MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY"

Transkript

1 MASOVÁ STÁVKA, STRANA A ODBORY Rosa Luxemburgová Téměř všechny dosavadní spisy a projevy mezinárodního socialismu o otázce masové stávky pocházejí z doby před ruskou revolucí, kdy byl po prvé v dějinách ve velkém měřítku učiněn pokus s tímto bojovým prostředkem. Tím se také vysvětluje, že většinou zastaraly. Jejich pojetí vychází v podstatě s téhož stanoviska, jaké zastával Bedřich Engels, který roku 1873 napsal ve své kritice bakuninského 1 rádoby-revolucionářství ve Španělsku: I Všeobecná stávka je v bakuninském programu pákou, které má být použito k zahájení sociální revoluce. Jednoho krásného rána zastaví práci všichni dělníci všech oborů v jedné zemi nebo dokonce na celém světě a donutí tím nejvýše za čtyři týdny majetné třídy, aby bud přilezly ke křížku, nebo aby zaútočily na dělníky, takže ti pak mají právo se bránit a při této příležitosti hodit celou starou společnost na smetiště. Tento návrh není ani zdaleka nový; francouzští a po nich belgičtí socialisté se od roku 1848 hodně projížděli na tomto parádním koníčku, který je však původně anglické rasy. Během rychlého a prudkého rozvoje chartismu mezi anglickými dělníky, který následoval po krisi roku 1837, byl již roku 1839 hlásán svatý měsíc", zastavení práce v národním měřítku (viz B. Engels, Postavení dělnické třídy v Anglii, druhé vydání, str. 234), a měl takový ohlas, že se tovární dělníci v severní Anglii v červenci 1842 pokusili věc provést. Také na ženevském sjezdu aliancistů 2 1. září 1873 hrála všeobecná stávka velikou úlohu, jenom se všeobecně přiznávalo, že je k tomu třeba úplné organisovanosti dělnické třídy a naplněné pokladny. A v tom je právě háček. Jednak vlády, zvláště bude-li se jim dodávat odvaha politickou zdrženlivostí, nenechají nikdy ani organizací, ani pokladnu dělníků dojít tak daleko, jednak politické události a přehmaty vládnoucích tříd přivedou osvobození dělníků do pohybu dávno předtím, než proletariát dospěje k tomu, aby si opatřil tuto ideální organizaci a tyto obrovské reservní fondy. Kdyby je však měl, nepotřeboval by okliku všeobecné stávky, aby dostihl cíle." 3 Zde máme argumentaci, která byla v následujících desítiletích směrodatná pro stanovisko mezinárodní sociální demokracie k masové stávce. Je jako ulita na anarchistickou teorii generální stávky, to jest na teorii generální stávky jako prostředku k zahájení sociální revoluce v protikladu ke každodennímu politickému boji dělnické třídy, 1 Bakunin, Michal Alexandrovi ( ) ideolog anarchismu a odpůrce marxismu; na haagském kongresu I. Internacionály (1872) z ní byl vyloučen. 2,,Aliancisté (Bakuninci) zakladatelé aliance k boji proti,,marxistické internacionále. Odmítali účast ve všech bojích, které by nevedly přímo k emancipaci pracující třídy. 3 B. Engels, Die Bakunisten an der Arbeit. Intemationales aus dem Volksstaať' (Bakuninci při práci. Mezinárodní věci z národního státu), str. 20. (Pozn. něm. red.) 1

2 a vyčerpává se v tomto prostém dilematu: buďto ještě celý proletariát nemá silné organizace a pokladny a nemůže provést generální stávku, anebo již má dostatečně silnou organizaci a generální stávku nepotřebuje. Tato argumentace je arci tak prostá a na první pohled tak nepopiratelná, že po čtvrt století prokazovala novodobému dělnickému hnutí znamenité služby jako logická zbraň proti anarchistickým výmyslům a jako pomůcka k tomu, aby myšlenka politického boje vešla do nejširších kruhů dělnictva. Velkolepé pokroky dělnického hnutí ve všech moderních zemích za posledních pětadvacet let jsou nejskvělejším důkazem pro taktiku politického boje, obhajovanou Marxem a Engelsem v protikladu k bakuninství, a německá sociální demokracie ve své dnešní síle, ve svém postavení předvoje celého mezinárodního dělnického hnutí je v nemalé míře j přímým produktem důsledného á důrazného používání této i taktiky. Ruská revoluce podrobila nyní tuto argumentaci důkladné revisi. Po prvé v dějinách třídních bojů dovršila velkolepé uskutečnění myšlenky masové stávky a jak potom blíže rozvedeme dokonce generální stávky a zahájila tím novou epochu ve vývoji dělnického hnutí. Z toho arci neplyne, že snad Marxem a Engelsem doporučovaná taktika politického boje nebo jejich kritika anarchismu byla nesprávná. Naopak, táž metoda, tytéž myšlenkové pochody, které byly základem Marxovy a Engelsovy taktiky i dosavadní praxe německé sociální demokracie, vytvořily nyní v ruské revoluci zcela nové momenty a nové podmínky třídního boje. Ruská revoluce, táž revoluce, která je první zkouškou příkladu masové stávky v dějinách, nejenže neznamená rehabilitaci anarchismu, nýbrž je přímo historickou likvidací anarchismu. Smutný úděl, k němuž byl tento duchovní směr odsouzen mohutným rozvojem sociální demokracie v Německu v posledních desítiletích, bylo by možno do jisté míry vysvětlit tím, že to bylo dlouho trvající období výhradní nadvlády parlamentarismu. Směr zaměřený zcela na úder" a na přímou akci", směr dočista a po lopatě revoluční", mohl však přesto jen načas skomírat v bezvětří parlamentní všednosti, aby teprve při opětném nástupu období přímého otevřeného boje, při revoluci v ulicích znovu ožil a rozvinul svou vnitřní sílu. Nadto se Rusko zdálo zvlášť vhodné k tomu, aby se stalo pokusným polem pro hrdinské činy anarchismu. Země, kde proletariát neměl vůbec žádná politická práva a měl neobyčejně slabou organizaci, pestrá směsice různých lidových vrstev s velmi rozdílnými, zmateně se proplétajícími zájmy, nepatrné vzdělání lidové masy, naproti tomu krajní bestialita vládnoucího režimu v používání násilí to všechno se zdálo jako stvořené k tomu, aby náhle pozvedlo anarchismus k moci, byť i měla krátké trvání. A konec konců bylo Rusko historickým místem zrodu anarchismu. Jenže Bakuninova vlast se měla stát pohřebištěm jeho učení. Anarchisté nejenže nestáli a nestojí v Rusku v čele hnutí masových stávek; nejenže celé politické vedení revoluční akce a také masové stávky je v rukou sociálně demokratických organizaci, proti nimž ruští anarchisté rozhořčeně bojují jako proti buržoasní straně", nebo zčásti v rukou takových socialistických organizaci, více nebo méně ovlivňovaných sociální demokracií a blížících se jí, jako je teroristická strana socialistů-revolucionářů" anarchisté v ruské revoluci již vůbec neexistují jako vážný politický směr. Jen v jednom litevském malém městě se zvláště obtížnými poměry pestrá národnostní směsice dělnictva, převažující roztříštěnost malovýroby, velmi nízká úroveň proletariátu v Bialystoku, je mezi sedmi nebo osmi různými revolučními skupinami také hlouček nedospělých anarchistů", přispívajících ze všech sil k rozkolu a matení dělnictva; a nedávno v Moskvě a snad ještě ve dvou nebo třech, městech budí pozornost hloučky tohoto druhu. Jenže, nehledě k těmto několika revolučním" skupinám, jakou úlohu má nyní vlastně v ruské revoluci anarchismus? Stal se vývěsním štítem sprostých zlodějů a záškodníků; 2

3 pod firmou anarchokomunismu" je páchána velká část oněch nesčetných krádeží a rabování u soukromníků, které v každém období deprese, okamžité defensivy revoluce vystupují na povrch jako kalná vlna. Anarchismus se v ruské revoluci nestal teorií bojujícího proletariátu, nýbrž ideologickým vývěsním štítem kontrarevolučního lumpenproletariátu, který se hemží jako hejno žraloků za bitevní lodí revoluce. A tím věru končí životní dráha anarchismu v dějinách. Na druhé straně byla masová stávka v Rusku uskutečněna ne jako prostředek k tomu, jak obejít politický boj dělnické třídy, zejména parlamentarismus, a nějakým divadelním trikem provést náhlý skok do sociální revoluce, nýbrž jako prostředek k tomu, aby byly pro proletariát teprve vytvořeny podmínky každodenního politického boje a zvláště parlamentarismu. Pracující lid, a především proletariát, vede revoluční boj v Rusku, v němž se uplatňují masové stávky jako nejdůležitější zbraň, právě za táž politická práva a za tytéž podmínky, jejichž nezbytnost a význam v osvobozovacím boji dělnické třídy po prvé dokázali Marx a Engels a které v protikladu k anarchismu všemi silami obhajovali v Internacionále. Tak dialektika dějin, skála, na níž spočívá celé učení Marxova socialismu, způsobila, že se dnes anarchismus, s nímž byla myšlenka masové stávky nerozlučně spjata, sám dostal do protikladu přímo k praxi masové stávky, kdežto masová stávka, která byla potírána jako protiklad, politické činnosti proletariátu, projevuje se dnes naopak jako nejmocnější zbraň politického boje za politická práva. Staví-li tedy ruská revoluce požadavek důkladné revise starého stanoviska marxismu k masové stávce, vítězí při tom zase jen právě všeobecné metody a hlediska marxismu v nové podobě. Moorova milenka může zemřít pouze rukou Moorovou. II První revise, která pro otázku masové stávky vyplývá z událostí v Rusku, týká se všeobecného pojetí problému. Horliví zastánci pokusu s masovou stávkou" v Německu, jako Bernstein, Eisner atd., právě tak jako zásadní odpůrci takového pokusu, jichž představitelem je v odborářském táboře na příklad Bömelburg, zastávají dosud v podstatě totéž pojetí, a to pojetí anarchistické. Zdánlivé protipóly nejenže se navzájem nevylučují, nýbrž se zároveň také, jako vždy, vzájemně podmiňují a doplňují. Pro anarchistický způsob myšlení je totiž spekulace přímo na velký poprask", na sociální revoluci jenom vnějším a nepodstatným znakem. Podstatné je při tom celé abstraktní, nehistorické posuzování masové stávky, jako vůbec všech podmínek proletářského boje. Pro anarchistu existují jako hmotné předpoklady jeho revolučních" spekulací jen dvě věci: nejdříve vzduchoprázdno a pak dobrá vůle a odvaha vysvobodit lidstvo z dnešního kapitalistického slzavého údolí. Již před šedesáti lety vyplynulo z mudrování ve vzduchoprázdnu, že masová stávka je nejrychlejší, nejjistější a nejsnadnější prostředek k tomu, aby byl učiněn skok do lepšího sociálního světa na druhém břehu. Ze spekulace ve stejném vzduchoprázdnu znovu vyplývá, že boj odborů je jedinou skutečnou přímou akcí mas", a tedy jediným revolučním bojem což je, jak známo, nejnovější vrtoch francouzských a italských syndikátníků". Pro anarchismus bylo při tom vždycky osudné, že tyto ve vzduchoprázdnu improvisované metody boje byly nejen účtem bez hostinského, to jest čirou utopií, nýbrž tím, že právě s opovrhovanou, špatnou skutečností vůbec 3

4 nepočítaly, měnily se v této špatné skutečnosti z revolučních spekulací nenadále většinou prakticky v posluhování reakci. Z téhož abstraktního, nehistorického způsobu uvažování vycházejí však dnes ti, kteří by pro příště chtěli stanovit masovou stávku v Německu usnesením předsednictva na určitý kalendářní den, jakož i ti, kteří, podobně jako účastníci kolínského sjezdu odborů 4, chtějí problém masové stávky sprovodit se světa zákazem propagování". Oba směry vycházejí ze společné, čistě anarchistické představy, že masová stávka je pouhým technickým prostředkem boje, na němž je možno se libovolně a podle nejlepšího vědomí a svědomí usnášet" nebo jej také zakázat", cosi na způsob kapesního nože, který můžeme nosit v kapse, zavřený, připravený pro všechny případy", ale který můžeme podle svého rozhodnutí otevřít a použít ho. Právě odpůrci masové stávky si sice dělají nárok na zásluhu, že berou v úvahu historický základ a materiální podmínky dnešní situace v Německu, v protikladu k revolučním romantikům", kteří se vznášejí ve vzduchu a vůbec nechtějí počítat s tvrdou skutečností a jejími možnostmi i nemožnostmi.,,fakta a cifry, cifry a fakta!'' volají jako pan Gradgrind v Dickensových,,Těžkých dobách". To, co si odborářští odpůrci masové stávky představují pod pojmem historický základ" a materiální podmínky", jsou dva momenty: na jedné straně slabost proletariátu, na druhé straně síla prusko-německého militarismu. Nedostatečné dělnické organizace a pokladní hotovosti a imponující pruské bodáky, to jsou fakta a cifry", na nichž v daném případě stavějí tito odborářští vůdcové svou praktickou politiku. Je ovšem pravda, že odborářské pokladny i pruské bodáky jsou nepochybné velmi materiální a také velmi historické zjevy, jenže pojetí, které se na tom zakládá, není historický materialismus ve smyslu Marxově, nýbrž policejní materialismus ve smyslu Puttkamerově 5. Také představitelé kapitalistického policejního státu velmi počítají, a to výhradně se skutečnou silou organisovaného proletariátu v dané chvíli i s materiální silou bodáků, a ze srovnávacího počtu těchto dvou číselných řad je odvozován stále ještě uklidňující závěr: revoluční dělnické hnutí je dílem jednotlivých buřičů a štváčů, ergo máme ve vězeních a bodácích dostačující prostředek, jak zvládnout nemilý přechodný zjev". Třídně uvědomělé německé dělnictvo dávno pochopilo směšnost policejní teorie, podle níž by celé novodobé dělnické hnutí bylo umělým, svévolným produktem hrstky nesvědomitých buřičů a štváčů". Je však výrazem přesně téhož pojetí, když několik hodných soudruhů utvoří dobrovolnou družinu ponocných, aby varovali německé dělnictvo před nebezpečným řáděním několika revolučních romantiků" a před jejich propagováním masové stávky"; nebo když na druhé straně inscenují plačtivou rozhořčenou kampaň ti, kteří se domnívají, že je jakési důvěrné" dohody předsednictva strany s generální komisí odborů ošidily o vypuknutí masové stávky v Německu. Kdyby záleželo na zapalující propagandě" revolučních romantiků nebo na důvěrných či veřejných usneseních stranických vedení, pak bychom neměli v Rusku dodnes ani jedinou vážnou masovou stávku. V žádné zemi jak jsem zdůraznila již v březnu 1905 v Saských dělnických 4 Kolínský sjezd odborů v květnu 1905 se zabýval hlavně otázkou postoje odborů k masové stávce a přijal rezoluci, která prakticky žádala zákaz diskutovat o otázce masových stávek. Zatímco jenský sjezd Sociálně demokratické strany Německa se pod vlivem první ruské revoluce vyslovil pro masovou stávku, po porážce moskevského prosincového povstání se na nátlak generální komise odborů dohodlo představenstvo strany za zády členstva s touto komisí, že k vyhlášení generální stávky musí napříště dát vždy svolení generální komise. 5 Puttkamer, Robert von ( ). V letech pruský ministr kultury, jako pruský ministr vnitra pokračoval v budování Bismarckova policejního státu; ve výnosu o stávkách požadoval od všech státních orgánů zostřený postup proti stávkujícím a otevřeně vyzíval policii k nezákonným postupům proti dělnickému hnutí. 4

5 novinách" se tak málo nepomýšlelo na to, propagovat'' masovou stávku nebo o ní dokonce diskutovat", jako v Rusku. A ojedinělé příklady usnesení a dohod předsednictva ruské strany, které skutečně měly o své vůli vyhlásit masovou stávku, jako na příklad poslední pokus v srpnu tohoto roku po rozpuštění dumy, téměř úplně ztroskotaly. Učí-li nás tedy něčemu ruská revoluce, pak především tomu, že masovou stávku nelze uměle udělat", že se na ní nelze z ničeho nic usnést", nelze ji propagovat", nýbrž že jde o historický zjev, který v určité chvíli vyplyne ze sociálních vztahů jako historická nezbytnost. Problém je tedy možno pochopit, a také o něm diskutovat, nikoli abstraktní spekulací o možnosti nebo nemožnosti, užitečnosti či škodlivosti masové stávky, nýbrž jedině prozkoumáním těch příčin a těch společenských vztahů, z nichž masová stávka v nynější fázi třídního boje vyrůstá, jinými slovy: nikoli subjektivním posuzováním masové stávky s hlediska toho, co by bylo žádoucí, nýbrž objektivním zkoumáním zdrojů masové stávky s hlediska toho, co je historicky nezbytné. Ve vzduchoprázdnu abstraktní logické analysy je možno s právě takovou platností dokázat naprostou nemožnost a jistou porážku, jako dokonalou možnost a nepochybné vítězství masové stávky. A proto má argumentace v obou případech stejnou cenu, totiž vůbec žádnou. Proto také zvláště strach před propagováním" masové stávky, který vedl dokonce k vysloveným klatbám proti domnělým pachatelům tohoto zločinu, je jenom produktem směšného qui pro quo [nedorozumění. Je právě tak nemožné propagovat" masovou stávku jako abstraktní, bojový prostředek, jako je nemožné propagovat revoluci". Revoluce" i masová stávka" jsou pojmy, které samy znamenají pouze vnější formu třídního boje, jež mají smysl a obsah pouze v souvislosti se zcela určitými politickými situacemi. Kdyby se chtěl někdo pokusit učinit masovou stávku vůbec, jakožto formu proletářské akce, předmětem pravidelné agitace, hauzírovat s touto ideou", aby pro ni postupně získal dělnictvo, bylo by to stejně neužitečné, ale také stejně prázdné a nechutné počínání, jako kdyby někdo chtěl dělat předmětem zvláštní agitace myšlenku revoluce nebo boje na barikádách. Masová stávka se nyní stala středem živého zájmu německého a mezinárodního dělnictva, protože je novou formou boje a jako taková je bezpečným příznakem hlubokého vnitřního zvratu v třídních vztazích a v podmínkách třídního boje. Svědčí o zdravém revolučním instinktu a čilé inteligenci německé proletářské masy, že se bez ohledu na tvrdošíjný odpor svých odborářských vůdců staví k novému problému s tak vřelým zájmem. Jenže na tento zájem, na tuto ušlechtilou intelektuální žízeň dělníků a na jejich touhu po revolučních činech nelze odpovědět tím, že je častujeme abstraktními duševními prostocviky o možnosti nebo nemožnosti masové stávky, nýbrž tím, že jim objasníme vývoj ruské revoluce, mezinárodní význam této revoluce, zostření třídních proti kladů v západní Evropě, další politické perspektivy třídního boje v Německu, úlohu a úkoly mas v nastávajících bojích. Jen tímto způsobem povede diskuse o masové stávce k tomu, že se rozšíří duchovní obzor proletariátu, že se zvýší jeho třídní uvědomění a že se prohloubí jeho způsob myšlení a zocelí jeho síla. Zastáváme-li však toto stanovisko, pak se objeví v celé své směšnosti také trestní řízení, které vedou odpůrci revoluční romantiky", protože se při projednávání problému přesně nedodrželo doslovné znění jenské resoluce. S touto resolucí se praktičtí politikové" konečně ještě spokojí, protože spojuje masovou stávku hlavně s osudy všeobecného volebního práva, z 5

6 čehož, jak se domnívají, mohou vyvozovat dvě věci: za prvé, že se masové stávce zachová ryze defensivní charakter; za druhé, že masová stávka sama bude podřízena parlamentarismu, že bude proměněna v pouhý přívěsek parlamentarismu. Pravé jádro jenské resoluce tkví však v tomto směru v tom, že za nynější situace v Německu by útok vládnoucí reakce na volební právo do říšského sněmu mohl být s největší pravděpodobností prvním popudem a signálem k takovému období bouřlivých politických bojů, v nichž by bylo asi po prvé v Německu použito masové stávky jako bojového prostředku. Jenže chtít sociální dosah a historický rozsah masové stávky jako jevu a jako problému třídního boje zúžit a ohraničit textem resoluce sjezdu strany je počínání, které se svou krátkozrakostí rovná zákazu diskuse na kolínském sjezdu odborů. Resolucí jenského sjezdu strany vzala německá sociální demokracie oficiálně na vědomí hluboký zvrat v mezinárodních podmínkách proletářského třídního boje, způsobený ruskou revolucí, a ukázala, že je schopna revolučního vývoje, že se dovede přizpůsobit novým požadavkům nastávající fáze třídních bojů. V tom tkví význam jenské resoluce. Pokud jde o praktické použití masové stávky v Německu, o tom rozhodnou dějiny, tak jako o tom rozhodly v Rusku, dějiny, ve kterých to, k čemu se rozhodne sociální demokracie, je zajisté důležitým činitelem, ale pouze jedním z mnoha činitelů. III Masová stávka, jak je většinou chápána v nynějších diskusích v Německu, je velmi jasně a prostě myšlený, ostře ohraničený ojedinělý jev. Mluví se výhradně o politické masové stávce. Myslí se přitom na jednorázovou, mohutnou stávku průmyslového proletariátu, která je zahájena z nějakého politického podnětu velkého dosahu, a to na základě včasné vzájemné dohody orgánů strany a odborů, provede se potom pěkně uspořádaně v duchu kázně a ještě spořádaněji se ukončí na výzvu řídících instancí, danou v pravý čas, při čemž úprava podpor, výloh, obětí, zkrátka celá materiální bilance masové stávky bude předem přesně určena. Srovnáme-li nyní toto teoretické schéma se skutečnou masovou stávkou, jak se objevuje po pět let v Rusku, musíme říci, že téměř ani jediná z mnoha masových stávek, které se konaly, neodpovídá představě, kolem níž se točí německá diskuse, a že na druhé straně vykazují masové stávky v Rusku takovou rozmanitost nejrůznějších odstínů, že je zcela nemožné mluvit o masové stávce jako takové", o nějaké abstraktní schematické masové stávce.všechny momenty masové stávky i její ráz jsou rozdílné nejen v různých městech a krajích říše, nýbrž především se jejich všeobecný ráz v průběhu revoluce mnohokrát měnil. Masové stávky prošly v Rusku určitým vývojem a ještě v něm dále pokračují. Kdo tedy mluví o masové stávce v Rusku, musí mít především na zřeteli její dějiny. Nynější tak říkajíc oficiální období ruské revoluce se plným právem datuje od pozdvižení petrohradského proletariátu 22. ledna 1905, od onoho pochodu dělníků před carský palác, který skončil strašným krveprolitím. Krvavý masakr v Petrohradě byl, jak známo, signálem k výbuchu první obrovské vlny masových stávek, které se během několika dní převalily přes celé Rusko a zanesly volání revoluce k útoku z Petrohradu do všech koutů říše a do nejširších vrstev proletariátu. Petrohradské pozdvižení 22. ledna bylo však také jen nejkrajnějším momentem masové stávky, která předtím zachvátila proletariát carského 6

7 hlavního města v lednu Tato lednová masová stávka v Petrohradě se pak nepochybně rozvíjela pod přímým dojmem oné obrovské generální stávky, která vypukla krátce předtím v prosinci 1904 na Kavkaze v Baku a po nějakou dobu udržovala v napětí celé Rusko. Ale prosincové události v Baku byly samy o sobě jen posledním a silným výhonkem mohutných masových stávek, které jako periodická zemětřesení otřásaly v letech 1903 a 1904 celým jižním Ruskem a jejichž předehrou byla masová stávka v Batumi (na Kavkaze) v březnu Mezi tímto prvním hnutím masových stávek v nepřetržitém řetězu nynějších revolučních výbuchů a velkou generální stávkou petrohradských textilních dělníků v letech 1896 a 1897 je konec konců odstup jen čtyř nebo pěti let, a třebas se navenek zdá, že toto hnutí je od dnešní revoluce odděleno několika lety zdánlivé nečinnosti a strnulé reakce, přece bude každý, kdo zná vnitřní politický vývoj ruského proletariátu až k dnešnímu stupni jeho třídního uvědomění a jeho revoluční energii, začínat dějiny nynějšího období masových bojů oněmi petrohradskými generálními stávkami. Pro problém masové stávky jsou již proto důležité, že obsahují v zárodku již všechny hlavní momenty pozdějších masových stávek. Petrohradská generální stávka roku 1896 se zprvu jeví jako ryze hospodářský dílčí mzdový boj. Její příčinou byly nesnesitelné pracovní podmínky petrohradských přadláků a tkalců: třináctihodinová, čtrnáctihodinová až patnáctihodinová pracovní doba, bídné úkolové mzdy a celá spousta nejničemnějších podnikatelských šikan. Textilní dělníci přesto dlouho trpělivě snášeli tuto situaci, až zdánlivě nepatrnou okolností míra překypěla. V roce 1896 v květnu se totiž konala korunovace dnešního cara Mikuláše II., odkládaná po dva roky ze strachu před revolucionáři, a to podnítilo petrohradské podnikatele, aby osvědčili svou vlasteneckou horlivost tím, že uložili svým dělníkům tři dny nuceného prázdna, při čemž však ku podivu nechtěli za tyto dny vyplatit mzdy. Textilní dělníci, které to popudilo, se dostali do pohybu. Po poradě asi tří set nejuvědomělejších dělníků v Jekatěringofském sadu bylo rozhodnuto vstoupit do stávky a byly vytyčeny tyto požadavky: 1. Vyplatit mzdy za dny korunovace; 2. pracovní doba deset a půl hodiny; 3. zvýšit úkolové mzdy. To se stalo 24. května. Po týdnu zastavily práci všechny tkalcovny a prádelny a dělníků bylo v generální stávce. Dnes, ve srovnání s mohutnými masovými stávkami revoluce, může se tato událost zdát maličkostí. V politické ledové strnulosti tehdejšího Ruska byla generální stávka něčím neslýchaným, byla to vlastně úplná revoluce v malém. Začalo samozřejmě nesmírně brutální pronásledování, asi tisíc dělníků bylo zatčeno a posláno postrkem domů a generální stávka byla potlačena. Již tady vidíme všechny základní rysy pozdějších masových stávek. Bezprostřední podnět hnutí byl zcela náhodný, ba podřadný, jeho výbuch byl živelný; ale v uskutečnění hnutí se ukázaly plody několikaleté agitace sociální demokracie, a během generální stávky stáli sociálně demokratičtí agitátoři v čele hnutí, vedli je a r využívali ho k čilé revoluční agitaci. Dále: Navenek byla stávka pouhým hospodářským mzdovým bojem, jenže postoj vlády i agitace sociální demokracie z ní udělaly prvořadý politický jev. A konečně: Stávka byla potlačena, dělníci utrpěli porážku". Ale již v lednu následujícího roku, 1897, opakovali petrohradští textilní dělníci znovu generální stávku a dobyli tentokrát vynikajícího úspěchu: zákonitého zavedení jedenáctiapůlhodinového pracovního dne v celém Rusku. Co však bylo mnohem důležitějším výsledkem: Touto první generální stávkou v roce 1896, v níž nebylo ani potuchy po organizaci a stávkových pokladnách, začíná ve vlastním Rusku intensivní odborářský boj, který se brzy rozšiřuje z Petrohradu do celé země a otvírá sociálně demokratické agitaci a organizaci zcela nové vyhlídky, tím však ve zdánlivém hřbitovním klidu následujícího období připravuje neviditelnou podryvnou činností proletářskou revoluci. 7

8 Vypuknutí kavkazské stávky v březnu roku 1902 bylo zdánlivě právě tak náhodné a právě tak produktem ryze hospodářských, dílčích, i když zcela jiných momentů, jako stávka roku Souvisí s těžkou průmyslovou a obchodní krizí, která byla v Rusku předchůdcem ruskojaponské války a spolu s ní byla nejmocnějším činitelem počínajícího revolučního vření. Krize vyvolala ohromnou nezaměstnanost, která napomáhala agitaci v proletářských masách; proto vláda, aby uklidnila dělnickou třídu, začala odsunovat přebytečné ruce" do míst jejich domovské příslušnosti. Právě takové opatření, které mělo postihnout asi 400 petrolejářských dělníků, vyvolalo v Batumi masový protest, který vedl k demonstracím, zatýkání, krveprolití a konečně k politickému procesu, v němž se náhle ryze hospodářská, dílčí záležitost stala politickou a revoluční událostí. Ohlasem zcela bezvýsledné" a poražené stávky v Batumi byla řada revolučních masových demonstrací dělníků v Nižním Novgorodě, v Saratově, v jiných městech, tedy silný nástup k všeobecné vlně revolučního hnutí. Již v listopadu 1902 následuje první opravdu revoluční ohlas v podobě generální stávky v Rostově na Donu. Popudem k tomuto hnutí byly mzdové spory v dílnách vladikavkazské dráhy. Správa chtěla snížit mzdy, nato vydal donský výbor sociální demokracie provolání s výzvou ke stávce za tyto požadavky: devítihodinový pracovní den, zlepšení mezd, odstranění pokut, propuštění neoblíbených inženýrů atd. Všechny železniční dílny vstoupily do stávky. K nim se ihned připojila všechna ostatní povolání a náhle zavládl v Roštově nikdy nebývalý stav: všechna práce v průmyslu a v dílnách stojí, zato se konají den co den pod širým nebem obrovské tábory lidu za účasti až dělníků, mnohdy obklopené kordonem kozáků. Na těchto táborech po prvé otevřeně vystupují sociálně demokratičtí lidoví řečníci, jsou pronášeny plamenné řeči o socialismu a politické svobodě, přijímané s nesmírným nadšením, jsou rozšiřována revoluční provolání v desetitisících exemplářů. Uprostřed strnulého absolutistického Ruska si rostovský proletariát po prvé útokem dobývá shromažďovacího práva, svobody slova. Ovšem ani zde se to neobejde bez krveprolití. Mzdové spory vladikavkazských železničních dílen se v několika dnech rozrostly v politickou generální stávku a v revoluční pouliční bitvu. Jako dozvuk následovala ihned ještě generální stávka ve stanici Tichoreckaja na téže železniční trati. Také zde došlo ke krveprolití, potom k procesu, a také Tichoreckaja se jako episoda rovněž zařadila do nedílného řetězu revolučních momentů. Na jaře 1903 přichází odpověď na poražené stávky v Roštově a v Tichorecké: v květnu, červnu a červenci je celý jih Ruska v plamenech. Baku, Tiflis, Baium, Jelizavetgrad, Oděsa, Kyjev, Nikolajev, Jekatěrinoslav jsou doslovně v generální stávce. Ale ani zde nevzniká hnutí podle nějakého předem vypracovaného plánu nějakého ústředí, stéká se z jednotlivých bodů, v každém z jiných podnětů, v jiných formách. Začíná Baku, kde dílčí mzdové boje jednotlivých továren a odvětví vyúsťují nakonec v generální stávku. V Tiflisu začíná stávku 2000 obchodních zaměstnanců, kteří měli pracovní dobu od 6 hodin ráno do 11 večer; 4. července opouštějí všichni v 8 hodin večer obchody a táhnou v průvodu městem, vyzývajíce majitele obchodů, aby zavřeli krámy. Vítězství je úplné: obchodní zaměstnanci si dobývají pracovní doby od osmi do osmi a k nim se ihned připojují všechny továrny, dílny, kanceláře. Noviny nevycházejí, provoz pouličních drah může být udržován jen pod ochranou vojska. V Jelizavetgradu začíná 10. července ve všech továrnách stávka s ryze hospodářskými požadavky. Většinou je jim vyhověno a 14. července stávka ustává. Ale dva týdny nato vypuká opět: tentokrát ji zahajují pekaři, po nich kameníci, truhláři, barvíři, dělníci v mlýnech a nakonec zase všichni tovární dělníci. V Oděse začíná hnutí mzdovým bojem, který se vyvinul z činnosti legálního" 8

9 dělnického spolku, založeného vládními agenty podle programu známého četníka Zubatova. 6 Dialektika dějin opět využila příležitosti, aby provedla jeden ze svých pěkných zlomyslných kousků: Hospodářské boje dřívějšího období mezi nimi i velká petrohradská generální stávka roku 1896 svedly ruskou sociální demokracii k přehánění tak zvaného ekonomismu", čímž připravily mezi dělnictvem půdu pro demagogické rejdy Zubatovovy. Za chvíli však velký revoluční proud obrátil lodičku s nepravou vlajkou a donutil ji, aby plula právě v čele revoluční proletářské flotily. Od Zubatovových spolků vyšlo na jaře 1904 heslo k velké generální stávce v Oděse, tak jako v lednu 1905 ke generální stávce v Petrohradě. Dělníci v Oděse, kteří byli ukolébáváni domněnkou, že vládaje upřímně nakloněna dělníkům a že souhlasí s ryze hospodářským bojem, chtěli to najednou prakticky vyzkoušet a donutili zubatovský dělnický spolek", aby vyhlásil v jedné továrně stávku za nejskromnější požadavky. Nato je podnikatel prostě vyhodil na dlažbu, a když potom žádali od vedoucího svého spolku slibovanou ochranu vrchnosti, pán zmizel a zanechal dělníky do krajnosti rozjitřené. Sociální demokraté se ihned postavili do čela a stávkové hnutí přeskočilo na druhé továrny. 1. července stávkuje 2500 železničních dělníků, 4. července vstupují do stávky přístavní dělníci za zvýšení mezd z 80 kopějek na 2 rubly a za zkrácení pracovní doby o půl hodiny. 6. července se k hnutí připojují námořníci. 13. července začíná stávka zaměstnanců pouličních drah. Nyní se koná shromáždění všech stávkujících, 7000 až 8000 lidí; tvoří se průvod, který jde od továrny k továrně, lavinovitě vzrůstá a již jako zástup až lidí se dává k přístavu, kde vyvolává zastavení veškeré práce. Brzy ovládá celé město generální stávka. V Kyjevě začíná 21. července stávka železničních dílen. Také zde jsou prvním podnětem bídné pracovní podmínky a jsou vytyčeny mzdové požadavky. Druhý den vstupují do stávky po příkladu železničářů také slévárny. 23. července pak dochází k události, která je signálem ke generální stávce. V noci byli zatčeni dva delegáti železničních dělníků; stávkující ihned žádají jejich propuštění, a když se tak nestane, usnášejí se, že nepustí vlaky z města. Na nádraží usedají na trať všichni stávkující se ženami a dětmi moře lidských hlav. Vyhrožují jim střelbou z pušek. Na to dělníci odhalují prsa a volají: Střílejte!" Na bezbranný sedící dav je vypálena salva a 30 až 40 mrtvých, mezi nimi ženy a děti, zůstává na místě ležet. Na tuto zprávu povstává téhož dne celý Kyjev ke stávce. Zástup zvedá mrtvoly zavražděných a neseje po městě v masovém průvodu. Schůze, projevy, zatýkání, jednotlivé pouliční boje Kyjev se ocitá v revoluci. Hnutí brzy končí; knihtiskaři však při tom dosáhli zkrácení pracovní doby o jednu hodinu a zvýšení mezd o jeden rubl; v jedné drožďárně byl zaveden osmihodinový pracovní den; železniční dílny byly z rozhodnutí ministerstva uzavřeny; ostatní odvětví vedla dále dílčí stávky za své požadavky. V Nikolajevě propuká generální stávka pod přímým dojmem zpráv z Oděsy, Baku, Batumi a Tiflisu, přes odpor sociálně demokratického výboru, který chtěl odložit výbuch hnutí na dobu, kdy vojsko mělo odtáhnout z města na manévry. Masa se nedala zadržet; jedna továrna začala, stávkující šli od dílny k dílně, odpor vojska jen přiléval oleje do ohně. Brzy se tvořily masové průvody s revolučním zpěvem, které strhly všechny dělníky, zaměstnance, zřízence pouličních drah, muže a ženy. Pracovní klid byl úplný. V Jekatěrinoslavi začínají 5. srpna stávku pekaři, 7. srpna dělníci z železničních dílen, potom všechny ostatní továrny; 8. srpna se zastavuje provoz pouličních drah, noviny nevycházejí. Tak došlo k velkolepé generální stávce jižního Ruska v létě Z mnoha malých přítoků dílčích hospodářských bojů a malých náhodných" případů se stávka rychle slévala v mohutné moře a proměnila celý jih carské říše na několik týdnů v bizarní, revoluční dělnickou republiku. Bratrská objetí, volání, zanícení a nadšení, písně svobody, radostný smích, veselí a radost jsme slyšeli v tisícovém zástupu, který od rána do večera proudil městem. Nálada byla 6 Četnický plukovník Zubatov začal roku 1901 zakládat falešné dělnické organizace, které byly pod poručnictvím četnictva a policie. Tyto organizace jsou též nazývány organizacemi,,policejního socialismu. 9

10 povznesená; téměř bylo možno věřit, že na zemi začíná nový, lepší život. Hluboce vážný a současně idylický, dojemný obraz..." Tak psal tehdy dopisovatel liberálního listu Osvobožděnije" pana Petra Struva. 7 Rok 1904 přinesl hned na začátku válku a na chvíli přestávku v hnutí masových stávek. Nejprve se zemí přelila kalná vlna vlasteneckých" demonstrací, uspořádaných policií. Liberální" měšťácká společnost byla prozatím úplně sražena k zemi oficiálním carským šovinismem. Sociální demokracie však přesto brzy opět vstupuje na bojiště; proti policejním demonstracím vlasteneckého lumpenproletariátu se stavějí revoluční dělnické demonstrace. Konečně probouzejí potupné porážky carské armády z omámení i liberální společnost; začíná éra liberálních a demokratických kongresů, banketů, projevů, adres a manifestů. Absolutismus, deprimovaný dočasně potupou války, ponechává ve své rozervanosti pánům liberálům volnost, a ti si myslí, že už má liberalismus vyhráno. Na půl roku vstupuje měšťácký liberalismus do popředí na politické scéně, proletariát ustupuje do stínu. Jenže po delší depresi se absolutismus opět vzchopí, kamarila sbírá síly, a stačí jediné silné dupnutí kozácké boty, aby v prosinci vzala celá liberální akce do zaječích. Bankety, řeči a kongresy jsou bez okolků zakázány jako drzá zpupnost", a liberalismus je náhle v koncích a neví kudy kam. Ale přesně tam, kde liberalismu došel dech, začíná akce proletariátu. V prosinci 1904 propuká na podkladě nezaměstnanosti velkolepá generální stávka v Baku: dělnická třída je opět na bojišti. Když bylo zakázáno řečnit a ustaly projevy, začalo se zase jednat. V Baku ovládla situaci během několika týdnů generální stávky sociální demokracie jako neomezená vládkyně, a svérázné prosincové události na Kavkaze by byly vzbudily ohromný rozruch, kdyby nebyly tak rychle předstiženy stoupající vlnou revoluce, kterou samy podnítily. Ještě se nedostaly fantastické, nejasné zprávy o generální stávce v Baku do všech konců carské říše, když v lednu 1905 vypukla masová stávka v Petrohradě. Také zde byl podnět, jak známo, nepatrný. Dva dělníci putilovských závodů byli propuštěni pro svou příslušnost k legálnímu zubatovskému spolku. Toto opatření vyvolalo 16. ledna solidární stávku všech dělníků těchto závodů. Sociální demokraté započali při příležitosti stávky čilou agitaci za rozšíření požadavků a prosadili požadavek osmihodinového pracovního dne, spolčovacího práva, svobody slova a tisku atd. Rozjitření putilovských dělníků přešlo rychle na ostatní proletariát a v několika dnech bylo ve stávce dělníků. Společné porady a bouřlivé diskuse vedly k vypracování oné proletářské charty občanských svobod v čele s osmi hodinovým pracovním dnem, se kterou 22. ledna táhlo dělníků, vedených popem Gaponem 8, před carský palác. Případ dvou persekvovaných putilovských dělníků se během týdne proměnil v předehru nejmohutnější revoluce nové doby. Události, které hned nato následovaly, jsou známy: petrohradská krvavá lázeň vyvolala v lednu a v únoru ve všech průmyslových střediscích, a městech Ruska, Polska, Litvy, baltických provincií, Kavkazu, Sibiře, od severu k jihu, od západu k východu obrovské masové a generální stávky. Jenže při bližším pozorování vystupují nyní masové stávky v jiných formách než v dosavadním období. Tentokrát předcházela všude provolání sociálně demokratických organizací; všude byla jako důvod a účel generální stávky výslovně uváděna revoluční solidarita s petrohradským proletariátem; všude docházelo zároveň k demonstracím, k projevům, k bojům s vojskem. Přesto však také zde nebylo ani řeči o 7,,Osvobožděnije (Osvobození) ilegální orgán liberálně monarchistické buržoasie; byl vydáván ve Stuttgartu v letech za redakce P. B. Struva.,,Osvobožděnci později vytvořili jádro hlavní buržoazní strany v Rusku strany kadetů. 8 Pop Gapon, člen zubatovské organizace. Šel v čele dělnického průvody, který žádal od cara Mikuláše II. sociální reformy. 10

11 nějakém předem připraveném plánu, o nějaké organisované akci, neboť provolání strany sotva stačila udržet krok s živelným pozdvižením masy; vedoucí měli sotva čas formulovat hesla pro proletářskou masu, která již byla v útoku. Dále: dřívější masové a generální stávky vznikaly z jednotlivých slévajících se mzdových bojů, z nichž se ve všeobecné náladě revoluční situace a pod dojmem sociálně demokratické agitace velmi rychle stávaly politické manifestace; hospodářský moment a odborová roztříštěnost byly východiskem, a konečným výsledkem byly souhrnné třídní akce a politické vedení. Nyní je pohyb opačný. Lednové a únorové generální stávky propukaly nejdříve jako jednotná revoluční akce pod vedením sociální demokracie; jenže tato akce se brzy rozpadla v nekonečnou řadu místních, dílčích, hospodářských stávek v jednotlivých krajích, městech, odvětvích, továrnách. Po celé jaro roku 1905 až doprostřed léta kvasil v celé obrovské říši neúnavný hospodářský boj téměř všeho proletariátu proti kapitálu, boj, který zachvacuje směrem nahoru všechna maloměšťácká a liberální povolání: obchodní zaměstnance, bankovní úředníky, techniky, herce, umělecká povolání, směrem dolů proniká až k domácímu služebnictvu, mezi podřízené úřednictvo policie, ba až do vrstvy lumpenproletariátu, a současně proudí z města do širých rovin a dokonce buší na železné brány vojenských kasáren. Je to obrovský pestrý obraz všeobecného střetnutí práce s kapitálem, který zrcadlí celou rozmanitost sociálního rozčlenění a politického vědomí všech vrstev a všech koutů a probíhá celou stupnicí od řádného odborového boje osvědčeného velkoprůmyslového vybraného oddílu proletariátu až k beztvarému výbuchu protestu houfu vesnických proletářů a k prvnímu temnému hnutí rozčilené vojenské posádky, od způsobné elegantní revolty v manžetách a stojatých límcích v kanceláři bankovního domu až k zmatenému, bázlivě opovážlivému reptání nemotorného shromáždění nespokojených policistů v zakouřené, tmavé a špinavé policejní strážnici. Podle teorie milovníků spořádaných a ukázněných" bojů, podle plánu a schématu, zvláště těch, kteří vždycky prý daleko lépe vědí, jak se to mělo udělat", bylo rozpadnutí velké politické akce generální stávky z ledna 1905 na nesčíslné hospodářské boje pravděpodobně velkou chybou", která tuto akci ochromila" a proměnila ji v pouhý hořící věchet slámy". Také sociální demokracie v Rusku, která sice revoluci prodělává, ale nedělá" a která se sama musí učit zákonům revoluce teprve z jejího průběhu, byla v prvním okamžiku na chvíli přivedena trochu z míry zdánlivě bezvýsledným odlivem prvního bouřlivého příboje generální stávky. Jenže dějiny, které se dopustily této velké chyby", vykonaly tím, nestarajíce se o mudrování svých nepovolaných učitelů, právě tak nezbytnou, jako ve svých následcích nevypočitatelnou, obrovskou práci revoluce. Náhlé všeobecné pozdvižení proletariátu v lednu pod mohutným nárazem petrohradských událostí bylo navenek politickým aktem revolučního vyhlášení války absolutismu. Ale tato první všeobecná přímá třídní akce působila zpětně právě jako taková o to silněji dovnitř tím, že po prvé jakoby elektrickým úderem probudila třídní cit a třídní uvědomění mnoha milionů. A toto probuzení třídního citu se ihned projevilo v tom, že milionová proletářská masa si z čista jasna ostře a pronikavě uvědomila nesnesitelnost sociální a hospodářské existence, kterou po desítky let trpělivě snášela v okovech kapitalismu. Odtud se na všech stranách živelně začíná lomcovat a cloumat těmito okovy. Všechna tisíceronásobná utrpení novodobého proletariátu mu připomínají staré krvácející rány. Zde se bojuje za osmihodinový pracovní den, tam proti úkolové práci, zde vyvážejí" brutální mistry v pytli na káře, jinde se bojuje proti hanebným soustavám pokut, všude za lepší mzdy, tu a tam 11

12 za odstranění domácké práce. Zaostalá, degradovaná povolání ve velkých městech, malá provinciální města, která dosud dřímala v idylickém spánku, vesnice se svým dědictvím z dob nevolnictví to všechno, probuzeno lednovým bleskem, se náhle rozpomíná na svá práva a snaží se nyní horečně dohnat to, co bylo zameškáno. Hospodářský boj zde tedy ve skutečnosti nebyl rozpadnutím, roztříštěním akce, nýbrž pouze změnou fronty, náhlým a přirozeným zvratem první generální bitvy s absolutismem v generální zúčtování s kapitálem, které, jak to odpovídá jeho charakteru, nabylo formy jednotlivých roztříštěných mzdových bojů. Tím, že se v lednu generální stávka rozpadla na stávky hospodářské, nebyla politická třídní akce zlomena, nýbrž naopak: když byl vyčerpán obsah politické akce, možný v dané situaci a na daném stupni revoluce, rozpadla se nebo se spíše obrátila v hospodářskou akci. Vskutku, čeho ještě mohla generální stávka v lednu dosáhnout? Jenom naprostá bezmyšlenkovitost by mohla očekávat, že absolutismus bude zničen naráz jednou jedinou vytrvalou" generální stávkou podle anarchistického schématu. Absolutismus musí být v Rusku svržen proletariátem. Ale proletariát k tomu potřebuje vysoký stupeň politické průpravy, třídního uvědomění a organizace. Všechny tyto předpoklady si může osvojit ne z brožur a letáků, nýbrž pouze v živé politické škole, z boje a v boji, v pokračujícím průběhu revoluce. Dále nemůže být absolutismus svržen v jakémkoli libovolném okamžiku, kdyby k tomu bylo zapotřebí pouze úsilí" a vytrvalosti". Zánik absolutismu je jen vnějším výrazem vnitřního sociálního a třídního vývoje ruské společnosti. Dříve než bude moci být svržen absolutismus a aby mohl být svržen, musí se v jeho nitru vytvořit a zformovat budoucí buržoasní Rusko ve svém novodobém třídním rozvrstvení. K tomu je třeba, aby byly rozhraničeny různé sociální vrstvy a zájmy, aby se kromě proletářské, revoluční strany vytvořily stejně i strany liberální, radikální, maloburžoasní, konservativní a reakční, k tomu je třeba sebevědomí, sebepoznání a třídního uvědomění nejen lidových vrstev, nýbrž i vrstev buržoasních. Ale ani ty se nemohou tvořit a dozrávat jinak než v boji, přímo v procesu revoluce, živou školou událostí, v střetnutí s proletariátem stejně jako navzájem proti sobě, v neustálých vzájemných konfliktech. Toto štěpení a zrání tříd měšťácké společnosti i její akci v boji proti absolutismu jednak znemožňuje a ztěžuje, jednak podněcuje a urychluje osobitá vedoucí úloha proletariátu a jeho třídní akce. Různé spodní proudy sociálního procesu revoluce se navzájem kříží, vzájemně se brzdí, stupňují vnitřní rozpory revoluce, v konečném výsledku však tím jen urychlují a umocňují její mohutné výbuchy. Zdánlivě tak prostý a nezahalený, ryze mechanický problém svržení absolutismu vyžaduje tedy celý dlouhý sociální proces, je třeba úplně podrýt půdu společnosti, obrátit nahoru to, co je dole, a to, co je nahoře, obrátit dospod, zdánlivý řád" musí být přeměněn v chaos a ze zdánlivého anarchického" chaosu musí být vytvořen nový řád. A v tomto procesu sociálního přeskupení Ruska měl pak nenahraditelnou úlohu nejen lednový blesk první generální stávky, nýbrž ještě více následující velká jarní a letní bouře hospodářských stávek. Rozhořčené všeobecné střetnutí námezdní práce a kapitálu přispělo stejnou měrou k rozhraničení různých lidových vrstev i vrstev buržoasních, k třídnímu uvědomění revolučního proletariátu i liberální a konservativní buržoasie. Ale tak jako mzdové boje ve městech přispěly k vytvoření silné monarchistické moskevské strany průmyslníků, tak vedl požár mohutného pozdvižení venkova v Livonsku k rychlé likvidaci proslulého šlechticko-agrárního liberalismu zemstev. Současně však období hospodářských bojů na jaře a v létě roku 1905 dalo městskému proletariátu možnost osvojit si dodatečně z čilé agitace a pod vedením sociálních demokratů celý souhrn poučení z lednového prologu, ujasnit si další úkoly revoluce. S 12

13 tím však souvisí ještě jiný výsledek trvalého sociálního charakteru: všeobecné povznesení životní úrovně proletariátu, úrovně hospodářské, sociální a intelektuální. Jarní stávky roku 1905 proběhly skoro vesměs vítězně. Z ohromného a většinou ještě nepřehledného faktického materiálu zde uveďme jen některé údaje o několika nejdůležitějších stávkách pouze ve Varšavě, jež vedla sociální demokracie Polska a Litvy. V největších továrnách kovoprůmyslu ve Varšavě: Akciová společnost Lilpop, Rau & Löwenstein, Rudzki & spol., Bormann, Schwede & spol., Handtke, Gerlach & Pulst, Bratří Geislerové, Eberhard, Wolski & spol., Akciová společnost Konrad & Jarmuszkiewicz, Weber & Daehn, Gwizdzinski & spol., Drátovna Wolanowski, Akciová společnost Gostynski & spol., K. Brun a syn, Fraget, Norblin, Werner, Buch, Bratří Kennebergové, Labor, Továrna na lampy Dittmar, Serkowski, Weszyzki, celkem ve 22 továrnách si dělníci vydobyli vesměs po čtyřtýdenní až pětitýdenní stávce (od 25. a 26. ledna) devítihodinový pracovní den, zvýšení mezd o 15 až 25 procent a různé drobnější požadavky. V největších dílnách dřevařského odvětví, totiž u Karmanského, Damieckého, Gromela, Szerbinského, Treuerowského, Horna, Bevenseea, Tworkowského, Daaba a Martense, celkem v desíti dílnách, si stávkující vydobyli již 23. února devítihodinový pracovní den; nespokojili se tím však a trvali na osmihodinovém pracovním dni, který také po dalším týdnu prosadili, zároveň se zvýšením mezd. Celé stavební odvětví začalo stávku 27. února, požadovalo podle hesla sociální demokracie osmihodinový pracovní den a dosáhlo 11. března devítihodinového pracovního dne, zvýšení mezd pro všechny kategorie, pravidelné týdenní výplaty mezd atd. atd. Natěrači, koláři, sedláři a kováři si vydobyli společně osmihodinový pracovní den bez zkrácení mezd. Telefonní dílny stávkovaly deset dní a dosáhly osmihodinového pracovního dne a zvýšení mezd o deset až patnáct procent. Velká tkalcovna lnu Hielle a Dietrich ( dělníků) si vydobyla po devíti týdnech stávky zkrácení pracovní doby o jednu hodinu a zlepšení mezd o pět až deset procent. A v nekonečných obměnách vidíme týž výsledek ve všech ostatních oborech ve Varšavě, v Lodži, v Sosnovcích. Ve vlastním Rusku byl vybojován osmihodinový pracovní den: v prosinci 1904 jej vybojovaly některé kategorie petrolejářských dělníků v Baku, v květnu 1905 cukrovarničtí dělníci kyjevského okruhu, v lednu 1905 ve všech knihtiskárnách města Samary (kde bylo zároveň prosazeno zvýšení úkolových mezd a odstranění pokut), v únoru v továrně na vojenské lékařské nástroje, v jednom nábytkovém truhlářství a v petrohradské továrně na náboje, dále byla zavedena osmihodinová směna v dolech ve Vladivostoku, v březnu ve státní mechanické dílně státních papírů, v dubnu u kovářů města Bobrujsku, v květnu u zaměstnanců městské elektrické dráhy v Tiflisu, rovněž v květnu byl zaveden osmiapůlhodinový pracovní den v obrovské Morozovově tkalcovně bavlny (zde byla zároveň odstraněna noční práce a zvýšeny mzdy o osm procent), v červnu osmihodinový pracovní den v některých olejnách v Petrohradě a v Moskvě, v červenci osm a půl hodiny u kovářů petrohradského přístavu, v listopadu ve všech soukromých tiskárnách města Orel (zde byly zároveň zvýšeny časové mzdy o dvacet procent a úkolové mzdy o sto procent a zřízen paritní smírčí úřad). Devítihodinový pracovní den ve všech železničních dílnách (v únoru), v mnoha státních vojenských a námořních dílnách, ve většině továren města Berdansku, ve všech tiskárnách města Poltavy i města Minsku; devět a půl hodiny v loděnicích, v mechanických dílnách a slévárnách města Nikolajeva, v červnu po všeobecné stávce varšavských číšníků v mnoha restauracích a kavárnách (zde byly zároveň zvýšeny mzdy o 20 až 40 procent a zavedena čtrnáctidenní dovolená jednou za rok). 13

14 Desetihodinový pracovní den v téměř všech továrnách města Lodže, Sosnovce, Rigy, Kovna, Tallinna, Jurjeva, Minsku, Charkova, u pekařů v Oděse, v řemeslnických dílnách v Kišiněvě, v některých továrnách na klobouky v Petrohradě, v továrně na zápalky v Kovnu (zde byly zároveň zvýšeny mzdy o deset procent), ve všech státních námořních dílnách a u všech přístavních dělníků. Zvýšení mezd je všeobecně menší než zkrácení pracovní doby, přece však významné; tak ve Varšavě v polovině března 1905 konstatoval městský tovární úřad všeobecné zvýšení mezd o 15 procent; v centru textilního průmyslu, v Ivanovu-Vozněsensku, dosáhlo zvýšení mezd 7 až 15 procent; v Kovnu se zvýšení mezd týkalo 73 procent celkového počtu dělníků. Pevná minimální mzda byla zavedena: v části pekáren v Oděse, v něvské loděnici v Petrohradě atd. Ústupky byly ovšem znova a znova hned tu, hned tam zase rušeny. Toto je však jen podnětem k novým, ještě rozhořčenějším odvetným bojům, a tak se stávkové období z jara 1905 samo sebou stalo předehrou nekonečné řady stále dále se šířících a proplétajících hospodářských bojů, které trvají dodnes. V obdobích, kdy se navenek revoluce zastavuje, kdy telegramy neroznášejí do světa sensační zprávy o ruském bojišti a kdy západoevropský čtenář zklamán odkládá své ranní noviny s poznámkou, že v Rusku se,,nic nepřihodilo", pokračuje ve skutečnosti v hloubi celé říše velká podryvná práce revoluce bez oddechu den za dnem a hodinu za hodinou. Neustálý intensivní hospodářský boj prosazuje rychlými zkrácenými metodami převedení kapitalismu ze stadia primitivní akumulace, patriarchálního drancování, do zcela novodobého, civilizovaného stadia. Dnes předčí skutečná pracovní doba v ruském průmyslu nejen ruské tovární zákonodárství, t. j. zákonný jedenáctiapůlhodinový pracovní den, nýbrž dokonce i skutečné poměry v Německu. Ve většině odvětví ruského velkého průmyslu převládá dnes desetihodinový pracovní den, který si v Německu sociální zákonodárství klade za nedosažitelný cíl. Ba ještě více; onen vytoužený průmyslový konstitucionalismus", pro který se v Německu horuje a kvůli němuž by stoupenci oportunistické taktiky chtěli uchránit stojaté vody samospasitelného parlamentarismu před jakýmkoli silnějším závanem, rodí se v Rusku právě uprostřed revoluční bouře, z revoluce, spolu s politickým konstitucionalismem"! Skutečně došlo nejen k všeobecnému zvýšení životní či spíše kulturní úrovně dělnictva. Materiální životní úroveň jako trvalý stupeň blahobytu nemá v revoluci místa. Plna rozporů a kontrastů, přináší překvapující hospodářská vítězství a zároveň i nejbrutálnější odvetná opatření kapitálu: dnes osmihodinový pracovní den, zítra hromadné výluky a naprostý hlad pro statisíce. To, co je při tomto prudkém stoupání a klesání revoluční vlny nejcennější, protože trvalé, je jeho duchovní přínos: překotný intelektuální, kulturní růst proletariátu, který je nezlomnou zárukou jeho dalšího nezadržitelného postupu v hospodářském i politickém boji. Ale nejen to. Změnil se i sám poměr dělníka k podnikateli: lednovou generální stávkou a dalšími stávkami, které po ní následovaly v roce 1905, byl de facto odstraněn princip kapitalisty jako pána domu". V největších továrnách všech nejdůležitějších průmyslových středisek se jako samo sebou vytvořila instituce dělnických výborů, s nimiž jedině vyjednává podnikatel, které rozhodují o všech sporech. A konečně ještě více: zdánlivě chaotické stávky a dezorganizovaná" revoluční akce po lednové generální stávce se stávají východiskem horečné organizační práce. Na šablonovité byrokraty, zuřivě střežící brány štěstí německých odborů, dělají dějiny se smíchem už z daleka dlouhý nos. Pevné organizace, které jako nezbytný předpoklad pro eventuální pokus o eventuální německou masovou stávku mají být předem obehnány hradbami jako nedobytná pevnost, tyto organizace se v Rusku právě naopak rodí z masové stávky! A zatím co se strážci německých 14

15 odborů ze všeho nejvíce obávají, aby se organizace jako vzácný porcelán neroztříštily v revolučním víru, ukazuje nám ruská revoluce přímo opačný obraz: z víru a bouře, z ohně a žáru masových stávek, pouličních bojů vystupují jako Venuše z mořské pěny: svěží, mladé, silné a plné života... odbory. Zde opět jen malý příklad, který je však typický pro celou říši. Na druhé konferenci odborů Ruska, která se konala koncem února 1906 v Petrohradě, řekl zástupce petrohradských odborů ve své zprávě o vývoji odborových organizací carského hlavního města: 22. leden 1905, který smetl Gaponův spolek, byl bodem obratu. Řadoví dělníci se naučili přímo z událostí oceňovat význam organizace a pochopili, že jen oni sami mohou tyto organizace vytvořit. V přímé souvislosti s lednovým hnutím vzniká v Petrohradě první odborová organizace: organizace knihtiskařů. Komise zvolená k vypracování tarifu vypracovala stanovy a 19. června začaly odbory existovat. Přibližně v téže době byla uvedena v život odborová organizace písařů a účetních. Mimo tyto organizace, které existují téměř veřejně (legálně), vznikly v lednu až říjnu 1905 polozákonné a nezákonné odborové organizace. K prvním náleží na příklad organizace lékárnických příručí a obchodních zaměstnanců. Mezi nezákonnými odbory musíme zdůraznit spolek hodinářů, jehož první tajné zasedání se konalo 24. dubna. Všechny pokusy svolat všeobecnou veřejnou schůzi ztroskotaly na tvrdošíjném odporu policie a podnikatelů sdružených v průmyslové komoře. Tento neúspěch nezabránil existenci odborové organizace. Konala tajné členské schůze 9. června a 14. srpna, nehledě k zasedáním představenstva organizace. Odborová organizace krejčí a švadlen byla založena na jaře roku 1905 na schůzi v lese, kde bylo přítomno 70 krejčí. Když byla projednána otázka založení, byla zvolena komise, která byla pověřena vypracováním stanov. Všechny pokusy komise vymoci odborové organizaci zákonnou existenci zůstaly bezvýsledné. Její činnost se omezuje na agitaci a získávání členů v jednotlivých dílnách. Podobný osud postihl odborovou organizaci obuvníků. V červenci byla svolána tajná schůze v noci v lese za městem. Sešlo se více než 100 obuvníků; byl přednesen referát o významu odborů, o jejich dějinách v západní Evropě a o jejich úkolech v Rusku. Nato bylo usneseno založit odborovou organizaci; byla zvolena dvanáctičlenná komise, která měla vypracovat stanovy a svolat všeobecnou schůzi obuvníků. Stanovy byly vypracovány, zatím však se nepodařilo ani je vytisknout, ani svolat všeobecnou schůzi." To byly první těžké začátky. Pak přišly říjnové dny, druhá všeobecná generální stávka, carský manifest z 30. října 9 a krátké ústavní období". S nadšením se dělníci vrhají do vln politické svobody, využívajíce jí ihned k organizační práci. Vedle každodenních politických schůzí, diskusí, zakládání spolků bylo ihned započato s budováním odborů. V říjnu a v listopadu vzniká v Petrohradě čtyřicet nových odborových organizaci. Ihned je založena ústřední kancelář", to jest odborové sdružení, vycházejí různé odborářské listy a od listopadu také ústřední orgán: Odbory". To, co jsme zde uvedli o Petrohradě, vztahuje se vcelku také na Moskvu a Oděsu, Kyjev a Nikolajev, Saratov a Voroněž, Samaru a Nižní Novgorod, na všechna větší města v Rusku a ještě větší měrou na Polsko. Odbory jednotlivých měst hledají vzájemný styk, konají se konference. Konec ústavního období" a obrat k reakci v prosinci 1905 zakončuje také dočasně veřejnou, širokou činnost odborů, ne však jejich život. Působí dále tajně jako organizace a vedou zároveň úplně otevřeně mzdové boje. Vytváří se zvláštní směsice zákonné a nezákonné existence odborového života, jak to odpovídá revoluční situaci, plné rozporů. Ale uprostřed boje se dále pracuje na organizační výstavbě se vší až pedantskou důkladností. Na příklad odbory Sociální demokracie Polska a Litvy, které byly na posledním sjezdu strany (v červenci 1906) zastoupeny pěti delegáty na platících členů, mají řádné stanovy, tištěné členské legitimace, příspěvkové známky atd. A tíž varšavští a lodžští pekaři a obuvníci, kovodělníci a knihtiskaři, kteří v červnu 1905 stáli na barikádách a v prosinci čekali jen na výzvu z Petrohradu k pouličním bojům, nacházejí 9 Carský manifest, ve kterém byl Mikuláš II. nucen slíbit demokratické svobody a ústavodárnou dumu. 15

16 mezi dvěma masovými stávkami, mezi vězením a výlukou, za stavu obležení čas a hlubokou opravdovost k tomu, aby zevrubně a pozorně prodiskutovávali stanovy odborů. Ano, tito včerejší a zítřejší bojovníci barikád vzali na schůzích své vedoucí nejednou nemilosrdně do prádla a hrozili vystoupením ze strany, protože nešťastné odborářské členské legitimace nemohly být vytištěny dost rychle v tajných tiskárnách za neustálé policejní štvanice. Tato horlivost a tato opravdovost trvají dodnes. V první polovině července 1906 vzniklo na příklad v Jekatěrinoslavi 15 nových odborových organizací, v Kostromi 6 odborových organizací, další v Kyjevě, Poltavě, Smolensku, Čerkasech, Proskurově až do nejmenších venkovských městeček. Na zasedání moskevského odborového sdružení 4. června tohoto roku bylo po vyslechnutí zpráv jednotlivých odborových delegátů usneseno, že,,odbory mají ukáznit své členy a zdržet je od pouličních výtržností, protože daný okamžik je pro masovou stávku považován za nevhodný. Vůči možným provokacím vlády mají dbát, aby masy nevyrazily do ulic. Konečně se sdružení usneslo, aby v době, kdy jedna odborová organizace vede stávku, ostatní upustily od mzdových hnutí." Většinu hospodářských bojů řídí nyní odbory. 10 Tak velký hospodářský boj, vycházející z lednové generální stávky, který od té doby trvá až dodnes, vytvořil široké pozadí revoluce, na němž vystupují za neustálého vzájemného působení politické agitace a vnějších událostí revoluce vždy znovu tu místní ojedinělé výbuchy, tu zase všeobecné, velké hlavní akce proletariátu. Tak postupně vzplanou na tomto pozadí: 1. května 1905 při májové oslavě bezpříkladná naprostá generální stávka ve Varšavě s úplně pokojnou masovou demonstrací, která končí krvavou srážkou bezbranného zástupu s vojskem. V červnu hromadný výlet v Lodži, rozehnaný vojáky, vede k demonstraci dělníků na pohřbu několika obětí soldatesky, k opětné srážce s vojskem a nakonec ke generální stávce, která 23., 24. a 25. června přechází v první boj na barikádách v carské říši. V červnu také propuká v oděském přístavu z malé příhody na palubě křižníku Potěmkin" první velká vzpoura námořníků černomořského loďstva, která ihned jako reakci vyvolává v Oděse a Nikolajevu mohutnou masovou stávku. Dalším ohlasem jsou: masová stávka a vzpoura námořníků v Kronštadtu, Libavě, Vladivostoku. V říjnu dochází k velkolepému petrohradskému pokusu zavést osmihodinový pracovní den. Sovět dělnických delegátů se usnáší prosadit v Petrohradě revoluční cestou osmihodinový pracovní den. To znamená: v určitý den prohlásí všichni petrohradští dělníci podnikatelům, že nejsou ochotni pracovat déle než osm hodin denně a v danou hodinu opustí pracovní místnosti. Myšlenka dává podnět k čilé agitaci, proletariát ji s nadšením přijímá a nelituje sebevětších obětí, aby ji uskutečnil. Tak na příklad pro textilní dělníky, kteří dosud pracovali jedenáct hodin, a to při úkolových mzdách, znamená osmihodinový pracovní den ohromnou ztrátu mzdy, s níž však ochotně souhlasil. Během týdne zavládne ve všech petrohradských továrnách a dílnách osmihodinový pracovní den, a jásot dělnictva 10 Jen v prvních dvou týdnech června 1906 byly vedeny tyto mzdové boje: knihtiskaři v Petrohrade, Moskvě, Oděse, Minsku, Vilné, Saratově, Mogilevu, Tambově za osmihodinový pracovní den a nedělní klid; generální stávka námořníků v Oděse, Nikolajevě, Kerči, Krymu, na Kavkaze, ve volžském loďstvu, v Kronštadtě, ve Varšavě a Plocku za uznání odborů a za propuštění zatčených dělnických delegátů; přístavní dělníci v Saratové, Nikolajevu, Carycinu, Archangelsku, Nižním Novgorodě, Rybinsku. Pekaři stávkovali v Kyjevě, Archangelsku, Bialystoku, ve Vilně, v Oděse, Charkově, Brest-Litevsku, v Radami, Tiflisu; zemědělští dělníci v obvodech Vrchně-dněprovsk, Borisovsk, Simferopol, v gubernii Podolské, Tulské, Kurské, v obvodech Kozlov, Lipovec, ve Finsku, v gubernii Kyjevské, v Jelizavet-gradském obvodě. V mnoha městech stávkovala v tomto období současné téměř všechna průmyslová odvětvi, jako v Saratově, Archangelsku, Kerči, Kremenčuku. V Bachmutu byla generální stávka havířů celého revíru. V jiných městech zachvátilo mzdové hnutí během zmíněných dvou týdnů postupně všechna průmyslová odvětví: tak v Kyjevě, Petrohradě, Varšavě, Moskvě, v celém ivanovo-vozněsenském okrsku. Účelem stávky bylo všude: zkrácení pracovní doby, nedělní klid, mzdové požadavky. Většina stávek byla vítězná. Lokální zprávy zdůrazňují, že zčásti šlo o dělnické vrstvy, které se po prvé zúčastnily nějakého mzdového hnutí. 16

17 nezná mezí. Avšak podnikatelé, z počátku ohromení, se brzy hotoví k obraně: všude hrozí uzavřením továren. Část dělníků se dá do vyjednávání a dosahuje někde desetihodinového, někde devítihodinového pracovního dne. Avšak výkvět petrohradského proletariátu, dělníci velkého státního kovozávodu, zůstávají neoblomní, a dochází k výluce, která na měsíc vysazuje až mužů na dlažbu. Tímto závěrem ovlivňuje hnutí za osmihodinový pracovní den všeobecnou prosincovou masovou stávku, kterou velká výluka značnou měrou ztížila. Mezitím však následuje v říjnu jako odpověď na Bulyginův 11 projekt dumy druhá nejmohutnější všeobecná masová stávka v celé říši, k níž je signálem stávka železničářů. Tato druhá hlavní revoluční akce proletariátu má již podstatně jiný ráz než první akce v lednu. Prvek politického uvědomění má již mnohem větší úlohu. Ovšem i zde byl první podnět k vypuknutí masové stávky podřadný a zdánlivě náhodný: spor železničářů se správou kvůli pensijní pokladně. Jenže všeobecné pozdvižení průmyslového proletariátu, k němuž nato došlo, je neseno jasnou politickou myšlenkou. Předehrou lednové stávky bylo prosebné procesí k carovi o politickou svobodu, heslem říjnové stávky bylo: pryč s carskou konstituční komedií! A díky okamžitému výsledku generální stávky, carskému manifestu z 30. října, neproudí hnutí zpátky dovnitř jako v lednu, aby teprve dohánělo začátky hospodářského třídního boje, nýbrž rozlévá se ven v horlivou činnost právě dobyté politické svobody. Demonstrace, schůze, mladý tisk, veřejné diskuse a krvavé masakry jako konec písničky, nato nové masové stávky a demonstrace to je bouřlivý obraz listopadových a prosincových dnů. V listopadu je na výzvu sociální demokracie v Petrohradě uspořádána první demonstrativní masová stávka jako manifestace protestu proti krvavým činům a proti vyhlášení stavu obležení v Livonsku a Polsku. Vření po krátkém snu o ústavě a po krutém probuzení vede konečně v prosinci k vypuknutí třetí všeobecné masové stávky v celé carské říši. Tentokrát stávka probíhá a vyúsťuje opět docela jinak než v obou dřívějších případech. Politická akce se již nezvrací v akci hospodářskou jako v lednu, nedobývá však už také rychlého vítězství jako v říjnu. Carská kamarila už nedělá pokusy se skutečnou politickou svobodou a revoluční akce naráží tak po prvé v celé své šíři na neústupnou hradbu materiální 12 moci absolutismu. Logickým vnitřním vývojem pokračujících událostí se tentokrát masová stávka obrací v otevřené povstání, v ozbrojený boj na barikádách a v ulicích Moskvy. Prosincové dny v Moskvě jako vrchol vzestupné linie politické akce a hnutí masové stávky uzavírají první rok revoluce nabitý činností. Moskevské události vyznačují zároveň v malé ukázce logický vývoj a budoucnost revolučního hnutí v celku: jeho nevyhnutelné zakončení všeobecným otevřeným povstáním, jež se však samo nemůže zase uskutečnit jinak než školou řady přípravných dílčích povstání, která právě proto prozatím končí dílčími vnějšími porážkami", a uvažuje-li se o každém z nich jednotlivě, mohou se jevit jako předčasná". Rok 1906 přináší volby do dumy a episodu dumy. Proletariát, veden silným revolučním instinktem a jasným poznáním situace, bojkotuje celou carskou konstituční frašku, a do popředí politické scény se opět na několik měsíců dostává liberalismus. Situace z roku 1904 se zdánlivě vrací: období řečnění nastupuje místo jednání a proletariát ustupuje na čas do 11 Bulygin, Alexandr Grigorjevič ( ), ruský politik; v roce 1905 ministr vnitra. Autor prvního projektu ruské státní dumy (tzv. Bulyginova duma). Projekt nebyl realizován. 12 Pro 2. vydání nahradila R. L. slovo materiální" slovem fysické". (Pozn. něm. red.) 17

18 stínu, aby se tím pilněji věnoval odborovému boji a organizační práci. Masové stávky umlkají, zatím co jsou dennodenně vystřelovány třaskavé rakety liberální rétoriky. Konečně železná opona náhle s rachotem padá, herci jsou rozehnáni, z liberálních raket zbývá jen dým a zápach. Pokus ústředního výboru ruské sociální demokracie vyvolat čtvrtou masovou stávku v celém Rusku jako demonstraci pro dumu a za opětné zahájení období liberálního řečnění se zhatil. Úloha politické masové stávky samé je vyčerpána, přechod masové stávky ve všeobecné lidové povstání a pouliční boj však ještě nedozrál. Liberální episoda minula, proletářská ještě znovu nezačala. Jeviště zůstává prozatím prázdné. IV Na předchozích stránkách jsme se pokusili načrtnout několika tahy historii masové stávky v Rusku. Již zběžný pohled na tuto historii nám ukazuje obraz, který se ani vláskem nepodobá obrazu, jaký si člověk o masové stávce obvykle udělá při diskusích v Německu. Místo strnulého a prázdného schématu suchopárné politické akce", plánovitě a prozíravě provedené z rozhodnutí nejvyšších instancí, vidíme kus živoucího života z masa a krve, který nelze vůbec vyříznout z velkého rámce revoluce, který je spjat tisíci cévami se vším, co souvisí s revolucí. Masová stávka, jak nám ji ukazuje ruská revoluce, je tak proměnlivý zjev, že v sobě zrcadlí všechny fáze politického a hospodářského boje, všechna stadia a momenty revoluce. Její upotřebitelnost, její účinnost, momenty jejího vzniku se ustavičně mění. Otevírá revoluci náhle nové, daleké perspektivy, kde se již zdánlivě dostala do úzkých, a selže, kde se domníváme, že s ní můžeme s plnou jistotou počítat. Valí se hned jako široká mořská vlna celou říší, hned se rozděluje v obrovskou síť slabých proudů; hned tryská z podzemí jako svěží pramen, hned se docela vsákne do země. Politické a hospodářské stávky, masové stávky a dílčí stávky, stávky demonstrační a bojové, generální stávky jednotlivých odvětví a generální stávky jednotlivých měst, klidné mzdové boje a pouliční bitvy, boje na barikádách to vše se proplétá, probíhá vedle sebe, kříží se, zaplavuje se navzájem; to je věčně pohyblivé, proměnlivé moře jevů. A zákon pohybu těchto jevů se stává jasným: nespočívá v masové stávce samé, v jejích technických zvláštnostech, nýbrž v poměru politických a sociálních sil revoluce. Masová stávka je pouze formou revolučního boje a každý přesun v poměru bojujících sil, ve vývoji stran a v třídní diferenciaci, v posici kontrarevoluce, to vše ovlivňuje ihned tisíci neviditelnými, sotva kontrolovatelnými cestami stávkovou akci. Přitom však stávková akce sama neustává téměř ani na okamžik. Mění pouze formy, rozsah, účinek. Je živým tepem revoluce a současně jejím nejsilnějším hnacím kolem. Zkrátka: masová stávka, jak nám ji ukazuje ruská revoluce, není chytrácký prostředek, vymudrovaný pro silnější účinnost proletářského boje, nýbrž je to způsob pohybu proletářské masy, forma projevu proletářského boje v revoluci. Z toho lze odvodit několik obecných hledisek pro posuzování problému masové stávky. 1. Je zcela mylné představovat si masovou stávku jako jeden akt, jednotlivé jednání. Masová stávka je spíše označení, souhrnný pojem celého dlouholetého, snad desítky let trvajícího období třídního boje. Z nesčíslných nejrůznějších masových stávek, k nimž došlo v Rusku za poslední čtyři léta, hodí se schéma masové stávky jako ryze politického, 18

19 plánovitě a záměrně vyvolaného a uzavřeného, krátkého jednotlivého aktu pouze na jednu, a to podřadnou odrůdu: na ryze demonstrační stávku. V celém průběhu pětiletého období vidíme v Rusku pouze několik demonstračních stávek, které se nadto obyčejně omezují jen na jednotlivá města. Tak každoroční generální stávka při oslavě 1. máje ve Varšavě a v Lodži ve vlastním Rusku se 1. máj dosud neslavil pracovním klidem v rozsahu, který by stál za zmínku; masová stávka ve Varšavě 11. září 1905 jako smuteční slavnost k poctě popraveného Martina Kasprzaka, v listopadu 1905 v Petrohradě jako projev protestu proti vyhlášení stavu obležení v Polsku a Livonsku, 22. ledna 1906 ve Varšavě, Lodži, Čenstochové a v dombrovské uhelné pánvi a částečně i v několika ruských městech jako výročí památného dne petrohradské krvavé neděle; dále v červenci 1906 generální stávka v Tiflisu jako projev sympatie s vojáky odsouzenými válečným soudem pro vojenskou vzpouru, konečně z téhož podnětu v září tohoto roku během přelíčení u válečného soudu v Tallinnu. Všechny ostatní velké a dílčí masové a generální stávky nebyly stávkami demonstračními, nýbrž bojovými stávkami, a jako takové vznikaly většinou živelně, vždycky ze specifických místních náhodných podnětů, bez plánů a záměru, a rozrůstaly se elementární silou ve velká hnutí, při čemž nenastupovaly spořádaný ústup", nýbrž měnily se hned v hospodářský boj, hned v pouliční boj, hned se samy sebou hroutily. V tomto všeobecném obraze mají ryze politické demonstrační stávky zcela podřadnou úlohu úlohu jednotlivých malých bodů uprostřed nesmírné plochy. Přitom, časově vzato, lze pozorovat tento rys: demonstrační stávky, které na rozdíl od bojových stávek vykazují nejvyšší stupeň stranické discipliny, uvědomělého vedení a politické myšlenky, musely by se tedy podle schématu jevit jako nejvyšší a nejzralejší forma masové stávky, hrají ve skutečnosti největší úlohu v počátcích hnutí. Tak na příklad naprostý pracovní klid 1. máje 1905 ve Varšavě, jako první případ tak podivuhodně provedeného usnesení sociální demokracie, byl pro proletářské hnutí v Polsku událostí velikého dosahu. Právě tak udělala veliký dojem stávka ze sympatie v listopadu téhož roku v Petrohradě jako první zkouška uvědomělé plánovité masové akce v Rusku. Právě tak i zkušební masová stávka" hamburských soudruhů ze 17. ledna 1906[ 65 ] bude hrát vynikající úlohu v dějinách budoucích německých masových stávek jako první svěží pokus s tak spornou zbraní, a to jako pokus velice zdařilý, který tak přesvědčivě dokazuje bojovou náladu a bojovnost hamburského dělnictva. A právě tak jistě povede období masových stávek v Německu, když už jednou vážně začne, samo sebou ke skutečnému všeobecnému pracovnímu klidu na 1. máje. Májovým oslavám se musí přirozeně dostat cti jako první velké demonstraci ve znamení masových bojů. Chromá herka", jak byly nazvány májové oslavy na kolínském sjezdu odborů, má v tomto smyslu před sebou ještě velkou budoucnost a důležitou úlohu v proletářském třídním boji v Německu Jenže s vývojem vážných revolučních bojů rychle klesá význam takových demonstrací. Právě tytéž momenty, které objektivně umožňují uskutečnění demonstračních stávek podle předem stanoveného plánu a na výzvu strany, vzrůst politického uvědomění a školení proletariátu, znemožňují tento druh masové stávky; dnes proletariát v Rusku, a to právě nejschopnější předvoj masy, nechce o demonstrační stávce nic vědět; dělníci nechtějí už rozumět žertu a myslí teď už pouze na vážný boj se všemi jeho důsledky. A jestliže v první velké masové stávce v lednu 1905 měl ještě demonstrativní prvek, ne sice záměrně, nýbrž spíše instinktivně, živelně velkou úlohu, pak naopak pokus ústředního výboru ruské sociální demokracie vyvolat v srpnu masovou stávku jako manifestaci pro rozpuštěnou dumu ztroskotal mimo jiné na rozhodném odporu školeného proletariátu k slabošským polovičatým akcím a k pouhým demonstracím. 19

20 2. Máme-li však na zřeteli místo podřadné odrůdy demonstrační stávky stávku bojovou, která je v dnešním Rusku vlastním nositelem proletářské akce, všimneme si dále, že v ní není možno navzájem oddělovat hospodářský a politický moment. Také zde se odchyluje skutečnost daleko od teoretického schématu a zkušenost ruské revoluce od základu vyvrátila pedantskou představu, podle níž se ryze politická masová stávka logicky odvozuje, ale zároveň jasně odlišuje od odborové generální stávky jako nejzralejší a nejvyšší stupeň. To se projevuje nejen historicky v tom, že masové stávky, od prvního velkého mzdového boje petrohradských textilních dělníků v roce až k poslední velké masové stávce v prosinci 1905, úplně nepozorovaně přecházejí z hospodářských stávek ve stávky politické, takže je téměř nemožné stanovit mezi nimi hranici. Také každá z velkých masových stávek takřka opakuje v malém všeobecnou historii ruských masových stávek a začíná ryze hospodářským nebo rozhodně dílčím odborovým konfliktem, a pak probíhá celou stupnicí až k politické manifestaci. Velká bouře masových stávek na jihu Ruska v letech 1902 a 1903 vznikla, jak jsme viděli, v Baku z konfliktu vyvolaného opatřeními proti nezaměstnaným, v Roštově ze mzdových sporů v železničních dílnách, v Tiflisu z boje obchodních zaměstnanců za zkrácení pracovní doby, v Oděse ze mzdového boje v jediné malé továrně. Lednová masová stávka r vzniká z interního konfliktu v Putilovových závodech, říjnová stávka z boje železničářů o pensijní pokladnu, prosincová stávka konečně z boje poštovních a telegrafních zaměstnanců o spolčovací právo. Postup hnutí vcelku se neprojevuje v tom, že počáteční hospodářské stadium odpadá, nýbrž spíše v tom, jakou rychlostí probíhá hnutí celou stupnicí až k politické manifestaci a k jakému až nejzazšímu bodu dospívá masová stávka. Jenže hnutí vcelku se nepohybuje pouze směrem od hospodářského boje k boji politickému, nýbrž i obráceně. Každá z velkých politických masových akcí, když dosáhla svého politického vrcholu, zvrací se v celou spoustu hospodářských stávek. A to se opět týká nejen každé z velkých masových stávek jednotlivě, nýbrž také revoluce vcelku. Rozšiřováním, vyjasňováním a umocňováním politického boje hospodářský boj nejen neustupuje, nýbrž sám se rozšiřuje, organizuje a umocňuje, nezůstávaje pozadu. Oba se navzájem plně ovlivňují. Každý nový rozběh a nové vítězství politického boje se mění v mocný popud pro hospodářský boj tím, že zároveň rozšiřuje jeho vnější možnosti a stupňuje vnitřní potřebu dělníků zlepšit svoji situaci, zvyšuje jejich bojovnost. Po každé zpěněné vlně politické akce zůstává zúrodňující nános, z něhož ihned vyráží na tisíce výhonků hospodářského boje. A naopak. Neustálý hospodářský válečný stav mezi dělníky a kapitálem udržuje bojovou energii v pohotovosti za všech politických přestávek, tvoří tak říkajíc stálou svěží zásobárnu proletářské třídní síly, z níž politický boj vždy znovu čerpá svoji moc, a zároveň vede neúnavná podryvná hospodářská činnost proletariátu každým okamžikem hned tu, hned tam k jednotlivým ostrým konfliktům, z nichž náhle vybuchují politické konflikty ve velkém měřítku. Zkrátka: hospodářský boj je spojka mezi jednotlivými politickými křižovatkami, politický boj je periodické zúrodňování půdy pro boj hospodářský. Příčina a účinek si tu každým okamžikem mění místa, a tak politický a hospodářský moment, aniž se nějak vzájemně přesně oddělují nebo dokonce vylučují, jak by se to hodilo pedantskému schématu, tvoří v období masové stávky spíše jen dvě vzájemně se prolínající stránky proletářského třídního boje v Rusku. A jejich jednotou je právě masová stávka. Jestliže se mudrující 20

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

OBSAH* K. MARX A B. ENGELS 1875-1883

OBSAH* K. MARX A B. ENGELS 1875-1883 ---------------...... OBSAH* Pfedmluva 7-2(t. K. MARX A B. ENGELS 1875-1883 B. ENGELS, *Dopis Bebelovi K. MARX, Kritika gothajskeho programu * Dopis Brackovi Poznamky k programu nemeck6 delnick6 strany

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř SJEDNOCENÉ NĚMECKO II. ETAPA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres www.wikipedia.org 1871 Po vítězství Pruska nad Francií bylo Německo sjednoceno ve federaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 26. 6. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté:

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. STANOVY změny 2014

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. STANOVY změny 2014 Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska STANOVY změny 2014 Změna Stanov 2014 - Stanovy SH ČMS je možné mezi sjezdy SH ČMS měnit vyžaduje li to závažný a neodkladný zájem sdružení. - Změnu stanov doporučil

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více