Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 2/2012

2 European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na širší oblast témat sociálních věd. Preferována jsou zejména témata interdisciplinárního charakteru a témata s mezioborovým přesahem svého využití. Cíleně je také podporována publikační činnost mladých vědeckých pracovníků a odborných prací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Všechny publikované vědecké práce jsou také veřejně dostupné na stránkách European Offroads of Social Science is a peer reviewed scientific journal aimed mainly at publishing social science papers either containing views of multiple branches of science or leading to an application within the realms of multiple areas of interest. We encourage young researchers into publishing with us and prefer papers based on international collaboration. All works published are also freely available on-line at Redakční rada časopisu: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Metropolitní univerzita Praha doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Šéfredaktor: Ing. David Leiss Vysoká škola ekonomická v Praze

3 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt Zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy i v rovině mezinárodní. Nástroje a opatření hospodářské politiky státu mají právní povahu, což v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů zvyšuje úlohu mezinárodních smluv. Na jejich tvorbě se podílí i mezinárodní organizace, mezi nimi významnou měrou i WTO. Za její účasti počet uzavřených mnohostranných smluv a především jejich obsahový význam opravňují vymezení práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva. K tomuto závěru přispívá fakt, že vedle práva hmotného je tvoří i úprava řešení sporů vznikajících v souvislosti s plněním uzavřených dohod (právo procesní). Abstract Participation of states in international political and economical relations results in the need to pursue the economic policy simultaneously at the international level. Tools and measures of a state s economic policy have a legal character which improves significantly the role of international treaties in the field of international economic relations. Especially international organisations, and among them also WTO, participate substantially in their creation. The amount of multilateral international treaties accepted in presence of the WTO and especially their content importance give good reason for defining the law of WTO as an independent (or at least separate) branch of international law. The fact that apart from the substantive law it also involves the regulation of disputes resolution emerging with regard to the fulfilment of signed agreements (procedural law) merely contributes to this conclusion. Klíčová slova smlouvy, WTO, právo WTO, řešení sporů Keywords international treaties, WTO, law of WTO, settlement of disputes 24

4 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations 1 Úvod Prohlubující se mezinárodní spolupráce zejména v ekonomické oblasti vede ke zvyšování významu mezinárodních smluv jako jednoho z nástrojů hospodářské politiky státu, a to jak ve vztahu ke státům ostatním, tak ve vztahu k regulaci vztahů podnikatelských subjektů. Jejich rostoucí význam i počet se odráží ve skutečnosti, že se v rámci mezinárodního práva (veřejného) konstituují některá odvětví, mezi nimi i mezinárodní ekonomické právo. Vzhledem k roli, kterou v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů má Světová obchodní organizace (WTO), s přihlédnutím k její aktivitě při vytváření mezinárodních smluv, včetně její činnosti při řešení sporů, se v rámci zmíněného mezinárodního ekonomického práva začíná hovořit o právu WTO. V návaznosti na uvedené, se tento příspěvek zaměřuje nejprve na charakteristiku a typologii mezinárodních smluv, jako nástroje regulace makro a mikroekonomických vztahů. Následně se zabývá právem WTO, a to jak právem hmotným, tak právem procesním, vytvářeným na mnohostranném základě a navazujícím na pozitivní zkušenosti z činnosti GATT. V závěru se zabývá aplikací hmotného práva WTO, včetně specifik při rozhodování sporů. 2 Mezinárodní hospodářská politika a její nástroje Úlohou státu, jako politické a mocí vybavené organizace společnosti, je zajišťovat průběžné a pokud možno co nejméně konfliktní fungování vztahů v rámci ekonomické a sociální struktury dané společnosti. Odrazem či spíše výrazem plnění této úlohy jsou činnosti, které stát vykonává a které jsou zpravidla označovány jako funkce státu. Přes různá dělení funkcí státu a rozdílnou terminologii (Klíma, Schelle, Spirit), lze považovat za nesporné, že jednou z funkcí státu (či její součástí), je ingerence státu do ekonomiky. Hospodářská politika, kterou můžeme definovat jako souhrn cílů, nástrojů a rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech hospodářské reality 1 ), má jak makroekonomický aspekt (zejména v oblasti fiskální a monetární politiky, při ovlivňování míry inflace, míry nezaměstnanosti), tak aspekt mikroekonomický, který vyplývá z toho, že stát přijímá opatření, která působí na chování subjektů (podnikatelů, spotřebitelů), na jejich rozhodování a tím na dílčí i všeobecnou tržní rovnováhu. Nezbytnost zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy nejen v rovině vnitrostátní, ale i v rovině mezinárodní. Za prvořadý cíl mezinárodní hospodářské politiky můžeme považovat překonávání překážek v dosahování požadované efektivnosti, a tím i v dosahování vyváženého rozvoje států i mezinárodního společenství jako celku. Vyjdeme-li z uvedené definice hospodářské politiky a budeme-li uvažovat o nástrojích a opatřeních státu 2 ), resp. o jejich formě, musíme podle našeho názoru dospět k závěru, že všechny nástroje a opatření mají podobu právních aktů. Může se jednat jak o právní akty individuální povahy, zejména akty aplikace práva, tak akty obecně závazné, které jsou pramenem práva. Za jednu z překážek, které ovlivňují cíle mezinárodní hospodářské politiky, je považována rozdílnost právních systémů, resp. právní úpravy. Vycházíme-li z výše uvedeného konstatování o právním charakteru opatření v rámci hospodářské politiky, je zřejmé, že se tím zvyšuje 1 Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie, 3.vydání, Management Press, Praha 2002, ISBN , str samozřejmě na mysli právní stát, tzn. stát, ve kterém se uplatňuje legalita, stát, který charakterizují základní rysy: vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci a demokratický charakter státu. 25

5 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. úloha právních aktů, které směřují k harmonizaci a unifikaci právní úpravy na prvém místě mezinárodních smluv. 2.1 Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouva je obecně definována jako ujednání dvou nebo více subjektů mezinárodního práva (tzn. států, popř. mezinárodních organizací) o jejich vzájemných právech a povinnostech v oblasti jejich suverénní moci (u mezinárodních organizací v mezích jejich pravomocí) (Potočný, Čepelka). Státy, stejně jako mezinárodní organizace, jsou v těchto mezích, nejen subjektem mezinárodního práva veřejného, adresátem jeho norem, ale jsou současně jejich tvůrci (zákonodárci) a vykonavateli. Ačkoli, z definice mezinárodní smlouvy vyplývá, že předmětem její úpravy nejsou vztahy mezi nesuverénními subjekty, mezi fyzickými či právnickými osobami z různých států, má mezinárodní právo veřejné, jeho prameny, zejména pak mezinárodní smlouvy, značný vliv na vnitrostátní právní úpravu celé řady oblastí. Pro právní úpravu ekonomických vztahů při podnikatelské činnosti je jejich význam nesporný. Předně tím, že vytváří právní rámec pro hospodářskou spolupráci států samých a tím následně dávají možnost vytvářet vztahy mezi jejich podnikatelskými subjekty. Za druhé tím, že přímo zakotvují pravidla, která jsou sjednocenou (unifikovanou) právní úpravou vztahů v různých oblastech hospodářské činnosti podnikatelských subjektů. V důsledku toho jsou mezinárodní smlouvy pramenem nejen mezinárodního práva (veřejného), ale stávají se (po provedené transformaci) i pramenem práva vnitrostátního. V tomto kontextu, i z hlediska jejich role jako nástroje hospodářské politiky, můžeme podle předmětu úpravy konstatovat existenci tří základních skupin mezinárodních smluv. Jejich společným rysem je postup jejich sjednávání a přijetí. Ten se řídí Vídeňskou úmluvou o smluvním právu z roku 1969 (vyhláška č.15/1988 Sb.). Na uzavírání smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi bude (po vstupu v platnost) aplikována Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi navzájem z roku Prvou skupinu tvoří mezinárodní smlouvy, které lze označit jako smlouvy klasické. Řadí se k nim ty mezinárodní smlouvy, které v souladu s uvedenou definicí stanovují práva a povinnosti států samých, popř. práva a povinnosti mezinárodních organizací. K takovýmto smlouvám lze počítat mezinárodní obchodní smlouvy, vytvářející zpravidla dlouhodobý právní rámec pro mezinárodní hospodářskou spolupráci, obchodní dohody, obvykle uzavírané na základě a v rámci obchodních smluv, celní a platební úmluvy a smlouvy o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci,. Druhá skupina zahrnuje mezinárodní smlouvy, které obsahují sjednocené (unifikované) přímé normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, tzn. normy zakotvující práva a povinnosti nesuverénních subjektů - právnických či fyzických osob, které v dané oblasti hospodářských vztahů vystupují samostatně a které nesou za své jednání právní odpovědnost. Jsou to smlouvy, které se nejvýznamněji podílí na odstraňování překážek mezinárodního obchodu plynoucích z rozdílnosti právních úprav, zejména podnikatelských vztahů. Příkladem mohou být např. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží sdělení č, 160/1991 Sb., Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) vyhláška č. 11/1975 Sb., Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Montrealská úmluva) - sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Do třetí skupiny lze zařadit mezinárodní smlouvy, které mají smíšený charakter. Jedná se 26

6 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations o smlouvy upravující na jedné straně vztahy mezi státy, na druhé straně zakotvující přímo i určitá práva a povinnosti právnických či fyzických osob vůči státům, a to nejen těm, jejichž jsou příslušníky. K těmto smlouvám v hospodářské oblasti lze zařadit zejména smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o podpoře a ochraně investic. Význam posledně dvou uváděných skupin mezinárodních smluv pro úpravu vztahů, které vznikají při hospodářské spolupráci se zahraničím, vyplývá ze zásady vyjádřené v právní úpravě většiny států, podle níž mají mezinárodní smlouvy, které daný stát přijal a které byly transformovány do jeho právního řádu, přednost před jeho vnitrostátními právními předpisy, resp. před vnitrostátními prameny práva. 3 ) 2.2 Akty mezinárodních organizací Na tvorbě a přijímání mezinárodních smluv se, jak již bylo uvedeno, vedle států významnou měrou v současnosti podílí i mezinárodní organizace. V souvislosti s otázkami podpory a rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů lze připomenout zejména OSN, EU, WTO, ILO. Vedle iniciativní role mezinárodních organizací při tvorbě mezinárodních smluv, vzrůstá význam a podíl aktů, které mohou samy přímo vytvářet. Jejich vytváření v rámci pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, státy mezinárodní organizaci určily, slouží především k naplňování jejích cílů, zejména k vyváženému rozvoji vzájemných vztahů. Jejich adresáty jsou zpravidla samotné mezinárodní organizace a jejich členské státy. Za specifické lze v této souvislosti označit právní akty EU. A to jak z hlediska jejich tvorby, tak z hlediska adresátů. 4 ) 3 Právo WTO Aktivita států již při založení WTO vedla v roce 1994 vedle podpisu Závěrečného aktu zahrnujícího výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání k přijetí několika desítek dohod, deklarací a rozhodnutí, které mají naplňovat cíle této organizace. Ty vymezuje preambule Smlouvy o založení WTO 5, která stanoví: Strany této dohody uznávajíce, že by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti měly být zaměřeny na zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti a vyšší a stále rostoucí úrovně reálného obchodu a efektivní poptávky a na zvýšení výroby a obchodu zbožím a službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveň ochraňovat a zachovat životní prostředí a rozvíjet prostředky k tomu určené tak, aby to bylo slučitelné s jejich potřebami a zájmy, vztahujícími se k různým úrovním ekonomického rozvoje, rozhodnuty vytvořit komplexní, životaschopnější a trvalejší mnohostranný obchodní systém, zahrnující Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Za účel splnění těchto cílů, byl WTO dán prostor pro uzavírání dohod týkajících se podstatného snížení celních sazeb, odstranění ostatních překážek obchodu a odstranění diskriminace v mezinárodních obchodních vztazích. S přihlédnutím k tomu, že ani mezinárodní právo (veřejné) již není jednotným systémem, ale lze je členit, obdobně jako právo vnitrostátní, podle okruhu regulovaných vztahů na odvětví, 3 Srovnej např. čl. 10a Ústavy České republiky 4 Podrobněji např.: Tichý, L. et. al.: Evropské právo, 4. vydání, Praha, C.H.Beck, 2011, s.231 a násl. 5 Sdělení MZV č. 191/1995 Sb. 27

7 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. např. právo mezinárodních organizací, právo smluvní, diplomatické právo, právo mořské apod., začíná se i v teorii (Luff, Jackson) hovořit o právu WTO. 6 ) Opodstatněnost vyčlenění práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva je odůvodňována nejen počtem uzavřených smluv, ale především jejich obsahovým významem, počtem států, které jsou jimi vázány, a v neposlední řadě i tím, že zahrnuje i úpravu řešení sporů vznikajících v souvislosti s jejich plněním. Vzhledem k okruhu a rozsahu vztahů, které dohody WTO upravují lze hovořit jak o hmotném, tak i procesním právu WTO. 3.1 Hmotné právo WTO Hmotné právo WTO představují mnohostranné dohody, které je možné rozdělit do tří základních skupin. 7 ) První, kterou lze považovat, nejen co do rozsahu úpravy za stěžejní, je skupina GATT Do druhé skupiny patří Všeobecná dohoda o obchodu se službami - GATS spolu s přílohami, do třetí pak Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS. Členění hmotného práva WTO a jeho vnitřní uspořádání, včetně koncepce úpravy, je složitější, než je zde naznačeno. Aniž bychom zacházeli do podrobností, toto konstatování lze dokumentovat na samotných základních dokumentech. Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994 (GATT 1994), která byla přijata především s cílem odstranit všechny bariéry mezinárodního obchodu, je sama souhrnem několika právních dokumentů, resp. jejich částí. Zahrnuje předně převzatá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947, spolu s převzatými protokoly a rozhodnutími z téhož roku, ujednání o výkladu čl.ii, odst. 1, čl. XII, čl. XVII, čl. XVIII, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVIII a Marrákéšský protokol ke GATT Dohodu GATT 1994 doplňují dohody uvedené v Příloze 1A Smlouvy o založení WTO (např. Dohoda o zemědělství, Dohoda o technických překážkách obchodu, dohoda o obchodních aspektech investičních opatření, Dohoda o pravidlech původu, Dohoda o ochranných opatřeních, Dohoda o dovozním licenčním řízení). GATS se stejně jako GATT 1994 snaží o odstranění překážek při poskytování služeb přes hranice, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány veřejnoprávními nebo soukromoprávními subjekty. Vlastní text dohody doplňuje řada příloh, které se zabývají specifickými službami, např. finančními, telekomunikačními nebo službami v letecké a námořní dopravě. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS), je jen rámcovou dohodou, jejímž účelem je podpora technických inovací a odstraňování problémů, vyplývajících z porušování práv k duševnímu vlastnictví, které by mohly být překážkami obchodu. Odvolává se přitom, na základní mezinárodní smlouvy upravující oblast duševního vlastnictví, tj. na Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1967 (vyhl. č. 64/1975 Sb.), Bernskou úmluvu na ochranu děl literárních a uměleckých z roku 1971 (vyhl. č. 133/1980 Sb.) a Pařížský akt k ní (vyhl. č. 134/1980 Sb.), Římskou úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961 (vyhl. č. 192/1964 Sb.) a na Smlouvu o duševním vlastnictví 28 6 Skutečnost, že právo WTO je součástí mezinárodního práva (veřejného) potvrzuje samotná podstata WTO jako mezinárodní organizace, a také skutečnost, že mezinárodní dohody jsou sjednávány v souladu s výše uvedenými Vídeňskými úmluvami o smluvním právu. 7 Toto dělení bývá někdy, po vzoru bývalé struktury v rámci svých pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, jim byly státy určeny,evropských společenství a jeho práva označováno jako pilířové (Lanoszka), ke kterému je připojována, jako čtvrtý pilíř, ještě skupina původně čtyř, nyní dvou platných mnohostranných dohod, a to dohody o obchodu civilními letadly z roku 1979 a dohoda o vládních zakázkách z roku 1994.

8 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations v oboru integrovaných obvodů z roku 1989 (dosud nevstoupila v platnost). 8 ) 3.2 Procesní právo WTO a jeho role při aplikaci práva WTO Stejně jako v jiných oblastech právní úpravy i v případě práva WTO není důležitá jen jeho samotná existence, to, že existuje úprava určitých společensko-ekonomických vztahů, ale především to, zda je tato právní úprava realizována v konkrétních vztazích mezi jejími adresáty, popř. jak je aplikována orgány k tomu příslušnými, zejména při řešení konfliktů. V procesním právu WTO je základním pramenem Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů z roku ) I v této souvislosti lze konstatovat složitější systém úpravy procesních pravidel. Ani ta totiž nejsou zahrnuta jen v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů. Rozhodující orgány DSB (Dispute Settlement Body dále DSB) jsou vázány i dalšími procesními ustanoveními, která obsahují některé ze smluv, tvořících přílohu GATT 1994 (např. Dohoda o textilu a ošacení, Dohoda o technických překážkách obchodu, Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, resp. její příloha). Právě existenci procesních pravidel můžeme považovat za specifický rys postavení WTO v oblasti aplikace práva WTO, který z této oblasti právní regulace činí významný a efektivní nástroj mezinárodní obchodní politiky států. Zde máme na mysli v prvé řadě právo vytvářet orgány, které jsou oprávněny rozhodovat ve sporech vzniklých mezi státy z titulu porušení norem stanovených v hmotném právu WTO, a dále stanovení samotných procesních pravidel. Tuto skutečnost zdůrazňuje samotné Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které v článku 3.2 stanovuje: Systém řešení sporů WTO je zásadním elementem pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti mnohostranného obchodního systému. Členové (rozuměj smluvní státy) uznávají, že poslouží ochraně práv a závazků vyplývajících pro Členy z uvedených dohod a vyjasnění existujících ustanovení těchto dohod, v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného. Za stěžejní způsob řešení sporů v rámci WTO, který je řadou autorů (Kalínská, Oftedahl, Pauwelyn) považován za jedinečný, je DSB zahrnující panelové a na ně navazující odvolací řízení. 10 ) Panel 11 ) je orgánem vytvářeným ad hoc pro řešení jednotlivých případů a tvoří jej vybraní členové (v počtu 3 popř. 5) z řad rozhodců, jejichž seznam vede Sekretariát WTO. Odvolací orgán, který má 7 stálých členů z různých států (s přihlédnutím k jejich právním systémům), rozhoduje o procesních stížnostech a důvodech odvolání proti rozhodnutí panelu. Jedinečnost DSB spočívá: a) v exkluzivitě jurisdikce členské státy WTO se dohodly, že veškeré spory založené, resp. vyplývající z mnohostranných a vícestranných dohod WTO budou řešit výhradně prostřednictvím DSB 8 Dohoda TRIPS vychází z fikce, že ochraně práv podle uvedených úmluv podléhají všechny státy WTO a jejich subjekty soukromého práva, bez ohledu na to, zda tyto dohody ratifikovaly či nikoli. 9 V roce 1995, kdy začal DSB působit, byla používána původní verze Ujednání o řešení sporů, s dílčími úpravami. 10 Vedle nich ale Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů upravuje další možno říci tradiční způsoby řešení sporů. K nim počítá, vedle přímého jednání stran, dobré služby (good office), zprostředkování, vyšetřování, smírčí řízení a rozhodčí řízení. Alternativní způsoby řešení sporů - dobré služby, zprostředkování a smírčí řízení mohou být využity i před samotným vytvořením panelu. 11 Označení panel vychází z anglického textu Dohody o zřízení WTO. Český překlad používá termín skupina odborníků, který lze považovat za matoucí ve vztahu k termínu skupina expertů, kterým jsou označováni odborníci vystupující v řízeních jako poradci ( znalci ) v určitých otázkách, kteří ale nemají žádné rozhodovací pravomoci. 29

9 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. b) ve dvoustupňovitosti řízení proti rozhodnutí panelu (orgánu rozhodujícímu v prvním stupni) se strany mohou odvolat k Odvolacímu orgánu c) ve vykonatelnosti rozhodnutí rozhodnutí orgánů jsou přímo vykonatelná (Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů v této souvislosti apeluje na státy, aby samy nerozhodovaly o tom, zda druhý stát porušuje pravidla WTO a bez svolení nepřijímaly opatření vůči danému státu. Má tak být dán prostor a čas pro zjednání nápravy v souladu s pravidly v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů). Úloha DSB při uplatňování a posilování úlohy hmotného práva WTO je nesporná. Jednak při samotném rozhodování sporů, v procesu aplikace práva, jednak v případě Odvolacího orgánu při dotváření přijatých pravidel a vyplňování mezer v právní úpravě. Svoji úlohu hraje i skutečnost, že dřívější rozhodnutí jsou panely běžně zvažována, což potvrdil i Odvolací orgán. Vyjádřil tak podporu principu legitimního očekávání stran, resp. států. Četnost mezinárodních smluv tvořících hmotné právo WTO a jejich strukturovanost, vnáší do aplikace práva WTO problémy, které se v jiných oblastech mezinárodně právní úpravy neobjevují, resp. nejsou tak významné. 12 ) Máme zde na mysli především dva okruhy konfliktů, které spolu souvisí, a to konflikt normativní a konflikt aplikační. Za konflikt normativní označujeme rozpor dvou, popř. více ustanovení smluv hmotného práva. Problém jeho odstranění spočívá především v tom, rozhodující orgány musí objektivně posuzovat všechny dohody, které se týkají řešené stížnosti. Přitom při vzniku WTO bylo státy dohodnuto, považovat (k roku 1994) všechny dohody za přijaté současně. Proto nelze při jejich aplikaci nelze postupovat podle zásady lex posterior derogat priori; tu lze uplatnit jen ve vztahu dohodám přijímaným v pozdějších letech. Proto lze za stěžejní zásadu interpretace v této souvislosti považovat zásadu, lex specialis derogat generalis. Z dosavadní převažující rozhodovací praxe, ale vyplývá, že není používána doslovně, ale její uplatnění je podmíněno primárním subsumováním daného problému pod základní právní úpravu GATT 1994, GATS nebo TRIPS. 13 ). Konfliktem aplikačním můžeme označit situaci, kdy jsou k řešení předkládány případy na hranici, resp. za hranicí rozhodovací pravomoci panelů. Ta vychází z cílů WTO, které jsou vymezeny velmi široce a obecně. Bylo by proto možné vztáhnout rozhodovací pravomoci i na oblasti explicitně v cílích WTO nevyjádřené a relativně vzdálené (např. ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv). Z hlediska legitimity a závaznosti vydávaných rozhodnutí, by příliš extenzivní výklad pravomoci rozhodovacích orgánů byl podle našeho názoru kontraproduktivní, a mohl mít negativní vliv na posuzování legitimity samotné WTO. 4 Závěr Právo WTO, a to jak hmotné, tak procesní se stalo a je nástrojem přispívajícím k vyváženému rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Zda jím zůstane a tuto úlohu bude mít i v následujícím období je podle našeho názoru závislé především na dvou skutečnostech. Předně, zda státy, zejména při hledání způsobů řešení krize, nebudou ve větší míře přijímat ochranářská opatření, která budou v rozporu s cíli WTO. To by nepochybně vedlo k nárůstu sporů a lze se domnívat i k prodloužení doby jejich řešení. Tím by současná efektivita působení práva WTO výrazně Výklad dohod WTO musí vycházet ze zvykových pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného (srov. čl.3.2. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů), která jsou, jak deklaroval i Odvolací orgán, kodifikována v čl. 31 a 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 13 Příkladem může být otázka určení aplikovatelné dohody v případě kdy státem přijaté opatření a z něj pramenící spor se týká plnění (závazků) spočívajících v dodávkách zboží spolu se službami

10 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations poklesla. Druhou skutečností by mohlo být již zmíněné rozšiřování rozhodovacích pravomocí WTO nad rámec jejích cílů. I zde pak hrozí nárůst sporných případů, navíc pak i otevření diskuse o legitimitě rozhodování WTO a tím závaznosti a účinnosti přijímaných rozhodnutí. Použitá literatura BALAŠ, V. (2004): Řešení sporů v rámci GATT a WTO. In Časopis pro právní vědu a praxi [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.law.muni.cz/dokumenty/1899>. BALAŠ, V., ŠTURMA,P. (1997): Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. ISBN ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. (2003): Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN ČEPELKA, Č (2000): Právo mezinárodních smluv - Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářem. Praha: Karolinum. ISBN DAVEY, W.,J. (2005): The WTO Dispute Settlement System: The First Ten Years. In Journal of International Economic Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://jiel.oxfordjournals. org/content/8/1/17.full.pdf+html>. HUDEC, R. E. (1993): Enforcing international trade law: The Evolution of modern GATT legal system. Salem: Butterworth Legal Publishers. ISBN JACKSON, J., H. (2006): Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law. Washington DC: Cambridge University Press, Georgetown University. ISBN JACKSON, J., H. (2004): International Law Status of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option to Buy-Out? In The American Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. KALÍNSKÁ, E. et al. (2010): Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada. ISBN KLÍMA, K. (2011): Funkce státu. In Státověda. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: pp KLÍMA, K. (2006): Ústavní právo. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: LANOSZKA, A. (2009): Excerpted from The World Trade Organization: Changing Dynamics in the Global Political Economy. Boulder: Lynne Rienner Publishers. ISBNs: hc [online]. [cit ]. Dostupné z <https://www.rienner.com/uploads/4964dd6fd0c00.pdf>.14 31

11 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. LUFF, D. (2004): Le droit de l Organisation mondiale du commerce: Analyse critique. Bruxelles: Emile Bruylant. ISBN MAVROIDIS, P., C. (2000): Remedies in the WTO Legal System: Between a Rock and a Hard Place. In European Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://ejil. oxfordjournals.org/content/11/4/763.full.pdf>. pp ORTINO, F. PETERSMANN, E., U. (2004): The WTO dispute settlement system, [online]. The Hague: Kluwer Law International. ISBN [cit ]. Dostupné z <http://books.google.cz/books?id=e2tvn9sdosuc&printsec=frontcover&dq =The+WTO+disp ute+settlement+system, &hl=cs&sa=x&ei=ik5wt4ofmshmhae0zingbw&ved=0 CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20WTO%20dispute%20settlement%20system%2C% &f=false>. OFTEDAHL, T. (2007): The World Trade Organization : A Developing Country Perspective on the Law and Practice of Negotiations, Decision-Making, and Patent Protection on Pharmaceuticals[online].[cit ].Dostupn éz <https://www.duo.uio.no/bitstream/ handle/ /21027/theworldtradeorganization.pdf?sequence=1>. PAUWELYN, J. (2000): Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules- Toward a More Collective Approach. In The American Journal of International Law.Vol. 94, No. 2. pp [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. PETERSMANN, E., U (1994): International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system. The Hague: Kluwe Law International. ISBN POTOČNÝ, M. (1962): Co jsou mezinárodní smlouvy. In Abeceda mezinárodních vztahů Svazek 16. Praha: Nakladatelství politické literatury. POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. (2011): Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN ROSAS, A. (2001): Implementation and Enforcement od WTO Dispute Settlement Findings: An EU Perpective. In Journal of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press. ROZEHNALOVÁ, N. VALDHANS, J. et. al. (2010): Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN ROZEHNALOVÁ, N. (2006): Právo mezinárodního obchodu. 2. vydání. Praha: ASPI. ISBN X. ŘÍHOVÁ, K. (2009): The Alternative Dispute Settlements Methods Conatined in DSU of the WTO. In Dny práva 2009 [online]. Brno: MU. [cit ]. Dostupné z <http://www.law. muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/rozhodci_rizeni/rihova_katerina.pdf >. 32

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY Metodické listy pro předmět Cílem předmětu je předat a z Vaší strany pak získat znalosti z oblasti teorie i praxe v současné době prováděného zahraničního obchodu. V této souvislosti jde o vyjasnění základních

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška VŠFS 2014 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více