OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 OBSAH DODATKOVÁ DOVOLENÁ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ KRÁCENÍ DOVOLENÉ PŘEKÁŽKY V PRÁCI PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY V PRÁCI PŘEKÁŽKY Z DŮVODU OBECNÉHO ZÁJMU PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE PROBLEMATICKÝ ZAMĚSTNANEC NEOMLUVENÁ ABSENCE NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ZAMĚSTNANCEM VYKONÁVANÉ PRÁCI VYTÝKACÍ DOPIS KONTROLA DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO ZAMĚSTNANCE DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DORUČOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELEM DORUČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCEM CESTOVNÍ NÁHRADY VNITŘNÍ PŘEDPISY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD MZDOVÝ PŘEDPIS SPISOVÝ ŘÁD OCHRANA PRÁV OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE ODMĚŇOVÁNÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA, ODMĚNA NÁROKOVÉ PŘÍPLATKY POSKYTOVÁNÍ MZDY, SPLATNOST, PRODLENÍ NÁHRADY MZDY SRÁŽKY VE PROSPĚCH TŘETÍCH OSOB TYPY SRÁŽEK A JEJICH POŘADÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MLADISTVÍ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VÝCVIK A ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ KONTROLY NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI INSPEKTORÁT PRÁCE PŘESTUPKY, SPRÁVNÍ DELIKTY A POKUTY ÚŘAD PRÁCE CELNÍ ÚŘAD ZAMĚSTNAVATEL PLÁTCE DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ ZPŮSOB ZDANĚNÍ SLEVY NA DANI A DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ Dary na vymezené účely Odpočet úroků z úvěrů na podporu bydlení Odpočet příspěvků na penzijní připojištění a penzijní pojištění Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění Odpočet úhrady za zkoušky TISKOPIS PRO PROVEDENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ TISKOPISY VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ PLÁTCI POJISTNÉHO POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VÝPOČET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SKLADBA POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 ZAČÍNÁME KNIHA ZÁKON PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Další povinnosti vyplývají podnikateli z dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon nahradil do té doby platný zákon č. 61/1996 Sb. V zákoně jsou definovány povinné osoby, kterými jsou banky, ostatní finanční instituce, osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci a účetní, a za splnění určitých podmínek také notáři a advokáti. Povinnou osobou je taktéž každý podnikatel a právnická osoba nepodnikatel, pokud přijímá platbu v hotovosti 15 tis. EUR a vyšší. V uvedeném zákoně je nově zavedena povinnost povinné osoby, pokud je účastníkem obchodu převyšujícím hodnotu 1 tis. EUR, před jeho uskutečněním identifikovat klienta. Bez ohledu na tento limit pak v případě, že se jedná o podezřelý obchod nebo vznik obchodního vztahu. Identifikací se rozumí ověření a zaznamenání identifikačních údajů z průkazu totožnosti fyzické osoby nebo z dokladu o existenci právnické osoby, a to zásadně za fyzické přítomnosti identifikovaného. Pokud by takové identifikaci bránily vážné důvody, může identifikaci provést notář či krajský nebo obecní úřad. ZDROJE Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 47/2001 Sb., o obalech Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 15. ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA, POKUTY Výkon živnostenské kontroly se řídí ustanoveními zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Živnostenskou kontrolu jsou oprávněny vykonávat živnostenské úřady, které kontrolují plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy vztahujícími se k živnostenskému podnikání a k podmínkám provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole se prokazují písemným pověřením nebo průkazem. Upozorňujeme, že při kontrole jsou pracovníci živnostenského úřadu oprávnění pořizovat mj. obrazové a zvukové záznamy. Naproti tomu podnikatel je oprávněn přizvat ke kontrole jím zvolenou osobu, její nepřítomnost však není důvod pro přerušení kontroly PRŮBĚH KONTROLY PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLNÍCH PRACOVNÍKŮ Dle 11 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, mají kontrolní pracovníci následující práva a povinnosti. Kontrolní pracovník je při provádění kontroly oprávněn vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisejí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena, požadovat na kontrolovaných osobách, aby se stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží, seznamovat se s utajovanými informacemi, pokud se prokáže osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, 57

3 2 POŘÍZENÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE / AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ / LEASING odhlášení, změnám v počtu televizních přijímačů lze získat na adrese a na internetových stránkách. Pokuta za nepřihlášený televizní přijímač je 10 tis. Kč. 24. AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ Používání automobilu v podnikání se projevuje v několika oblastech. Podnikatel může zařadit automobil do obchodního majetku, může používat soukromý automobil nebo automobil pořízený na leasing. Automobily, jejichž pořizovací cena převýší 40 tis. Kč, jsou předmětem daňových odpisů AUTOMOBIL FIREMNÍ Pokud podnikatel při své činnosti používá automobil, který je zařazený v obchodním majetku společnosti, pak výdaje související s používáním tohoto automobilu pro podnikatelskou činnost jsou daňově účinné. Do daňových výdajů/nákladů lze zahrnout odpisy majetku, spotřebu pohonných hmot, pojištění a servis automobilu. Z hlediska daňových výdajů/nákladů jde o pravděpodobně nejvýhodnější variantu (uplatnitelnou v případě vedení daňové evidence či účtování). Samozřejmě v případě uplatňování výdajů procentem z příjmu jsou ve výdajích, fiktivně, zahrnuty všechny náklady. Další možností je namísto výdajů za spotřebované pohonné hmoty uplatnit paušální výdaj na dopravu za maximálně tři silniční motorová vozidla. Tato možnost existuje od roku Paušální výdaj činí 5 tis. Kč za celý kalendářní měsíc, využívá-li podnikatel k pracovním cestám automobil zahrnutý do obchodního majetku. Kromě toho uplatňuje i odpisy automobilu. Pokud ale vozidlo využívá zčásti i na soukromé účely, může do daňových nákladů uplatnit pouze 4 tis. Kč a 80 % hodnoty odpisů AUTOMOBIL SOUKROMÝ O soukromém automobilu hovoříme v případě, že není vložen do obchodního majetku, a takovýto automobil může využívat pouze fyzická osoba. Dle 24 odst. 2 písm. k) lze za daňové náklady související s dopravou soukromým automobilem považovat základní náhradu (v podstatě představitelnou jako náhradu za opotřebení automobilu) a náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhradu však není možné uplatnit, pokud se jedná o vypůjčené silniční motorové vozidlo, o silniční motorové vozidlo, které bylo v obchodním majetku poplatníka, o silniční motorové vozidlo, které bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné nebo jeho část bylo uplatněno jako daňový výdaj. V takovýchto případech se uplatní jen náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pokud by jako provozovatel vozidla byl v technickém průkazu zapsán manžel/ka podnikatele, lze základní náhradu uplatňovat v případě, že vozidlo je součástí tzv. společného jmění manželů. Kdyby měli manželé společné jmění rozděleno, jednalo by se o vozidlo cizí. Pokud podnikatel uskuteční pracovní cestu vlastním vozidlem nevloženým do obchodního majetku, může uplatnit (pouze fyzická osoba) paušální výdaj na dopravu v částce 5 tis. Kč měsíčně, a pokud povede knihu jízd, i sazbu základní náhrady. Využije-li automobil k podnikání pouze zčásti, může si do daňových výdajů uplatnit pouze 4 tis. Kč AUTOMOBIL ZAMĚSTNANCE Pro pracovní cesty zaměstnanců lze využít i jejich vozidel. Zaměstnancům pak náleží v rámci cestovních náhrad (viz kapitola Cestovní náhrady) také jízdní výdaje. Zaměstnanec však může svůj automobil použít při pracovní cestě pouze se souhlasem zaměstnavatele nebo na jeho žádost. 78

4 ÚČTUJEME, EVIDUJEME KNIHA 4 Jak bylo uvedeno, daňovou povinnost i nárok na odpočet zapisuje podnikatel do příslušné evidence, která je podložena daňovými doklady ODDĚLENÍ SOUKROMÝCH A FIREMNÍCH FINANCÍ Je pravděpodobné, že většina podnikatelů, kterým se tato publikace dostane do rukou, s podnikáním začíná. Častou chybou v začátcích je neoddělení firemních a soukromých financí, což se v průběhu účetního roku a zejména na jeho konci může ukázat jako problém. Nejjednodušší způsob je založení firemního účtu, ačkoli jsme již zmiňovali, že to zákon podnikateli vysloveně neukládá. Předpokládáme, že každý z potenciálních podnikatelů nebo začínajících podnikatelů dokáže rozlišit firemní, podnikové finance a nefiremní, osobní či soukromé finance. Důležitým hlediskem rozlišení je účel platby. Pokud si podnikatel nehodlá zřídit firemní účet, přestože např. běžný žirový účet nemá být používán pro podnikání, je velmi vhodné u prováděných plateb využívat možnosti tzv. zprávy pro příjemce a zprávy pro příkazce. Tuto zprávu je vhodné použít jako informaci o platbě, tiskne se na výpis z bankovního účtu a při účtování lze pak firemní a soukromé položky snadno identifikovat a tím správně zaúčtovat. Co se týká hotovosti, je nutné vypisovat příjmové a výdajové doklady, a to bez zbytečného odkladu. Nejen že nám to ukládá zákon o účetnictví, ale hlavně zákon zapomnětlivosti, protože za pár dní již bychom na takové platby pozapomněli. Pokud tedy podnikatel vybírá peníze z pokladny pro osobní potřebu, i v takovém případě vypíše výdajový pokladní doklad a do položky účel platby zaznamená např. osobní spotřeba nebo osobní výdaj podnikatele apod. Samozřejmě není daňově uznatelný. Naopak, pokud do pokladny vloží peníze z domácnosti, vypíše příjmový pokladní doklad a do položky účel platby vyznačí např. vklad podnikatele, který je také daňově neúčinný. Pokladní doklady se vypisují s kopií, přičemž originál vždy obdrží ten, kdo peníze vydává PŘÍKLAD DAŇOVÉ EVIDENCE ZADÁNÍ, ŘEŠENÍ A POTŘEBNÉ DOKLADY K PŘÍKLADU Podnikatel (neplátce DPH) uhradil správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění (od 1. října 2012) dne 10. září 2012 ve výši Kč a drobné výdaje související se získáním živnostenského oprávnění (v copycentru si nechal zhotovit kopie vysvědčení, potvrzení praxe apod.) v hodnotě 200 Kč. Tyto výdaje tvoří tzv. zřizovací výdaje (viz kapitola Zřizovací výdaje) a budou zapsány na základě příjmových pokladních dokladů vystavených živnostenským úřadem a copycentrem do Peněžního deníku. Uhradil hotově právníkovi cenu za poradenskou činnost v částce Kč dne 20. září Tato částka tvoří zřizovací výdaj a bude zapsána do peněžního deníku na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného právnickou kanceláří. Od 1. října 2012 si pronajal nebytový prostor kanceláře a konferenční prostory a dne 27. září hotově uhradil nájemné na první měsíc v částce Kč. Jedná se o zřizovací výdaj (viz výše). Všechny zřizovací výdaje se sečtou a pod jednou položkou budou tvořit první položku peněžního deníku. K 1. říjnu ze soukromého účtu vybral a do pokladny vložil Kč, dalších Kč složil na podnikatelský účet. Do peněžního deníku bude zapsán vklad podnikatele a zároveň zapsán jako počáteční stav v pokladní knize na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného podnikatelem. Pohyb na účtu, tedy vklad peněžních prostředků na účet bude zaznamenán do Peněžního deníku až na základě obdrženého výpisu z bankovního účtu. Po dohodě s majitelem objektu instaloval 4. října klimatizaci v hodnotě Kč, montáž provedl dodavatel za Kč, na které obdržel fakturu se splatností 14 dní. Fakturu podnikatel zaznamená do knihy pohledávek a závazků jako závazek. Klimatizaci zapíše na kartu majetku. Klimatizaci včetně montáže bude odepisovat. V tuto chvíli nedochází k žádnému pohybu peněžních prostředků. Odpis bude uveden až v přiznání k dani jako položka snižující základ daně. Na základě vypsaných termínů školení obdržel objednávku na školení od výrobní firmy. Objednávka nemá dopad ani do účetnictví, ani do daňové evidence. 99

5 4 ÚČETNICTVÍ daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem DPH, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně, slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, základ daně, základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH. Za správnost odpovídá ten, kdo doklad vystavil ČÍSLOVÁNÍ DOKLADŮ Všechny doklady musí být řádně očíslovány, přičemž jednotlivá pořadová čísla musí jít za sebou a číselná řada musí být souvislá. Podnikatel musí na začátku stanovit označování jednotlivých dokladů a číslování dokladů a toto označení a způsob číslování uvést ve vnitřním předpisu. Běžně se používá následující označování PPD pro příjmové pokladní doklady, přičemž je možno je číslovat samostatně, určit zvláštní číselné řady podle měn apod., VPD výdajové pokladní doklady (viz výše) FAV nebo FAO faktura vydaná neboli faktura odběratelská, FAP nebo FAD faktura přijatá neboli faktura dodavatelská, VBÚ výpis z bankovního účtu, ID nebo VPD interní doklad neboli vnitropodnikový doklad, přičemž číselná řada může začínat od č. 1 nebo může začínat např. rokem VPD Zvolený způsob označování a pravidla číslování nelze během účetního období měnit ÚSCHOVA ÚČETNÍCH DOKLADŮ S účetními a daňovými doklady úzce souvisí i lhůty pro jejich úschovu. Pro jednotlivé typy účetních záznamů je předepsána archivační doba, kterou nalezneme v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka a výroční zprávy se archivují po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účetní rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví, se archivují 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Tyto povinnosti přecházejí také na právního nástupce, likvidátora, insolvenčního správce, dědice či stát. 106

6 PLATÍME DANĚ KNIHA 5 = Upravený základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů x Sazba daně 19 % = Vypočtená daň Slevy na dani (za zaměstnávání osob se zdravotním postižením) = Daň po slevě Zálohy na daň = Výsledná daň přeplatek/nedoplatek ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Zálohy na daň se platí v průběhu zálohového období. Placení záloh na daň z příjmu stanoví 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 tis. Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost sice přesáhla 30 tis. Kč, ale nepřesáhla 150 tis. Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé povinnosti. První záloha je splatná do 15. června a druhá je splatná do 15. prosince. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tis. Kč, platí zálohy na zdaňovací období ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti, přičemž první záloha je splatná 15. března, druhá záloha je splatná do 15. června, třetí do 15. září a poslední do 15. prosince. 40. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Daň z přidané hodnoty se vybírá v cenách veškerého zboží a služeb. Daň platí konečný spotřebitel, ale prodejce zboží nebo služby tuto daň za poplatníka odvádí. Plátce sám daň neplatí, ale má povinnost takto vybranou daň odvést do státního rozpočtu. Podstatou daně z přidané hodnoty je vybrání daně z toho, co bylo k hodnotě statku nebo služby přidáno, a to na každém stupni zpracování REGISTRACE POVINNÁ REGISTRACE Podmínky, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem daně, stanoví 94, zákona o DPH, 95 stanoví registrační povinnost těchto osob. Nejčastějšími důvody pro registraci osob povinných k dani jsou: překročení obratu 1 mil. Kč, přičemž obrat se sleduje vždy za dvanáct předcházejících měsíců po sobě jdoucích, osoba povinná k dani je pak povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit, a plátcem se stane od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento limit překročen, nákupy zboží z jiných členských států Evropské unie, kdy hodnota takto pořízeného zboží převýší částku 326 tis. Kč, osoba povinná k dani je pak povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy tuto částku překročila, a plátcem se stává dnem, kdy hodnota pořízeného zboží překročila 326 tis. Kč, pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně z jiného členského státu, a osoba povinná k dani se stává plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží a přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem, poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, 113

7 ZAMĚSTNÁVÁME KNIHA REGISTRACE U SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Při přijetí prvního zaměstnance se zaměstnavatel musí přihlásit do registru zaměstnavatelů u příslušné správy sociálního zabezpečení. Registruje se však pouze v případě, že zaměstnává osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. Není proto nutné se registrovat jako zaměstnavatel, pokud zatím zaměstnává pouze pracovníky na základě dohody o provedení práce (do výše zúčtovaného příjmu 10 tis. Kč měsíčně) nebo na základě dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy, která nezakládá účast na nemocenském pojištění (krátkodobé zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu). Následně pak přihlašuje své zaměstnance viz str REGISTRACE U ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Zaměstnavatel se registruje pouze u zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Nejprve se tedy přihlásí jako zaměstnavatel a následně přihlašuje své zaměstnance. Registrační povinnost musí splnit do osmi dnů od nástupu prvního zaměstnance. Místní příslušnost plátce pojistného není řešena zákonem a podnikatel se sám rozhodne, ve kterém okrese se zaregistruje. Bude záležet na sídle organizace, bydliště podnikatele či sídle mzdové účtárny ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE KOOPERATIVA Při přijetí prvního zaměstnance nesmí zaměstnavatel zapomenout na další povinnost, kterou je přihlášení k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Zákonné pojištění kryje rizika spojená se škodou způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění vyplývá ze zákona. Od ledna 1993 pojišťuje zaměstnavatele Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Oznámení provede zaměstnavatel bez zbytečného odkladu prostřednictvím formuláře Přihláška k zákonnému pojištění, která je dostupná na webových stránkách Kooperativy Vyplněnou přihlášku odešle zaměstnavatel na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group P.O.Box Modřice. Zákonné pojištění se vztahuje na pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců v pracovním poměru, ale i pracovníků činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Sazby pojistného jsou dle rizikovosti předmětu činnosti zaměstnavatele upraveny vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. a zaměstnavatel vypočítává pojistné jako násobek příslušné sazby podle rizikové skupiny a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení za uplynulé čtvrtletí. Pojistné je splatné do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října. Pokud zaměstnavatel v předcházejícím kalendářním čtvrtletí žádného zaměstnance neměl, zaplatí první pojistné vypočítané ze základu stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně. V případě prodlení se zvyšuje dlužné pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. 55. NELEGÁLNÍ PRÁCE (ŠVARCSYSTÉM) Termín švarcsystém se vžil mezi veřejností laickou i odbornou jako označení pro obcházení pracovněprávního vztahu. Podstatou je situace, kdy zaměstnavatel v zásadě předstírá obchodní vztah se svým zaměstnancem, který vystupuje jako dodavatel. Pokud práce vykazuje znaky závislé práce dle zákoníku práce, musí být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Cílem tohoto systému je úspora na odvodech na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a následně i krácení daní. Takovéto obcházení pracovněprávního vztahu bylo nezákonné vždy, ale od roku 2012 došlo ke zpřísnění pravidel i postihů. Kontrolu pracovněprávních vztahů převzaly inspektoráty práce, nelegální práci kontrolují i celní orgány a úřady práce. 129

8 ZAMĚSTNÁVÁME KNIHA 7 zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj. Pokud nebyl zaměstnanec převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši minimálně 80 % průměrného výdělku. V případě přerušení práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelní události, pokud zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb, jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost. V takovém případě přísluší zaměstnanci náhrada ve výši průměrného výdělku, která může být upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, nebo má zaměstnavatel nově možnost stanovit výši náhrady vnitřním předpisem. V obou případech nesmí klesnout pod 60 % průměrného výdělku. 61. PROBLEMATICKÝ ZAMĚSTNANEC Zákoník práce rozlišuje různé stupně intenzity porušení povinností a podle tohoto stupně stanoví možnost postihu problematického zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Rozeznáváme tedy soustavné méně závažné porušování povinností, závažné porušení povinnosti a porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Hodnocení intenzity poručení povinnosti je velmi obtížné, každý případ je nutné posuzovat individuálně a zaměstnavatel by měl přihlédnout k následujícím skutečnostem. Jedná se zejména o osobu zaměstnance, pracovní pozici, na které je zařazen, dosavadní postoj k plnění povinností, dobu a situaci, při níž došlo k porušení povinnosti, míru zavinění zaměstnance, o to, zda šlo o úmysl či nedbalost, způsob a intenzitu, případně důsledek porušení povinnosti a přihlédnutí k faktu, zda jednáním zaměstnanec způsobil či nezpůsobil škodu apod NEOMLUVENÁ ABSENCE Jako neomluvenou absenci označujeme neomluvené zameškání práce zaměstnancem. Jde v zásadě o opak absence omluvené, tzn., že v tomto případě nám zaměstnanec neprokázal existenci překážky v práci, na základě které bychom ho z práce omluvili. Neomluvenou absenci můžeme považovat za závažné porušení pracovních povinností, pokud by šlo o dlouhodobější neomluvenou absenci, může být posouzena jako porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, které je ovšem nutné posuzovat individuálně NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY Dle 52 odst. f zákoníku práce lze z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků dát zaměstnanci výpověď, jen pokud byl zaměstnavatelem v době posledních dvanácti měsíců písemně vyzván k jejich odstranění, a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ZAMĚSTNANCEM VYKONÁVANÉ PRÁCI Dle 52 odst. g zákoníku práce, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které s ním zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, je možné dát zaměstnanci výpověď, pokud byl v posledních šesti měsících v souvislosti s porušením uvedené povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi. 147

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

- musí zajišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude obsahovat údaje o :

- musí zajišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude obsahovat údaje o : Otázka: Evidence podnikání FO, daňová evidence, podvojné účetnictví Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB podnikání = soustavná výdělečná činnost provozována živnostenským nebo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více