SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 14. prosince 1990 o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle 8 odst. 2 a 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody: 1 (1) Zřizují se státní přírodní rezervace (dále jen rezervace ) Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách, Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina. (2) K zamezení rušivých vlivů z okolí se pro rezervace Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz a V rašelinách určuje ochranné pásmo. (3) Vymezení území, poslání a podmínky ochrany jsou stanoveny: a) pro rezervaci Borek u Velhartic a její ochranné pásmo v příloze 1, b) pro rezervaci Čtyři palice a její ochranné pásmo v příloze 2, c) pro rezervaci Králický Sněžník a její ochranné pásmo v příloze 3, d) pro rezervaci Rejvíz a její ochranné pásmo v příloze 4, e) pro rezervaci V rašelinách a její ochranné pásmo v příloze 5, f) pro rezervaci Bukové kopce v příloze 6, g) pro rezervaci Holina v příloze 7, h) pro rezervaci Fajmanovy skály a Klenky v příloze 8, i) pro rezervaci Chynínské buky v příloze 9, j) pro rezervaci Kokšín v příloze 10, k) pro rezervaci Lopata v příloze 11, l) pro rezervaci Míšovské buky v příloze 12, m) pro rezervaci Lípa v příloze 13,

2 Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. n) pro rezervaci Třímanské skály v příloze 14, o) pro rezervaci Habrová seč v příloze 15, p) pro rezervaci Žákova hora v příloze 16, r) pro rezervaci Praděd v příloze 17, s) pro rezervaci Suchý vrch v příloze 18, t) pro rezervaci Jelení bučina v příloze (1) K operativnímu řízení vývoje rezervací se zpracovávají ochranářské plány, které připravuje Český ústav ochrany přírody 1 ) a které schvalují okresní orgány státní ochrany přírody. (2) Lesní hospodářství v rezervacích se provádí v souladu s lesními hospodářskými plány. 2 ) Podkladem pro jejich zpracování jsou ochranářské plány, které okresní orgány státní ochrany přírody předkládají Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nejpozději při zahájení základního šetření k návrhu na zpracování lesního hospodářského plánu. (3) Výzkum a průzkum v rezervacích pro potřeby státní ochrany přírody je oprávněn organizovat a provádět Český ústav ochrany přírody. Výzkum v rezervacích pro potřeby uživatele a vlastníka lesů jsou oprávněny provádět též výzkumné lesnické ústavy a jednotlivé ústavy pro hospodářskou úpravu lesů. Pokud by v rámci výzkumu nebo průzkumu mohlo dojít k narušení ledního porostu a půdy, je třeba tento záměr předem oznámit tomu, kdo má k dotčeným pozemkům věcná a jiná užívací práva. 3 (1) V terénu jsou hranice rezervací a hranice ochranných pásem, pokud jsou u rezervací zřízena, vyznačeny okresními orgány státní ochrany přírody. (2) Mapové podklady vymezující jednotlivé rezervace podle této vyhlášky jsou uloženy u ministerstva životního prostředí České republiky a u Českého ústavu ochrany přírody. Mapové podklady jednotlivých rezervací jsou uloženy u územně příslušných okresních úřadů. 4 (1) V 1 výnosu ministerstva kultury ČSR č. j /87 VI/2 ze dne o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (reg. v částce 26/1987 Sb.) se vypouští bod 1 a příloha I. (rezervace Bílá Opava) tohoto výnosu. (2) V příloze II. výnosu ministerstva kultury ČSR č. j /88-SOUP ze dne o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se vypouštějí tyto rezervace: Divoký důl, Malá kotlina, Petrovy kameny, Velká kotlina, Vrchol Pradědu, Rejvíz a Žákova hora. 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: RNDr. Moldan CSc. v. r.

3 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 DynamicResources\d9ea98a5-aab9-42c0-a91f-0714c572bed1_1.pdf Čiastka 2 Zbierka zákonov č. 6/1991 Strana 41 Příloha č. 1 vyhlášky č. 6/1991 Sb. Rezervace BOREK U VELHARTIC a její ochranné pásmo (1) Rezervace Borek u Velhartic se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 914, 916, 917, 918, 920 (část), 922 (část), 977/1 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 517 C, D, 518 D, 520 A, o celkové výměře 38,09 ha. 3 ) (2) Posláním rezervace je ochrana reliktního boru v Pošumaví jako zbytku přirozeného rozšíření borovice. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; za běžnou údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace; d) údržba toků, při níž však musí zůstat zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí a nesmí být dotčeny břehové porosty ani ostatní plocha rezervace; e) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří a přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 905, 914 (část), 922 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 518 C, 521 A, 522 A, o celkové výměře 1745 ha. 5 ) Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; 2. vjíždět do území motorovými vozidly s výjimkou služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených v čl. 2 písm. a); 3. odvodňovat pozemky; 4. budovat vodohospodářská díla; 5. provádět stavební a zemní práce; 6. letecky aplikovat prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy zvěře. 3) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Klatovy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium ) 11 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. 5) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Klatovy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium

4 Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. Rezervace BOREK U VELHARTIC a její ochranné pásmo Příloha č. 1 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Borek u Velhartic se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 914, 916, 917, 918, 920 (část), 922 (část), 977/1 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 517 C, D, 518 D, 520 A, o celkové výměře 38,09 ha. 3 ) (2) Posláním rezervace je ochrana reliktního boru v Pošumaví jako zbytku přirozeného rozšíření borovice. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; za běžnou údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace; d) údržba toků, při níž však musí zůstat zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí a nesmí být dotčeny břehové porosty ani ostatní plocha rezervace; e) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří a přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 905, 914 (část), 922 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 518 C, 521 A, 522 A, o celkové výměře 1745 ha. 5 )

5 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5 V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma 2. vjíždět do území motorovými vozidly s výjimkou služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených v čl. 2 písm. a); 3. odvodňovat pozemky; 4. budovat vodohospodářská díla; 5. provádět stavební a zemní práce; 6. letecky aplikovat prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy zvěře.

6 Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. DynamicResources\d9ea98a5-aab9-42c0-a91f-0714c572bed1_2.pdf Strana 42 Zbierka zákonov č. 6/1991 Čiastka 2 Příloha č. 2 vyhlášky č. 6/1991 Sb. Rezervace ČTYŘI PALICE a její ochranné pásmo (1) Rezervace Čtyři palice se rozkládá v okrese Ž ár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/14 (část) a 939/2 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598/1 (část) a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí Čachnov, na lesních odděleních 254 E 1, 2, 6, 12, 255 A 1 (část), 2 (část), 4 (část), 12, 255 B 2, 4, 12 a na bezlesích 101 a 102, o celkové výměře 37,25 ha. 6 ) (2) Posláním rezervace je ochrana skalních útvarů jako význačných geomorfologických jevů a přirozených lesních ekosystémů v jejich okolí. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách a po lesní cestě; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, osoby oprávněné k provozování horolezecké činnosti podle čl. 2 písm. g) při provozování této činnosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti smí do rezervace vstupovat i mimo cesty; b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) těžební a výchovné práce podle lesního hospodářského plánu pouze v období od 1. října do 31. března následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním; d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; e) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom narušena; za údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) horolezecká činnost na Čtyřpaličaté skále celoročně a na skále Tvrz vždy od 16. července do 28. února následujícího roku; z obou skal lze sestupovat pouze slaněním. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Ž ár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/15, 512/18, 516/1 (část), 871/1, 871/2, 884, 885/11, 932/2 (část) a 940 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598/2 a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí Čachnov, na lesních odděleních 256 A 0 (část), 1 (část), 3 (část), 5 (část), 11 (část), 256 B 1, 3, 12 a na bezlesí 201 (část), o celkové výměře 7,3667 ha. 7 ) Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; 2. letecky aplikovat průmyslová hnojiva nebo prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 3. těžit nerostné suroviny, zeminy a substráty; 4. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou běžné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány; 5. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 6. zřizovat intenzivní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů. 6) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ž ár nad Sázavou a v okrese Svitavy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium ) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ž ár nad Sázavou a v okrese Svitavy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium

7 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

8 Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. Rezervace ČTYŘI PALICE a její ochranné pásmo Příloha č. 2 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Čtyři palice se rozkládá v okrese Žďár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/14 (část) a 939/2 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598/1 (část) a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí Čachnov, na lesních odděleních 254 E 1, 2, 6, 12, 255 A 1 (část), 2 (část), 4 (část), 12, 255 B 2, 4, 12 a na bezlesích 101 a 102, o celkové výměře 37,25 ha. 6 ) (2) Posláním rezervace je ochrana skalních útvarů jako význačných geomorfologických jevů a přirozených lesních ekosystémů v jejich okolí. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách a po lesní cestě; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, osoby oprávněné k provozování horolezecké činnosti podle čl. 2 písm. g) při provozování této činnosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti smí do rezervace vstupovat i mimo cesty; b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) těžební a výchovné práce podle lesního hospodářského plánu pouze v období od 1. října do 31. března následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním; d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; e) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom narušena; za údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) horolezecká činnost na Čtyřpaličaté skále celoročně a na skále Tvrz vždy od 16. července do 28. února následujícího roku; z obou skal lze sestupovat pouze slaněním. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Žďár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/15, 512/18, 516/1 (část), 871/1, 871/2, 884, 885/11, 932/2 (část) a 940 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598/2 a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí

9 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9 Čachnov, na lesních odděleních 256 A 0 (část), 1 (část), 3 (část), 5 (část), 11 (část), 256 B 1, 3, 12 a na bezlesí 201 (část), o celkové výměře 7,3667 ha. 7 ) V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma 2. letecky aplikovat průmyslová hnojiva nebo prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 3. těžit nerostné suroviny, zeminy a substráty; 4. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou běžné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány; 5. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 6. zřizovat intenzivní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

10 Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. DynamicResources\d9ea98a5-aab9-42c0-a91f-0714c572bed1_3.pdf Čiastka 2 Zbierka zákonov č. 6/1991 Strana 43 Příloha č. 3 vyhlášky č. 6/1991 Sb. Rezervace KRALICKÝ SNĚŽNÍK a její ochranné pásmo (1) Rezervace Králický Sněžník se rozkládá v okrese Ústí nad Orlicí v katastrálním území Horní Morava na parcelách č. 586/1 (část), 586/2, 592 (část), 594 (část), 595 (část), 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 608, 609, 610/1 (část), 610/2, 611, 612 (část), 678 (část), v katastrálním území Velká Morava na parcelách č. 173, 1056, 1057, 1058, 1059 (část), 1060, 1172/1 (část), 1173, 1174, v okrese Šumperk v katastrálním území Sklenné u Malé Moravy na parcelách č. 812 (část), 815, 887 (část) a v katastrálním území Stříbrnice na parcelách č. 1 (část), 2 (část), 1014 (část) a 1015 (část), v obvodu lesního závodu Hanušovice, lesní správa Stříbrnice na lesních odděleních 508 A, 509 A, B, 514 A, 515 A, 516 A, B, 517 A, B, C, D, 519 A, 533 A, B, 534 A, B, C, 535 A, B, C, lesní správa Malá Morava v lesních odděleních 603 A, B, C, 604 A, B, C, 605 A, B, C, 607 C, lesní správa Králíky v lesních odděleních 715 A, 716 A, B, 724 B, 725 C, 726 A, B, 727 A, B, C, 728 A, B, C, 729 A, B, C, 730 A, B, C, 731 A, B, 732 A, B, C, D, E, 733 A, B, C, D, 734 A, B, C, 735 A, B, 736 A, B, C, D, 737 A, B, 739 A, B, C, D, E, 740 A, B, 741 A, B, 742 A, B, C, D, 745 A, B, C, E, F, 746 A, B, C, o celkové výměře 1694,67 ha. 8 ) (2) Posláním rezervace je ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf horského masivu Králického Sněžníku. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) jsou povoleny ve a) vstup veřejnosti, s výjimkou organizovaných akcí s hromadnou účastí (např. závody, srazy, pochody) po lesních cestách a turisticky značených cestách; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti smí vstupovat do rezervace i mimo cesty; b) vjezd služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; d) nutná údržba cest, jejich technických zařízení a značení v prostoru vymezeném tělesem těchto komunikací tak, aby nebyla přímo ani nepřímo porušena ostatní plocha rezervace; nelze např. cesty rozšiřovat, rekonstruovat, budovat k nim nová technická zařízení nebo používat při jejich údržbě hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci; e) používání a údržba lyžařského vleku a sjezdových tratí; nesmí být přitom porušena ostatní plocha rezervace; f) používání drobných staveb a technických zařízení sloužících účelům lesního hospodářství, myslivosti a Horské služby Jeseníky a jejich udržování v dosavadním stavu; přitom nesmí být porušena ostatní plocha rezervace; nelze stavby rozšiřovat, budovat k nim další zařízení, upravovat jejich vnější vzhled apod.; g) údržba vodohospodářských zařízení, objektů hrazení bystřin a protierozních opatření; musí však zůstat zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí rezervace a nesmí být ani jinak porušena její plocha; h) výkon práva myslivosti s výjimkou používání otrávených návnad, zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů). Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Ústí nad Orlicí v katastrálním území Horní Morava na parcelách č. 63, 586/1 (část), 592 (část), 594 (část), 595 (část), 596 (část), 597, 610/1 (část), 612 (část), 613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 672/3 (část), 678 (část), 680, 685 (část), v ka- 8) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Hanušovice pro decenium

11 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11 Strana 44 Zbierka zákonov č. 6/1991 Čiastka 2 tastrálním území Velká Morava na parcelách č (část), 1061, 1062, 1172/1 (část) a 1175, v okrese Šumperk v katastrálním území Stříbrnice na parcelách č. 1 (část), 2 (část), 3 (část), 115/3 (část), 120/1 (část), 1014 (část), 1015 (část), 1016 (část), 1036 (část), 1039 (část), v katastrálním území Sklenné na parcelách č. 812 (část) a 889 (část), v katastrálním území Chrastice na parcelách č. 462 (část), 556 (část), 563/1 (část), 627 (část) a 633/1 (část) a v katastrálním území Hynčice pod Sušinou na parcelách č. 284 (část), 292 (část), 404 (část), 613 (část), 710 (část) a 797 (část), v obvodu lesního závodu Hanušovice, lesní správa Stříbrnice v lesních odděleních 507 A, B, C, 508 B, C, 509 C, D, E, F, 510 A, 513 A, B, 514 B, C, 515 B, C, D, E, 517 E, F, 518 A, B, C, D, 519 B, C, 520 A, B, 521 A, B, C, E, 522 A, B, C, D, E, 525 A, 532 A, B, C, D, E, 534 D, E, 536 A, B, C, 537 A, 538 A a v obvodu lesní správy Králíky v lesních odděleních 712 A, B, 713 A, B, C, 714 A, B, 717 A, B, 721 A, B, 722 A, B, 723 A, B, 724 A, C, D, E, 725 A, B, 737 C, D, 738 A, B, C, 743 A, B, C, D, E, 744 A, B, 745 D a 748 A, o celkové výměře 1371,24 ha. 9 ) Čl. 4 Podměnky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; 2. hnojit, vápnit nebo používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 3. provádět stavební a zemní práce s výjimkou nutné údržby drobných staveb sloužících účelům lesního hospodářství a myslivosti, jejichž vnější vzhled však nesmí být měněn; s výjimkou nutné údržby komunikací, lyžařských vleků a tratí, které však nesmějí být rozšiřovány, a s výjimkou energovodů; 4. těžit nerostné suroviny a zeminy s výjimkou těžby vápenců v Mramorovém lomu na části parcely č v katastrálním území Velká Morava; veškerá těžební činnost bude soustředěna ve vymezeném dobývacím prostoru; 5. budovat nová vodohospodářská díla; 6. zasahovat do přirozené morfologie povrchových krasových jevů nebo zasahovat do jejich hydrologických režimů; 7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřevin nebo jinak zavádět geograficky nepůvodní druhy rostlin; 9. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů. Rezervace REJVÍZ a její ochranné pásmo Příloha č. 4 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Rejvíz se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 278, 282, 323, 337, 341, 342, 346, 347, 349, 351, 360 (1 (část), 361, 387 (část), 391 (část), 393 (část) a v okrese Šumperk v katastrálním území Seč na parcelách č (část) a 1168 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz, na lesních odděleních 303 B, C, D, 304 C, D, E, 305 A, B, C, 306 A, B, C, 307 A, B, 308 A, D, E, 309 A, D, E, o celkové výměře 331,29 ha. 10 ) (2) Posláním rezervace je ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách; mimo tyto cesty mohou do rezervace vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu 9) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Hanušovice pro decenium ) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Jeseník pro decenium

12 Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb.

13 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13 Rezervace KRALICKÝ SNĚŽNÍK a její ochranné pásmo Příloha č. 3 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Králický Sněžník se rozkládá v okrese Ústí nad Orlicí v katastrálním území Horní Morava na parcelách č. 586/1 (část), 586/2, 592 (část), 594 (část), 595 (část), 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 608, 609, 610/1 (část), 610/2, 611, 612 (část), 678 (část), v katastrálním území Velká Morava na parcelách č. 173, 1056, 1057, 1058, 1059 (část), 1060, 1172/1 (část), 1173, 1174, v okrese Šumperk v katastrálním území Sklenné u Malé Moravy na parcelách č. 812 (část), 815, 887 (část) a v katastrálním území Stříbrnice na parcelách č. 1 (část), 2 (část), 1014 (část) a 1015 (část), v obvodu lesního závodu Hanušovice, lesní správa Stříbrnice na lesních odděleních 508 A, 509 A, B, 514 A, 515 A, 516 A, B, 517 A, B, C, D, 519 A, 533 A, B, 534 A, B, C, 535 A, B, C, lesní správa Malá Morava v lesních odděleních 603 A, B, C, 604 A, B, C, 605 A, B, C, 607 C, lesní správa Králíky v lesních odděleních 715 A, 716 A, B, 724 B, 725 C, 726 A, B, 727 A, B, C, 728 A, B, C, 729 A, B, C, 730 A, B, C, 731 A, B, 732 A, B, C, D, E, 733 A, B, C, D, 734 A, B, C, 735 A, B, 736 A, B, C, D, 737 A, B, 739 A, B, C, D, E, 740 A, B, 741 A, B, 742 A, B, C, D, 745 A, B, C, E, F, 746 A, B, C, o celkové výměře 1694,67 ha. 8 ) (2) Posláním rezervace je ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf horského masivu Králického Sněžníku. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) jsou povoleny ve a) vstup veřejnosti, s výjimkou organizovaných akcí s hromadnou účastí (např. závody, srazy, pochody) po lesních cestách a turisticky značených cestách; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti smí vstupovat do rezervace i mimo cesty; b) vjezd služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; d) nutná údržba cest, jejich technických zařízení a značení v prostoru vymezeném tělesem těchto komunikací tak, aby nebyla přímo ani nepřímo porušena ostatní plocha rezervace; nelze např. cesty rozšiřovat, rekonstruovat, budovat k nim nová technická zařízení nebo používat při jejich údržbě hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci; e) používání a údržba lyžařského vleku a sjezdových tratí; nesmí být přitom porušena ostatní plocha rezervace; f) používání drobných staveb a technických zařízení sloužících účelům lesního hospodářství, myslivosti a Horské služby Jeseníky a jejich udržování v dosavadním stavu; přitom nesmí být

14 Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. porušena ostatní plocha rezervace; nelze stavby rozšiřovat, budovat k nim další zařízení, upravovat jejich vnější vzhled apod.; g) údržba vodohospodářských zařízení, objektů hrazení bystřin a protierozních opatření; musí však zůstat zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí rezervace a nesmí být ani jinak porušena její plocha; h) výkon práva myslivosti s výjimkou používání otrávených návnad, zřizování intenzivních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů). Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Ústí nad Orlicí v katastrálním území Horní Morava na parcelách č. 63, 586/1 (část), 592 (část), 594 (část), 595 (část), 596 (část), 597, 610/1 (část), 612 (část), 613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 672/3 (část), 678 (část), 680, 685 (část), v katastrálním území Velká Morava na parcelách č (část), 1061, 1062, 1172/1 (část) a 1175, v okrese Šumperk v katastrálním území Stříbrnice na parcelách č. 1 (část), 2 (část), 3 (část), 115/3 (část), 120/1 (část), 1014 (část), 1015 (část), 1016 (část), 1036 (část), 1039 (část), v katastrálním území Sklenné na parcelách č. 812 (část) a 889 (část), v katastrálním území Chrastice na parcelách č. 462 (část), 556 (část), 563/1 (část), 627 (část) a 633/1 (část) a v katastrálním území Hynčice pod Sušinou na parcelách č. 284 (část), 292 (část), 404 (část), 613 (část), 710 (část) a 797 (část), v obvodu lesního závodu Hanušovice, lesní správa Stříbrnice v lesních odděleních 507 A, B, C, 508 B, C, 509 C, D, E, F, 510 A, 513 A, B, 514 B, C, 515 B, C, D, E, 517 E, F, 518 A, B, C, D, 519 B, C, 520 A, B, 521 A, B, C, E, 522 A, B, C, D, E, 525 A, 532 A, B, C, D, E, 534 D, E, 536 A, B, C, 537 A, 538 A a v obvodu lesní správy Králíky v lesních odděleních 712 A, B, 713 A, B, C, 714 A, B, 717 A, B, 721 A, B, 722 A, B, 723 A, B, 724 A, C, D, E, 725 A, B, 737 C, D, 738 A, B, C, 743 A, B, C, D, E, 744 A, B, 745 D a 748 A, o celkové výměře 1371,24 ha. 9 ) V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; Čl. 4 Podměnky ochrany ochranného pásma 2. hnojit, vápnit nebo používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 3. provádět stavební a zemní práce s výjimkou nutné údržby drobných staveb sloužících účelům lesního hospodářství a myslivosti, jejichž vnější vzhled však nesmí být měněn; s výjimkou nutné údržby komunikací, lyžařských vleků a tratí, které však nesmějí být rozšiřovány, a s výjimkou energovodů; 4. těžit nerostné suroviny a zeminy s výjimkou těžby vápenců v Mramorovém lomu na části parcely č v katastrálním území Velká Morava; veškerá těžební činnost bude soustředěna ve vymezeném dobývacím prostoru; 5. budovat nová vodohospodářská díla; 6. zasahovat do přirozené morfologie povrchových krasových jevů nebo zasahovat do jejich hydrologických režimů; 7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřevin nebo jinak zavádět geograficky nepůvodní druhy rostlin;

15 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

16 Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. DynamicResources\d9ea98a5-aab9-42c0-a91f-0714c572bed1_4.pdf Strana 44 Zbierka zákonov č. 6/1991 Čiastka 2 tastrálním území Velká Morava na parcelách č (část), 1061, 1062, 1172/1 (část) a 1175, v okrese Šumperk v katastrálním území Stříbrnice na parcelách č. 1 (část), 2 (část), 3 (část), 115/3 (část), 120/1 (část), 1014 (část), 1015 (část), 1016 (část), 1036 (část), 1039 (část), v katastrálním území Sklenné na parcelách č. 812 (část) a 889 (část), v katastrálním území Chrastice na parcelách č. 462 (část), 556 (část), 563/1 (část), 627 (část) a 633/1 (část) a v katastrálním území Hynčice pod Sušinou na parcelách č. 284 (část), 292 (část), 404 (část), 613 (část), 710 (část) a 797 (část), v obvodu lesního závodu Hanušovice, lesní správa Stříbrnice v lesních odděleních 507 A, B, C, 508 B, C, 509 C, D, E, F, 510 A, 513 A, B, 514 B, C, 515 B, C, D, E, 517 E, F, 518 A, B, C, D, 519 B, C, 520 A, B, 521 A, B, C, E, 522 A, B, C, D, E, 525 A, 532 A, B, C, D, E, 534 D, E, 536 A, B, C, 537 A, 538 A a v obvodu lesní správy Králíky v lesních odděleních 712 A, B, 713 A, B, C, 714 A, B, 717 A, B, 721 A, B, 722 A, B, 723 A, B, 724 A, C, D, E, 725 A, B, 737 C, D, 738 A, B, C, 743 A, B, C, D, E, 744 A, B, 745 D a 748 A, o celkové výměře 1371,24 ha. 9 ) Čl. 4 Podměnky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. měnit druh kultury; 2. hnojit, vápnit nebo používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 3. provádět stavební a zemní práce s výjimkou nutné údržby drobných staveb sloužících účelům lesního hospodářství a myslivosti, jejichž vnější vzhled však nesmí být měněn; s výjimkou nutné údržby komunikací, lyžařských vleků a tratí, které však nesmějí být rozšiřovány, a s výjimkou energovodů; 4. těžit nerostné suroviny a zeminy s výjimkou těžby vápenců v Mramorovém lomu na části parcely č v katastrálním území Velká Morava; veškerá těžební činnost bude soustředěna ve vymezeném dobývacím prostoru; 5. budovat nová vodohospodářská díla; 6. zasahovat do přirozené morfologie povrchových krasových jevů nebo zasahovat do jejich hydrologických režimů; 7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřevin nebo jinak zavádět geograficky nepůvodní druhy rostlin; 9. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů. Rezervace REJVÍZ a její ochranné pásmo Příloha č. 4 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Rejvíz se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 278, 282, 323, 337, 341, 342, 346, 347, 349, 351, 360 (1 (část), 361, 387 (část), 391 (část), 393 (část) a v okrese Šumperk v katastrálním území Seč na parcelách č (část) a 1168 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz, na lesních odděleních 303 B, C, D, 304 C, D, E, 305 A, B, C, 306 A, B, C, 307 A, B, 308 A, D, E, 309 A, D, E, o celkové výměře 331,29 ha. 10 ) (2) Posláním rezervace je ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách; mimo tyto cesty mohou do rezervace vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu 9) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Hanušovice pro decenium ) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Jeseník pro decenium

17 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17 Čiastka 2 Zbierka zákonov č. 6/1991 Strana 45 práva myslivosti, osoby oprávněné k výkonu rybářského práva při výkonu tohoto práva a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; v případě ohrožení rezervace mohou okresní orgány státní ochrany přírody v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky rozhodnout o omezení doby provozu naučné stezky; b) vjezd služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle 21 odst. l zákona ČNR ř. 96/1977 Sb.; d) nutná údržba dosavadních komunikací (včetně naučné stezky) v prostoru vymezeném jejich tělesem, jejich technických zařízení a objektu terénní stanice; přitom nesmí být použito hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci; e) nutná údržba a obsluha měrných vodohospodářských zařízení, při níž však nesmí být porušena ostatní plocha rezervace; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá na okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 309/1, 315, 322, 323, 337, 338, 360/1 (část) a 387 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz v lesních odděleních 303 A, 304 A a B, o celkové výměře 65,34 ha. 11 ) Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. vstupovat do lesních porostů mimo lesní cesty; mimo cesty mohou do ochranného pásma vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; 2. měnit druh kultury, rekultivovat nebo odvodňovat pozemky; 3. hnojit, vápnit a používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 4. budovat vodohospodářská díla; 5. těžit nerostné suroviny a zeminy; 6. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou nutné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány; 7. zřizovat skládky odpadů a materiálů s výjimkou dočasných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřeva nebo zavádět jiné geograficky nepůvodní druhy rostlin; 9. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů. 11) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Jeseník platného pro decenium

18 Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb.

19 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19 Rezervace REJVÍZ a její ochranné pásmo Příloha č. 4 vyhlášky č. 6/1991 Sb. (1) Rezervace Rejvíz se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 278, 282, 323, 337, 341, 342, 346, 347, 349, 351, 360 (1 (část), 361, 387 (část), 391 (část), 393 (část) a v okrese Šumperk v katastrálním území Seč na parcelách č (část) a 1168 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz, na lesních odděleních 303 B, C, D, 304 C, D, E, 305 A, B, C, 306 A, B, C, 307 A, B, 308 A, D, E, 309 A, D, E, o celkové výměře 331,29 ha. 10 ) (2) Posláním rezervace je ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, 4 ) se povolují ve a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách; mimo tyto cesty mohou do rezervace vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, osoby oprávněné k výkonu rybářského práva při výkonu tohoto práva a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; v případě ohrožení rezervace mohou okresní orgány státní ochrany přírody v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky rozhodnout o omezení doby provozu naučné stezky; b) vjezd služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle 21 odst. l zákona ČNR ř. 96/1977 Sb.; d) nutná údržba dosavadních komunikací (včetně naučné stezky) v prostoru vymezeném jejich tělesem, jejich technických zařízení a objektu terénní stanice; přitom nesmí být použito hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci; e) nutná údržba a obsluha měrných vodohospodářských zařízení, při níž však nesmí být porušena ostatní plocha rezervace; f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů); g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení. Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá na okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 309/1, 315, 322, 323, 337, 338,

20 Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/1991 Zb. 360/1 (část) a 387 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz v lesních odděleních 303 A, 304 A a B, o celkové výměře 65,34 ha. 11 ) V ochranném pásmu je zakázáno: Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma 1. vstupovat do lesních porostů mimo lesní cesty; mimo cesty mohou do ochranného pásma vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; 2. měnit druh kultury, rekultivovat nebo odvodňovat pozemky; 3. hnojit, vápnit a používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 4. budovat vodohospodářská díla; 5. těžit nerostné suroviny a zeminy; 6. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou nutné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány; 7. zřizovat skládky odpadů a materiálů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřeva nebo zavádět jiné geograficky nepůvodní druhy rostlin; 9. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

21 6/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21 DynamicResources\d9ea98a5-aab9-42c0-a91f-0714c572bed1_5.pdf Strana 46 Zbierka zákonov č. 6/1991 Čiastka 2 Příloha č. 5 vyhlášky č. 6/1991 Sb. Rezervace V RAŠELINÁCH a její ochranné pásmo (1) Rezervace V rašelinách se rozkládá v okrese Sokolov v katastrálním území Studenec na parcele č (část), v obvodu lesního závodu Kraslice, lesní správa Krajková, lesní oddělení 16 A, o celkové výměře 32,19 ha. 12 ) (2) Posláním rezervace je ochrana přirozeného ekosystému rašelinného boru s populací kříženců borovice lesní a borovice blatky a se všemi ostatními druhy rostlin a živočichů, jakož i ochrana všech charakteristických vlastností prostředí tohoto ekosystému. V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem, se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti: a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti, pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; b) vjezd pouze služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup; c) těžební a hospodářské práce podle lesního hospodářského plánu (včetně vyklizení dřevní hmoty); lze je však provádět jen v období od 1. října do 31. března následujícího roku a budou při nich uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním; d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů, přikrmování spárkaté a drobné užitkové zvěře a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů). Čl. 3 Vymezení ochranného pásma K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Sokolov v katastrálním území Studenec na parcelách č. 5, 1043 (část), 1137/1, 1137/2 a 1257, v obvodu lesního závodu Kraslice, lesní správa Krajková, lesní oddělení 16 B, C, D, o celkové výměře 35,11 ha. 13 ) Čl. 4 Podmínky ochrany ochranného pásma V ochranném pásmu je zakázáno: 1. těžit nerostné suroviny a rašelinu; 2. provádět stavební a zemní práce; 3. odvodňovat pozemky a udržovat odvodňovací příkopy v lese; 4. zasahovat do vodních toků s výjimkou jejich běžné údržby; 5. provádět umělou obnovu lesních porostů s výjimkou buku a smrku; 6. letecky aplikovat průmyslová hnojiva nebo prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.; 7. zřizovat skládky materiálů s výjimkou přechodných složiš dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu; 8. zřizovat intenzivní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů. 12) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Sokolov a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium ) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Sokolov a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Rýmařovsko hory Pradědu zbytky tvrze Pleče Pekařov

Rýmařovsko hory Pradědu zbytky tvrze Pleče Pekařov Staříč Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky nedaleko hranic s Polskem v okresu Bruntál. Rozkládá se v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí Jeseníků a v těsném sousedství

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 17. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 10. 10. 2013 Jednací číslo: 3148/ZPZ/2013/ULK860 JID: 139466/2013/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra

Více

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k 4 odst. 1 zákona)

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k 4 odst. 1 zákona) 1 z 12 395 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje PŘÍLOHA č. 1 1 / 34 Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky

Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky Nařízení Vlády České republiky č. 165/1991 Sb., ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany Vláda České republiky nařizuje podle 8 odst. 1 zákona č.

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Strana 1 / 88. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Strana 1 / 88. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny Strana 1 Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999 Sb., 238/1999 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 168/2004

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Ochrana životního prostředí VŠTVS Palestra s.r.o. Pilská 9 Praha 9 www.palestra.cz Obsah

Více

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra Název OPSUB - OPSUB - Podíl Podíl Právní vztah - Parcela - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název výměra Teplice Proboštov Proboštov u Teplic OPO

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více