Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

3 Obsah Obsah 2 1 Úvod 4 2 Základní údaje 2a) Základní údaje a kontakty 5 2b) Organizační schéma VŠRR 6 2c) Složení orgánů VŠRR 7 2d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol 8 2e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR 9 2f) Vnitřní předpisy VŠRR 9 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR 10 3b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR 11 3d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ 11 3f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR 11 3g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení 12 3h) Kreditní systém studia 12 3i) Další vzdělávací aktivity 12 4 Studenti na VŠRR 4a) Studenti v akreditovaném studijním programu 13 4c) Studenti ve věku nad 30 let 13 4d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti 13 5 Absolventi na VŠRR 5a-d) Absolventi na VŠRR 14 6 Zájem o studium na VŠRR 6a-b) Zájem o studium na VŠRR 15 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR 16 7f) Další vzdělávání akademických pracovníků VŠRR 16 2

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8a-c) Sociální programy 17 8d Poradenské služby 17 8e-f) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami 18 9 Infrastruktura na VŠRR 9a) Knihovna VŠRR 18 9b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání na VŠRR 10a-b) Celoživotní vzdělávání na VŠRR Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 11a-b) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 20 11c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 26 11e) Konference pořádané VŠRR 28 11h-l) Spolupráce s aplikační sférou 29 11s) Působení VŠRR v regionu Internacionalizace na VŠRR 12a-b),d) Strategie rozvoje mezinárodních vztahů a zapojení VŠRR do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na VŠRR 13a) Vnitřní hodnocení kvality 32 13b) Vnější hodnocení kvality 33 13f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti v Krajském pracovišti Rozvoj VŠRR 15a) Zapojení VŠRR do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU Závěr 35 3

5 1 Úvod Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen VŠRR ) vstoupila v roce 2011 do sedmého roku své existence. VŠRR byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělen státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu dne 28. listopadu 2003 pod č.j / Jejím zřizovatelem je společnost Pedagogický servis, spol. s r.o. Vysoká škola, jako samostatný právní subjekt společnost s ručením omezeným, byla zřízena zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 25. března Výuka byla zahájena v akademickém roce 2004/2005. V únoru 2008 byla zahájena výuka na detašovaném Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou. V hodnoceném období byla i nadále soustředěna pozornost na naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Praha z ledna Dále byly plněny úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti školy na období a z jeho aktualizace pro rok Oba dokumenty vycházejí důsledně z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol. 4

6 2 Základní údaje 2 a) Základní údaje a kontakty Úplný název soukromé vysoké školy Používaná zkratka názvu SVŠ Adresa Tel., fax, , http Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠRR Žalanského 68/54, Praha 17 Řepy tel.: studijní oddělení tel.:/fax.: rektorát tel.:/fax.: ekonomické oddělení Adresa Krajského pracoviště (regionálního střediska mimo sídlo vysoké školy) Tel., fax, , http Souběžná 7, Jablonec nad Nisou tel.:

7 2 b) Organizační schéma VŠRR Akademická rada Valná hromada Kolegium rektora Rektor Kancelář rektora Disciplinární komise Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro inovace a rozvoj Prorektor pro vědu a výzkum Prorektor pro zahraniční styky Výkonný ředitel Studijní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání Knihovna Informační služby Archiv Ekonomické oddělení Personální oddělení Katedra regionalistiky Katedra ekonomiky a managementu Katedra aplikovaného práva Katedra speciálních a psychosociálních disciplín Katedra cizích jazyků Krajské pracoviště Jablonec n. N. 6

8 2 c) Složení orgánů VŠRR Akademické orgány VŠRR Rektor Ing. Karel Vránek Akademická rada Ing. Karel Vránek předseda PhDr. Petr Adámek, CSc. Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Ivana Čížková Mgr. Stanislav Eichler JUDr. Petr Hulínský, Ph.D. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Petr Ponikelský Prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. Ing. Alois Slepička, DrSc. Ing. Vladimír Ševela Ing. Miroslav Váňa Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. VŠRR VŠE Praha SPU Nitra VŠRR VŠRR Liberecký kraj PS Parlamentu ČR VŠRR VŠRR Univerzita J. A. Komenského VŠRR VŠRR Vysoká škola Karlovy Vary VŠRR MŠMT PS Parlamentu ČR Městská část Praha Zličín Kolegium rektora Ing. Karel Vránek Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Josef Nožička, CSc. Ing. Petr Ponikelský Disciplinární komise JUDr. Petr Novák, Ph.D. Ing. Petr Ponikelský PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Alois Slepička, DrSc. Ing. Josef Nožička, CSc. Lukáš Chlum Jana Königová Jiří Ossendorf Jana Dalihodová Bašová Radek Bogdan předseda člen člen náhradník náhradník člen (student) členka (studentka) člen (student) náhradník (studentka) náhradník (student) 7

9 Další orgány VŠRR Valná hromada VŠRR Ing. Karel Kašák, CSc., jednatel Ing. Karel Vránek, jednatel Výkonný ředitel VŠRR Ing. Ivana Čížková Prorektoři VŠRR Prorektor pro vědu a výzkum Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Prorektorka pro inovace a rozvoj Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Prorektor pro zahraniční styky Základní pracoviště Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. Výuka je realizována následujícími katedrami: katedra regionalistiky, katedra ekonomiky a managementu, katedra aplikovaného práva, katedra speciálních a psychosociálních disciplín, katedra cizích jazyků. 2 d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol VŠRR má zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je členkou předsednictva Rady vysokých škol, působí v komisi pro soukromé vysoké školy. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je také členkou Asociace emeritních rektorů. 8

10 2 e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR Poslání (mise) Posláním VŠRR je poskytovat vysokoškolské vzdělání v profesně orientovaných studijních oborech studijního programu Regionální rozvoj s důrazem na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, jimiž se absolventi VŠRR mají vyznačovat. VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. Vize Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní profesně orientovaný vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. Strategické cíle rozvoje Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. Strategické cíle jsou zaměřeny na posílení profesní profilace studijního programu v návazností na vizi a poslání VŠRR. 2 f) Vnitřní předpisy VŠRR V říjnu 2010 byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dva zcela nově zpracované dokumenty - Statut VŠRR a Studijní a zkušební řád VŠRR. Potřeba zásadnější aktualizace těchto dokumentů byla vyvolána změnami, které vznikly v důsledku dalšího rozvoje VŠRR, jako je např. implementace elektronického studijního systému, zkušenosti s kreditním systémem, vznik nových základních pracovišť aj. V roce 2011 pak byly nově vzniklé dokumenty ověřovány v praxi. Změny ostatních vnitřních předpisů nebyly realizovány. Opatření rektora Opatření rektora č. 1/2011 ze dne ODBORNÁ PRAXE LETNÍ SEMESTR 2010/2011 Opatření rektora č. 2/2011 ze dne HARMONOGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Opatření rektora č. 3/2011 ze dne ODBORNÁ PRAXE ZIMNÍ SEMESTR 2011/2012 Opatření rektora č. 4/2011 ze dne JMENOVÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 9

11 Opatření výkonné ředitelky Opatření výkonné ředitelky č. 3/2011 ze dne SAZEBNÍK POPLATKŮ SPOJENÝCH SE STUDIEM A JINÉ ÚHRADY 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR VŠRR má akreditovány následující studijní program a obory (tab. č. 3.1): Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Management a regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v kombinované formě studia. Platnost akreditace je do roku Cílem bakalářského studijního programu je příprava kvalifikovaných absolventů - specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje geosociálních regionů se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a na efektivní zapojení do jejich struktur. Studenti jsou připravováni k výkonu pracovních funkcí ve všech sférách managementu, plánování a realizace rozvoje územního celku v rovině ekonomické, právní, správní a sociální na úrovni hejtmanství, krajských úřadů, finančních, sociálních, případně kulturních institucí a úřadů. Student získává základní znalosti metod, zásad a nástrojů personálního managementu, sociologie a sociální psychologie, etiky mezilidských komunikací, makroekonomie, mikroekonomie, podnikové ekonomiky a veřejných financí, včetně základních znalostí o bankovnictví a základech práva. Studium je založeno na využití moderních informačních technologií a informačních systémů. Ve vzdělání je akcentováno spojení s odbornou praxí. Studijní program Regionální rozvoj si klade za cíl implementovat prvky Boloňského procesu v systémových souvislostech. Studenti mají možnost pokračovat ve studiu na jiných fakultách, veřejných a soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí. VŠRR je otevřena studentům z jiných vysokých škol. Podmínky přijímání ke studiu a organizace studia absolventů VOŠ se řeší v souladu s vnitřními předpisy VŠRR. 10

12 3 b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR VŠRR neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce a nerealizuje joint/double/multiple degreee studijní programy (tab. č. 3.2 a 3.3). Snahou VŠRR je postupně implementovat do studijního programu Regionální rozvoj přednášky vybraných předmětů v cizím jazyce, tomuto cíli napomohly rovněž inovace realizované v rámci projektu OP PA (viz kap. 15) Jedná se především o předmět orientovaný na problematiku ekonomické politiky Evropské unie Economic Policies of the European Union. Dále byl v roce 2011 připravován sylabus pro výuku v letním semestru 2012 předmětu Ekonomika a finance v německém a anglickém jazyce (Economics and Finance, Wirtschaft und Finanzen). VŠRR připravuje postupně realizaci výuky i dalších předmětů v angličtině tak, aby byla rozšířena nabídka pro zahraniční studenty přijíždějící v rámci programu LLP Erasmus. 3 d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ VŠRR nerealizuje akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (tab. č. 3.4 a 3.5). Rozvíjí však úzkou spolupráci se dvěma vyššími odbornými školami, Vyšší odbornou školou Arita spol. s r.o. a Vyšší odbornou školou územně-správní s.r.o. v Kladně. Uvedené školy vykazují ve svých studijních programech a oborech společné tematické oblasti s programem VŠRR problematiku cestovního ruchu v regionálním rozvoji a veřejné správy. Mezi školami je realizována široká spolupráce podpořená smlouvou o spolupráci. Téma cestovního ruchu se stává v současné době jednou z nejvíce podporovaných oblastí v rozvoji regionů, a vyučující škol mají proto mnoho příležitostí ke spolupráci. V prvé řadě spolupracují pod vedením VŠRR při tvorbě anotací a sylabů předmětů týkajících se společných oblastí. Přitom mají možnost se společně podílet na dovybavování knižního fondu odbornou literaturou se zaměřením na cestovní ruch v regionálním rozvoji a veřejnou správu, a to jak studijní povinnou či doporučenou literaturou pro studenty, tak i novou odbornou literaturou pro prohloubení vzdělávání vyučujících. Vyučující vyšších odborných škol se také účastnili aktivně s příspěvkem konference pořádané VŠRR v březnu f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR Rozhodnutím č. j. 023/2007-VK dne bylo zřízeno Krajské pracoviště v Jablonci nad Nisou. Na Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou (dále Krajské pracoviště) je realizována kombinovaná forma studijního oboru Regionální rozvoj v rámci studijního programu Regionální rozvoj. Činnost Krajského pracoviště byla zahájena v letním semestru akademického roku 2007/2008 otevřením prvního ročníku. K bylo zapsáno ke studiu na Krajském pracovišti 111 studentů, tj. 20 % z celkového počtu studentů na VŠRR. 11

13 Od svého založení je Krajské pracoviště koncipováno jako organická součást VŠRR, na kterou se vztahují všechny základní dokumenty školy, tj. statut, řády a akreditační rozhodnutí MŠMT, rozhodnutí a opatření rektora, dlouhodobý záměr rozvojových cílů školy aj. Základním záměrem fungování Krajského pracoviště je realizace požadavků na stejný obsah a kvalitu výuky, stejnou úroveň náročnosti ověřování znalostí a v neposlední řadě na stejnou úroveň státních závěrečných prací. Zvláštní pozornost je věnována využití lokálních specifických charakteristik regionu z hlediska jeho potřeb, což se odráží v zaměření závěrečných prací a v propojení činnosti Krajského pracoviště s orgány místní správy a samosprávy (tab. č. 3.6). 3 g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení Úkolem školy pro následující akademický rok je nechat proškolit garanty jednotlivých předmětů prostřednictvím projektu IPn Q-Ram v metodice výstupů z učení a následně postupně formulovat výstupy z učení u všech předmětů. 3 h) Kreditní systém studia Studium na VŠRR je od roku 2007 organizováno na základě kreditního systému ECTS European Credit Transfer System. Od roku 2010 studovali podle tohoto systému studenti všech ročníků. Bakalářský studijní program na VŠRR je absolvován získáním 180 kreditů ECTS v předepsané skladbě. Průměrná zátěž je 60 kreditů ECTS za akademický rok. Ve studijním a zkušebním řádu VŠRR je stanoven i minimální počet kreditů, který podmiňuje zápis studentů do vyššího ročníku. Systém ECTS umožňuje studentům sestavení individuálního rozvrhu při respektování předepsaných omezení. Ve standardní trajektorii studijního plánu je doporučen rok a semestr absolvování kurzů. Od roku 2007 byl v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů všem absolventům VŠRR vydáván Dodatek k diplomu (Diploma Supplement), v roce 2011 jich bylo vydáno 204. Vyplňování Dodatku k diplomu je stále věnována maximální pozornost jak z obsahového a formálního, tak i jazykového hlediska s cílem postupného vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 3 i) Další vzdělávací aktivity Každoročně pořádá Katedra regionalistiky VŠRR a Krajské pracoviště VŠRR v Jablonci na Nisou ve spolupráci s odbornými partnery VŠRR tzv. regionalistická setkání studentů s odborníky z praxe. V roce 2011 se konalo 8. října a studenti během této akce absolvovali exkurzi po městě Český Dub s odborným výkladem o rozvojových aktivitách a problémech města včetně prohlídky problémových lokalit. Studenti se aktivně zúčastnili i besedy se starostou města Český Dub PaedDr. PhDr. Jiřím Milerem, Ph.D. Na regionalistickém setkání se podílelo 37 studentů, 5 učitelů a 4 odborníci z praxe. Pravidelná regionalistická setkání studentů s odborníky pro regionalistiku jsou přínosná především v oblasti aplikace teoretických poznatků v praxi a studenti je hodnotí jako užitečnou a významnou aktivitu. 12

14 Vyučující VŠSR spolu se skupinou studentů se v roce 2011 rovněž pravidelně účastnili přednášek vrcholných českých politiků k problematice ekonomického regionálního rozvoje ČR - Žofínské fórum Studenti tak měli možnost přímého kontaktu s osobnostmi rozvoje ČR a tuto možnost plně využívali i v otevřených diskusích. Po přednáškách pak v rámci seminární výuky regionalistických předmětů následovala vždy řízená diskusní reflexe k vyposlechnutému tématu. I tyto aktivity jsou studenty hodnoceny velmi pozitivně. 4 Studenti na VŠRR 4 a) Studenti v akreditovaném studijním programu K studovalo na VŠRR celkem 544 studentů, z toho 83 studentů v prezenční formě studia a 461 studentů v kombinované formě studia (tab. č. 4.1). Ve srovnání s rokem 2010 došlo k mírnému poklesu počtu zapsaných studentů, pokles činil přibližně 18 %, stav odpovídá hodnotám z roku Na Krajském pracovišti bylo v roce 2011 z výše uvedeného celkového počtu zapsáno 111 studentů, což je počet, který odpovídá optimálnímu využití kapacit výukových prostor a personálního zajištění a ve srovnání s předchozím rokem se udržuje na stejné úrovni. Důraz je při realizaci výuky na Krajském pracovišti neustále kladen na identitu učebních plánů základního a detašovaného pracoviště, stejnou náročnost studia a odbornou kvalitu pedagogů. 4 c) Studenti ve věku nad 30 let Vzhledem k vyššímu počtu studentů v kombinované formě studia je podíl studentů starších třiceti let významný (tab. č. 4.5). Ve sledovaném období bylo ke studiu zapsáno celkem 331 studentů starších třiceti let (60 % z celkového počtu), z toho 18 v prezenční formě studia a 313 v kombinované formě. 80 studentů z uvedeného počtu bylo zapsáno na Krajském pracovišti. 4 d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V roce 2011 předčasně ukončilo studium na VŠRR celkem 59 studentů (tj. 10,8 % z celkového počtu zapsaných studentů), což je o jen o 6 studentů více ve srovnání s rokem 2010 (v roce 2009 bylo 25 neúspěšných studentů). Hlavními důvody, které studenti udávali (41 dotázaných z celkového počtu), byla časová náročnost studia a nemožnost skloubit své pracovní a studijní povinnosti a vážné sociální, zvláště pak finanční důvody, které jim neumožňovaly dodržet podmínky studijní smlouvy. V následujícím období byla proto věnována pozornost různým sociálním programům, které měly za cíl eliminovat právě posledně jmenované příčiny předčasného ukončení studia. Výsledná čísla ukazují, že se trend neúspěšnosti oproti roku 2010 zbrzdil, a že zvolená opatření napomohla ke snížení neúspěšnosti ve studiu. Druhá část studentů (18 studentů) byla vyloučena ze studia pro závažné neplnění studijních povinností související s nízkou motivovaností ke studiu v důsledku změny osobních preferencí (tab. č. 4.6). 13

15 5 Absolventi na VŠRR 5 a-d) Absolventi na VŠRR V hodnoceném období absolvovalo studium na VŠRR celkem 204 studentů, z toho 53 v prezenčním studiu a 151 v kombinované formě studia, 32 studentů absolvovalo státní závěrečnou zkoušku na Krajském pracovišti (tab. č. 5.1). Ve studijním oboru Regionální rozvoj absolvovalo úspěšně státní závěrečnou zkoušku 159 studentů, obor Management a regionální rozvoj pak 45 studentů. Státní závěrečné zkoušky byly organizovány ve třech termínech. U absolventů byl v každém termínu státní závěrečné zkoušky realizován průzkum formou dotazníku. Ankety se zúčastnilo celkem 136 respondentů, což představuje 66% návratnost. Dotazník byl v souvislosti s realizací klíčové aktivity KA10 řešeného projektu OP PA oproti minulým rokům nově upraven. V novém pojetí zjišťoval do větší hloubky názory absolventů na obsah a pojetí studia a umožňoval respondentům i vyslovení námětů k úpravám obsahu a organizace učiva (např. bylo navrhováno rozšíření počtu volitelných předmětů, větší intenzita výuky cizích jazyků a důraz na prohlubování komunikativních kompetencí a dovednosti práce v týmu). 86 % dotázaných hodnotilo studium na VŠRR jako dobré rozhodnutí. Ocenili přitom především možnost lepšího uplatnění na trhu práce a profesionální přístup ke studentům. Absolventi vyzdvihli i způsob a flexibilitu výuky, což jim v mnoha případech umožňovalo studium při zaměstnání. Přibližně polovina respondentů (48 %, tj. o 6 % více než v předchozím roce) hodlala pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Převážná většina (72 %) vyjádřila přitom názor, že je VŠRR vybavila dostatečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro další studium v navazujícím magisterském programu. Až 60 % dotázaných uvedlo, že bude pracovat na svém původním místě, pro něž si rozšiřovali kvalifikaci. Dotazník obsahoval celkem 35 položek, což umožnilo získat poměrně podrobné informace pro zpětnou vazbu. Podrobné výsledky byly uvedeny v souhrnné zprávě za sledované období a tvořily východiska pro změny v roce Absolventi budou po roce znovu oslovováni, kdy bude zjišťována především využitelnost získaných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí pro výkon zaměstnání či pro studium v navazujícím magisterském programu. Zde je ovšem předpokládána poměrně nízká návratnost dat. Pro verifikaci vhodnosti nabízeného studijního programu ve vztahu k současnému stavu praxe v daném oboru studia byli dotazováni i potencionální zaměstnavatelé, přičemž k tomu byla využita jednak odborná praxe, a jednak byla cíleně vybírána odborná zařízení. Centrem zájmu byla problematika případných změn v požadavcích kladených na absolventa oboru. 14

16 6 Zájem o studium na VŠRR 6 a-b) Zájem o studium na VŠRR Zájem o studium na VŠRR zaznamenal ve sledovaném období mírný 16% pokles (tab. č. 6.1). Bylo podáno celkem 245 přihlášek (z toho do prezenční formy studia 35), podmínky pro přijetí splnilo a následně bylo přijato 214 uchazečů (do prezenční formy 27), do studia bylo zapsáno 168 studentů (23 do prezenční formy studia). Na Krajském pracovišti bylo podáno 50 přihlášek, podmínky pro přijetí splnilo 48 uchazečů, do studia bylo následně zapsáno 44 studentů. Na tomto pracovišti byly počty srovnatelné s rokem Přijímací pohovor se skládal ze dvou částí. Obsahem první části byl dotazník zaměřený na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR, druhá část byla orientována na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. V průběhu diskuse byly ověřovány všeobecné znalosti uchazečů z oblasti ekonomických reálií České republiky a aktuálního politického dění v České republice a v Evropě. Ve srovnání s předchozím rokem byl přepracován motivační dotazník s cílem vystihnout přesněji motivační faktory uchazečů a v neposlední řadě rovněž zjistit zájem uchazečů o různé způsoby rozvrhování výuky v souvislosti s uvažovanou realizací přímé výuky nově i v sobotu. Významným zdrojem dat pro plánování public relation VŠRR byla rovněž orientace na zjištění původu prvotních informací o škole. Dotazník také umožnil základní nasměrování dělení výuky cizích jazyků podle zájmu uchazečů. Bylo zorganizováno pět Dnů otevřených dveří. Tyto dny byly nově realizovány formou dopolední a odpolední prezentace prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost společně s referentkou studijního oddělení, na níž byli zájemci o studium seznámeni se základní charakteristikou studijního programu VŠRR a s podmínkami přijetí. Kromě prezentací mohli zájemci navštívit školu libovolně během dne a prohlédnout si i výukové prostory. Organizaci, samotný průběh i výsledky přijímacího řízení bylo možno hodnotit pozitivně. Změna organizace Dnů otevřených dveří se osvědčila, rovněž úpravy obsahu a formy motivačního dotazníku zefektivnily přípravu výuky v novém akademickém roce. Pro další přijímací řízení by měla být pozornost zaměřena především na inovaci elektronické přihlášky ke studiu a na hledání nových forem propagace školy. Snahou školy by mělo být rovněž zkvalitnění grafické formy a obsahu propagačních materiálů. 15

17 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7 a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR Kvalifikační struktura, věková struktura a rozsah pracovních úvazků akademických pracovníků VŠRR jsou patrny z tabulek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5. V roce 2011 byla věnována personálnímu zabezpečení výuky velká pozornost s cílem naplnit doporučení Akreditační komise vyplývající z průběhu institucionálního hodnocení. Do pracovního poměru byli nově přijati tři habilitovaní pracovníci, z toho jeden na celý úvazek a dva na úvazek částečný. Počet pedagogických pracovníků s rozsahem úvazku % vzrostl v průběhu roku 2011 o 26 %, počet akademických pracovníků s rozsahem úvazku do 0,3 klesl o 13 %. Zvýšenému úsilí o zkvalitnění personálního zabezpečení výuky studijního programu odpovídá i pozitivní posun ve věkových kategoriích akademických pracovníků. Pozornost byla věnována provázanosti personálního zajištění na základním pracovišti v Praze a na Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou. Stabilizaci personálního zabezpečení u akademických pracovníků na částečný úvazek přispěla skutečnost, že dohoda o pracovním výkonu byla rozšířena o povinnosti, které zvýší individuální přístup ke studentům a přispějí k participaci na tvůrčí činnosti školy. Jedná se zejména o rozšíření individuálních i hromadných konzultací pro studenty, vedení bakalářských prací a prací pro studentskou vědeckou činnost, zpracování oponentských posudků k těmto pracím, zpracování studijních opor pro studenty, aktivní účast na workshopech a konferencích pořádaných VŠRR, zpracování příspěvků do publikací vydávaných VŠRR, participace na přípravě projektu OPPA. 7 f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠRR podporuje další vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců. Ti mají možnost se zúčastňovat seminářů a školení organizovaných přímo na VŠRR nebo jinými institucemi s tím, že škola vytváří pracovníkům pro účast na kurzech dalšího vzdělávání příznivé podmínky. Jedná se o semináře orientované odborně (problematika regionalistiky, ekonomie, managementu a práva), dále semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností a v neposlední řadě i kurzy pro rozvoj obecných dovedností, většinou orientované na práci s informační, komunikační, prezentační a didaktickou technikou. Nezbytnou součástí dalšího vzdělávání pracovníků VŠRR jsou i kurzy rozvíjející znalosti a dovednosti organizačně odborného charakteru pro řízení činností např. v rámci programu LLP Erasmus, či pro činnosti spojené s využíváním studijního elektronického systému. Počty kurzů a účastníků jsou uvedeny v tab. č

18 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8 a-c) Sociální programy VŠRR neposkytuje studentům žádné druhy stipendií (tab. č. 8.1, 8.2). Ve snaze umožnit studium na vysoké škole i ekonomicky znevýhodněným osobám zavedla VŠRR tři sociální programy: 1. program RODIČ - podporuje možnost studovat rodičům pečujícím o dítě v rámci rodičovské dovolené. Vyšší vzdělání dosažené v průběhu rodičovské dovolené umožní následně takto podpořeným studentům snazší a úspěšnější uplatnění na trhu práce. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 2, 2. program ŠANCE umožní studovat za zvýhodněných podmínek studentům dočasně evidovaným v registru nezaměstnaných, které by aktuální ekonomické důvody mohly vyčlenit z vysokoškolského vzdělání. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 11, 3. program SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ dovoluje studentům rozvržení plateb školného podle schváleného splátkového kalendáře. Této možnosti v roce 2011 využívalo 83 studentů. 8 d) Poradenské služby VŠRR nabízí studentům pomoc Poradenského a konzultačního centra, realizujícího profesní, kariérní, psychologické a sociální poradenství. V centru působí Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. a PhDr. Zoja Kalivodová, CSc. Konzultace a poradenství jsou nabízeny 1x týdně, využívány ze strany studentů jsou cca z 80 %. Poradenství v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, sociální, psychologické, je orientováno zejména na: výběr volitelných předmětů standardního a inovovaného studijního programu; pomoc při sestavování individuálního studijního plánu s cílem sladit studijní a pracovní povinnosti; získávání přímé zpětné vazby s možností operativní reakce na vzdělávací aktivity VŠRR z hlediska odborného a organizačního; individuální řešení studijních (psychologických, sociálních) problémů; výběr tématu bakalářské (ročníkové, semestrální) práce; výběr studijního programu a vysoké školy pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu; poskytování informací o podmínkách přijetí pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu; pomoc při orientaci na trhu práce, současné i předpokládané nabídky; informace o zdrojích dat při hledání zaměstnání personální agentury, portály pro hledání zaměstnání; asistence při poznávání profesních předpokladů a rozvoji kariérního potenciálu s ohledem na představy o vlastní seberealizaci; 17

19 pomoc při uplatnění se na pracovním trhu (u studentů prezenční formy studia, kteří nepokračují v navazujícím magisterském studiu); příprava na výběrové (konkursní) řízení v souvislosti s ucházením se o pozici na pracovním trhu; konzultace podmínek při přijetí do zaměstnání; řešení problematických pracovních situací (u studentů, kteří souběžně se studiem pracují); řešení problémů v mezilidských vztazích na pracovišti, s kolegy, nadřízenými, podřízenými u studentů v kombinované formě studia; zvládání pracovního stresu; sladění pracovního a soukromého života; konzultace při sexuálním obtěžování na pracovišti. 8 e-f) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami Individuální práce s nadanými studenty je zaměřena na získání žádoucích kompetencí v oblasti zpracovávání projektů, jako univerzální dovednost, využitelná v převážné většině pracovních pozic, do kterých absolventi VŠRR nastupují nebo ve kterých pracují. Vybraným studentům je nabízen v rámci předmětu Projektový management doplňkový kurz v oblasti přípravy na zpracování projektů ze strukturálních fondů EU (včetně přípravy Žádosti o podporu financování z prostředků strukturálních fondů) a příprava, formou výcvikového kurzu, na práci v projektovém týmu (týmová spolupráce). Výstupem doplňkového kurzu je projekt, který zpracovatelské týmy obhajují v rámci vypsané soutěže k předmětu. Studenti se sníženou pohyblivostí mohou studovat na bezbariérovém Krajském pracovišti a v případě potřeby lze bezbariérovou úpravu realizovat i na základním pracovišti v Praze. V roce 2011 nestudoval na VŠRR žádný student se specifickými potřebami, jehož studium by vyžadovalo vytvoření zvláštních podmínek, nicméně škola je připravena v případě potřeby takové podmínky vytvořit. 9 Infrastruktura na VŠRR 9 a) Knihovna VŠRR Knihovna VŠRR má charakter akademické knihovny pro vysokou školu neuniverzitního typu. Knihovna funguje v rekonstruovaných prostorách včetně studovny se 45 studijními místy. Ve studovně jsou studentům k dispozici tři počítače s připojením na internet. Knihovní fond VŠRR vzrostl v roce 2011 o 197 výtisků, což je menší nárůst ve srovnání s rokem 2010, kdy byl nárůst téměř 80% a dovybavení knihovního fondu byla věnována zvýšená pozornost. Ve sledovaném období obsahoval celkem 1539 výtisků. Knihovní fond je veden elektronicky v rámci elektronického studijního systému Škola OnLine. Provozní doba knihovny v rozsahu 40 hodin je upravena tak, aby v maximální míře vyhovovala potřebám studentů. Provoz knihovny a studovny zajišťuje jedna samostatná pracovnice (tab. č. 9.1). 18

20 VŠRR spolupracuje s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci na základě Dohody o spolupráci, jež umožňuje studentům přístup k rozšířeným službám knihovny. Škola hradí náklady vyplývající z kolektivního členství studentů v této vědecké knihovně. 9 b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Studijní informační systém (SIS) Rok 2011 byl již třetím rokem vedení studijní agendy v elektronickém studijním informačním systému Škola Online. Vzhledem k poměrně krátké době provozu tohoto systému zatím nedošlo ke stoprocentnímu převedení agendy pouze na tento systém, stále byla duplicitně vedena agenda i v papírové formě. Lze však za dosavadní dobu užívání SIS zhodnotit jako pozitivní krok, neboť používání elektronického systému v praxi usnadnilo především komunikaci studentů s vyučujícími a se studijním oddělením a dále také zefektivnilo administrativní činnosti spojené s průběhem studia studentů. Přesto stále ještě musela škola řešit problémy při jeho využívání s firmou poskytující tento systém, a to především v reakci na změny předpisů a novelizace. V roce 2011 pokračovaly práce na ukládání bakalářských prací a souvisejících dokumentů do nové databáze pro zveřejňování bakalářských prací. Databáze je součásti Portálu VŠRR. Byly postupně řešeny počáteční problémy systémového charakteru s cílem dosažení optimálního procesu vkládání. Pokračovalo využívání e-learningové aplikace Moodle pro vstupní testování úrovně znalostí anglického jazyka, což napomohlo optimálnějšímu využití výukových kapacit. V Moodlu byly zpřístupněny další testy pro ověřovací zkoušky určené studentů absolventům VOŠ s obdobným zaměřením učebního plánu. Celkový počet testů dosáhl čísla 35. Postupně další studenti a vyučující VŠRR se zapojili do projektu ISIC a ALIVE, zpočátku bylo postupováno formou dobrovolného vlastnictví této karty (v roce 2011 kartu vlastnilo cca 57 % studentů). Od září akademického roku 2011/2012 bylo již vlastnictví karty ISIC či ALIVE povinné, aby mohly být karty využívány jako studijní průkaz a v budoucnu plánuje VŠRR jejich využití např. pro elektronickou identifikaci při vstupu do budovy, při knihovních výpůjčkách apod. Vybavení VŠRR prezentační a komunikační technikou Základní pracoviště VŠRR v Praze je vybaveno 28 počítači připojenými k internetu, jež jsou k dispozici pro akademické pracovníky, studijní oddělení, knihovnu a počítačovou učebnu (počítačová učebna je mimo výuku volně přístupná všem studentům). Dále je škola vybavena notebooky a datovými projektory. V přednáškovém sále je k dispozici interaktivní tabule. V odborných učebnách je možné použít běžnou audio-video techniku. V roce 2011 byla v souvislosti s řešení projektu OP PA pořízena další reprodukční a záznamová technika (tiskárny, scannery, videokamera aj.). Ve vybavení poslucháren a učeben v Krajském pracovišti nedošlo k výraznějším změnám, k dispozici jsou pevně instalované dataprojektory s příslušnou výpočetní technikou, ozvučení přednáškového sálu, studovna byla doplněna informační a reprodukční technikou. Online připojení na internet v posluchárnách umožňuje i prezentaci internetových modulů. Pro studenty je k dispozici 45 osobních počítačů. 19

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Předkládá: Ing. Karel Vránek rektor Květen 2011 Obsah Obsah...

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více