základy obchodního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základy obchodního práva"

Transkript

1 základy obchodního práva Jaroslav Padrnos KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007

2 Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno v roce: 2007 Vydání: první Základy obchodního práva JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. KEY Publishing s.r.o., Nádražní 733/176, Ostrava-Přívoz Arch - polygrafické práce, spol. s r.o. nám. Republiky 5, Brno Jaroslav Padrnos 2007 ISBN

3 Obsah 1. Úvod Historický exkurz do právní úpravy obchodního práva v českých zemích Prameny obchodního práva Seznam právních pramenů současně platné právní úpravy obchodního práva Podnik Charakteristika podniku Hodnota podniku Obchodní majetek, obchodní jmění, čisté obchodní jmění, čistý obchodní majetek, vlastní kapitál Obchodní majetek podnikatele Obchodní jmění podnikatele Čisté obchodní jmění podnikatele Vlastní kapitál podnikatele Organizační složka podniku Odštěpný závod Jiná organizační složka podniku Provozovna Obchodní firma Jednání podnikatele Obchodní tajemství Nekalosoutěžní jednání Převody a nájem podniku nebo jeho části Přezkoumání smlouvy znalcem z hlediska správnosti ceny Subjekty obchodního práva Pozitivní vymezení subjektů obchodního práva Osoby zapsané do obchodního rejstříku Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění Osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu zapsané do evidence podle zvláštního předpisu Negativní vymezení subjektů obchodního práva Podnik, provozovna, odštěpný závod Sdružení... 30

4 Tichá společnost Holdingová společnost Obecně prospěšné společnosti Obchodní rejstřík Charakteristika obchodního rejstříku Sbírka listin Listiny spojené se vznikem firmy Listiny spojené se životem firmy Listiny spojené se zánikem firmy Rejstříkový soud Zápisy do obchodního rejstříku Řízení ve věcech zápisu do obchodního rejstříku Údaje zapisované do obchodního rejstříku Podnikání podle Živnostenského zákona a podle zvláštních právních předpisů Podnikání podle živnostenského zákona Živnost a provozování živnosti Pozitivní vymezení živnosti Negativní vymezení živnosti Rozdělení živností Rozdělení živností z hlediska požadavků odborné způsobilosti k jejich provozování Rozdělení živností z hlediska předmětu podnikání Subjekty oprávněné k provozování živnosti Podmínky k provozování živnosti Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami Všeobecné podmínky provozování živnosti právnickými osobami Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou zahraniční osobou Zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva Provozovna Zánik živnostenského oprávnění... 51

5 Důvody zániku živnostenského oprávnění Důvody zrušení živnostenského oprávnění Jiné důvody zrušení živnostenského oprávnění a důvody pozastavení provozování živnosti Živnostenská kontrola a pokuty Podnikání fyzických osob podle jiných právních předpisů Obchodní společnosti Obecná charakteristika obchodních společností Založení společnosti Vznik společnosti Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku Odpovědnost společnosti za výkon funkce ve společnosti a odstoupení z funkce ve společnosti Podnikatelská seskupení a jednání ve shodě Podnikatelská seskupení Většinovým společníkem Většinovou společností Ovládající osoba Ovládaná osoba Propojené osoby Koncern (holding) Ovládací smlouva Jednání ve shodě Zrušení a zánik společnosti Důvody zrušení společnosti Zrušení společnosti bez likvidace Fúze společností Převod jmění na společníka Rozdělení Zrušení společnosti s likvidací Zánik společnosti Změna právní formy Neplatnost změny právní formy Veřejná obchodní společnost Základní charakteristika veřejné obchodní společnosti Označení firmy

6 8.1.2 Založení a vznik společnosti Práva a povinnosti společníků, základní jmění společnosti, vklady společníků Obchodní vedení společnosti Zisk a ztráta společnosti Právní vztahy k třetím osobám, ručení za závazky Zrušení společnosti Zrušení společnosti bez likvidace Fúze veřejné obchodní společnosti Fúze veřejné obchodní společnosti s komanditní společností Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na jediného společníka Rozdělení veřejné obchodní společnosti Zrušení společnosti s likvidací Důvody zrušení společnosti Likvidační podíl Změna právní formy Komanditní společnost Základní charakteristika komanditní společnosti Založení a vznik komanditní společnosti Náležitosti společenské smlouvy Označení firmy společnosti Práva a povinnosti společníků Právo komanditisty na kontrolu hospodaření společnosti Zákaz konkurence Rozdělení zisku podíl na ztrátě Rozdělení zisku Podíl na ztrátě Právní vztahy k třetím osobám Zrušení komanditní společnosti Zrušení komanditní společnosti s likvidací Vypořádání společníků při zrušení společnosti s likvidací Zrušení komanditní společnosti bez likvidace

7 10. Společnost s ručením omezeným Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným Založení společnosti a vznik společnosti Ručení za závazky vůči třetím osobám Náležitosti společenské smlouvy Základní kapitál společnosti Náležitosti a přílohy k návrhu na zápis společenské smlouvy Náležitosti návrhu Přílohy k návrhu Práva a povinnosti společníků, orgány společnosti Práva společníků Povinnosti společníků Rezervní fond společnosti Orgány společnosti s ručením omezeným Valná hromada Náležitosti valné hromady Právo na svolání valné hromady Právo na žalobu Jednatelé Zákaz konkurence Dozorčí rada Zrušení společnosti Zrušení společnosti s likvidací Rozdělení likvidačního zůstatku Zrušení společnosti bez likvidace Akciová společnost Základní charakteristika akciové společnosti Založení akciové společnosti a její vznik Založení akciové společnosti Vznik akciové společnosti Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina Základní kapitál společnosti Ručení za závazky vůči třetím osobám Akcie Náležitosti akcií

8 Podoba akcií, forma a druhy akcií Akcie na jméno Zrušení akciové společnosti Zrušení akciové společnosti s likvidací Rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Zrušení akciové společnosti bez likvidace Fúze akciových společností Změna právní formy Družstvo Právní odpovědnost za porušení závazků Základní kapitál družstva Založení družstva a vznik družstva Založení družstva Vznik družstva Vznik a zánik členství v družstvu Vznik členství Zánik členství Nárok na podíl na zisku a nárok na vypořádací podíl Nárok na podíl na zisku Nárok na vypořádací podíl Orgány družstva Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva Změna právní formy družstva Zrušení družstva s likvidací Zrušení družstva bez likvidace Státní podnik Právní postavení, majetkové postavení a poměry státního podniku Založení a vznik státního podniku Ručení za závazky Zrušení státního podniku Orgány státního podniku Použitá literatura a prameny

9 kapitola 1 Úvod Skripta Základy obchodního práva jsou určena pro posluchače vysoké školy Brno International Business School, Akademie STING, Vysoké školy aplikovaného práva Praha a pro posluchače i jiných vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Jak již napovídá název skript, jedná se o základní informace z právního oboru obchodní právo. Skripta si kladou za cíl usnadnit posluchači vysoké školy elementární orientaci v systému obchodního práva. Sledovaná problematika je rozčleněna do tří tématických okruhů, čemuž odpovídá i obsah tří plánovaných dílů skript. První z nich, který dostáváte do rukou, je reedicí publikace Základy obchodního práva vydaného Brno International Business Schoul, 2005, reflektující změny právních předpisů, k nimž došlo v českém obchodním zákonodárství v mezidobí od prvního vydání publikace do roku Publikace poskytne posluchači přehled právních norem, kterými jsou obchodně právní vztahy upraveny českým právem, zabývá se obchodně právní terminologií a zejména obsahem obchodně právních vztahů, upravených zákonnými normami. V takto vymezeném rámci si tato publikace klade za cíl seznámit posluchače se základní obchodně právní terminologií, s právní úpravou postavení podniku v obchodně právních vztazích v tržním podnikatelském prostředí, s akcentem na právní úpravu obchodních společností částí druhou zákona č. 513/1991 Sb., po novele 370/2000 Sb., v jeho platném znění. 9

10 Předmětem první části triptychu skript tudíž nejsou obchodně závazkové vztahy, tj. jejich právní úprava daná částí třetí výše specifikovaného obchodního zákoníku; ta je předmětem II. dílu skript nesoucího název Základy obchodního práva obligačního, vydaných Key Publishing s.r.o., Ostrava Triádu učebních pomůcek doplní skriptum Základy obchodního práva III (vybrané judikáty). Jak již napovídá název skripta, předmětem této učební pomůcky budou vybrané judikáty československých a českých soudů v obchodně právních sporech. Přeji Vám všem uživatelům skript, aby Vám byla účelnou a efektivní učební pomůckou. Autor 10

11 kapitola 2 Historický exkurz do právní úpravy obchodního práva v českých zemích 2.1 Prameny obchodního práva Vznik obchodního práva jako právního systému lze klást až do období novověku. První pokusy o kodifikaci obchodního práva se sice objevily již ve století 17., avšak rozmach obchodního práva je spojen až s obdobím rozmachu industrializace ve století 19. V tomto období též vznikají první obchodní zákoníky. Země nynější České republiky, historicky země Koruny české byly byly v devatenáctém století součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie, do roku 1867 Rakouska, od Rakousko-Uherského narovnání v roce 1867 součástí Rakouska-Uherska, a to coby země s nejvíce rozvinutým průmyslem v celém mocnářství. Navzdory této skutečnosti byl průmyslový rozvoj v korunních zemích Království českého poněkud opožděn oproti vývoji tehdy hospodářsky nejvyspělejších evropských zemích, jako byly zejména Nizozemí, Anglie a Francie. Historicky je proces vzniku českého národního práva spojován se třemi základními skladebnými prvky, zdroji či prameny. Prvním z nich je institut obchodních společností. Jak uvádí Dr. Eliáš (1) v Koldinových Městských právech Království českého z roku 1576 v čl. 1. XLVI a násl. nadepsané O společnosti a tovaryšstvu, což jest dvou, aneb většího počtu společné mezi sebou snešení a zavření, proto učiněné a nařízené, aby koupě, aneb jiné věci, které by k tovaryšstvu jich náležely, snáze a lépe mohly opatrovány býti, k nabytí hojnějšího zisku, aneb vejdělku. 11

12 Druhým zdrojem či pramenem domácího obchodního práva byl faktorský poměr, jenž lze s určitými výhradami připodobnit k současné komisionářské smlouvě. Třetím takovýmto zdrojem či pramenem současného obchodního práva, jsou právní instituty převzaté z ciziny, k nimž zejména patří instituty, které dnes řadíme do okruhu tzv. firemního práva, obchodní knihy, obchodní rejstřík a pod. V 18. století dochází v zemích Koruny české k poměrně mohutnému rozvoji manufakturního podnikání. S tímto procesem je spojen i vznik i první akciové společnosti v Čechách v roce Rozvoj manufakturního podnikání měl za následek postupný rozklad cechovní výroby. Na zárodečný rozvoj průmyslové výroby (rozvoj manufakturního podnikání) reagovalo rakouské zákonodárství v období tereziánského a josefského osvíceného absolutismu, ovlivněného učením merkantilismu. Merkantilismus není pojmem právním. ale je pojmem historickohospodářským. Merkantilismem rozumíme učení, vzniklé na začátku novověku (v 16. století), jež zpočátku bylo souhrnem základních hospodářských názorů, kterými byly ovládány úvahy národohospodářských spisovatelů i samotná politika evropských států, a to bez uvedení do jednotného ekonomického systému. Teprve později byly tyto názory sjednoceny, teoreticky propracovány, sestaveny v celek a dán jim název merkantilismus. V Ottově Naučném slovníku pod heslem Merkantilism je krom jiného uvedeno, že merkantilismus učil, že nejbezpečnější zárukou hospodářského blahobytu a tím i politické moci státu je co možné co nejhustší osídlení ( husté obyvatelstvo ), co největší koncentrace přírodního bohatství ( veliké nakupení drahých kovů, zlata a stříbra ), nejzávažnějším prostředkem k obohacení státu i vladaře je zahraniční obchod drahými kovy, zprostředkovaný domácími kupci a vlastními ( domácími ) loďmi, dovážejícími suroviny, t.j. export a import. Bohatství se dosahuje zvýšeným exportem a co nejnižším importem. Vydávanými císařskými patenty docházelo postupně k uvolňování přísné cechovní struktury. Tak např. Komerčním patentem z roku 1732 a zavedením kupecké matrikule, zavedením jednotného směnečného řádu pro české i rakouské země v roce Důsledkem zavedení jednotného směnečného řádu bylo zřízení směnečných a merkantilních soudů, jež byly krom jiného pověřeny i registrační agendou. Tyto soudy byly v letech 1763 až 1764 zřízeny v Praze, v Brně a v Ostravě. Josef II. zavedl v roce 1781 pro předlitavské země jednotný konkursní řád. 12