke konkurenci a trhu. Citlivost na sezónní faktory. Ekologické aspekty. Popis zákazníkù, dodavatelù,... Prognóza tržeb na základì prognózy temp rùstu trhu a tržního podílu jako výstup pro finanèní plán. Poznámka: Jde o nejkritiètìjší informaci. Pøedcházející transakce podobných vlastnických podílù v podniku. (Pro pøípadné použití metody porovnání) 6. Finanèní analýzy (hodnocení minulosti) Pozor - úèetnictví je pouhým obrazem reality a nelze jej s realitou ztotožòovat. Použitá výchozí data a jejich zhodnocení, popis a zdùvodnìní pøípadných úprav provedených oceòovatelem. Rozbor finanèního zdraví (s dùrazem na posouzení perspektivu udržení tohoto zdraví v budoucnu) Analýza klíèových velièin (generátorù hodnoty = toho co v podniku vydìlává ) pro sestavování finanèního plánu. Na základì analýzy vývoje jednotlivých generátorù hodnoty sestavit jejich prognózu 7. Sestavení finanèního plánu (projekce budoucího vývoje) Diskuse hlavních pøedpokladù pro sestavení finanèního plánu. Je tøeba diskutovat finanèní èinnost podniku v èase a, je-li to vhodné, její srovnání s jinými podobnými podniky Napø. finanèní politiku s dùrazem na zvolené zpùsoby financování a jiné podstatné aspekty. Plán by mìl být sestaven v èlenìní: plánovaný výkaz ziskù a ztrát, plánová rozvaha,plán celkového cash flow, plán volného cash flow, je li použita metoda DCF (má-li to význam, je vhodné doplnit i výkaz zadržených ziskù (= výkaz nerozdìlených ziskù ) Všechny významné položky plánu by mìly být zdùvodnìny ( buï v tomto, nebo v rámci finanèní analýzy) Poznámka: Finanèní plán vychází vždy z plánovaných tržeb. V realitì nemusí být vždy pøíliš rozumné prognózovat tržby na základì minulého vývoje. 8. Metodologie oceòování, oceòovací propoèty, volba souhrnného ocenìní Musí být diskutována použitá oceòovací metoda (metody) a dùvody jejího použití. Musí být diskutovány výpoèty a logika uplatnìná pøi aplikaci oceòovací metody Musí být diskutováno odvození promìnných (diskontní faktory, míry rùstu - kapitalizace, oceòovací násobitele, rizikové pøirážky a pod.) Musí být diskutována logika a údaje podporující užití prémií a diskontù. Musí být diskutována logika pro vyvození výsledné hodnoty z jednotlivých dílèích ocenìní. Musí být vymezena základní rizika spojená s ocenìním 9. Dùvìrnost posudku. Kopie posudku nebudou pøedány nikomu jinému než objednateli bez objednatelova zvláštního povolení, s výjimkou soudní pravomoci. 10. Shrnutí a závìry Poznámka: Shora uvedená "Osnova" mùže být použita v plném rozsahu je-li vypracováván obvyklý posudek, nebo je možno omezit formální náležitosti, je-li práce chápána jako èistì ekonomicky pojaté ocenìní.) 12

14 4. Informaèní zdroje o (Vnitrofiremní) dokumenty dodané zadavatelem Ocenìní (Posudku) - pokud jsou nepodepsané, nakopírovat do posudku (è. jen odkázat, ev. o o pøíloha) Informaèní zdroje na internetu úèetní výkazy (a jejich zkreslování) 4a) zdroje od Zadavatele posudku + rozhovory s pracovníky (top managementem) 4b) Informaèní zdroje na INTERNETU a) Vyhledávací stroje centrum.cz,... google.com metavyhlevávaèe: dogpile.com 37.com Seznam vyhledávaèù b) Informace výukové povahy: info.britannica.co.uk (dovede k britannicaonline) books.google.com Digitalizované dokumenty (èasopisy, knihy): Citaèní rejstøík (vèetnì øady dokumentù v.pdf staèí hledat citeseer ) - digitalizovaný archiv èasopisù ÈR (historie) - citaèní rejstøík (oblíbené u studentù ÈVUT) obèas mimo provoz 13

15 POZOR: DAMODARAN.COM (stern school of business) - POZOR, existuje veøejný trh akciemi, tj. informace z tohoto trhu lze využít pro oceòování c) Informace z reálného ekonomického života: a) Makroúdaje (centrální banky jednotlivých zemí, ministerstva financí) obchodní zastoupení USA - informace pro investory z USA o podnikání ÈR: ministerstvo financí (odkaz na ARES) b) Mikroúdaje (informace o firmách) POZOR - nestandarní úèetní výkazy ve svìtì (ÈR je výjimkou) EDGAR na SEC.gov (Security Exchange Comitee) v ÈR: -konkurzní noviny - èeský úøad zemìmeøièský a katastrání (odtud odkaz na katastr nemovitostí) https://isir.justice.cz insolvenèní rejstøík zahranièní èasopisy books.google.com informac o knihách (www.orsk.sk - OR slovenska) Evidence úpadcù - èeská daòová správa: - pøehled zemí, z nichž jsou dostupné obchodní rejstøíky Stránky statistického úøadu - napø. vytíženost hotelù a pod. d) informace z veøejných kapitálových trhù (vèetnì "mikro" a "makroúdajù") finance.yahoo.com - jsou i historická data end-day-mode onvista.de v ÈR: Patria.cz, akcie.cz, kurzy.cz, pse.cz atd. 14

16 Informaèní zdroje k rizikùm a k øízení rizik Riskglossary.com Gloriamundi.org P2P sít (POZOR - je to nebezpe né, hrozí zavirování PC a právní problémy) 4c) Informa ní zdroje z ú etních výkaz ANALÝZA VÌROHODNOSTI ÚÈETNÍCH VÝKAZÙ NA JEJICHŽ ZÁKLADÌ JE MJ. PROVÁDÌNO OCENÌNÍ Upozornìní: Analýza úèetních výkazù vèetnì jejich vìrohodnosti se obecnì používá pro Provádìní úvìrové analýzy (hodnocení bonity) pro potøeby poskytnutí bankovního èi obchodního úvìru Provádìní tzv. fundamentální analýzy Oceòování podniku PAMATUJME: Úèetní výkazy (úèetní záznamy, ) jsou pouhým obrazem reality hospodaøení obchodní spoleènosti, tedy úèetní výkazy jsou pouhou hospodáøskou statistikou. Proto obraz poskytovaný úèetnictvím nemusí být vùbec vìrný a pravdivý, což by pøi pouhém spoléhání se na informace zachycené v úèetnictví mohlo mít pøi rozhodování se jen na základì úèetních informací k fatálním následkùm. Úèetní výkazy odrážejí realitu zpravidla tak, jak je vykazována pro potøeby stanovení daòového základu - tj. pro potøeby placení daní. Úèetní výkazy (bilance, výsledovka, výkaz CF) vznikají výhradnì z informací obsažených v úèetnictví. Proto musíme o o ovìøit pravdivost úèetních výkazù a pøípadnì detekovat existenci èerných (šedých) penìz v obchodní spoleènosti. 15

17 Opatrnì v pøípadech: Velkých skupin personálnì èi majetkovì propojených èi jednajících ve spoleèném zájmu. Neexistence konsolidovaných úèetních výkazù mùže být podezøelá. Existuje nebezpeèí vnitroholdingových penìžních tokù vylepšujících obraz hospodaøení. Spoleèností pùsobících v oborech vysokoobrátkového zboží (pohonné hmoty, potraviny) dosahujících malých prodejních marží. Spoleèností podezøelých z toho, že vede dvojí úèetnictví. Ovìøení pravdivosti úèetních výkazù Pozornost vìnujeme jen smysluplnì vysokých èástkám (napø. èástkám pøedstavujícím min 3-5% bilanèní sumy). Všechny nalezené anomálie musí být vysvìtleny èi alespoò ekonomicky odùvodnìny úvìrovým analytikem! 1. Zkontrolovat zda bilance a výsledovka jsou ke stejnému datu!! 2. Zkontrolovat smysluplnost položek a nalézt pøípadné chyby èi dùsledky nepoøádného úèetnictví (záporné pohledávky èi zásoby, úèetní nenávaznost pøedchozích úèetních výkazù na aktuální úèetní výkazy apod.) 3. Nalézt neoprávnìnì velké položky vzhledem k povaze podnikání (Specialitou jsou tzv. finanèní investice.) 4. Prozkoumat, zda stavové položky v bilanci odpovídají svojí ekonomickou podstatou tokovým položkám ve výsledovce! 5. Prozkoumat všechny kategorie typu ostatní, jiné a dohadné. 6. Prozkoumat všechna èasová rozlišení. 7. Zkontrolovat možné manipulace ziskem (rozpracovaná výroba, tvorba rezerv, rozpouštìní rezerv). 8. Standardní (nefinanèní) obchodní spoleènost by mìla získávat CF hlavnì z provozní èinnosti, zatímco CF z investièní èinnosti by mìlo být spíše záporné. Výsledkem analýzy pravdivosti úèetních výkazù by mìlo být to, zda obraz hospodaøení obchodní spoleènosti zachycený v úèetnictví mùže odpovídat ekonomické realitì obchodní spoleènosti tak, jak je prezentována v úèetních výkazech. Základní zp soby zkreslování ú etních výkaz 16

18 5. Technické aspekty ocenìní metodou NPV 5A. "Finanèní aspekty" (NPV a spol) a) èistá souèasná hodnota b) odhady budoucích (forwardových) mìnových kurzù a úrokových sazeb c) odhad prémií za riziko a likviditu 5B. "Ekonomické aspekty" (finanèní plán, W ACC,EVA) a) Sestavení finanèních plánù kvùli odhadu budoucích CF b) Odhady vlastních nákladù kapitálu c) EVA, MVA 5A. "Finanèní aspekty" (NPV a spol.) a) èistá souèasná hodnota b) odhady budoucích (forwardových) mìnových kurzù a úrokových sazeb c) odhad prémií za riziko a likviditu Upozornìní: Pamatujme, že NPV typicky používáme pøi oceòování podniku pomocí metody DCF entity (tok majetkového prospìchu pro majitele a vìøitele podniku) metody DCF equity (tok majetkového prospìchu pouze pro majitele podniku) Nicménì uvedené skuteènosti nemají vliv na technickou stránku použití NPV, ale pouze na to, co dosazujeme do obecných vzorcù pro NPV a jak dále se získanými výsledky pracujeme. a) Èistá souèasná hodnota Jde o oceòování obyèejnou oceòovací metodu metodu porovnávání, by knihy obèas tvrdí nìco jiného. Dvì základní úlohy: OCENIT - urèit hodnotu aktiva (podniku) - diskontujeme požadovanou mírou výnosnosti 17

19 SPOÈÍTAT VÝNOSNOST INVESTICE - urèit výnosnost uskuteènìné investice (nákupu podniku) - neznámou je diskontní faktor zvaný výnos(nost) do doby splatnosti (yield to maturity - YTM, Internal Rate of Return - IRR, vnitøní výnosové procento, vnitøní míra výnosnosti). Problémy: problém volby toku toho, co pøitéká (ekonomická záležitost) Nejasné toky plateb, nejasné konce tokù plateb, vìèné toky plateb Opce umožòující ukonèit tok plateb døíve ( callable a puttable bond ) vždy ocenit všechny možnosti (+ event. se ekonomicky zamyslet nad možnostmi) Opce umožòující mìnit tok plateb (opìt se snažit mìnit spoèítat všechny varianty) Pohyblivé toky plateb závisející na okolnostech, které nejsou v dobì oceòování NPV ještì známé (typicky úrokové sazby, které budou známy až v budoucnosti) problém volby diskontních faktorù (urèují zpùsob toho, jak je alternativní aktivum spláceno) Neobvyklé alternativní investice - Konstrukce diskontních faktorù alternativa a zpùsob jejího úroèení Problém chybìjících diskontních faktorù (Øešení: Lze dìlit tok plateb namísto diskontních faktorù). Problém interpolace a extrapolace požadovaných mìr výnosnosti Problém možných vícenásobných YTM pøi zjiš ování výnosnosti investice. Problematika konstrukce diskontních faktorù Výnosové køivky: a) Coupon bear bond yield curve (k Zero-bond yield curve se dostane pomocí bootstraping ) b) Zero-bond yield curve c) Forward yield curve (øidèeji i :Implied forward curve) 18

20 b) odhady budoucích (forwardových) mìnových kurzù a úrokových sazeb Odhad budoucích úrokových sazeb (z dnešních úrokových sazeb pomocí hypotézy oèekávání) c) odhad prémií za riziko a likviditu Zahrnutí prémie za riziko a nelikviditu do NPV modifikace (= navýšení) diskontních faktorù, které jsou k dispozici (- odvození ze ZB-YC) nesplacen úvìr = vyšší požadovaná míra výnosnosti alternativní investice modifikace (= snížení) toku plateb nesplacen úvìr = nižší tok plateb nežli by byl pøi plném splácení úvìrù (pohledávek) Odhad prémie za riziko: - bodovací metody - expertní systémy - minulá zkušenost atd. Konstrukce prémie za nelikviditu (angl. Liquidity premium) - ze zero-bond výnosové køivky (ZB-YC). Poznámka: Jak odhadnout prémii za likviditu ze ZB-YC + co je to bezriziková sazba na základì ZB-YC 19

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností (obchodních závodù), typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00853143 Název: Obec Zborov AKTIVA CELKEM 15

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 67438539 Název: DSO Broumovsko AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 4499278520 Název: Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 12 / 2010 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko AKTIVA CELKEM 2 779 163,62 2 779 163,62 396 577,73

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00600261 Název: Obec Èernín AKTIVA CELKEM 20 796

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

AKTIVA CELKEM , , , ,80

AKTIVA CELKEM , , , ,80 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 074 125 013,10 193 347 347,23 880 777 665,87 904 132 980,80 A. Stálá aktiva 1 020 896 969,80 192 411

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 75110636 Název: DSO Kompostárna Únanov

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí, 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí,, IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A K T I V A B

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI Obec Mutìnice, Masarykova 200 69611 Mutìnice, Obec, IÈ:00285145 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kè,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO: 241121 Název: Mesto Cernosice A. Stálá aktiva 01 480 073 322,17 528 899

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 6 / 2007 IÈO: 00261459 Název: Mìsto Krásná Lípa A. Stálá aktiva 01 522 762 851,07 549

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

Oceòování "klasických" cenných papírù

Oceòování klasických cenných papírù Oceòování finanèních investic 1 - (ver. 03) 1 Oceòování "klasických" cenných papírù Obsah: a) Klasické cenné papíry b) Informaèní zdroje c) Fundamentální a technická analýza a) Klasické cenné papíry AKCIE

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více