MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY"

Transkript

1 MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY Rosa Luxemburgová Téměř všechny dosavadní spisy a projevy mezinárodního socialismu o otázce masové stávky pocházejí z doby před ruskou revolucí, kdy byl po prvé v dějinách ve velkém měřítku učiněn pokus s tímto bojovým prostředkem. Tím se také vysvětluje, že většinou zastaraly. Jejich pojetí vychází v podstatě s téhož stanoviska, jaké zastával Bedřich Engels, který roku 1873 napsal ve své kritice bakuninského 1 rádoby-revolucionářství ve Španělsku: I Všeobecná stávka je v bakuninském programu pákou, které má být použito k zahájení sociální revoluce. Jednoho krásného rána zastaví práci všichni dělníci všech oborů v jedné zemi nebo dokonce na celém světě a donutí tím nejvýše za čtyři týdny majetné třídy, aby bud přilezly ke křížku, nebo aby zaútočily na dělníky, takže ti pak mají právo se bránit a při této příležitosti hodit celou starou společnost na smetiště. Tento návrh není ani zdaleka nový; francouzští a po nich belgičtí socialisté se od roku 1848 hodně projížděli na tomto parádním koníčku, který je však původně anglické rasy. Během rychlého a prudkého rozvoje chartismu mezi anglickými dělníky, který následoval po krisi roku 1837, byl již roku 1839 hlásán svatý měsíc", zastavení práce v národním měřítku (viz B. Engels, Postavení dělnické třídy v Anglii, druhé vydání, str. 234), a měl takový ohlas, že se tovární dělníci v severní Anglii v červenci 1842 pokusili věc provést. Také na ženevském sjezdu aliancistů 2 1. září 1873 hrála všeobecná stávka velikou úlohu, jenom se všeobecně přiznávalo, že je k tomu třeba úplné organisovanosti dělnické třídy a naplněné pokladny. A v tom je právě háček. Jednak vlády, zvláště bude-li se jim dodávat odvaha politickou zdrženlivostí, nenechají nikdy ani organizací, ani pokladnu dělníků dojít tak daleko, jednak politické události a přehmaty vládnoucích tříd přivedou osvobození dělníků do pohybu dávno předtím, než proletariát dospěje k tomu, aby si opatřil tuto ideální organizaci a tyto obrovské reservní fondy. Kdyby je však měl, nepotřeboval by okliku všeobecné stávky, aby dostihl cíle." 3 Zde máme argumentaci, která byla v následujících desítiletích směrodatná pro stanovisko mezinárodní sociální demokracie k masové stávce. Je jako ulita na anarchistickou teorii generální stávky, to jest na teorii generální stávky jako prostředku k zahájení sociální revoluce v protikladu ke každodennímu politickému boji dělnické třídy, 1 Bakunin, Michal Alexandrovi ( ) ideolog anarchismu a odpůrce marxismu; na haagském kongresu I. Internacionály (1872) z ní byl vyloučen. 2,,Aliancisté (Bakuninci) zakladatelé aliance k boji proti,,marxistické internacionále. Odmítali účast ve všech bojích, které by nevedly přímo k emancipaci pracující třídy. 3 B. Engels, Die Bakunisten an der Arbeit. Intemationales aus dem Volksstaať' (Bakuninci při práci. Mezinárodní věci z národního státu), str. 20. (Pozn. něm. red.) 1

2 a vyčerpává se v tomto prostém dilematu: buďto ještě celý proletariát nemá silné organizace a pokladny a nemůže provést generální stávku, anebo již má dostatečně silnou organizaci a generální stávku nepotřebuje. Tato argumentace je arci tak prostá a na první pohled tak nepopiratelná, že po čtvrt století prokazovala novodobému dělnickému hnutí znamenité služby jako logická zbraň proti anarchistickým výmyslům a jako pomůcka k tomu, aby myšlenka politického boje vešla do nejširších kruhů dělnictva. Velkolepé pokroky dělnického hnutí ve všech moderních zemích za posledních pětadvacet let jsou nejskvělejším důkazem pro taktiku politického boje, obhajovanou Marxem a Engelsem v protikladu k bakuninství, a německá sociální demokracie ve své dnešní síle, ve svém postavení předvoje celého mezinárodního dělnického hnutí je v nemalé míře j přímým produktem důsledného á důrazného používání této i taktiky. Ruská revoluce podrobila nyní tuto argumentaci důkladné revisi. Po prvé v dějinách třídních bojů dovršila velkolepé uskutečnění myšlenky masové stávky a jak potom blíže rozvedeme dokonce generální stávky a zahájila tím novou epochu ve vývoji dělnického hnutí. Z toho arci neplyne, že snad Marxem a Engelsem doporučovaná taktika politického boje nebo jejich kritika anarchismu byla nesprávná. Naopak, táž metoda, tytéž myšlenkové pochody, které byly základem Marxovy a Engelsovy taktiky i dosavadní praxe německé sociální demokracie, vytvořily nyní v ruské revoluci zcela nové momenty a nové podmínky třídního boje. Ruská revoluce, táž revoluce, která je první zkouškou příkladu masové stávky v dějinách, nejenže neznamená rehabilitaci anarchismu, nýbrž je přímo historickou likvidací anarchismu. Smutný úděl, k němuž byl tento duchovní směr odsouzen mohutným rozvojem sociální demokracie v Německu v posledních desítiletích, bylo by možno do jisté míry vysvětlit tím, že to bylo dlouho trvající období výhradní nadvlády parlamentarismu. Směr zaměřený zcela na úder" a na přímou akci", směr dočista a po lopatě revoluční", mohl však přesto jen načas skomírat v bezvětří parlamentní všednosti, aby teprve při opětném nástupu období přímého otevřeného boje, při revoluci v ulicích znovu ožil a rozvinul svou vnitřní sílu. Nadto se Rusko zdálo zvlášť vhodné k tomu, aby se stalo pokusným polem pro hrdinské činy anarchismu. Země, kde proletariát neměl vůbec žádná politická práva a měl neobyčejně slabou organizaci, pestrá směsice různých lidových vrstev s velmi rozdílnými, zmateně se proplétajícími zájmy, nepatrné vzdělání lidové masy, naproti tomu krajní bestialita vládnoucího režimu v používání násilí to všechno se zdálo jako stvořené k tomu, aby náhle pozvedlo anarchismus k moci, byť i měla krátké trvání. A konec konců bylo Rusko historickým místem zrodu anarchismu. Jenže Bakuninova vlast se měla stát pohřebištěm jeho učení. Anarchisté nejenže nestáli a nestojí v Rusku v čele hnutí masových stávek; nejenže celé politické vedení revoluční akce a také masové stávky je v rukou sociálně demokratických organizaci, proti nimž ruští anarchisté rozhořčeně bojují jako proti buržoasní straně", nebo zčásti v rukou takových socialistických organizaci, více nebo méně ovlivňovaných sociální demokracií a blížících se jí, jako je teroristická strana socialistů-revolucionářů" anarchisté v ruské revoluci již vůbec neexistují jako vážný politický směr. Jen v jednom litevském malém městě se zvláště obtížnými poměry pestrá národnostní směsice dělnictva, převažující roztříštěnost malovýroby, velmi nízká úroveň proletariátu v Bialystoku, je mezi sedmi nebo osmi různými revolučními skupinami také hlouček nedospělých anarchistů", přispívajících ze všech sil k rozkolu a matení dělnictva; a nedávno v Moskvě a snad ještě ve dvou nebo třech, městech budí pozornost hloučky tohoto druhu. Jenže, nehledě k těmto několika revolučním" skupinám, jakou úlohu má nyní vlastně v ruské revoluci anarchismus? Stal se vývěsním štítem sprostých zlodějů a záškodníků; 2

3 pod firmou anarchokomunismu" je páchána velká část oněch nesčetných krádeží a rabování u soukromníků, které v každém období deprese, okamžité defensivy revoluce vystupují na povrch jako kalná vlna. Anarchismus se v ruské revoluci nestal teorií bojujícího proletariátu, nýbrž ideologickým vývěsním štítem kontrarevolučního lumpenproletariátu, který se hemží jako hejno žraloků za bitevní lodí revoluce. A tím věru končí životní dráha anarchismu v dějinách. Na druhé straně byla masová stávka v Rusku uskutečněna ne jako prostředek k tomu, jak obejít politický boj dělnické třídy, zejména parlamentarismus, a nějakým divadelním trikem provést náhlý skok do sociální revoluce, nýbrž jako prostředek k tomu, aby byly pro proletariát teprve vytvořeny podmínky každodenního politického boje a zvláště parlamentarismu. Pracující lid, a především proletariát, vede revoluční boj v Rusku, v němž se uplatňují masové stávky jako nejdůležitější zbraň, právě za táž politická práva a za tytéž podmínky, jejichž nezbytnost a význam v osvobozovacím boji dělnické třídy po prvé dokázali Marx a Engels a které v protikladu k anarchismu všemi silami obhajovali v Internacionále. Tak dialektika dějin, skála, na níž spočívá celé učení Marxova socialismu, způsobila, že se dnes anarchismus, s nímž byla myšlenka masové stávky nerozlučně spjata, sám dostal do protikladu přímo k praxi masové stávky, kdežto masová stávka, která byla potírána jako protiklad, politické činnosti proletariátu, projevuje se dnes naopak jako nejmocnější zbraň politického boje za politická práva. Staví-li tedy ruská revoluce požadavek důkladné revise starého stanoviska marxismu k masové stávce, vítězí při tom zase jen právě všeobecné metody a hlediska marxismu v nové podobě. Moorova milenka může zemřít pouze rukou Moorovou. II První revise, která pro otázku masové stávky vyplývá z událostí v Rusku, týká se všeobecného pojetí problému. Horliví zastánci pokusu s masovou stávkou" v Německu, jako Bernstein, Eisner atd., právě tak jako zásadní odpůrci takového pokusu, jichž představitelem je v odborářském táboře na příklad Bömelburg, zastávají dosud v podstatě totéž pojetí, a to pojetí anarchistické. Zdánlivé protipóly nejenže se navzájem nevylučují, nýbrž se zároveň také, jako vždy, vzájemně podmiňují a doplňují. Pro anarchistický způsob myšlení je totiž spekulace přímo na velký poprask", na sociální revoluci jenom vnějším a nepodstatným znakem. Podstatné je při tom celé abstraktní, nehistorické posuzování masové stávky, jako vůbec všech podmínek proletářského boje. Pro anarchistu existují jako hmotné předpoklady jeho revolučních" spekulací jen dvě věci: nejdříve vzduchoprázdno a pak dobrá vůle a odvaha vysvobodit lidstvo z dnešního kapitalistického slzavého údolí. Již před šedesáti lety vyplynulo z mudrování ve vzduchoprázdnu, že masová stávka je nejrychlejší, nejjistější a nejsnadnější prostředek k tomu, aby byl učiněn skok do lepšího sociálního světa na druhém břehu. Ze spekulace ve stejném vzduchoprázdnu znovu vyplývá, že boj odborů je jedinou skutečnou přímou akcí mas", a tedy jediným revolučním bojem což je, jak známo, nejnovější vrtoch francouzských a italských syndikátníků". Pro anarchismus bylo při tom vždycky osudné, že tyto ve vzduchoprázdnu improvisované metody boje byly nejen účtem bez hostinského, to jest čirou utopií, nýbrž tím, že právě s opovrhovanou, špatnou skutečností vůbec 3

4 nepočítaly, měnily se v této špatné skutečnosti z revolučních spekulací nenadále většinou prakticky v posluhování reakci. Z téhož abstraktního, nehistorického způsobu uvažování vycházejí však dnes ti, kteří by pro příště chtěli stanovit masovou stávku v Německu usnesením předsednictva na určitý kalendářní den, jakož i ti, kteří, podobně jako účastníci kolínského sjezdu odborů 4, chtějí problém masové stávky sprovodit se světa zákazem propagování". Oba směry vycházejí ze společné, čistě anarchistické představy, že masová stávka je pouhým technickým prostředkem boje, na němž je možno se libovolně a podle nejlepšího vědomí a svědomí usnášet" nebo jej také zakázat", cosi na způsob kapesního nože, který můžeme nosit v kapse, zavřený, připravený pro všechny případy", ale který můžeme podle svého rozhodnutí otevřít a použít ho. Právě odpůrci masové stávky si sice dělají nárok na zásluhu, že berou v úvahu historický základ a materiální podmínky dnešní situace v Německu, v protikladu k revolučním romantikům", kteří se vznášejí ve vzduchu a vůbec nechtějí počítat s tvrdou skutečností a jejími možnostmi i nemožnostmi.,,fakta a cifry, cifry a fakta!'' volají jako pan Gradgrind v Dickensových,,Těžkých dobách". To, co si odborářští odpůrci masové stávky představují pod pojmem historický základ" a materiální podmínky", jsou dva momenty: na jedné straně slabost proletariátu, na druhé straně síla prusko-německého militarismu. Nedostatečné dělnické organizace a pokladní hotovosti a imponující pruské bodáky, to jsou fakta a cifry", na nichž v daném případě stavějí tito odborářští vůdcové svou praktickou politiku. Je ovšem pravda, že odborářské pokladny i pruské bodáky jsou nepochybné velmi materiální a také velmi historické zjevy, jenže pojetí, které se na tom zakládá, není historický materialismus ve smyslu Marxově, nýbrž policejní materialismus ve smyslu Puttkamerově 5. Také představitelé kapitalistického policejního státu velmi počítají, a to výhradně se skutečnou silou organisovaného proletariátu v dané chvíli i s materiální silou bodáků, a ze srovnávacího počtu těchto dvou číselných řad je odvozován stále ještě uklidňující závěr: revoluční dělnické hnutí je dílem jednotlivých buřičů a štváčů, ergo máme ve vězeních a bodácích dostačující prostředek, jak zvládnout nemilý přechodný zjev". Třídně uvědomělé německé dělnictvo dávno pochopilo směšnost policejní teorie, podle níž by celé novodobé dělnické hnutí bylo umělým, svévolným produktem hrstky nesvědomitých buřičů a štváčů". Je však výrazem přesně téhož pojetí, když několik hodných soudruhů utvoří dobrovolnou družinu ponocných, aby varovali německé dělnictvo před nebezpečným řáděním několika revolučních romantiků" a před jejich propagováním masové stávky"; nebo když na druhé straně inscenují plačtivou rozhořčenou kampaň ti, kteří se domnívají, že je jakési důvěrné" dohody předsednictva strany s generální komisí odborů ošidily o vypuknutí masové stávky v Německu. Kdyby záleželo na zapalující propagandě" revolučních romantiků nebo na důvěrných či veřejných usneseních stranických vedení, pak bychom neměli v Rusku dodnes ani jedinou vážnou masovou stávku. V žádné zemi jak jsem zdůraznila již v březnu 1905 v Saských dělnických 4 Kolínský sjezd odborů v květnu 1905 se zabýval hlavně otázkou postoje odborů k masové stávce a přijal rezoluci, která prakticky žádala zákaz diskutovat o otázce masových stávek. Zatímco jenský sjezd Sociálně demokratické strany Německa se pod vlivem první ruské revoluce vyslovil pro masovou stávku, po porážce moskevského prosincového povstání se na nátlak generální komise odborů dohodlo představenstvo strany za zády členstva s touto komisí, že k vyhlášení generální stávky musí napříště dát vždy svolení generální komise. 5 Puttkamer, Robert von ( ). V letech pruský ministr kultury, jako pruský ministr vnitra pokračoval v budování Bismarckova policejního státu; ve výnosu o stávkách požadoval od všech státních orgánů zostřený postup proti stávkujícím a otevřeně vyzíval policii k nezákonným postupům proti dělnickému hnutí. 4

5 novinách" se tak málo nepomýšlelo na to, propagovat'' masovou stávku nebo o ní dokonce diskutovat", jako v Rusku. A ojedinělé příklady usnesení a dohod předsednictva ruské strany, které skutečně měly o své vůli vyhlásit masovou stávku, jako na příklad poslední pokus v srpnu tohoto roku po rozpuštění dumy, téměř úplně ztroskotaly. Učí-li nás tedy něčemu ruská revoluce, pak především tomu, že masovou stávku nelze uměle udělat", že se na ní nelze z ničeho nic usnést", nelze ji propagovat", nýbrž že jde o historický zjev, který v určité chvíli vyplyne ze sociálních vztahů jako historická nezbytnost. Problém je tedy možno pochopit, a také o něm diskutovat, nikoli abstraktní spekulací o možnosti nebo nemožnosti, užitečnosti či škodlivosti masové stávky, nýbrž jedině prozkoumáním těch příčin a těch společenských vztahů, z nichž masová stávka v nynější fázi třídního boje vyrůstá, jinými slovy: nikoli subjektivním posuzováním masové stávky s hlediska toho, co by bylo žádoucí, nýbrž objektivním zkoumáním zdrojů masové stávky s hlediska toho, co je historicky nezbytné. Ve vzduchoprázdnu abstraktní logické analysy je možno s právě takovou platností dokázat naprostou nemožnost a jistou porážku, jako dokonalou možnost a nepochybné vítězství masové stávky. A proto má argumentace v obou případech stejnou cenu, totiž vůbec žádnou. Proto také zvláště strach před propagováním" masové stávky, který vedl dokonce k vysloveným klatbám proti domnělým pachatelům tohoto zločinu, je jenom produktem směšného qui pro quo [nedorozumění. Je právě tak nemožné propagovat" masovou stávku jako abstraktní, bojový prostředek, jako je nemožné propagovat revoluci". Revoluce" i masová stávka" jsou pojmy, které samy znamenají pouze vnější formu třídního boje, jež mají smysl a obsah pouze v souvislosti se zcela určitými politickými situacemi. Kdyby se chtěl někdo pokusit učinit masovou stávku vůbec, jakožto formu proletářské akce, předmětem pravidelné agitace, hauzírovat s touto ideou", aby pro ni postupně získal dělnictvo, bylo by to stejně neužitečné, ale také stejně prázdné a nechutné počínání, jako kdyby někdo chtěl dělat předmětem zvláštní agitace myšlenku revoluce nebo boje na barikádách. Masová stávka se nyní stala středem živého zájmu německého a mezinárodního dělnictva, protože je novou formou boje a jako taková je bezpečným příznakem hlubokého vnitřního zvratu v třídních vztazích a v podmínkách třídního boje. Svědčí o zdravém revolučním instinktu a čilé inteligenci německé proletářské masy, že se bez ohledu na tvrdošíjný odpor svých odborářských vůdců staví k novému problému s tak vřelým zájmem. Jenže na tento zájem, na tuto ušlechtilou intelektuální žízeň dělníků a na jejich touhu po revolučních činech nelze odpovědět tím, že je častujeme abstraktními duševními prostocviky o možnosti nebo nemožnosti masové stávky, nýbrž tím, že jim objasníme vývoj ruské revoluce, mezinárodní význam této revoluce, zostření třídních proti kladů v západní Evropě, další politické perspektivy třídního boje v Německu, úlohu a úkoly mas v nastávajících bojích. Jen tímto způsobem povede diskuse o masové stávce k tomu, že se rozšíří duchovní obzor proletariátu, že se zvýší jeho třídní uvědomění a že se prohloubí jeho způsob myšlení a zocelí jeho síla. Zastáváme-li však toto stanovisko, pak se objeví v celé své směšnosti také trestní řízení, které vedou odpůrci revoluční romantiky", protože se při projednávání problému přesně nedodrželo doslovné znění jenské resoluce. S touto resolucí se praktičtí politikové" konečně ještě spokojí, protože spojuje masovou stávku hlavně s osudy všeobecného volebního práva, z 5

6 čehož, jak se domnívají, mohou vyvozovat dvě věci: za prvé, že se masové stávce zachová ryze defensivní charakter; za druhé, že masová stávka sama bude podřízena parlamentarismu, že bude proměněna v pouhý přívěsek parlamentarismu. Pravé jádro jenské resoluce tkví však v tomto směru v tom, že za nynější situace v Německu by útok vládnoucí reakce na volební právo do říšského sněmu mohl být s největší pravděpodobností prvním popudem a signálem k takovému období bouřlivých politických bojů, v nichž by bylo asi po prvé v Německu použito masové stávky jako bojového prostředku. Jenže chtít sociální dosah a historický rozsah masové stávky jako jevu a jako problému třídního boje zúžit a ohraničit textem resoluce sjezdu strany je počínání, které se svou krátkozrakostí rovná zákazu diskuse na kolínském sjezdu odborů. Resolucí jenského sjezdu strany vzala německá sociální demokracie oficiálně na vědomí hluboký zvrat v mezinárodních podmínkách proletářského třídního boje, způsobený ruskou revolucí, a ukázala, že je schopna revolučního vývoje, že se dovede přizpůsobit novým požadavkům nastávající fáze třídních bojů. V tom tkví význam jenské resoluce. Pokud jde o praktické použití masové stávky v Německu, o tom rozhodnou dějiny, tak jako o tom rozhodly v Rusku, dějiny, ve kterých to, k čemu se rozhodne sociální demokracie, je zajisté důležitým činitelem, ale pouze jedním z mnoha činitelů. III Masová stávka, jak je většinou chápána v nynějších diskusích v Německu, je velmi jasně a prostě myšlený, ostře ohraničený ojedinělý jev. Mluví se výhradně o politické masové stávce. Myslí se přitom na jednorázovou, mohutnou stávku průmyslového proletariátu, která je zahájena z nějakého politického podnětu velkého dosahu, a to na základě včasné vzájemné dohody orgánů strany a odborů, provede se potom pěkně uspořádaně v duchu kázně a ještě spořádaněji se ukončí na výzvu řídících instancí, danou v pravý čas, při čemž úprava podpor, výloh, obětí, zkrátka celá materiální bilance masové stávky bude předem přesně určena. Srovnáme-li nyní toto teoretické schéma se skutečnou masovou stávkou, jak se objevuje po pět let v Rusku, musíme říci, že téměř ani jediná z mnoha masových stávek, které se konaly, neodpovídá představě, kolem níž se točí německá diskuse, a že na druhé straně vykazují masové stávky v Rusku takovou rozmanitost nejrůznějších odstínů, že je zcela nemožné mluvit o masové stávce jako takové", o nějaké abstraktní schematické masové stávce.všechny momenty masové stávky i její ráz jsou rozdílné nejen v různých městech a krajích říše, nýbrž především se jejich všeobecný ráz v průběhu revoluce mnohokrát měnil. Masové stávky prošly v Rusku určitým vývojem a ještě v něm dále pokračují. Kdo tedy mluví o masové stávce v Rusku, musí mít především na zřeteli její dějiny. Nynější tak říkajíc oficiální období ruské revoluce se plným právem datuje od pozdvižení petrohradského proletariátu 22. ledna 1905, od onoho pochodu dělníků před carský palác, který skončil strašným krveprolitím. Krvavý masakr v Petrohradě byl, jak známo, signálem k výbuchu první obrovské vlny masových stávek, které se během několika dní převalily přes celé Rusko a zanesly volání revoluce k útoku z Petrohradu do všech koutů říše a do nejširších vrstev proletariátu. Petrohradské pozdvižení 22. ledna bylo však také jen nejkrajnějším momentem masové stávky, která předtím zachvátila proletariát carského 6

7 hlavního města v lednu Tato lednová masová stávka v Petrohradě se pak nepochybně rozvíjela pod přímým dojmem oné obrovské generální stávky, která vypukla krátce předtím v prosinci 1904 na Kavkaze v Baku a po nějakou dobu udržovala v napětí celé Rusko. Ale prosincové události v Baku byly samy o sobě jen posledním a silným výhonkem mohutných masových stávek, které jako periodická zemětřesení otřásaly v letech 1903 a 1904 celým jižním Ruskem a jejichž předehrou byla masová stávka v Batumi (na Kavkaze) v březnu Mezi tímto prvním hnutím masových stávek v nepřetržitém řetězu nynějších revolučních výbuchů a velkou generální stávkou petrohradských textilních dělníků v letech 1896 a 1897 je konec konců odstup jen čtyř nebo pěti let, a třebas se navenek zdá, že toto hnutí je od dnešní revoluce odděleno několika lety zdánlivé nečinnosti a strnulé reakce, přece bude každý, kdo zná vnitřní politický vývoj ruského proletariátu až k dnešnímu stupni jeho třídního uvědomění a jeho revoluční energii, začínat dějiny nynějšího období masových bojů oněmi petrohradskými generálními stávkami. Pro problém masové stávky jsou již proto důležité, že obsahují v zárodku již všechny hlavní momenty pozdějších masových stávek. Petrohradská generální stávka roku 1896 se zprvu jeví jako ryze hospodářský dílčí mzdový boj. Její příčinou byly nesnesitelné pracovní podmínky petrohradských přadláků a tkalců: třináctihodinová, čtrnáctihodinová až patnáctihodinová pracovní doba, bídné úkolové mzdy a celá spousta nejničemnějších podnikatelských šikan. Textilní dělníci přesto dlouho trpělivě snášeli tuto situaci, až zdánlivě nepatrnou okolností míra překypěla. V roce 1896 v květnu se totiž konala korunovace dnešního cara Mikuláše II., odkládaná po dva roky ze strachu před revolucionáři, a to podnítilo petrohradské podnikatele, aby osvědčili svou vlasteneckou horlivost tím, že uložili svým dělníkům tři dny nuceného prázdna, při čemž však ku podivu nechtěli za tyto dny vyplatit mzdy. Textilní dělníci, které to popudilo, se dostali do pohybu. Po poradě asi tří set nejuvědomělejších dělníků v Jekatěringofském sadu bylo rozhodnuto vstoupit do stávky a byly vytyčeny tyto požadavky: 1. Vyplatit mzdy za dny korunovace; 2. pracovní doba deset a půl hodiny; 3. zvýšit úkolové mzdy. To se stalo 24. května. Po týdnu zastavily práci všechny tkalcovny a prádelny a dělníků bylo v generální stávce. Dnes, ve srovnání s mohutnými masovými stávkami revoluce, může se tato událost zdát maličkostí. V politické ledové strnulosti tehdejšího Ruska byla generální stávka něčím neslýchaným, byla to vlastně úplná revoluce v malém. Začalo samozřejmě nesmírně brutální pronásledování, asi tisíc dělníků bylo zatčeno a posláno postrkem domů a generální stávka byla potlačena. Již tady vidíme všechny základní rysy pozdějších masových stávek. Bezprostřední podnět hnutí byl zcela náhodný, ba podřadný, jeho výbuch byl živelný; ale v uskutečnění hnutí se ukázaly plody několikaleté agitace sociální demokracie, a během generální stávky stáli sociálně demokratičtí agitátoři v čele hnutí, vedli je a r využívali ho k čilé revoluční agitaci. Dále: Navenek byla stávka pouhým hospodářským mzdovým bojem, jenže postoj vlády i agitace sociální demokracie z ní udělaly prvořadý politický jev. A konečně: Stávka byla potlačena, dělníci utrpěli porážku". Ale již v lednu následujícího roku, 1897, opakovali petrohradští textilní dělníci znovu generální stávku a dobyli tentokrát vynikajícího úspěchu: zákonitého zavedení jedenáctiapůlhodinového pracovního dne v celém Rusku. Co však bylo mnohem důležitějším výsledkem: Touto první generální stávkou v roce 1896, v níž nebylo ani potuchy po organizaci a stávkových pokladnách, začíná ve vlastním Rusku intensivní odborářský boj, který se brzy rozšiřuje z Petrohradu do celé země a otvírá sociálně demokratické agitaci a organizaci zcela nové vyhlídky, tím však ve zdánlivém hřbitovním klidu následujícího období připravuje neviditelnou podryvnou činností proletářskou revoluci. 7

8 Vypuknutí kavkazské stávky v březnu roku 1902 bylo zdánlivě právě tak náhodné a právě tak produktem ryze hospodářských, dílčích, i když zcela jiných momentů, jako stávka roku Souvisí s těžkou průmyslovou a obchodní krizí, která byla v Rusku předchůdcem ruskojaponské války a spolu s ní byla nejmocnějším činitelem počínajícího revolučního vření. Krize vyvolala ohromnou nezaměstnanost, která napomáhala agitaci v proletářských masách; proto vláda, aby uklidnila dělnickou třídu, začala odsunovat přebytečné ruce" do míst jejich domovské příslušnosti. Právě takové opatření, které mělo postihnout asi 400 petrolejářských dělníků, vyvolalo v Batumi masový protest, který vedl k demonstracím, zatýkání, krveprolití a konečně k politickému procesu, v němž se náhle ryze hospodářská, dílčí záležitost stala politickou a revoluční událostí. Ohlasem zcela bezvýsledné" a poražené stávky v Batumi byla řada revolučních masových demonstrací dělníků v Nižním Novgorodě, v Saratově, v jiných městech, tedy silný nástup k všeobecné vlně revolučního hnutí. Již v listopadu 1902 následuje první opravdu revoluční ohlas v podobě generální stávky v Rostově na Donu. Popudem k tomuto hnutí byly mzdové spory v dílnách vladikavkazské dráhy. Správa chtěla snížit mzdy, nato vydal donský výbor sociální demokracie provolání s výzvou ke stávce za tyto požadavky: devítihodinový pracovní den, zlepšení mezd, odstranění pokut, propuštění neoblíbených inženýrů atd. Všechny železniční dílny vstoupily do stávky. K nim se ihned připojila všechna ostatní povolání a náhle zavládl v Roštově nikdy nebývalý stav: všechna práce v průmyslu a v dílnách stojí, zato se konají den co den pod širým nebem obrovské tábory lidu za účasti až dělníků, mnohdy obklopené kordonem kozáků. Na těchto táborech po prvé otevřeně vystupují sociálně demokratičtí lidoví řečníci, jsou pronášeny plamenné řeči o socialismu a politické svobodě, přijímané s nesmírným nadšením, jsou rozšiřována revoluční provolání v desetitisících exemplářů. Uprostřed strnulého absolutistického Ruska si rostovský proletariát po prvé útokem dobývá shromažďovacího práva, svobody slova. Ovšem ani zde se to neobejde bez krveprolití. Mzdové spory vladikavkazských železničních dílen se v několika dnech rozrostly v politickou generální stávku a v revoluční pouliční bitvu. Jako dozvuk následovala ihned ještě generální stávka ve stanici Tichoreckaja na téže železniční trati. Také zde došlo ke krveprolití, potom k procesu, a také Tichoreckaja se jako episoda rovněž zařadila do nedílného řetězu revolučních momentů. Na jaře 1903 přichází odpověď na poražené stávky v Roštově a v Tichorecké: v květnu, červnu a červenci je celý jih Ruska v plamenech. Baku, Tiflis, Baium, Jelizavetgrad, Oděsa, Kyjev, Nikolajev, Jekatěrinoslav jsou doslovně v generální stávce. Ale ani zde nevzniká hnutí podle nějakého předem vypracovaného plánu nějakého ústředí, stéká se z jednotlivých bodů, v každém z jiných podnětů, v jiných formách. Začíná Baku, kde dílčí mzdové boje jednotlivých továren a odvětví vyúsťují nakonec v generální stávku. V Tiflisu začíná stávku 2000 obchodních zaměstnanců, kteří měli pracovní dobu od 6 hodin ráno do 11 večer; 4. července opouštějí všichni v 8 hodin večer obchody a táhnou v průvodu městem, vyzývajíce majitele obchodů, aby zavřeli krámy. Vítězství je úplné: obchodní zaměstnanci si dobývají pracovní doby od osmi do osmi a k nim se ihned připojují všechny továrny, dílny, kanceláře. Noviny nevycházejí, provoz pouličních drah může být udržován jen pod ochranou vojska. V Jelizavetgradu začíná 10. července ve všech továrnách stávka s ryze hospodářskými požadavky. Většinou je jim vyhověno a 14. července stávka ustává. Ale dva týdny nato vypuká opět: tentokrát ji zahajují pekaři, po nich kameníci, truhláři, barvíři, dělníci v mlýnech a nakonec zase všichni tovární dělníci. V Oděse začíná hnutí mzdovým bojem, který se vyvinul z činnosti legálního" 8

9 dělnického spolku, založeného vládními agenty podle programu známého četníka Zubatova. 6 Dialektika dějin opět využila příležitosti, aby provedla jeden ze svých pěkných zlomyslných kousků: Hospodářské boje dřívějšího období mezi nimi i velká petrohradská generální stávka roku 1896 svedly ruskou sociální demokracii k přehánění tak zvaného ekonomismu", čímž připravily mezi dělnictvem půdu pro demagogické rejdy Zubatovovy. Za chvíli však velký revoluční proud obrátil lodičku s nepravou vlajkou a donutil ji, aby plula právě v čele revoluční proletářské flotily. Od Zubatovových spolků vyšlo na jaře 1904 heslo k velké generální stávce v Oděse, tak jako v lednu 1905 ke generální stávce v Petrohradě. Dělníci v Oděse, kteří byli ukolébáváni domněnkou, že vládaje upřímně nakloněna dělníkům a že souhlasí s ryze hospodářským bojem, chtěli to najednou prakticky vyzkoušet a donutili zubatovský dělnický spolek", aby vyhlásil v jedné továrně stávku za nejskromnější požadavky. Nato je podnikatel prostě vyhodil na dlažbu, a když potom žádali od vedoucího svého spolku slibovanou ochranu vrchnosti, pán zmizel a zanechal dělníky do krajnosti rozjitřené. Sociální demokraté se ihned postavili do čela a stávkové hnutí přeskočilo na druhé továrny. 1. července stávkuje 2500 železničních dělníků, 4. července vstupují do stávky přístavní dělníci za zvýšení mezd z 80 kopějek na 2 rubly a za zkrácení pracovní doby o půl hodiny. 6. července se k hnutí připojují námořníci. 13. července začíná stávka zaměstnanců pouličních drah. Nyní se koná shromáždění všech stávkujících, 7000 až 8000 lidí; tvoří se průvod, který jde od továrny k továrně, lavinovitě vzrůstá a již jako zástup až lidí se dává k přístavu, kde vyvolává zastavení veškeré práce. Brzy ovládá celé město generální stávka. V Kyjevě začíná 21. července stávka železničních dílen. Také zde jsou prvním podnětem bídné pracovní podmínky a jsou vytyčeny mzdové požadavky. Druhý den vstupují do stávky po příkladu železničářů také slévárny. 23. července pak dochází k události, která je signálem ke generální stávce. V noci byli zatčeni dva delegáti železničních dělníků; stávkující ihned žádají jejich propuštění, a když se tak nestane, usnášejí se, že nepustí vlaky z města. Na nádraží usedají na trať všichni stávkující se ženami a dětmi moře lidských hlav. Vyhrožují jim střelbou z pušek. Na to dělníci odhalují prsa a volají: Střílejte!" Na bezbranný sedící dav je vypálena salva a 30 až 40 mrtvých, mezi nimi ženy a děti, zůstává na místě ležet. Na tuto zprávu povstává téhož dne celý Kyjev ke stávce. Zástup zvedá mrtvoly zavražděných a neseje po městě v masovém průvodu. Schůze, projevy, zatýkání, jednotlivé pouliční boje Kyjev se ocitá v revoluci. Hnutí brzy končí; knihtiskaři však při tom dosáhli zkrácení pracovní doby o jednu hodinu a zvýšení mezd o jeden rubl; v jedné drožďárně byl zaveden osmihodinový pracovní den; železniční dílny byly z rozhodnutí ministerstva uzavřeny; ostatní odvětví vedla dále dílčí stávky za své požadavky. V Nikolajevě propuká generální stávka pod přímým dojmem zpráv z Oděsy, Baku, Batumi a Tiflisu, přes odpor sociálně demokratického výboru, který chtěl odložit výbuch hnutí na dobu, kdy vojsko mělo odtáhnout z města na manévry. Masa se nedala zadržet; jedna továrna začala, stávkující šli od dílny k dílně, odpor vojska jen přiléval oleje do ohně. Brzy se tvořily masové průvody s revolučním zpěvem, které strhly všechny dělníky, zaměstnance, zřízence pouličních drah, muže a ženy. Pracovní klid byl úplný. V Jekatěrinoslavi začínají 5. srpna stávku pekaři, 7. srpna dělníci z železničních dílen, potom všechny ostatní továrny; 8. srpna se zastavuje provoz pouličních drah, noviny nevycházejí. Tak došlo k velkolepé generální stávce jižního Ruska v létě Z mnoha malých přítoků dílčích hospodářských bojů a malých náhodných" případů se stávka rychle slévala v mohutné moře a proměnila celý jih carské říše na několik týdnů v bizarní, revoluční dělnickou republiku. Bratrská objetí, volání, zanícení a nadšení, písně svobody, radostný smích, veselí a radost jsme slyšeli v tisícovém zástupu, který od rána do večera proudil městem. Nálada byla 6 Četnický plukovník Zubatov začal roku 1901 zakládat falešné dělnické organizace, které byly pod poručnictvím četnictva a policie. Tyto organizace jsou též nazývány organizacemi,,policejního socialismu. 9