Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 2/2012

2 European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na širší oblast témat sociálních věd. Preferována jsou zejména témata interdisciplinárního charakteru a témata s mezioborovým přesahem svého využití. Cíleně je také podporována publikační činnost mladých vědeckých pracovníků a odborných prací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Všechny publikované vědecké práce jsou také veřejně dostupné na stránkách European Offroads of Social Science is a peer reviewed scientific journal aimed mainly at publishing social science papers either containing views of multiple branches of science or leading to an application within the realms of multiple areas of interest. We encourage young researchers into publishing with us and prefer papers based on international collaboration. All works published are also freely available on-line at Redakční rada časopisu: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Metropolitní univerzita Praha doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Šéfredaktor: Ing. David Leiss Vysoká škola ekonomická v Praze

3 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt Zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy i v rovině mezinárodní. Nástroje a opatření hospodářské politiky státu mají právní povahu, což v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů zvyšuje úlohu mezinárodních smluv. Na jejich tvorbě se podílí i mezinárodní organizace, mezi nimi významnou měrou i WTO. Za její účasti počet uzavřených mnohostranných smluv a především jejich obsahový význam opravňují vymezení práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva. K tomuto závěru přispívá fakt, že vedle práva hmotného je tvoří i úprava řešení sporů vznikajících v souvislosti s plněním uzavřených dohod (právo procesní). Abstract Participation of states in international political and economical relations results in the need to pursue the economic policy simultaneously at the international level. Tools and measures of a state s economic policy have a legal character which improves significantly the role of international treaties in the field of international economic relations. Especially international organisations, and among them also WTO, participate substantially in their creation. The amount of multilateral international treaties accepted in presence of the WTO and especially their content importance give good reason for defining the law of WTO as an independent (or at least separate) branch of international law. The fact that apart from the substantive law it also involves the regulation of disputes resolution emerging with regard to the fulfilment of signed agreements (procedural law) merely contributes to this conclusion. Klíčová slova smlouvy, WTO, právo WTO, řešení sporů Keywords international treaties, WTO, law of WTO, settlement of disputes 24

4 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations 1 Úvod Prohlubující se mezinárodní spolupráce zejména v ekonomické oblasti vede ke zvyšování významu mezinárodních smluv jako jednoho z nástrojů hospodářské politiky státu, a to jak ve vztahu ke státům ostatním, tak ve vztahu k regulaci vztahů podnikatelských subjektů. Jejich rostoucí význam i počet se odráží ve skutečnosti, že se v rámci mezinárodního práva (veřejného) konstituují některá odvětví, mezi nimi i mezinárodní ekonomické právo. Vzhledem k roli, kterou v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů má Světová obchodní organizace (WTO), s přihlédnutím k její aktivitě při vytváření mezinárodních smluv, včetně její činnosti při řešení sporů, se v rámci zmíněného mezinárodního ekonomického práva začíná hovořit o právu WTO. V návaznosti na uvedené, se tento příspěvek zaměřuje nejprve na charakteristiku a typologii mezinárodních smluv, jako nástroje regulace makro a mikroekonomických vztahů. Následně se zabývá právem WTO, a to jak právem hmotným, tak právem procesním, vytvářeným na mnohostranném základě a navazujícím na pozitivní zkušenosti z činnosti GATT. V závěru se zabývá aplikací hmotného práva WTO, včetně specifik při rozhodování sporů. 2 Mezinárodní hospodářská politika a její nástroje Úlohou státu, jako politické a mocí vybavené organizace společnosti, je zajišťovat průběžné a pokud možno co nejméně konfliktní fungování vztahů v rámci ekonomické a sociální struktury dané společnosti. Odrazem či spíše výrazem plnění této úlohy jsou činnosti, které stát vykonává a které jsou zpravidla označovány jako funkce státu. Přes různá dělení funkcí státu a rozdílnou terminologii (Klíma, Schelle, Spirit), lze považovat za nesporné, že jednou z funkcí státu (či její součástí), je ingerence státu do ekonomiky. Hospodářská politika, kterou můžeme definovat jako souhrn cílů, nástrojů a rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech hospodářské reality 1 ), má jak makroekonomický aspekt (zejména v oblasti fiskální a monetární politiky, při ovlivňování míry inflace, míry nezaměstnanosti), tak aspekt mikroekonomický, který vyplývá z toho, že stát přijímá opatření, která působí na chování subjektů (podnikatelů, spotřebitelů), na jejich rozhodování a tím na dílčí i všeobecnou tržní rovnováhu. Nezbytnost zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy nejen v rovině vnitrostátní, ale i v rovině mezinárodní. Za prvořadý cíl mezinárodní hospodářské politiky můžeme považovat překonávání překážek v dosahování požadované efektivnosti, a tím i v dosahování vyváženého rozvoje států i mezinárodního společenství jako celku. Vyjdeme-li z uvedené definice hospodářské politiky a budeme-li uvažovat o nástrojích a opatřeních státu 2 ), resp. o jejich formě, musíme podle našeho názoru dospět k závěru, že všechny nástroje a opatření mají podobu právních aktů. Může se jednat jak o právní akty individuální povahy, zejména akty aplikace práva, tak akty obecně závazné, které jsou pramenem práva. Za jednu z překážek, které ovlivňují cíle mezinárodní hospodářské politiky, je považována rozdílnost právních systémů, resp. právní úpravy. Vycházíme-li z výše uvedeného konstatování o právním charakteru opatření v rámci hospodářské politiky, je zřejmé, že se tím zvyšuje 1 Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie, 3.vydání, Management Press, Praha 2002, ISBN , str samozřejmě na mysli právní stát, tzn. stát, ve kterém se uplatňuje legalita, stát, který charakterizují základní rysy: vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci a demokratický charakter státu. 25

5 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. úloha právních aktů, které směřují k harmonizaci a unifikaci právní úpravy na prvém místě mezinárodních smluv. 2.1 Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouva je obecně definována jako ujednání dvou nebo více subjektů mezinárodního práva (tzn. států, popř. mezinárodních organizací) o jejich vzájemných právech a povinnostech v oblasti jejich suverénní moci (u mezinárodních organizací v mezích jejich pravomocí) (Potočný, Čepelka). Státy, stejně jako mezinárodní organizace, jsou v těchto mezích, nejen subjektem mezinárodního práva veřejného, adresátem jeho norem, ale jsou současně jejich tvůrci (zákonodárci) a vykonavateli. Ačkoli, z definice mezinárodní smlouvy vyplývá, že předmětem její úpravy nejsou vztahy mezi nesuverénními subjekty, mezi fyzickými či právnickými osobami z různých států, má mezinárodní právo veřejné, jeho prameny, zejména pak mezinárodní smlouvy, značný vliv na vnitrostátní právní úpravu celé řady oblastí. Pro právní úpravu ekonomických vztahů při podnikatelské činnosti je jejich význam nesporný. Předně tím, že vytváří právní rámec pro hospodářskou spolupráci států samých a tím následně dávají možnost vytvářet vztahy mezi jejich podnikatelskými subjekty. Za druhé tím, že přímo zakotvují pravidla, která jsou sjednocenou (unifikovanou) právní úpravou vztahů v různých oblastech hospodářské činnosti podnikatelských subjektů. V důsledku toho jsou mezinárodní smlouvy pramenem nejen mezinárodního práva (veřejného), ale stávají se (po provedené transformaci) i pramenem práva vnitrostátního. V tomto kontextu, i z hlediska jejich role jako nástroje hospodářské politiky, můžeme podle předmětu úpravy konstatovat existenci tří základních skupin mezinárodních smluv. Jejich společným rysem je postup jejich sjednávání a přijetí. Ten se řídí Vídeňskou úmluvou o smluvním právu z roku 1969 (vyhláška č.15/1988 Sb.). Na uzavírání smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi bude (po vstupu v platnost) aplikována Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi navzájem z roku Prvou skupinu tvoří mezinárodní smlouvy, které lze označit jako smlouvy klasické. Řadí se k nim ty mezinárodní smlouvy, které v souladu s uvedenou definicí stanovují práva a povinnosti států samých, popř. práva a povinnosti mezinárodních organizací. K takovýmto smlouvám lze počítat mezinárodní obchodní smlouvy, vytvářející zpravidla dlouhodobý právní rámec pro mezinárodní hospodářskou spolupráci, obchodní dohody, obvykle uzavírané na základě a v rámci obchodních smluv, celní a platební úmluvy a smlouvy o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci,. Druhá skupina zahrnuje mezinárodní smlouvy, které obsahují sjednocené (unifikované) přímé normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, tzn. normy zakotvující práva a povinnosti nesuverénních subjektů - právnických či fyzických osob, které v dané oblasti hospodářských vztahů vystupují samostatně a které nesou za své jednání právní odpovědnost. Jsou to smlouvy, které se nejvýznamněji podílí na odstraňování překážek mezinárodního obchodu plynoucích z rozdílnosti právních úprav, zejména podnikatelských vztahů. Příkladem mohou být např. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží sdělení č, 160/1991 Sb., Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) vyhláška č. 11/1975 Sb., Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Montrealská úmluva) - sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Do třetí skupiny lze zařadit mezinárodní smlouvy, které mají smíšený charakter. Jedná se 26

6 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations o smlouvy upravující na jedné straně vztahy mezi státy, na druhé straně zakotvující přímo i určitá práva a povinnosti právnických či fyzických osob vůči státům, a to nejen těm, jejichž jsou příslušníky. K těmto smlouvám v hospodářské oblasti lze zařadit zejména smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o podpoře a ochraně investic. Význam posledně dvou uváděných skupin mezinárodních smluv pro úpravu vztahů, které vznikají při hospodářské spolupráci se zahraničím, vyplývá ze zásady vyjádřené v právní úpravě většiny států, podle níž mají mezinárodní smlouvy, které daný stát přijal a které byly transformovány do jeho právního řádu, přednost před jeho vnitrostátními právními předpisy, resp. před vnitrostátními prameny práva. 3 ) 2.2 Akty mezinárodních organizací Na tvorbě a přijímání mezinárodních smluv se, jak již bylo uvedeno, vedle států významnou měrou v současnosti podílí i mezinárodní organizace. V souvislosti s otázkami podpory a rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů lze připomenout zejména OSN, EU, WTO, ILO. Vedle iniciativní role mezinárodních organizací při tvorbě mezinárodních smluv, vzrůstá význam a podíl aktů, které mohou samy přímo vytvářet. Jejich vytváření v rámci pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, státy mezinárodní organizaci určily, slouží především k naplňování jejích cílů, zejména k vyváženému rozvoji vzájemných vztahů. Jejich adresáty jsou zpravidla samotné mezinárodní organizace a jejich členské státy. Za specifické lze v této souvislosti označit právní akty EU. A to jak z hlediska jejich tvorby, tak z hlediska adresátů. 4 ) 3 Právo WTO Aktivita států již při založení WTO vedla v roce 1994 vedle podpisu Závěrečného aktu zahrnujícího výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání k přijetí několika desítek dohod, deklarací a rozhodnutí, které mají naplňovat cíle této organizace. Ty vymezuje preambule Smlouvy o založení WTO 5, která stanoví: Strany této dohody uznávajíce, že by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti měly být zaměřeny na zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti a vyšší a stále rostoucí úrovně reálného obchodu a efektivní poptávky a na zvýšení výroby a obchodu zbožím a službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveň ochraňovat a zachovat životní prostředí a rozvíjet prostředky k tomu určené tak, aby to bylo slučitelné s jejich potřebami a zájmy, vztahujícími se k různým úrovním ekonomického rozvoje, rozhodnuty vytvořit komplexní, životaschopnější a trvalejší mnohostranný obchodní systém, zahrnující Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Za účel splnění těchto cílů, byl WTO dán prostor pro uzavírání dohod týkajících se podstatného snížení celních sazeb, odstranění ostatních překážek obchodu a odstranění diskriminace v mezinárodních obchodních vztazích. S přihlédnutím k tomu, že ani mezinárodní právo (veřejné) již není jednotným systémem, ale lze je členit, obdobně jako právo vnitrostátní, podle okruhu regulovaných vztahů na odvětví, 3 Srovnej např. čl. 10a Ústavy České republiky 4 Podrobněji např.: Tichý, L. et. al.: Evropské právo, 4. vydání, Praha, C.H.Beck, 2011, s.231 a násl. 5 Sdělení MZV č. 191/1995 Sb. 27

7 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. např. právo mezinárodních organizací, právo smluvní, diplomatické právo, právo mořské apod., začíná se i v teorii (Luff, Jackson) hovořit o právu WTO. 6 ) Opodstatněnost vyčlenění práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva je odůvodňována nejen počtem uzavřených smluv, ale především jejich obsahovým významem, počtem států, které jsou jimi vázány, a v neposlední řadě i tím, že zahrnuje i úpravu řešení sporů vznikajících v souvislosti s jejich plněním. Vzhledem k okruhu a rozsahu vztahů, které dohody WTO upravují lze hovořit jak o hmotném, tak i procesním právu WTO. 3.1 Hmotné právo WTO Hmotné právo WTO představují mnohostranné dohody, které je možné rozdělit do tří základních skupin. 7 ) První, kterou lze považovat, nejen co do rozsahu úpravy za stěžejní, je skupina GATT Do druhé skupiny patří Všeobecná dohoda o obchodu se službami - GATS spolu s přílohami, do třetí pak Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS. Členění hmotného práva WTO a jeho vnitřní uspořádání, včetně koncepce úpravy, je složitější, než je zde naznačeno. Aniž bychom zacházeli do podrobností, toto konstatování lze dokumentovat na samotných základních dokumentech. Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994 (GATT 1994), která byla přijata především s cílem odstranit všechny bariéry mezinárodního obchodu, je sama souhrnem několika právních dokumentů, resp. jejich částí. Zahrnuje předně převzatá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947, spolu s převzatými protokoly a rozhodnutími z téhož roku, ujednání o výkladu čl.ii, odst. 1, čl. XII, čl. XVII, čl. XVIII, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVIII a Marrákéšský protokol ke GATT Dohodu GATT 1994 doplňují dohody uvedené v Příloze 1A Smlouvy o založení WTO (např. Dohoda o zemědělství, Dohoda o technických překážkách obchodu, dohoda o obchodních aspektech investičních opatření, Dohoda o pravidlech původu, Dohoda o ochranných opatřeních, Dohoda o dovozním licenčním řízení). GATS se stejně jako GATT 1994 snaží o odstranění překážek při poskytování služeb přes hranice, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány veřejnoprávními nebo soukromoprávními subjekty. Vlastní text dohody doplňuje řada příloh, které se zabývají specifickými službami, např. finančními, telekomunikačními nebo službami v letecké a námořní dopravě. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS), je jen rámcovou dohodou, jejímž účelem je podpora technických inovací a odstraňování problémů, vyplývajících z porušování práv k duševnímu vlastnictví, které by mohly být překážkami obchodu. Odvolává se přitom, na základní mezinárodní smlouvy upravující oblast duševního vlastnictví, tj. na Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1967 (vyhl. č. 64/1975 Sb.), Bernskou úmluvu na ochranu děl literárních a uměleckých z roku 1971 (vyhl. č. 133/1980 Sb.) a Pařížský akt k ní (vyhl. č. 134/1980 Sb.), Římskou úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961 (vyhl. č. 192/1964 Sb.) a na Smlouvu o duševním vlastnictví 28 6 Skutečnost, že právo WTO je součástí mezinárodního práva (veřejného) potvrzuje samotná podstata WTO jako mezinárodní organizace, a také skutečnost, že mezinárodní dohody jsou sjednávány v souladu s výše uvedenými Vídeňskými úmluvami o smluvním právu. 7 Toto dělení bývá někdy, po vzoru bývalé struktury v rámci svých pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, jim byly státy určeny,evropských společenství a jeho práva označováno jako pilířové (Lanoszka), ke kterému je připojována, jako čtvrtý pilíř, ještě skupina původně čtyř, nyní dvou platných mnohostranných dohod, a to dohody o obchodu civilními letadly z roku 1979 a dohoda o vládních zakázkách z roku 1994.

8 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations v oboru integrovaných obvodů z roku 1989 (dosud nevstoupila v platnost). 8 ) 3.2 Procesní právo WTO a jeho role při aplikaci práva WTO Stejně jako v jiných oblastech právní úpravy i v případě práva WTO není důležitá jen jeho samotná existence, to, že existuje úprava určitých společensko-ekonomických vztahů, ale především to, zda je tato právní úprava realizována v konkrétních vztazích mezi jejími adresáty, popř. jak je aplikována orgány k tomu příslušnými, zejména při řešení konfliktů. V procesním právu WTO je základním pramenem Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů z roku ) I v této souvislosti lze konstatovat složitější systém úpravy procesních pravidel. Ani ta totiž nejsou zahrnuta jen v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů. Rozhodující orgány DSB (Dispute Settlement Body dále DSB) jsou vázány i dalšími procesními ustanoveními, která obsahují některé ze smluv, tvořících přílohu GATT 1994 (např. Dohoda o textilu a ošacení, Dohoda o technických překážkách obchodu, Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, resp. její příloha). Právě existenci procesních pravidel můžeme považovat za specifický rys postavení WTO v oblasti aplikace práva WTO, který z této oblasti právní regulace činí významný a efektivní nástroj mezinárodní obchodní politiky států. Zde máme na mysli v prvé řadě právo vytvářet orgány, které jsou oprávněny rozhodovat ve sporech vzniklých mezi státy z titulu porušení norem stanovených v hmotném právu WTO, a dále stanovení samotných procesních pravidel. Tuto skutečnost zdůrazňuje samotné Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které v článku 3.2 stanovuje: Systém řešení sporů WTO je zásadním elementem pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti mnohostranného obchodního systému. Členové (rozuměj smluvní státy) uznávají, že poslouží ochraně práv a závazků vyplývajících pro Členy z uvedených dohod a vyjasnění existujících ustanovení těchto dohod, v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného. Za stěžejní způsob řešení sporů v rámci WTO, který je řadou autorů (Kalínská, Oftedahl, Pauwelyn) považován za jedinečný, je DSB zahrnující panelové a na ně navazující odvolací řízení. 10 ) Panel 11 ) je orgánem vytvářeným ad hoc pro řešení jednotlivých případů a tvoří jej vybraní členové (v počtu 3 popř. 5) z řad rozhodců, jejichž seznam vede Sekretariát WTO. Odvolací orgán, který má 7 stálých členů z různých států (s přihlédnutím k jejich právním systémům), rozhoduje o procesních stížnostech a důvodech odvolání proti rozhodnutí panelu. Jedinečnost DSB spočívá: a) v exkluzivitě jurisdikce členské státy WTO se dohodly, že veškeré spory založené, resp. vyplývající z mnohostranných a vícestranných dohod WTO budou řešit výhradně prostřednictvím DSB 8 Dohoda TRIPS vychází z fikce, že ochraně práv podle uvedených úmluv podléhají všechny státy WTO a jejich subjekty soukromého práva, bez ohledu na to, zda tyto dohody ratifikovaly či nikoli. 9 V roce 1995, kdy začal DSB působit, byla používána původní verze Ujednání o řešení sporů, s dílčími úpravami. 10 Vedle nich ale Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů upravuje další možno říci tradiční způsoby řešení sporů. K nim počítá, vedle přímého jednání stran, dobré služby (good office), zprostředkování, vyšetřování, smírčí řízení a rozhodčí řízení. Alternativní způsoby řešení sporů - dobré služby, zprostředkování a smírčí řízení mohou být využity i před samotným vytvořením panelu. 11 Označení panel vychází z anglického textu Dohody o zřízení WTO. Český překlad používá termín skupina odborníků, který lze považovat za matoucí ve vztahu k termínu skupina expertů, kterým jsou označováni odborníci vystupující v řízeních jako poradci ( znalci ) v určitých otázkách, kteří ale nemají žádné rozhodovací pravomoci. 29

9 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. b) ve dvoustupňovitosti řízení proti rozhodnutí panelu (orgánu rozhodujícímu v prvním stupni) se strany mohou odvolat k Odvolacímu orgánu c) ve vykonatelnosti rozhodnutí rozhodnutí orgánů jsou přímo vykonatelná (Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů v této souvislosti apeluje na státy, aby samy nerozhodovaly o tom, zda druhý stát porušuje pravidla WTO a bez svolení nepřijímaly opatření vůči danému státu. Má tak být dán prostor a čas pro zjednání nápravy v souladu s pravidly v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů). Úloha DSB při uplatňování a posilování úlohy hmotného práva WTO je nesporná. Jednak při samotném rozhodování sporů, v procesu aplikace práva, jednak v případě Odvolacího orgánu při dotváření přijatých pravidel a vyplňování mezer v právní úpravě. Svoji úlohu hraje i skutečnost, že dřívější rozhodnutí jsou panely běžně zvažována, což potvrdil i Odvolací orgán. Vyjádřil tak podporu principu legitimního očekávání stran, resp. států. Četnost mezinárodních smluv tvořících hmotné právo WTO a jejich strukturovanost, vnáší do aplikace práva WTO problémy, které se v jiných oblastech mezinárodně právní úpravy neobjevují, resp. nejsou tak významné. 12 ) Máme zde na mysli především dva okruhy konfliktů, které spolu souvisí, a to konflikt normativní a konflikt aplikační. Za konflikt normativní označujeme rozpor dvou, popř. více ustanovení smluv hmotného práva. Problém jeho odstranění spočívá především v tom, rozhodující orgány musí objektivně posuzovat všechny dohody, které se týkají řešené stížnosti. Přitom při vzniku WTO bylo státy dohodnuto, považovat (k roku 1994) všechny dohody za přijaté současně. Proto nelze při jejich aplikaci nelze postupovat podle zásady lex posterior derogat priori; tu lze uplatnit jen ve vztahu dohodám přijímaným v pozdějších letech. Proto lze za stěžejní zásadu interpretace v této souvislosti považovat zásadu, lex specialis derogat generalis. Z dosavadní převažující rozhodovací praxe, ale vyplývá, že není používána doslovně, ale její uplatnění je podmíněno primárním subsumováním daného problému pod základní právní úpravu GATT 1994, GATS nebo TRIPS. 13 ). Konfliktem aplikačním můžeme označit situaci, kdy jsou k řešení předkládány případy na hranici, resp. za hranicí rozhodovací pravomoci panelů. Ta vychází z cílů WTO, které jsou vymezeny velmi široce a obecně. Bylo by proto možné vztáhnout rozhodovací pravomoci i na oblasti explicitně v cílích WTO nevyjádřené a relativně vzdálené (např. ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv). Z hlediska legitimity a závaznosti vydávaných rozhodnutí, by příliš extenzivní výklad pravomoci rozhodovacích orgánů byl podle našeho názoru kontraproduktivní, a mohl mít negativní vliv na posuzování legitimity samotné WTO. 4 Závěr Právo WTO, a to jak hmotné, tak procesní se stalo a je nástrojem přispívajícím k vyváženému rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Zda jím zůstane a tuto úlohu bude mít i v následujícím období je podle našeho názoru závislé především na dvou skutečnostech. Předně, zda státy, zejména při hledání způsobů řešení krize, nebudou ve větší míře přijímat ochranářská opatření, která budou v rozporu s cíli WTO. To by nepochybně vedlo k nárůstu sporů a lze se domnívat i k prodloužení doby jejich řešení. Tím by současná efektivita působení práva WTO výrazně Výklad dohod WTO musí vycházet ze zvykových pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného (srov. čl.3.2. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů), která jsou, jak deklaroval i Odvolací orgán, kodifikována v čl. 31 a 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 13 Příkladem může být otázka určení aplikovatelné dohody v případě kdy státem přijaté opatření a z něj pramenící spor se týká plnění (závazků) spočívajících v dodávkách zboží spolu se službami

10 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations poklesla. Druhou skutečností by mohlo být již zmíněné rozšiřování rozhodovacích pravomocí WTO nad rámec jejích cílů. I zde pak hrozí nárůst sporných případů, navíc pak i otevření diskuse o legitimitě rozhodování WTO a tím závaznosti a účinnosti přijímaných rozhodnutí. Použitá literatura BALAŠ, V. (2004): Řešení sporů v rámci GATT a WTO. In Časopis pro právní vědu a praxi [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.law.muni.cz/dokumenty/1899>. BALAŠ, V., ŠTURMA,P. (1997): Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. ISBN ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. (2003): Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN ČEPELKA, Č (2000): Právo mezinárodních smluv - Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářem. Praha: Karolinum. ISBN DAVEY, W.,J. (2005): The WTO Dispute Settlement System: The First Ten Years. In Journal of International Economic Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://jiel.oxfordjournals. org/content/8/1/17.full.pdf+html>. HUDEC, R. E. (1993): Enforcing international trade law: The Evolution of modern GATT legal system. Salem: Butterworth Legal Publishers. ISBN JACKSON, J., H. (2006): Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law. Washington DC: Cambridge University Press, Georgetown University. ISBN JACKSON, J., H. (2004): International Law Status of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option to Buy-Out? In The American Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. KALÍNSKÁ, E. et al. (2010): Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada. ISBN KLÍMA, K. (2011): Funkce státu. In Státověda. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: pp KLÍMA, K. (2006): Ústavní právo. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: LANOSZKA, A. (2009): Excerpted from The World Trade Organization: Changing Dynamics in the Global Political Economy. Boulder: Lynne Rienner Publishers. ISBNs: hc [online]. [cit ]. Dostupné z <https://www.rienner.com/uploads/4964dd6fd0c00.pdf>.14 31

11 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. LUFF, D. (2004): Le droit de l Organisation mondiale du commerce: Analyse critique. Bruxelles: Emile Bruylant. ISBN MAVROIDIS, P., C. (2000): Remedies in the WTO Legal System: Between a Rock and a Hard Place. In European Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://ejil. oxfordjournals.org/content/11/4/763.full.pdf>. pp ORTINO, F. PETERSMANN, E., U. (2004): The WTO dispute settlement system, [online]. The Hague: Kluwer Law International. ISBN [cit ]. Dostupné z <http://books.google.cz/books?id=e2tvn9sdosuc&printsec=frontcover&dq =The+WTO+disp ute+settlement+system, &hl=cs&sa=x&ei=ik5wt4ofmshmhae0zingbw&ved=0 CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20WTO%20dispute%20settlement%20system%2C% &f=false>. OFTEDAHL, T. (2007): The World Trade Organization : A Developing Country Perspective on the Law and Practice of Negotiations, Decision-Making, and Patent Protection on Pharmaceuticals[online].[cit ].Dostupn éz <https://www.duo.uio.no/bitstream/ handle/ /21027/theworldtradeorganization.pdf?sequence=1>. PAUWELYN, J. (2000): Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules- Toward a More Collective Approach. In The American Journal of International Law.Vol. 94, No. 2. pp [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. PETERSMANN, E., U (1994): International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system. The Hague: Kluwe Law International. ISBN POTOČNÝ, M. (1962): Co jsou mezinárodní smlouvy. In Abeceda mezinárodních vztahů Svazek 16. Praha: Nakladatelství politické literatury. POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. (2011): Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN ROSAS, A. (2001): Implementation and Enforcement od WTO Dispute Settlement Findings: An EU Perpective. In Journal of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press. ROZEHNALOVÁ, N. VALDHANS, J. et. al. (2010): Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN ROZEHNALOVÁ, N. (2006): Právo mezinárodního obchodu. 2. vydání. Praha: ASPI. ISBN X. ŘÍHOVÁ, K. (2009): The Alternative Dispute Settlements Methods Conatined in DSU of the WTO. In Dny práva 2009 [online]. Brno: MU. [cit ]. Dostupné z <http://www.law. muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/rozhodci_rizeni/rihova_katerina.pdf >. 32

12 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations SOUKUPOVÁ, J. et. al. (2002): Mikroekonomie. 3. vydání. Praha: Management Press. ISBN SPIRIT, M. (2012): Základy práva pro neprávníky. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čenek. ISBN: ŠTURMA, P. BALAŠ V. ČEPELKA Č. (2011): Právo mezinárodních smluv. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN WOLFRUM, R. STOLL, P., T. KAISER, K. (2006): WTO: institutions and dispute settlement. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. ISBN WTO (2004): A handbook on the WTO dispute settlement system. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN YERXA, R. WILSON, B. (2005): Key issues in WTO dispute settlement : the first ten years. 1. vydání Cambridge: Cambridge University Press. ISBN

13 Autoři: Prof. Dr. Riadh H. AL-Dabbagh Ajman University of Science and Technology Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Dr. Ajay Kumar Singh and Mrs. Nidhi Kapoor Univerity of Delhi

14 ISSN TROAS, s.r.o

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Přeshraniční ochrana spotřebitelů v Německu a Čechách 29. dubna 2015 / Marktredwitz Matthias Roder Úvod Co upravuje Směrnice EP a Rady 2013/11/EU?

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodního práva Obchodní

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více