VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

2 Poděkování: Chtěl bych tímto poděkovat své rodině a přítelkyni za trpělivost a podporu, kterou mi poskytli při psaní této práce. Velké díky si také zaslouží vedoucí práce, Ing. Josef Bič, Ph.D. a to hlavně za inspirující mentoring a dlouhé hodiny konzultací. ii

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a vyznačil všechny citace z pramenů. V Praze dne Jan Siuda iii

4 Abstrakt: Tato práce analyzuje dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie na přenosové a distribuční soustavy v ČR. Zkoumána je změna volatility výroby v závislosti na růstu počtu výroben OZE a další negativní jevy s tím spojené. Analýza dokazuje značný vliv na řízení bilance na straně přenosové sítě a dále problémy s charakteristiky napětí u dodávek distributorů. Autor dále poukazuje na problémovost situace, jenž může způsobit mezinárodní propojení sítí. Práce dokazuje, že zavádění OZE do energetického mixu má za následek značné ekonomické dopady a to nejen ve smyslu vysoké výrobní ceny. Klíčová slova: Smart grids, elektrická energie, obnovitelné zdroje, přenosové a distribuční soustavy Abstract: This thesis analyse the impact of the renewable energy resources on the transmission and distribution networks in the Czech republic. The volatility changes based on the growth of the number of production places of this kind and other negative effects are being examined. The analysis has proved difficulties in transmission networks balance management and then problems with voltage quality supply by distribution companies. The international cooperation between transmission operators is also being analysed. This thesis proves that renewable resources and their implementation have significant economic impact not only within the meaning of higher production costs. Key words: Smart grids, electricity, renewable sources, transmission and distribution networks JEL Classification: O13, Q40, Q47 iv

5 Seznam použitých zkratek: AE ČR EK ERÚ ES EU FVE JE MPO NAP OTE OZE PE PPE PpS PVE PXE SG SM SR TR VE VTE ZE alternativní elektrárny Česká republika Evropská komise Energetický regulační úřad elektrická soustava Evropská unie fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů Operátor na trhu energií obnovitelné zdroje energie parní elektrárny paroplynové elektrárny podpůrné služby přečerpávací vodní elektrárny Energetická burza Praha Smart grids Smart metering sekundární regulace terciální regulace vodní elektrárny větrné elektrárny závodní elektrárny v

6 Obsah OBSAH... VI ÚVOD... VII 1 OZE V ČR A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA ENERGETICKÉ ZDROJE V ČR TYPY OZE A JEJICH UPLATNITELNOST V ČR EVROPSKÁ UNIE VE VZTAHU OZE ČESKÁ LEGISLATIVA SOUČASNÁ PODOBA A VÝZVY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR (SMART GRIDS) DNEŠNÍ PŘENOSOVÁ SOUSTAVA SMART GRIDS DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ANALÝZA DOPADŮ NA PŘENOSOVÉ SÍTĚ MEZINÁRODNÍ PROPOJENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV DOPADY ZAVÁDĚNÍ OZE NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MODEL ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OZE V ROCE 2020 A MOŽNÁ VÝCHODISKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ MODEL ZDROJŮ OZE V ROCE MOŽNÁ VÝCHODISKA ZÁVĚR...57 BIBLIOGRAFIE...60 vi

7 Úvod Energetická bezpečnost a zabezpečení dodávek surovin je dlouhodobě jedním z hlavních témat všech zemí světa. Lidstvo v současné době využívá nejvíce fosilní a jaderné zdroje. Objem zásob těchto surovin ovšem není nevyčerpatelný a je tedy na místě obava o zajištěná nových zdrojů energie. Tento fakt je jedním z důvodů implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE). Politika zavádění OZE dále navazuje například na dlouhodobou snahu o snížení produkce emisí CO2. Evropská unie (EU), která se tímto tématem samostatně zabývá od roku 1997, již zavedla celou řadu závazných právních aktů a politik, kde aktuálně nejvýznamnější z nich je tzv. agenda V rámci této politiky jsou zjednodušeně řečeno zavedeny dílčí cíle pro členské státy tak, aby v rámci celého společenství byl splněn cíl produkce 20% energie z OZE. Některé typy OZE jsou ve své podstatě velice odlišné od klasických fosilních či jaderných elektráren. Ve výsledku může být obtížné tyto zdroje bezpečně připojit do současné rozvodné sítě, která byla vybudována na základě centralizovaného modelu, tedy v praxi na zdrojích velkého rozsahu s regulovatelným výkonem. Připojování některých typů OZE malého rozsahu, jejichž výkon je přímo závislý na aktuálním počasí si vyžaduje naopak soustavu decentralizovaného typu, kterou dnes ovšem nedisponujeme. Cílem této práce je analyzovat vlivy výroby energie z OZE a jejich dopady na energetický systém ČR, tedy hlavně přenosové a distribuční soustavy. Práce také upozorňuje na fakt, že prosazování politiky zelené energie s sebou přináší značné finanční náklady a to nejen pouze v rámci vysoké výrobní ceny energie ve své primární podobě. V první části práce jsou rozebrány různé druhy OZE, jejich aktuální postavení a teoreticky využitelný potenciál v ČR. Dále je zde krátký rozbor evropské politiky a legislativy týkající se právě OZE a toho, jak byly tyto primární legislativní akty přenášeny do českého právního řádu. V rámci druhé kapitoly jsou vysvětleny rozdíly mezi centralizovaným a decentralizovaným modelem distribuce, který je klíčový při dalším rozvoji OZE malého rozsahu. Je zde také stručný popis základních principů chodu tzv. chytrých sítí neboli Smart grids a vztah EU k tomuto tématu. Analytická část práce se zabývá čistě dopady zavádění OZE na přenosové a distribuční soustavy v ČR. U přenosových soustav je provedena analýza volatility v závislosti na denní době a změně objemu instalovaného výkonu mezi roky vii

8 2010 a V rámci této části je také zmíněn problém s přeshraničními přenosy a mezinárodní spoluprací, což je v současné době velice aktuální téma. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány dopady na distribuční soustavy a sestaven model výroby určitých typů OZE pro rok Účelem tohoto modelu je odhadnout fluktuační pásmo výkonu těchto zdrojů v závislosti na denní době. Pro jednotlivé analýzy byla použita primárně data z veřejné databáze společnosti ČEPS a.s. Částečným problémem zde byla absence dat za první měsíce roku 2010 a také změna v metodice zaznamenávání dat, kdy například pro fotovoltaické elektrárny se v roce 2011 přestala monitorovat data o výrobě po setmění. Jako další omezení zde může být vnímána krátká časová osa (pouze 2 roky), která je ale vykompenzována velkou četností měření a značnou změnou mezi sledovanými obdobími. Výsledek analýz je, že implementace výroben OZE s nepravidelným a nepredikovatelným výkonem přináší značné problémy pro správce přenosových a distribučních soustav. V případě přenosových soustav jde hlavně o problémy s vyrovnáváním bilance energie v síti. Prokázalo se, že OZE mají několikanásobně vyšší hodnoty volatility výroby oproti ostatním zdrojům, které v případě solárních zdrojů dosahují svého maxima hned po rozednění, či těsně před setměním. Stejně tak bylo potvrzeno, že ani značný nárůst instalovaného výkonu nemá pozitivní vliv na tyto problémy s volatilitou výroby. Jelikož před připojením zdroje do distribuční soustavy je výrobce povinen vyžádat si povolení od správce této soustavy, mají distributoři možnost objem instalovaných kapacit regulovat již ve fázi výstavby. Přesto se určitá technická omezení vyskytují i u správců distribučních soustav. Jde zde hlavně o negativní vliv na charakteristiky napětí, čímž dochází ke zhoršení kvality dodávek elektrického proudu. V závěrečné části práce jsou navrženy čtyři varianty řešení problémů, které vyplynuly z předcházející analýzy. U každé z variant je zohledněna její cenová a technologická náročnost vzhledem k optimálnosti řešení. Jedna z těchto variant se přímo týká implementace Smart grids. Teoretický potenciál a možnosti nasazení této technologie jsou zmiňovány také u konkrétních problémů, vyplývajících z analytických výstupů. viii

9 1 OZE v ČR a příslušná legislativa 1.1 Energetické zdroje v ČR Vzhledem ke geografickým podmínkám České republiky (ČR) je de facto předurčeno, že z dlouhodobého pohledu by energie vyráběná v této zemi měla patřit v Evropě k těm dražším. Jediné energetické zdroje, kterými disponujeme ještě v relativně širokém množství je uhlí a lignit. Z důvodů absence silných vodních toků zde neexistuje dostatečný hydroenergetický potenciál. Nejsme přímořským státem s konstantními povětrnostními podmínkami a pouze malá část území by se dala označit jako vyloženě vhodná pro výstavbu solárních elektráren. 1 Naopak disponujeme energeticky náročným průmyslem, který žene křivku poptávky směrem vzhůru. Hlavními zdroji energie ČR jsou fosilní spalitelné látky (uhlí, plyn) a poté radioaktivní látky. Ještě donedávna bylo využití OZE v ČR zcela minoritní. V návaznosti na štědrou podporu státu a sérii legislativních chyb došlo během let ke značnému prosazení těchto zdrojů, hlavně tedy solární energie Typy OZE a jejich uplatnitelnost v ČR Obnovitelnými zdroji se podle 31 zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) rozumí: nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. 3 Přestože ČR není zemí s velkým potenciálem pro rozvoj OZE, existuje zde v posledních letech jasně rostoucí trend podílu výroby energie právě z těchto zdrojů. Ten je možné pozorovat na grafu č Například v porovnání se státy jižní Evropy. 2 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce, 2011; ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok VLÁDA ČR, zákon č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) 1

10 % Graf 1 - Podíl OZE na spotřebě el. energie v ČR * * odhad autora na základě statistických dat z I.kvartálu 2011 a dat ČEPS a.s. Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Bilance energetických zdrojů; vlastní výpočty autora Zastoupení jednotlivých složek OZE je vyobrazeno na grafu č.2. Téměř polovinu představují vodní zdroje, okolo 35% zabírají biomasa a bioplyn. Zbytek pomyslného koláče je rozdělen mezi FVE a větrné elektrárny (VTE). V jednom procentě případů se jedná o energii získanou spalováním skládkových a jiných plynů. 4 Jedná se o data z roku 2010, je tedy třeba upozornit, že aktuální podíl solárních zdrojů by měl být vyšší než je uvedeno v grafu. Graf 2 - OZE v ČR za rok % 6% 9% 26% 10% 48% Větrné el. Vodní el. Fotovoltaické el. Biomasa Bioplyn Ostatní Zdroj: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2010 Vodní zdroje Společně s přečerpávacími zdroji bylo v roce 2010 na českých vodních tocích nainstalováno okolo 1400 vodních elektráren (VE) o celkovém 4 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

11 instalovaném výkonu 2200 MW. Toto sice představuje přibližně 12% celkového instalovaného výkonu všech zdrojů el. energie v ČR, přesto zde bylo vyrobeno pouze okolo 4% energie. 5 V současné době se jeví technicky využitelný potenciál českých vodních toků jako z velké části využitý. 6 V případě velkých VE (nad 10 MW) byla potenciální kapacita již plně vyčerpána. Aktuálně tedy zbývá neobsazených již pouze pár lokalit pro malé vodní elektrárny (do 10 MW), soustředěných na menších tocích. I zde je již ale využito okolo 66% potenciální kapacity, přičemž odhady uvádějí, že nevyužité zdroje by mohly vyprodukovat pouze okolo 480 GWh ročně. 7 Větrná energie Jakožto středoevropská země nemá ČR vhodné podmínky pro výstavbu větrných elektráren. V roce 2010 zde bylo 8 větrných parků se součtovým výkonem nad 5 MW. Největší z nich čítá 21 turbín a za rok 2010 vyrobil téměř 90 GWh energie. Celkově vyprodukovaly VTE v tomtéž roce 333 GWh el. energie. 8 Zpráva tzv. Pačesovy komise odhaduje potenciál VTE v ČR na 6000 GWh ročně. 9 Pro rok 2020 zde existuje předpoklad existence 743 MW větrných zdrojů, které při průměrné době využití 2100 hodin ročně představují přibližně 1560 GWh energie ročně. 10 Fotovoltaické elektrárny Ještě před pár lety se elektřině z fotovoltaických panelů nepřisuzoval velký význam. Predikce z roku 2008 odhaduje, že v roce 2010 by mohly FVE vyprodukovat okolo 159 GWh energie. O dalších 10 let později se kalkuluje s hodnotou 980 GWh. 11 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných 5 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok ERÚ, MPO, MŽP, Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Tamtéž 10 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, 2010, vlastní výpočty autora 11 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

12 zdrojů vydaný v létě 2010 Ministerstvem průmyslu a obchodu (NAP) již počítá pro rok 2020 s 1695 MW instalovaného výkonu FVE a přibližně s 1726 GWh vyrobené energie. 12 Problematika FVE je v ČR poměrně žhavým tématem. Díky sérii špatných legislativních rozhodnutí a následného solárního boomu se v ČR podařilo během let kapacitu FVE téměř 30x zvýšit. Výsledek je takový, že k bylo instalováno celkem provozoven o celkovém výkonu 1953 MW. To je již o 15% více než byl plán MPO na rok ERÚ ani Statistický úřad zatím nezveřejnili přesná čísla za loňský rok, ale pokud bychom počítali se stejnou výkoností na 1 MW instalovaného výkonu jako v roce 2010, dostali bychom se v roce 2011 k číslu 2597 GWh vyrobené energie z FVE. 14 Pokud zde tedy existovaly odhady několika expertních skupin, které shodně uváděly potenciál FVE v ČR na úrovni okolo 1700 GWh 15, je nutno dodat, že kapacity, které tyto expertní skupiny označily jako bezpečné a přenosovými soustavami zvládnutelné, byly již výrazně překročeny, a to navíc o dobrých 10 let dříve. Biomasa Posledními zdroji energie ze skupiny OZE, které v českých podmínkách stojí za zmínku jsou biomasa a bioplyn. Bioplyn je produktem anaerobního vyhnívání biomasy. Přesto, že v jiných zdrojích mohou být tyto 2 složky odděleny, v této práci jsou řazeny do jedné kategorie. V rámci tzv. Pačesovy zprávy existuje velmi přehledný výpočet potenciálu biomasy v ČR. Ve stručnosti se dá říci, že celkový potenciál biomasy v ČR činí přibližně 276 PJ, kde pravděpodobné rozložení mezi výrobu elektřiny, tepla a biopaliva odhaduje potenciál pro elektroenergetiku přibližně 13 TWh. V rámci této kalkulace je zachován požadavek Ministerstva zemědělství týkající se potravinové bezpečnosti a dále jsou vyčísleny jednotlivé složky potenciálu zemědělské, lesní a zbytkové biomasy. 16 NAP MPO počítá s biomasou jakožto 12 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. 14 SIUDA J., Fotovoltaika v ČR, seminární práce; ERÚ; vlastí výpočty autora. Podle čísel ČEPS a.s. by to mělo být okolo 1718 GWh, jenže ČEPS sám u této statistiky udává, že se jedná o jejich odhad. 15 Studie EGÚ Brno, a.s. z roku 2010 uvádí, že maximální výkon neřízených zdrojů (FVE a VTE) by v roce 2012 neměl přesáhnout 1650 MW. 16 PAČES V. A KOL., Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

13 s majoritním zástupcem na poli OZE. Pro cílový rok 2020 je zde kalkulována hodnota 6165 GWh, což představuje necelých 50% teoreticky využitelného potenciálu tohoto zdroje. 17, Evropská unie ve vztahu OZE Energetika je v současném světě základním stavebním pilířem všech ekonomik světa. Samotné kořeny Evropské unie jsou spojeny výlučně s tímto tématem. Také proto patří energetická politika v Bruselu k hlavním prioritám. ČR, jakožto člen EU je povinna tuto primární legislativu přejímat a naplňovat. V souvislosti s podporou OZE je často zmiňované také téma tzv. chytrých sítí neboli Smart grids (SG). Ač ne tak detailně, i tato tématika je v práci rozebírána. Politika EU týkající se OZE EU disponuje vlastní politikou zaměřenou na OZE od roku 1997, kdy byla vydána Bílá kniha komise, nesoucí název Energy for the future: renewable sources of the energy. Do té doby byla politika OZE uplatňována v rámci agendy na ochranu klimatu. 19 V této knize je poprvé vysloven cíl tehdejší EU15 na zvýšení podílu OZE na hrubé spotřebě energie společenství na 12% do roku Další pokrok ve tvorbě společné evropské energetický politiky přináší Zelená kniha, která byla předložena Evropskou komisí v roce Tato kniha byla posléze v letech 2007 a 2008 několikrát přezkoumána EK v tzv. balíčcích 22, z nichž mezi nejvýznamnější patří 3. liberalizační balíček návrhů právních předpisů v oblasti energetiky z roku Zde je zejména důležité opatření týkající se tzv. vlastnického unbundlingu tedy oddělení výrobce el. energie od přenosových soustav. 23 V návaznosti na summit EU, kde byly stanoveny politické vize v oblasti OZE, byla Evropskou komisí (EK) navržená směrnice stanovující jednotlivé dílčí cíle 17 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, Za předpokladu, že bychom uvažovali odhad potenciálu a rozložení využití biomasy dle Pačesovy zprávy. 19 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, White paper - Energy for the future: renewable sources of energy, [COM(97) 599], EVROPSKÁ KOMISE, Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, EVROPSKÁ KOMISE, An energy policy for Europe, ÚŘAD VLÁDY ČR, [online], [cit ], URL: 5

14 pro členské státy a také celkový závazný cíl zvýšení podílu výroby energie z OZE na 20% do roku Přiložená studie označila tento cíl jako ambiciózní a nelehký, ale přesto proveditelný. Dohromady s plánem na snížení emisí skleníkových plynů a politikou energetické efektivnosti se zrodila známá agenda Tento velmi ambiciózní plán obsahuje 3 hlavní cíle: 25 zvýšit podíl OZE na celkové spotřebě energie ve společenství na 20% zvýšení energetické účinnosti o 20% snížení emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání s hladinou roku V březnu roku 2010 navázala EK svým sdělením na tzv. Lisabonskou strategii, která právě tímto rokem skončila. Nová strategie s názvem Evropa 2020 navazuje na předešlou agendu a zohledňuje nedávné ekonomické otřesy během finanční krize letech Jako východisko zde komise vidí nutnost kolektivního jednání, které by mělo napomoci vyjít z krize silnější než na začátku. V rámci této strategie je zahrnuto hned několik dílčích politik a programů. Co se týče OZE, je důležité zmínit, že mezi hlavními cíli strategie Evropa 2020 bylo zachováno úspěšné dokončení cílů stanovených v rámci agendy Legislativa EU týkající se OZE Jedním z prvních legislativních aktů EU týkajících se OZE je Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES, tzv. Směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Tato direktiva navazuje na Bílou knihu komise Energy for the future: renewable sources of the energy z roku 1997 a jednotlivým státům tehdejší EU15 stanovuje cíle na zvýšení podílů energie vyrobené z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny do roku Pro tehdejší společenství jako celek byla vypočítána hodnota 22,1%. 27 V návaznosti na pozdější úpravy energetické politiky EU (Zelenou knihu EK z roku 2006, následné reformní balíčky a hlavně vytvoření agendy ) byla výše uvedená direktiva přepracována a publikována v červnu 2009 jako 24 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÁ KOMISE, Boj proti změně klimatu, [online], [cit ], URL: 26 o 30% pokud budou podmínky příznivé a EU budou následovat další země OECD 27 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2001/77/ES, článek 3, bod 4 6

15 směrnice 2009/28/ES. Evropští zákonodárci zde zpracovali první z trojce dvacítek agendy v praxi 28, čímž de facto pouze upravili a rozšířili povinnosti plynoucí ze směrnice z roku V rámci textu je rozebíráno několik různých témat, jako například stanovení národních cílů výroby energie z OZE do roku 2020, národní akční plány, kooperační mechanismy, kritéria pro biopaliva, atd. 29 Stanovení národních cílů pro rok 2020 Evropská unie stanovila pro každý členský stát množství energie, které musí být do roku 2020 vyráběno z OZE. Toto množství je definováno jako procento hrubé konečné spotřeby energie, které se v jednotlivých členských státech vypočte jako procento: 30 a) hrubé konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie b) hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění a chlazení c) konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Zde je třeba zdůraznit první velkou změnu oproti legislativě z roku 2001, kde byly cíle v energii z OZE definovány pouze jako procento z hrubé spotřeby elektrické energie. V návaznosti na agendu bylo stanoveno, že v rámci EU27 by podíl OZE měl dosahovat 20% hrubé konečné spotřeby energie. Jelikož některé státy již v roce 2005 tuto podmínku bez problémů plnily (Švédsko, Finsko, Rakousko, ) a naopak v případě jiných států by díky jejich geografickým podmínkách byl tento cíl technicky nedosažitelný (Malta, Kypr, Nizozemí, ) byly odborníky z Evropské komise stanoveny pro všechny země EU jejich potenciální hodnoty zdrojů OZE, dosažitelné do roku Ty byly ještě přepočítány dle HDP/obyvatele. Pro Českou republiku byl stanoven závazek ve výši 13% vyrobené energie z OZE do roku 2020, zatímco potenciál leží dle EK na 20%. 28 V rámci textu je zmíněn i bod zvýšení energetické účinnosti o 20%, legislativa týkající se opatření podporující tento cíl je zahrnuta spíše ve směrnicích 2002/99/ES (O energetické náročnosti budov), 2005/32/ES (Stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů) a 2006/32/ES (O energetické účinnosti koncového uživatele a o energetických službách) 29 OBERTHÜR S., The New Climate Policies of the European Union, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, Článek 5 7

16 Distribuční a přenosové sítě V rámci směrnice 2009/28/ES, článku 16 je pro pozdější poznatky důležité zdůraznit dva body, které se týkají distribučních a přenosových sítí. 1. Téma úprav distribučních a přenosových síti je zahrnuto pouze velmi obecně. Odst. 1. praví, Členské státy učiní potřebné kroky k rozvoji rozvodné a distribuční infrastruktury, inteligentních sítí, skladovacích kapacit a elektrické soustavy tak, aby se umožnilo bezpečné provozování elektrické soustavy, 31. To je v rámci nutnosti obnovy rozvodné sítí vše. 2. Dále se praví, Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav dávali při spouštění zařízení na výrobu elektřiny přednost výrobním zařízením využívajícím obnovitelné zdroje energie, pokud to bezpečné provozování vnitrostátní elektrické soustavy umožňuje, 32. Tato formulace jasně upřednostňuje odběr energie vyráběné z OZE a má proto významnou roli na stabilitu celé přenosové a distribuční soustavy. 1.4 Česká legislativa Většina důležitých zákonů týkajících se energetiky je do českého právního řádu převzata z primárních legislativních aktů EU, tedy nařízení a směrnic. V případě OZE se jedná o směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES a 2009/28/ES. Ačkoli první z nich byla přijata několik let předtím, než ČR vůbec vstoupila do EU, byli jsme zavázání implementovat ji do našeho právního řádu. Přijetím zákona č. 280/2005 Sb. ČR tomuto závazku dostála. V rámci tohoto zákona byl stanoven indikativní cíl podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8% do roku Druhá ze směrnic, 2009/28/ES, navazuje na ekologicko-energetickou politiku EU a rozšiřuje cíle stanovené do roku 2020 i na nově přistoupivší země. České republice byla stanovena hodnota ve výši 13% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V návaznosti na tuto direktivu byl ministerstvem průmyslu a obchodu sestaven tzv. Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE (NAP), který navrhl cíl podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ve výši 13,5% 34. V případě elektrické energie byl cíl stanoven na 14,3% OZE z hrubé konečné 31 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA, Směrnice 2009/28/ES, článek 16, odts. 2, bod c). 33 VLÁDA ČR, Zákon č. 180/2005 Sb., (O podpoře a využívání obnovitelných zdrojů), 1, odst. 2, písmeno d) 34 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE,

17 spotřeby elektřiny v ČR. Tabulka 2 poté vyjadřuje absolutní hodnoty jednotlivých složek. Tabulka 1 Národní cíl pro rok 2020 a odhadovaný vývoj energie z obnovitelných zdrojů při vytápění a chlazení, výrobě elektřiny a v dopravě (%) OZE V&CH (1) 8,4 10,2 11,6 13,1 14,1 OZE E (2) 4,5 7,4 10,9 12,9 14,3 OZE D (3) 0,1 4,1 5,2 7,1 10,8 OZE celkem 6,1 8,4 10,1 11,8 13,5 Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 (1) Podíl OZE při vytápění a chlazení (2) Podíl OZE při výrobě elektřiny (3) Podíl OZE v dopravě Tabulka 2 Odhad celkového příspěvku (instalovaný výkon, hrubá výroba elektřiny), jímž každá technologie OZE přispěje v ČR k dosažení cílů pro rok Druh OZE MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh Vodní Geotermální ,4 18,4 4,4 18,4 Solární Větrná Biomasa Celkem Zdroj: Národní akční plán ČR pro výrobu energie z OZE, MPO, 2010 Jelikož celý koncept rozvoje OZE je velmi nákladný po všech stránkách, od začátku se v rámci politiky podpory OZE počítá s účastí soukromých investorů. Forma a výše podpory, kterou by měly členské státy investicím do OZE poskytovat, byla jedna z věcí, kterou přenechal Brusel na vládách jednotlivých zemí. V případě ČR byl tímto pověřen Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož úkolem je, krom jiného, každoročně vyhodnocovat a upravovat výkupní ceny elektrické energie vyrobené z OZE. Díky špatně nastavené legislativě nemohl ovšem ERÚ upravit výkupní ceny energie o více než 5% ročně. Tento fakt vedl k velmi silnému nárůstu počtu výroben FVE v letech 2009 až Z tabulky 3, která zobrazuje výkupní ceny energie, je jasně vidět, že oproti ostatním technologiím byly FVE od roku 2006 velmi silně dotovány. Důvod je ten, že náklady na výstavbu FVE byly v té době relativně vysoké a ERÚ byl dle 9

18 NAP MPO povinen nepřímo garantovat návratnost investice v horizontu 20 let. 35 Kromě značně zvýšených nákladů na výrobu el. energie, kde hrozilo zdražení pro koncové uživatele v řádu % 36, zde existovala také hrozba přetížení přenosové soustavy a následný blackout 37. Celkem bylo totiž garantováno přes 8000 MW přístupů, kde kdyby došlo k úplnému naplnění této kapacity, tak nebylo by možné zajistit bezpečný chod elektrické soustavy. 38 Z tohoto důvodu přišla první reakce na tento problém v únoru 2010, a to ze strany provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS a.s., která vyzvala distributory, aby zastavili povolování nových žádostí o připojení FVE do svých sítí. Tato situace je také známá jako tzv. STOP-STAV. ČEPS byl za toto rozhodnutí značně kritizován, hlavně ze strany České fotovoltaické průmyslové asociace, která oponovala svou studií o prospěšnosti FVE na distribuční sítě. 39 Tabulka 3 vývoj výkupních cen el. energie z obnovitelných zdrojů [Kč/kWh] Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok Fotovoltaické el. Větrné el. El. z biomasy* Malé vodní el ,04 2,60 2,52 2, ,20 2,46 2,93 2, ,46 2,46 3,38 2, ,46 2,46 4,21 2, ,89** 2,34 4,49 2, ,25** 2,23 4,58 3, ,50*** 2,23 4,58 3, ,16*** 2,23 4,58 3,19 Zdroj: Energetický regulační úřad, Cenová rozhodnutí číslo 10/2004, 10/2005, 8/2006, 7/2007, 8/2008, 4/2009, 5/2009, 2/2010, 7/2011 * platí pro kategorii O1, kde se spalují účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, traviny nebo rychle rostoucí dřeviny, v kategoriích O2, O3, kde se spalují odpady, jsou výkupní ceny nižší ** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw jsou ceny nepatrně nižší) *** platí pro zdroje s výkonem do 30 kw (nad 30 kw a nad 100 kw jsou ceny výrazně nižší), rychlý pokles hodnot je vysvětlen změnou legislativy 35 MPO, Národní akční plán České republiky pro energii vyrobenou z OZE, TUREK O., Energetická alternativa EU: obnovitelné zdroje (fotovoltaika), Diplomová práce, ČESKÁ AGENTURA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, Status of photovoltaics, Nakonec byla realizována přibližně čtvrtina tohoto objemu (2000 MW) 39 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 10

19 Následně se k řešení problému FVE připojili i politici, kteří upravili kritizovaný zákon č. 180/2005 Sb. Od byla zavedena opatření, která dovolují ERÚ snížit za určitých podmínek výkupní ceny energie o více než 5 % ročně. Dále byla uvalena srážková daň ve výši 26 % na výnosy z určitých typů FVE, zrušeny daňové prázdniny atd. 40 K nejaktuálnějším informacím týkajících se OZE v ČR patří stanovisko předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové, že ERÚ by měl nejpozději od roku 2014 úplně zastavit podporu OZE v ČR. Jako důvody pro toto rozhodnutí uvedla paní předsedkyně vysoké náklady, které jsou s podporou OZE svázány, a které již nejsou pro ČR ekonomicky únosné. Jenom v roce 2012 by měla podpora OZE stát okolo 38,4 mld. Kč. Jako další důvod uvádí Vitásková fakt, že alespoň některé z technologií OZE by měly být již v dohledné době schopny fungovat i bez podpory. Proti tomuto stanovisku se samozřejmě ohradily některé ekologické organizace, které naopak výrobu energie z OZE podporují VLÁDA ČR, Novela zákona č. 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), FINANČNÍ NOVINY, [online], [cit ], URL: 11

20 2 Současná podoba a výzvy přenosové soustavy ČR (Smart grids) 2.1 Dnešní přenosová soustava Aby bylo možno vysvětlit, kde narážejí dnešní přenosové a distribuční soustavy na svá technická omezení a jak je možno je modernizovat, je potřeba nejdříve pochopit principy fungování současné soustavy. Tedy konkrétně, jaké subjekty na současném trhu působí, za co jsou zodpovědné a hlavně, jakým způsobem byla dnešní rozvodní síť konstruována. Energetika patří k oborům, který vždy byl ovládán omezeným počtem velkých firem, ať už státních či soukromých. Podoba uspořádání trhu s elektrickou energií tak jak ho známe dnes, je nutně podřízena evropské legislativě, konkrétně se jedná o Směrnici 2009/72/ES, která definuje subjekty následovně: 42 Výrobce - fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu. Výroba je v ČR zajišťována z většiny společností ČEZ a.s., která vyrábí přibližně 71,5% veškeré elektřiny v ČR. 43 Přenos - přeprava elektřiny soustavou o velmi vysokém (400 kv) a vysokém (220 kv) napětí za účelem dodávek distribučním podnikům nebo konečným spotřebitelům, avšak s vyloučením dodávek samotných. Provozovatel přenosové soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy a za řízení rovnováhy toků v síti včetně mezinárodní spolupráce. V ČR je provozovatelem přenosové soustavy státní společnost ČEPS a.s.. Distribuce - je přenos elektřiny soustavou vysokého, středního a nízkého napětí (110 0,23 kv), za účelem dodávek zákazníkům, avšak bez dodávek samotných. Provozovatel distribuční soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy. V ČR existují 3 významní distributoři el. energie, společnosti ČEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s. a PRE distribuce a.s., které zajišťují dodávky el. energie na předem 42 EVROPSKÝ PARLAMENT, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, článek 2 43 ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR za rok

21 vytyčeném území. Jelikož se nutně jedná o trh ovládaný monopolem, jsou poplatky za distribuci regulovány formou cenových rozhodnutí ERÚ. Obrázek 1 Distributoři el. energie v ČR Zdroj: TZB-INFO.CZ, Dodavatel - je fyzická nebo právnická osoba, která prodává konečným zákazníkům el. energii. Kromě velkých společností jako je ČEZ, E.ON a PRE, působí na českém trhu ještě další necelé 2 desítky alternativních dodavatelů. 44 Operátor trhu s elektřinou (OTE) - v podmínkách ČR se jedná o stejnojmennou společnost, která zajišťuje spotový trh. Činnost OTE byla v roce 2008 úzce propojena s činností nově založené Energetické burzy Praha (PXE), která zajišťuje obchodování s futures kontrakty na el. energii s fyzickým dodáním. 45 Principy provozu dnešní rozvodné soustavy centralizovaný model Elektrická síť, tak jak ji známe dnes, byla postavena a je koncipována na základě tzv. centralizovaného systému. Tento princip se velice zjednodušeně dá charakterizovat následovně. V rámci ČR existuje několik málo zdrojů el. energie, které disponují obrovským výkonem v řádech stovek až tisíců MW. Z těchto zdrojů je pomocí vedení energie rozváděna na vzdálenosti i stovek kilometrů daleko ke konečným spotřebitelům. Z jednoho zdroje tedy vychází řádově několik vedení velmi vysokého napětí 400 kv, které se postupně rozvětví až k jednotlivých spotřebičů o napětí 0,23 kv. 46 Stejný princip distribuce 44 CENYENERGIE.CZ, [online], [cit ], URL: 45 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Je zde ještě rozdíl mezi přenosovou a distribuční soustavou. První z nich je axiálního charakteru a zajišťuje dálkový přenos energie mezi klíčovými uzly. Distribuční síť zajišťující dodávky zázazníkům je naopak paprskového charakteru. 13

22 najdeme ve všech energetických odvětvích (těžba a zpracování ropy a zemního plynu, teplárenství,...). Ve vztahu k elektrické energii a ČR konkrétně vypadá řetězec následovně: Výroba Přenosová soustava Distribuční soustava Dodavatel Odběratel Centralizovaný model výroby a distribuce energie se může jevit jako funkční a spolehlivý, což v zásadě je. Přesto je důležité zde upozornit na některé negativní prvky, které se v rámci tohoto uspořádání mohou objevit. 47 Změna struktury zdrojů Model centralizované soustavy byl vytvořen na základě zdrojů s regulovatelným a konstantním objemem výroby. Tomuto konceptu vyhovují tedy pouze tepelné, jaderné a vodní elektrárny. Naopak zdroje malého rozsahu s proměnlivou a obtížně predikovatelnou výrobou (FVE a VTE) jsou sice i do tohoto modelu zapojitelné, ale tím mění jeho podstatu na decentralizovaný, což si žádá některé úpravy. Zranitelnost při mimořádných událostech Další často uváděnou slabinou centralizovaného modelu je jeho zranitelnost při výpadku klíčové části systému. Taková situace může nastat při náhlém výpadku jednoho ze zdrojů (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo přerušení některého z klíčových vedení (např. vichřicí). Tato vlastnost ale není v případě decentralizovaného modelu úplně odstraněna, jelikož i zde hrozí přerušení vedení či rozsáhlý výpadek výkonu zdroje určitého typu. Dovozní závislost a cenová nejistota Velkokapacitní zdroje energie jsou často založeny na fosilním nebo jaderném palivu. Pokud země nedisponuje dostatečnými zásobami energetických surovin, výsledkem je alespoň částečná dovozní závislost na těchto zdrojích. Z toho vyplývá i obava z rostoucích cen a případného vyčerpání zásob těchto zdrojů. Principy řízení regulační energie v centralizovaném modelu Jedním z hlavních úkolů ČEPS a.s. je zajištění stálé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou pří zachování pravidla N-1. Toto pravidlo říká, že energetická soustava (ES) jako celkem by měla zůstat v normálu při výpadku jakéhokoliv 47 EDICE APEL, Energie nadosah, Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky, Praha-Brno,

23 jednoho prvku (vedení, elektrárenského bloku, ). K tomu se používají tzv. Podpůrné služby (PpS), které korigují velikost spotřeby a výkon výroby. PpS jsou služby, které nakupuje ČEPS od subjektů připojených k elektrické soustavě na základě vzájemných dohod a smluv. PpS se dělí na: 48 Primární regulace frekvence bloku Jedná se o automatickou funkci, spočívající v přesně definované změně výkonu zdroje, která zajišťuje regulaci frekvence výroby. Sekundární regulace výkonu bloku V rámci sekundární regulace musí být elektrárenský blok schopen změnit velikost své výroby směrem nahoru nebo dolů podle pokynů dispečinku ČEPS. Ke změně musí dojít nejpozději do 10 minut od vydání pokynu. V současné době se velikost sekundární regulace v ČR udržuje na úrovni okolo 320 MW. 49 Terciální regulace výkonu bloku V případě terciální regulace se opět jedná o změnu výkonu bloku na základě pokynu dispečinku ČEPS. Existují dva druhy terciální regulace, a to kladná (TR+) a záporná (TR-). V případě TR+ se jedná o zvýšení výkonu bloku, u TR- o jeho snížení. Tento typ výkonu je většinou dostupný do 30-ti minut od požadavku dispečinku a započítává se do něho kromě regulace bloků také zahraniční výpomoc, 10-ti a 15-ti minutová rychle startující záloha, dispečerská záloha a další. Současná hodnota terciální výkonové rezervy je asi 350 MW. 50 V současné době je regulační rozsah výkonových záloh koncipovány tak, že dispečink ČEPS by měl být schopen zvládnout náhlý výpadek zdrojů o velikosti řádově 1000 MW (blok JE Temelín). V případě, že by správce přenosových soustav nebyl schopen udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, hrozí možnost vzniku rozsáhlých výpadků energie. Tento stav zažila například Itálie v roce 2003, kdy byla postižena celá země na přibližně 12 hodin ČEPS a.s., Jednotlivé kategorie PpS, [online], [cit ], URL: 49 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Tamtéž (ČEPS a.s. 2011) 51 s vyjímkou několika málo ostrovů 15

24 Alternativa k dnešnímu systému decentralizovaný model Alternativou k výše popsanému modelu je tzv. decentralizovaný systém. V případě výroby a přenosu el. energie to znamená, že v rámci soustavy existuje vedle několika standardních velkých zdrojů poměrně velký počet malých zdrojů energie. Ty představují hlavně FVE, VTE, malé vodní elektrárny a kogenerační jednotky. Tento model je tedy z velké části spojen s OZE. V návaznosti na to zde dochází k tomu, že v rámci politiky podporující větší začlenění OZE do energetického mixu je nepřímo podporován EU i decentralizovaný model distribuce el. energie. Decentralizovaný model přenosu a distribuce el. energie je mnohem složitější než jeho předchůdce. V praxi se jedná o kombinaci centrálních zdrojů, které jsou doplněny lokální výrobou. Konkrétně v případě elektrické energie, je třeba navrhnout přenosovou a distribuční soustavu tak, aby byla schopna inteligentně řídit toky energie v rámci sítě. Tento koncept je známý jako Smart Grids (SG). Postavení OZE v energetické soustavě a jejich dopady na cenu el. energie OZE představují v rámci decentralizovaného modelu několik výhod, které odbourávají negativní prvky centralizovaného systému. Patří mezi ně hlavně: Částečné snížení závislosti na zdrojích Prakticky nulová cena paliva 52 Snížení rizik při výpadku jednoho prvku 53 Snížení ztrát z přenosu na dlouhé vzdálenosti Na straně druhé je třeba zmínit pro tuto chvíli alespoň: závislost na okamžité disponibilitě primární energie 54 nesrovnatelně vyšší náklady na výrobu energie nepredikovatelnost výroby I přesto, že palivo FVE a VTE je prakticky zadarmo, jsou jejich náklady na výstavbu ve srovnání s životnosti 55 tak vysoké, že je nutné výrobu z těchto 52 V případě FVE, VTE a VE 53 Je sice pravda, že odstavení jedné větrné turbíny nemá skoro žádné důsledky, ovšem je třeba brát v potaz fakt, že větrně turbíny se neodstavují po jedné. Naopak, většinou vítr buďto fouká nebo nefouká. Prakticky se tedy OZE chovají v rámci regionů jako jeden velký zdroj, který buď energii vyrábí nebo ne. Něco mezi, by logicky nemělo neexistovat. Problematice variability OZE se budou věnovat další kapitoly práce. 54 V případě FVE a VTE je to de facto závislost na počasí (slunečního svitu a rychlosti větru) 16

25 zdrojů silně dotovat. Jinak řečeno, bez státní podpory nemohou v současné době téměř žádné OZE fungovat. Toto je hlavní argument odpůrců OZE, kteří poukazují na fakt, že elektřina z těchto zdrojů je už ve své základní verzi až několikanásobně dražší než elektřina z ostatních zdrojů. Dalším negativem některých typů OZE je jejich nepredikovatelnost. Tento problém má 2 roviny. 1) Je nutné mít v záloze dostatečné množství regulačního výkonu pro případ, že by díky výkyvům počasí OZE vyráběly málo nebo moc energie. Jelikož pro úspěšné fungování elektrické soustavy je nezbytné, aby se v každém okamžiku výroba rovnala spotřebě, jsou odchylky na obě strany krajně nežádoucí. Nutnost držení regulačních výkonů stojí značné finanční prostředky, jejichž výše se v ČR pohybuje v řádek mld. ročně. 56 Rozšiřování OZE na našem území bude mít za následek nutnost držení většího množství regulačních výkonů, konkrétně sekundární a terciální zálohy. Studie ukazují, že v případě rozšíření VTE na úroveň 800 MW 57 instalovaného výkonu by se v podmínkách ČR mohlo jednat o navýšení ceny energie až o částku okolo 1,1 Kč/kWh. Tato hodnota by představovala náklady na držení a čerpání regulační energie. 58 Přestože některé předpoklady této studie jsou dnes již vyvratitelné 59 a výše uvedené číslo tedy nemůžeme považovat za relevantní, stále se jedná o zajímavou ilustraci zvýšených nákladů na provoz tohoto typu zdroje. 2) Zvýšená volatilita výroby OZE má negativní důsledky pro přenosovou a distribuční soustavu. Ačkoliv tato problematika je podrobněji analyzována až v kapitolách 3.1 a 3.3, předpokládejme již nyní, že pro další rozvoj OZE je nutné značným způsobem přestavět současnou přenosovou a distribuční síť, zejména investovat do nových metod a systémů řízení toků v těchto sítích. Výše těchto investic se odhaduje ve výši až 500 mld. EUR životnost udaná v jednotkách energie, kterou jsou schopny tyto zdroje za dobu své technické životnosti vyprodukovat 56 DAVID ELLIOTT, Sustainable Energy Opportunities and Limitations, 2007, vlastní výpočty autora 57 V současné chvíli okolo 200 MW (Energetický regulační úřad 2010) 58 RYVOLOVÁ I, ZEMPLINEROVÁ A, Ekonomie obnovitelných zdrojů energie příklad větrné energie v České republice, Došlo ke změně legislativy, scénář 800 MW je značně nadsazený (NAP plánuje 600 MW do 2020), nejsou brány v potaz nové možnosti řízení bilance energie v sítích. 60 Odhady hovoří o částkách v řádech okolo 200 (Evropská komise, 2010) až 500 miliard EUR (Bio Intelligence 2008) do roku 2020 v rámci EU 17

26 Je třeba si uvědomit, že náklady na výrobu energie z OZE se nutně nerovnají vzorci výkupní cena cena na trhu! Dalšími faktory zde budou náklady na regulační a záložní výkony a nutnost přestavby přenosových sítí. Dopady OZE na přenosové a distribuční sítě V rámci decentralizovaného modelu zdrojů není principiálně problém v tom, že by mělo být místo jednoho velkého zdroje připojeno tisíc malých. Mnohem větší rizika plynou ze samotné povahy OZE 61, jejichž aktuální výkon je silně závislý na počasí. Obecně můžeme vlivy počasí zobecnit na rychlost větru ve výšce okolo 100 m nad zemí, intenzitu slunečního záření 62, sklon slunečních paprsků a teplotu. Díky různým technologiím, typům instalace a lokalitám kde se OZE nacházejí, je relativně obtížné sestrojit přesnou předpověď produkce energie z těchto zdrojů. Přesto je hlavně ČEPS nucen tyto modely na základě předpovědí počasí sestavovat a poté jim přizpůsobovat ostatní parametry a prvky sítě. O vlivu OZE na přenosové a distribuční soustavy se z počátku jejich instalací vedly velké diskuze. Tento problém je stále mnohými ekologickými organizacemi označován jako marginální. V rámci studie společnosti EGÚ Praha Engineering a.s. je dokonce vliv FVE na přenosovou soustavu hodnocený jako pozitivní, jelikož přibližuje výrobu spotřebě. 63 Proti tomuto konkrétnímu bodu studie se v zásadě nedá nic vytknout. Přesto je důležité si uvědomit, že přiblížení výroby spotřebě je sice pozitivní prvek FVE, ale nic to nemění na původním problému, kterým jsou nepredikovatelné nárůsty nebo výpadky výkonu. Analýza provedená v dalších kapitolách této práce jasně dokazuje, že dopady zavádění OZE na energetický systém jsou značně negativní. Hlavními důvody jsou obtížná predikovatelnost výroby a nulová ovladatelnost těchto zdrojů. Jak výrazně se může predikce ČEPS odchýlit od skutečnosti ukazuje následující graf. Červená parabola znázorňuje predikci předpovídající výkon FVE pro konkrétní den, žlutá křivka je potom skutečný výkon. Přibližně do 08:00 se predikce úspěšně naplňovala. V průběhu dopoledne se oproti odhadům poněkud 61 Hlavně zdroje fotovoltaické a větrné. U vodních elektráren a zdrojích založených na biomase je tento problém prakticky zanedbatelný. 62 Zde hraje roli samotná intenzita slunce, oblačnost, stínění, množství emisí ve vzduchu, atd 63 EGÚ PRAHA ENGINEERING A.S., Odborná analýza, 2010, vypracováno pro: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, [online], [cit ], URL: 18

27 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 více zatáhlo, což způsobilo výpadek téměř 400 MW, které musely být čerpány z výkonových rezerv. Sekundární výkonová rezerva v ČR nabývá velikosti okolo MW. Muselo tedy dojít k částečnému nasazení terciální zálohy. 64 Vliv FVE na aktivaci PpS Graf 3 Vliv FVE na aktivaci PpS MW 800 TR-_nákup SR-_nákup TR+_nákup SR+_nákup Vyrovnávací trh Atomaticky aktivované (SR, V tava) Manuálně aktivované (TR±, QS,DZ atd) FVE Zdroj: ŠULA M., Prezentace ČEPS a.s.: Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické -700 bezpečnosti ČR, 12. Energetický kongres ČR, Praha, 2012 Ačkoliv se v tomto konkrétním případě nic závažného nestalo, musely být ve značné míře čerpány záložní zdroje. Pokud by v té době došlo k výpadku dalšího zdroje (odstavení bloku jaderné elektrárny) nebo by se objevil energetický deficit v sousední zemi, museli by dispečeři přenosových soustavy řešit již relativně zásadní problém. Je tedy nasnadě otázka, zda by ČEPS neměl při takto vysokém množství OZE navýšit hodnoty nakupovaných PpS. Z energetického hlediska by to bylo samozřejmě bezpečnější, z ekonomického by se to projevilo v cenách el. energie. Výše popsané argumenty pro nutnost držení většího regulačního výkonu jsou v současné době velmi dobře řešeny nákupem výkonu na vyrovnávacím trhu s regulační energií, případně mezinárodní spoluprací. Z tohoto důvodu 64 ŠULA M., Stabilita přenosové soustavy nutná podmínka energetické bezpečnosti ČR, prezentce při příležitosti 12.energetického kongresu ČR, Praha,

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Seminář IVD 16. 3. 2016, Praha Výhled nákladů na podporu do roku 2020 skutečnost skutečnost skutečnost odhad odhad odhad odhad odhad NÁKLADY (mil. Kč) 2013 2014

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR Josef Fantík Obsah Bilanční rovnováha PpS a OZE Limit Bilanční rovnováha - rovnovážný stav Regulovatelné zdroje Ostatní zdroje OZE ES ČR Rovnováha Spotřeba Continentální

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR EU a ČR Náměstek ministra 1 Evropská energetika na rozcestí Trh budovaný od poloviny 90tých let se rozpadá Klasický model : struktury zdrojů, cenotvorby

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje Dle zákona

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. Nano Energies 2016 Možné úspory při volbě dodavatele energií Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. Obsah Zelená elektřina Uvědomělé chování jedinců i firem Náklady na elektřinu a jejich optimalizace Skladba ceny elektřiny

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové možnosti využití elektřiny z obnovitelných zdrojů Přímý prodej elektřiny výrobcem

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více