VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

2 Poděkování: Chtěl bych tímto poděkovat své rodině a přítelkyni za trpělivost a podporu, kterou mi poskytli při psaní této práce. Velké díky si také zaslouží vedoucí práce, Ing. Josef Bič, Ph.D. a to hlavně za inspirující mentoring a dlouhé hodiny konzultací. ii

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a vyznačil všechny citace z pramenů. V Praze dne Jan Siuda iii

4 Abstrakt: Tato práce analyzuje dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie na přenosové a distribuční soustavy v ČR. Zkoumána je změna volatility výroby v závislosti na růstu počtu výroben OZE a další negativní jevy s tím spojené. Analýza dokazuje značný vliv na řízení bilance na straně přenosové sítě a dále problémy s charakteristiky napětí u dodávek distributorů. Autor dále poukazuje na problémovost situace, jenž může způsobit mezinárodní propojení sítí. Práce dokazuje, že zavádění OZE do energetického mixu má za následek značné ekonomické dopady a to nejen ve smyslu vysoké výrobní ceny. Klíčová slova: Smart grids, elektrická energie, obnovitelné zdroje, přenosové a distribuční soustavy Abstract: This thesis analyse the impact of the renewable energy resources on the transmission and distribution networks in the Czech republic. The volatility changes based on the growth of the number of production places of this kind and other negative effects are being examined. The analysis has proved difficulties in transmission networks balance management and then problems with voltage quality supply by distribution companies. The international cooperation between transmission operators is also being analysed. This thesis proves that renewable resources and their implementation have significant economic impact not only within the meaning of higher production costs. Key words: Smart grids, electricity, renewable sources, transmission and distribution networks JEL Classification: O13, Q40, Q47 iv

5 Seznam použitých zkratek: AE ČR EK ERÚ ES EU FVE JE MPO NAP OTE OZE PE PPE PpS PVE PXE SG SM SR TR VE VTE ZE alternativní elektrárny Česká republika Evropská komise Energetický regulační úřad elektrická soustava Evropská unie fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů Operátor na trhu energií obnovitelné zdroje energie parní elektrárny paroplynové elektrárny podpůrné služby přečerpávací vodní elektrárny Energetická burza Praha Smart grids Smart metering sekundární regulace terciální regulace vodní elektrárny větrné elektrárny závodní elektrárny v

6 Obsah OBSAH... VI ÚVOD... VII 1 OZE V ČR A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA ENERGETICKÉ ZDROJE V ČR TYPY OZE A JEJICH UPLATNITELNOST V ČR EVROPSKÁ UNIE VE VZTAHU OZE ČESKÁ LEGISLATIVA SOUČASNÁ PODOBA A VÝZVY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR (SMART GRIDS) DNEŠNÍ PŘENOSOVÁ SOUSTAVA SMART GRIDS DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ANALÝZA DOPADŮ NA PŘENOSOVÉ SÍTĚ MEZINÁRODNÍ PROPOJENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MODEL ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OZE V ROCE 2020 A MOŽNÁ VÝCHODISKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ MODEL ZDROJŮ OZE V ROCE MOŽNÁ VÝCHODISKA ZÁVĚR...57 BIBLIOGRAFIE...60 vi

7 Úvod Energetická bezpečnost a zabezpečení dodávek surovin je dlouhodobě jedním z hlavních témat všech zemí světa. Lidstvo v současné době využívá nejvíce fosilní a jaderné zdroje. Objem zásob těchto surovin ovšem není nevyčerpatelný a je tedy na místě obava o zajištěná nových zdrojů energie. Tento fakt je jedním z důvodů implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE). Politika zavádění OZE dále navazuje například na dlouhodobou snahu o snížení produkce emisí CO2. Evropská unie (EU), která se tímto tématem samostatně zabývá od roku 1997, již zavedla celou řadu závazných právních aktů a politik, kde aktuálně nejvýznamnější z nich je tzv. agenda V rámci této politiky jsou zjednodušeně řečeno zavedeny dílčí cíle pro členské státy tak, aby v rámci celého společenství byl splněn cíl produkce 20% energie z OZE. Některé typy OZE jsou ve své podstatě velice odlišné od klasických fosilních či jaderných elektráren. Ve výsledku může být obtížné tyto zdroje bezpečně připojit do současné rozvodné sítě, která byla vybudována na základě centralizovaného modelu, tedy v praxi na zdrojích velkého rozsahu s regulovatelným výkonem. Připojování některých typů OZE malého rozsahu, jejichž výkon je přímo závislý na aktuálním počasí si vyžaduje naopak soustavu decentralizovaného typu, kterou dnes ovšem nedisponujeme. Cílem této práce je analyzovat vlivy výroby energie z OZE a jejich dopady na energetický systém ČR, tedy hlavně přenosové a distribuční soustavy. Práce také upozorňuje na fakt, že prosazování politiky zelené energie s sebou přináší značné finanční náklady a to nejen pouze v rámci vysoké výrobní ceny energie ve své primární podobě. V první části práce jsou rozebrány různé druhy OZE, jejich aktuální postavení a teoreticky využitelný potenciál v ČR. Dále je zde krátký rozbor evropské politiky a legislativy týkající se právě OZE a toho, jak byly tyto primární legislativní akty přenášeny do českého právního řádu. V rámci druhé kapitoly jsou vysvětleny rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným modelem distribuce, který je klíčový při dalším rozvoji OZE malého rozsahu. Je zde také stručný popis základních principů chodu tzv. chytrých sítí neboli Smart grids a vztah EU k tomuto tématu. Analytická část práce se zabývá čistě dopady zavádění OZE na přenosové a distribuční soustavy v ČR. U přenosových soustav je provedena analýza volatility v závislosti na denní době a změně objemu instalovaného výkonu mezi roky vii

8 2010 a V rámci této části je také zmíněn problém s přeshraničními přenosy a mezinárodní spoluprací, což je v současné době velice aktuální téma. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány dopady na distribuční soustavy a sestaven model výroby určitých typů OZE pro rok Účelem tohoto modelu je odhadnout fluktuační pásmo výkonu těchto zdrojů v závislosti na denní době. Pro jednotlivé analýzy byla použita primárně data z veřejné databáze společnosti ČEPS a.s. Částečným problémem zde byla absence dat za první měsíce roku 2010 a také změna v metodice zaznamenávání dat, kdy například pro fotovoltaické elektrárny se v roce 2011 přestala monitorovat data o výrobě po setmění. Jako další omezení zde může být vnímána krátká časová osa (pouze 2 roky), která je ale vykompenzována velkou četností měření a značnou změnou mezi sledovanými obdobími. Výsledek analýz je, že implementace výroben OZE s nepravidelným a nepredikovatelným výkonem přináší značné problémy pro správce přenosových a distribučních soustav. V případě přenosových soustav jde hlavně o problémy s vyrovnáváním bilance energie v síti. Prokázalo se, že OZE mají několikanásobně vyšší hodnoty volatility výroby oproti ostatním zdrojům, které v případě solárních zdrojů dosahují svého maxima hned po rozednění, či těsně před setměním. Stejně tak bylo potvrzeno, že ani značný nárůst instalovaného výkonu nemá pozitivní vliv na tyto problémy s volatilitou výroby. Jelikož před připojením zdroje do distribuční soustavy je výrobce povinen vyžádat si povolení od správce této soustavy, mají distributoři možnost objem instalovaných kapacit regulovat již ve fázi výstavby. Přesto se určitá technická omezení vyskytují i u správců distribučních soustav. Jde zde hlavně o negativní vliv na charakteristiky napětí, čímž dochází ke zhoršení kvality dodávek elektrického proudu. V závěrečné části práce jsou navrženy čtyři varianty řešení problémů, které vyplynuly z předcházející analýzy. U každé z variant je zohledněna její cenová a technologická náročnost vzhledem k optimálnosti řešení. Jedna z těchto variant se přímo týká implementace Smart grids. Teoretický potenciál a možnosti nasazení této technologie jsou zmiňovány také u konkrétních problémů, vyplývajících z analytických výstupů. viii

9 1 OZE v ČR a příslušná legislativa 1.1 Energetické zdroje v ČR Vzhledem ke geografickým podmínkám České republiky (ČR) je de facto předurčeno, že z dlouhodobého pohledu by energie vyráběná v této zemi měla patřit v Evropě k těm dražším. Jediné energetické zdroje, kterými disponujeme ještě v relativně širokém množství je uhlí a lignit. Z důvodů absence silných vodních toků zde neexistuje dostatečný hydroenergetický potenciál. Nejsme přímořským státem s konstantními povětrnostními podmínkami a pouze malá část území by se dala označit jako vyloženě vhodná pro výstavbu solárních elektráren. 1 Naopak disponujeme energeticky náročným průmyslem, který žene křivku poptávky směrem vzhůru. Hlavními zdroji energie ČR jsou fosilní spalitelné látky (uhlí, plyn) a poté radioaktivní látky. Ještě donedávna bylo využití OZE v ČR zcela minoritní. V návaznosti na štědrou podporu státu a sérii legislativních chyb došlo během let ke značnému prosazení těchto zdrojů, hlavně tedy solární energie Typy OZE a jejich uplatnitelnost v ČR Obnovitelnými zdroji se podle 31 zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) rozumí: nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. 3 Přestože ČR není zemí s velkým potenciálem pro rozvoj OZE, existuje zde v posledních letech jasně rostoucí trend podílu výroby energie právě z těchto zdrojů. Ten je možné pozorovat na grafu č Například v porovnání se státy jižní Evropy. 2 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce, 2011; ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok VLÁDA ČR, zákon č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) 1

10 % Graf 1 - Podíl OZE na spotřebě el. energie v ČR * * odhad autora na základě statistických dat z I.kvartálu 2011 a dat ČEPS a.s. Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Bilance energetických zdrojů; vlastní výpočty autora Zastoupení jednotlivých složek OZE je vyobrazeno na grafu č.2. Téměř polovinu představují vodní zdroje, okolo 35% zabírají biomasa a bioplyn. Zbytek pomyslného koláče je rozdělen mezi FVE a větrné elektrárny (VTE). V jednom procentě případů se jedná o energii získanou spalováním skládkových a jiných plynů. 4 Jedná se o data z roku 2010, je tedy třeba upozornit, že aktuální podíl solárních zdrojů by měl být vyšší než je uvedeno v grafu. Graf 2 - OZE v ČR za rok % 6% 9% 26% 10% 48% Větrné el. Vodní el. Fotovoltaické el. Biomasa Bioplyn Ostatní Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010 Vodní zdroje Společně s přečerpávacími zdroji bylo v roce 2010 na českých vodních tocích nainstalováno okolo 1400 vodních elektráren (VE) o celkovém 4 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

11 instalovaném výkonu 2200 MW. Toto sice představuje přibližně 12% celkového instalovaného výkonu všech zdrojů el. energie v ČR, přesto zde bylo vyrobeno pouze okolo 4% energie. 5 V současné době se jeví technicky využitelný potenciál českých vodních toků jako z velké části využitý. 6 V případě velkých VE (nad 10 MW) byla potenciální kapacita již plně vyčerpána. Aktuálně tedy zbývá neobsazených již pouze pár lokalit pro malé vodní elektrárny (do 10 MW), soustředěných na menších tocích. I zde je již ale využito okolo 66% potenciální kapacity, přičemž odhady uvádějí, že nevyužité zdroje by mohly vyprodukovat pouze okolo 480 GWh ročně. 7 Větrná energie Jakožto středoevropská země nemá ČR vhodné podmínky pro výstavbu větrných elektráren. V roce 2010 zde bylo 8 větrných parků se součtovým výkonem nad 5 MW. Největší z nich čítá 21 turbín a za rok 2010 vyrobil téměř 90 GWh energie. Celkově vyprodukovaly VTE v tomtéž roce 333 GWh el. energie. 8 Zpráva tzv. Pačesovy komise odhaduje potenciál VTE v ČR na 6000 GWh ročně. 9 Pro rok 2020 zde existuje předpoklad existence 743 MW větrných zdrojů, které při průměrné době využití 2100 hodin ročně představují přibližně 1560 GWh energie ročně. 10 Fotovoltaické elektrárny Ještě před pár lety se elektřině z fotovoltaických panelů nepřisuzoval velký význam. Predikce z roku 2008 odhaduje, že v roce 2010 by mohly FVE vyprodukovat okolo 159 GWh energie. O dalších 10 let později se kalkuluje s hodnotou 980 GWh. 11 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných 5 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok ERÚ, MPO, MŽP, Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Tamtéž 10 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, 2010, vlastní výpočty autora 11 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

12 zdrojů vydaný v létě 2010 Ministerstvem průmyslu a obchodu (NAP) již počítá pro rok 2020 s 1695 MW instalovaného výkonu FVE a přibližně s 1726 GWh vyrobené energie. 12 Problematika FVE je v ČR poměrně žhavým tématem. Díky sérii špatných legislativních rozhodnutí a následného solárního boomu se v ČR podařilo během let kapacitu FVE téměř 30x zvýšit. Výsledek je takový, že k bylo instalováno celkem provozoven o celkovém výkonu 1953 MW. To je již o 15% více než byl plán MPO na rok ERÚ ani Statistický úřad zatím nezveřejnili přesná čísla za loňský rok, ale pokud bychom počítali se stejnou výkoností na 1 MW instalovaného výkonu jako v roce 2010, dostali bychom se v roce 2011 k číslu 2597 GWh vyrobené energie z FVE. 14 Pokud zde tedy existovaly odhady několika expertních skupin, které shodně uváděly potenciál FVE v ČR na úrovni okolo 1700 GWh 15, je nutno dodat, že kapacity, které tyto expertní skupiny označily jako bezpečné a přenosovými soustavami zvládnutelné, byly již výrazně překročeny, a to navíc o dobrých 10 let dříve. Biomasa Posledními zdroji energie ze skupiny OZE, které v českých podmínkách stojí za zmínku jsou biomasa a bioplyn. Bioplyn je produktem anaerobního vyhnívání biomasy. Přesto, že v jiných zdrojích mohou být tyto 2 složky odděleny, v této práci jsou řazeny do jedné kategorie. V rámci tzv. Pačesovy zprávy existuje velmi přehledný výpočet potenciálu biomasy v ČR. Ve stručnosti se dá říci, že celkový potenciál biomasy v ČR činí přibližně 276 PJ, kde pravděpodobné rozložení mezi výrobu elektřiny, tepla a biopaliva odhaduje potenciál pro elektroenergetiku přibližně 13 TWh. V rámci této kalkulace je zachován požadavek Ministerstva zemědělství týkající se potravinové bezpečnosti a dále jsou vyčísleny jednotlivé složky potenciálu zemědělské, lesní a zbytkové biomasy. 16 NAP MPO počítá s biomasou jakožto 12 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. 14 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. Podle čísel ČEPS a.s. by to mělo být okolo 1718 GWh, jenže ČEPS sám u této statistiky udává, že se jedná o jejich odhad. 15 Studie EGÚ Brno, a.s. z roku 2010 uvádí, že maximální výkon neřízených zdrojů (FVE a VTE) by v roce 2012 neměl přesáhnout 1650 MW. 16 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

13 s majoritním zástupcem na poli OZE. Pro cílový rok 2020 je zde kalkulována hodnota 6165 GWh, což představuje necelých 50% teoreticky využitelného potenciálu tohoto zdroje. 17, Evropská unie ve vztahu OZE Energetika je v současném světě základním stavebním pilířem všech ekonomik světa. Samotné kořeny Evropské unie jsou spojeny výlučně s tímto tématem. Také proto patří energetická politika v Bruselu k hlavním prioritám. ČR, jakožto člen EU je povinna tuto primární legislativu přejímat a naplňovat. V souvislosti s podporou OZE je často zmiňované také téma tzv. chytrých sítí neboli Smart grids (SG). Ač ne tak detailně, i tato tématika je v práci rozebírána. Politika EU týkající se OZE EU disponuje vlastní politikou zaměřenou na OZE od roku 1997, kdy byla vydána Bílá kniha komise, nesoucí název Energy for the future: renewable sources of the energy. Do té doby byla politika OZE uplatňována v rámci agendy na ochranu klimatu. 19 V této knize je poprvé vysloven cíl tehdejší EU15 na zvýšení podílu OZE na hrubé spotřebě energie společenství na 12% do roku Další pokrok ve tvorbě společné evropské energetický politiky přináší Zelená kniha, která byla předložena Evropskou komisí v roce Tato kniha byla posléze v letech 2007 a 2008 několikrát přezkoumána EK v tzv. balíčcích 22, z nichž mezi nejvýznamnější patří 3. liberalizační balíček návrhů právních předpisů v oblasti energetiky z roku Zde je zejména důležité opatření týkající se tzv. vlastnického unbundlingu tedy oddělení výrobce el. energie od přenosových soustav. 23 V návaznosti na summit EU, kde byly stanoveny politické vize v oblasti OZE, byla Evropskou komisí (EK) navržená směrnice stanovující jednotlivé dílčí cíle 17 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, Za předpokladu, že bychom uvažovali odhad potenciálu a rozložení využití biomasy dle Pačesovy zprávy. 19 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, White paper - Energy for the future: renewable sources of energy, [COM(97) 599], EVROPSKÁ KOMISE, Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, EVROPSKÁ KOMISE, An energy policy for Europe, ÚŘAD VLÁDY ČR, [online], [cit ], URL: 5

14 pro členské státy a také celkový závazný cíl zvýšení podílu výroby energie z OZE na 20% do roku Přiložená studie označila tento cíl jako ambiciózní a nelehký, ale přesto proveditelný. Dohromady s plánem na snížení emisí skleníkových plynů a politikou energetické efektivnosti se zrodila známá agenda Tento velmi ambiciózní plán obsahuje 3 hlavní cíle: 25 zvýšit podíl OZE na celkové spotřebě energie ve společenství na 20% zvýšení energetické účinnosti o 20% snížení emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání s hladinou roku V březnu roku 2010 navázala EK svým sdělením na tzv. Lisabonskou strategii, která právě tímto rokem skončila. Nová strategie s názvem Evropa 2020 navazuje na předešlou agendu a zohledňuje nedávné ekonomické otřesy během finanční krize letech Jako východisko zde komise vidí nutnost kolektivního jednání, které by mělo napomoci vyjít z krize silnější než na začátku. V rámci této strategie je zahrnuto hned několik dílčích politik a programů. Co se týče OZE, je důležité zmínit, že mezi hlavními cíli strategie Evropa 2020 bylo zachováno úspěšné dokončení cílů stanovených v rámci agendy Legislativa EU týkající se OZE Jedním z prvních legislativních aktů EU týkajících se OZE je Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES, tzv. Směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Tato direktiva navazuje na Bílou knihu komise Energy for the future: renewable sources of the energy z roku 1997 a jednotlivým státům tehdejší EU15 stanovuje cíle na zvýšení podílů energie vyrobené z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny do roku Pro tehdejší společenství jako celek byla vypočítána hodnota 22,1%. 27 V návaznosti na pozdější úpravy energetické politiky EU (Zelenou knihu EK z roku 2006, následné reformní balíčky a hlavně vytvoření agendy ) byla výše uvedená direktiva přepracována a publikována v červnu 2009 jako 24 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, Boj proti změně klimatu, [online], [cit ], URL: 26 o 30% pokud budou podmínky příznivé a EU budou následovat další země OECD 27 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2001/77/ES, článek 3, bod 4 6

15 směrnice 2009/28/ES. Evropští zákonodárci zde zpracovali první z trojce dvacítek agendy v praxi 28, čímž de facto pouze upravili a rozšířili povinnosti plynoucí ze směrnice z roku V rámci textu je rozebíráno několik různých témat, jako například stanovení národních cílů výroby energie z OZE do roku 2020, národní akční plány, kooperační mechanismy, kritéria pro biopaliva, atd. 29 Stanovení národních cílů pro rok 2020 Evropská unie stanovila pro každý členský stát množství energie, které musí být do roku 2020 vyráběno z OZE. Toto množství je definováno jako procento hrubé konečné spotřeby energie, které se v jednotlivých členských státech vypočte jako procento: 30 a) hrubé konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie b) hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění a chlazení c) konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Zde je třeba zdůraznit první velkou změnu oproti legislativě z roku 2001, kde byly cíle v energii z OZE definovány pouze jako procento z hrubé spotřeby elektrické energie. V návaznosti na agendu bylo stanoveno, že v rámci EU27 by podíl OZE měl dosahovat 20% hrubé konečné spotřeby energie. Jelikož některé státy již v roce 2005 tuto podmínku bez problémů plnily (Švédsko, Finsko, Rakousko, ) a naopak v případě jiných států by díky jejich geografickým podmínkách byl tento cíl technicky nedosažitelný (Malta, Kypr, Nizozemí, ) byly odborníky z Evropské komise stanoveny pro všechny země EU jejich potenciální hodnoty zdrojů OZE, dosažitelné do roku Ty byly ještě přepočítány dle HDP/obyvatele. Pro Českou republiku byl stanoven závazek ve výši 13% vyrobené energie z OZE do roku 2020, zatímco potenciál leží dle EK na 20%. 28 V rámci textu je zmíněn i bod zvýšení energetické účinnosti o 20%, legislativa týkající se opatření podporující tento cíl je zahrnuta spíše ve směrnicích 2002/99/ES (O energetické náročnosti budov), 2005/32/ES (Stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů) a 2006/32/ES (O energetické účinnosti koncového uživatele a o energetických službách) 29 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, Článek 5 7

16 Distribuční a přenosové sítě V rámci směrnice 2009/28/ES, článku 16 je pro pozdější poznatky důležité zdůraznit dva body, které se týkají distribučních a přenosových sítí. 1. Téma úprav distribučních a přenosových síti je zahrnuto pouze velmi obecně. Odst. 1. praví, Členské státy učiní potřebné kroky k rozvoji rozvodné a distribuční infrastruktury, inteligentních sítí, skladovacích kapacit a elektrické soustavy tak, aby se umožnilo bezpečné provozování elektrické soustavy, 31. To je v rámci nutnosti obnovy rozvodné sítí vše. 2. Dále se praví, Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav dávali při spouštění zařízení na výrobu elektřiny přednost výrobním zařízením využívajícím obnovitelné zdroje energie, pokud to bezpečné provozování vnitrostátní elektrické soustavy umožňuje, 32. Tato formulace jasně upřednostňuje odběr energie vyráběné z OZE a má proto významnou roli na stabilitu celé přenosové a distribuční soustavy. 1.4 Česká legislativa Většina důležitých zákonů týkajících se energetiky je do českého právního řádu převzata z primárních legislativních aktů EU, tedy nařízení a směrnic. V případě OZE se jedná o směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES a 2009/28/ES. Ačkoli první z nich byla přijata několik let předtím, než ČR vůbec vstoupila do EU, byli jsme zavázání implementovat ji do našeho právního řádu. Přijetím zákona č. 280/2005 Sb. ČR tomuto závazku dostála. V rámci tohoto zákona byl stanoven indikativní cíl podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8% do roku Druhá ze směrnic, 2009/28/ES, navazuje na ekologicko-energetickou politiku EU a rozšiřuje cíle stanovené do roku 2020 i na nově přistoupivší země. České republice byla stanovena hodnota ve výši 13% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V návaznosti na tuto direktivu byl ministerstvem průmyslu a obchodu sestaven tzv. Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE (NAP), který navrhl cíl podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ve výši 13,5% 34. V případě elektrické energie byl cíl stanoven na 14,3% OZE z hrubé konečné 31 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts. 2, bod c). 33 VLÁDA ČR, Zákon č. 180/2005 Sb., (O podpoře a využívání obnovitelných zdrojů), 1, odst. 2, písmeno d) 34 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE,

17 spotřeby elektřiny v ČR. Tabulka 2 poté vyjadřuje absolutní hodnoty jednotlivých složek. Tabulka 1 Národní cíl pro rok 2020 a odhadovaný vývoj energie z obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení, výrobě elektřiny a v dopravě (%) OZE V&CH (1) 8,4 10,2 11,6 13,1 14,1 OZE E (2) 4,5 7,4 10,9 12,9 14,3 OZE D (3) 0,1 4,1 5,2 7,1 10,8 OZE celkem 6,1 8,4 10,1 11,8 13,5 Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 (1) Podíl OZE při vytápění a chlazení (2) Podíl OZE při výrobě elektřiny (3) Podíl OZE v dopravě Tabulka 2 Odhad celkového příspěvku (instalovaný výkon, hrubá výroba elektřiny), jímž každá technologie OZE přispěje v ČR k dosažení cílů pro rok Druh OZE MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh Vodní Geotermální ,4 18,4 4,4 18,4 Solární Větrná Biomasa Celkem Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 Jelikož celý koncept rozvoje OZE je velmi nákladný po všech stránkách, od začátku se v rámci politiky podpory OZE počítá s účastí soukromých investorů. Forma a výše podpory, kterou by měly členské státy investicím do OZE poskytovat, byla jedna z věcí, kterou přenechal Brusel na vládách jednotlivých zemí. V případě ČR byl tímto pověřen Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož úkolem je, krom jiného, každoročně vyhodnocovat a upravovat výkupní ceny elektrické energie vyrobené z OZE. Díky špatně nastavené legislativě nemohl ovšem ERÚ upravit výkupní ceny energie o více než 5% ročně. Tento fakt vedl k velmi silnému nárůstu počtu výroben FVE v letech 2009 až Z tabulky 3, která zobrazuje výkupní ceny energie, je jasně vidět, že oproti ostatním technologiím byly FVE od roku 2006 velmi silně dotovány. Důvod je ten, že náklady na výstavbu FVE byly v té době relativně vysoké a ERÚ byl dle 9

18 NAP MPO povinen nepřímo garantovat návratnost investice v horizontu 20 let. 35 Kromě značně zvýšených nákladů na výrobu el. energie, kde hrozilo zdražení pro koncové uživatele v řádu % 36, zde existovala také hrozba přetížení přenosové soustavy a následný blackout 37. Celkem bylo totiž garantováno přes 8000 MW přístupů, kde kdyby došlo k úplnému naplnění této kapacity, tak nebylo by možné zajistit bezpečný chod elektrické soustavy. 38 Z tohoto důvodu přišla první reakce na tento problém v únoru 2010, a to ze strany provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS a.s., která vyzvala distributory, aby zastavili povolování nových žádostí o připojení FVE do svých sítí. Tato situace je také známá jako tzv. STOP-STAV. ČEPS byl za toto rozhodnutí značně kritizován, hlavně ze strany České fotovoltaické průmyslové asociace, která oponovala svou studií o prospěšnosti FVE na distribuční sítě. 39 Tabulka 3 vývoj výkupních cen el. energie z obnovitelných zdrojů [Kč/kWh] Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok Fotovoltaické el. Větrné el. El. z biomasy* Malé vodní el ,04 2,60 2,52 2, ,20 2,46 2,93 2, ,46 2,46 3,38 2, ,46 2,46 4,21 2, ,89** 2,34 4,49 2, ,25** 2,23 4,58 3, ,50*** 2,23 4,58 3, ,16*** 2,23 4,58 3,19 Zdroj: Energetický regulační úřad, Cenová rozhodnutí číslo 10/2004, 10/2005, 8/2006, 7/2007, 8/2008, 4/2009, 5/2009, 2/2010, 7/2011 * platí pro kategorii O1, kde se spalují účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, traviny nebo rychle rostoucí dřeviny, v kategoriích O2, O3, kde se spalují odpady, jsou výkupní ceny nižší ** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw jsou ceny nepatrně nižší) *** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw a nad 100 kw jsou ceny výrazně nižší), rychlý pokles hodnot je vysvětlen změnou legislativy 35 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, TUREK O., Energetická alternativa EU: obnovitelné zdroje (fotovoltaika), Diplomová práce, ČESKÁ AGENTURA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, Status of photovoltaics, Nakonec byla realizována přibližně čtvrtina tohoto objemu (2000 MW) 39 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 10

19 Následně se k řešení problému FVE připojili i politici, kteří upravili kritizovaný zákon č. 180/2005 Sb. Od byla zavedena opatření, která dovolují ERÚ snížit za určitých podmínek výkupní ceny energie o více než 5 % ročně. Dále byla uvalena srážková daň ve výši 26 % na výnosy z určitých typů FVE, zrušeny daňové prázdniny atd. 40 K nejaktuálnějším informacím týkajících se OZE v ČR patří stanovisko předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové, že ERÚ by měl nejpozději od roku 2014 úplně zastavit podporu OZE v ČR. Jako důvody pro toto rozhodnutí uvedla paní předsedkyně vysoké náklady, které jsou s podporou OZE svázány, a které již nejsou pro ČR ekonomicky únosné. Jenom v roce 2012 by měla podpora OZE stát okolo 38,4 mld. Kč. Jako další důvod uvádí Vitásková fakt, že alespoň některé z technologií OZE by měly být již v dohledné době schopny fungovat i bez podpory. Proti tomuto stanovisku se samozřejmě ohradily některé ekologické organizace, které naopak výrobu energie z OZE podporují VLÁDA ČR, Novela zákona č. 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), FINANČNÍ NOVINY, [online], [cit ], URL: 11

20 2 Současná podoba a výzvy přenosové soustavy ČR (Smart grids) 2.1 Dnešní přenosová soustava Aby bylo možno vysvětlit, kde narážejí dnešní přenosové a distribuční soustavy na svá technická omezení a jak je možno je modernizovat, je potřeba nejdříve pochopit principy fungování současné soustavy. Tedy konkrétně, jaké subjekty na současném trhu působí, za co jsou zodpovědné a hlavně, jakým způsobem byla dnešní rozvodní síť konstruována. Energetika patří k oborům, který vždy byl ovládán omezeným počtem velkých firem, ať už státních či soukromých. Podoba uspořádání trhu s elektrickou energií tak jak ho známe dnes, je nutně podřízena evropské legislativě, konkrétně se jedná o Směrnici 2009/72/ES, která definuje subjekty následovně: 42 Výrobce - fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu. Výroba je v ČR zajišťována z většiny společností ČEZ a.s., která vyrábí přibližně 71,5% veškeré elektřiny v ČR. 43 Přenos - přeprava elektřiny soustavou o velmi vysokém (400 kv) a vysokém (220 kv) napětí za účelem dodávek distribučním podnikům nebo konečným spotřebitelům, avšak s vyloučením dodávek samotných. Provozovatel přenosové soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy a za řízení rovnováhy toků v síti včetně mezinárodní spolupráce. V ČR je provozovatelem přenosové soustavy státní společnost ČEPS a.s.. Distribuce - je přenos elektřiny soustavou vysokého, středního a nízkého napětí (110 0,23 kv), za účelem dodávek zákazníkům, avšak bez dodávek samotných. Provozovatel distribuční soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy. V ČR existují 3 významní distributoři el. energie, společnosti ČEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s. a PRE distribuce a.s., které zajišťují dodávky el. energie na předem 42 EVROPSKÝ PARLAMENT, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, článek 2 43 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

21 vytyčeném území. Jelikož se nutně jedná o trh ovládaný monopolem, jsou poplatky za distribuci regulovány formou cenových rozhodnutí ERÚ. Obrázek 1 Distributoři el. energie v ČR Zdroj: TZB-INFO.CZ, Dodavatel - je fyzická nebo právnická osoba, která prodává konečným zákazníkům el. energii. Kromě velkých společností jako je ČEZ, E.ON a PRE, působí na českém trhu ještě další necelé 2 desítky alternativních dodavatelů. 44 Operátor trhu s elektřinou (OTE) - v podmínkách ČR se jedná o stejnojmennou společnost, která zajišťuje spotový trh. Činnost OTE byla v roce 2008 úzce propojena s činností nově založené Energetické burzy Praha (PXE), která zajišťuje obchodování s futures kontrakty na el. energii s fyzickým dodáním. 45 Principy provozu dnešní rozvodné soustavy centralizovaný model Elektrická síť, tak jak ji známe dnes, byla postavena a je koncipována na základě tzv. centralizovaného systému. Tento princip se velice zjednodušeně dá charakterizovat následovně. V rámci ČR existuje několik málo zdrojů el. energie, které disponují obrovským výkonem v řádech stovek až tisíců MW. Z těchto zdrojů je pomocí vedení energie rozváděna na vzdálenosti i stovek kilometrů daleko ke konečným spotřebitelům. Z jednoho zdroje tedy vychází řádově několik vedení velmi vysokého napětí 400 kv, které se postupně rozvětví až k jednotlivých spotřebičů o napětí 0,23 kv. 46 Stejný princip distribuce 44 CENYENERGIE.CZ, [online], [cit ], URL: 45 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Je zde ještě rozdíl mezi přenosovou a distribuční soustavou. První z nich je axiálního charakteru a zajišťuje dálkový přenos energie mezi klíčovými uzly. Distribuční síť zajišťující dodávky zázazníkům je naopak paprskového charakteru. 13

22 najdeme ve všech energetických odvětvích (těžba a zpracování ropy a zemního plynu, teplárenství,...). Ve vztahu k elektrické energii a ČR konkrétně vypadá řetězec následovně: Výroba Přenosová soustava Distribuční soustava Dodavatel Odběratel Centralizovaný model výroby a distribuce energie se může jevit jako funkční a spolehlivý, což v zásadě je. Přesto je důležité zde upozornit na některé negativní prvky, které se v rámci tohoto uspořádání mohou objevit. 47 Změna struktury zdrojů Model centralizované soustavy byl vytvořen na základě zdrojů s regulovatelným a konstantním objemem výroby. Tomuto konceptu vyhovují tedy pouze tepelné, jaderné a vodní elektrárny. Naopak zdroje malého rozsahu s proměnlivou a obtížně predikovatelnou výrobou (FVE a VTE) jsou sice i do tohoto modelu zapojitelné, ale tím mění jeho podstatu na decentralizovaný, což si žádá některé úpravy. Zranitelnost při mimořádných událostech Další často uváděnou slabinou centralizovaného modelu je jeho zranitelnost při výpadku klíčové části systému. Taková situace může nastat při náhlém výpadku jednoho ze zdrojů (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo přerušení některého z klíčových vedení (např. vichřicí). Tato vlastnost ale není v případě decentralizovaného modelu úplně odstraněna, jelikož i zde hrozí přerušení vedení či rozsáhlý výpadek výkonu zdroje určitého typu. Dovozní závislost a cenová nejistota Velkokapacitní zdroje energie jsou často založeny na fosilním nebo jaderném palivu. Pokud země nedisponuje dostatečnými zásobami energetických surovin, výsledkem je alespoň částečná dovozní závislost na těchto zdrojích. Z toho vyplývá i obava z rostoucích cen a případného vyčerpání zásob těchto zdrojů. Principy řízení regulační energie v centralizovaném modelu Jedním z hlavních úkolů ČEPS a.s. je zajištění stálé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou pří zachování pravidla N-1. Toto pravidlo říká, že energetická soustava (ES) jako celkem by měla zůstat v normálu při výpadku jakéhokoliv 47 EDICE APEL, Energie nadosah, Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky, Praha-Brno,

23 jednoho prvku (vedení, elektrárenského bloku, ). K tomu se používají tzv. Podpůrné služby (PpS), které korigují velikost spotřeby a výkon výroby. PpS jsou služby, které nakupuje ČEPS od subjektů připojených k elektrické soustavě na základě vzájemných dohod a smluv. PpS se dělí na: 48 Primární regulace frekvence bloku Jedná se o automatickou funkci, spočívající v přesně definované změně výkonu zdroje, která zajišťuje regulaci frekvence výroby. Sekundární regulace výkonu bloku V rámci sekundární regulace musí být elektrárenský blok schopen změnit velikost své výroby směrem nahoru nebo dolů podle pokynů dispečinku ČEPS. Ke změně musí dojít nejpozději do 10 minut od vydání pokynu. V současné době se velikost sekundární regulace v ČR udržuje na úrovni okolo 320 MW. 49 Terciální regulace výkonu bloku V případě terciální regulace se opět jedná o změnu výkonu bloku na základě pokynu dispečinku ČEPS. Existují dva druhy terciální regulace, a to kladná (TR+) a záporná (TR-). V případě TR+ se jedná o zvýšení výkonu bloku, u TR- o jeho snížení. Tento typ výkonu je většinou dostupný do 30-ti minut od požadavku dispečinku a započítává se do něho kromě regulace bloků také zahraniční výpomoc, 10-ti a 15-ti minutová rychle startující záloha, dispečerská záloha a další. Současná hodnota terciální výkonové rezervy je asi 350 MW. 50 V současné době je regulační rozsah výkonových záloh koncipovány tak, že dispečink ČEPS by měl být schopen zvládnout náhlý výpadek zdrojů o velikosti řádově 1000 MW (blok JE Temelín). V případě, že by správce přenosových soustav nebyl schopen udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, hrozí možnost vzniku rozsáhlých výpadků energie. Tento stav zažila například Itálie v roce 2003, kdy byla postižena celá země na přibližně 12 hodin ČEPS a.s., Jednotlivé kategorie PpS, [online], [cit ], URL: 49 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Tamtéž (ČEPS a.s. 2011) 51 s vyjímkou několika málo ostrovů 15

24 Alternativa k dnešnímu systému decentralizovaný model Alternativou k výše popsanému modelu je tzv. decentralizovaný systém. V případě výroby a přenosu el. energie to znamená, že v rámci soustavy existuje vedle několika standardních velkých zdrojů poměrně velký počet malých zdrojů energie. Ty představují hlavně FVE, VTE, malé vodní elektrárny a kogenerační jednotky. Tento model je tedy z velké části spojen s OZE. V návaznosti na to zde dochází k tomu, že v rámci politiky podporující větší začlenění OZE do energetického mixu je nepřímo podporován EU i decentralizovaný model distribuce el. energie. Decentralizovaný model přenosu a distribuce el. energie je mnohem složitější než jeho předchůdce. V praxi se jedná o kombinaci centrálních zdrojů, které jsou doplněny lokální výrobou. Konkrétně v případě elektrické energie, je třeba navrhnout přenosovou a distribuční soustavu tak, aby byla schopna inteligentně řídit toky energie v rámci sítě. Tento koncept je známý jako Smart Grids (SG). Postavení OZE v energetické soustavě a jejich dopady na cenu el. energie OZE představují v rámci decentralizovaného modelu několik výhod, které odbourávají negativní prvky centralizovaného systému. Patří mezi ně hlavně: Částečné snížení závislosti na zdrojích Prakticky nulová cena paliva 52 Snížení rizik při výpadku jednoho prvku 53 Snížení ztrát z přenosu na dlouhé vzdálenosti Na straně druhé je třeba zmínit pro tuto chvíli alespoň: závislost na okamžité disponibilitě primární energie 54 nesrovnatelně vyšší náklady na výrobu energie nepredikovatelnost výroby I přesto, že palivo FVE a VTE je prakticky zadarmo, jsou jejich náklady na výstavbu ve srovnání s životnosti 55 tak vysoké, že je nutné výrobu z těchto 52 V případě FVE, VTE a VE 53 Je sice pravda, že odstavení jedné větrné turbíny nemá skoro žádné důsledky, ovšem je třeba brát v potaz fakt, že větrně turbíny se neodstavují po jedné. Naopak, většinou vítr buďto fouká nebo nefouká. Prakticky se tedy OZE chovají v rámci regionů jako jeden velký zdroj, který buď energii vyrábí nebo ne. Něco mezi, by logicky nemělo neexistovat. Problematice variability OZE se budou věnovat další kapitoly práce. 54 V případě FVE a VTE je to de facto závislost na počasí (slunečního svitu a rychlosti větru) 16

25 zdrojů silně dotovat. Jinak řečeno, bez státní podpory nemohou v současné době téměř žádné OZE fungovat. Toto je hlavní argument odpůrců OZE, kteří poukazují na fakt, že elektřina z těchto zdrojů je už ve své základní verzi až několikanásobně dražší než elektřina z ostatních zdrojů. Dalším negativem některých typů OZE je jejich nepredikovatelnost. Tento problém má 2 roviny. 1) Je nutné mít v záloze dostatečné množství regulačního výkonu pro případ, že by díky výkyvům počasí OZE vyráběly málo nebo moc energie. Jelikož pro úspěšné fungování elektrické soustavy je nezbytné, aby se v každém okamžiku výroba rovnala spotřebě, jsou odchylky na obě strany krajně nežádoucí. Nutnost držení regulačních výkonů stojí značné finanční prostředky, jejichž výše se v ČR pohybuje v řádek mld. ročně. 56 Rozšiřování OZE na našem území bude mít za následek nutnost držení většího množství regulačních výkonů, konkrétně sekundární a terciální zálohy. Studie ukazují, že v případě rozšíření VTE na úroveň 800 MW 57 instalovaného výkonu by se v podmínkách ČR mohlo jednat o navýšení ceny energie až o částku okolo 1,1 Kč/kWh. Tato hodnota by představovala náklady na držení a čerpání regulační energie. 58 Přestože některé předpoklady této studie jsou dnes již vyvratitelné 59 a výše uvedené číslo tedy nemůžeme považovat za relevantní, stále se jedná o zajímavou ilustraci zvýšených nákladů na provoz tohoto typu zdroje. 2) Zvýšená volatilita výroby OZE má negativní důsledky pro přenosovou a distribuční soustavu. Ačkoliv tato problematika je podrobněji analyzována až v kapitolách 3.1 a 3.3, předpokládejme již nyní, že pro další rozvoj OZE je nutné značným způsobem přestavět současnou přenosovou a distribuční síť, zejména investovat do nových metod a systémů řízení toků v těchto sítích. Výše těchto investic se odhaduje ve výši až 500 mld. EUR životnost udaná v jednotkách energie, kterou jsou schopny tyto zdroje za dobu své technické životnosti vyprodukovat 56 DAVID ELLIOTT, Sustainable Energy Opportunities and Limitations, 2007, vlastní výpočty autora 57 V současné chvíli okolo 200 MW (Energetický regulační úřad 2010) 58 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Došlo ke změně legislativy, scénář 800 MW je značně nadsazený (NAP plánuje 600 MW do 2020), nejsou brány v potaz nové možnosti řízení bilance energie v sítích. 60 Odhady hovoří o částkách v řádech okolo 200 (Evropská komise, 2010) až 500 miliard EUR (Bio Intelligence 2008) do roku 2020 v rámci EU 17

26 Je třeba si uvědomit, že náklady na výrobu energie z OZE se nutně nerovnají vzorci výkupní cena cena na trhu! Dalšími faktory zde budou náklady na regulační a záložní výkony a nutnost přestavby přenosových sítí. Dopady OZE na přenosové a distribuční sítě V rámci decentralizovaného modelu zdrojů není principiálně problém v tom, že by mělo být místo jednoho velkého zdroje připojeno tisíc malých. Mnohem větší rizika plynou ze samotné povahy OZE 61, jejichž aktuální výkon je silně závislý na počasí. Obecně můžeme vlivy počasí zobecnit na rychlost větru ve výšce okolo 100 m nad zemí, intenzitu slunečního záření 62, sklon slunečních paprsků a teplotu. Díky různým technologiím, typům instalace a lokalitám kde se OZE nacházejí, je relativně obtížné sestrojit přesnou předpověď produkce energie z těchto zdrojů. Přesto je hlavně ČEPS nucen tyto modely na základě předpovědí počasí sestavovat a poté jim přizpůsobovat ostatní parametry a prvky sítě. O vlivu OZE na přenosové a distribuční soustavy se z počátku jejich instalací vedly velké diskuze. Tento problém je stále mnohými ekologickými organizacemi označován jako marginální. V rámci studie společnosti EGÚ Praha Engineering a.s. je dokonce vliv FVE na přenosovou soustavu hodnocený jako pozitivní, jelikož přibližuje výrobu spotřebě. 63 Proti tomuto konkrétnímu bodu studie se v zásadě nedá nic vytknout. Přesto je důležité si uvědomit, že přiblížení výroby spotřebě je sice pozitivní prvek FVE, ale nic to nemění na původním problému, kterým jsou nepredikovatelné nárůsty nebo výpadky výkonu. Analýza provedená v dalších kapitolách této práce jasně dokazuje, že dopady zavádění OZE na energetický systém jsou značně negativní. Hlavními důvody jsou obtížná predikovatelnost výroby a nulová ovladatelnost těchto zdrojů. Jak výrazně se může predikce ČEPS odchýlit od skutečnosti ukazuje následující graf. Červená parabola znázorňuje predikci předpovídající výkon FVE pro konkrétní den, žlutá křivka je potom skutečný výkon. Přibližně do 08:00 se predikce úspěšně naplňovala. V průběhu dopoledne se oproti odhadům poněkud 61 Hlavně zdroje fotovoltaické a větrné. U vodních elektráren a zdrojích založených na biomase je tento problém prakticky zanedbatelný. 62 Zde hraje roli samotná intenzita slunce, oblačnost, stínění, množství emisí ve vzduchu, atd 63 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 18

27 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 více zatáhlo, což způsobilo výpadek téměř 400 MW, které musely být čerpány z výkonových rezerv. Sekundární výkonová rezerva v ČR nabývá velikosti okolo MW. Muselo tedy dojít k částečnému nasazení terciální zálohy. 64 Vliv FVE na aktivaci PpS Graf 3 Vliv FVE na aktivaci PpS MW 800 TR-_nákup SR-_nákup TR+_nákup SR+_nákup Vyrovnávací trh Atomaticky aktivované (SR, V tava) Manuálně aktivované (TR±, QS,DZ atd) FVE Zdroj: ŠULA M., Prezentace ČEPS a.s.: Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické -700 bezpečnosti ČR, 12. Energetický kongres ČR, Praha, 2012 Ačkoliv se v tomto konkrétním případě nic závažného nestalo, musely být ve značné míře čerpány záložní zdroje. Pokud by v té době došlo k výpadku dalšího zdroje (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo by se objevil energetický deficit v sousední zemi, museli by dispečeři přenosových soustavy řešit již relativně zásadní problém. Je tedy nasnadě otázka, zda by ČEPS neměl při takto vysokém množství OZE navýšit hodnoty nakupovaných PpS. Z energetického hlediska by to bylo samozřejmě bezpečnější, z ekonomického by se to projevilo v cenách el. energie. Výše popsané argumenty pro nutnost držení většího regulačního výkonu jsou v současné době velmi dobře řešeny nákupem výkonu na vyrovnávacím trhu s regulační energií, případně mezinárodní spoluprací. Z tohoto důvodu 64 ŠULA M., Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické bezpečnosti ČR, prezentce při příležitosti 12.energetického kongresu ČR, Praha,

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. TÉMATA PŘEDNÁŠKY základní data

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více