Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

3 Obsah Obsah 2 1 Úvod 4 2 Základní údaje 2a) Základní údaje a kontakty 5 2b) Organizační schéma VŠRR 6 2c) Složení orgánů VŠRR 7 2d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol 8 2e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR 9 2f) Vnitřní předpisy VŠRR 9 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR 10 3b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR 11 3d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ 11 3f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR 11 3g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení 12 3h) Kreditní systém studia 12 3i) Další vzdělávací aktivity 12 4 Studenti na VŠRR 4a) Studenti v akreditovaném studijním programu 13 4c) Studenti ve věku nad 30 let 13 4d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti 13 5 Absolventi na VŠRR 5a-d) Absolventi na VŠRR 14 6 Zájem o studium na VŠRR 6a-b) Zájem o studium na VŠRR 15 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR 16 7f) Další vzdělávání akademických pracovníků VŠRR 16 2

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8a-c) Sociální programy 17 8d Poradenské služby 17 8e-f) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami 18 9 Infrastruktura na VŠRR 9a) Knihovna VŠRR 18 9b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání na VŠRR 10a-b) Celoživotní vzdělávání na VŠRR Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 11a-b) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 20 11c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 26 11e) Konference pořádané VŠRR 28 11h-l) Spolupráce s aplikační sférou 29 11s) Působení VŠRR v regionu Internacionalizace na VŠRR 12a-b),d) Strategie rozvoje mezinárodních vztahů a zapojení VŠRR do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na VŠRR 13a) Vnitřní hodnocení kvality 32 13b) Vnější hodnocení kvality 33 13f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti v Krajském pracovišti Rozvoj VŠRR 15a) Zapojení VŠRR do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU Závěr 35 3

5 1 Úvod Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen VŠRR ) vstoupila v roce 2011 do sedmého roku své existence. VŠRR byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělen státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu dne 28. listopadu 2003 pod č.j / Jejím zřizovatelem je společnost Pedagogický servis, spol. s r.o. Vysoká škola, jako samostatný právní subjekt společnost s ručením omezeným, byla zřízena zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 25. března Výuka byla zahájena v akademickém roce 2004/2005. V únoru 2008 byla zahájena výuka na detašovaném Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou. V hodnoceném období byla i nadále soustředěna pozornost na naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Praha z ledna Dále byly plněny úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti školy na období a z jeho aktualizace pro rok Oba dokumenty vycházejí důsledně z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol. 4

6 2 Základní údaje 2 a) Základní údaje a kontakty Úplný název soukromé vysoké školy Používaná zkratka názvu SVŠ Adresa Tel., fax, , http Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠRR Žalanského 68/54, Praha 17 Řepy tel.: studijní oddělení tel.:/fax.: rektorát tel.:/fax.: ekonomické oddělení Adresa Krajského pracoviště (regionálního střediska mimo sídlo vysoké školy) Tel., fax, , http Souběžná 7, Jablonec nad Nisou tel.:

7 2 b) Organizační schéma VŠRR Akademická rada Valná hromada Kolegium rektora Rektor Kancelář rektora Disciplinární komise Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro inovace a rozvoj Prorektor pro vědu a výzkum Prorektor pro zahraniční styky Výkonný ředitel Studijní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání Knihovna Informační služby Archiv Ekonomické oddělení Personální oddělení Katedra regionalistiky Katedra ekonomiky a managementu Katedra aplikovaného práva Katedra speciálních a psychosociálních disciplín Katedra cizích jazyků Krajské pracoviště Jablonec n. N. 6

8 2 c) Složení orgánů VŠRR Akademické orgány VŠRR Rektor Ing. Karel Vránek Akademická rada Ing. Karel Vránek předseda PhDr. Petr Adámek, CSc. Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Ivana Čížková Mgr. Stanislav Eichler JUDr. Petr Hulínský, Ph.D. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Petr Ponikelský Prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. Ing. Alois Slepička, DrSc. Ing. Vladimír Ševela Ing. Miroslav Váňa Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. VŠRR VŠE Praha SPU Nitra VŠRR VŠRR Liberecký kraj PS Parlamentu ČR VŠRR VŠRR Univerzita J. A. Komenského VŠRR VŠRR Vysoká škola Karlovy Vary VŠRR MŠMT PS Parlamentu ČR Městská část Praha Zličín Kolegium rektora Ing. Karel Vránek Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Josef Nožička, CSc. Ing. Petr Ponikelský Disciplinární komise JUDr. Petr Novák, Ph.D. Ing. Petr Ponikelský PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Alois Slepička, DrSc. Ing. Josef Nožička, CSc. Lukáš Chlum Jana Königová Jiří Ossendorf Jana Dalihodová Bašová Radek Bogdan předseda člen člen náhradník náhradník člen (student) členka (studentka) člen (student) náhradník (studentka) náhradník (student) 7

9 Další orgány VŠRR Valná hromada VŠRR Ing. Karel Kašák, CSc., jednatel Ing. Karel Vránek, jednatel Výkonný ředitel VŠRR Ing. Ivana Čížková Prorektoři VŠRR Prorektor pro vědu a výzkum Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Prorektorka pro inovace a rozvoj Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Prorektor pro zahraniční styky Základní pracoviště Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. Výuka je realizována následujícími katedrami: katedra regionalistiky, katedra ekonomiky a managementu, katedra aplikovaného práva, katedra speciálních a psychosociálních disciplín, katedra cizích jazyků. 2 d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol VŠRR má zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je členkou předsednictva Rady vysokých škol, působí v komisi pro soukromé vysoké školy. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je také členkou Asociace emeritních rektorů. 8

10 2 e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR Poslání (mise) Posláním VŠRR je poskytovat vysokoškolské vzdělání v profesně orientovaných studijních oborech studijního programu Regionální rozvoj s důrazem na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, jimiž se absolventi VŠRR mají vyznačovat. VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. Vize Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní profesně orientovaný vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. Strategické cíle rozvoje Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. Strategické cíle jsou zaměřeny na posílení profesní profilace studijního programu v návazností na vizi a poslání VŠRR. 2 f) Vnitřní předpisy VŠRR V říjnu 2010 byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dva zcela nově zpracované dokumenty - Statut VŠRR a Studijní a zkušební řád VŠRR. Potřeba zásadnější aktualizace těchto dokumentů byla vyvolána změnami, které vznikly v důsledku dalšího rozvoje VŠRR, jako je např. implementace elektronického studijního systému, zkušenosti s kreditním systémem, vznik nových základních pracovišť aj. V roce 2011 pak byly nově vzniklé dokumenty ověřovány v praxi. Změny ostatních vnitřních předpisů nebyly realizovány. Opatření rektora Opatření rektora č. 1/2011 ze dne ODBORNÁ PRAXE LETNÍ SEMESTR 2010/2011 Opatření rektora č. 2/2011 ze dne HARMONOGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Opatření rektora č. 3/2011 ze dne ODBORNÁ PRAXE ZIMNÍ SEMESTR 2011/2012 Opatření rektora č. 4/2011 ze dne JMENOVÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 9

11 Opatření výkonné ředitelky Opatření výkonné ředitelky č. 3/2011 ze dne SAZEBNÍK POPLATKŮ SPOJENÝCH SE STUDIEM A JINÉ ÚHRADY 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR VŠRR má akreditovány následující studijní program a obory (tab. č. 3.1): Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Management a regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v kombinované formě studia. Platnost akreditace je do roku Cílem bakalářského studijního programu je příprava kvalifikovaných absolventů - specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje geosociálních regionů se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a na efektivní zapojení do jejich struktur. Studenti jsou připravováni k výkonu pracovních funkcí ve všech sférách managementu, plánování a realizace rozvoje územního celku v rovině ekonomické, právní, správní a sociální na úrovni hejtmanství, krajských úřadů, finančních, sociálních, případně kulturních institucí a úřadů. Student získává základní znalosti metod, zásad a nástrojů personálního managementu, sociologie a sociální psychologie, etiky mezilidských komunikací, makroekonomie, mikroekonomie, podnikové ekonomiky a veřejných financí, včetně základních znalostí o bankovnictví a základech práva. Studium je založeno na využití moderních informačních technologií a informačních systémů. Ve vzdělání je akcentováno spojení s odbornou praxí. Studijní program Regionální rozvoj si klade za cíl implementovat prvky Boloňského procesu v systémových souvislostech. Studenti mají možnost pokračovat ve studiu na jiných fakultách, veřejných a soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí. VŠRR je otevřena studentům z jiných vysokých škol. Podmínky přijímání ke studiu a organizace studia absolventů VOŠ se řeší v souladu s vnitřními předpisy VŠRR. 10

12 3 b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR VŠRR neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce a nerealizuje joint/double/multiple degreee studijní programy (tab. č. 3.2 a 3.3). Snahou VŠRR je postupně implementovat do studijního programu Regionální rozvoj přednášky vybraných předmětů v cizím jazyce, tomuto cíli napomohly rovněž inovace realizované v rámci projektu OP PA (viz kap. 15) Jedná se především o předmět orientovaný na problematiku ekonomické politiky Evropské unie Economic Policies of the European Union. Dále byl v roce 2011 připravován sylabus pro výuku v letním semestru 2012 předmětu Ekonomika a finance v německém a anglickém jazyce (Economics and Finance, Wirtschaft und Finanzen). VŠRR připravuje postupně realizaci výuky i dalších předmětů v angličtině tak, aby byla rozšířena nabídka pro zahraniční studenty přijíždějící v rámci programu LLP Erasmus. 3 d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ VŠRR nerealizuje akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (tab. č. 3.4 a 3.5). Rozvíjí však úzkou spolupráci se dvěma vyššími odbornými školami, Vyšší odbornou školou Arita spol. s r.o. a Vyšší odbornou školou územně-správní s.r.o. v Kladně. Uvedené školy vykazují ve svých studijních programech a oborech společné tematické oblasti s programem VŠRR problematiku cestovního ruchu v regionálním rozvoji a veřejné správy. Mezi školami je realizována široká spolupráce podpořená smlouvou o spolupráci. Téma cestovního ruchu se stává v současné době jednou z nejvíce podporovaných oblastí v rozvoji regionů, a vyučující škol mají proto mnoho příležitostí ke spolupráci. V prvé řadě spolupracují pod vedením VŠRR při tvorbě anotací a sylabů předmětů týkajících se společných oblastí. Přitom mají možnost se společně podílet na dovybavování knižního fondu odbornou literaturou se zaměřením na cestovní ruch v regionálním rozvoji a veřejnou správu, a to jak studijní povinnou či doporučenou literaturou pro studenty, tak i novou odbornou literaturou pro prohloubení vzdělávání vyučujících. Vyučující vyšších odborných škol se také účastnili aktivně s příspěvkem konference pořádané VŠRR v březnu f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR Rozhodnutím č. j. 023/2007-VK dne bylo zřízeno Krajské pracoviště v Jablonci nad Nisou. Na Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou (dále Krajské pracoviště) je realizována kombinovaná forma studijního oboru Regionální rozvoj v rámci studijního programu Regionální rozvoj. Činnost Krajského pracoviště byla zahájena v letním semestru akademického roku 2007/2008 otevřením prvního ročníku. K bylo zapsáno ke studiu na Krajském pracovišti 111 studentů, tj. 20 % z celkového počtu studentů na VŠRR. 11

13 Od svého založení je Krajské pracoviště koncipováno jako organická součást VŠRR, na kterou se vztahují všechny základní dokumenty školy, tj. statut, řády a akreditační rozhodnutí MŠMT, rozhodnutí a opatření rektora, dlouhodobý záměr rozvojových cílů školy aj. Základním záměrem fungování Krajského pracoviště je realizace požadavků na stejný obsah a kvalitu výuky, stejnou úroveň náročnosti ověřování znalostí a v neposlední řadě na stejnou úroveň státních závěrečných prací. Zvláštní pozornost je věnována využití lokálních specifických charakteristik regionu z hlediska jeho potřeb, což se odráží v zaměření závěrečných prací a v propojení činnosti Krajského pracoviště s orgány místní správy a samosprávy (tab. č. 3.6). 3 g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení Úkolem školy pro následující akademický rok je nechat proškolit garanty jednotlivých předmětů prostřednictvím projektu IPn Q-Ram v metodice výstupů z učení a následně postupně formulovat výstupy z učení u všech předmětů. 3 h) Kreditní systém studia Studium na VŠRR je od roku 2007 organizováno na základě kreditního systému ECTS European Credit Transfer System. Od roku 2010 studovali podle tohoto systému studenti všech ročníků. Bakalářský studijní program na VŠRR je absolvován získáním 180 kreditů ECTS v předepsané skladbě. Průměrná zátěž je 60 kreditů ECTS za akademický rok. Ve studijním a zkušebním řádu VŠRR je stanoven i minimální počet kreditů, který podmiňuje zápis studentů do vyššího ročníku. Systém ECTS umožňuje studentům sestavení individuálního rozvrhu při respektování předepsaných omezení. Ve standardní trajektorii studijního plánu je doporučen rok a semestr absolvování kurzů. Od roku 2007 byl v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů všem absolventům VŠRR vydáván Dodatek k diplomu (Diploma Supplement), v roce 2011 jich bylo vydáno 204. Vyplňování Dodatku k diplomu je stále věnována maximální pozornost jak z obsahového a formálního, tak i jazykového hlediska s cílem postupného vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 3 i) Další vzdělávací aktivity Každoročně pořádá Katedra regionalistiky VŠRR a Krajské pracoviště VŠRR v Jablonci na Nisou ve spolupráci s odbornými partnery VŠRR tzv. regionalistická setkání studentů s odborníky z praxe. V roce 2011 se konalo 8. října a studenti během této akce absolvovali exkurzi po městě Český Dub s odborným výkladem o rozvojových aktivitách a problémech města včetně prohlídky problémových lokalit. Studenti se aktivně zúčastnili i besedy se starostou města Český Dub PaedDr. PhDr. Jiřím Milerem, Ph.D. Na regionalistickém setkání se podílelo 37 studentů, 5 učitelů a 4 odborníci z praxe. Pravidelná regionalistická setkání studentů s odborníky pro regionalistiku jsou přínosná především v oblasti aplikace teoretických poznatků v praxi a studenti je hodnotí jako užitečnou a významnou aktivitu. 12

14 Vyučující VŠSR spolu se skupinou studentů se v roce 2011 rovněž pravidelně účastnili přednášek vrcholných českých politiků k problematice ekonomického regionálního rozvoje ČR - Žofínské fórum Studenti tak měli možnost přímého kontaktu s osobnostmi rozvoje ČR a tuto možnost plně využívali i v otevřených diskusích. Po přednáškách pak v rámci seminární výuky regionalistických předmětů následovala vždy řízená diskusní reflexe k vyposlechnutému tématu. I tyto aktivity jsou studenty hodnoceny velmi pozitivně. 4 Studenti na VŠRR 4 a) Studenti v akreditovaném studijním programu K studovalo na VŠRR celkem 544 studentů, z toho 83 studentů v prezenční formě studia a 461 studentů v kombinované formě studia (tab. č. 4.1). Ve srovnání s rokem 2010 došlo k mírnému poklesu počtu zapsaných studentů, pokles činil přibližně 18 %, stav odpovídá hodnotám z roku Na Krajském pracovišti bylo v roce 2011 z výše uvedeného celkového počtu zapsáno 111 studentů, což je počet, který odpovídá optimálnímu využití kapacit výukových prostor a personálního zajištění a ve srovnání s předchozím rokem se udržuje na stejné úrovni. Důraz je při realizaci výuky na Krajském pracovišti neustále kladen na identitu učebních plánů základního a detašovaného pracoviště, stejnou náročnost studia a odbornou kvalitu pedagogů. 4 c) Studenti ve věku nad 30 let Vzhledem k vyššímu počtu studentů v kombinované formě studia je podíl studentů starších třiceti let významný (tab. č. 4.5). Ve sledovaném období bylo ke studiu zapsáno celkem 331 studentů starších třiceti let (60 % z celkového počtu), z toho 18 v prezenční formě studia a 313 v kombinované formě. 80 studentů z uvedeného počtu bylo zapsáno na Krajském pracovišti. 4 d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V roce 2011 předčasně ukončilo studium na VŠRR celkem 59 studentů (tj. 10,8 % z celkového počtu zapsaných studentů), což je o jen o 6 studentů více ve srovnání s rokem 2010 (v roce 2009 bylo 25 neúspěšných studentů). Hlavními důvody, které studenti udávali (41 dotázaných z celkového počtu), byla časová náročnost studia a nemožnost skloubit své pracovní a studijní povinnosti a vážné sociální, zvláště pak finanční důvody, které jim neumožňovaly dodržet podmínky studijní smlouvy. V následujícím období byla proto věnována pozornost různým sociálním programům, které měly za cíl eliminovat právě posledně jmenované příčiny předčasného ukončení studia. Výsledná čísla ukazují, že se trend neúspěšnosti oproti roku 2010 zbrzdil, a že zvolená opatření napomohla ke snížení neúspěšnosti ve studiu. Druhá část studentů (18 studentů) byla vyloučena ze studia pro závažné neplnění studijních povinností související s nízkou motivovaností ke studiu v důsledku změny osobních preferencí (tab. č. 4.6). 13

15 5 Absolventi na VŠRR 5 a-d) Absolventi na VŠRR V hodnoceném období absolvovalo studium na VŠRR celkem 204 studentů, z toho 53 v prezenčním studiu a 151 v kombinované formě studia, 32 studentů absolvovalo státní závěrečnou zkoušku na Krajském pracovišti (tab. č. 5.1). Ve studijním oboru Regionální rozvoj absolvovalo úspěšně státní závěrečnou zkoušku 159 studentů, obor Management a regionální rozvoj pak 45 studentů. Státní závěrečné zkoušky byly organizovány ve třech termínech. U absolventů byl v každém termínu státní závěrečné zkoušky realizován průzkum formou dotazníku. Ankety se zúčastnilo celkem 136 respondentů, což představuje 66% návratnost. Dotazník byl v souvislosti s realizací klíčové aktivity KA10 řešeného projektu OP PA oproti minulým rokům nově upraven. V novém pojetí zjišťoval do větší hloubky názory absolventů na obsah a pojetí studia a umožňoval respondentům i vyslovení námětů k úpravám obsahu a organizace učiva (např. bylo navrhováno rozšíření počtu volitelných předmětů, větší intenzita výuky cizích jazyků a důraz na prohlubování komunikativních kompetencí a dovednosti práce v týmu). 86 % dotázaných hodnotilo studium na VŠRR jako dobré rozhodnutí. Ocenili přitom především možnost lepšího uplatnění na trhu práce a profesionální přístup ke studentům. Absolventi vyzdvihli i způsob a flexibilitu výuky, což jim v mnoha případech umožňovalo studium při zaměstnání. Přibližně polovina respondentů (48 %, tj. o 6 % více než v předchozím roce) hodlala pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Převážná většina (72 %) vyjádřila přitom názor, že je VŠRR vybavila dostatečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro další studium v navazujícím magisterském programu. Až 60 % dotázaných uvedlo, že bude pracovat na svém původním místě, pro něž si rozšiřovali kvalifikaci. Dotazník obsahoval celkem 35 položek, což umožnilo získat poměrně podrobné informace pro zpětnou vazbu. Podrobné výsledky byly uvedeny v souhrnné zprávě za sledované období a tvořily východiska pro změny v roce Absolventi budou po roce znovu oslovováni, kdy bude zjišťována především využitelnost získaných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí pro výkon zaměstnání či pro studium v navazujícím magisterském programu. Zde je ovšem předpokládána poměrně nízká návratnost dat. Pro verifikaci vhodnosti nabízeného studijního programu ve vztahu k současnému stavu praxe v daném oboru studia byli dotazováni i potencionální zaměstnavatelé, přičemž k tomu byla využita jednak odborná praxe, a jednak byla cíleně vybírána odborná zařízení. Centrem zájmu byla problematika případných změn v požadavcích kladených na absolventa oboru. 14

16 6 Zájem o studium na VŠRR 6 a-b) Zájem o studium na VŠRR Zájem o studium na VŠRR zaznamenal ve sledovaném období mírný 16% pokles (tab. č. 6.1). Bylo podáno celkem 245 přihlášek (z toho do prezenční formy studia 35), podmínky pro přijetí splnilo a následně bylo přijato 214 uchazečů (do prezenční formy 27), do studia bylo zapsáno 168 studentů (23 do prezenční formy studia). Na Krajském pracovišti bylo podáno 50 přihlášek, podmínky pro přijetí splnilo 48 uchazečů, do studia bylo následně zapsáno 44 studentů. Na tomto pracovišti byly počty srovnatelné s rokem Přijímací pohovor se skládal ze dvou částí. Obsahem první části byl dotazník zaměřený na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR, druhá část byla orientována na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. V průběhu diskuse byly ověřovány všeobecné znalosti uchazečů z oblasti ekonomických reálií České republiky a aktuálního politického dění v České republice a v Evropě. Ve srovnání s předchozím rokem byl přepracován motivační dotazník s cílem vystihnout přesněji motivační faktory uchazečů a v neposlední řadě rovněž zjistit zájem uchazečů o různé způsoby rozvrhování výuky v souvislosti s uvažovanou realizací přímé výuky nově i v sobotu. Významným zdrojem dat pro plánování public relation VŠRR byla rovněž orientace na zjištění původu prvotních informací o škole. Dotazník také umožnil základní nasměrování dělení výuky cizích jazyků podle zájmu uchazečů. Bylo zorganizováno pět Dnů otevřených dveří. Tyto dny byly nově realizovány formou dopolední a odpolední prezentace prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost společně s referentkou studijního oddělení, na níž byli zájemci o studium seznámeni se základní charakteristikou studijního programu VŠRR a s podmínkami přijetí. Kromě prezentací mohli zájemci navštívit školu libovolně během dne a prohlédnout si i výukové prostory. Organizaci, samotný průběh i výsledky přijímacího řízení bylo možno hodnotit pozitivně. Změna organizace Dnů otevřených dveří se osvědčila, rovněž úpravy obsahu a formy motivačního dotazníku zefektivnily přípravu výuky v novém akademickém roce. Pro další přijímací řízení by měla být pozornost zaměřena především na inovaci elektronické přihlášky ke studiu a na hledání nových forem propagace školy. Snahou školy by mělo být rovněž zkvalitnění grafické formy a obsahu propagačních materiálů. 15

17 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7 a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR Kvalifikační struktura, věková struktura a rozsah pracovních úvazků akademických pracovníků VŠRR jsou patrny z tabulek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5. V roce 2011 byla věnována personálnímu zabezpečení výuky velká pozornost s cílem naplnit doporučení Akreditační komise vyplývající z průběhu institucionálního hodnocení. Do pracovního poměru byli nově přijati tři habilitovaní pracovníci, z toho jeden na celý úvazek a dva na úvazek částečný. Počet pedagogických pracovníků s rozsahem úvazku % vzrostl v průběhu roku 2011 o 26 %, počet akademických pracovníků s rozsahem úvazku do 0,3 klesl o 13 %. Zvýšenému úsilí o zkvalitnění personálního zabezpečení výuky studijního programu odpovídá i pozitivní posun ve věkových kategoriích akademických pracovníků. Pozornost byla věnována provázanosti personálního zajištění na základním pracovišti v Praze a na Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou. Stabilizaci personálního zabezpečení u akademických pracovníků na částečný úvazek přispěla skutečnost, že dohoda o pracovním výkonu byla rozšířena o povinnosti, které zvýší individuální přístup ke studentům a přispějí k participaci na tvůrčí činnosti školy. Jedná se zejména o rozšíření individuálních i hromadných konzultací pro studenty, vedení bakalářských prací a prací pro studentskou vědeckou činnost, zpracování oponentských posudků k těmto pracím, zpracování studijních opor pro studenty, aktivní účast na workshopech a konferencích pořádaných VŠRR, zpracování příspěvků do publikací vydávaných VŠRR, participace na přípravě projektu OPPA. 7 f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠRR podporuje další vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců. Ti mají možnost se zúčastňovat seminářů a školení organizovaných přímo na VŠRR nebo jinými institucemi s tím, že škola vytváří pracovníkům pro účast na kurzech dalšího vzdělávání příznivé podmínky. Jedná se o semináře orientované odborně (problematika regionalistiky, ekonomie, managementu a práva), dále semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností a v neposlední řadě i kurzy pro rozvoj obecných dovedností, většinou orientované na práci s informační, komunikační, prezentační a didaktickou technikou. Nezbytnou součástí dalšího vzdělávání pracovníků VŠRR jsou i kurzy rozvíjející znalosti a dovednosti organizačně odborného charakteru pro řízení činností např. v rámci programu LLP Erasmus, či pro činnosti spojené s využíváním studijního elektronického systému. Počty kurzů a účastníků jsou uvedeny v tab. č

18 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8 a-c) Sociální programy VŠRR neposkytuje studentům žádné druhy stipendií (tab. č. 8.1, 8.2). Ve snaze umožnit studium na vysoké škole i ekonomicky znevýhodněným osobám zavedla VŠRR tři sociální programy: 1. program RODIČ - podporuje možnost studovat rodičům pečujícím o dítě v rámci rodičovské dovolené. Vyšší vzdělání dosažené v průběhu rodičovské dovolené umožní následně takto podpořeným studentům snazší a úspěšnější uplatnění na trhu práce. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 2, 2. program ŠANCE umožní studovat za zvýhodněných podmínek studentům dočasně evidovaným v registru nezaměstnaných, které by aktuální ekonomické důvody mohly vyčlenit z vysokoškolského vzdělání. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 11, 3. program SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ dovoluje studentům rozvržení plateb školného podle schváleného splátkového kalendáře. Této možnosti v roce 2011 využívalo 83 studentů. 8 d) Poradenské služby VŠRR nabízí studentům pomoc Poradenského a konzultačního centra, realizujícího profesní, kariérní, psychologické a sociální poradenství. V centru působí Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. a PhDr. Zoja Kalivodová, CSc. Konzultace a poradenství jsou nabízeny 1x týdně, využívány ze strany studentů jsou cca z 80 %. Poradenství v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, sociální, psychologické, je orientováno zejména na: výběr volitelných předmětů standardního a inovovaného studijního programu; pomoc při sestavování individuálního studijního plánu s cílem sladit studijní a pracovní povinnosti; získávání přímé zpětné vazby s možností operativní reakce na vzdělávací aktivity VŠRR z hlediska odborného a organizačního; individuální řešení studijních (psychologických, sociálních) problémů; výběr tématu bakalářské (ročníkové, semestrální) práce; výběr studijního programu a vysoké školy pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu; poskytování informací o podmínkách přijetí pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu; pomoc při orientaci na trhu práce, současné i předpokládané nabídky; informace o zdrojích dat při hledání zaměstnání personální agentury, portály pro hledání zaměstnání; asistence při poznávání profesních předpokladů a rozvoji kariérního potenciálu s ohledem na představy o vlastní seberealizaci; 17

19 pomoc při uplatnění se na pracovním trhu (u studentů prezenční formy studia, kteří nepokračují v navazujícím magisterském studiu); příprava na výběrové (konkursní) řízení v souvislosti s ucházením se o pozici na pracovním trhu; konzultace podmínek při přijetí do zaměstnání; řešení problematických pracovních situací (u studentů, kteří souběžně se studiem pracují); řešení problémů v mezilidských vztazích na pracovišti, s kolegy, nadřízenými, podřízenými u studentů v kombinované formě studia; zvládání pracovního stresu; sladění pracovního a soukromého života; konzultace při sexuálním obtěžování na pracovišti. 8 e-f) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami Individuální práce s nadanými studenty je zaměřena na získání žádoucích kompetencí v oblasti zpracovávání projektů, jako univerzální dovednost, využitelná v převážné většině pracovních pozic, do kterých absolventi VŠRR nastupují nebo ve kterých pracují. Vybraným studentům je nabízen v rámci předmětu Projektový management doplňkový kurz v oblasti přípravy na zpracování projektů ze strukturálních fondů EU (včetně přípravy Žádosti o podporu financování z prostředků strukturálních fondů) a příprava, formou výcvikového kurzu, na práci v projektovém týmu (týmová spolupráce). Výstupem doplňkového kurzu je projekt, který zpracovatelské týmy obhajují v rámci vypsané soutěže k předmětu. Studenti se sníženou pohyblivostí mohou studovat na bezbariérovém Krajském pracovišti a v případě potřeby lze bezbariérovou úpravu realizovat i na základním pracovišti v Praze. V roce 2011 nestudoval na VŠRR žádný student se specifickými potřebami, jehož studium by vyžadovalo vytvoření zvláštních podmínek, nicméně škola je připravena v případě potřeby takové podmínky vytvořit. 9 Infrastruktura na VŠRR 9 a) Knihovna VŠRR Knihovna VŠRR má charakter akademické knihovny pro vysokou školu neuniverzitního typu. Knihovna funguje v rekonstruovaných prostorách včetně studovny se 45 studijními místy. Ve studovně jsou studentům k dispozici tři počítače s připojením na internet. Knihovní fond VŠRR vzrostl v roce 2011 o 197 výtisků, což je menší nárůst ve srovnání s rokem 2010, kdy byl nárůst téměř 80% a dovybavení knihovního fondu byla věnována zvýšená pozornost. Ve sledovaném období obsahoval celkem 1539 výtisků. Knihovní fond je veden elektronicky v rámci elektronického studijního systému Škola OnLine. Provozní doba knihovny v rozsahu 40 hodin je upravena tak, aby v maximální míře vyhovovala potřebám studentů. Provoz knihovny a studovny zajišťuje jedna samostatná pracovnice (tab. č. 9.1). 18

20 VŠRR spolupracuje s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci na základě Dohody o spolupráci, jež umožňuje studentům přístup k rozšířeným službám knihovny. Škola hradí náklady vyplývající z kolektivního členství studentů v této vědecké knihovně. 9 b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Studijní informační systém (SIS) Rok 2011 byl již třetím rokem vedení studijní agendy v elektronickém studijním informačním systému Škola Online. Vzhledem k poměrně krátké době provozu tohoto systému zatím nedošlo ke stoprocentnímu převedení agendy pouze na tento systém, stále byla duplicitně vedena agenda i v papírové formě. Lze však za dosavadní dobu užívání SIS zhodnotit jako pozitivní krok, neboť používání elektronického systému v praxi usnadnilo především komunikaci studentů s vyučujícími a se studijním oddělením a dále také zefektivnilo administrativní činnosti spojené s průběhem studia studentů. Přesto stále ještě musela škola řešit problémy při jeho využívání s firmou poskytující tento systém, a to především v reakci na změny předpisů a novelizace. V roce 2011 pokračovaly práce na ukládání bakalářských prací a souvisejících dokumentů do nové databáze pro zveřejňování bakalářských prací. Databáze je součásti Portálu VŠRR. Byly postupně řešeny počáteční problémy systémového charakteru s cílem dosažení optimálního procesu vkládání. Pokračovalo využívání e-learningové aplikace Moodle pro vstupní testování úrovně znalostí anglického jazyka, což napomohlo optimálnějšímu využití výukových kapacit. V Moodlu byly zpřístupněny další testy pro ověřovací zkoušky určené studentů absolventům VOŠ s obdobným zaměřením učebního plánu. Celkový počet testů dosáhl čísla 35. Postupně další studenti a vyučující VŠRR se zapojili do projektu ISIC a ALIVE, zpočátku bylo postupováno formou dobrovolného vlastnictví této karty (v roce 2011 kartu vlastnilo cca 57 % studentů). Od září akademického roku 2011/2012 bylo již vlastnictví karty ISIC či ALIVE povinné, aby mohly být karty využívány jako studijní průkaz a v budoucnu plánuje VŠRR jejich využití např. pro elektronickou identifikaci při vstupu do budovy, při knihovních výpůjčkách apod. Vybavení VŠRR prezentační a komunikační technikou Základní pracoviště VŠRR v Praze je vybaveno 28 počítači připojenými k internetu, jež jsou k dispozici pro akademické pracovníky, studijní oddělení, knihovnu a počítačovou učebnu (počítačová učebna je mimo výuku volně přístupná všem studentům). Dále je škola vybavena notebooky a datovými projektory. V přednáškovém sále je k dispozici interaktivní tabule. V odborných učebnách je možné použít běžnou audio-video techniku. V roce 2011 byla v souvislosti s řešení projektu OP PA pořízena další reprodukční a záznamová technika (tiskárny, scannery, videokamera aj.). Ve vybavení poslucháren a učeben v Krajském pracovišti nedošlo k výraznějším změnám, k dispozici jsou pevně instalované dataprojektory s příslušnou výpočetní technikou, ozvučení přednáškového sálu, studovna byla doplněna informační a reprodukční technikou. Online připojení na internet v posluchárnách umožňuje i prezentaci internetových modulů. Pro studenty je k dispozici 45 osobních počítačů. 19