Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 2/2012

2 European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na širší oblast témat sociálních věd. Preferována jsou zejména témata interdisciplinárního charakteru a témata s mezioborovým přesahem svého využití. Cíleně je také podporována publikační činnost mladých vědeckých pracovníků a odborných prací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Všechny publikované vědecké práce jsou také veřejně dostupné na stránkách European Offroads of Social Science is a peer reviewed scientific journal aimed mainly at publishing social science papers either containing views of multiple branches of science or leading to an application within the realms of multiple areas of interest. We encourage young researchers into publishing with us and prefer papers based on international collaboration. All works published are also freely available on-line at Redakční rada časopisu: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Metropolitní univerzita Praha doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Šéfredaktor: Ing. David Leiss Vysoká škola ekonomická v Praze

3 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt Zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy i v rovině mezinárodní. Nástroje a opatření hospodářské politiky státu mají právní povahu, což v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů zvyšuje úlohu mezinárodních smluv. Na jejich tvorbě se podílí i mezinárodní organizace, mezi nimi významnou měrou i WTO. Za její účasti počet uzavřených mnohostranných smluv a především jejich obsahový význam opravňují vymezení práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva. K tomuto závěru přispívá fakt, že vedle práva hmotného je tvoří i úprava řešení sporů vznikajících v souvislosti s plněním uzavřených dohod (právo procesní). Abstract Participation of states in international political and economical relations results in the need to pursue the economic policy simultaneously at the international level. Tools and measures of a state s economic policy have a legal character which improves significantly the role of international treaties in the field of international economic relations. Especially international organisations, and among them also WTO, participate substantially in their creation. The amount of multilateral international treaties accepted in presence of the WTO and especially their content importance give good reason for defining the law of WTO as an independent (or at least separate) branch of international law. The fact that apart from the substantive law it also involves the regulation of disputes resolution emerging with regard to the fulfilment of signed agreements (procedural law) merely contributes to this conclusion. Klíčová slova smlouvy, WTO, právo WTO, řešení sporů Keywords international treaties, WTO, law of WTO, settlement of disputes 24

4 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations 1 Úvod Prohlubující se mezinárodní spolupráce zejména v ekonomické oblasti vede ke zvyšování významu mezinárodních smluv jako jednoho z nástrojů hospodářské politiky státu, a to jak ve vztahu ke státům ostatním, tak ve vztahu k regulaci vztahů podnikatelských subjektů. Jejich rostoucí význam i počet se odráží ve skutečnosti, že se v rámci mezinárodního práva (veřejného) konstituují některá odvětví, mezi nimi i mezinárodní ekonomické právo. Vzhledem k roli, kterou v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů má Světová obchodní organizace (WTO), s přihlédnutím k její aktivitě při vytváření mezinárodních smluv, včetně její činnosti při řešení sporů, se v rámci zmíněného mezinárodního ekonomického práva začíná hovořit o právu WTO. V návaznosti na uvedené, se tento příspěvek zaměřuje nejprve na charakteristiku a typologii mezinárodních smluv, jako nástroje regulace makro a mikroekonomických vztahů. Následně se zabývá právem WTO, a to jak právem hmotným, tak právem procesním, vytvářeným na mnohostranném základě a navazujícím na pozitivní zkušenosti z činnosti GATT. V závěru se zabývá aplikací hmotného práva WTO, včetně specifik při rozhodování sporů. 2 Mezinárodní hospodářská politika a její nástroje Úlohou státu, jako politické a mocí vybavené organizace společnosti, je zajišťovat průběžné a pokud možno co nejméně konfliktní fungování vztahů v rámci ekonomické a sociální struktury dané společnosti. Odrazem či spíše výrazem plnění této úlohy jsou činnosti, které stát vykonává a které jsou zpravidla označovány jako funkce státu. Přes různá dělení funkcí státu a rozdílnou terminologii (Klíma, Schelle, Spirit), lze považovat za nesporné, že jednou z funkcí státu (či její součástí), je ingerence státu do ekonomiky. Hospodářská politika, kterou můžeme definovat jako souhrn cílů, nástrojů a rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech hospodářské reality 1 ), má jak makroekonomický aspekt (zejména v oblasti fiskální a monetární politiky, při ovlivňování míry inflace, míry nezaměstnanosti), tak aspekt mikroekonomický, který vyplývá z toho, že stát přijímá opatření, která působí na chování subjektů (podnikatelů, spotřebitelů), na jejich rozhodování a tím na dílčí i všeobecnou tržní rovnováhu. Nezbytnost zapojování států do mezinárodních politických a ekonomických vztahů vede k tomu, že uskutečňovat hospodářskou politiku mohou a musí státy nejen v rovině vnitrostátní, ale i v rovině mezinárodní. Za prvořadý cíl mezinárodní hospodářské politiky můžeme považovat překonávání překážek v dosahování požadované efektivnosti, a tím i v dosahování vyváženého rozvoje států i mezinárodního společenství jako celku. Vyjdeme-li z uvedené definice hospodářské politiky a budeme-li uvažovat o nástrojích a opatřeních státu 2 ), resp. o jejich formě, musíme podle našeho názoru dospět k závěru, že všechny nástroje a opatření mají podobu právních aktů. Může se jednat jak o právní akty individuální povahy, zejména akty aplikace práva, tak akty obecně závazné, které jsou pramenem práva. Za jednu z překážek, které ovlivňují cíle mezinárodní hospodářské politiky, je považována rozdílnost právních systémů, resp. právní úpravy. Vycházíme-li z výše uvedeného konstatování o právním charakteru opatření v rámci hospodářské politiky, je zřejmé, že se tím zvyšuje 1 Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie, 3.vydání, Management Press, Praha 2002, ISBN , str samozřejmě na mysli právní stát, tzn. stát, ve kterém se uplatňuje legalita, stát, který charakterizují základní rysy: vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci a demokratický charakter státu. 25

5 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. úloha právních aktů, které směřují k harmonizaci a unifikaci právní úpravy na prvém místě mezinárodních smluv. 2.1 Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouva je obecně definována jako ujednání dvou nebo více subjektů mezinárodního práva (tzn. států, popř. mezinárodních organizací) o jejich vzájemných právech a povinnostech v oblasti jejich suverénní moci (u mezinárodních organizací v mezích jejich pravomocí) (Potočný, Čepelka). Státy, stejně jako mezinárodní organizace, jsou v těchto mezích, nejen subjektem mezinárodního práva veřejného, adresátem jeho norem, ale jsou současně jejich tvůrci (zákonodárci) a vykonavateli. Ačkoli, z definice mezinárodní smlouvy vyplývá, že předmětem její úpravy nejsou vztahy mezi nesuverénními subjekty, mezi fyzickými či právnickými osobami z různých států, má mezinárodní právo veřejné, jeho prameny, zejména pak mezinárodní smlouvy, značný vliv na vnitrostátní právní úpravu celé řady oblastí. Pro právní úpravu ekonomických vztahů při podnikatelské činnosti je jejich význam nesporný. Předně tím, že vytváří právní rámec pro hospodářskou spolupráci států samých a tím následně dávají možnost vytvářet vztahy mezi jejich podnikatelskými subjekty. Za druhé tím, že přímo zakotvují pravidla, která jsou sjednocenou (unifikovanou) právní úpravou vztahů v různých oblastech hospodářské činnosti podnikatelských subjektů. V důsledku toho jsou mezinárodní smlouvy pramenem nejen mezinárodního práva (veřejného), ale stávají se (po provedené transformaci) i pramenem práva vnitrostátního. V tomto kontextu, i z hlediska jejich role jako nástroje hospodářské politiky, můžeme podle předmětu úpravy konstatovat existenci tří základních skupin mezinárodních smluv. Jejich společným rysem je postup jejich sjednávání a přijetí. Ten se řídí Vídeňskou úmluvou o smluvním právu z roku 1969 (vyhláška č.15/1988 Sb.). Na uzavírání smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi bude (po vstupu v platnost) aplikována Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi navzájem z roku Prvou skupinu tvoří mezinárodní smlouvy, které lze označit jako smlouvy klasické. Řadí se k nim ty mezinárodní smlouvy, které v souladu s uvedenou definicí stanovují práva a povinnosti států samých, popř. práva a povinnosti mezinárodních organizací. K takovýmto smlouvám lze počítat mezinárodní obchodní smlouvy, vytvářející zpravidla dlouhodobý právní rámec pro mezinárodní hospodářskou spolupráci, obchodní dohody, obvykle uzavírané na základě a v rámci obchodních smluv, celní a platební úmluvy a smlouvy o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci,. Druhá skupina zahrnuje mezinárodní smlouvy, které obsahují sjednocené (unifikované) přímé normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, tzn. normy zakotvující práva a povinnosti nesuverénních subjektů - právnických či fyzických osob, které v dané oblasti hospodářských vztahů vystupují samostatně a které nesou za své jednání právní odpovědnost. Jsou to smlouvy, které se nejvýznamněji podílí na odstraňování překážek mezinárodního obchodu plynoucích z rozdílnosti právních úprav, zejména podnikatelských vztahů. Příkladem mohou být např. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží sdělení č, 160/1991 Sb., Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) vyhláška č. 11/1975 Sb., Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Montrealská úmluva) - sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Do třetí skupiny lze zařadit mezinárodní smlouvy, které mají smíšený charakter. Jedná se 26

6 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations o smlouvy upravující na jedné straně vztahy mezi státy, na druhé straně zakotvující přímo i určitá práva a povinnosti právnických či fyzických osob vůči státům, a to nejen těm, jejichž jsou příslušníky. K těmto smlouvám v hospodářské oblasti lze zařadit zejména smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o podpoře a ochraně investic. Význam posledně dvou uváděných skupin mezinárodních smluv pro úpravu vztahů, které vznikají při hospodářské spolupráci se zahraničím, vyplývá ze zásady vyjádřené v právní úpravě většiny států, podle níž mají mezinárodní smlouvy, které daný stát přijal a které byly transformovány do jeho právního řádu, přednost před jeho vnitrostátními právními předpisy, resp. před vnitrostátními prameny práva. 3 ) 2.2 Akty mezinárodních organizací Na tvorbě a přijímání mezinárodních smluv se, jak již bylo uvedeno, vedle států významnou měrou v současnosti podílí i mezinárodní organizace. V souvislosti s otázkami podpory a rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů lze připomenout zejména OSN, EU, WTO, ILO. Vedle iniciativní role mezinárodních organizací při tvorbě mezinárodních smluv, vzrůstá význam a podíl aktů, které mohou samy přímo vytvářet. Jejich vytváření v rámci pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, státy mezinárodní organizaci určily, slouží především k naplňování jejích cílů, zejména k vyváženému rozvoji vzájemných vztahů. Jejich adresáty jsou zpravidla samotné mezinárodní organizace a jejich členské státy. Za specifické lze v této souvislosti označit právní akty EU. A to jak z hlediska jejich tvorby, tak z hlediska adresátů. 4 ) 3 Právo WTO Aktivita států již při založení WTO vedla v roce 1994 vedle podpisu Závěrečného aktu zahrnujícího výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání k přijetí několika desítek dohod, deklarací a rozhodnutí, které mají naplňovat cíle této organizace. Ty vymezuje preambule Smlouvy o založení WTO 5, která stanoví: Strany této dohody uznávajíce, že by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti měly být zaměřeny na zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti a vyšší a stále rostoucí úrovně reálného obchodu a efektivní poptávky a na zvýšení výroby a obchodu zbožím a službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveň ochraňovat a zachovat životní prostředí a rozvíjet prostředky k tomu určené tak, aby to bylo slučitelné s jejich potřebami a zájmy, vztahujícími se k různým úrovním ekonomického rozvoje, rozhodnuty vytvořit komplexní, životaschopnější a trvalejší mnohostranný obchodní systém, zahrnující Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Za účel splnění těchto cílů, byl WTO dán prostor pro uzavírání dohod týkajících se podstatného snížení celních sazeb, odstranění ostatních překážek obchodu a odstranění diskriminace v mezinárodních obchodních vztazích. S přihlédnutím k tomu, že ani mezinárodní právo (veřejné) již není jednotným systémem, ale lze je členit, obdobně jako právo vnitrostátní, podle okruhu regulovaných vztahů na odvětví, 3 Srovnej např. čl. 10a Ústavy České republiky 4 Podrobněji např.: Tichý, L. et. al.: Evropské právo, 4. vydání, Praha, C.H.Beck, 2011, s.231 a násl. 5 Sdělení MZV č. 191/1995 Sb. 27

7 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. např. právo mezinárodních organizací, právo smluvní, diplomatické právo, právo mořské apod., začíná se i v teorii (Luff, Jackson) hovořit o právu WTO. 6 ) Opodstatněnost vyčlenění práva WTO jako samostatného odvětví mezinárodního práva je odůvodňována nejen počtem uzavřených smluv, ale především jejich obsahovým významem, počtem států, které jsou jimi vázány, a v neposlední řadě i tím, že zahrnuje i úpravu řešení sporů vznikajících v souvislosti s jejich plněním. Vzhledem k okruhu a rozsahu vztahů, které dohody WTO upravují lze hovořit jak o hmotném, tak i procesním právu WTO. 3.1 Hmotné právo WTO Hmotné právo WTO představují mnohostranné dohody, které je možné rozdělit do tří základních skupin. 7 ) První, kterou lze považovat, nejen co do rozsahu úpravy za stěžejní, je skupina GATT Do druhé skupiny patří Všeobecná dohoda o obchodu se službami - GATS spolu s přílohami, do třetí pak Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS. Členění hmotného práva WTO a jeho vnitřní uspořádání, včetně koncepce úpravy, je složitější, než je zde naznačeno. Aniž bychom zacházeli do podrobností, toto konstatování lze dokumentovat na samotných základních dokumentech. Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994 (GATT 1994), která byla přijata především s cílem odstranit všechny bariéry mezinárodního obchodu, je sama souhrnem několika právních dokumentů, resp. jejich částí. Zahrnuje předně převzatá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947, spolu s převzatými protokoly a rozhodnutími z téhož roku, ujednání o výkladu čl.ii, odst. 1, čl. XII, čl. XVII, čl. XVIII, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVIII a Marrákéšský protokol ke GATT Dohodu GATT 1994 doplňují dohody uvedené v Příloze 1A Smlouvy o založení WTO (např. Dohoda o zemědělství, Dohoda o technických překážkách obchodu, dohoda o obchodních aspektech investičních opatření, Dohoda o pravidlech původu, Dohoda o ochranných opatřeních, Dohoda o dovozním licenčním řízení). GATS se stejně jako GATT 1994 snaží o odstranění překážek při poskytování služeb přes hranice, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány veřejnoprávními nebo soukromoprávními subjekty. Vlastní text dohody doplňuje řada příloh, které se zabývají specifickými službami, např. finančními, telekomunikačními nebo službami v letecké a námořní dopravě. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS), je jen rámcovou dohodou, jejímž účelem je podpora technických inovací a odstraňování problémů, vyplývajících z porušování práv k duševnímu vlastnictví, které by mohly být překážkami obchodu. Odvolává se přitom, na základní mezinárodní smlouvy upravující oblast duševního vlastnictví, tj. na Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1967 (vyhl. č. 64/1975 Sb.), Bernskou úmluvu na ochranu děl literárních a uměleckých z roku 1971 (vyhl. č. 133/1980 Sb.) a Pařížský akt k ní (vyhl. č. 134/1980 Sb.), Římskou úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961 (vyhl. č. 192/1964 Sb.) a na Smlouvu o duševním vlastnictví 28 6 Skutečnost, že právo WTO je součástí mezinárodního práva (veřejného) potvrzuje samotná podstata WTO jako mezinárodní organizace, a také skutečnost, že mezinárodní dohody jsou sjednávány v souladu s výše uvedenými Vídeňskými úmluvami o smluvním právu. 7 Toto dělení bývá někdy, po vzoru bývalé struktury v rámci svých pravomocí a prostředky, které v souladu se zakládacími smlouvami, jim byly státy určeny,evropských společenství a jeho práva označováno jako pilířové (Lanoszka), ke kterému je připojována, jako čtvrtý pilíř, ještě skupina původně čtyř, nyní dvou platných mnohostranných dohod, a to dohody o obchodu civilními letadly z roku 1979 a dohoda o vládních zakázkách z roku 1994.

8 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations v oboru integrovaných obvodů z roku 1989 (dosud nevstoupila v platnost). 8 ) 3.2 Procesní právo WTO a jeho role při aplikaci práva WTO Stejně jako v jiných oblastech právní úpravy i v případě práva WTO není důležitá jen jeho samotná existence, to, že existuje úprava určitých společensko-ekonomických vztahů, ale především to, zda je tato právní úprava realizována v konkrétních vztazích mezi jejími adresáty, popř. jak je aplikována orgány k tomu příslušnými, zejména při řešení konfliktů. V procesním právu WTO je základním pramenem Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů z roku ) I v této souvislosti lze konstatovat složitější systém úpravy procesních pravidel. Ani ta totiž nejsou zahrnuta jen v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů. Rozhodující orgány DSB (Dispute Settlement Body dále DSB) jsou vázány i dalšími procesními ustanoveními, která obsahují některé ze smluv, tvořících přílohu GATT 1994 (např. Dohoda o textilu a ošacení, Dohoda o technických překážkách obchodu, Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, resp. její příloha). Právě existenci procesních pravidel můžeme považovat za specifický rys postavení WTO v oblasti aplikace práva WTO, který z této oblasti právní regulace činí významný a efektivní nástroj mezinárodní obchodní politiky států. Zde máme na mysli v prvé řadě právo vytvářet orgány, které jsou oprávněny rozhodovat ve sporech vzniklých mezi státy z titulu porušení norem stanovených v hmotném právu WTO, a dále stanovení samotných procesních pravidel. Tuto skutečnost zdůrazňuje samotné Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které v článku 3.2 stanovuje: Systém řešení sporů WTO je zásadním elementem pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti mnohostranného obchodního systému. Členové (rozuměj smluvní státy) uznávají, že poslouží ochraně práv a závazků vyplývajících pro Členy z uvedených dohod a vyjasnění existujících ustanovení těchto dohod, v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného. Za stěžejní způsob řešení sporů v rámci WTO, který je řadou autorů (Kalínská, Oftedahl, Pauwelyn) považován za jedinečný, je DSB zahrnující panelové a na ně navazující odvolací řízení. 10 ) Panel 11 ) je orgánem vytvářeným ad hoc pro řešení jednotlivých případů a tvoří jej vybraní členové (v počtu 3 popř. 5) z řad rozhodců, jejichž seznam vede Sekretariát WTO. Odvolací orgán, který má 7 stálých členů z různých států (s přihlédnutím k jejich právním systémům), rozhoduje o procesních stížnostech a důvodech odvolání proti rozhodnutí panelu. Jedinečnost DSB spočívá: a) v exkluzivitě jurisdikce členské státy WTO se dohodly, že veškeré spory založené, resp. vyplývající z mnohostranných a vícestranných dohod WTO budou řešit výhradně prostřednictvím DSB 8 Dohoda TRIPS vychází z fikce, že ochraně práv podle uvedených úmluv podléhají všechny státy WTO a jejich subjekty soukromého práva, bez ohledu na to, zda tyto dohody ratifikovaly či nikoli. 9 V roce 1995, kdy začal DSB působit, byla používána původní verze Ujednání o řešení sporů, s dílčími úpravami. 10 Vedle nich ale Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů upravuje další možno říci tradiční způsoby řešení sporů. K nim počítá, vedle přímého jednání stran, dobré služby (good office), zprostředkování, vyšetřování, smírčí řízení a rozhodčí řízení. Alternativní způsoby řešení sporů - dobré služby, zprostředkování a smírčí řízení mohou být využity i před samotným vytvořením panelu. 11 Označení panel vychází z anglického textu Dohody o zřízení WTO. Český překlad používá termín skupina odborníků, který lze považovat za matoucí ve vztahu k termínu skupina expertů, kterým jsou označováni odborníci vystupující v řízeních jako poradci ( znalci ) v určitých otázkách, kteří ale nemají žádné rozhodovací pravomoci. 29

9 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. b) ve dvoustupňovitosti řízení proti rozhodnutí panelu (orgánu rozhodujícímu v prvním stupni) se strany mohou odvolat k Odvolacímu orgánu c) ve vykonatelnosti rozhodnutí rozhodnutí orgánů jsou přímo vykonatelná (Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů v této souvislosti apeluje na státy, aby samy nerozhodovaly o tom, zda druhý stát porušuje pravidla WTO a bez svolení nepřijímaly opatření vůči danému státu. Má tak být dán prostor a čas pro zjednání nápravy v souladu s pravidly v Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů). Úloha DSB při uplatňování a posilování úlohy hmotného práva WTO je nesporná. Jednak při samotném rozhodování sporů, v procesu aplikace práva, jednak v případě Odvolacího orgánu při dotváření přijatých pravidel a vyplňování mezer v právní úpravě. Svoji úlohu hraje i skutečnost, že dřívější rozhodnutí jsou panely běžně zvažována, což potvrdil i Odvolací orgán. Vyjádřil tak podporu principu legitimního očekávání stran, resp. států. Četnost mezinárodních smluv tvořících hmotné právo WTO a jejich strukturovanost, vnáší do aplikace práva WTO problémy, které se v jiných oblastech mezinárodně právní úpravy neobjevují, resp. nejsou tak významné. 12 ) Máme zde na mysli především dva okruhy konfliktů, které spolu souvisí, a to konflikt normativní a konflikt aplikační. Za konflikt normativní označujeme rozpor dvou, popř. více ustanovení smluv hmotného práva. Problém jeho odstranění spočívá především v tom, rozhodující orgány musí objektivně posuzovat všechny dohody, které se týkají řešené stížnosti. Přitom při vzniku WTO bylo státy dohodnuto, považovat (k roku 1994) všechny dohody za přijaté současně. Proto nelze při jejich aplikaci nelze postupovat podle zásady lex posterior derogat priori; tu lze uplatnit jen ve vztahu dohodám přijímaným v pozdějších letech. Proto lze za stěžejní zásadu interpretace v této souvislosti považovat zásadu, lex specialis derogat generalis. Z dosavadní převažující rozhodovací praxe, ale vyplývá, že není používána doslovně, ale její uplatnění je podmíněno primárním subsumováním daného problému pod základní právní úpravu GATT 1994, GATS nebo TRIPS. 13 ). Konfliktem aplikačním můžeme označit situaci, kdy jsou k řešení předkládány případy na hranici, resp. za hranicí rozhodovací pravomoci panelů. Ta vychází z cílů WTO, které jsou vymezeny velmi široce a obecně. Bylo by proto možné vztáhnout rozhodovací pravomoci i na oblasti explicitně v cílích WTO nevyjádřené a relativně vzdálené (např. ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv). Z hlediska legitimity a závaznosti vydávaných rozhodnutí, by příliš extenzivní výklad pravomoci rozhodovacích orgánů byl podle našeho názoru kontraproduktivní, a mohl mít negativní vliv na posuzování legitimity samotné WTO. 4 Závěr Právo WTO, a to jak hmotné, tak procesní se stalo a je nástrojem přispívajícím k vyváženému rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Zda jím zůstane a tuto úlohu bude mít i v následujícím období je podle našeho názoru závislé především na dvou skutečnostech. Předně, zda státy, zejména při hledání způsobů řešení krize, nebudou ve větší míře přijímat ochranářská opatření, která budou v rozporu s cíli WTO. To by nepochybně vedlo k nárůstu sporů a lze se domnívat i k prodloužení doby jejich řešení. Tím by současná efektivita působení práva WTO výrazně Výklad dohod WTO musí vycházet ze zvykových pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného (srov. čl.3.2. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů), která jsou, jak deklaroval i Odvolací orgán, kodifikována v čl. 31 a 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 13 Příkladem může být otázka určení aplikovatelné dohody v případě kdy státem přijaté opatření a z něj pramenící spor se týká plnění (závazků) spočívajících v dodávkách zboží spolu se službami

10 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations poklesla. Druhou skutečností by mohlo být již zmíněné rozšiřování rozhodovacích pravomocí WTO nad rámec jejích cílů. I zde pak hrozí nárůst sporných případů, navíc pak i otevření diskuse o legitimitě rozhodování WTO a tím závaznosti a účinnosti přijímaných rozhodnutí. Použitá literatura BALAŠ, V. (2004): Řešení sporů v rámci GATT a WTO. In Časopis pro právní vědu a praxi [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.law.muni.cz/dokumenty/1899>. BALAŠ, V., ŠTURMA,P. (1997): Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. ISBN ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. (2003): Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN ČEPELKA, Č (2000): Právo mezinárodních smluv - Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářem. Praha: Karolinum. ISBN DAVEY, W.,J. (2005): The WTO Dispute Settlement System: The First Ten Years. In Journal of International Economic Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://jiel.oxfordjournals. org/content/8/1/17.full.pdf+html>. HUDEC, R. E. (1993): Enforcing international trade law: The Evolution of modern GATT legal system. Salem: Butterworth Legal Publishers. ISBN JACKSON, J., H. (2006): Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law. Washington DC: Cambridge University Press, Georgetown University. ISBN JACKSON, J., H. (2004): International Law Status of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option to Buy-Out? In The American Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. KALÍNSKÁ, E. et al. (2010): Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada. ISBN KLÍMA, K. (2011): Funkce státu. In Státověda. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: pp KLÍMA, K. (2006): Ústavní právo. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN: LANOSZKA, A. (2009): Excerpted from The World Trade Organization: Changing Dynamics in the Global Political Economy. Boulder: Lynne Rienner Publishers. ISBNs: hc [online]. [cit ]. Dostupné z <https://www.rienner.com/uploads/4964dd6fd0c00.pdf>.14 31

11 Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. LUFF, D. (2004): Le droit de l Organisation mondiale du commerce: Analyse critique. Bruxelles: Emile Bruylant. ISBN MAVROIDIS, P., C. (2000): Remedies in the WTO Legal System: Between a Rock and a Hard Place. In European Journal of International Law [online]. [cit ]. Dostupné z <http://ejil. oxfordjournals.org/content/11/4/763.full.pdf>. pp ORTINO, F. PETERSMANN, E., U. (2004): The WTO dispute settlement system, [online]. The Hague: Kluwer Law International. ISBN [cit ]. Dostupné z <http://books.google.cz/books?id=e2tvn9sdosuc&printsec=frontcover&dq =The+WTO+disp ute+settlement+system, &hl=cs&sa=x&ei=ik5wt4ofmshmhae0zingbw&ved=0 CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20WTO%20dispute%20settlement%20system%2C% &f=false>. OFTEDAHL, T. (2007): The World Trade Organization : A Developing Country Perspective on the Law and Practice of Negotiations, Decision-Making, and Patent Protection on Pharmaceuticals[online].[cit ].Dostupn éz <https://www.duo.uio.no/bitstream/ handle/ /21027/theworldtradeorganization.pdf?sequence=1>. PAUWELYN, J. (2000): Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules- Toward a More Collective Approach. In The American Journal of International Law.Vol. 94, No. 2. pp [cit ]. Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/ >. PETERSMANN, E., U (1994): International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system. The Hague: Kluwe Law International. ISBN POTOČNÝ, M. (1962): Co jsou mezinárodní smlouvy. In Abeceda mezinárodních vztahů Svazek 16. Praha: Nakladatelství politické literatury. POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. (2011): Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN ROSAS, A. (2001): Implementation and Enforcement od WTO Dispute Settlement Findings: An EU Perpective. In Journal of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press. ROZEHNALOVÁ, N. VALDHANS, J. et. al. (2010): Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN ROZEHNALOVÁ, N. (2006): Právo mezinárodního obchodu. 2. vydání. Praha: ASPI. ISBN X. ŘÍHOVÁ, K. (2009): The Alternative Dispute Settlements Methods Conatined in DSU of the WTO. In Dny práva 2009 [online]. Brno: MU. [cit ]. Dostupné z <http://www.law. muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/rozhodci_rizeni/rihova_katerina.pdf >. 32

12 Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů Law of WTO as a Tool of Balanced Development of International Economic Relations SOUKUPOVÁ, J. et. al. (2002): Mikroekonomie. 3. vydání. Praha: Management Press. ISBN SPIRIT, M. (2012): Základy práva pro neprávníky. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čenek. ISBN: ŠTURMA, P. BALAŠ V. ČEPELKA Č. (2011): Právo mezinárodních smluv. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN WOLFRUM, R. STOLL, P., T. KAISER, K. (2006): WTO: institutions and dispute settlement. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. ISBN WTO (2004): A handbook on the WTO dispute settlement system. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN YERXA, R. WILSON, B. (2005): Key issues in WTO dispute settlement : the first ten years. 1. vydání Cambridge: Cambridge University Press. ISBN

13 Autoři: Prof. Dr. Riadh H. AL-Dabbagh Ajman University of Science and Technology Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Dr. Ajay Kumar Singh and Mrs. Nidhi Kapoor Univerity of Delhi

14 ISSN TROAS, s.r.o

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčí řízení Nejčastější podoba v mezinárodním

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 187 10. funkční období 187 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Více

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA - DEFINICE - MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA - BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ C. OCHRANA

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

THE ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENTS METHODS CONTAINED IN DSU OF THE WTO

THE ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENTS METHODS CONTAINED IN DSU OF THE WTO THE ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENTS METHODS CONTAINED IN DSU OF THE WTO KATEŘINA ŘÍHOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Tento příspěvek pojednává o rozhodčím řízení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Úvod do rodinného práva

Úvod do rodinného práva HLAVA PRVNÍ Úvod do rodinného práva 1 Rodina a rodinné právo. Pojem a povaha rodinného práva 1. Rodina není v současné době v českém právním řádu definována. O rodině ale mluví jak Listina (čl. 32), tak

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

finanční právo se zaměřením na daňové právo

finanční právo se zaměřením na daňové právo finanční právo se zaměřením na daňové právo Marie Emilie Grossová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Název: Finanční právo se zaměřením na daňové právo Autor: Marie Emilie Grossová Vydavatel: KEY Publishing

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Soutěžitel a podnik definiční a terminologické nejasnosti

Soutěžitel a podnik definiční a terminologické nejasnosti Soutěžitel a podnik definiční a terminologické nejasnosti JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokát Svatomartinská konference, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno Panel I: Soutěžitel jako hospodářská

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY Metodické listy pro předmět Cílem předmětu je předat a z Vaší strany pak získat znalosti z oblasti teorie i praxe v současné době prováděného zahraničního obchodu. V této souvislosti jde o vyjasnění základních

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále jen smluvní strany ; přejíce si rozšířit a prohloubit

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více