Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha Červen 2010

2 Prohlašení: Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s požitím uvedené literatury podpis autora Jméno: Jaroslav Dzyurak 2

3 Anotace práce: Cílem této práce je přiblížení finančních instrumentů s názvem cenné papíry a jejich obchodování. Je zde obsažená historie cenných papírů, jejich členění a u zmíněných cenných papírů jsou popsány jejich specifika. Zvláštní důraz je kladen na obchodování cenných papírů v České republice. The aims of this baccalaure work are approach of securities and their trading. There are included history of securities, their segmentations and specifications of metioned securities. Special vehemence is asked to trading securities in Czech republic. 3

4 OBSAH Úvod Historický význam a vývoj cenných papírů Charakteristika jednotlivých typů cenných papírů Emise cenných papírů Náležitosti vybraných druhů cenných papírů Dělení cenných papírů Cenné papíry podle druhu právního nároku Dělení cenných papírů z hlediska časové obchodovatelnosti Cenné papíry podle převoditelnosti Cenné papíry podle podoby, kterou představují Cenné papíry, podle toho, kdo je vydal Cenné papíry podle obchodovatelnosti Druhy cenných papírů Akcie Podílové listy Dluhopisy Možnosti obchodování s cennými papíry se zaměřením na Čr Trh krátkodobých cenných papírů Kapitálový trh Vznik a vývoj soudobého kapitálového trhu v České republice Systém českého kapitálového trhu Cenné papíry obchodovatelné na veřejném kapitálovém trhu Finanční instituce kapitálového trhu a ostatní licencované subjekty Způsoby obchodování s cennými papíry v české republice Obchodování prostřeednictvím Burzy cenných papírů Praha Subsystém obchodování Obchodování prostřednictvím SPAD Obchodování prostřednictvím aukčního a kontinuálního režimu Obchodování prostřednictvím pouze aukčního režimu Obchodování formou blokových obchodů Obchodování s účasti specialisty Futures obchody Subsystém vypořádání burzovních obchodů Subsystém informační Kurzovní lístek BCPP Burzovní indexy Sybsystém regulace kontroly Obchodování prostřednictvím RM-Systému Pokyn Easy Click Pokyn Stoploss Vypořadácí středisko SVYT Obchodování s akcií modelový příklad Technická analýza Fundamentární analýza Psycholigická analýza Modleový příklad obchodování s akcií...44 Závěr a doporučení...46 Použitá literatura...47 Přílohy

5 Úvod: Cílem této bakalářské práce je charakteristika a analýza cenných papírů a obchodování s cennými papíry. Práce obsahuje definice určitých druhů cenných papírů a také obchodování s nimi v České republice. V první části mé práce jsem se zabýval historickým vývojem cenných papírů. Pro zajímavost jsou zde uvedeny nějaké starší fotografie cenných papírů. Druhá část přináší charakteristiku pojmu cenný papír a možnosti emitace. V této kapitole jsou také obsažené náležitosti určitých druhů cenných papírů zejména akcií a dluhopisů. Dále je zde členění cenných papírů a jejich podrobný popis. Třetí část této bakalářské práce obsahuje možnosti obchodování s cennými papíry v České republice. Je zde popis obchodování, produktů a důraz je kladen zejména na Burzu cenných papírů Praha, a. s. a RM-Systém, českou burzu cenných papírů. V poslední kapitole mé práce jsem se zabýval analýzami akcií, jejich podrobným popisem. V závěru práce jsem zvolil modelový příklad obchodování s akciemi. 5

6 1. Historický význam a vývoj cenných papírů O prvních dokumentech a jejich emitentech se dnes již můžeme pouze dohadovat. První dokumenty dnes známé jako cenné papíry měly formu listinné podoby a byly zaznamenány v starších výtiscích, které popisují jejich původ už v helénském období. Objevují se již v době alexandrijské za vlády Alexandra Makedonského ve 4.století př.n.l. Z knihy (Trhy cenných papírů od autora Musílka) se můžeme taky dozvědět, že ve starém Egyptě jsou taktéž zmínky o dokumentech, které měly velkou hodnotu, ve srovnání s penězmi a jejich vlastník se dal považovat za velmi majetného člověka. Dlužník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dlužního listu nebo stvrzenky, na druhé straně bankéř vydával vkladateli písemné potvrzení o vkladu. K většímu rozvoji cenných papírů dochází v období středověku. Objevují se generální úvěrové listy. Tyto listy vystavovaly pouze nějaké významné osoby, většinou však to byla knížata, papežové a králové. Vystavení úvěrových listů probíhalo na jejich vrub a na neurčité osoby. Vydavatel neboli emitent se zavazoval těm, kteří poskytli úvěr koupí cenného papíru, splatit úvěr včetně úroků. Vlastník tohoto úvěrového listu mohl v případě potřeby předat tento finanční nástroj jiné osobě, aniž docházelo ke změně ve výši a podmínkach pohledávky. Tyto úvěrové listy pocházejí z dob křižáckých válek. Byly vydávány například Ludvíkem IX v roce Objevují se také ve Francii v letech 1257 a V Evropě za rozvojem obchodů s těmito finančními instrumenty stáli italští kupci počátkem 15. století. Mezi jednu z nejvýznamnějších obchodních rodin v té době patřila rodina Cosimo de Medici, která vlastnila velké množství bankovních poboček a to nejen v Itálii, ale taky v Londýně, Bruggách, Avignonu. Chuť po investicích a potřeba směňovat krátkodobé cenné papíry za více likvidnější dokumenty se proměňovala v uskutečňování schůzek na různých místech po celé Itálii. Hlavními obchodními městy v té době byla Florencie, Benátky a Janov. Obchody probíhaly prakticky kdekoliv, kde to bylo možné - na náměstích, ulicích, v kavárnách a tímto způsobem se vytvářel pravidelný sekundární trh. Obchodníci se neznali a trhy byly přístupné pro každého, kdo měl zájem investovat. Časem se však okruh účastníků zužoval a začaly se vytvářet skupiny obchodníků, který obchodovaly jen mezi sebou. Cenné papíry byly rozděleny na určitý počet stejných, dělitelných a prodejních částí v hodnotě 100 lir. V první etapě byli investoři zapsáni pouze do knihy státního dluhu, později byly na složené částky vydány cenné papíry. Investiční operace se však omezovaly jen na obchody s krátkodobými cennými papíry, dnes známé jako směnky. Obchody se začaly šířit po celé Evropě. V té době taky vzniká pojem burza. Slovo burza pochází z Belgie, a to přesně z dnešního hlavního města Brugg. Scházeli se tam totiž obchodníci z celého světa před domem velmi bohaté rodiny Van der Bourse, od toho pak slovo burza, aby uskutečňovali své obchody. Jako historické cenné papíry jsou označovány staré finanční dokumenty, staré akcie a půjčky, které nemají již dnes žádnou hodnotu a nejsou už v dnešní době obchodovatelné na akciovém trhu. Dokumentují většinou dynamickou minulost podniku, od založení až k zániku nebo převzetí. První emise akcií v dějinách financí se uskutečnila v Amsterdamu v roce 1606 společností Vereenigde Oostindishe Compagnie. Značného a rozhodujicího významu doznávají cenné papíry s rozvojem kapitalismu. Postupně se začalo rozvíjet bankovnictví a techniky, které vedly k zdokonalování bankovních operací a úvěrových vztahů do různých druhů cenných papírů. Cenné papíry se stávají klasickým 6

7 nástrojem investování a obíhají na národních a mezinárodních trzích. K rozvoji trhu cenných papírů přispěla také forma akciového podnikání. Pro zajímavost uvádím dále některé dokumenty, které měly povahu cenných papírů. Tento cenný papír (viz příloha číslo 1, zdroj: byl vydán Williamem Binghamem Tento muž pobýval v mládí v Indii, kde ho právě napadla myšlenka založit firmu a vydat cenný papír. Při založení firmy rozdělil Willliam firemní kapitál do 8 certifikátů. Jeho firma prosperovala a tento muž se stal prvním dolarovým milionářem v USA. Až v roce 1911 byla firma jeho potomkům odebrána a zestátněna. Dnes tento papír přípomíná akcii. Na obrázku si můžeme všimnout, že tento finanční dokument má pořadové číslo 6. Další dokument povahy dnešního cenného papíru na majitele, pochází z oblasti pojišťovnictví (viz příloha č.2, zdroj: Společnost vznikla v Rusku, a to přesně ve městě, kterému se neřekne jinak než město bílých nocí, tedy v tehdejším Sankt Peterburgu, také zvaném Petrohrad. Byla považována za jednu z největších pojišťoven tehdejšího Ruska. Tento cenný papír byl převeden do holandštiny jen proto, aby se s ním mohlo obchodovat na tehdejší burze v Amsterdamu. S tímto nástrojem se obchodovalo z ruky do ruky, což znamená, že vlastník této písemnosti zde nemusel uvádět jméno a mohl s ním obchodovat i nadále. Tento dokument byl předchůdcem dnešních dluhopisů. Příloha č. 3 (zdroj: ukazuje jeden z prvních dluhopisů, který byl vydán ve Francii, v Paříži. Společnost byla jednou z největších ve Francii a připomíná dnešní družstvo. Tato společnost vydávala zvláštní druh listů, na které se tiskly různé cenné papíry. Cenný papír byl vydán na začátku 20. století a jeho hodnota činila 1000 franků. 7

8 2. Charakteristika jednotlivých typů cenných papírů Ačkoli je pojem cenný papír běžně užívaným pojmem mezi odborníky i laiky, nenajdeme v právním řádu České republiky, na rozdíl od mnoha jiných pojmů, žádnou jeho definici. Pod pojmem cenné papíry rozumíme listiny, díky kterým uplatňujeme určitý nárok. Představují tedy pohledávku (peněžní nebo majetkový nárok) vlastníka cenného papíru vůči emitentovi, který cenný papír vydal. Můžeme tedy říci, že cenný papír vytváří vztah mezi dlužníkem a věřitelem v případě dluhpisů. Dlužník je ten, kdo cenný papír vystavuje a má závazek a věřitel je vlastník vystaveného cenného papíru. Bez cenného papíru nemůže věřitel požadovat vyplacení svých nároků a dlužník tedy může odepřít plnění svého závazku. Význam cenných papírů je především ten, že emitent získá finanční prostředky, které nutně potřebuje ke svému podnikání a věřitel díky tomu může investovat a vytvářet zisk. Legislativa české republiky a tedy Zákon o cenných papírech č.591/1992 Sb., o cenných papírech, rozlišuje určité druhy cenných papírů. Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny ( 12), opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. 2.1 Emise cenných papírů Emisí se cenný papír uvádí na primární trh. Další obchody s cenným papírem jsou součástí trhu sekundárního. Rozlišujeme 2 duhy emisí: a) soukromá emise je neveřejné umístnění cenných papírů emitenta omezenému okruhu předem určených subjektů. Využívá se zejména při založení společnosti nebo navyšování základního jmění u akciových společností. Emise se v tomto případě veřejně neoznamuje. Extrémním případem soukromé nabídky je situace, kdy emitent vydávaný cenný papír nabízí pouze jediné osobě tj. emisnímu tvůrci. b) veřejná emise je forma, při které emitent nabízí cenné papíry neomezenému okruhu předem neurčených osob. Na straně nabídky je emitent cenného papíru, na straně poptávky prvonabyvatel vydávaného cenného papíru. Pro emitenta obecně platí, že není schopen předem přesně stanovit zájem o danou emisi, činí pouze odhad. Podle druhu cenného papíru jsou podmínky, za nichž se cenný papír vydává tj. podmínky emise formulovány v různě označovaných dokumentech: - u dluhopisu jsou to emisní podmínky (případně i prospekt dluhopisu), - u akcie je to prospekt, - u podílového listu je to statut podílového fondu (případně i prospekt podílového listu). Podmínky emise obsahují jak zákonné podmínky, tak i emitentem volitelné podmínky. Volitelné podmínky je však často možné stanovit pouze v zákonem stanoveném rámci. Podmínky emise obsahují taková ustanovení, která se týkají např. data emise, emisní lhůty, emisního kurzu, platebních podmínek a podmínek vracení, eventuálně údaje o emisním obstaravateli, emisním garantovi a emisním tvůrci. Den vydání je den, kdy cenný papír nabyl prvonabyvatel. Ode dne vydání musíme odlišit datum emise (nebo den emise), kterým je den oficiálního zahájení procesu vydávání cenného papíru den, kdy je možné cenný papír poprvé vydat. Datum emise se týká celého souboru vydávaných cenných papírů, zatímco den vydání se týká pouze konkrétního kusu vydaného 8

9 cenného papíru v daný den. Pokud ovšem některý prvonabyvatel získá do majetku cenný papír hned v den emise, pak je v tomto případě den emise shodný se dnem vydání. Emisní lhůta je časové období stanovené emitentem, během kterého tento emitent nabízí cenný papír potenciálním prvonabyvatelům. Tato lhůta začíná dnem emise a může trvat buď neomezeně nebo omezeně dlouho. Emisní lhůta může být: - nezávazná, kdy emitent může nabídku vydávaného cenného papíru ukončit ještě před jejím skončením, - závazná, kdy je emitent povinen vydávaný cenný papír nabízet v daném období (a také poptávku v tomto období uspokojovat). Emisní kurz je peněžní částka, za kterou se cenný papír během emisní lhůty nabízí. Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání. Emitovat neboli vydávat lze v závislosti na typu společnosti nebo zájmech společnosti nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž nejznámější jsou akcie, dluhopisy a podílové listy. Cenné papíry, které emitent vydá, mohou být registrované a neregistrované. S registrovanými cennými papíry lze v České republice obchodovat na burze cenných papírů Praha nebo v RM-Systému. Neregistrované cenné papíry jsou papíry, se kterými lze obchodovat, ale nikoliv na veřejném trhu. Kaţdý cenný papír má určité předepsané náleţitosti, který jsou uvedeny v Zákoně o cenných papírech dle paragrafu 4 ten odkazuje na jednotlivé zákony, naopak určiuje, co náležitosti není Náleţitosti vybraných druhů cenných papírů Akcie musí obsahovat: 1. firmu a sídlo společnosti, 2. jmenovitou hodnotu, 3. označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, 4. výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 5. datum emise. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Toto označení definuje zákon číslo č.591/1992 Sb., o cenných papírech a přesný popis je v paragrafu 77 odstavci 8 Zákona o cenných papírech. Náležitosti dluhopisů: (1) Dluhopis vydávaný v listinné podobě má tyto náležitosti a. údaje o emitentovi 1. U právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 9

10 2. U fyzické zahraniční osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště v České republice, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, b. název dluhopisu, který obsahuje slovo "dluhopis", a u zvláštního druhu dluhopisu označení jeho druhu, c. identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, d. jmenovitou hodnotu, e. údaj o schválení emisních podmínek, f. výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše, g. datum emise, h. způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho, i. formu dluhopisu, j. prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách, k. data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, l. číselné označení dluhopisu, m. u dluhopisu znějícího na jméno i jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název jeho prvního vlastníka, n. podpis nebo otisk podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo podpis nebo otisk podpisu emitenta. (2) Zaknihovaný dluhopis má náležitosti podle odstavce 1, s výjimkou náležitostí uvedených pod písmeny l), m) a n). Toto ustanovení je v zákoně o dluhopisech č.190/2004 Sb., pargraf Dělení cenných papírů Cenné papíry podle druhu právního nároku, který v sobě cenný papír zahrnuje: Majetkové cenné papíry Tyto cenné papíry - odrážejí vlastnické a rozhodovací právo, které plyne z podílu vloženého kapitálu do jiné obchodní společnosti nebo družstva - zakládají nárok na výnos z tohoto kapitálu v podobě dividend a podílů na zisku - nezakládají nárok na vrácení vloženého kapitálu až na určité výjimky (otevřené podílové fondy, likvidace účetní jednotky) Představitelem těchto cenných papírů jsou zejména akcie, zatimní listy a podílové listy. Dluhové cenné papíry Jedná se o cenné papíry, které - vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem (emitentem) a věřitelem (investorem), v němž se dlužník zavazuje ve lhůtě splatnosti odkoupit dlužný cenné papír (např. dluhopis) a vyplatit úrok - zakládají tedy nárok na vrácení vloženého kapitálu Představitelem těchto finančních dokumentů jsou zejména dluhopisy (obligace), vkladové listy a certifikáty, kupony, směnky, šeky. 10

11 Zákon o cenných papírech definuje ještě pojem ostatní cenné papíry (dispoziční), za které se považují opční listy a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny v zákoně Cenné papíry dělíme z hlediska časové obchodovatelnosti na: - krátkodobé obchodování u těchto finančních dokumentů je limitováno časovou lhůtou. Obchod musí být proveden do 1 roku a obchodování probíhá na peněžním trhu. Tento druh cenných papírů je investičním dokumentem a ztělesňuje krátkodobé pohledávky. - dlouhodobé všechny cenné papíry, které jsou obchodovatelné v delším časovém období než 1 rok. S těmito finančními nástroji se obchoduje na kapitálovém trhu. Investování do těchto finančních dokumentů se vyznačuje zejména větší mírou výnosu, ale rovněž i větším rizikem Cenné papíry podle převoditelnosti: - cenný papír na jméno na tomto finančním dokumentu je uvedeno jméno majitele, převod tohoto dokumentu na někoho jiného lze uskutečnit pomocí cesí, což je přepsání jména na cenném papíru. Při cesi máme povinnost informovat také emitenta tohoto cenného papíru. - cenné papíry na řád je na něm uvedeno jméno majitele a dodatek na řád. Tato doložka opravňuje převádět tento cenný papír rubopisem (indosamentem) anebo předáním. Při převodu rubopisem musíme napsat písemný projev, že tento dokument převádíme na někoho jiného. - cenný papír na majitele změna majitele se převádí na základě předání. Tento cenný papír můžeme převádět neomezeně. Za vlastníka tohoto finančního aktiva je považován držitel listiny, který má na ni určitý právní nárok Cenné papíry podle podoby, kterou představují: - listinné cenné papíry jsou to cenné papíry, které byly vydány tiskem. Existují jako cenný papír a můžeme se jich dotknout, jsou v podstatě v hmotné podobě. - zaknihované cenné papíry jsou cenné papíry nehmotné (dematerializované), existující v podobě zápisu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů a jejichž účelem je nahradit listinné cenné papíry (zejména z praktických důvodů) Cenné papíry, podle toho, kdo je vydal: - soukromé cenné papíry jsou to finanční dokumenty, které vydavájí jak fyzické tak i právnické osoby. - státní cenné papíry jsou to cenné papíry vydáváné státem nebo vládou. Patří mezi ně zejména státní pokladniční poukázkya dluhopisy. - komunální cenné papíry emitují je obce a města. Patří sem komunální obligace Cenné papíry podle obchodovatelnosti: - obchodovatelné cenné papíry obchoduje se s nimi na registrovaných trzích cenných papírů (Pražská burza a. s. a burza RM-Systém a. s.). Představitelem těchto cenných papírů jsou zejména akcie, dluhopisy a podílové listy. - neobchodovatelné cenné papíry nemůžeme s nimi obchodovat na registrovaných trzích cenných papírů. Slouží tedy k potřebě obyvatelstva (směnky, šeky). 11

12 2.4. Druhy cenných papírů Akcie Název slova akcie pochází z Nizozemska, říkalo se tak stvrzenkám, které vydávaly různé společnosti k opatření kapitálu. Tyto stvrzenky však ještě tehdy nezakládaly pohledávky vůči společnosti, nýbrž vůči společníkům, kteří provozovali obchodní činnosti a nebyli schopni obchodovatelnosti na burze. V roce 1602 společnost s názvem Vereenidge Ostindishe Compagnie skoupila společnosti, které vydávaly tyto stvrzenky a emitovala podíly, které se začaly obchodovat na Amsterdamské burze. Po tomto období finanční instrumenty s názvem akcie začály expanzovat na všechny světové trhy. Akcie je majetkový cenný papír, který představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Tento podíl je dán nominální hodnotou, kterou má vydaná akcie. Pro akcionáře je však více důležitý kurz akcie než nominální hodnota, protože tento kurz udává aktuální hodnotu, kterou akcie má. Aby byla investice výhodná, měl by být kurz akcie vyšší než jeho nominální hodnota. Kurz je kolísavý a mění se prakticky denně. Odvíjí se od stability společnosti, od celkové ekonomické, finanční a politické situace. Závisí také na výši zisku a na dividendě, kterou akciová společnost vyplácí a také na době, kdy je tato dividenda vyplácena (čím kratší je doba do výplaty, tím vyšší je kurz akcie). Změna kurzu má hlavní dopad na velikosti majetku, který připadá akcionáři. Majitel akcie má tři základní práva. Mezi nejvýznamnější patří právo podílet se na zisku, tedy na dividendu, dále má právo na řízení společnosti a na likvidačním zůstatku akciové společnosti. Prostředky vložené do akcií jsou nevratné akciová společnost je zpět od akcionářů neodkoupí, možností pro akcionáře zůstává kapitálový trh, kde mohou své akcie prodat a získat své peněžní prostředky zpět. Podíly na zisku společnosti dividendy - mohou být vypláceny v různých formách. Nejčastější formou jsou peněžní dividendy, které jsou vypláceny jednorázově po skončení obchodního roku. Peněžní dividendy mohou být řádné, dodatečné, speciální a likvidační. Akciové společnosti se mohou také rozhodnout, že budou vyplácet akciové dividendy. Znamená to, že akcionář získává nové akcie společnosti zdarma (procentuálně podle počtu současně držených akcií). Další možností výplaty podílu na zisku jsou majetkové dividendy, při jejichž výplatě získává akcionář zdarma určité množství výrobků, které akciová společnost sama vyrábí, nebo může akcionář bezplatně využívat služby, které společnost provozuje (příkladem je letecké společnost, u které má akcionář letenky zdarma). Sloţení akcií ve většině zemí se rozděluje do 3 částí: Plášť akcie potvrzuje určitý podíl vlastníka na společnosti. Obsahuje název společnosti, výši základního kapitálu, počet akcií, nominální hodnotu jedné akcie, místo registrace akciové společnosti, údaje o převoditelnosti akcie, podpisy vlastníků společnosti a datum vydání. Kupónový arch slouží k tomu, aby vlastník dostával určité dividendy od společnosti. Obsahuje určité kupóny, na kterých jsou uvedeny údaje, jako název akciové společnosti, počet akcií, pořadové číslo kupónu, datum, kdy dostaneme určitou dividendu atd. Talon obsahuje název společnosti a číslo akcie. Je to legitimační prostředek a slouží k vydání nového kuponového archu. Dělení akcií: Z hlediska podoby: 12

13 Listinné tenhle druh akcií se tiskne na bankovní papír, který má zvláštní ochranné prvky, což umožňuje malou padělatelnost těchto dokumentů. Jsou většinou uloženy v depotu neboli v sejfu. Zaknihované tato akcie má formu elektronické podoby a může být jak kmenová, tak i prioritní. Tento druh akcie je nejčastěji vydávanou akcií. Z hlediska práva účasti na řízení společnosti: Kmenové tento druh akcie dává právo vlastníku zúčastnit se valného shromáždění akcionářů a pobírat důchod v závislosti na výši zisku společnosti. Vytváří právo k hlasování na schůzkách akcionářů. Počet hlasovacích práv je ovlivněn vložením kapitálu do společnosti - čím více peněz vlastník vloží, tim více hlasů má. Některé akciové společnosti vydávají modifikované akcie, které se nazývají akcie zakladatelské a poskytují právo na větší počet hlasů. Prioritní těmto akciím můžeme říkat také přednostní. Vlastník této akcie má vyhrazeno právo na dividendu před ostatními akciemi. Majitel akcie nemá právo hlasovat na valných hromadách akcionářů, jsou to takzvané akcie bez hlasovacího práva. Akcie prioritní se dále dělí na akcie prioritní obvykle a na akcie prioritní kumulativní. V prvním případě dostane vlastník svůj podíl pouze jednou za rok, kdy společnost dosáhne zisku. V druhém případě majitel obdrží dividendu za všechna období, přičemž jestliže společnost v určitém období dosáhne ztrát, pak budou dividendy vyplaceny z pozdějších zisků. Oba dva druhy akcií se dělí ještě na akcie s právem při rozdělování majetku, které umožňují podíl na majetku v případě zániku společnosti a na akcie bez práva na majetek společnosti. Akcie se vydávají na majitele dividendy se vyplácejí majiteli akcie. Tato akcie může být převedena na jiného majitele jednoduchým způsobem, a to odevzdáním. Na jméno s touto akcií může obchodovat osoba, která je zapsána v knize akcionářů a jejíž jméno je uvedeno na akcii. Převod tohoto dokumentu se uskutečňuje indosamentem a u některých společností je nutný souhlas valné hromady k převodu, nový majitel se pak zapíše do knihy akcionářů V některých státech jako jsou USA nebo Velká Británie, kde předpisy obchodního práva zakazují vystavovat akcie na majitele, mají akcie formu potvrzení účasti ( certifikát ). Obsahují potvrzení, že právnická nebo fyzická osoba je vlastníkem uvedeného počtu akcií. K tomu, aby tato osoba získala dividendu, není zapotřebí kuponový arch, ale společnost dividendy pravidelně poukazuje na bankovní účet majitele certifikátu. Zlaté akcie představují vlastnictví státu v podnicích, které mu přinášejí velké zisky. České republika má zlaté akcie ve společnostech jako je Čez, Vodovody a kanalizace atd. Evropská unie a Obchodní zákoník neschvaluje zlaté akcie a snaží se prosadit, aby tyto akcie byly úplně zrušeny. Poţitkové akcie - jsou to akcie, které akciová společnost emituje obyčejně tehdy, když snížuje svůj základní kapitál tím, že odkupuje část svých akcií. Vlastníkům akcií se vyplácí nominální hodnota akcie a na rozdíl mezi nominální a tržní cenou se vydává požitková akcie. Při zániku společnosti se majitelé požitkových akcií podílejí na rozdělování majetku, tak jako by vlastnili kmenové akcie. V USA a v některých dalších zemích se vydávájí takzvané waranty, to je právo, že do určité doby můžeme koupit akcie za smluvenou cenu. Cena jednoho warantu je nízká, pohybuje se okolo jednoho dolaru. Waranty se vydávají v případě, že akciová společnost emituje nové akcie a slouží k tomu, aby je akcionáři mohli upsat. Každý warant dává právo na koupi jen jedné akcie a po vypršení určité doby je bezcenný. 13

14 Global depository Receipts mezinárodní obchodovatelné dokumenty, které jsou většinou u akciovek a dovoluje se s nimi obchodovat jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Poukázky na akcie jsou cenné papíry nahrazující akcie. Akciová společnost je může vydat svým upisovatelům v případě navyšování základního kapitálu, pokud již zcela splatili emisní kurs akcií, avšak doposud ještě nebyl proveden zápis o zvýšení základního kapitálu společnosti do zákonné evidence Podílové listy Podílový list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který podílový list vydal. V případě ztráty mají právo na odpovídající část majetku podílového fondu viz Zákon č.189/2004 Sb., Zákon o kolektivním investování. Nemají však právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu. Podílové fondy tyto listy vydávají (prodávají) za účelem získání prostředků od malých vkladatelů, které dále investují na finančních trzích. Podle toho, jak jsou fondy úspěšné na těchto trzích, se odvíjí kurz podílového listu. Jestliže kurz roste, pak hodnota majetku podílového fondu také roste a investice je výhodnější. Podílový fond představuje souhrn majetku, který vlastní všichni majitelé podílových listů. Každému vlastníkovi podílového listu náleží tolik peněž z tohoto majetku, kolik vlastní podílových listů. Tyto podílové fondy jsou vytvářeny investičními společnostmi. Samotný podílový fond není právnickou osobou, avšak vzniká na základě povolení České národní banky. V dnešní době existuje na trhu otevřený nebo uzavřený podílový fond. Otevřený podílový fond nemá omezený počet vydaných podílových listů ani omezenou dobu trvání. Investor má právo na zpětný odkup podílových listů za hodnotu, která se odvíjí od aktuální hodnoty čistého obchodního jmění (majetek bez závazků) připadající na jeden podílový list. Majitel podílového listu tak má neustálý přehled o tom, jakou hodnotu má jeho podílový list a rozhoduje se, zda si ho ponechá nebo vrátí podílovému fondu. Jestliže roste hodnota majetku podílového fondu, můžeme říci, že tento fond je úspěšný a investoři mají zájem o jeho podílové listy a naopak, když klesá hodnota fondu (podílníci prodávají listy zpět), je to nevýhodné ale strach z dalších poklesů fondu vybízí k tomuto řešení již tak nepřiznívé situace. Uzavřený podílový fond má omezený počet vydaných podílových listů. Stanoví se období (většinou tříměsíční), kdy se podílové listy upisují a v případě, že není upsán ani předem stanovený minimální počet listů, fond nevznikne. Tento podílový fond je zakládán na dobu určitou, maximální doba trvání fondu je deset let a průměrná doba je tři až pět let. Majitel podílového listu uzavřeného podílového fondu nemá právo na zpětný odkup listu, může ho jedině prodat svému známému nebo na trhu, kde se s podílovými listy obchoduje. V případě, že se přece jenom rozhodne prodat podílový list zpět fondu, je tento prodej doprovázen velkými poplatky a penály, takže je to pro investora nevýhodné. Podílový fond je při svém zakládání povinen zveřejňovat svůj status České národní bance. Statut obsahuje základní informace o fondu, jako například jméno investiční společnosti, která fond založila, o jaký typ fondu se jedná, na jak dlouho je založen a především do čeho bude fond investovat. Fond také uveřejňuje výroční a pololetní zprávy a jednou za čtrnáct dní (popřípadě jednou za měsíc) poskytuje údaje o aktuální hodnotě fondu, o aktuální hodnotě připadající na jeden podílový list, o struktuře majetku ve fondu a o počtu vydaných a odkoupených listů u otevřených podílových fondech. Všechny tyto údaje slouží potencionálním a stávajícím investorům. 14

15 Dluhopisy Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky, které potřebuje ke své činnosti. Ten, kdo získá cenný papír se stává majitelem (investorem) a po celou dobu držení dluhopisu má nárok na výplaty úroků a na vrácení jmenovité hodnoty dluhopisu v době splatnosti. Může se stát situace, kdy investor nechce čekat na vypršení doby splatnosti dluhopisu tedy na vyplacení nominální hodnoty od emitenta, a tento cenný papír nabídne na kapitálovém trhu za cenu, která je odvozena od aktuálního kurzu dluhopisu. Tento kurz je udáván v procentech z nominální hodnoty. Příkladem je prodej dluhopisu s nominální hodnotou 1000 Kč a kurzem 110%, ze kterého nám vyplývá tržní hodnota 1100 Kč. Trhy s dluhopisy jsou povaţovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec (i když výnos z nich je menší). Toto ovšem není hodnoceno s krizí, která vznikla v Řecku. Vláda Řecka a premiér Georgios Papandreu falšovali ekonomickou situaci v Řecku. Ze zveřejněných vládních zpráv obchod s dluhopisy měl být efektivní a profitový, avšak díky falšování státní zprávy bylo tomu naopak. Dluhopisy emitováné v listinné podobě mají dvě části a to plášť a kuponový arch s talónem. Plášť dluhopisu obsahuje: název emitenta, sídlo a bydliště, název dluhopisu a jeho číselné označení, pokud je více sérií dluhopisu, pak i jeho číslo série, nominální hodnotu a způsob stanovení výnosů, prohlašení emitenta, že dluží nominální hodnotu majiteli dluhopisů, závazek emitenta splatit výnos a hodnotu v určitý čas, datum vydání dluhopisu a podpis emitenta. Kuponový arch obsahuje:číslo a serii dluhopisu, pořadové číslo kuponu, datum splatnosti výnosů. Dělení dluhopisů: Podle doby splatnosti: Krátkodobé dluhopisy doba splatnosti je do jednoho roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává je stát), komerční papíry (emitují podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či depozitní certifikáty (používají peněžní domy). Střednědobý tento dluhopis se emituje na dobu od 1 do 10 let. Dlouhodobé tento finanční nástroj se emituje na dobu, která je delší než 10 let. Věčné dluhopisy nástroje tohoto druhu jsou v zemích jako je Kanada nebo Velká Británie. Jsou to dluhopisy, které namají stanovenou dobu splatnosti. Dělení z hlediska emitentů: Dluhopisy veřejného sektoru tyto dluhopisy můžeme označovat jako vládní. Vydává je stát, obce, města, aby získaly dlouhodobé finanční zdroje, které mohou sloužit k financování deficitu státních rozpočtů. Slouží k financování investic nebo speciálních úvěrových programů. Úrok věřitelům se vyplácí ze státního rozpočtu anebo z rozpočtu příslušného emitenta. Bankovní dluhopisy vydávají obchodní banky. Cílem emise dluhopisů je získání finančních prostředků na dlouhou dobu. Dluhopisy korporací emitují je podniky, aby zajistily kapitál na delší dobu. Dělení podle formy převoditelnosti: 15

16 Na majitele převádí se pouhým předáním dluhopisů z ruky do ruky. Nový majitel nemusí být emitentovi znám. Na jméno a na řád majitel tohoto dluhopisu musí být zapsán v knize majitelů. Převod je uskutečňován indosamentem. O každém prodeji či převodu tohoto cenného papíru je emitent informován. Tyto cenné papíry můžeme ještě rozdělit na jméno s omezenou převoditelností, vlastník tohoto instrumentu může uskutečnit prodej pouze se souhlasem emitenta, nebo volně převoditelné, to je listinný dokument, který se převádí písemnou smlouvou. Zvláštní druhy dluhopisů: Duální měnové dluhopisy mají rozdílné měny, které jsou pevně stanoveny, při upisování, umořování a placení úroků. Tyto dluhopisy umožňují spekulace na odlišný vývoj úrokových měn a úrokových sazeb. Mají dvojí formu a to formu duálních měnových dluhopisů bez opce majitel tohoto dokumentu nemá nárok na výnos a duální měnové dluhopisy s opcí - vlastník má právo požadovat vyplacení úroku ve zvolené měně s předem stanoveným kursem. Indexované dluhopisy jsou dlužní úpisy, které jsou chráněny před poklesem jejich investiční hodnoty. Vložený kapitál se zabezpečuje vázáním na určitý index cen například index cen mezd, cen zlata, cen stříbra atd. Dluhopisy s indexovanými splatnými částkami ve světě se tento druh dokumentu nazývá býčí a medvědí dluhopisy. Jedná se o zvláštní druh dluhopisů, jejichž umořovací kurz je závislý na vývoji akciových indexů. Jsou emitovány ve dvou tranších. První tranše je určena pro investory, kteří očekávají vzestup akciového indexu neboli bull tranše, býk je zde spekulantem na vzestup tohoto indexu. Druhá tranše je určena pro investory, kteří očekávají pokles akciových kursů, bear tranše, medvěd je v tomto případě považován za spekulanta na pokles akciových kursů. Vzestup jedné tranše vede k poklesu druhé tranše. Svlečené dluhopisy jsou rozděleny na dvě části. První část je úroková a druhá část reprezentuje jistinu. Tyto cenné papíry jsou pak prodavány po částech. Úroková část má charakter anuitního dluhopisu, ten je placen jak na začátku tak na konci dohody a druhá část, zastupující listinu, má charakter dluhopisu s nulovým kuponem. Prašivé obligace jsou obligace s nízkou hodnotou ratingu. Jejich rating se pohybuje v neinvestiční úrovni. Do neinvestičních skupin tyto dluhopisy můžeme zařadit z několika důvodů. Prvním důvodem je, že se zhoršila finanční situace vydavatele a ratingová agentura snížila rating z investičního stupně na spekulativní. Je to stupeň, kterému při obchodech neřeknou jinak, než stupeň padlých andělů. Dalším důvodem je to, že nové firmy mají nedostatečnou finanční historii, proto jsou považovány za více rizikové. Státní pokladniční poukázky - je to cenný papír, který slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu. Jsou zaknihované a krátkodobé. Emitentem je Česká republika zastoupená ministerstvem financí. Jejich riziko je nulové a jsou splatné v období jednoho týdne až do jednoho roku. Pokladniční poukázky Centrální banky - diskontované, krátkodobé dluhopisy v korunách. Jsou v zaknihované podobě a obchodovatelné v systému trhu dluhopisů, který zabezpečuje Česká národní banka. Charakteristické pro ně je, že jejich minimální hodnota musí činit jeden milion korun. Komunální dluhopisy - Tento typ dluhopisů vydávají obce nebo banka, která z výtěžku dluhopisů poskytuje obci úvěr. Prostředky z dluhopisů bývají používány na zdokonalení infrastruktury v obci (plynovody, kanalizace, elektrifikace, komunikace apod.). Jedná se tak jako u státních dluhopisů o málo rizikovou investici. Kromě jistoty nabízejí také solidní zhodnocení, případně další výhody například v podobě daňových úlev nebo možnosti předčasné výpovědi či předčasného odkupu. Pravdou je, že stát a obce mají zájem především o dlouhodobé a velké investory. Těmi nejvhodnějšími jsou zejména pojišťovny a penzijní 16

17 fondy. Splácení komunálních dluhopisů probíhá buď ze státního nebo z obecního rozpočtu. Eurodluhopisy - dluhopisy, které jsou vydány mimo území daného státu, ale v měně státu a jsou poté v té měně také splacené. Jejich dalším charakteristickým rysem je to, že nepodléhají žadnému povolovacímu řízení a tudíž ani státní regulaci. Musí ale splňovat určité mezinárodní podmínky pro obchodování na veřejných organizovaných trzích. Jsou většinou upisované bankami neboli subjekty, které mají vysokou bonitu, kvůli jejich velmi vysokým hodnotám. Hypoteční zástavní listy jsou úvěrové cenné papíry, jedny z forem dluhopisů. Tito dluhopisy vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů, které jsou kryty zástavou této nebo jiné nemovitosti. Klienti, kteří žádají o úvěr, mohou také využít možnost náhradního krytí, které je však omezeno pouze na velice likvidní a málo rizikové prostředky, jako jsou státní dluhopisy, hotovost a vklady na účtech u České národní banky. Hypoteční zástavní listy má právo vydávat pouze banka, která získá povolení (licenci) od České národní banky. Další důležitou podmínkou je, že banka nesmí přijmout zajištění zástavním právem k nemovitosti, jejíž hodnota by činila méně než 70 % nominální hodnoty vydaného listu (Zákon o dluhopisech). Emitující banka vydává hypoteční zástavní listy až po vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Tyto dluhopisy jsou jedny z nejbezpečnějších cenných papírů na trhu, protože mají nízké riziko, které je zabezpečeno splátkami hypotečních úvěrů, zástavou nemovitosti a také jištěno bankou, která tyto listy vydala. Vzhledem k dokonalému jištění jsou tyto dluhopisy méně úročeny oproti jiným dluhopisům, ale ani to nebrání konzervativnějším investorům v pořízení hypotečních zástavních listů, které mají stejnou jistotu jako vkladní knížky nebo státní dluhopisy, avšak obvykle s vyšším výnosem. Jsou určeny i drobným vkladatelům, protože nominální hodnota některých listů je nízká (kolem Kč). Investoři si mohou hypoteční zástavní listy pořídit na pobočkách bank, které tyto dluhopisy vydávají, ale také na burzách a v RM-systému, kde se běžně obchoduje s těmito cennými papíry. Hypoteční zástavní listy jsou emitovány pouze v zaknihované podobě, takže investor nemá k dispozici žádný list, který by dokazoval jeho pořízení, ale je zapsán v evidenci, kterou vede Centrální depozitář pro cenné papíry. Při nákupu je důležitá tržní cena dluhopisu, která je tradičně vyšší než nominální hodnota listu. Tržní cena je závislá na nabídce a poptávce po hypotečních zástavních listech. Pokud je v ekonomice zaznamenán pokles úrokových sazeb, poptávka po listech roste (protože tyto listy mají zpravidla pevný úrok) a s ní i cena. Naopak při růstu inflace se investice stávají nevýhodnými a cena hypotečních zástavních listů klesá. Při koupi také investor musí počítat s alikvotním úrokovým výnosem, který představuje pro prodávajícího ztrátu úroků, které by do doby splatnosti mohl získat, a proto tuto ztrátu kompenzuje s vyšší cenou pro investora. Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 17

18 3. Moţnosti obchodování s cennými papíry se zaměřením na Čr Trh cenných papírů je možno chápat jako systém tvořený ekonomickými subjekty a vztahy, mezi nimi, který umožňuje soustředění, alokaci a realokaci volných finančních prostředků do finančních instrumentů s názvem cenné papíry. Prostřednictvím tohoto trhu se uzavírají obchodní transakce, které se liší parametry jak z hlediska druhů obchodovatelných aktiv, tak i parametrů uzavíraných obchodů. Všechny obchody s cennými papíry se uskutečňují na finančním trhu. Finanční trh se dělí na kapitálový trh, peněţní trh a dále na devizový a trh drahých kovů Trh krátkodobých cenných papírů zde se emitent obrací na vhodné zájemce z řad komerčních bank, podniků, jiných finančních institucí a obyvatelstva, a to buď přímo, nebo prostřednictvím specializovaných institucí. Jako nástroje zde zejména fungují depozitní certifikáty, pokladniční poukázky emitované centrální bankou. Systém krátkodobých dluhopisů Systém krátkodobých dluhopisů (SKD) provozovaný Českou národní bankou je systémem, který zajišťuje samostatnou evidenci (registr) cenných papírů a vypořádací systém obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci. SKD vede evidenci a provádí vypořádání transakcí s cennými papíry vydávanými Českou republikou (Ministerstvem financí ČR) a splatnými do jednoho roku, krátkodobými cennými papíry vydávanými ČNB se splatností do šesti měsíců a dalšími dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Všechny cenné papíry jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě. SKD zajišťuje zejména evidenci cenných papírů podle jejich emitentů a vlastníků, evidenci účastníků SKD, primární prodej státních dluhopisů, dluhopisů ČNB a dalších krátkodobých dluhopisů v rámci SKD, provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů v SKD, vypořádání obchodů s cennými papíry v SKD, zabezpečení splácení dluhopisů a výplaty výnosů z nich. V rámci SKD je poskytována možnost využití různých aukčních algoritmů při pokrývání objednávek investorů v aukci. Pro banky SKD zajišťuje možnost čerpání vnitrodenního úvěru, který poskytuje ČNB prostřednictvím systému CERTIS. Z hlediska fungování SKD se účastníci dělí od na agenty, klienty a custodiany. Klienti a custodiani se účastní činností SKD prostřednictvím agentů. V závěru roku 2010 bylo registrováno 109 klientů, 5 custodianů a 155 majetkových účtů v SKD. Klient je právnická nebo fyzická osoba, s níž uzavřela ČNB smlouvu o účtu vlastníka cenných papírů v SKD, na kterém jsou evidovány cenné papíry ve vlastnictví klienta. Klient může mít v SKD veden jeden nebo více účtů vlastníka cenných papírů. Ke každému účtu vlastníka cenných papírů má klient přístup prostřednictvím agenta uvedeného ve smlouvě. Custodian je právnická osoba, s níž uzavřela ČNB smlouvu o účtu zákazníků v SKD, na kterém jsou evidovány cenné papíry ve vlastnictví jiných osob než custodiana (klientů custodiana). Custodian může mít v SKD veden jeden nebo více účtů zákazníků. Ke každému účtu zákazníků má custodian přístup prostřednictvím agenta uvedeného ve smlouvě. Custodian eviduje v navazující evidenci cenné papíry na účtech vlastníka. 18

19 Agent uzavírá s ČNB dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB, aby měl zajištěné online spojení s SKD, a musí uzavřít s ČNB smlouvu o účasti v SKD. Agent musí mít vlastní účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB nebo peněžní účet u banky, která má účet platebního styku. Platby custodianů a klientů agenta jsou v rámci vypořádání zajišťovaného SKD hrazeny z účtu platebního styku agenta s uvedením příslušného peněžního účtu uvedeného ve smlouvě o účasti v SKD. Agent je na základě smlouvy o účasti v SKD oprávněn poskytovat služby jiným účastníkům - custodiánům a klientům vztahující se k jejich majetkovým účtům a získávat z SKD informace, které se jich týkají. V rámci oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v SKD má agent oprávnění provozovat aukční místo. Na konci roku 2009 bylo evidováno 18 agentů v SKD. Komunikace s SKD je zabezpečena s podporou PKI Entrust. Každý uživatel má vytvořenou digitální identitu, tzv. Entrust profile, který obsahuje certifikát a klíče. Tento profile používá také k zajištění bezpečnostních funkcí pro digitální podpis a šifrování dat. Vydání certifikátu a klíče zajišťuje Certifikační autorita ČNB. Na tomto trhu probíhájí obchody se státními pokladničními poukázkami neboli státními dluhopisy, se splatnosti do jednoho roku. Tyto obchody jsou určeny zejména pro fyzické osoby (podnikatele) tak i pro právnické osoby (včetně měst, obcí a neiskových organizací). Aby zájemce mohl státní pokladniční poukázky (SPP) nabýt a držet je na svém majetkovém účtu, musí si v Systému krátkodobých dluhopisů takový účet otevřít, tzn. uzavřít v SKD smlouvu o vedení účtu. Se smlouvou o vedení účtu v SKD získává statut klienta. Protože klient nemá přímý přístup do SKD, musí si vybrat agenta, jež za něj bude příkazy do SKD zadávat a také provádět platby v případě nákupu. Vlastní nákup nebo prodej SPP si může klient např. dohodnout sám s jiným klientem a agent poté zprostředkuje vypořádání nebo obchod pro klienta zprostředkuje agent. Klient se může prostřednictvím přímých účastníků zúčastnit i primárních aukcí SPP tak, že přímý účastník zahrne klientovy požadavky do svých objednávek. Organizátorem primárních aukcí SPP je ČNB. Nominální hodnota SPP je v současné době Kč Kapitálový trh je určen pro finanční operace spojené s dlouhodobými cennými papíry. Účastniky jsou zde emitenti, investoři a zprostředkovatelé. Zahrnují se sem vlády jednotlivých zemí, podniky, finanční instituce, mezinárodní a nadnárodní organizace. Kapitálový trh je určen pro finanční operace s dlouhodobými finančními prostředky, které mají povahu investic. Na kapitalovém trhu se za hlavní finanční instrumenty považují akcie a dluhopisy. Platí zde dlouhodobá vázanost finančních instrumentů pouze pro subjekt, který prostředky získává. Naproti tomu subjekt, který prostředky poskytuje, je nemusí držet po celé období, ale může v případě potřeby prodat na kapitálovém trhu. Vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu splatnosti cenných papírů je tento trh považován za více rizikový. Cenné papíry umožňují toto riziko rozložit. Navíc držení několika druhů cenných papírů současně zvýšuje i likviditu portfolia investorů, kteří mohou podle svého uvážení průběžně měnit jeho strukturu Vznik a vývoj soudobého kapitálového trhu v České republice Při pohledu na dosavadní vývoj českého kapitálového trhu lze konstatovat, že skutečné obchodování s cennými papíry se datuje od června roku 1993, kdy se poprvé začaly veřejně obchodovat akcie z první vlny kuponové privatizace, přičemž právě řada rozhodnutí učiněná 19

20 v rámci její přípravy se stala rozhodující jak pro současnou podobu českého kapitálového trhu, tak i pro jeho současnou funkci a možné směry jeho dalšího vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že kapitálové trhy na dnešním území České republiky nikdy v minulosti nedosahovaly většího významu, a to ani v meziválečném období, kdy probíhalo obchodování na Pražské burze, bylo velmi složitým úkolem tento trh znovu zorganizovat a oživit. Funkční kapitálový trh je totiž podmíněn existencí jak dostatečného množství kvalitních nástrojů (cenných papírů), tak i řady specializovaných finančních institucí, které svými vzájemně provázanými činnostmi umožňují jeho funkci. Třetím základním atributem je potom co nejdokonaleší legislativa, včetně kvalitní funkce kontrolních orgánů a soudu, zvláště pak, když se jedná o součást finančního systému státu. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto předpoklady v České republice po přechodu na systém tržní ekonomiky splněny nebyly, bylo vytvoření nově koncipovaného trhu o to obtížnější. Jak již bylo uvedeno, rozhodující vliv v procesu obnovy kapitálového trhu sehrala v České republice kuponová privatizace. Jedním z důvodu bylo, že v první řadě bylo potřeba urychleně doplnit chybějící nástroje kapitálového trhu, a to zejména obchodovatelné cenné papíry, především akcie. Před rokem 1993 se sice již částečně obchodovalo s některými druhy dluhopisů, avšak akciový trh prakticky neexistoval. Problém s veřejně obchodovatelnými cennými papíry souvisel s privatizací původních státních podniků a jejich transformací na akciové společnosti, bylo rozhodnuto o využití této, poněkud originální kuponové metody, která tento proces výrazně urychlila. Její realizace však nebyla jednoduchá. Hlavním, a s kuponovou privatizací přímo souvisejícím problémem, jejž bylo nutno v první řadě urychleně vyřešit, byla budoucí podoba nově emitovaných akcií, respektive to, v jaké formě budou existovat. Nakonec bylo přijato rozhodnutí, že budou vydány v zaknihováné, neboli dematerializované podobě, což souviselo s řešením dalšího významného problému tehdejší doby, kterým bylo vydání cca 1800 emisí nových akcií bývalých státních podniků, jejichž tisk by byl vzhledem k jejich množství a navíc i ke krátkosti termínu zahájení první vlny kuponové privatizace zcela nemožný. Přes skutečnost, že se toto rozhodnutí uskutečnilo pod časovým tlakem, ukázalo se jako vcelku správné a je možno konstatovat, že v podstatě vyhovuje i dnes. V té době však zásadním způsobem rozhodlo o budoucí podobě českého kapitálového trhu. Zavedení zaknihované formy cenných papírů však návazně ovlivnilo i řadu dalších významných souvisejících faktorů, jako napřiklad způsob evidence cenných papírů, přenos a zálohování dat a jejich ochranu, způsoby realizace převodů a přechodů cenných papírů, způsoby obchodování se všemi s ním souvisejícími operacemi, jako jsou provádění předobchodní validace, blokace a deblokace cenných papírů, vypořádávání burzovních i mimoburzovních obchodů, a řada jiných standartních operací. To vyústilo v založení specializované instituce, kterou se stalo Středisko cenných papírů, prostřednictvím kterého se přes skutečnost, že v té době ještě nebyla computerizace na takové úrovni jako dnes, podařilo provádění všech těchto druhů operací přes určité počáteční problémy vcelku úspěšně zvládnout Systém českého kapitálového trhu Systém českého kapitálového trhu tvoří, stejně jak je tomu i v jiných zemích, dlouhodobé zde obchodované finanční instrumenty zejména cenné papíry, specializované finanční 20

21 instituce a ostatní účastníci trhu, kteří na základě tržně určených finančních vztahů zde buď sami realizují obchody, nebo vykonávájí ostatní činnosti spojené s jeho funkcí Cenné papíry obchodovatelné na veřejném kapitálovém trhu (registrované cenné papíry) Zákon o cenných papírech stanoví, ţe registrovaným cenným papírem je ten, který je přijat k obchodování na veřejném (organizovaném) trhu jeho organizátorem, neboli v současných podmínkách českého kapitálového trhu buď Burzou cenných papírů Praha, nebo RM-Systémem, nebo oběma organizátory veřejného trhu zároveň. Podle výše uvedeného zákona však musí takovýto cenný papír splňovat řadu podmínek, z nichž nejdůležitější jsou: - V první řadě musí být investičním cenným papírem. Česká legislativa v rámci Zákona o cenných papírech definuje pojem investiční cenné papíry, přičemž za ně považuje akcie a jim odpovídající cenné papíry, dále dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku, s nimž je možno obchodovat na kapitálovém trhu, a všechny ostatní obvykle obchodovatelné cenné papíry, které opravňují nabýt výše uvedené cenné papíry upsáním nebo výměnou, nebo které zakládají právo na vypořádání v penězích. Z tohoto vyplývá, že sem nepatří podílové listy otevřených podílových fondů, které vzhledem k možnosti požádat kdykoli příslušnou investiční společnost o jejich odkup jsou na veřejných kapitálových trzích neobchodovatelné. - Je-li dluhopisem, celková hodnota jeho emise určená jeho emisním kurzem musí dosahovat EURO (týká se jen hlavního trhu), což znamená, že vzhledem ke stejné podmínce stanovené pro povolení emisí dluhopisů, které stanovuje Ministerstvo financí, by všechny nově emitované dluhopisy této podmínce by měly vyhovovat. - Je-li akcií, jeho kurz nebo předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií musí dosahovat EURO s rím, že nelze-li předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat uvedených částek vlastní kapitál jejich emitenta. Pokud jsou však vydávány nové akcie stejného druhu, s nimiž se na veřejném trhu již obchoduje tato podmínka neplatí. - Je-li akcií musí být mezi veřejnost rozptýleno alespoň 25% jmenovité hodnoty všech jeho kursů, které mají být přijaty k obchodování na veřejném trhu, nebo alespoň takové nižší množství, které s ohledem na svůj značný objem a rozptyl mezi veřejnosti zaručuje bezproblémové obchodování. - Není vyloučena ani omezena jeho převoditelnost. - Je plně splacen jeho emisní kurz. - Emitent uveřejnil účetní závěrku nejméně za tři po sobě jdoucí předcházející roky. - Ţádost o jeho přijetí k obchodování se vztahuje na všechny kusy téţe emise, a je-li akcií, tak na všechny kusy stejného druhu akcie. - Jedná-li se o listinný cenný papír, musí být vytištěn v tiskárně, která má oprávnění k tisku cenných papírů. - Jeho emise byla vydána v jedné podobě a všechny její kusy mají jednu jemnovitou hodnotu, přidělen stejný ISIN a jsou tedy zastupitelné. - Komise pro cenné papíry schválila prospekt cenného papíru, přičemž v případě podílových listů jeho úlohu plní statut podílového fondu, v případě investičních fondů jejich statuty a u dluhopisů se jedná o jejich emisní podmínky. - V některých jiných případech, jako například u zahraničních cenných papírů, mohou existovat i některé další podmínky. 21

22 3.2.4 Finanční instituce kapitálového trhu a ostatní licencované subjekty Na českém kapitálovem trhu působí řada finančních institucí a dalších licencovaných subjektů, které jsou nezbytné k funkci kapitálového trhu jako celku. Ve smyslu české legislativy se jedná o tyto instituce a subjekty: - CDCP Centrální depozitář cenných papírů Jeho základním posláním je evidovat veškeré operace týkající se zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, které vede zároveň ve dvou systémech evidence, a to jednak na účtech majitelů cenných papírů a v centrálním depozitáři. Tuto funkci před tim plnilo Středisko pro cenné papíry, které bylo ale zrušeno v tomto roce a nahrazeno CDCP. - Burza cenných papírů Její existenci a činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů. Ve smyslu tohoto zákona se jedná o právnickou osobu, jejímž posláním je organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednistvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení, které uděluje Komise pro cenné papíry. Toto povolení stanovuje, ke kterým instrumentům kapitálového trhu je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku. V České republice existuje pouze jedna burza tohoto typu a to konkrétně Burza cenných papírů a. s. Praha. - Organizátor mimoburzovního trhu Organizátorem mimoburzovního trhu může být pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má povolení od ČNB k organizování veřejného trhu. V České republice tuto činnost vykonával RM-Systém a. s., který se následně transparentoval v burzu. - Vypořádací systém Vypořádací systém zajišťuje vypořádání obchodů s investičními nástroji, tedy zúčtování vzájemných pohledávek závazků z těchto obchodů. Musí mít alespoň tři účastníky a musí být provozován podle pravidel dohodnutých mezi provozovatelem a účastníky, přičemž se účastníci dohodli, že se jejich vztahy vyplývající z účasti v systému řídí českým právem. Existence a název systému musí být ohlášen Komisi Evropských společenství. Účastníkem vypořádacího systému může být banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, ČNB, osoba, která přijímá příkazy účastníků k vypořádání a je jejich výlučným prostředníkem při vypořádání, osoba, která vede účty, na nichž se provádí zúčtování příkazů k vypořádání nebo osoba, která zúčtování vzájemných pohledávek a závazků z příkazů k vypořádání provádí. Účast na systému vzniká smlouvou. - Obchodník s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka 22

23 udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným. V povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. - Makléř Znamená zprostředkovatele, zejména obchodů na burze a v obchodě s nemovitostmi. V poslední době se místo makléř často používá anglické označení broker. Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí, například práva a povinnosti. Licence uděluje a kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace nebo přímo ČNB. Tyto organizace pak také vedou registry oprávněných osob. - Speciální fond nemovitostí Je to fond pro investování široké investorské veřejnosti a je proto jako takový podroben podrobnému dohledu ze strany orgánu dohledu nad kapitálovým trhem - České národní banky. Zákon o kolektivním investování detailně stanoví pravidla pro jeho investiční činnost (stanovení druhů majetku, do nichž může investovat, investičních limitů, pravidel pro přijímání a poskytování úvěrů atd.), která podrobuje velmi výrazné kontrole ze strany ČNB, a to zejména z toho důvodů, že tento typ fondu je určen pro investiční veřejnost v nejširším slova smyslu. - Fond kvalifikovaných investorů Shromažďuje peněžní prostředky pouze od omezeného okruhu tzv. kvalifikovaných investorů (max. 100), podléhá výrazně nižšímu stupni dohledu ČNB, a je v současné době v centru zájmu realitních investorů, neboť jim nabízí velmi zajímavý instrument určený investicím do širokého spektra obchodovatelných aktiv, a to nejen nemovitostí. Fond kvalifikovaných investorů umožňuje vzhledem ke své charakteristice úpravu podmínek jeho činnosti investorům popř. jednomu investorovi takříkajíc na míru, neboť druhy majetku, do nichž tento druh fondu bude investovat, jakož i pravidla tohoto investování, si fond určuje sám. Fond kvalifikovaných investorů může nabývat následujících podob: Investiční fond - jedná se o samostatný subjekt práva shromažďující peněžní prostředky pro investice upisováním akcií s následným investováním takto získaných prostředků do majetku, který je předmětem jeho investičního zájmu. Zjednodušeně řečeno se jedná o akciovou společnosti s několika korporátními odchylkami. Tato forma je z hlediska založení a následného provozu nejjednodušší. Podílový fond - není samostatným subjektem práva a je zřizován investiční společností, která obhospodařuje jeho majetek. Podílový fond je souborem majetku, který náleží vlastníkům podílových listů podle poměru vlastněných podílových listů. Účetnictví a majetek náležející do investičního fondu je oddělen od investiční společnosti popř. dalších investičních fondů zřizovaných jednou investiční společností. Vzhledem k vyšší organizační náročnosti vzniku a dalšího fungování investiční společnosti a její vytvořených podílových fondů se zájem investorů dnes obecně soustřeďuje především na možnost investování prostřednictvím investičního fondu, ačkoli někteří investoři z oblasti developmentu se pro podílové fondy přiklánějí z důvodů využití úspor z rozsahu. Podílové fondy se dále dělí na: 23

24 Uzavřený podílový fond (UPF), u něhož podílnici nemají právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností v průběhu existence uzavřeného podílového fondu: jejich investici je vypořádána až v rámci likvidace podílového fondu. Nijak to však nebrání provedení převodu podílových listů. Otevřený podílový fond (OPF), který nemá omezen počet vydávaných podílových listů, což umožňuje možnost přístupu dalších investorů kdykoli v průběhu existence. Podílníci otevřeného podílového fondu mají navíc možnost kdykoli svou investici zrealizovat a požádat investiční společnost o odkoupení jejich podílových listů či jen jejich části. 1. dubna 2006 došlo ke sloučení bankovního dohledu vykonávaného do té doby Českou národní bankou s dozorem nad kapitálovým trhem Komise pro cenné papíry, dozorem v pojišťovnictví a penzijním připojištění vykonávaným Ministerstvem financí a Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. V současné době je dohled nad celým finančním trhem prováděn v České národní bance. 3.3 Způsoby obchodování s cennými papíry v České republice Způsob obchodování cenných papírů na českém kapitálovém trhu má proti klasickým trhům určitá specifika. Va v první řadě souvisí se zaknihovanou podobou většiny zde obchodovaných cenných papírů, což je možné pouze s napojením na Centrální depozitář cenných papírů, v menší míře jsou zde obchodovány i cenné papíry listinné. Obchodování na českém kapitálovým trhů je možno provádět následujícími způsoby: - Burzovní obchody V první řadě lze obchodovat prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha (BCPP), která je v české republice jedinou burzou tohoto druhu. Vzhledem ke skutečnosti, že je založena na členském principu, může se na jejích trzích obchodovat pouze prostřednictvím těch obchodníků s cennými papíry, kteří jsou jejími členy. Pokud některý z obchodníků jejím členem není, musí na BCPP obchodovat prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry, který je jejím členem. - Obchodování prostřednictvím OTC-trhů Na kapitálovém trhu České republiky působí celá řada licencovaných obchodníků s cenými papíry, kteří jsou schopni na požádání zrealizovat různé, jejich klienty požadované obchody. V těchto případech se nejčastěji jedná buď o větší ballíky akcií, nebo o akcie méně likvidních emisí, anebo o dluhopisy, které se na veřejných organizovaných trzích České republiky prakticky neobchodují. Může se jednat rovněž o zahraniční cené papíry Obchodování prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha Burza cenných papírů Praha a. s. je českou legislativou definována jako pravnická osoba, oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů a jiných instrumentů kapitálového trhu a poskytovat služby spočívající v poskytování iformací v rozsahu povolení, které obdržela od České národní banky. Je burzou elektronickou. Obchody se zde uskutečňují prostřednictvím automatizovaného obchodního systému, který zajišťuje automatizované zpracování objednávek členských firem. Ty jeho prostřednictvím komunikují s burzou pomocí svých vlastních softwarových programů. 24

25 Až doposud zde probíhalo obchodování pouze na promptním trhu.dnes se však obchoduje s opcemi a futures na akciový index, respektive futures na úrokovou míru Pribor a koš ostatních dlujopisů Subsystém obchodování Na BCPP probíhhá obchodování s akciemi, podílovými listy podílových fondů i dluhopisy, a to konkrétně s obligacemi a hypotečními zástavními listy. Pdomínky přijetí cenného papírů na burzovní trh určuje Pražská burza cenných papíru na svých inernetových stránkách V současné době BCPP oficiálně rozlišuje tyto burzovní trhy. Trh Regulovaný, který se dělí na trh Hlavní a Volný a trh a Neregulovaný, který tvoří trh MTF Hlavní trh je v souladu ze zákonem trhem regulovaným oficiálním. Cenné papíry přijímané na tento trh musí splňovat určité podmínky. Podmínky přijetí: O přijetí emise cenných papírů žádá emitent cenného papíru nebo jím pověřený člen burzy. Žádost musí být doručena v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů. Žádost se musí vztahovat na celou emisi a emise musí být převoditelná bez omezení. Přijímaná emise musí splňovat zejména tyto základní kritéria: Tržní kapitalizace emise akcií EUR. Objem emise dluhopisů EUR. U akcií část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost alespoň 25 %. Doba podnikatelské činnosti nejméně 3 roky. Pro přijetí emise musí emitent předložit zejména: žádost o přijetí, prospekt cenného papíru s uvedením data, způsobu a místa jeho uveřejnění, doklad o přidělení ISIN, roční účetní závěrky včetně příloh za poslední 3 roky, doklad domácího nebo zahraničního depozitáře o zaregistrování emise v případě zaknihovaných cenných papírů, v případě listinných cenných papírů 4 vzory listinného cenného papíru, výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu nebo stanovy emitenta. Žádost o přijetí a plnění informačních povinností může být v anglickém jazyce, pokud to dovoluje zákon a podmínky. Proces přijetí: O přijetí rozhoduje burzovní výbor pro kotaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů od doručení žádosti. O přijetí tranše rozhoduje burzovní výbor pro zkrácené kotační řízení ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Pro přijetí emisí dluhopisů dále platí, že pokud je přijímaná emise vydávaná v rámci dluhopisového programu, musí být nejdříve přijat k obchodování tento program. Jednotlivé emise, případně i tranše těchto emisí jsou přijímány na základě rozhodnutí burzovního výboru pro zkrácené kotační řízení ve lhůtě do 10 pracovních dnů. 25

26 Podmíněné obchodování: Pro emisi nově upsaných akcií, které nejsou ještě obchodované, je možné na základě souhlasu GŘ zahájit podmíněné obchodování za následujících podmínek: - byl schválen a uveřejněn prospekt cenného papíru, - musí být známa upisovací cena a celkový objem emise. Podmíněné obchodování může trvat maximálně 10 dní a končí zahájením oficiálního obchodování na hlavním trhu. Volný trh je v souladu ze zákonem trhem regulovaným. Investiční nástroje přijímané na tento trh musí splňovat určité podmínky. Burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu. Na volném trhu lze též obchodovat s krátkodobými dluhopisy, tj. s dluhopisy jež mají splatnost maximálně 12 měsíců. 1.Přijímání cenných papírů (akcie, dluhopisy) O přijetí emise cenných papírů žádá emitent cenného papíru nebo jím pověřený člen burzy, případně člen burzy i bez souhlasu emitenta. V případě přijímání bez souhlasu emitenta je předpokladem pro přijetí skutečnost, že jde o emisi již kótovaných cenných papírů. Žádost musí být doručena v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů. Žádost se musí vztahovat na celou emisi a emise musí být převoditelná bez omezení. Pro přijetí emise musí být předloženo zejména: žádost o přijetí, prospekt cenného papíru s uvedením data, způsobu a místa jeho uveřejnění, doklad o přidělení ISIN, doklad domácího nebo zahraničního depozitáře o zaregistrování emise v případě zaknihovaných cenných papírů, v případě listinných cenných papírů 4 vzory listinného cenného papíru, výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu nebo stanovy emitenta. Žádost o přijetí a plnění informačních povinností může být v anglickém jazyce, pokud to dovoluje zákon a podmínky. Proces přijeti - O přijetí emise nebo tranše rozhoduje generální ředitel ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Pro přijetí emisí dluhopisů dále platí, že pokud je přijímaná emise vydávaná v rámci dluhopisového programu, musí být nejdříve přijat k obchodování tento program. 26

27 2. Přijímání investičních nástrojů derivátového typu O přijetí žádá emitent nebo jím pověřený člen burzy. Žádost musí být doručena v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů. Žádost se musí vztahovat na celou emisi. Pro přijetí emise musí být předloženo: žádost o přijetí, prospekt nebo souhrnný dokument investičního nástroje, konečné podmínky emise. Žádost o přijetí a plnění informačních povinností může být v anglickém jazyce, pokud to dovoluje zákon a podmínky. Proces přijetí - O přijetí emise rozhoduje generální ředitel ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Pro přijetí emisí investičních nástrojů platí, že pokud je přijímaná emise vydávaná v rámci nabídkového programu, musí být nejdříve přijat k obchodování tento program. Jednotlivé emise přijímané v průběhu nabídkového programu se přijímají na základě oznámení emitenta. Trh MTF - S účinností od provozuje burza mnohostranný obchodní systém (dále jen MTF ). Trh MTF je neregulovaným trhem tzn., že veškeré podmínky přijetí, přístupu a obchodování stanovuje pouze burza. Pro společnosti obchodované na tomto trhu neplatí přísnější pravidla stanovená pro společnosti obchodované na regulovaných trzích. Investiční nástroje přijímané na tento trh musí splňovat podmínky stanovené Burzovními pravidly. Podmínky přijetí - O přijetí investičních nástrojů žádá emitent nebo jím pověřený člen burzy. Žádost musí být doručena v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů. Žádost se musí vztahovat na celou emisi a emise musí být převoditelná bez omezení. Pro přijetí emise musí být předloženo zejména: žádost o přijetí, v případě privátního umístění emise informační dokument obsahující základní informace o investičním nástroji a informace o finanční situaci a podnikatelské činnosti emitenta, v případě veřejné nabídky prospekt investičního nástroje, doklad domácího nebo zahraničního depozitáře o zaregistrování emise v případě zaknihovaných investičních nástrojů, v případě listinných investičních nástrojů 4 vzory listinného investičního nástroje, v případě akcií nebo obdobných investičních nástrojů stanovy společnosti, v případě emise dluhopisů nebo obdobných investičních nástrojů emisní podmínky. Žádost o přijetí a plnění informačních povinností může být v českém nebo anglickém jazyce. Proces přijetí - O přijetí emise nebo tranše rozhoduje generální ředitel ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti. 27

28 Na burze je v současné době možné uzavírat Automatické obchody, SPAD obchody a Blokové obchody Obchodování prostřednictvím Systému pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů (SPAD) SPAD (Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem pražské burzy. V jeho rámci se obchoduje pouze s nejlikvidnějšími a nejobchodovanějšími cennými papíry a pouze s jejich standardním množstvím v tzv. lotech. Nakupovat či prodávat tak lze pouze standardní množství cenných papírů, případně jeho násobky. Hlavní podmínkou pro zařazení do SPADu je, že pro daný titul jsou stanoveni alespoň tři tvůrci trhu. Tvůrce trhu (market maker) je člen burzy, který s ní má uzavřenou smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu na vybrané emise. V současnosti se mezi tvůrce trhu řadí například obchodníci s cennými papíry Fio, Wood či Patria nebo banky (Komerční banka, ING Bank, Česká spořitelna). Každý tvůrce trhu může vykonávat svou činnost v rámci více emisí. Obchodování ve SPADu je rozděleno do dvou hlavních fází - otevřenou a uzavřenou. V průběhu otevřené fáze od 9:30 do 16:00 hodin zveřejňují všichni tvůrci trhu povinně ceny nákupu a prodeje těch cenných papírů v segmentu SPAD, pro které vykonávají činnost tvůrce trhu. Na základě tohoto zveřejnění je na trhu průběžně stanovována nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cena (tzv. nejlepší kotace). Nejlepší kotace ovlivňuje uzavírané obchody na trhu. Obchodovat lze jen v povoleném rozpětí vymezeném nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry. Po dobu uzavřené fáze nejsou již tvůrci trhu povinni zveřejňovat žádné nákupní či prodejní ceny. Obchody mohou být všemi členy burzy uzavírány jen v rámci povoleného rozpětí, které je vymezeno nejlepší kotací v okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířenou o 5 % oběma směry. Průběţné obchodování při pevné ceně(dodatečné objednávky) Navazuje přímo na fixing za účelem dorovnání převisu, který vznikl při stanovení kurzu. Po vyrovnání převisu se v druhé fázi může volně obchodovat na základě časové priority za pevnou cenu. Průběţné obchodování při pohyblivé ceně (KOBOS) Obchodování probíhá na základě průběžně vkládaných objednávek k nákupu a prodeji. Ke stanovování ceny dochází vzhledem k momentálnímu stavu na trhu. KOBOS (KOntinuální Burzovní Obchodní Systém) navazuje na cenu stanovenou ve fixingu, na jejímž základě se stanoví povolené cenové rozpětí, ve kterém se mohou obchody realizovat. Předmětem obchodu je lot, což je standardní množství akcií jednotlivé emise Obchodování prostřednictvím aukčního a následně kontinuálního reţimu Touto formou jsou na BCPP obchodovány prakticky všechy akciové tituly jak hlavního, tak i vedlejšího trhu, takže se z hlediska počtu zařazených titulů jedná o nejrozšířenější způsob obchodování. Tato forma obchodování spočívá v kombinaci dvou metod, a to úvodní aukce a následného přechodu do kontinuálního režimu obchodování. - Aukční reţim 28

29 Obchodování v aukčním režimu je založeno na zpracování objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů soustředěných k jednomu časovému okamžiku. Výsledkem obchodování je stanovení aukční ceny, míry alokace (míry uspokojení objednávek vyjádřené v procentech) a kódu stavu trhu. V době vymezené pro aukční režim probíhá pouze příjem objednávek (modifikace, rušení), nejsou zveřejňovány žádné průběžné informace. Obchodovatelnou jednotkou je 1 kus. Pro stanovení aukční ceny je hlavním kritériem dosažení největšího zobchodovaného množství investičních instrumentů, následně pak minimální převis. V případech kdy by nebyla stanovena aukční cena na základě ani jednoho z těchto kritérií, stává se aukční cenou cena nižší v případě převisu nabídky nebo vyšší v případě převisu poptávky. Krok kotace je nejmenší možná změna mezi novým a předchozím kurzem: akcie dluhopisy cena krok kotace cena krok kotace do 200,- Kč 0,01 Kč do 200 % 0,01 % 200,- až 1.000,- Kč 0,10 Kč nad 200% 1,00 % nad 1.000,-Kč 1,00 Kč V případě, že by cena měla být stanovena mimo krok kotace, posune takový kurz AOS (automatizovaný obchodní systém) na nejbližší krok kotace směrem ke středu povoleného rozpětí. Aukční režim má tři fáze: sběr objednávek (17:00-20:00) úvodní aukce (8:00-9:10) závěrečná aukce (16:00 - max. 16:07) Úvodní aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 2. obchodní skupiny. Závěrečná aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 3. obchodní skupiny. Obchody uzavřené v aukčním režimu jsou burzovními obchody a vztahují se na ně tedy garance prostředků Garančního fondu burzy. Vypořádání těchto obchodů probíhá v termínu T+3. Kódy stavu trhu: 1 - dokonalá rovnováha na straně nabídky a poptávky (všechny objednávky jsou zcela uspokojeny) 2 - lokální převis nabídky (kráceny jsou pouze objednávky na prodej s limitní cenou shodnou s novou aukční cenou, obchod se uskuteční) 3 - lokální převis poptávky (kráceny jsou pouze objednávky na nákup s limitní cenou shodnou s novou aukční cenou, obchod se uskuteční) 4 - globální převis nabídky (kráceny jsou všechny objednávky na prodej s limitní cenou nižší nebo shodnou s novou aukční cenou, aukční cena je stanovena na dolní hranici povoleného 29

30 rozpětí, obchod se uskuteční) 5 - globální převis poptávky (kráceny jsou všechny objednávky na nákup s limitní cenou vyšší nebo shodnou s novou aukční cenou, aukční cena je stanovena na horní hranici povoleného rozpětí, obchod se uskuteční) 6 - totální převis nabídky (míra alokace je nižší než 20 %, aukční cena je stanovena na dolní hranici povoleného rozpětí, obchod se neuskuteční) 7 - totální převis poptávky (míra alokace je nižší než 20 %, aukční cena je stanovena na horní hranici povoleného rozpětí, obchod se neuskuteční) 8 - nekotováno (nebyly podány žádné objednávky nebo se poptávka nepřekrývá s nabídkou, zůstává předchozí aukční cena, obchod se neuskuteční) - Kontinuální reţim obchodování Tento typ obchodování navazuje v rámci harmonogramu burzovního dne na aukční režim a je určen pouze pro investiční instrumenty zařazené do 1. a 3. obchodní skupiny. K uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji. Při párování objednávek je uplatňován princip cenové a následně časové priority, tzn., že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, jsou přednostně zpracovány dříve vložené objednávky. Obchody lze uzavírat pouze v rámci povoleného rozpětí (dáno maximální odchylkou ceny obchodu od otevírací ceny, která je v tomto případě rovna ceně stanovené v rámci aukčního režimu). Pro jednotlivé investičních instrumenty je toto rozpětí odlišné a váže se k jejich zařazení do obchodní skupiny: CP Povolené rozpětí Čekací doba 1. obchodní skupina 5 % + 3 % 1 x 5 min. 3. obchodní skupina 10% + 10% + 10% + 20% 5min. 5min. 15min. První 5%, resp. 10% rozšíření povoleného rozpětí je možné oběma směry. Další procentuelní odchylky jsou uplatňovány pouze jedním směrem (tzn. nikoliv systémem nůžky ) a uplatňují se po uplynutí čekací doby. Čekací doba je časový interval, během něhož systém čeká na rozšíření rozpětí. Čekací doba je zahájena v okamžiku, kdy jsou do systému vloženy takové objednávky, které by v daný moment umožnily uzavření obchodu mimo povolené rozpětí. Pokud je během čekací doby do systému vložena objednávka, která umožní uzavření obchodu za cenu aktuálního povoleného rozpětí, čekací doba je ukončena a k rozšíření rozpětí nedojde. Pokud taková objednávka do systému vložena není, dojde po uplynutí čekací doby k rozšíření rozpětí příslušným směrem. Závěrečný kurz se v kontinuálním režimu stanovuje pouze pro investiční instrumenty zařazené do 1. obchodní skupiny a je vždy roven ceně posledního uzavřeného obchodu. Pokud nebyl s emisí žádný takový obchod uzavřen, je závěrečný kurz roven otevírací ceně. Poslední stanovený kurz se stává závěrečným kurzem pro daný burzovní den. Pro investiční instrumenty zařazené do 3. obchodní skupiny není tento segment kurzotvorný. 30

31 Minimální obchodovatelnou jednotkou je v kontinuálním režimu lot. Velikost lotu je v současnosti pro všechny investiční instrumenty stanovena na 1 ks. Obchody uzavřené v kontinuálním režimu jsou burzovními obchody a vztahují se na ně garance prostředků Garančního fondu burzy. Vypořádání těchto obchodů probíhá v termínu T+3. Stanovení ceny: Pokud jsou u objednávek na nákup i prodej uvedeny ceny, které jsou vloženy v rámci povoleného rozpětí, pak je cena obchodu rovna ceně dříve vložené objednávky. Pokud u jedné objednávky (nákupní nebo prodejní) není uvedena cena a u druhé objednávky je cena zadána v rámci povoleného rozpětí, pak je cena obchodu rovna ceně zadané v objednávce. Pokud nejsou u obou objednávek uvedeny ceny, pak je cena obchodu rovna poslední ceně stanovené v kontinuálním režimu. Pokud je u objednávky na nákup cena vyšší než horní hranice povoleného rozpětí a u objednávky na prodej je cena v rámci povoleného rozpětí nebo není uvedena, pak je cena obchodu rovna ceně objednávky na prodej (pokud byla dříve vložena objednávka na prodej) nebo horní hranici povoleného rozpětí (pokud byla dříve vložena objednávka na nákup). Pokud je u objednávky na prodej cena nižší než dolní hranice povoleného rozpětí a u objednávky na nákup je cena v rámci povoleného rozpětí nebo není uvedena, pak je cena obchodu rovna ceně objednávky na nákup (pokud byla dříve vložena objednávka na nákup) nebo dolní hranici povoleného rozpětí (pokud byla dříve vložena objednávka na prodej) Obchodování prostřednictvím pouze aukčního reţimu Prostřednictvím metody pouhé aukce jsou na BCPP obchodovány cenné papíry volného trhu. Jsou to cenné papíry, které jsou zařazeny prakticky ve druhé obchodní skupině. Jedná se o metodu, která již byla popsána, pouze s tím rozdílem, že otevřená fáze aukce neproběhne pouze v rámci jedného okamžiku, neboli není ihned zafixována. U tohoto druhu obchodování trvá zmíněný režim delši období stanovené harmonogramem burzovního dne. Po dobu jeho trvání mají členové burzy možnost sledovat aktuální situaci na trhu, což jim umožňuje měnit, vkládat nebo rušit svoje objednávky, přičemž celá tato fáze probíhá při měnící se teoretické ceně. Ta se stane kurzem až v okamžiku ukončení aukce Obchodování formou blokových obchodů Blokovým obchodem se rozumí obchod, kde alespoň na jedné straně vystupuje člen burzy, který uzavírá obchod na vlastní účet nebo pro svého zákazníka. Předmětem obchodu je jedna emise investičního instrumentu, obchod je domluven na ceně za 1 ks nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu na burze.domluvený obchod je poté registrován v automatizovaném obchodním systému burzy (AOS). Blokový obchod musí splňovat podmínku minimálního objemu, která je v současné době stanovena na: 1 Kč pro akcie a podílové listy (PL) Kč pro dluhopisy 31

32 Blokové obchody je možno vypořádávat v termínu T+0 aţ T+15 (kdy T je den zaregistrování blokového obchodu v systému burzy). Na blokové obchody se nevztahují záruky Garančního fondu burzy. Registrace blokového obchodu musí být provedena ve stanovené lhůtě: typ CP pro akcie a PL zaregistrování blokového obchodu do 5 minut v průběhu obchodování v otevřené fázi SPAD do 60 minut v průběhu obchodování v uzavřené fázi SPAD pro dluhopisy do 120 minut Informace o těchto obchodech jsou zveřejňovány neprodleně po registraci v AOS, a to prostřednictvím datového rozhraní (členové burzy, agentury) a internetových stránek burzy (veřejnost). Rozlišují se 2 typy blokových obchodů: blokové obchody blokové obchody s nečleny registrované na burze Blokové obchody Na obou stranách obchodu stojí členové burzy (uzavírají obchod na vlastní účet nebo pro svého zákazníka). Každá ze stran vkládá svou část obchodu, tj. do AOS jsou vloţeny 2 instrukce nákup a prodej. Pokud se párovací položky v instrukcích shodují, dojde ke spárování instrukcí a obchod je považován za zaregistrovaný. Bezprostředně po zaregistrování je obchod za oba účastníky obchodu, členy burzy, nahlášen ČNB. Blokové obchody členů burzy s nečleny Na jedné straně obchodu stojí člen burzy (vkládá instrukci na vlastní účet nebo pro svého zákazníka) a jako jeho protistrana obchodu vystupuje nečlen burzy. Člen burzy zaregistruje instrukci k obchodu (ze svého pohledu), přičemž jako protistranu uvede daného nečlena a custodiena, který za nečlena obchod vypořádá. Systém neprodleně automaticky vygeneruje protiinstrukci a informaci custodienovi, který musí doplnit odpovídající údaje pro potřeby vypořádání. Obchod je zaregistrován v databázi blokových obchodů v AOS a je zveřejněn. Bezprostředně po zaregistrování je obchod za člena burzy nahlášen ČNB, protistrana obchodu nečlen, si musí hlášení zajistit sama Obchody s účasti specialisty Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování ve SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen pro obchodování s investičními 32

33 certifikáty a warranty. Obchodování je založeno na principu stanovování cen nabídky a poptávky (kotací) jedním specialistou, jehož úkolem je udržovat dostatečnou likviditu na jemu přiděleném investičním instrumentu. Činnost specialisty může vykonávat pouze člen burzy, a to na základě uzavřené smlouvy s burzou. Obchodování za účasti specialisty probíhá obdobně jako obchodování ve SPAD, tzn. ve dvou fázích: - otevřené specialista má povinnost udržovat kotaci a uzavírat obchody. Obchody je možné uzavírat v povoleném pásmu vymezeném kotací specialisty rozšířenou o ± 0,5 %. - uzavřené specialista nemá povinnost udržovat kotaci. Obchody je možné realizovat v povoleném pásmu vymezeném poslední kotací specialisty v otevřené fázi rozšířenou o ± 5 %. Způsob obchodování investičních certifikátů a warrantů: - Investiční certifikáty a warranty jsou přijímány a obchodovány na oficiálním volném trhu burzy. - Pro obchodování je technicky využit systém SPAD za účasti jednoho specialisty, který má povinnost udržovat po celou dobu obchodování kotaci na nákup a na prodej přiděleného investičního instrumentu. - Obchody uzavřené s investičními certifikáty a warranty jsou považovány za burzovní obchody. - Obchodovatelnou měnou je CZK. - Na uzavřené obchody s investičními certifikáty se vztahují záruky Garančního fondu burzy. - Evidenci majitelů investičních certifikátů a warrantů vede Univyc. - Vypořádání obchodů probíhá v termínu T+1 až T+15, standardní termín vypořádání je T Futures obchody Na trh s futures mohou vstoupit pouze oprávnění členové burzy, kteří splní burzou a právními předpisy stanovené předpoklady pro obchodování derivátů. Obchodování je založeno na činnosti tvůrců trhu, kteří mají povinnost udržovat nabídku a poptávku pro všechny futures série, pro které tuto činnost vykonávají. Obchodování futures, stejně jako obchodování ve SPAD, probíhá ve dvou fázích: -otevřené tvůrci trhu mají povinnost udržovat kotace a uzavírat obchody. Obchody je možné uzavírat pouze v povoleném pásmu vymezeném nejlepší kotací rozšířenou o ± 0,5 %. -uzavřené tvůrci trhu nemají povinnost stanovovat kotace. Obchody je možné realizovat v pásmu vymezeném nejlepší kotací platnou k ukončení otevřené fázi a rozšířenou o ± 5 %. Principy obchodování futures kontraktů: - Futures jsou obchodovány na regulovaném speciálním trhu. 33

34 - Pro obchodování je technicky využito prostředí systému SPAD. - Obchodování probíhá za účasti tvůrců trhu, kteří mají povinnost udržovat nabídku a poptávku. - Obchody s futures jsou burzovními obchody. - Na obchody s futures se vztahují záruky Garančního fondu burzy. - Evidenci jednotlivých pozic účastníků obchodování provádí Univyc. - Vypořádání probíhá v termínu T Subsystém vypořádání burzovních obchodů Vypořádání burzovních obchodů na BCPP zabezpečuje její dceřina společnost UNIVYC a. s. (neboli UNIverzální Vypořádací Centrum), která jako třetí strana zadává příkazy jak v převodu peněžních prostředků na účtech členů burzy v clearingovém centru České národní banky, tak i regiistraci změn majitelů zaknihovaných cenných papírů vedených ve Středisku cenných papírů. Vypořádání se řídí zásadou dodání cenných papírů proti jejich zaplacení v účetní den, uvedený v Časovém harmonogramu vypořádání. Jedná se o proces, který je zahájen okamžikem předání příkazů k převodům cenných papírů a je ukončen předáním potvrzení o provedení zúčtování, přičemž konkrétní délka vypořádání závisí na formě burzovního obchodu. Pokud by došlo k situaci, že některý ze členů burzy by nebyl schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z jím uzavřených burzovních obchodů, je povinen se pořídit zvláštnímu režimu řízenému UNIVYC. Ten také zajišťuje správu Garančního fondu burzy Subsystém informační Subsystém informační je na BCPP napojen, stejně jako předchozí dva subsystémy, na automatizovaný obchodní systém. To umožňuje distribuovat členům burzy informace ihned po jejich vzniku, což se týká jak informací přenášených v průběhu obchodování, tak i informací o závěrečných výsledcích příslušného burzovního dne Kurzovní lístek BCPP U akciových titulů jsou v rámci závěrečných výsledků publikovány především následující informace: ISIN Je uváděn u každé akcie, a to iv jednotlivých tabulkových přehledech týkajících se obchodování v jednotlivých segmentech trhu. Název cenného papíru Jedná se o název příslušné akciové společnosti. Kurz Je uváděn v korunách, přičemž je uveden jak kurz aktuální, tak kurz předchozího dne. Zároveň je uvedena i jeho procentní změna. Pokud je akcie obhchodována v segmentu SPAD nebo v kontinuálním režimu, jsou uváděny i kurzy: otevírací, nejvýšší denní, nejnižší denní a uzavírací. U každé akcie je zároveň připojen i maximální a minimální kurz příslušné akcie v posledním roce, neboli v posledních 365 dnech. Objem obchodu Jedná se o vyjádření velikosti obchodů uzavřených s příslušnou akcií za celý burzovní den, a to jak v kusech zobchodovaných akcií, tak i v tisících korun. 34

35 Kód Praktický význam má pouze v tom, že poskytuje informaci o průběhu aukce. Vzhledem ke skutečnosti, že u většiny významnějších akcií následuje po zahájení obchodování formou otevřené aukce ihned kontinuální režim, nemá zveřejňování kódu pro většinu zejména větších investorů prakticky žádný význam. Určitý význam má jen pro ty investory, kteří neobchodují on-line a ani nejsou v úzkém kontaktu se svým obchodníkem s cennými papíry. Ti si mohou z kurzovních výsledků s jeho pomocí vypočíst, zda byly jejich objednávky v aukci uspokojeny, nebo případně s jakým krácením. Míra alokace Je uváděna v procentech a její praktický význam odvisí od souvisejících kódů. Avšak ze stejných důvodů, jako bylo již uvedeno u kódu, je dnes i její význam v kurzovním lístku již pouze symbolický. Velikost lotu Jedná se o množstevní jednotky, se kterými se dá obchodovat v segmentech SPAD a kontinuálního režimu. Význam této informace je zřejmý, přesto je nutno zdůraznit, že velikosti lotů je potřeba věnovat pozornost buď tehdy, když chce investor zobchodovat neúplné loty, nebo i v případech, když investorovi hrozí, že mu například po aukci zůstane již pouze neúplný lot, který se od následného obchodování v kontinuálním režimu již nedostane. P/E Hodnota tohoto ukazatele, uváděná v kurzotvorním lístku, bývá mnohdy zavádějící. Je tomu tak proto, že v čitateli uváděný kurz akcie je aktuální, ale zisk na akcii po zdanění, uváděný ve jmenovateli, je loňský, počátkem kalendářního roku dokonce předloňský. Dividenda Jedná se o hodnotu dividendy před zdaněním, která připadá na jednu akcii. Aktuálnost tohoto ukazatele je stejná, jako v posledním případě. Kurzovní lístek BCPP zveřejňovaný pro akcie je poměrně sloţitý a je proto dosti obtíţné v něm postihnout jednotlivé vazby. Pokud se jedná o dluhopisové tituly, vyskytují se v jejich kurzovním lístku proti akciím podstatné odlišnosti: Název cenného papíru Jedná se o název emitenta obligace, přičemž pokud se jedná o státní obligaci, je rovněž označena tímto způsobem. Hypoteční zástavní listy mají před názvem eminenta označení (HZL). Pokud se jedná o dluhopisy úročené variabilně, mají za názvem emitenta označení (VAR), lomené opět stejným údajem splatnosti jistiny jako v předchozím případě. Úroková sazba U každého dluhopisu je znovu zvášť uvedena, a to i u dluhopisů s vriabilní úrovou sazbou, u kterých je uvedena sazba aktuální. Datum splatnosti U všech dluhopisů je uveden přesný termín vypršení jejich životnosti, neboli termín výplaty jejich listiny. Datum splatnosti kuponu Jde o uvedení nejbližšího termínu výplaty kuponové platby, čili výplaty naběhlého úroku. Ta probíhá u většiny dluhopisů jedenkrát ročně, přičemž u hypotečních zástavních listů a některých emisí státních obligací se nedaní. Kurz Kurz se udává v procentech nominální hodnoty dluhopisu. Alikvotní úrokový výnos udává aktuální hodnotu naběhlého úroku od doby jeho poslední výplaty k okamžiku vypořádání obchodu. Hrubý výnos ke dni splatnosti Jedná se o součet běžného a kapitálového výnosu dluhopisu, plynoucího z jeho koupě za uvedený kurz a z držby až do doby jeho splatnosti, bez započítání zdanění. Pokud bude kurz dluhopisu výšší než 100% jeho nominální hodnoty, bude hodnota tohoto ukazatele nižší než z něj plynoucí nezdaněný úrok a naopak. Pokud je příslušný dluhopis úročen variabilní sazbou, hodnota tohoto ukazatele se neuvádí. 35

36 Burzovní indexy V České republice, stejně jako i v jiných zemích, existuje celá řada indexů kapitálového trhu, z níchž nejsledovanější jsou burzovní indexy. Pražská burza vyhlašuje v současné době celkem přes 20 indexů, z nichž za nejvýznamnější je obecně považován její oficiální souhrný index PX 50 a PX-GLOB. Burzovními indexy se na BCPP zabývá komise pro správu burzovních indexů. Index PX50 Tento index byl zaveden 5. dubna 1994 a jeho výchozí hodnota byla k tomuto datu stanovena na bodů. Index měří změny tržních hodnot portfolia padesáti akcií zařazených do jeho báze a je tvořen pouze vybranými akciemi podniků, tedy nikoli akciemi investičních fondů. Základem pro stanovení hodnoty indexu PX50 je trţní kapitalizace báze, která je součastem tržních kapitalizací padesáti emisí akcií, jež jsou jako bazické emise do báze daného indexu zařazeny. Tržní kapitalizací jednotlivých emisí je vždy součin počtu akcií registrovaných v každé emisi a jejich kurzů platných v okamžiku, k němuž se tržní kapitalizace určuje. Platné počty cenných papírů bazických emisí vycházejí z údajů poskytovaných Střediskem cenných papírů. Globální index PX-GLOB Jedná se o globální cenový index BCPP, obsahující všechny emise akcií a podílových listů, u nichž byl nejpozději v předchozím burzovním dnu stanoven platný kurz. Index je vážen tržní kapitalizací a jeho výpočet je stejný jako u indexu PX50. Výchozí datum, od kterého je počítán bylo stanoveno na , výchozí hodnota činila bodů Subsystém regulace a kontroly Podle zákona O burze cenných papírů má BCPP vlastní orgány, kterými jsou: - Valná hromada - Burzovní komora - Dozorčí rada Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy. Volí a odvolává členy burzovní komory i dozorčí rady, schvaluje burzovní řád a další závazná pravidla burzovních obchodů, druhy odměn i výši odměn za služby poskytované burzou a řád burzovního rozhodčího soudu. Dále plní i ostatní funkce valné hromady akciové společnosti. Na základě stanov též schvaluje i burzovní řád a burzovní pravidla. Burzovní komora je statutárním orgánem burzy, přičemž její jednotliví členové jsou voleni valnou hromadou. Posláním burzovní komory je podle zákona řada metodických i kontrolních činnosti, které jsou podrobně rozpracovány v burzovním řadu a burzovních pravidlech. Burzovní komora také jmenuje a odvolává generálního tajemníka burzy (který je zaměstnancem burzy a řídí činnost jejího aparátu) a burzovní dohadce, volí i odvolává předsedu a místopředsedu burzovní komory. V její pravomoci je i zřizování burzovních výborů. Dozorčí rada plní standartní ustanovení uvedená ve stanovách burzy, avšak do její kompetence nespadá kontrola jednotlivých burzovních obchodů. 36

37 Mezi burzovní orgáány patří i burzovní rozhodčí soud, jehož činnost spočívá v rozhodování sporů z burzovních obchodů a různé druhy burzovních výborů zřízené burzovní komorou. Zákon o burze cenných papírů vytváří legislativní rámec pro vytvoření stanov BCPP, burzovního řádu a pravidel obchodování, jakož i dalších právních předpisů, na základě kterých BCPP funguje: - Stanovy akciové společnosti BCPP upravují její ualožení, obchodní jméno, předmět činnosti, práva a povinnosti akcionářů, výši základního jmění, organizaci a hospodaření. - Burzovní řád upravuje zásady a nejdůležitější podmínky organizace burzovního trhu, členství burze, kotace cenných papírů, burzovních poplatků, ochrany investorů a sankčních pravomocí burzovních orgánů. - Pravidla obchodování pak upravují zásady a základní podmínky obchodování na BCPP, zejména druhy burzovních obchodů, způsoby obchodování, způsoby vypořádání uzavřených obchodů a řadu dalších, s obchodováním souvisejících otázek. Činnost burzy podléhá státnímu dozoru. Ten vykonává Česká národní banka prostřednictvím burzovního komisaře, případně jeho zástupce. Burzovní komisař má řadu kontrolních pravomocí prakticky v celém rozsahu působení burzy. V případě závažných porušení právních předpisů má burzovní komisář navrhnout ČNB odejmout burzovní komoře její oprávnění, a jmenovat svého zmocněnce, který by řídil burzu až do doby, než bude valnou hromadou zvolema nová burzovní komora. Proti tomuto rozhodnutí je možné odvolání pouze k Vrchnímu soudu. 3.4.Obchodování prostřednictvím RM-Systému RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou na burze jsou akcie Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia, Microsoft a další, obchodované v českých korunách, a rovněž nepákové certifikáty. Česká burza RM-SYSTÉM je zaměřená především na drobné a střední investory, kteří mají zájem o investování na kapitálovém trhu. Velmi snadno získá přístup na trh rovněž institucionální klient. Od 24.května 1993, kdy bylo zahájeno pravidelné obchodování, využilo služeb společnosti více než 3 miliony zákazníků. Mezi největší výhody obchodování na české burze RM-S patří široká nabídka akciových titulů a certifikátů obchodovaných v českých korunách, on-line vypořádání cenných papírů, nejdelší doba obchodování v České republice, možnost obchodovat pokyny EasyClick a Stoploss Pokyn EasyClick Pokyn EasyClick je snadný způsob nákupu nebo prodeje vybrané skupiny elitních akcií nebo certifikátů na české burze RM-S. Nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Velikost lotů je nastavena tak, aby byla dostupná pro menší a střední investice individuálních investorů. Nákupy a prodeje akcií zadáte pokynem EasyClick velmi jednoduše v pouhých třech krocích: 37

38 Výběr akcie: V prvním kroku si vyberete z nabídky elitních akcií nebo certifikátů, jejichž přehled naleznete na stránce EasyClick on-line. Počet akcií: Zvolíte si počet akcií tak, aby se rovnal násobku lotu. Velikost lotu naleznete na stránce detailu jednotlivých akcií nebo certifikátů, kterou otevřete kliknutím na název akcie nebo certifikátu. Cena akcie: Zadáte Vámi požadovanou přípustnou kupní (maximální) nebo prodejní (minimální) cenu akcií. Pokyn EasyClick není možné podat bez zadání přípustné (limitní) ceny. Téměř všechny akcie a certifikáty v segmentu EasyClick jsou velmi likvidní a je možné je vždy prodat nebo nakoupit. Garance likvidity je založena na působení tvůrců trhu, tzv. market makerů. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů má garanci likvidity ze strany tvůrců trhu zajištěnu smluvně. Pokynem EasyClick můžete snadno nakupovat nebo prodávat akcie různými způsoby, a to zejména prostřednictvím internetové aplikace e-broker, osobně na pobočkách obchodníků s cennými papíry nebo telefonicky. Obchodníci s cennými papíry umožňují prostřednictvím EasyClick obchodovat rovněž s využitím marginu (úvěru na cenné papíry). Pokyny EasyClick se párují nejen s ostatními pokyny EasyClick, ale i se standardními aukčními pokyny. Základní dispozicí je limitní cena, kterou zadáte přípustnou kupní nebo prodejní cenu. Bez zadání limitní ceny pokyn získá vlastnost uspokoj nebo zruš. Další volitelnou možností je vlastnost VNN (Vše nebo nic), kterou se změní chování pokynu tak, aby se realizoval celý najednou bez možnosti částečné realizace. Nebude-li standardní pokyn s dispozicí VNN v celém rozsahu ihned realizován, je okamžitě zrušen. Platnost pokynu na české burze je možné stanovit na 1, 15, nebo 90 kalendářních dní. Případné zkrácení doby platnosti je možné uskutečnit zrušením pokynu. Tímto způsobem lze u některých obchodníků s cennými papíry nastavit platnost pokynu v rozsahu jeden až devadesát dní. Základní pokyn EasyClick se může zobchodovat zcela anebo částečně v několika obchodních generacích Pokyn Stoploss RM-SYSTÉM jako jediná burza v Česku nabízí pokyn typu Stoploss přímo na úrovni burzy. Informace o Stop ceně jsou vedeny přímo v obchodním systému burzy. Nejen obchodníci s cennými papíry, ale zejména jejich klienti získávají možnost nejrychlejší reakce na cenový vývoj akcií. Princip Stop Loss: U aukčního pokynu nastavíte nejen limitní cenu, ale také Stop cenu. Takový pokyn se zadanou Stop cenou není zpočátku aktivní. Aktivuje se v době, kdy na burze dojde k dosažení zadané Stop ceny. Kupní pokyn se aktivuje automaticky až v době, kdy na burze RM-S dojde k obchodu za cenu vyšší nebo rovnu Vámi zadané Stop ceně. V případě, že s daným cenným papírem neproběhne během dne žádný obchod, kontroluje se zadaná cena stoplossu navíc se závěrečným kurzem akcie na burze RM-SYSTÉM. Limitní cena u kupního Stoploss musí být vyšší nebo rovna Stop ceně. 38

39 U prodejního pokynu je to opačně. Aktivuje se až když dojde k obchodu za cenu nižší nebo rovnu zadané Stop ceně. Rovněž se zde kontroluje závěrečný kurz akcie. Limitní cena u prodejního Stoploss musí být nižší nebo rovna Stop ceně. Výhody Stoploss: Nejrychlejší možná reakce na prudký růstový nebo klesající trend. Možnost snížení rizika uzavřením investice při dosažení přípustné ztráty. Pokyn je utajen ostatním investorům do splnění podmínky Stop ceny Vypořadácí středisko SVYT RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. poskytuje na základě licence udělené Českou národní bankou speciální služby jako vypořádací středisko. Služby vypořádacího střediska, tj. Systému Vypořádání Transakcí - SVYT, poskytuje česká burza RM-S výhradně obchodníkům s cennými papíry, kteří se stanou členy vypořádacího střediska. Členové SVYT mohou služby vypořádacího střediska využívat samozřejmě také pro své klienty. Poskytované služby k vypořádání RM-S rozdělil do etap. 1. Vypořádání všech obchodů, které nebyly vloženy do obchodního systému RM-S 2. Vypořádání custody převodů 3. Vypořádání technických převodů 4. Vypořádání půjček cenných papírů, které nelze provést prostřednictvím obchodního systému RM-S. 5. Buy-sell a sell-buy operace 6. Repo operace a reverzní repo operace. Index burzy RM-S: RM-S zveřejńuje svůj vlastní index burzy PK30, který odráží vývoj třiceti hlavních titulů, které se na burze RM-S obchodují. Jedná se o index publikovaný od roku Obchodování na OTC-trzích OTC trh (over the counter market) je místo, na kterém dochází k dvoustranným dohodám mezi prodávajícím a kupujícím, takže podmínky obchodu nejsou standardizovány, tak jako je tomu na organizovaných trzích (např. burze). Tyto trhy tak nabízí možnost individuálních podmínek obchodu. Důvodem je neexistence regulace, která pro obchodování snižuje možnosti smluvní volnosti pro vyjednávání mezi účastníky trhu. Přání klientů jsou různá, někteří chtějí obchodovat i s jinými parametry obchodování, než jsou na regulovaných trzích k dispozici. Proto obchodníci svou pozornost soustředí právě na OTC trhy, kde mohou realizovat různé, jejich klienty požadované obchody (např. akcie méně likvidních emisí, futures, opce a jiné finanční deriváty). V současnosti v České republice působí řada licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří dokáží realizovat obchody podle požadavků klienta. Mezi významné mimoburzovní hráče patří např. Patria Finance. 39

40 4. Obchodování s akcií modelový příklad Ke správné investici do daného aktiva je potřeba nejdříve provést analýzu, ze které teprve vyplyne obchodní rozhodnutí. Musíte se rozhodnout nejen, jestli do daného trhu vstoupit, ale také kdy vystoupit a jak velkou částku z celkového kapitálu zvolit pro daný (ať spekulativní či investiční) záměr. Ke správnému rozhodnutí by měla dopomoci buď fundamentální, nebo technická analýza. Dále pak analýza psychologická, která se často uvádí jako součást analýzy technické. Dá se říci, že mezi tábory příznivců těchto analýz panuje odvěká nevraživost a příznivci analýzy jedné popírají funkčnost té druhé. Nicméně i přes tyto překážky existují i různé kombinace těchto analýz. Kromě fundamentální, technické analýzy a psychologické, které vám představím, existuje i intuitivní analýza, ale ta je v amatérském podání velice podobná ruletě v casinu a šance na profit jsou podobné. V této analýze lidé reagují na tipy z médií, od brokerů nebo od známých a sami nevědí, proč nakupují nebo prodávají. I přesto, že intuitivní analýza je zdaleka nejjistější cestou k vymazání účtu malých investorů, patří k nejpoužívanějším způsobům nákupu a prodeje akcií veřejností. Malí investoři jsou velmi lehce zranitelní díky všelijakým nesmyslným doporučením, nápadům a článkům z novin, které mají malým investorům pomáhat, ale ve skutečnosti se z nich dozvíte pouze osobní názory lidí, kteří umí lépe mluvit než obchodovat. Všechny obrovské banky a chytří obchodníci už na zprávy, které se objeví v novinách jako novinka, dávno reagovali a vše už je v ceně akcií dlouho zahrnuto. Pokud vám tedy někdo dá nějaký tip na koupi nebo prodej akcií, vždy se přesvědčte o skutečné ceně akcie na trhu pomocí grafu Technická analýza graf je nejsilnější nástroj Lidé praktikují technickou analýzu k prodeji a nákupu prakticky všeho co se dá vyjádřit pomocí grafu. Mnoho obchodníků na světě díky využití technické analýzy neskutečně zbohatlo. Příkladů je mnoho, Larry Williams, Linda Raschke, W. D. Gann, Jesse Livermore nebo Tony Oz, v současnosti jeden z nejznámějších krátkodobých obchodníků světa. Tony používá ke svému obchodování pouhé základy technické analýzy a jeho knihy, dokladující jeho několika set procentní roční výnosy se staly absolutním bestsellerem obchodního světa. Technická analýza se zabývá studiem nabídky a poptávky po akciích a využívá k tomu cenu akcií a objem obchodů. Je postavena na základě historického opakování cen, které se s velkou pravděpodobností opakují i v budoucnosti. To znamená, že si lidé pamatují to, co se na trhu stalo před časem, a využívají toho k nákupu a prodeji akcií v budoucnu. Největším důvodem, proč je technická analýza tak úspěšná mezi nejlepšími obchodníky světa, je fakt, že všechny informace o společnostech, které ovlivňují ceny akcií se vždy na grafu objeví dříve, než veřejnost zareaguje. To v praxi znamená, že např. pokud někdo pracuje v managementu nějaké společnosti a ví, že za minulé čtvrtletí vykáží 3x větší zisk, než se všeobecně očekává, řekne všem známým, aby si koupili akcie dříve, než se to dozví veřejnost. Obchodování tímto stylem je trestné, nicméně hojně využívané (anglicky tuto metodu nazýváme insider trading). Pokud sledujete technický graf dané společnosti, rozpoznáte insider trading také, aniž byste dělali něco protiprávního. Této informace pak můžete s úspěchem využít dříve, než se zpráva roznese na veřejnosti. Každý malý obchodník očekávající velké zisky z obchodování na finančních trzích musí technické analýze rozumět a používat ji. I když k nejziskovějšímu obchodování je dobré využít kombinaci obou známých analýz. Bez fundamentální analýzy je ziskové obchodování možné, bez technické velmi těžko. Já osobně bych nikdy neobchodoval s akciemi, opcemi nebo komoditami bez důkladného zkontrolování grafu, popř. bez dokonale otestovaného obchodního systému, založeného na technické analýze. 40

41 Technická analýza předpokládá, že kursy akcií se pohybují v trendech (býčí a medvědí) nebo jdou bokem - sideways market. Předmětem této analýzy jsou graficky znázorněné časové řady tržních cen, objemů obchodů a různých indexů. Technický analytik se pokouší rozpoznat v pohybu kursu například určitý tvar (formaci), která v minulosti měla větší pravděpodobnost určitého následného vývoje ceny a podle toho časuje nákup a prodej cenného papíru. K tomu používá jednak grafické metody (linie podpory a odporu, technické vzory - prapory, klíny atd.) a technické indikátory (např. klouzavé průměry, oscilátory apod.). Metod technické analýzy je mnoho, ale všechny se odvíjejí od pěti základních principů: Kurzy akcií jsou určovány pouze nabídkou a poptávkou Nabídka a poptávka je ovlivňována racionálními i iracionálními činiteli Kurzy akcií mají tendenci pohybovat se v trendech po významné časové úseky Změny v trendech jsou způsobovány posuny poptávky a nabídky a lze je včas identifikovat studiem historických cen a objemu obchodů Mnoho grafických formací v grafech a diagramech má tendenci se opakovat, což umožňuje prognózovat budoucí vývoj kurzů akcií Mnoţství rozličných metod se dá shrnout do tří základních skupin: Vyhodnocování trendů - zakladatel této teorie je americký podnikatel Charles H. Dow, který tvrdil, že většina akcií se chová na trzích podobným způsobem, zatímco velmi málo akcií vykazuje jiné chování. Rozlišoval tři druhy trendů: Primární trend (Primary Trend) - rozsáhlé vzestupné či sestupné trendy trvající několik let Sekundární trend (Secondary Trend) - méně významné kolísání trvající několik měsíců Terciální trend (Minor Trend) - nevýznamné fluktuace trvající několik dní, maximálně týdnů Trend se skládá ze čtyř základních fází: Klesající fáze (Bear Market - medvědí trh - Downtrend) Postranní fáze akumulační (side ways - accumulation ) Růstová fáze (Bull Market - býčí trh - Uptrend) Postranní fáze distribuční (sideways distribution) Ukázky grafů z cen zlata ke konci roku 2008 najdeme v příloze pod číslem 6, 7, 8, jsou to tři různé druhy grafů, které se používají při zkoumání technické analýzy. Zkoumání grafů pomocí linií a formací - podle této metody je možné vyvodit, jestli kurz akcie bude pokračovat v trendu (trojúhelníky a klíny), nebo zda jej přeruší (vlajky a prapory) či změní (hlava-ramena). Zkoumání klouzavých průměrů a indikátorů snahou této metody je získat informace o situaci na trhu, rozhodovací signály pro nákup či prodej apod. Tyto signály mají upozornit na situaci, kdy je trh nasycen a lze očekávat brzký pokles, nebo naopak, kdy je trh nenasycen 41

42 a lze očekávat oživení na trhu spojené s růstem kurzů. Používané indikátory jsou např. momentum, index relativní síly, linie růstu a poklesu (AD-Linie), míra změny a další. Je známou teorií, že TA funguje právě kvůli jejímu využívání obrovským množstvím obchodníků. Profesionální futures obchodníci používají ve svém obchodování v podstatě výhradně technickou analýzu, resp. jejich obchodní metody vycházejí v drtivé většině z TA či z nějaké její součásti ( Pivot pointy, S/R levely, Fibonacci levely apod.). Nejpouţívanější a nejzákladnější součásti TA jsou : Cenové technické patterny Support / Rezist úrovně Trend linie Klouzavé průměry Objemy obchodů Další používané součásti jsou technické indikátory - momentové, trendové a oscilátory Fundamentární analýza Fundamentální analýza trhu je nejstarší metoda při výběru akcií, komodit, měn nebo tržních indexů. Finanční experti a analytici tuto analýzu používají na ohodnocování společností na základě různých vnějších i vnitropodnikových vlivů, výdělků, hmotného a nehmotného majetku, množství volných peněz, hospodaření, a mnoha jiných kriterií. Po důkladné analýze těchto bodů analytici odhadnou cenu akcie, která odpovídá jejím průzkumům. Tato analýza se tedy snaží identifikovat vnitřní hodnotu (fair-value) a tím najít podhodnocené nebo naopak nadhodnocené investiční instrumenty. Využívá k tomu mnoho indikátorů a ukazatelů. Základní ukazatele podle zdrojových dat jsou rozdělovány na předstihové, současné a zaostávající. Postup fundamentální analýzy lze rozdělit do třech úrovní: Globální analýza (makroekonomická) Zkoumá zejména celkovou hospodářskou situaci národní, ale i světové ekonomiky. Cílem globální analýzy je tedy správně analyzovat makroekonomické ukazatele a podle toho odhadnout pravděpodobný pohyb cen či kurzů. Nejdůleţitější makroekonomické ukazatele, kterým se globální analýza věnuje, jsou: Reálný výstup ekonomiky Zdanění Deficit státního rozpočtu Peněžní nabídka Úrokové sazby Inflace Mezinárodní pohyb kapitálu Vývoj na světových akciových trzích Likvidita Ochrana vnějších investorů Ekonomické a politické šoky 42

43 Na úrovni této analýzy je nutné klást důraz i na důsledky politických, přírodních a spekulativních vlivů. Odvětvová analýza Zkoumá vývoj v jednotlivých odvětvích a analyzuje jejich rozdílné charakteristiky. U každého odvětví se zjišťuje zejména nákladová stránka výroby, míra zisku, exportní schopnosti, inovační a technologická očekávání a jejich vliv na akciové kurzy. Jednotlivá odvětví rozlišujeme podle toho, jak reagují na změnu produktu a agregátní poptávky: Cyklická odvětví je zde vysoká korelace odvětví s ekonomickým cyklem. Příkladem může být automobilový průmysl. Neutrální odvětví - kurzy akcií nereagují na hospodářský cyklus, protože poptávka po produktech odvětví je relativně stabilní. Jako příklad lze uvést potravinářský průmysl. Anticyklická odvětví - kurzy akcií se pohybují inverzně s hospodářským cyklem. Zhoršení ekonomické situace vede k přesunu poptávky od nákladnějších a kvalitnějších produktů k produktům jednodušším a podřadnějším. Příkladem mohou být televizní společnosti. Individuální fundamentální analýza společnosti Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Tato analýza se skládá ze dvou postupných kroků. Nejprve se za použití finančních analýz snaží zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti a pak tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu) nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model, bilanční model). Jedna z často používaných metod je užitečnost likvidační hodnoty. Likvidační hodnota je množství peněz, které zůstane firmě i po ukončení podnikání, prodeji všech svých aktiv, vypořádání všech svých závazků a rozdělení zbytku peněz mezi akcionáře. Likvidační hodnotu na akcii lze charakterizovat jako spodní hranici tržní ceny akcie a v případě poklesu pod tuto hodnotu dochází k pokusům o převzetí firmy za účelem její likvidace, což přinese spekulantovi zisk. Nepostačuje se však řídit pouze jedním ukazatelem, ale je potřeba mít sestavený obchodní systém různých ukazatelů, které vypovídají o celkovém zdraví dané společnosti. Fundamentální analýza trhu je velice prospěšná k určení správné ceny akcie, nebere však v potaz lidský faktor, který je hybnou silou všech finančních trhů. Cena akcie pravděpodobně někdy v budoucnu dosáhne předpokládané ceny, ale nikdo na světě vám neřekne za jak dlouho. Mohou to být dny, týdny, měsíce nebo i roky a záleží pouze na obchodníkovi, zdali je ochoten na návratnost své investice tak dlouhou dobu čekat. Na světě je opravdu málo úspěšných obchodníků, kteří budou ztrácet peníze mnohaletým čekáním na to, až se cena akcie dostane na správnou cenu. 43

44 Velkým problémem pro obchodníky v ČR, kteří by chtěli využívat fundamentální analýzu k obchodování na zahraničních trzích, je nedostatek rychlých a kvalitních informací. Jediný, kdo vám zde podá nějaké zajímavé informace o akciích nebo komoditách v zahraničí, jsou brokerské domy. Jestli jsou tyto informace dobré nebo špatné, to nechám na vás, nicméně pro vás je důležité, abyste dané informace dokázali dále využít k vydělání peněz. Filozofie profesionálního obchodování na burze je nekupovat nebo neprodávat něco, protože nám to někdo řekl. Někteří úspěšní obchodníci ve světě využívají fundamentální zprávy od brokerů, ale jenom jako informaci, ne doporučení k nákupu nebo prodeji. S pomocí fundamentální analýzy se investoři snaží logicky vysvětlit, proč je cena příslušné akcie nebo komodity taková jaká je a většina doporučení od brokerů, jaké akcie kupovat nebo prodávat je stavěna na průzkumu finančního stavu společnosti. Paradoxem je, že doporučení od brokerů vám může peníze stejně dobře vydělat, jako ztratit. Pokud si myslíte, že to není pravda, kontaktujte 2-3 velké brokery a projevte zájem o jejich denní y, kde doporučují jaké akcie kupovat a jaké prodávat. Sledujte poté tyto doporučení po dobu dvou měsíců, s kontrolou cen a možná budete překvapeni, kolik by vám tyto doporučení přinesly peněz. Pamatujte, brokera zajímají především vaše poplatky za uskutečněné obchody a ne jejich úspěšnost. Brokeři dávají lidem to, co chtějí slyšet a ne to, co potřebují vědět k úspěšnému obchodování. Mnoho lidí od brokera očekává, že jim poradí, které akcie vydělají milión, protože broker je přeci odborník. Pravdou je, že mnoho brokerů si často není jistých o vhodnosti obchodu, který vám doporučují Psychologická analýza vliv má i reakce davu Psychologická analýza je založena na předpokladu, že na kurzy akcií mají zejména v krátkodobém časovém horizontu velký vliv psychologické reakce investorů. Zakládá si totiž na předpokladu, že v ekonomii se nedá vše spočítat a reakce lidí nejsou založeny na racionálních úvahách. Předmětem zkoumání tedy není kurs samotný, ale snaha odhalovat změny v psychologickém chování investorů. Chování a náladu investorů měří takové indikátory jako např. Put/Call Ratio, Bull% / Bear %, VIX, Bullish % a další. Nazýváme je Sentiment indikátory. V obchodním systému je možné použít Sentiment indikátory ke zjištění nálady investorů a hlídat tak především extrémní hodnoty optimismu či pesimismu, a to jak v krátkém tak i ve středním horizontu Modelový příklad obchodování s akcií Pro svůj modelový příklad obchodování jsem si zvolil Technickou anlýzu a berem v úvahu to, že mám na svém kontě 2 miliony korun, který bych rád efektivně investoval. Rozhodl jsem se pro společnost Patria, která umožňuje on-line obchodování s cennými papíry. Zde jsem si založil účet a byl mi přidělen broker, který bude realizovat mé pokyny, které mu zadám. Celý rok 2009 jsem sledoval kurzy akcií a snažil jsem se najít akcií, která nejvíce propadla a podle technické analýzy by měl její kurz v budoucnu stoupat na horu. Z mých sledování kurzy akcií společnosti ČEZ viz graf příloha č.9, k šli rapidně dolů. Měli tedy klesající (medvědí) fázi. V tomto období cena za 1 akcii činila 844 korun. Nevahal jsem a dal jsem pokyn svému brokerovi aby koupil akcie společnosti za všechné mé peníze. Investice proběhlá úspěšně a získal jsem 2369 kusů akcií v hodnotě Kč. Nezbývalo mi tedy nic než čekat a věřit v to, že jsem si zvoli správnou analýzu k mé investici, která jak již víme říká, o opakování historii a každý pokles kurzů vyvolá následný růst. Rozhodl jsem si tedy počkat a v případě růstu kurzů své akcie prodat. Každý den jsem sledoval kurz akcií ČEZ, 44

45 který podle méch předpokladu měl stoupat vzhůru. To však nebyla pravda a kurz akcií během 5 dní se postupně propadal viz graf. Příloha č.10. Kurz za 1 akcii pokles na 818,7 Kč a mé investice se nezdáli být tak výnosné jak jsem očekaval. Zachoval jsem však chladnou hlavu a trpělive čekal co bude dál. Během dalších dní mé očekávání se naplnilo a kurzy začaly pomalu stoupat. Jak je vidět z grafu příloha č.11, rapidní růst zaznamenali akcie společnosti ČEZ od do V tomto období jsem již uvažoval, že akcie prodam. Cena za 1 akcii činila 894 korun, což je o 50 korun větší cena, než jsem je nakupoval. Rozhodl jsem se neprodavát akcie ale ještě počkat, co nám nabídnou kurzy akcií v dalších dnech. V nasledujících dench kurzy akcií zůstavaly teměř stejný. Jak je vidět na grafu příloha č.12 již, byl zaznamenán lehký propad kurzu během jednoho dne. Stále jsem tedy vyčkával a rozhodl jsem se, že v případě dalšího růstu své akcie prodam. Čekal jsem tedy až do kdy během jednoho dne kurzy akcií vyšplhaly znovu rapidně nahoru. Kurz jedné akcie dnem činil 919 korun za kus. Rozhodl jsem se tedy dále nečekat a prodat své akcie. Dal jsem příkaz k prodeji svému brokeru a on mých 2369 akcií prodal za kurz 919 korun. Výsledna cenna činila Kč. Když tuto částku odečteme od mých inkasovaných Kč, výchází nám hrubý zisk Kč. Z této částky si společnost Patria podle smlouvy bere 7%, a čili částku Kč. Jelikož jsem fyzická osoba (nepodnikatel) musel jsem ještě z této částky zaplatit daň, která činí 15 % z výnosové částky, podle Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Částka, kterou jsem odevzdal státu tedy činí Kč. Po odečtení všech sum, které jsem zaplatil mi vyšlo korun, jako čistý zisk. Takže ke své spokjenosti můžu říci, že jsem investoval patřičně dobře. 45

46 Závěr a doporučení: Důvodem, který rozhodl pro výběr tohoto téma bakalářské práce byl ten, že od dětských let jsem chtěl obchodovat s cennými papíry. S postupem času jsem však od tohoto cíle ustoupil. Práce člověka tohoto typu je velice kolísavá a také psychicky náročná. Každý den se pohybujete v určitém stresu, který můžeme nazvat jako koloběh peněz. Sledujete čísla a postupně zjišťujete zda jste investoval dobře či nikoliv. Jeden den můžete vydělat mnoho peněz a další den to může být zase naopak. V určitém smyslu žijete život jak na houpačce, doufajíc v to, že další investice bude úspěšná. V tomto sledování číselných řad a rychlém způsobu rozhodování se může také stát, že budete mít určité následky, které s sebou ponesete po zbytek života. Proto obdivuji osoby, které takto obchodují na trzích s cennými papíry a jsou skutečně úspěšní. Podle mého názoru se v této sféře mohou pohybovat jen velice psychicky odolní lidé. Tito lidé by měli být odolní vůčí rizikům, které nese obchodování s cennými papíry. Nebojí se investovat a vyčkávat na pohyb kurzů, až do chvíle kdy jim přinesou výnos, a jsou tedy úspěšní. Je zde brán v potaz faktor rychlého rozhodování, které jim přináší obrovské množství peněz. Tato bakalářská práce byla pro mě velkým přínosem. Prostudoval jsem uvedené materiály a snažil jsem se vám přiblížit cenné papíry a obchodování s nimi. Zabýval jsem se cennými papíry od jejich vzniku až do současnosti. Má snaha vedla k podrobnému popisu náležitosti vybraných druhů cenných papírů a následně jejich charakteristikou. Jako vybrané cenné papíry jsem zvolil akcie a dluhopisy. Podle mého názoru patří tyto cenné papíry mezi standartní nástroje, do kterých může investor vložit své volné finanční prostředky. Dalším cílem mé práce byl popis kapitálového trhu v České republice, jak vznikal a jaké obchody jsou zde spojeny s cennými papíry. Popsal jsem obchodování na významných trzích České republiky, kterými jsou Burza cenných papírů Praha, a. s., a také RM-Systém pražská burza cenných papírů, který v minulosti sloužil jako organizátor mimoburzovního trhu. V poslední kapitole mé práce jsem se zabýval akciovými analýzami. Klíč k úspěšnému obchodování na akciovém trhu je velmi jasný a jednoduchý: ve správný okamžik akcie levně koupit a ve správný okamžik je draze se ziskem prodat. Problémem je, že kdy nastane ten správný okamžik, nikdo jistě neví. Proto vznikly akciové analýzy, které se na základě různých faktorů snaží nalézt ty, které tržní cenu akcií nějakým způsobem ovlivňují.analýza vývoje akcií je důležitá pro pochopení a prognózy vývoje hospodářského produktu. Hlavní impuls pro změny akciových kurzů je vlastní zisk. Lze říci, že se vznikem trhů s cennými papíry vznikly i první snahy o predikci budoucího vývoje kurzů. K rozmachu analytických metod došlo zejména po II.světové válce. To sebou přineslo i novou specializovanou profesi - akciový analytik. V bankách vznikly specializovaná oddělení pro analýzu cenných papírů a byly zakládány specializované analytické společnosti. Na konec bakalářské práce jsem si zvolil roli investora. Zvolil jsem si určitý finanční obnos, vybral jsem si oblíbenou společnost s názvem Patria a založil u ní účet. Byl mi přidělen určitý broker, který měl plnit mé pokyny. Osobně si myslím, že přidělování brokera se odvíjí od toho, kolik peněz pošlete na účet této společnosti. Čím více finančních prostředků budete mít na účtě, tím zkušenější broker vám bude přidělen. S pomocí brokera jsem si tedy zvolil investici do akcií ČEZU. Následný průběh investic je popsán v bakalářské práci. Pevně věřím, že tato práce se Vám čtenářům líbila a přinesla určité informace v oblasti cenných papírů a obchodování s nimi. 46

47 Seznam pouţité literatury a zdrojů MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Praha: nakladatelství Ekopress, ISBN REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Brno 2004: Computer Press nakladatelství, ISBN KOTÁSEK, Josef a kolektiv. Kurs obchodního práva Právo cenných papírů. C. H. Beck nakladatelství, ISBN LANDOROVÁ, Anděla. Cenné papíry a finanční trhy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN VESELÁ, Jitka. Analýza trhu cenných papírů. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN Příspěvky v elktonických monografiích a seriálech

48 Přílohy: Příloha č. 1. Fotka finančního dokumentu dnes zvaného jako akcie. 48

49 Obrázek číslo 2. Fotka finančního instrumentu dnes známeho jako depozitní certifiká 49

50 Obrázek č.3. Fotka cenného papíru, který má povahu jako dnešní dluhopis. 50

51 Příloha č.4 VZOR SMĚNKY VLASTNÍ. Měna:.. Částka: Místo a datum vystavení (měsíc slovy) Za tuto směnku zaplatím.. Údaj splatnosti (měsíc slovy) na řad. (komu).. korun českých (částka slovy) Splatno v (místo placení) u (domicil).. bytem (sídlem). výstavce jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) 51

52 Příloha č. 5 VZOR SMĚNKY CIZÍ. Měna:.. Částka: Místo a datum vystavení (měsíc slovy) Zaplaťte za tuto směnku.. Údaj splatnosti (měsíc slovy) Bez protestu na řad. (komu).. korun českých (částka slovy) Směnečník. Přesná adresa Splatno v (místo placení) u (domicil). výstavce jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) 52

53 Pohyb cen zlata za rok 2008 vyjadřený ve třech různých grafech Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 53

54 Pohyby kurzu akcií ČEZ Příloha č.9 Příloha č.10 54

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách Otázka: Finanční trh a cenné papíry- kapitálový trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Minninka FINANČNÍ TRH trh- místo střetu N a P finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Kapitálový trh a financování akvizice

Kapitálový trh a financování akvizice Kapitálový trh a financování akvizice Petr Vybíral 1 Co všechno je financování Zápůjčka Úvěr Finanční leasing Odložená splatnost Dluhopis Dluhový cenný papír nebo nástroj Emise akcií nebo jiných účastnických

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO143

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

= obchod s cennými,které emitent nově vydal àzískali je první majitelé

= obchod s cennými,které emitent nově vydal àzískali je první majitelé Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burza Předmět: Ekonomie Přidal(a): verunecka21 Finanční trh, cenné papíry a burza 1. členění finančního trhu 2. druhy cenných papírů 3. obligace, členění, výnos 4.

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Finanční trh zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají k těm, kteří ho potřebují.

Finanční trh zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají k těm, kteří ho potřebují. Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burzy Předmět: Ekonomie Přidal(a): raduska12 Členění finančního trhu Finanční trh zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají k těm, kteří ho potřebují. Z hlediska

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1 OBSAH Použité zkratky O autorovi Úvod XV XVII XIX Kapitola 1. Co je cenný papír 1 I. Různá pojetí cenného papíru 1 II. Ekonomický pojem cenného papíru 2 1. Mlčení ekonomické teorie k pojmu cenného papíru

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD.

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. Tyto emisní podmínky č. 001/2017 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů,

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více