OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 OBSAH DODATKOVÁ DOVOLENÁ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ KRÁCENÍ DOVOLENÉ PŘEKÁŽKY V PRÁCI PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY V PRÁCI PŘEKÁŽKY Z DŮVODU OBECNÉHO ZÁJMU PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE PROBLEMATICKÝ ZAMĚSTNANEC NEOMLUVENÁ ABSENCE NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ZAMĚSTNANCEM VYKONÁVANÉ PRÁCI VYTÝKACÍ DOPIS KONTROLA DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO ZAMĚSTNANCE DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DORUČOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELEM DORUČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCEM CESTOVNÍ NÁHRADY VNITŘNÍ PŘEDPISY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD MZDOVÝ PŘEDPIS SPISOVÝ ŘÁD OCHRANA PRÁV OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE ODMĚŇOVÁNÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA, ODMĚNA NÁROKOVÉ PŘÍPLATKY POSKYTOVÁNÍ MZDY, SPLATNOST, PRODLENÍ NÁHRADY MZDY SRÁŽKY VE PROSPĚCH TŘETÍCH OSOB TYPY SRÁŽEK A JEJICH POŘADÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MLADISTVÍ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VÝCVIK A ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KONTROLY NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI INSPEKTORÁT PRÁCE PŘESTUPKY, SPRÁVNÍ DELIKTY A POKUTY ÚŘAD PRÁCE CELNÍ ÚŘAD ZAMĚSTNAVATEL PLÁTCE DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ ZPŮSOB ZDANĚNÍ SLEVY NA DANI A DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ Dary na vymezené účely Odpočet úroků z úvěrů na podporu bydlení Odpočet příspěvků na penzijní připojištění a penzijní pojištění Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění Odpočet úhrady za zkoušky TISKOPIS PRO PROVEDENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ TISKOPISY VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ PLÁTCI POJISTNÉHO POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VÝPOČET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SKLADBA POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 ZAČÍNÁME KNIHA ZÁKON PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Další povinnosti vyplývají podnikateli z dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon nahradil do té doby platný zákon č. 61/1996 Sb. V zákoně jsou definovány povinné osoby, kterými jsou banky, ostatní finanční instituce, osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci a účetní, a za splnění určitých podmínek také notáři a advokáti. Povinnou osobou je taktéž každý podnikatel a právnická osoba nepodnikatel, pokud přijímá platbu v hotovosti 15 tis. EUR a vyšší. V uvedeném zákoně je nově zavedena povinnost povinné osoby, pokud je účastníkem obchodu převyšujícím hodnotu 1 tis. EUR, před jeho uskutečněním identifikovat klienta. Bez ohledu na tento limit pak v případě, že se jedná o podezřelý obchod nebo vznik obchodního vztahu. Identifikací se rozumí ověření a zaznamenání identifikačních údajů z průkazu totožnosti fyzické osoby nebo z dokladu o existenci právnické osoby, a to zásadně za fyzické přítomnosti identifikovaného. Pokud by takové identifikaci bránily vážné důvody, může identifikaci provést notář či krajský nebo obecní úřad. ZDROJE Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 47/2001 Sb., o obalech Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 15. ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA, POKUTY Výkon živnostenské kontroly se řídí ustanoveními zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Živnostenskou kontrolu jsou oprávněny vykonávat živnostenské úřady, které kontrolují plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy vztahujícími se k živnostenskému podnikání a k podmínkám provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole se prokazují písemným pověřením nebo průkazem. Upozorňujeme, že při kontrole jsou pracovníci živnostenského úřadu oprávnění pořizovat mj. obrazové a zvukové záznamy. Naproti tomu podnikatel je oprávněn přizvat ke kontrole jím zvolenou osobu, její nepřítomnost však není důvod pro přerušení kontroly PRŮBĚH KONTROLY PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLNÍCH PRACOVNÍKŮ Dle 11 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, mají kontrolní pracovníci následující práva a povinnosti. Kontrolní pracovník je při provádění kontroly oprávněn vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisejí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena, požadovat na kontrolovaných osobách, aby se stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží, seznamovat se s utajovanými informacemi, pokud se prokáže osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, 57

3 2 POŘÍZENÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE / AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ / LEASING odhlášení, změnám v počtu televizních přijímačů lze získat na adrese a na internetových stránkách. Pokuta za nepřihlášený televizní přijímač je 10 tis. Kč. 24. AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ Používání automobilu v podnikání se projevuje v několika oblastech. Podnikatel může zařadit automobil do obchodního majetku, může používat soukromý automobil nebo automobil pořízený na leasing. Automobily, jejichž pořizovací cena převýší 40 tis. Kč, jsou předmětem daňových odpisů AUTOMOBIL FIREMNÍ Pokud podnikatel při své činnosti používá automobil, který je zařazený v obchodním majetku společnosti, pak výdaje související s používáním tohoto automobilu pro podnikatelskou činnost jsou daňově účinné. Do daňových výdajů/nákladů lze zahrnout odpisy majetku, spotřebu pohonných hmot, pojištění a servis automobilu. Z hlediska daňových výdajů/nákladů jde o pravděpodobně nejvýhodnější variantu (uplatnitelnou v případě vedení daňové evidence či účtování). Samozřejmě v případě uplatňování výdajů procentem z příjmu jsou ve výdajích, fiktivně, zahrnuty všechny náklady. Další možností je namísto výdajů za spotřebované pohonné hmoty uplatnit paušální výdaj na dopravu za maximálně tři silniční motorová vozidla. Tato možnost existuje od roku Paušální výdaj činí 5 tis. Kč za celý kalendářní měsíc, využívá-li podnikatel k pracovním cestám automobil zahrnutý do obchodního majetku. Kromě toho uplatňuje i odpisy automobilu. Pokud ale vozidlo využívá zčásti i na soukromé účely, může do daňových nákladů uplatnit pouze 4 tis. Kč a 80 % hodnoty odpisů AUTOMOBIL SOUKROMÝ O soukromém automobilu hovoříme v případě, že není vložen do obchodního majetku, a takovýto automobil může využívat pouze fyzická osoba. Dle 24 odst. 2 písm. k) lze za daňové náklady související s dopravou soukromým automobilem považovat základní náhradu (v podstatě představitelnou jako náhradu za opotřebení automobilu) a náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhradu však není možné uplatnit, pokud se jedná o vypůjčené silniční motorové vozidlo, o silniční motorové vozidlo, které bylo v obchodním majetku poplatníka, o silniční motorové vozidlo, které bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné nebo jeho část bylo uplatněno jako daňový výdaj. V takovýchto případech se uplatní jen náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pokud by jako provozovatel vozidla byl v technickém průkazu zapsán manžel/ka podnikatele, lze základní náhradu uplatňovat v případě, že vozidlo je součástí tzv. společného jmění manželů. Kdyby měli manželé společné jmění rozděleno, jednalo by se o vozidlo cizí. Pokud podnikatel uskuteční pracovní cestu vlastním vozidlem nevloženým do obchodního majetku, může uplatnit (pouze fyzická osoba) paušální výdaj na dopravu v částce 5 tis. Kč měsíčně, a pokud povede knihu jízd, i sazbu základní náhrady. Využije-li automobil k podnikání pouze zčásti, může si do daňových výdajů uplatnit pouze 4 tis. Kč AUTOMOBIL ZAMĚSTNANCE Pro pracovní cesty zaměstnanců lze využít i jejich vozidel. Zaměstnancům pak náleží v rámci cestovních náhrad (viz kapitola Cestovní náhrady) také jízdní výdaje. Zaměstnanec však může svůj automobil použít při pracovní cestě pouze se souhlasem zaměstnavatele nebo na jeho žádost. 78

4 ÚČTUJEME, EVIDUJEME KNIHA 4 Jak bylo uvedeno, daňovou povinnost i nárok na odpočet zapisuje podnikatel do příslušné evidence, která je podložena daňovými doklady ODDĚLENÍ SOUKROMÝCH A FIREMNÍCH FINANCÍ Je pravděpodobné, že většina podnikatelů, kterým se tato publikace dostane do rukou, s podnikáním začíná. Častou chybou v začátcích je neoddělení firemních a soukromých financí, což se v průběhu účetního roku a zejména na jeho konci může ukázat jako problém. Nejjednodušší způsob je založení firemního účtu, ačkoli jsme již zmiňovali, že to zákon podnikateli vysloveně neukládá. Předpokládáme, že každý z potenciálních podnikatelů nebo začínajících podnikatelů dokáže rozlišit firemní, podnikové finance a nefiremní, osobní či soukromé finance. Důležitým hlediskem rozlišení je účel platby. Pokud si podnikatel nehodlá zřídit firemní účet, přestože např. běžný žirový účet nemá být používán pro podnikání, je velmi vhodné u prováděných plateb využívat možnosti tzv. zprávy pro příjemce a zprávy pro příkazce. Tuto zprávu je vhodné použít jako informaci o platbě, tiskne se na výpis z bankovního účtu a při účtování lze pak firemní a soukromé položky snadno identifikovat a tím správně zaúčtovat. Co se týká hotovosti, je nutné vypisovat příjmové a výdajové doklady, a to bez zbytečného odkladu. Nejen že nám to ukládá zákon o účetnictví, ale hlavně zákon zapomnětlivosti, protože za pár dní již bychom na takové platby pozapomněli. Pokud tedy podnikatel vybírá peníze z pokladny pro osobní potřebu, i v takovém případě vypíše výdajový pokladní doklad a do položky účel platby zaznamená např. osobní spotřeba nebo osobní výdaj podnikatele apod. Samozřejmě není daňově uznatelný. Naopak, pokud do pokladny vloží peníze z domácnosti, vypíše příjmový pokladní doklad a do položky účel platby vyznačí např. vklad podnikatele, který je také daňově neúčinný. Pokladní doklady se vypisují s kopií, přičemž originál vždy obdrží ten, kdo peníze vydává PŘÍKLAD DAŇOVÉ EVIDENCE ZADÁNÍ, ŘEŠENÍ A POTŘEBNÉ DOKLADY K PŘÍKLADU Podnikatel (neplátce DPH) uhradil správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění (od 1. října 2012) dne 10. září 2012 ve výši Kč a drobné výdaje související se získáním živnostenského oprávnění (v copycentru si nechal zhotovit kopie vysvědčení, potvrzení praxe apod.) v hodnotě 200 Kč. Tyto výdaje tvoří tzv. zřizovací výdaje (viz kapitola Zřizovací výdaje) a budou zapsány na základě příjmových pokladních dokladů vystavených živnostenským úřadem a copycentrem do Peněžního deníku. Uhradil hotově právníkovi cenu za poradenskou činnost v částce Kč dne 20. září Tato částka tvoří zřizovací výdaj a bude zapsána do peněžního deníku na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného právnickou kanceláří. Od 1. října 2012 si pronajal nebytový prostor kanceláře a konferenční prostory a dne 27. září hotově uhradil nájemné na první měsíc v částce Kč. Jedná se o zřizovací výdaj (viz výše). Všechny zřizovací výdaje se sečtou a pod jednou položkou budou tvořit první položku peněžního deníku. K 1. říjnu ze soukromého účtu vybral a do pokladny vložil Kč, dalších Kč složil na podnikatelský účet. Do peněžního deníku bude zapsán vklad podnikatele a zároveň zapsán jako počáteční stav v pokladní knize na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného podnikatelem. Pohyb na účtu, tedy vklad peněžních prostředků na účet bude zaznamenán do Peněžního deníku až na základě obdrženého výpisu z bankovního účtu. Po dohodě s majitelem objektu instaloval 4. října klimatizaci v hodnotě Kč, montáž provedl dodavatel za Kč, na které obdržel fakturu se splatností 14 dní. Fakturu podnikatel zaznamená do knihy pohledávek a závazků jako závazek. Klimatizaci zapíše na kartu majetku. Klimatizaci včetně montáže bude odepisovat. V tuto chvíli nedochází k žádnému pohybu peněžních prostředků. Odpis bude uveden až v přiznání k dani jako položka snižující základ daně. Na základě vypsaných termínů školení obdržel objednávku na školení od výrobní firmy. Objednávka nemá dopad ani do účetnictví, ani do daňové evidence. 99

5 4 ÚČETNICTVÍ daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem DPH, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně, slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, základ daně, základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH. Za správnost odpovídá ten, kdo doklad vystavil ČÍSLOVÁNÍ DOKLADŮ Všechny doklady musí být řádně očíslovány, přičemž jednotlivá pořadová čísla musí jít za sebou a číselná řada musí být souvislá. Podnikatel musí na začátku stanovit označování jednotlivých dokladů a číslování dokladů a toto označení a způsob číslování uvést ve vnitřním předpisu. Běžně se používá následující označování PPD pro příjmové pokladní doklady, přičemž je možno je číslovat samostatně, určit zvláštní číselné řady podle měn apod., VPD výdajové pokladní doklady (viz výše) FAV nebo FAO faktura vydaná neboli faktura odběratelská, FAP nebo FAD faktura přijatá neboli faktura dodavatelská, VBÚ výpis z bankovního účtu, ID nebo VPD interní doklad neboli vnitropodnikový doklad, přičemž číselná řada může začínat od č. 1 nebo může začínat např. rokem VPD Zvolený způsob označování a pravidla číslování nelze během účetního období měnit ÚSCHOVA ÚČETNÍCH DOKLADŮ S účetními a daňovými doklady úzce souvisí i lhůty pro jejich úschovu. Pro jednotlivé typy účetních záznamů je předepsána archivační doba, kterou nalezneme v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka a výroční zprávy se archivují po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účetní rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví, se archivují 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Tyto povinnosti přecházejí také na právního nástupce, likvidátora, insolvenčního správce, dědice či stát. 106

6 PLATÍME DANĚ KNIHA 5 = Upravený základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů x Sazba daně 19 % = Vypočtená daň Slevy na dani (za zaměstnávání osob se zdravotním postižením) = Daň po slevě Zálohy na daň = Výsledná daň přeplatek/nedoplatek ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Zálohy na daň se platí v průběhu zálohového období. Placení záloh na daň z příjmu stanoví 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 tis. Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost sice přesáhla 30 tis. Kč, ale nepřesáhla 150 tis. Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé povinnosti. První záloha je splatná do 15. června a druhá je splatná do 15. prosince. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tis. Kč, platí zálohy na zdaňovací období ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti, přičemž první záloha je splatná 15. března, druhá záloha je splatná do 15. června, třetí do 15. září a poslední do 15. prosince. 40. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Daň z přidané hodnoty se vybírá v cenách veškerého zboží a služeb. Daň platí konečný spotřebitel, ale prodejce zboží nebo služby tuto daň za poplatníka odvádí. Plátce sám daň neplatí, ale má povinnost takto vybranou daň odvést do státního rozpočtu. Podstatou daně z přidané hodnoty je vybrání daně z toho, co bylo k hodnotě statku nebo služby přidáno, a to na každém stupni zpracování REGISTRACE POVINNÁ REGISTRACE Podmínky, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem daně, stanoví 94, zákona o DPH, 95 stanoví registrační povinnost těchto osob. Nejčastějšími důvody pro registraci osob povinných k dani jsou: překročení obratu 1 mil. Kč, přičemž obrat se sleduje vždy za dvanáct předcházejících měsíců po sobě jdoucích, osoba povinná k dani je pak povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit, a plátcem se stane od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento limit překročen, nákupy zboží z jiných členských států Evropské unie, kdy hodnota takto pořízeného zboží převýší částku 326 tis. Kč, osoba povinná k dani je pak povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy tuto částku překročila, a plátcem se stává dnem, kdy hodnota pořízeného zboží překročila 326 tis. Kč, pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně z jiného členského státu, a osoba povinná k dani se stává plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží a přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem, poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, 113

7 ZAMĚSTNÁVÁME KNIHA REGISTRACE U SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Při přijetí prvního zaměstnance se zaměstnavatel musí přihlásit do registru zaměstnavatelů u příslušné správy sociálního zabezpečení. Registruje se však pouze v případě, že zaměstnává osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. Není proto nutné se registrovat jako zaměstnavatel, pokud zatím zaměstnává pouze pracovníky na základě dohody o provedení práce (do výše zúčtovaného příjmu 10 tis. Kč měsíčně) nebo na základě dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy, která nezakládá účast na nemocenském pojištění (krátkodobé zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu). Následně pak přihlašuje své zaměstnance viz str REGISTRACE U ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Zaměstnavatel se registruje pouze u zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Nejprve se tedy přihlásí jako zaměstnavatel a následně přihlašuje své zaměstnance. Registrační povinnost musí splnit do osmi dnů od nástupu prvního zaměstnance. Místní příslušnost plátce pojistného není řešena zákonem a podnikatel se sám rozhodne, ve kterém okrese se zaregistruje. Bude záležet na sídle organizace, bydliště podnikatele či sídle mzdové účtárny ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE KOOPERATIVA Při přijetí prvního zaměstnance nesmí zaměstnavatel zapomenout na další povinnost, kterou je přihlášení k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Zákonné pojištění kryje rizika spojená se škodou způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění vyplývá ze zákona. Od ledna 1993 pojišťuje zaměstnavatele Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Oznámení provede zaměstnavatel bez zbytečného odkladu prostřednictvím formuláře Přihláška k zákonnému pojištění, která je dostupná na webových stránkách Kooperativy Vyplněnou přihlášku odešle zaměstnavatel na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group P.O.Box Modřice. Zákonné pojištění se vztahuje na pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců v pracovním poměru, ale i pracovníků činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Sazby pojistného jsou dle rizikovosti předmětu činnosti zaměstnavatele upraveny vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. a zaměstnavatel vypočítává pojistné jako násobek příslušné sazby podle rizikové skupiny a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení za uplynulé čtvrtletí. Pojistné je splatné do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října. Pokud zaměstnavatel v předcházejícím kalendářním čtvrtletí žádného zaměstnance neměl, zaplatí první pojistné vypočítané ze základu stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně. V případě prodlení se zvyšuje dlužné pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. 55. NELEGÁLNÍ PRÁCE (ŠVARCSYSTÉM) Termín švarcsystém se vžil mezi veřejností laickou i odbornou jako označení pro obcházení pracovněprávního vztahu. Podstatou je situace, kdy zaměstnavatel v zásadě předstírá obchodní vztah se svým zaměstnancem, který vystupuje jako dodavatel. Pokud práce vykazuje znaky závislé práce dle zákoníku práce, musí být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Cílem tohoto systému je úspora na odvodech na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a následně i krácení daní. Takovéto obcházení pracovněprávního vztahu bylo nezákonné vždy, ale od roku 2012 došlo ke zpřísnění pravidel i postihů. Kontrolu pracovněprávních vztahů převzaly inspektoráty práce, nelegální práci kontrolují i celní orgány a úřady práce. 129

8 ZAMĚSTNÁVÁME KNIHA 7 zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj. Pokud nebyl zaměstnanec převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši minimálně 80 % průměrného výdělku. V případě přerušení práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelní události, pokud zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb, jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost. V takovém případě přísluší zaměstnanci náhrada ve výši průměrného výdělku, která může být upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, nebo má zaměstnavatel nově možnost stanovit výši náhrady vnitřním předpisem. V obou případech nesmí klesnout pod 60 % průměrného výdělku. 61. PROBLEMATICKÝ ZAMĚSTNANEC Zákoník práce rozlišuje různé stupně intenzity porušení povinností a podle tohoto stupně stanoví možnost postihu problematického zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Rozeznáváme tedy soustavné méně závažné porušování povinností, závažné porušení povinnosti a porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Hodnocení intenzity poručení povinnosti je velmi obtížné, každý případ je nutné posuzovat individuálně a zaměstnavatel by měl přihlédnout k následujícím skutečnostem. Jedná se zejména o osobu zaměstnance, pracovní pozici, na které je zařazen, dosavadní postoj k plnění povinností, dobu a situaci, při níž došlo k porušení povinnosti, míru zavinění zaměstnance, o to, zda šlo o úmysl či nedbalost, způsob a intenzitu, případně důsledek porušení povinnosti a přihlédnutí k faktu, zda jednáním zaměstnanec způsobil či nezpůsobil škodu apod NEOMLUVENÁ ABSENCE Jako neomluvenou absenci označujeme neomluvené zameškání práce zaměstnancem. Jde v zásadě o opak absence omluvené, tzn., že v tomto případě nám zaměstnanec neprokázal existenci překážky v práci, na základě které bychom ho z práce omluvili. Neomluvenou absenci můžeme považovat za závažné porušení pracovních povinností, pokud by šlo o dlouhodobější neomluvenou absenci, může být posouzena jako porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, které je ovšem nutné posuzovat individuálně NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY Dle 52 odst. f zákoníku práce lze z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků dát zaměstnanci výpověď, jen pokud byl zaměstnavatelem v době posledních dvanácti měsíců písemně vyzván k jejich odstranění, a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ZAMĚSTNANCEM VYKONÁVANÉ PRÁCI Dle 52 odst. g zákoníku práce, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které s ním zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, je možné dát zaměstnanci výpověď, pokud byl v posledních šesti měsících v souvislosti s porušením uvedené povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi. 147

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více