VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím a aplikují se na všechny vztahy prodávajícího, v kterých na ně bylo odkázáno. Případná smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že ostatní části VOP nebudou těmito případnými smluvními ujednáními dotčena. Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách Prodávajícím je společnost MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 33, Praha 4, IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Prodávající je plátcem DPH. Adresa prodávajícího pro účely běžného obchodního styku je: MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., K Hrušovu 292/4, Praha Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem tj. osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. 2. Obecné informace pro objednávky, dotazy a reklamace 2.1 Prodávající je výhradním distributorem značek Led Lenser a Leatherman pro Českou a Slovenskou republiku. 2.2 Informace týkající se nabízeného zboží je možné nalézt na následujících odkazech: Další informace je možné získat rovněž prostřednictvím ové adresy: 2.3 Kontakty na prodávajícího za účelem vyřízení reklamací a objednávek jsou následující:

2 Objednávky: Reklamace: tel. číslo.: Kontakty na prodávajícího za účelem obchodní spolupráce jsou následující: tel. č.: (obchodní zástupce region Čechy) tel. č.: (vedoucí divize) tel. č.: (obchodní zástupce region Morava) tel. č.: (obchodní zástupce Slovenská republika) 2.5 Do objednávky je kupující povinen uvést svou obchodní firmu nebo nemá-li obchodní firmu své jméno, přesnou adresu sídla nebo místa podnikání, IČO a DIČ a dále jméno a příjmení pracovníka kupujícího oprávněného učinit takovou objednávku spolu s adresou elektronické pošty a telefonním číslem na takového pracovníka kupujícího. 3. Uzavření kupní smlouvy 3.1 Kupující učiněním písemné nebo elektronické objednávky akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro dodávky zboží od prodávajícího. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. 3.2 Prodávající dodá zboží na základě písemně uzavřené rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím elektronické pošty. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 3.3 Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží ). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje, obsažené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, v prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a SR. 3.4 Místem plnění je provozovna prodávajícího umístěná na adrese: MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., K Hrušovu 292/4, Praha 10

3 3.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky, pokud taková objednávka existuje, je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (formulář je umístěn na adrese Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v jednotlivém, zejména v cenově náročnějším případu, podmínit vznik smlouvy potvrzením objednávky. 3.6 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, nikoliv telefonicky, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva na jejím základě nevznikne. 3.7 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že: ji učinila osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s prodávajícím realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou prodávajícího realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. 3.8 Dlouhodobí zákazníci kupující, s nimiž prodávající uzavřel písemně rámcovou kupní smlouvu, požívají výhod sjednaných při podepisování této rámcové kupní smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce. 3.9 V případě, že je součástí objednávky kupujícího zboží značky LEATHERMAN, kupující učiněním objednávky bez výhrad a v celém rozsahu akceptuje Podmínky prodeje zboží značky LEATHERMAN v ČR, které jsou uvedeny zde: v záložce ke stažení V případě, že je součástí objednávky kupujícího zboží značky LED LENSER, kupující učiněním objednávky bez výhrad a v celém rozsahu akceptuje Podmínky prodeje zboží značky LED LENSER v ČR, které jsou uvedeny zde: v záložce ke stažení. 4. Kupní cena 4.1 Nabídkové ceny dle aktuálních ceníků prodávajícího jsou platné ke dni odeslání objednávky. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, v případě změny měnových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceníky jsou neveřejné a jsou zasílány prodávajícím na základě žádosti na ové adrese 4.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním částky odpovídající celé výši kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z výše včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení. 4.3 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny způsobem uvedeným v čl. 4.2.

4 4.4 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím předem písemně dohodnuto jinak. 4.5 K ceně za zboží je připočítáno dopravné a balné, pokud nedojde k jeho osobnímu odběru, a to následujícím způsobem: V případě objednávky do ČR je k ceně objednávky nutné připočíst částku 100,- Kč za dopravné a balné. Zboží je zasíláno kurýrní službou PPL při prvním odběru na dobírku. V případě objednávky, jejíž cena přesáhne ,- Kč, je poštovné zdarma; V případě objednávky do Slovenské republiky je k ceně objednávky nutné připočíst částku 7,- EUR bez DPH za dopravné a balné. V případě objednávky, jejíž cena přesáhne ,- Kč, je poštovné zdarma. Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí dohodě na telefonním čísle nebo prostřednictvím u 4.6 V souladu s 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se při prodeji zboží podle kupní smlouvy zdanitelné plnění považuje uskutečněné dnem dodání zboží. 5. Slevy z kupní ceny 5.1 Prodávající nabízí obecně následující slevy z kupní ceny: o Sleva ve výši 2% z celkové fakturované částky za zboží bez DPH a dopravného za platbu předem nebo na dobírku. 6. Dodací lhůty 6.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, nebo pokud objednané množství přesahuje běžnou skladovou zásobu. 6.2 Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat dopravci do 5 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za zachovanou, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den uvedené nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. 6.3 Dodací lhůta činí nejvýše 3 pracovní dny od předání zásilky dopravci. Kupující je povinen převzetí dodaného zboží řádně písemně potvrdit pracovníku příslušného dopravce Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad veškeré takové závady neprodleně písemně oznámit pracovníku dopravce.

5 7. Záruka na zboží 7.1 Záruka na zboží se liší podle výrobce. Značka LEATHERMAN poskytuje na zboží (pouze multitooly ) záruku v délce 25 let. Značka LED LENSER poskytuje na své zboží (pouze svítilny) záruku v délce 2 roky a v případě registrace produktu na stránkách se záruka prodlužuje na 5 let. Výjimku tvoří baterie, na které je poskytována záruka 6 měsíců. Záruka na příslušenství a doplňky k oběma značkám (pouzdra, bity, signální kužely atd.) je poskytována po dobu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. 7.2 Záruka se vztahuje pouze na vady z výroby. U mechanického poškození je reklamace uznána pouze po odborném přezkumu servisního technika prodávajícího. Prodávající dodává pouze originální zboží. 7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. 7.4 Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, kontaktní údaje a návrh na vyřízení reklamace. Další možností je vyplnění reklamačního formuláře na stránkách a Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. 8. Odstoupení od kupní smlouvy 8.1 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší smluvené podmínky dodání a následky takového porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů následujících po uplynutí původní dodací lhůty. 8.2 Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit a takovou změnu oznámit kupujícímu zveřejněním na www stránkách prodávajícího uvedených v čl Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo změnu VOP, ke které došlo po dobu trvání rámcové kupní smlouvy, odmítnout a takovou rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení takové výpovědi prodávajícímu. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí, že se změnou souhlasí. 8.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části. 8.4 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění. 8.5 Odstoupit může kupující i prodávající tak, že tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně, a to elektronicky na ovou adresu nebo písemně na adresu sídla nebo místa podnikání druhé smluvní strany zapsaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

6 V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. 9. Závěrečná ustanovení 9.1 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně předem dohodnuto jinak. 9.2 Záležitosti neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 9.3 Veškeré právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. Případné spory vzniklé na základě takových smluv o dílo se zavazují prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze. 9.4 Tyto VOP nabývají účinnosti níže dnem (dvacátého šestého března roku dvoutisícího patnáctého)