VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

2 Poděkování: Chtěl bych tímto poděkovat své rodině a přítelkyni za trpělivost a podporu, kterou mi poskytli při psaní této práce. Velké díky si také zaslouží vedoucí práce, Ing. Josef Bič, Ph.D. a to hlavně za inspirující mentoring a dlouhé hodiny konzultací. ii

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a vyznačil všechny citace z pramenů. V Praze dne Jan Siuda iii

4 Abstrakt: Tato práce analyzuje dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie na přenosové a distribuční soustavy v ČR. Zkoumána je změna volatility výroby v závislosti na růstu počtu výroben OZE a další negativní jevy s tím spojené. Analýza dokazuje značný vliv na řízení bilance na straně přenosové sítě a dále problémy s charakteristiky napětí u dodávek distributorů. Autor dále poukazuje na problémovost situace, jenž může způsobit mezinárodní propojení sítí. Práce dokazuje, že zavádění OZE do energetického mixu má za následek značné ekonomické dopady a to nejen ve smyslu vysoké výrobní ceny. Klíčová slova: Smart grids, elektrická energie, obnovitelné zdroje, přenosové a distribuční soustavy Abstract: This thesis analyse the impact of the renewable energy resources on the transmission and distribution networks in the Czech republic. The volatility changes based on the growth of the number of production places of this kind and other negative effects are being examined. The analysis has proved difficulties in transmission networks balance management and then problems with voltage quality supply by distribution companies. The international cooperation between transmission operators is also being analysed. This thesis proves that renewable resources and their implementation have significant economic impact not only within the meaning of higher production costs. Key words: Smart grids, electricity, renewable sources, transmission and distribution networks JEL Classification: O13, Q40, Q47 iv

5 Seznam použitých zkratek: AE ČR EK ERÚ ES EU FVE JE MPO NAP OTE OZE PE PPE PpS PVE PXE SG SM SR TR VE VTE ZE alternativní elektrárny Česká republika Evropská komise Energetický regulační úřad elektrická soustava Evropská unie fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů Operátor na trhu energií obnovitelné zdroje energie parní elektrárny paroplynové elektrárny podpůrné služby přečerpávací vodní elektrárny Energetická burza Praha Smart grids Smart metering sekundární regulace terciální regulace vodní elektrárny větrné elektrárny závodní elektrárny v

6 Obsah OBSAH... VI ÚVOD... VII 1 OZE V ČR A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA ENERGETICKÉ ZDROJE V ČR TYPY OZE A JEJICH UPLATNITELNOST V ČR EVROPSKÁ UNIE VE VZTAHU OZE ČESKÁ LEGISLATIVA SOUČASNÁ PODOBA A VÝZVY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR (SMART GRIDS) DNEŠNÍ PŘENOSOVÁ SOUSTAVA SMART GRIDS DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ANALÝZA DOPADŮ NA PŘENOSOVÉ SÍTĚ MEZINÁRODNÍ PROPOJENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MODEL ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OZE V ROCE 2020 A MOŽNÁ VÝCHODISKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ MODEL ZDROJŮ OZE V ROCE MOŽNÁ VÝCHODISKA ZÁVĚR...57 BIBLIOGRAFIE...60 vi

7 Úvod Energetická bezpečnost a zabezpečení dodávek surovin je dlouhodobě jedním z hlavních témat všech zemí světa. Lidstvo v současné době využívá nejvíce fosilní a jaderné zdroje. Objem zásob těchto surovin ovšem není nevyčerpatelný a je tedy na místě obava o zajištěná nových zdrojů energie. Tento fakt je jedním z důvodů implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE). Politika zavádění OZE dále navazuje například na dlouhodobou snahu o snížení produkce emisí CO2. Evropská unie (EU), která se tímto tématem samostatně zabývá od roku 1997, již zavedla celou řadu závazných právních aktů a politik, kde aktuálně nejvýznamnější z nich je tzv. agenda V rámci této politiky jsou zjednodušeně řečeno zavedeny dílčí cíle pro členské státy tak, aby v rámci celého společenství byl splněn cíl produkce 20% energie z OZE. Některé typy OZE jsou ve své podstatě velice odlišné od klasických fosilních či jaderných elektráren. Ve výsledku může být obtížné tyto zdroje bezpečně připojit do současné rozvodné sítě, která byla vybudována na základě centralizovaného modelu, tedy v praxi na zdrojích velkého rozsahu s regulovatelným výkonem. Připojování některých typů OZE malého rozsahu, jejichž výkon je přímo závislý na aktuálním počasí si vyžaduje naopak soustavu decentralizovaného typu, kterou dnes ovšem nedisponujeme. Cílem této práce je analyzovat vlivy výroby energie z OZE a jejich dopady na energetický systém ČR, tedy hlavně přenosové a distribuční soustavy. Práce také upozorňuje na fakt, že prosazování politiky zelené energie s sebou přináší značné finanční náklady a to nejen pouze v rámci vysoké výrobní ceny energie ve své primární podobě. V první části práce jsou rozebrány různé druhy OZE, jejich aktuální postavení a teoreticky využitelný potenciál v ČR. Dále je zde krátký rozbor evropské politiky a legislativy týkající se právě OZE a toho, jak byly tyto primární legislativní akty přenášeny do českého právního řádu. V rámci druhé kapitoly jsou vysvětleny rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným modelem distribuce, který je klíčový při dalším rozvoji OZE malého rozsahu. Je zde také stručný popis základních principů chodu tzv. chytrých sítí neboli Smart grids a vztah EU k tomuto tématu. Analytická část práce se zabývá čistě dopady zavádění OZE na přenosové a distribuční soustavy v ČR. U přenosových soustav je provedena analýza volatility v závislosti na denní době a změně objemu instalovaného výkonu mezi roky vii

8 2010 a V rámci této části je také zmíněn problém s přeshraničními přenosy a mezinárodní spoluprací, což je v současné době velice aktuální téma. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány dopady na distribuční soustavy a sestaven model výroby určitých typů OZE pro rok Účelem tohoto modelu je odhadnout fluktuační pásmo výkonu těchto zdrojů v závislosti na denní době. Pro jednotlivé analýzy byla použita primárně data z veřejné databáze společnosti ČEPS a.s. Částečným problémem zde byla absence dat za první měsíce roku 2010 a také změna v metodice zaznamenávání dat, kdy například pro fotovoltaické elektrárny se v roce 2011 přestala monitorovat data o výrobě po setmění. Jako další omezení zde může být vnímána krátká časová osa (pouze 2 roky), která je ale vykompenzována velkou četností měření a značnou změnou mezi sledovanými obdobími. Výsledek analýz je, že implementace výroben OZE s nepravidelným a nepredikovatelným výkonem přináší značné problémy pro správce přenosových a distribučních soustav. V případě přenosových soustav jde hlavně o problémy s vyrovnáváním bilance energie v síti. Prokázalo se, že OZE mají několikanásobně vyšší hodnoty volatility výroby oproti ostatním zdrojům, které v případě solárních zdrojů dosahují svého maxima hned po rozednění, či těsně před setměním. Stejně tak bylo potvrzeno, že ani značný nárůst instalovaného výkonu nemá pozitivní vliv na tyto problémy s volatilitou výroby. Jelikož před připojením zdroje do distribuční soustavy je výrobce povinen vyžádat si povolení od správce této soustavy, mají distributoři možnost objem instalovaných kapacit regulovat již ve fázi výstavby. Přesto se určitá technická omezení vyskytují i u správců distribučních soustav. Jde zde hlavně o negativní vliv na charakteristiky napětí, čímž dochází ke zhoršení kvality dodávek elektrického proudu. V závěrečné části práce jsou navrženy čtyři varianty řešení problémů, které vyplynuly z předcházející analýzy. U každé z variant je zohledněna její cenová a technologická náročnost vzhledem k optimálnosti řešení. Jedna z těchto variant se přímo týká implementace Smart grids. Teoretický potenciál a možnosti nasazení této technologie jsou zmiňovány také u konkrétních problémů, vyplývajících z analytických výstupů. viii

9 1 OZE v ČR a příslušná legislativa 1.1 Energetické zdroje v ČR Vzhledem ke geografickým podmínkám České republiky (ČR) je de facto předurčeno, že z dlouhodobého pohledu by energie vyráběná v této zemi měla patřit v Evropě k těm dražším. Jediné energetické zdroje, kterými disponujeme ještě v relativně širokém množství je uhlí a lignit. Z důvodů absence silných vodních toků zde neexistuje dostatečný hydroenergetický potenciál. Nejsme přímořským státem s konstantními povětrnostními podmínkami a pouze malá část území by se dala označit jako vyloženě vhodná pro výstavbu solárních elektráren. 1 Naopak disponujeme energeticky náročným průmyslem, který žene křivku poptávky směrem vzhůru. Hlavními zdroji energie ČR jsou fosilní spalitelné látky (uhlí, plyn) a poté radioaktivní látky. Ještě donedávna bylo využití OZE v ČR zcela minoritní. V návaznosti na štědrou podporu státu a sérii legislativních chyb došlo během let ke značnému prosazení těchto zdrojů, hlavně tedy solární energie Typy OZE a jejich uplatnitelnost v ČR Obnovitelnými zdroji se podle 31 zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) rozumí: nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. 3 Přestože ČR není zemí s velkým potenciálem pro rozvoj OZE, existuje zde v posledních letech jasně rostoucí trend podílu výroby energie právě z těchto zdrojů. Ten je možné pozorovat na grafu č Například v porovnání se státy jižní Evropy. 2 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce, 2011; ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok VLÁDA ČR, zákon č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) 1

10 % Graf 1 - Podíl OZE na spotřebě el. energie v ČR * * odhad autora na základě statistických dat z I.kvartálu 2011 a dat ČEPS a.s. Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Bilance energetických zdrojů; vlastní výpočty autora Zastoupení jednotlivých složek OZE je vyobrazeno na grafu č.2. Téměř polovinu představují vodní zdroje, okolo 35% zabírají biomasa a bioplyn. Zbytek pomyslného koláče je rozdělen mezi FVE a větrné elektrárny (VTE). V jednom procentě případů se jedná o energii získanou spalováním skládkových a jiných plynů. 4 Jedná se o data z roku 2010, je tedy třeba upozornit, že aktuální podíl solárních zdrojů by měl být vyšší než je uvedeno v grafu. Graf 2 - OZE v ČR za rok % 6% 9% 26% 10% 48% Větrné el. Vodní el. Fotovoltaické el. Biomasa Bioplyn Ostatní Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010 Vodní zdroje Společně s přečerpávacími zdroji bylo v roce 2010 na českých vodních tocích nainstalováno okolo 1400 vodních elektráren (VE) o celkovém 4 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

11 instalovaném výkonu 2200 MW. Toto sice představuje přibližně 12% celkového instalovaného výkonu všech zdrojů el. energie v ČR, přesto zde bylo vyrobeno pouze okolo 4% energie. 5 V současné době se jeví technicky využitelný potenciál českých vodních toků jako z velké části využitý. 6 V případě velkých VE (nad 10 MW) byla potenciální kapacita již plně vyčerpána. Aktuálně tedy zbývá neobsazených již pouze pár lokalit pro malé vodní elektrárny (do 10 MW), soustředěných na menších tocích. I zde je již ale využito okolo 66% potenciální kapacity, přičemž odhady uvádějí, že nevyužité zdroje by mohly vyprodukovat pouze okolo 480 GWh ročně. 7 Větrná energie Jakožto středoevropská země nemá ČR vhodné podmínky pro výstavbu větrných elektráren. V roce 2010 zde bylo 8 větrných parků se součtovým výkonem nad 5 MW. Největší z nich čítá 21 turbín a za rok 2010 vyrobil téměř 90 GWh energie. Celkově vyprodukovaly VTE v tomtéž roce 333 GWh el. energie. 8 Zpráva tzv. Pačesovy komise odhaduje potenciál VTE v ČR na 6000 GWh ročně. 9 Pro rok 2020 zde existuje předpoklad existence 743 MW větrných zdrojů, které při průměrné době využití 2100 hodin ročně představují přibližně 1560 GWh energie ročně. 10 Fotovoltaické elektrárny Ještě před pár lety se elektřině z fotovoltaických panelů nepřisuzoval velký význam. Predikce z roku 2008 odhaduje, že v roce 2010 by mohly FVE vyprodukovat okolo 159 GWh energie. O dalších 10 let později se kalkuluje s hodnotou 980 GWh. 11 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných 5 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok ERÚ, MPO, MŽP, Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Tamtéž 10 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, 2010, vlastní výpočty autora 11 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

12 zdrojů vydaný v létě 2010 Ministerstvem průmyslu a obchodu (NAP) již počítá pro rok 2020 s 1695 MW instalovaného výkonu FVE a přibližně s 1726 GWh vyrobené energie. 12 Problematika FVE je v ČR poměrně žhavým tématem. Díky sérii špatných legislativních rozhodnutí a následného solárního boomu se v ČR podařilo během let kapacitu FVE téměř 30x zvýšit. Výsledek je takový, že k bylo instalováno celkem provozoven o celkovém výkonu 1953 MW. To je již o 15% více než byl plán MPO na rok ERÚ ani Statistický úřad zatím nezveřejnili přesná čísla za loňský rok, ale pokud bychom počítali se stejnou výkoností na 1 MW instalovaného výkonu jako v roce 2010, dostali bychom se v roce 2011 k číslu 2597 GWh vyrobené energie z FVE. 14 Pokud zde tedy existovaly odhady několika expertních skupin, které shodně uváděly potenciál FVE v ČR na úrovni okolo 1700 GWh 15, je nutno dodat, že kapacity, které tyto expertní skupiny označily jako bezpečné a přenosovými soustavami zvládnutelné, byly již výrazně překročeny, a to navíc o dobrých 10 let dříve. Biomasa Posledními zdroji energie ze skupiny OZE, které v českých podmínkách stojí za zmínku jsou biomasa a bioplyn. Bioplyn je produktem anaerobního vyhnívání biomasy. Přesto, že v jiných zdrojích mohou být tyto 2 složky odděleny, v této práci jsou řazeny do jedné kategorie. V rámci tzv. Pačesovy zprávy existuje velmi přehledný výpočet potenciálu biomasy v ČR. Ve stručnosti se dá říci, že celkový potenciál biomasy v ČR činí přibližně 276 PJ, kde pravděpodobné rozložení mezi výrobu elektřiny, tepla a biopaliva odhaduje potenciál pro elektroenergetiku přibližně 13 TWh. V rámci této kalkulace je zachován požadavek Ministerstva zemědělství týkající se potravinové bezpečnosti a dále jsou vyčísleny jednotlivé složky potenciálu zemědělské, lesní a zbytkové biomasy. 16 NAP MPO počítá s biomasou jakožto 12 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. 14 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. Podle čísel ČEPS a.s. by to mělo být okolo 1718 GWh, jenže ČEPS sám u této statistiky udává, že se jedná o jejich odhad. 15 Studie EGÚ Brno, a.s. z roku 2010 uvádí, že maximální výkon neřízených zdrojů (FVE a VTE) by v roce 2012 neměl přesáhnout 1650 MW. 16 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

13 s majoritním zástupcem na poli OZE. Pro cílový rok 2020 je zde kalkulována hodnota 6165 GWh, což představuje necelých 50% teoreticky využitelného potenciálu tohoto zdroje. 17, Evropská unie ve vztahu OZE Energetika je v současném světě základním stavebním pilířem všech ekonomik světa. Samotné kořeny Evropské unie jsou spojeny výlučně s tímto tématem. Také proto patří energetická politika v Bruselu k hlavním prioritám. ČR, jakožto člen EU je povinna tuto primární legislativu přejímat a naplňovat. V souvislosti s podporou OZE je často zmiňované také téma tzv. chytrých sítí neboli Smart grids (SG). Ač ne tak detailně, i tato tématika je v práci rozebírána. Politika EU týkající se OZE EU disponuje vlastní politikou zaměřenou na OZE od roku 1997, kdy byla vydána Bílá kniha komise, nesoucí název Energy for the future: renewable sources of the energy. Do té doby byla politika OZE uplatňována v rámci agendy na ochranu klimatu. 19 V této knize je poprvé vysloven cíl tehdejší EU15 na zvýšení podílu OZE na hrubé spotřebě energie společenství na 12% do roku Další pokrok ve tvorbě společné evropské energetický politiky přináší Zelená kniha, která byla předložena Evropskou komisí v roce Tato kniha byla posléze v letech 2007 a 2008 několikrát přezkoumána EK v tzv. balíčcích 22, z nichž mezi nejvýznamnější patří 3. liberalizační balíček návrhů právních předpisů v oblasti energetiky z roku Zde je zejména důležité opatření týkající se tzv. vlastnického unbundlingu tedy oddělení výrobce el. energie od přenosových soustav. 23 V návaznosti na summit EU, kde byly stanoveny politické vize v oblasti OZE, byla Evropskou komisí (EK) navržená směrnice stanovující jednotlivé dílčí cíle 17 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, Za předpokladu, že bychom uvažovali odhad potenciálu a rozložení využití biomasy dle Pačesovy zprávy. 19 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, White paper - Energy for the future: renewable sources of energy, [COM(97) 599], EVROPSKÁ KOMISE, Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, EVROPSKÁ KOMISE, An energy policy for Europe, ÚŘAD VLÁDY ČR, [online], [cit ], URL: 5

14 pro členské státy a také celkový závazný cíl zvýšení podílu výroby energie z OZE na 20% do roku Přiložená studie označila tento cíl jako ambiciózní a nelehký, ale přesto proveditelný. Dohromady s plánem na snížení emisí skleníkových plynů a politikou energetické efektivnosti se zrodila známá agenda Tento velmi ambiciózní plán obsahuje 3 hlavní cíle: 25 zvýšit podíl OZE na celkové spotřebě energie ve společenství na 20% zvýšení energetické účinnosti o 20% snížení emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání s hladinou roku V březnu roku 2010 navázala EK svým sdělením na tzv. Lisabonskou strategii, která právě tímto rokem skončila. Nová strategie s názvem Evropa 2020 navazuje na předešlou agendu a zohledňuje nedávné ekonomické otřesy během finanční krize letech Jako východisko zde komise vidí nutnost kolektivního jednání, které by mělo napomoci vyjít z krize silnější než na začátku. V rámci této strategie je zahrnuto hned několik dílčích politik a programů. Co se týče OZE, je důležité zmínit, že mezi hlavními cíli strategie Evropa 2020 bylo zachováno úspěšné dokončení cílů stanovených v rámci agendy Legislativa EU týkající se OZE Jedním z prvních legislativních aktů EU týkajících se OZE je Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES, tzv. Směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Tato direktiva navazuje na Bílou knihu komise Energy for the future: renewable sources of the energy z roku 1997 a jednotlivým státům tehdejší EU15 stanovuje cíle na zvýšení podílů energie vyrobené z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny do roku Pro tehdejší společenství jako celek byla vypočítána hodnota 22,1%. 27 V návaznosti na pozdější úpravy energetické politiky EU (Zelenou knihu EK z roku 2006, následné reformní balíčky a hlavně vytvoření agendy ) byla výše uvedená direktiva přepracována a publikována v červnu 2009 jako 24 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, Boj proti změně klimatu, [online], [cit ], URL: 26 o 30% pokud budou podmínky příznivé a EU budou následovat další země OECD 27 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2001/77/ES, článek 3, bod 4 6

15 směrnice 2009/28/ES. Evropští zákonodárci zde zpracovali první z trojce dvacítek agendy v praxi 28, čímž de facto pouze upravili a rozšířili povinnosti plynoucí ze směrnice z roku V rámci textu je rozebíráno několik různých témat, jako například stanovení národních cílů výroby energie z OZE do roku 2020, národní akční plány, kooperační mechanismy, kritéria pro biopaliva, atd. 29 Stanovení národních cílů pro rok 2020 Evropská unie stanovila pro každý členský stát množství energie, které musí být do roku 2020 vyráběno z OZE. Toto množství je definováno jako procento hrubé konečné spotřeby energie, které se v jednotlivých členských státech vypočte jako procento: 30 a) hrubé konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie b) hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění a chlazení c) konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Zde je třeba zdůraznit první velkou změnu oproti legislativě z roku 2001, kde byly cíle v energii z OZE definovány pouze jako procento z hrubé spotřeby elektrické energie. V návaznosti na agendu bylo stanoveno, že v rámci EU27 by podíl OZE měl dosahovat 20% hrubé konečné spotřeby energie. Jelikož některé státy již v roce 2005 tuto podmínku bez problémů plnily (Švédsko, Finsko, Rakousko, ) a naopak v případě jiných států by díky jejich geografickým podmínkách byl tento cíl technicky nedosažitelný (Malta, Kypr, Nizozemí, ) byly odborníky z Evropské komise stanoveny pro všechny země EU jejich potenciální hodnoty zdrojů OZE, dosažitelné do roku Ty byly ještě přepočítány dle HDP/obyvatele. Pro Českou republiku byl stanoven závazek ve výši 13% vyrobené energie z OZE do roku 2020, zatímco potenciál leží dle EK na 20%. 28 V rámci textu je zmíněn i bod zvýšení energetické účinnosti o 20%, legislativa týkající se opatření podporující tento cíl je zahrnuta spíše ve směrnicích 2002/99/ES (O energetické náročnosti budov), 2005/32/ES (Stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů) a 2006/32/ES (O energetické účinnosti koncového uživatele a o energetických službách) 29 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, Článek 5 7

16 Distribuční a přenosové sítě V rámci směrnice 2009/28/ES, článku 16 je pro pozdější poznatky důležité zdůraznit dva body, které se týkají distribučních a přenosových sítí. 1. Téma úprav distribučních a přenosových síti je zahrnuto pouze velmi obecně. Odst. 1. praví, Členské státy učiní potřebné kroky k rozvoji rozvodné a distribuční infrastruktury, inteligentních sítí, skladovacích kapacit a elektrické soustavy tak, aby se umožnilo bezpečné provozování elektrické soustavy, 31. To je v rámci nutnosti obnovy rozvodné sítí vše. 2. Dále se praví, Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav dávali při spouštění zařízení na výrobu elektřiny přednost výrobním zařízením využívajícím obnovitelné zdroje energie, pokud to bezpečné provozování vnitrostátní elektrické soustavy umožňuje, 32. Tato formulace jasně upřednostňuje odběr energie vyráběné z OZE a má proto významnou roli na stabilitu celé přenosové a distribuční soustavy. 1.4 Česká legislativa Většina důležitých zákonů týkajících se energetiky je do českého právního řádu převzata z primárních legislativních aktů EU, tedy nařízení a směrnic. V případě OZE se jedná o směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES a 2009/28/ES. Ačkoli první z nich byla přijata několik let předtím, než ČR vůbec vstoupila do EU, byli jsme zavázání implementovat ji do našeho právního řádu. Přijetím zákona č. 280/2005 Sb. ČR tomuto závazku dostála. V rámci tohoto zákona byl stanoven indikativní cíl podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8% do roku Druhá ze směrnic, 2009/28/ES, navazuje na ekologicko-energetickou politiku EU a rozšiřuje cíle stanovené do roku 2020 i na nově přistoupivší země. České republice byla stanovena hodnota ve výši 13% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V návaznosti na tuto direktivu byl ministerstvem průmyslu a obchodu sestaven tzv. Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE (NAP), který navrhl cíl podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ve výši 13,5% 34. V případě elektrické energie byl cíl stanoven na 14,3% OZE z hrubé konečné 31 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts. 2, bod c). 33 VLÁDA ČR, Zákon č. 180/2005 Sb., (O podpoře a využívání obnovitelných zdrojů), 1, odst. 2, písmeno d) 34 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE,

17 spotřeby elektřiny v ČR. Tabulka 2 poté vyjadřuje absolutní hodnoty jednotlivých složek. Tabulka 1 Národní cíl pro rok 2020 a odhadovaný vývoj energie z obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení, výrobě elektřiny a v dopravě (%) OZE V&CH (1) 8,4 10,2 11,6 13,1 14,1 OZE E (2) 4,5 7,4 10,9 12,9 14,3 OZE D (3) 0,1 4,1 5,2 7,1 10,8 OZE celkem 6,1 8,4 10,1 11,8 13,5 Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 (1) Podíl OZE při vytápění a chlazení (2) Podíl OZE při výrobě elektřiny (3) Podíl OZE v dopravě Tabulka 2 Odhad celkového příspěvku (instalovaný výkon, hrubá výroba elektřiny), jímž každá technologie OZE přispěje v ČR k dosažení cílů pro rok Druh OZE MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh Vodní Geotermální ,4 18,4 4,4 18,4 Solární Větrná Biomasa Celkem Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 Jelikož celý koncept rozvoje OZE je velmi nákladný po všech stránkách, od začátku se v rámci politiky podpory OZE počítá s účastí soukromých investorů. Forma a výše podpory, kterou by měly členské státy investicím do OZE poskytovat, byla jedna z věcí, kterou přenechal Brusel na vládách jednotlivých zemí. V případě ČR byl tímto pověřen Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož úkolem je, krom jiného, každoročně vyhodnocovat a upravovat výkupní ceny elektrické energie vyrobené z OZE. Díky špatně nastavené legislativě nemohl ovšem ERÚ upravit výkupní ceny energie o více než 5% ročně. Tento fakt vedl k velmi silnému nárůstu počtu výroben FVE v letech 2009 až Z tabulky 3, která zobrazuje výkupní ceny energie, je jasně vidět, že oproti ostatním technologiím byly FVE od roku 2006 velmi silně dotovány. Důvod je ten, že náklady na výstavbu FVE byly v té době relativně vysoké a ERÚ byl dle 9

18 NAP MPO povinen nepřímo garantovat návratnost investice v horizontu 20 let. 35 Kromě značně zvýšených nákladů na výrobu el. energie, kde hrozilo zdražení pro koncové uživatele v řádu % 36, zde existovala také hrozba přetížení přenosové soustavy a následný blackout 37. Celkem bylo totiž garantováno přes 8000 MW přístupů, kde kdyby došlo k úplnému naplnění této kapacity, tak nebylo by možné zajistit bezpečný chod elektrické soustavy. 38 Z tohoto důvodu přišla první reakce na tento problém v únoru 2010, a to ze strany provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS a.s., která vyzvala distributory, aby zastavili povolování nových žádostí o připojení FVE do svých sítí. Tato situace je také známá jako tzv. STOP-STAV. ČEPS byl za toto rozhodnutí značně kritizován, hlavně ze strany České fotovoltaické průmyslové asociace, která oponovala svou studií o prospěšnosti FVE na distribuční sítě. 39 Tabulka 3 vývoj výkupních cen el. energie z obnovitelných zdrojů [Kč/kWh] Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok Fotovoltaické el. Větrné el. El. z biomasy* Malé vodní el ,04 2,60 2,52 2, ,20 2,46 2,93 2, ,46 2,46 3,38 2, ,46 2,46 4,21 2, ,89** 2,34 4,49 2, ,25** 2,23 4,58 3, ,50*** 2,23 4,58 3, ,16*** 2,23 4,58 3,19 Zdroj: Energetický regulační úřad, Cenová rozhodnutí číslo 10/2004, 10/2005, 8/2006, 7/2007, 8/2008, 4/2009, 5/2009, 2/2010, 7/2011 * platí pro kategorii O1, kde se spalují účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, traviny nebo rychle rostoucí dřeviny, v kategoriích O2, O3, kde se spalují odpady, jsou výkupní ceny nižší ** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw jsou ceny nepatrně nižší) *** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw a nad 100 kw jsou ceny výrazně nižší), rychlý pokles hodnot je vysvětlen změnou legislativy 35 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, TUREK O., Energetická alternativa EU: obnovitelné zdroje (fotovoltaika), Diplomová práce, ČESKÁ AGENTURA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, Status of photovoltaics, Nakonec byla realizována přibližně čtvrtina tohoto objemu (2000 MW) 39 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 10

19 Následně se k řešení problému FVE připojili i politici, kteří upravili kritizovaný zákon č. 180/2005 Sb. Od byla zavedena opatření, která dovolují ERÚ snížit za určitých podmínek výkupní ceny energie o více než 5 % ročně. Dále byla uvalena srážková daň ve výši 26 % na výnosy z určitých typů FVE, zrušeny daňové prázdniny atd. 40 K nejaktuálnějším informacím týkajících se OZE v ČR patří stanovisko předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové, že ERÚ by měl nejpozději od roku 2014 úplně zastavit podporu OZE v ČR. Jako důvody pro toto rozhodnutí uvedla paní předsedkyně vysoké náklady, které jsou s podporou OZE svázány, a které již nejsou pro ČR ekonomicky únosné. Jenom v roce 2012 by měla podpora OZE stát okolo 38,4 mld. Kč. Jako další důvod uvádí Vitásková fakt, že alespoň některé z technologií OZE by měly být již v dohledné době schopny fungovat i bez podpory. Proti tomuto stanovisku se samozřejmě ohradily některé ekologické organizace, které naopak výrobu energie z OZE podporují VLÁDA ČR, Novela zákona č. 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), FINANČNÍ NOVINY, [online], [cit ], URL: 11

20 2 Současná podoba a výzvy přenosové soustavy ČR (Smart grids) 2.1 Dnešní přenosová soustava Aby bylo možno vysvětlit, kde narážejí dnešní přenosové a distribuční soustavy na svá technická omezení a jak je možno je modernizovat, je potřeba nejdříve pochopit principy fungování současné soustavy. Tedy konkrétně, jaké subjekty na současném trhu působí, za co jsou zodpovědné a hlavně, jakým způsobem byla dnešní rozvodní síť konstruována. Energetika patří k oborům, který vždy byl ovládán omezeným počtem velkých firem, ať už státních či soukromých. Podoba uspořádání trhu s elektrickou energií tak jak ho známe dnes, je nutně podřízena evropské legislativě, konkrétně se jedná o Směrnici 2009/72/ES, která definuje subjekty následovně: 42 Výrobce - fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu. Výroba je v ČR zajišťována z většiny společností ČEZ a.s., která vyrábí přibližně 71,5% veškeré elektřiny v ČR. 43 Přenos - přeprava elektřiny soustavou o velmi vysokém (400 kv) a vysokém (220 kv) napětí za účelem dodávek distribučním podnikům nebo konečným spotřebitelům, avšak s vyloučením dodávek samotných. Provozovatel přenosové soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy a za řízení rovnováhy toků v síti včetně mezinárodní spolupráce. V ČR je provozovatelem přenosové soustavy státní společnost ČEPS a.s.. Distribuce - je přenos elektřiny soustavou vysokého, středního a nízkého napětí (110 0,23 kv), za účelem dodávek zákazníkům, avšak bez dodávek samotných. Provozovatel distribuční soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy. V ČR existují 3 významní distributoři el. energie, společnosti ČEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s. a PRE distribuce a.s., které zajišťují dodávky el. energie na předem 42 EVROPSKÝ PARLAMENT, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, článek 2 43 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

21 vytyčeném území. Jelikož se nutně jedná o trh ovládaný monopolem, jsou poplatky za distribuci regulovány formou cenových rozhodnutí ERÚ. Obrázek 1 Distributoři el. energie v ČR Zdroj: TZB-INFO.CZ, Dodavatel - je fyzická nebo právnická osoba, která prodává konečným zákazníkům el. energii. Kromě velkých společností jako je ČEZ, E.ON a PRE, působí na českém trhu ještě další necelé 2 desítky alternativních dodavatelů. 44 Operátor trhu s elektřinou (OTE) - v podmínkách ČR se jedná o stejnojmennou společnost, která zajišťuje spotový trh. Činnost OTE byla v roce 2008 úzce propojena s činností nově založené Energetické burzy Praha (PXE), která zajišťuje obchodování s futures kontrakty na el. energii s fyzickým dodáním. 45 Principy provozu dnešní rozvodné soustavy centralizovaný model Elektrická síť, tak jak ji známe dnes, byla postavena a je koncipována na základě tzv. centralizovaného systému. Tento princip se velice zjednodušeně dá charakterizovat následovně. V rámci ČR existuje několik málo zdrojů el. energie, které disponují obrovským výkonem v řádech stovek až tisíců MW. Z těchto zdrojů je pomocí vedení energie rozváděna na vzdálenosti i stovek kilometrů daleko ke konečným spotřebitelům. Z jednoho zdroje tedy vychází řádově několik vedení velmi vysokého napětí 400 kv, které se postupně rozvětví až k jednotlivých spotřebičů o napětí 0,23 kv. 46 Stejný princip distribuce 44 CENYENERGIE.CZ, [online], [cit ], URL: 45 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Je zde ještě rozdíl mezi přenosovou a distribuční soustavou. První z nich je axiálního charakteru a zajišťuje dálkový přenos energie mezi klíčovými uzly. Distribuční síť zajišťující dodávky zázazníkům je naopak paprskového charakteru. 13

22 najdeme ve všech energetických odvětvích (těžba a zpracování ropy a zemního plynu, teplárenství,...). Ve vztahu k elektrické energii a ČR konkrétně vypadá řetězec následovně: Výroba Přenosová soustava Distribuční soustava Dodavatel Odběratel Centralizovaný model výroby a distribuce energie se může jevit jako funkční a spolehlivý, což v zásadě je. Přesto je důležité zde upozornit na některé negativní prvky, které se v rámci tohoto uspořádání mohou objevit. 47 Změna struktury zdrojů Model centralizované soustavy byl vytvořen na základě zdrojů s regulovatelným a konstantním objemem výroby. Tomuto konceptu vyhovují tedy pouze tepelné, jaderné a vodní elektrárny. Naopak zdroje malého rozsahu s proměnlivou a obtížně predikovatelnou výrobou (FVE a VTE) jsou sice i do tohoto modelu zapojitelné, ale tím mění jeho podstatu na decentralizovaný, což si žádá některé úpravy. Zranitelnost při mimořádných událostech Další často uváděnou slabinou centralizovaného modelu je jeho zranitelnost při výpadku klíčové části systému. Taková situace může nastat při náhlém výpadku jednoho ze zdrojů (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo přerušení některého z klíčových vedení (např. vichřicí). Tato vlastnost ale není v případě decentralizovaného modelu úplně odstraněna, jelikož i zde hrozí přerušení vedení či rozsáhlý výpadek výkonu zdroje určitého typu. Dovozní závislost a cenová nejistota Velkokapacitní zdroje energie jsou často založeny na fosilním nebo jaderném palivu. Pokud země nedisponuje dostatečnými zásobami energetických surovin, výsledkem je alespoň částečná dovozní závislost na těchto zdrojích. Z toho vyplývá i obava z rostoucích cen a případného vyčerpání zásob těchto zdrojů. Principy řízení regulační energie v centralizovaném modelu Jedním z hlavních úkolů ČEPS a.s. je zajištění stálé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou pří zachování pravidla N-1. Toto pravidlo říká, že energetická soustava (ES) jako celkem by měla zůstat v normálu při výpadku jakéhokoliv 47 EDICE APEL, Energie nadosah, Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky, Praha-Brno,

23 jednoho prvku (vedení, elektrárenského bloku, ). K tomu se používají tzv. Podpůrné služby (PpS), které korigují velikost spotřeby a výkon výroby. PpS jsou služby, které nakupuje ČEPS od subjektů připojených k elektrické soustavě na základě vzájemných dohod a smluv. PpS se dělí na: 48 Primární regulace frekvence bloku Jedná se o automatickou funkci, spočívající v přesně definované změně výkonu zdroje, která zajišťuje regulaci frekvence výroby. Sekundární regulace výkonu bloku V rámci sekundární regulace musí být elektrárenský blok schopen změnit velikost své výroby směrem nahoru nebo dolů podle pokynů dispečinku ČEPS. Ke změně musí dojít nejpozději do 10 minut od vydání pokynu. V současné době se velikost sekundární regulace v ČR udržuje na úrovni okolo 320 MW. 49 Terciální regulace výkonu bloku V případě terciální regulace se opět jedná o změnu výkonu bloku na základě pokynu dispečinku ČEPS. Existují dva druhy terciální regulace, a to kladná (TR+) a záporná (TR-). V případě TR+ se jedná o zvýšení výkonu bloku, u TR- o jeho snížení. Tento typ výkonu je většinou dostupný do 30-ti minut od požadavku dispečinku a započítává se do něho kromě regulace bloků také zahraniční výpomoc, 10-ti a 15-ti minutová rychle startující záloha, dispečerská záloha a další. Současná hodnota terciální výkonové rezervy je asi 350 MW. 50 V současné době je regulační rozsah výkonových záloh koncipovány tak, že dispečink ČEPS by měl být schopen zvládnout náhlý výpadek zdrojů o velikosti řádově 1000 MW (blok JE Temelín). V případě, že by správce přenosových soustav nebyl schopen udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, hrozí možnost vzniku rozsáhlých výpadků energie. Tento stav zažila například Itálie v roce 2003, kdy byla postižena celá země na přibližně 12 hodin ČEPS a.s., Jednotlivé kategorie PpS, [online], [cit ], URL: 49 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Tamtéž (ČEPS a.s. 2011) 51 s vyjímkou několika málo ostrovů 15

24 Alternativa k dnešnímu systému decentralizovaný model Alternativou k výše popsanému modelu je tzv. decentralizovaný systém. V případě výroby a přenosu el. energie to znamená, že v rámci soustavy existuje vedle několika standardních velkých zdrojů poměrně velký počet malých zdrojů energie. Ty představují hlavně FVE, VTE, malé vodní elektrárny a kogenerační jednotky. Tento model je tedy z velké části spojen s OZE. V návaznosti na to zde dochází k tomu, že v rámci politiky podporující větší začlenění OZE do energetického mixu je nepřímo podporován EU i decentralizovaný model distribuce el. energie. Decentralizovaný model přenosu a distribuce el. energie je mnohem složitější než jeho předchůdce. V praxi se jedná o kombinaci centrálních zdrojů, které jsou doplněny lokální výrobou. Konkrétně v případě elektrické energie, je třeba navrhnout přenosovou a distribuční soustavu tak, aby byla schopna inteligentně řídit toky energie v rámci sítě. Tento koncept je známý jako Smart Grids (SG). Postavení OZE v energetické soustavě a jejich dopady na cenu el. energie OZE představují v rámci decentralizovaného modelu několik výhod, které odbourávají negativní prvky centralizovaného systému. Patří mezi ně hlavně: Částečné snížení závislosti na zdrojích Prakticky nulová cena paliva 52 Snížení rizik při výpadku jednoho prvku 53 Snížení ztrát z přenosu na dlouhé vzdálenosti Na straně druhé je třeba zmínit pro tuto chvíli alespoň: závislost na okamžité disponibilitě primární energie 54 nesrovnatelně vyšší náklady na výrobu energie nepredikovatelnost výroby I přesto, že palivo FVE a VTE je prakticky zadarmo, jsou jejich náklady na výstavbu ve srovnání s životnosti 55 tak vysoké, že je nutné výrobu z těchto 52 V případě FVE, VTE a VE 53 Je sice pravda, že odstavení jedné větrné turbíny nemá skoro žádné důsledky, ovšem je třeba brát v potaz fakt, že větrně turbíny se neodstavují po jedné. Naopak, většinou vítr buďto fouká nebo nefouká. Prakticky se tedy OZE chovají v rámci regionů jako jeden velký zdroj, který buď energii vyrábí nebo ne. Něco mezi, by logicky nemělo neexistovat. Problematice variability OZE se budou věnovat další kapitoly práce. 54 V případě FVE a VTE je to de facto závislost na počasí (slunečního svitu a rychlosti větru) 16

25 zdrojů silně dotovat. Jinak řečeno, bez státní podpory nemohou v současné době téměř žádné OZE fungovat. Toto je hlavní argument odpůrců OZE, kteří poukazují na fakt, že elektřina z těchto zdrojů je už ve své základní verzi až několikanásobně dražší než elektřina z ostatních zdrojů. Dalším negativem některých typů OZE je jejich nepredikovatelnost. Tento problém má 2 roviny. 1) Je nutné mít v záloze dostatečné množství regulačního výkonu pro případ, že by díky výkyvům počasí OZE vyráběly málo nebo moc energie. Jelikož pro úspěšné fungování elektrické soustavy je nezbytné, aby se v každém okamžiku výroba rovnala spotřebě, jsou odchylky na obě strany krajně nežádoucí. Nutnost držení regulačních výkonů stojí značné finanční prostředky, jejichž výše se v ČR pohybuje v řádek mld. ročně. 56 Rozšiřování OZE na našem území bude mít za následek nutnost držení většího množství regulačních výkonů, konkrétně sekundární a terciální zálohy. Studie ukazují, že v případě rozšíření VTE na úroveň 800 MW 57 instalovaného výkonu by se v podmínkách ČR mohlo jednat o navýšení ceny energie až o částku okolo 1,1 Kč/kWh. Tato hodnota by představovala náklady na držení a čerpání regulační energie. 58 Přestože některé předpoklady této studie jsou dnes již vyvratitelné 59 a výše uvedené číslo tedy nemůžeme považovat za relevantní, stále se jedná o zajímavou ilustraci zvýšených nákladů na provoz tohoto typu zdroje. 2) Zvýšená volatilita výroby OZE má negativní důsledky pro přenosovou a distribuční soustavu. Ačkoliv tato problematika je podrobněji analyzována až v kapitolách 3.1 a 3.3, předpokládejme již nyní, že pro další rozvoj OZE je nutné značným způsobem přestavět současnou přenosovou a distribuční síť, zejména investovat do nových metod a systémů řízení toků v těchto sítích. Výše těchto investic se odhaduje ve výši až 500 mld. EUR životnost udaná v jednotkách energie, kterou jsou schopny tyto zdroje za dobu své technické životnosti vyprodukovat 56 DAVID ELLIOTT, Sustainable Energy Opportunities and Limitations, 2007, vlastní výpočty autora 57 V současné chvíli okolo 200 MW (Energetický regulační úřad 2010) 58 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Došlo ke změně legislativy, scénář 800 MW je značně nadsazený (NAP plánuje 600 MW do 2020), nejsou brány v potaz nové možnosti řízení bilance energie v sítích. 60 Odhady hovoří o částkách v řádech okolo 200 (Evropská komise, 2010) až 500 miliard EUR (Bio Intelligence 2008) do roku 2020 v rámci EU 17

26 Je třeba si uvědomit, že náklady na výrobu energie z OZE se nutně nerovnají vzorci výkupní cena cena na trhu! Dalšími faktory zde budou náklady na regulační a záložní výkony a nutnost přestavby přenosových sítí. Dopady OZE na přenosové a distribuční sítě V rámci decentralizovaného modelu zdrojů není principiálně problém v tom, že by mělo být místo jednoho velkého zdroje připojeno tisíc malých. Mnohem větší rizika plynou ze samotné povahy OZE 61, jejichž aktuální výkon je silně závislý na počasí. Obecně můžeme vlivy počasí zobecnit na rychlost větru ve výšce okolo 100 m nad zemí, intenzitu slunečního záření 62, sklon slunečních paprsků a teplotu. Díky různým technologiím, typům instalace a lokalitám kde se OZE nacházejí, je relativně obtížné sestrojit přesnou předpověď produkce energie z těchto zdrojů. Přesto je hlavně ČEPS nucen tyto modely na základě předpovědí počasí sestavovat a poté jim přizpůsobovat ostatní parametry a prvky sítě. O vlivu OZE na přenosové a distribuční soustavy se z počátku jejich instalací vedly velké diskuze. Tento problém je stále mnohými ekologickými organizacemi označován jako marginální. V rámci studie společnosti EGÚ Praha Engineering a.s. je dokonce vliv FVE na přenosovou soustavu hodnocený jako pozitivní, jelikož přibližuje výrobu spotřebě. 63 Proti tomuto konkrétnímu bodu studie se v zásadě nedá nic vytknout. Přesto je důležité si uvědomit, že přiblížení výroby spotřebě je sice pozitivní prvek FVE, ale nic to nemění na původním problému, kterým jsou nepredikovatelné nárůsty nebo výpadky výkonu. Analýza provedená v dalších kapitolách této práce jasně dokazuje, že dopady zavádění OZE na energetický systém jsou značně negativní. Hlavními důvody jsou obtížná predikovatelnost výroby a nulová ovladatelnost těchto zdrojů. Jak výrazně se může predikce ČEPS odchýlit od skutečnosti ukazuje následující graf. Červená parabola znázorňuje predikci předpovídající výkon FVE pro konkrétní den, žlutá křivka je potom skutečný výkon. Přibližně do 08:00 se predikce úspěšně naplňovala. V průběhu dopoledne se oproti odhadům poněkud 61 Hlavně zdroje fotovoltaické a větrné. U vodních elektráren a zdrojích založených na biomase je tento problém prakticky zanedbatelný. 62 Zde hraje roli samotná intenzita slunce, oblačnost, stínění, množství emisí ve vzduchu, atd 63 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 18

27 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 více zatáhlo, což způsobilo výpadek téměř 400 MW, které musely být čerpány z výkonových rezerv. Sekundární výkonová rezerva v ČR nabývá velikosti okolo MW. Muselo tedy dojít k částečnému nasazení terciální zálohy. 64 Vliv FVE na aktivaci PpS Graf 3 Vliv FVE na aktivaci PpS MW 800 TR-_nákup SR-_nákup TR+_nákup SR+_nákup Vyrovnávací trh Atomaticky aktivované (SR, V tava) Manuálně aktivované (TR±, QS,DZ atd) FVE Zdroj: ŠULA M., Prezentace ČEPS a.s.: Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické -700 bezpečnosti ČR, 12. Energetický kongres ČR, Praha, 2012 Ačkoliv se v tomto konkrétním případě nic závažného nestalo, musely být ve značné míře čerpány záložní zdroje. Pokud by v té době došlo k výpadku dalšího zdroje (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo by se objevil energetický deficit v sousední zemi, museli by dispečeři přenosových soustavy řešit již relativně zásadní problém. Je tedy nasnadě otázka, zda by ČEPS neměl při takto vysokém množství OZE navýšit hodnoty nakupovaných PpS. Z energetického hlediska by to bylo samozřejmě bezpečnější, z ekonomického by se to projevilo v cenách el. energie. Výše popsané argumenty pro nutnost držení většího regulačního výkonu jsou v současné době velmi dobře řešeny nákupem výkonu na vyrovnávacím trhu s regulační energií, případně mezinárodní spoluprací. Z tohoto důvodu 64 ŠULA M., Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické bezpečnosti ČR, prezentce při příležitosti 12.energetického kongresu ČR, Praha,