MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS"

Transkript

1 MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše, ráj Slunení soustavy, je tak ohrožen a Bauhaus i Bratrstvo varovaly zbytek lidstva. Je jasné, že pokud padne Venuše, Bratrstvo bude významn oslabeno a pak již erné legii v dobytí Slunení soustavy zejm nebude stát nikdo v cest. Pozornost korporací a Kartelu se proto pln obrátila na tuto planetu. Bauhauská obranná flotila zpozorovala pítomnost portálu na ostrov Bell Regio, který se nachází jižn od hlavního kontinentu Ishtar Terra. Bell Regio je džunglový ostrov, kde se rozléhají velmi husté a nepístupné deštné pralesy. A v samotném stedu ostrova se portál nachází, obklopen dmyslným opevnním podobným tomu z Velké bitvy o Mars. Zákopy, píkopy, obranné zdi a minová pole jsou všude kolem, v nkolika adách. Krom nich erná legie využila také pírodní podmínky hustý les, kee, moály a bažiny, eky plné pira, krokodýl a nkterých vtších monster. Navíc, v oblasti se nachází velké množství masožravých kvtin schopných pozít lovka. Dalším nepíjemným faktem je to, že co nevidt zane období monzun a tehdy se bojišt stane ješt nepehlednjším a neprchodnjším. Bauhaus proto doporuil, aby byla útoná akce provedena co nejdíve. Pozemní maršál Friedrich Piquarde se tohoto úkolu zhostil a zaal budovat útonou sílu, která se bude muset pesunout po moi a vylodit se na behu. Námoní flotile velí Štábní admirál Sophie Karlsteinová. Flotila se piblížila k ostrovu, ovšem velmi záhy zjistila, že ostrov je bránn námoními silami erné legie, které jsou poskytovány pti citadelami z okolních válených zón. Bratrstvo také potvrdilo, že erná legie zahájila protiútok na ostrovech Thann, Eisila a Wagner. Nejprve zejm bude nutné zastavit protiútok, porazit námoní flotilu a provést úspšné vylodní na Bell Regio. Kapitol a Mishima ihned sestavily své námoní síly ze základen na souostroví Graveton. Imperiál vyslal své jednotky z kontinentu Aphrodite Terra a Kybertronik mobilizoval menší kontingent z Kyberportu na ostrov severn od Colonie. Kartel, pod vedením Admirála flotily Jacksona Morgana, si vzal opt na starost zastavování šíení erné legie, takže útoku samotného se nezúastní. Zatímco se lidstvo pipravovalo do boje, erná legie opevovala svj portál. Algerothv Vojevdce Nefarit Agrigar, jehož citadela leží v oblasti Ovda Massif, zahájil plnou mobilizaci. Ilianina služebnice, Vojevdkyn Nefarit Gwoona zahájila pípravy v citadele v oblasti Thetis Massif. Semaiv Vojevdce Nefarit Sargasis již vyslal njaké své jednotky z citadely v oblasti Grieg Peninsula. Muawijhev Vojevdce Nefarit Malchor pipravil své kohorty v oblasti Falke Insel, kde leží i jeho citadela. A konen Demnogonisv poskok, Vojevdce Nefarit Lantus mobilizoval své síly na ostrov Muspell. Ten sice leží daleko od válené zóny, ale alespo bude jeho útok nejvíce nepedpokládaný. erná legie se snaží získat as na svou stranu. Pokud se ji podaí lidskou invazi jakkoliv zbrzdit, nastanou mohutné oceánské boue a pívaly dešt na všech pilehlých zónách. Pak bude lidstvo ve velké nevýhod. Bratrstvo pipravilo obranu posvátného území Cardinal Peninsula, na kterém stojí pomník Durand's Fall, místo, kde padl První kardinál v boji s Algerothem. Bratrstvo ví, že tento pomník bude centrem lidské morálky bhem tohoto konfliktu. Pokud padne, bude to pedzvst pádu samotné Venuše. Kapitán Wilfred Falotti a jeho kopilotka poruík Laura Sternbergová byli povoláni do služby. Bauhauská Vzdušná flotila chce využít jejich prototypu vrtulníku Panzercopter Super k boji proti erné legii, protože si je vdoma toho, že tento stroj se již mnohokrát vyznamenal. Wilfred a Laura se dostavili na leteckou základnu ve mst Bernheim, kde jim bylo sveno velení nad ástí Vzdušné flotily, která bude tvoit obranu kontinentu Ishtar Terra. Úkolem jejich helikoptérové armády bude zlikvidovat jakoukoliv pítomnost nepítele a zabránit jeho útoku na Heimburg. Bitva o Tendra Peninsula: Námoní základna Bauhausu na Tendra Peninsula zachytila na svých radarech mnoho nepátelských plavidel. Blížily se. Kapitán základny stál u obrazovky radaru a ne moc potšen sledoval blikající ervené teky. Operátor radar je identifikoval jako ernou legii, mnoho silných lodí. Kapitán základny ihned kontaktoval vrchní velitelství invaze zaala i na Ishtar Terra. Ovšem Bauhaus nemá v oblasti k dispozici žádnou flotilu a tak si bude muset základna vystait jen s obrannými dly. Stanicí se rozezvuelo poplašné houkání. Všichni vojáci bželi k palebným postm. Kapitán sledoval obzor dalekohledem. Flotila erné legie se blížila 1

2 Arghan Keronis si prohlížel svj výtvor prototyp robotnického Roztoe Mk. II. Byl to již sice pomrn starý vynález, ale dosud ho neml Keronis píležitost otestovat. Keronis si také uvdomil, že když se ped dvma lety v Kyberopolis na Marsu telepaticky propojil s kacíem, vytvoilo se mezi nimi pouto. A práv to se nyní znovu aktivovalo. Cítil pítomnost Apoštola Demnogonise na každém kroku, jako by ho neustále pozoroval. A to by mohlo zhatit každou misi, které by se Arghan úastnil. Proto se rozhodl, že pjde do exilu. Zažádal 13. exekutivu o doasné stažení ze služby. Ta souhlasila, peci jen byla to bžná praxe, kterou Kybertronik aplikoval již od svého založení. Keronis se však rozhodl, že ped svým odchodem bude muset plukovníka Jasse McKirdise otestovat v boji. Uložil ho do kovového skeletu Roztoe Mk. II a sdlil mu, že se Velké bitvy o Venuši bude úastnit jen skrze Avatara III Ultra. McKirdisovy bude také propjen Avalon a lo WarLord. Když mu všechny instrukce pedal, odešel do budovy HQ na Lun a lo WarLord s novým majitelem se vznesla na nebe. Arghan vstoupil do opuštného podlaží budovy, kde na nj ekal jeden z Operaních dozorc. Sdlil, že mu 13. exekutiva udlila novou totožnost. Kybertronik plánuje simulovat zniení jeho lod i s ním na palub. Jeho podoba je ale již známá, proto bude muset zstat v ústraní nkolik dlouhých let. Ceres se nedoporu- uje, protože kdyby veejnost neuvila, že Keronis zemel, zaala by hledat nejdív práv v míst jeho domova. Keronisovo nové jméno je Luis Zegener a jeho místem nasazení bude divize CRI. Keronis se poté pipojil do Subreality. WarLord pistál v hangáru juggernaughtu Edison, tídy Odyssey. Ten se zrovna opravoval, protože byl poškozen bhem menší potyky s ernou legií, bhem které zemel jeho kapitán. Kapitána ale nahradil nedávno povýšený admirál Sergei Perkyn. Na velitelství IKB na Victorii pišla další zpráva. Jistý poruík pišel k plukovníkovi do kanceláe, aby mu ji sdlil IKB na Lun pišlo o další tým agent. Byli postíleni. Zdá se, že za vraždami stojí ten stejný pachatel, který za sebou zanechává symbol démona zabodávajícího dýku do Imperiální vlajky. Ten už mže za zabití 43 lidí. Ped rokem a pl na Lun zaali mizet agenti, nyní jich je tam jen minimum. Všichni se vydávají za obany jiných frakcí. Ped plhodinou ale došla nová zpráva na ambasád byli zasteleni ti obané Imperiálu, pachatel stejný. Plukovník naizuje, aby se s vyšetováním zaalo od zaátku, od doby ped rokem a ti tvrt. Tehdy byl ztracen první tým agent, pod vedením podplukovníka Michaela Paxtona. IKB musí za každou cenu zjistit, kdo je tím záhadným vrahem. Už mnoho let uplynulo od doby, kdy se Bogues Bílý jeáb" setkal s Mistrem stín Satirou Stínem". Od tch dob se už nauil obstojn ovládat své schopnosti Ki, i když na svého uitele ješt poád neml. Jednoho dne si Satira Boguese zavolal do svého sídla, v opuštném dom na okraji Luna City. Takovéhle návštvy poslední dobou nebyly moc asté a proto byl Bogues nervózní. Satira si ho zavolal, aby mu zadal závrenou zkoušku jeho výcviku. Bogues musí proniknout do sídla jednoho gangu a zabít jeho vdce. Jediné, co Satira Boguesovi poradil bylo jméno toho vdce George Oswald. Vše ostatní je na Boguesovi. Bogues úkol pijal s nadšením. Vzal si svoji katanu a wakizashi, nasedl do auta a vydal se do centra msta. Protože jméno vdce bylo anglické, mohlo se jednat o zloince z ad Kapitolu, Imperiálu a nebo i Kybertroniku. Vydal se proto nejdíve do kapitolské tvrti, známé jako Menší Mars. Projíždl nkolik hospod i hotel a vyptával se všemožných lidí. Jenom policii se radji vyhýbal. Nechtl do toho nikoho dalšího zatahovat. Když neuspl, rozjel se do imperiální tvrti, kde celý pokus opakoval. Ale tentokrát úspšn v imperiálním hotelu Ritz se dozvdl, že ten muž tu byl nedávno ubytován. Ze záznam vyplynulo, že bydlí kdesi v zapadlé ásti tvrti. Letadlová lo Kybertroniku tídy Hephaestus, doprovázena dvma tžkými luny tídy Athena a ponorkou tídy Erebus opustila bezpeí pístavu Kyberport a vydala se smrem na jihozápad. Flotila dostaten malá a lehká na to, aby se dokázala piblížit k ostrovu Bell Regio bez toho, aby na sebe pipoutala píliš velkou pozornost ze strany erné legie nebo korporaních sil v oblasti. Oficiáln byla toto przkumná mise. Na palub letadlové lodi bylo pipraveno šest letoun Vážka, které mly posloužit jako przkumné stroje. Ve skutenosti tedy mlo pt z nich pevézt tylenná družstva Kyberportského komanda a Zrcadloun a vysadit je na ostrov. Šestá Vážka tu byla jako záloha, pro pípad, že by cestou zpt bylo ztraceno víc Vážek, než by bylo následn teba k vyzvednutí peživších výsadká. Na palub byly dále ti bezpilotní stíhaky Ocelová vosa. Tato flotila nebyla bitevní, veškerá výzbroj mla sloužit k odrážení útok lehkých jednotek, které by byly dost rychlé, aby lod dohnaly. Pi prvních známkách ohrožení má kapitán píkaz flotilu stáhnout z rizikové oblasti a vykat na posily. Je však nad slunce jasnjší, že žádné nepijdou, pokud jim k tomu výsadek nedá dvod tím, že by našel nco, co by stálo za risk. 2

3 Tohle rozhodn nebude snadná mise. Operace v týlu nepítele jsou vždy riskantní, obzvláš když je nepítelem erná legie. A v této chvíli bylo na ostrov tolik erných legioná, že pomalu pepadávali ze všech stran do moe. Tohle byla tém jist sebevražedná mise, major Harison to vdl a bylo mu jasné, že proto téhle misi velí on a ne nkdo, jehož ztráta by byla pro velení bolestná. Šest let ve služb v Kyberportském komandu zjevn neznamenalo nic ve srovnání s neuposlechnutím rozkazu a obtováním velice drahého Vyhlazovae na záchranu života nkolika levných Voják Kyberkurity a bezcenných civilist. To bylo te ale úpln jedno, protože se do splnní té sebevražedné mise musel tak jako tak pokusit. Przkum, rozmístní náloží pro vyištní nkterých míst a pedevším lokalizace a získání pár zajímavých kousk erné technologie. Flotila erné legie se mezitím piblížila k základn Tendra Peninsula na dostel. A ihned se spustila dlostelba, jak ze strany základny, tak ze strany flotily. Palba lodí rozrývala pobeží i železobetonové zdi základny, klidná moská hladina se rozvlnila pod náporem mnoha desítek granát. Ale základna samotná nemohla dlouho vydržet. Kapitán vdl, že budou moci odolávat tak maximáln pár hodin. Nutn potebuje námonictvo nebo alespo letectvo. Vydal proto volání o pomoc, na všech kanálech. Inkvizitor Majoris Marcus Denevius byl poven vedením sil Bratrstva v této Velké bitv. Tohle bylo první velké Deneviovo nasazení, do té doby to byl spíše jen takový úedníek. Ale to se te mlo zmnit. Denevius byl zrovna v katedrále ve Volksburgu a oprašoval tam své znalosti boje. Cviným meem sekal po figurínách, které se houpaly zavšeny na provazech kolem nj. Ml jen jednoduchou tuniku bez jakýchkoliv chráni. Cviil už od asného rána a tak byl nyní dost unaven. Všiml si, že do tréninkové místnosti pichází njaký podízený, a tak pestal. Zasunul me do pouzdra, posadil se na židli a utíral pot z ela. Píchozí ho informoval o tom, že se má neprodlen dostavit do základny íslo 5. Denevius je pekvapen, neekal, že pjde do akce takhle brzy. Je tam ale zapotebí. erná legie vyslala z ostrova mnoho flotil, které napadají všechny pobežní základny. Marcus se oblékl do svého brnní, které ml již pichystané, k pasu pipnul Knihu Zákona a pochvu s meem, a pes rameno si povsil kulomet AC-40 Rozhešitel. Vyšel ven, kde už ekal transportní letoun Daidalos a nkolik len Zuivé Elitní gardy. Jakmile Marcus nastoupil, vojáci nastoupili také, rampa se zavela a letoun se vznesl k nebi, následován letkou helikoptér Oblané kopí, Oblaná pst a Oblané kladivo. Celá jednotka se vydala na západní pobeží Colonie, kde se nacházela ona základna. Po nkolikahodinovém letu Marcus pistál a ihned si to namíil do místního velitelství. Všude byl velký rozruch, vojáci Bratrstva bhali mezi budovami a penášeli rzné tžké zbran a munici na pobeží, kde se již siln doplovala zdejší obrana. Ta stávající totiž zejm nebude stait. Na velitelství byl Inkvizitor místní velitel a nkolik dalších dstojník. Podle Inkvizitorova hlášení byla zachycena velká flotila, která se blíží pímo k základn 5. A další flotila již prý napadla základnu Bauhausu. erná legie se prý piblíží do dvou hodin. Za stejnou dobu však ale dorazí i flotila Bratrstva. Marcus pebírá velení nad základnou a oekává hlášení ze všech stanoviš každých deset minut. Bogues zatím dorazil do oné ásti msta, kde se ml George Oswald nacházet. Auto zaparkoval trochu opodál, protože tahle ást msta se hemžila rznými zloinci a bezdomovci. Bogues pišel ke dveím do jednoho bytu a zaklepal. Ozval se njaký hlas a za chvíli se dvee otevely. Bogues netušil, pro zaklepal zrovna na tyhle dvee, když tu byla spousta jiných. Ale ml takové nutkání... Ve dveích se objevila žena, neupravená, oividn zrovna vstala z postele. Bogues se ji zeptal, jestli tu nkde nebylí Oswald, ale žena ho odbyla a zabouchla dvee. Bogues chvíli stál zaražen, ale pak ucítil, že tu není nco v poádku. Jediným výkopem vyrazil dvee a vbhl dovnit, aby tak zahlédl jakousi postavu utíkající do vedlejšího pokoje. Žena byla tak vylekaná, že se vbec nehýbala. Bogues ji ignoroval a rozbhl se za tou postavou. Byl to muž. Utíkal po schodech do prvního patra a potom pokraoval na požární schodišt. Bogues mu byl v patách. Muž nebžel dol, ale nahoru, na stechu. Ml docela velký náskok a navíc byl ozbrojen. Jakmile pod sebou spatil Boguese, vytáhl automatickou pistoli a poslal za ním krátkou dávku. Naštstí se vtšina kulek odrazila od mížové podlahy, jiné šly mimo. Muž zanechal marného snažení a bžel dál. Za chvíli dorazil na stechu, kde cosi bylo pod plátnou plachtou. Bogues se blížil. Muž neekal, strhnul plachtu a odhalil tak malou osobní helikoptéru. Naskoil do ní a nastartoval. Bogues práv pibíhal na stechu. Helikoptéra se zvedala do vzduchu, ale Bogues se ji na poslední chvíli chytil. Jednou rukou se držel pistávací lyžiny, druhou si podával katanu. Snažil se zasáhnout pilota, který za sebou ani nestail zavít dvee. 3

4 Ale pilot si toho všiml a znovu vystelil. Bogues to schytal do zápstí a musel se pustit. Padal asi dvacet metr a skonil na steše sousedního domu. Vstal, uklidil katanu a prohlédl si své zranní. Prsty vytáhl trojici kulek a rány se po krátké meditaci zacelily. Bogues vdl, že ten muž je s nejvtší pravdpodobností George Oswald. Helikoptéra letla na západ a tak Bogues sebhl dol, nastoupil do auta a vydal se za ní. Nefarit Lantus sedl na trnu své citadely a byl ponoený do hlubokého zamyšlení. Pemýšlel o tom, co se doslechl z Velké bitvy o Mars ped dvma lety. Jeden z kací se prý osobn setkal s mužem jménem Arghan Keronis a napojil se na jeho mysl pomocí erné symetrie. Ale to, co uvnit vidl, bylo velmi zvláštní. Škoda, že se ten kací už nikdy nevrátil, mohl by o tom podat zajímavé svdectví. Ale nevadilo to. Sám Demnogonis slyší každou myšlenku každého svého stoupence, takže se dozvdl i o tomto kacíi. Tsn ped invazí na Venuši proto poslal Lantusovy podrobné instrukce co dál. Nyní jen Lantus oekával píchod njakého posla od Apoštola Semaie. Prý se to také njak týká Arghana. Lantuse ze zamyšlení vytrhl jeden Voják nákazy. Informoval ho, že posel již dorazil. Voják se poté postavil a pokorn odešel. Za chvíli se vrátil v doprovodu muže zahaleného do modré tuniky, s kápí pes hlavu. Byl to Semaiv Spáda. Kací pišel od Lantuse vyzvednout jisté instrukce. Nefarit Sargasis je totiž do té akce také zapojen. Bohužel, posel ale nemže nic vyzradit Semai své operace tají i ped svými sourozenci, natožpak ped jejich služebníky. Lantus se vše dozví v pravou chvíli. Cht-necht tedy kacíi pedal stoený pergament s instrukcemi. Lantus byl pesvden, že ho chce Sargasis z téhle tajné operace jednoduše vyšachovat. Ale kdyby se tak stalo, nebyla by to žádná škoda. Demnogonisovi stoupenci již sehráli v této operaci dležitou roli. Lantus se zatím bude moci alespo soustedit na invazi. Temnota dorazila do Heimburgu Už po první vražd se situace Bratrstvu málem vymkla z rukou. Jak mže civilní obyvatelstvo pesvdit, že ho ochrání, když nedokáže chránit ani své vlastní lidi? Srdce všech zastánc Svtla ve mst se otásla strachem a srdce zastánc Temnoty se zatásla radostí. Další vraždy, tentokrát v jejich režii, na sebe nenechaly dlouho ekat. A lidé se báli ím dál víc. Flotila erné legie dorazila k pobežní základn Bratrstva na Colonii o nco dív, než posily. Inkvizitor Majoris Denevius vyhlásil poplach a všechno co mohlo stílet, stílelo. Mohutné lostvo Semaie a Algerotha však pobežním dlm a raketometm odolávalo. Menší bojové luny šly sice rychle ke dnu, ale velké kižníky a bitevní lod se držely. Asi po pti minutách boje se z vysílaky ozval kapitán vlajkové lodi místní flotily Bratrstva. Prý dorazí do pl hodiny. Denevius tedy musel ernou legii zdržet, jak jen to šlo. Starosti mu dlala jen bitevní lo tídy Obliterator, která se nebezpen blížila ke behu a mezitím stílela ze všech svých palubních zbraní, ímž dosti devastovala obranu základny. Všechny menší lod byly bu rychle znieny, nebo nepedstavovaly takovou hrozbu, jen tahle ano. Když už to vypadalo, že se Obliterator dostane blízko natolik, aby mohl jedním výstelem zniit velitelskou vž základny, objevila se flotila Bratrstva s juggernaughtem Holy Fury tídy Arch Primate. Flotila byla pomrn silná a již zesláblou flotilu erné legie rozprášila. Zbylé lod se urychlen stáhly z dostelu, kamsi smrem ke kontinentu Ishtar Terra. Když se situace uklidnila a erné trupy nepátelských lodí zmizely z horizontu, Holy Fury zakotvila a kapitán se osobn setkal s Deneviem. Pedal mu kompletní zprávu o rozšíení jednotek erné legie v okolí. Velký útok na bauhauskou základnu Tendra Peninsula je v plném proudu zatím nouzové volání odpovdlo jen nkolik bauhauských základen. Kapitán také ohlásil, že se z východu blíží mohutná tropická boue. Jakmile dorazí, všechno se ješt zkomplikuje. Denevius rozhodl, že musí na pomoc Bauhausu. Když nedorazí vas, erná legie se vylodí na Ishtar Terra a bude moci pímo ohrozit Heimburg. Denevius pedal velení nad základnou pvodnímu Inkvizitorovi a sám se nalodil na Holy Fury. Pikázal, aby se flotila ihned dala do pohybu stejným smrem, jakým se stáhla flotila erné legie. Je totiž nanejvýš pravdpodobné, že toto lostvo se pidá k invazi. Všechno zaalo pibližn ped dvma lety, jen nkolik týdn po Velké bitv o Mars. V Mundburgu byl zabit bez jakýchkoli stop Inkvizitor Brown. Bratrstvo to považovalo za ojedinlý atentát zbytku uctíva Temnoty, který se po jejich vítzství na planet udržel. A to i pes podivné znaky, kterých byl obliej mrtvého plný. Když byl o týden pozdji stejným zpsobem a za stejných podivných okolností zabit Inkvizitor Romanov, za náhodu to už nepovažovali. Ale vraždy nekonily a další a další významní lenové Bratrstva umírali. Jakákoli zavedená bezpenostní opatení se neosvdila, jako by jejich protivník pesn vdl, co udlají, jako by pesn znal postupy Bratrstva v takových situacích. A pátrání nikam nevedlo, útoník se podle všeho skrýval takovým zpsobem, že ho ani profesionálové z Bratrstva nedokázali odhalit. asem zaalo umírat 4

5 více lidí ty vraždy už nebyly tak isté a na míst inu zstávaly stopy, mnohdy vedoucí až k pachateli. A obmi byli civilisté. Jakmile Bratrstvo jednoho vraha chytilo, ten pravý jim názorn další vraždou ukázal, že stále ješt nemají toho pravého. A pak, ze dne na den, vraždy pestaly. O msíc pozdji byl na Lun zabit Inkvizitor Smith. Vrah za sebou nenechal žádné stopy a na oblieji byly objeveny neznámé symboly erné legie. Bylo zahájeno vyšetování, ale ani s pomocí nejlepších praktik Umní se nepodailo nic zjistit. O týden pozdji byl zabit další len Bratrstva. Tomu brzy došlo, že podobné pípady se objevily už na Marsu a vyžádalo si od tamjší katedrály veškeré podklady k jejich pípadu. Krom zpráv o jednotlivých vraždách byla složka tém prázdná. A vrah klidn zabíjel dál. Bratrstvo mlo na Lun velký vliv, proto se mu vraždy nebo alespo jejich okolnosti dailo úspšn tutlat, zatímco usilovn pátralo po jejich viníkovi. Ten ml ale ješt schované eso v rukávu. Bhem každoroní jarní slavnosti, kdy bylo námstí plné lidí a na vyvýšeném pódiu probíhal obad pro ve- ejnost, se poprvé ukázal. Když na pódium vybhla postava ve fialovém plášti s fialovou kápí, všichni si mysleli, že se jedná pouze o njakého pomatence, který se snaží obad narušit, a tak se ho pokusili zastavit pouze Troopei. Pl tuctu bojovník, kteí mli narušitele lehce zvládnout, bylo bhem pl minuty mrtvých. Bhem boje mu z hlavy sklouzla jeho káp a všichni vidli pouze stíbrnou masku se šíleným šklebem, kterou ml pod ní. Než se ostatní vzpamatovali, byl už útoník u prvního Inkvizitora a zarazil mu epel me- e pes brnní do tla. Rána šla pesn do srdce, muž skonal prakticky ihned. Muž v kápi se k nmu naklonil a když mrtvé tlo dopadlo na zem, byl jeho obliej plný temných symbol. Vojáci se ho snažili zastavit a dležití hodnostái Bratrstva byli odvádni z pódia. Mezi vojáky v tu chvíli propuklo šílenství a zaali se zabíjet navzájem. Tajemný tak mohl snadno zabít nkolik dalších Inkvizitor, pestože se zuiv bránili. Pak, bhem jednoho úderu srdce, byl pry. Média ho v mimoádném odpoledním vydání poktila na Stíbrného démona. Už nikdy víc se na Lun na veejnosti neukázal, ale vraždy pesto pokraovaly dál. Tla už však nebyla nadále nacházena tam, kde byla zabita, nýbrž na jasn viditelných místech, kde jejich existenci nemohlo Bratrstvo zakrýt. Vrchol atentátníkových kousk bylo pibití Inkvizitora Majoris Fernandeze na bránu katedrály. Ale pak, ze dne na den, vraždy pestaly. Po první vražd na Venuši se situace Bratrstvu málem vymkla z rukou. Série vražd dorazila i na jejich planetu a jako tomu bylo na Marsu i na Lun, napodobitelé na sebe dlouho nenechali ekat a tak zaalo pibývat civilních obtí s neumle naškrábanými znaky na svých obliejích. Když pak zaala invaze erné legie, lidé byli naprosto demoralizovaní. Pokud jediný muž dokáže zabíjet leny Bratrstva a nikdo ho nedokáže zastavit, co zvládne celá armáda takových? Bratrstvo se marn snažilo zachovávat pokoj v ulicích. Lidé chtli bezpeí ve svých domovech, a to jim Bratrstvo nedokázalo zaruit. Pi potlaování civilních nepokoj mla mstská garda i pomocné síly Bratrstva znané ztráty. Temnota dorazila do Heimburgu Nad ostrov Bell Regio neslyšn piletla ptice Vážek a nízko nad porostem pronikla zhruba kilometr do vnitrozemí. Zdálo se, že je nikdo nezaznamenal, infraervené senzory dole neukázaly žádný vtší zdroj tepla. Z Vážek tedy slanilo komando Kybertroniku pod vedením majora Harisona. Jakmile byli na zemi, vydal Harison rozkaz prozkoumat nejbližší okolí a najít vhodné místo pro základní tábor. Je velmi pravdpodobné, že tu budou pár dní, takže místo k odpoinku a ukrytí vybavení je vysloven nutnost. Zhruba po pl hodin v nejbližším okolí našli hned ti vhodná místa, která byla vlastn pírodními zákopy. Nebo se tak alespo jevila. Pipomínala spíš staré krátery zpsobené výbuchy nebo dlostelectvem, ale major Harison si nevybavoval, kdy a jestli vbec tu byla njaká bitva. Jeden z možných úkryt byl smrem k pobeží jen mírn krytý, zato však tvoil mohutnou výspu smrem do vnitrozemí a koeny strom porstající jeho okraje skýtaly perfektní úkryt pro vybavení a v pípad nutnosti i lidi. Bylo rozhodnuto. Polovina Kyberportského komanda prozkoumávala okolí a rozmisovala detektory, zatímco zbytek snášel bedny s vybavením do úkrytu a pipravoval obranné pozice pro pípad, že by byli odhaleni. Bhem hodiny se všichni ve zdraví vrátili. V okolních lesích narazili jen na malé hlídky Nemrtvých legioná, které však svojí obchzku nesmovaly tak daleko, aby mohly jejich úkryt odhalit. Jeden oddíl narazil dokonce na Ezoghúla, ale naštstí je nezpozoroval. O pár hodin pozdji bylo okolí pokryto senzorovou sítí a patin zaminováno. V úkrytu bylo pipraveno k rychlé instalaci obranné zaízení EDK-1 Doomsday a dva páry tžkých kulomet CAV4000 a CAV5000, stejn jako jeden minomet SSW4900. Dva tílenné oddíly budou rozmisovat v okolí nálože podle pipraveného plánu a budou po dvou hodinách vystídány. Na stimulanty pijde as pozdji, te bylo na ase si odpoinout. Sebevražedná mise brzy zane ve svém plném rozsahu... Arghan Keronis byl v dobe stežené laboratoi budovy HQ na Lun. Neustále byl pipojen v Subrealit a skrze ní ovládal Avatara, kterého vyslal na Venuši, aby tam dlal poradce Jessemu. Všechno bylo utajeno 5

6 proti vnjšímu nepíteli. Záznamy o Keronisovy byly vymazány ze všech veejn dostupných míst. Nyní všude bylo jen jeho nové jméno Luis Zegener, zamstnanec divize CRI. 13. exekutiva slíbila, že do laboratoe budou mít pístup jen lidé s nejvyšším povením. Ale nikdo neví, že podvdomé telepatické spojení s Demnogonisem nelze jen tak hned eliminovat. Informace o Keronisov útoišti se proto donesla i mezi ernou legii, pesnji eeno k Vojevdci Lantusovi. Ten neváhal a rozhodl se, že informaci pedá Semaiovým kacím. Ti už si s Keronisem poradí. Ale informaci nedal zadarmo. Od Sargasise si vyžádal pednostní podporu v boji o Venuši, protože jeho citadela je konfliktní zón nejdále. Sargasis souhlasil a zajistil pesun velkého množství jednotek z ostrova Muspell. Jakmile Sargasis dostal informaci o Keronisov poloze, informoval kacíe Josepha Blacka, který stále žije na Lun, aby se pipravil. Edison pod vedením Perkyna dorazil k Venuši a zahájil výsadek nových jednotek do Kyberportu. Byly to nov vycviení vojáci a vyrobení roboti, stejn jako velké množství vozidel, plavidel, zbraní a munice. Z lodního hangáru také vyletl WarLord a pistál na jedné z ploch místní letecké základny. Jesse McKirdis ve svém pavouím mechanickém tle vystoupil, následován Luisem Zegenerem. Pevzal velení nad místními pozemními jednotkami a informoval, že námoní lostvo pevezme sám admirál Perkyn, jakmile pipraví vhodnou strategii. Zatím bude Edison na geostacionární orbit nad Kyberportem a bude mapovat bojišt. Falotti, Sternbergová a zbytek posádky nastoupili do Panzercopteru Super, který se následn vznesl, následován mnoha desítkami bojových, przkumných a transportních helikoptér. Prvním úkolem Falottiho bylo shromáždit další ásti Vzdušné flotily z ostatních mst a utvoit tak jednotnou obranu. Falottiho skupina tedy bude muset postupn navštívit všechny velké letecké základny a z každé si vybrat potebné stroje. Vrchní velitelství Wilfredovi pln dvovalo, proto mu udlilo tak vysoké pravomoci. Uprosted pralesu, poblíž Sargasisovy citadely, se otevela erná dimenzionální brána a z ní vystoupila postava, o pár vtein poté pt dalších. Potom se brána zavela. Asi za pt minut chze se na obzoru objevila Citadela, strážená vojáky erné legie a obrannými systémy. Ptilenná skupinka spoutaná kovovými etzy se záhadnou postavou, která je vedla, se dostala k citadele po vyšlapané stezce. Když dorazila do citadely, zamíila si to rovnou do trnního sálu, kde už ekal Sargasis. Vedoucí postava v tmavomodrém plášti pedstoupila a poklekla. Byl to Kacíský Lord, Lord Alukart. Nefarit Sargasis byl potšen. Pt zajatc, z toho dva dokonce z Bratrstva. Perfektní pro vyslýchání. Sice ti Brati budou dlat jisté problémy, ale také budou asem zlomeni. Hodí se na zjištní informací ohledn rozmístní sil Bratrstva. Zbylé zajatce chce Nefarit použít jako své špiony. Sargasis je pekvapen, že se Alukartovi povedlo chytit ty Bratry živé udlalo to na nj velký dojem. Alukart se ukázal být mnohem schopnjší, než jeho druhové z jiných Chrám Korupce. Do místnosti pišla skupina voják, která zajatce odvedla do sousední muírny. Zajatci sebou trhali, ale okovy držely pevn. Když se za nimi zavely tžké pokovované dvee, Sargasis dal Alukartovi úkol. Má pesunout své nejlepší služebníky do pohoí Nokomis Montes. Jakmile z tch Bratr Sargasis získá všechny informace, pošle mu polohu nepátelské obrany. Pak se bude moci Lord dostat až na Cardinal Peninsula, cíl jeho cesty. Zatím má ale postavit tábor v pohoí a ekat. Zóna je plná voják Imperiálu a Bratrstva, takže si bude muset dát pozor. Joseph Black dostal úkol od Sargasise, ale bohužel nemohl ho provést osobn, protože po nm bylo vyhlášeno rozsáhlé pátrání. Skrýval se proto kde se dalo. Rozhodl se tedy, že tento úkol sví Josephu Tschernymu. Domluvil si s ním schzku na odlehlém míst a pedal mu všechny instrukce: Tscherny bude muset nepozorovan infiltrovat do budovy HQ, proniknout na hlídané patro a zde se jakýmikoliv prostedky dostat ke Keronisovi. Keronis je neustále zapojen v Subrealit, takže nebude vnímat, co se dje kolem nj. Tscherny tedy bude muset zpsobit Keronisovi šok, který ho uvrhne do bezvdomí staí zkratovat pár obvod v systému. Pak bude muset Keronise odnést živého do podzemních stok, kde už bude ekat Black a jeho spoleníci. Bitva o Nokomis Montes: Alukart mezitím ped citadelou svolal své muže a sdlil jim svj plán. Ml k dispozici 150 pších voják a 50 vozidel. Tahle menší armáda se za hodinu naložila do vzdušných transportér a odletla do pohoí Nokomis Montes. Za pár hodin letouny pistály na džunglovou mýtinu a vysadily své pasažéry a náklad. Alukart vyslal deset Spáda, aby prozkoumali pohoí. Za dv hodiny se vrátili s informacemi na východ je malý tábor Bratrstva, má padesát až osmdesát voják. Na západ je ticeti- lenná skupinka Imperiálu. Stoupenci Semaie pistáli pímo mezi tmito dvma tábory. Alukart vyslal ticet Následovník a pt vozidel typu Lehké peklo, aby se postaralo o imperiální jednotku. Její vdce ale chce pivést živé. Zbytek jednotek se vydal za Alukartem zaútoit na tábor Bratrstva. Kalistonské tanky a tanky Stín budou v ele útoku, zatímco oddíly Následovník, Novic a Uchaze zaútoí ze 6

7 severu, západu a východu. Kalistonští taneníci budou poskytovat palebnou podporu z vyvýšeného místa. Alukart a jeho Iluzionisté se postarají o uživatele Umní, kteí v táboe jist budou. Velitelé tábora budou taktéž zajati a odvezeni do citadely. Za pl hodiny bylo vše pipravené a útok mohl zaít. Alukart díky Duchovní lince zjistil, že druhý útoný tým již eliminoval vojáky Imperiálu a jeho vdce zajal. Lord už na nic neekal a vydal povel k útoku na tábor. Iluzionisté pomocí erné symetrie vyvolávali halucinace a iluze, takže si Brati mysleli, že útok jde z jihu a soustedili obranu tam. Semaiova armáda se tedy snadno dostala do nitra tábora. Do deseti minut byl veškerý odpor zlikvidován. Alukart se teleportovat do centra tábora, kde se bránily poslední zbytky voják Bratrstva. Alukart byl jimi obklíen, ale ne na dlouho. Seslal kouzlo, díky kterému se vojáci postíleli navzájem. Po njaké chvíli se Lord dostal k velitelskému stanu, který byl hlídán dvma uživateli Umní. Ty ale lehce zlikvidoval Kopím bolesti a erným ohnm a vešel do stanu. Zde již ekal velitel tábora, s pipravenou pistolí. Alukart mu ale ruku s pistolí ustelil a zajal ho. Oba zajatci byli posláni zpt do citadely a Alukart nechal pestavit tábor Bratrstva na tábor erné legie, rozmístil hlídky a ekal na další rozkazy. Bogues pronásledoval George Oswalda jak jen to šlo. Podailo se mu lokalizovat jeho helikoptéru, jak pistála do Mastervillského komunikaního centra, jednoho z nejdležitjších vesmírných pístav na Lun. Bogues zaparkoval auto ped halou pro cestující a pronikl mezi dav, který se tlail do odbavovací haly. Práv pistál jeden z vesmírných dopravních letoun na pravidelné lince Luna-Venuše. Pokud chce Oswald odsud utéci, poletí práv na Venuši. Bogues se snažil chovat co možná nejmén podezele a pitom se rozhlížel všude kolem. Pak Oswalda zahlédl. Vypadal velmi nejist a vylekan. Neustále se rozhlížel kolem sebe, jako by nevdl, kudy má jít. Bogues byl však dobe ukryt v davu. Oswald pibhl k pultu a vybalil na nj všechnu svoji hotovost. Koupil si letenku a vmísil se do fronty lidí, která putovala na palubu letounu. Bogues mu byl v patách, ale bohužel peníze na letenku neml. Nepozorovan tedy pronikl do nákladního prostoru a pohodln se usadil mezi krabice. Vdl, že let bude trvat pibližn devt dní. Naštstí ml po ruce zásoby z palubního skladišt a aby se cestou nenudil, ponoil se do hluboké meditace. Denevius na palub Holy Fury, spolu s dalšími lodmi, pronásledoval flotilu erné legie skuten až k Tendra Peninsula. Základna zrovna odrazila jeden útok a už si chtla oddychnout, ale tahle nová flotila ji to nedovolila. Denevius se ale nechtl neinn dívat na to, jak erné lod bombardují unavené vojáky pobežní obrany Bauhausu. Na nic neekal a vydal povel k útoku. Holy Fury se vydala plnou parou vped, následována ostatními lodmi. Kapitán základny Tendra Peninsula to sledoval dalekohledem. Když spatil vlajku Bratrstva, zaradoval se. Další dobrou zprávou byl píchod pozemních jednotek Bauhausu, které vyslal Pozemní maršál Friedrich Piquarde osobn. erství vojáci a zásoba munice se pesunuli do pevnosti a mohlo se tak pokraovat v plném nasazení. V téže dob ale došlo k hlavnímu útoku flotily erné legie. Denevius si všiml, že flotilu vede ona bitevní lo tídy Obliterator, která útoila na Colonii. Oividn nebyla zniena a zbable unikla z bitvy. Tedy, pokud vbec mohou být erní legionái zbablí... Zejm se jednalo pouze o taktický tah. Naštstí, flotila erné legie nyní byla v kleštích. Z jedné strany ji v útku blokovala flotila Bratrstva, z druhé strany ji ostelovaly pobežní dla a houfnice Bauhausu. Nebylo pro ni úniku. Denevius naídil piblížit se k lodím na kontaktní boj, protože tehdy jsou nejzranitelnjší. Lod Bratrstva se vmísily do flotily erné legie, takže ta nemohla efektivn používat své dalekonosné zbran riskovala zasažení vlastních lodí. Ovšem, ani bauhauský kapitán nemohl stílet, aby nezasáhl lod Bratrstva. Alespo ml as na rychlé opravy základny a doplnní munice. Lod Bratrstva i erné legie se míjely jen tsn. Pi tom po sob stílely z malých palubních dl a kulomet, posádky vybhly na palubu a stílely ze všech svých zbraní. Denevius se chtl osobn postarat o toho Obliteratora. Holy Fury se nezadržiteln blížila k erné lodi odolávajíc mohutné dlostelb. ím blíž však byla, tím více to bylo nebezpenjší. Velitel Obliteratoru totiž nepestal stílet z hlavních zbraní což bylo krajn neobvyklé. Hodn tím riskoval, ale také mohl hodn získat. A tak obrovská dla stílela do vzdálenosti ani ne padesáti metr a stále se to snižovalo. Holy Fury dostala nkolik vážných zásah, ale nic co by ji vyadilo z boje. Denevius vdl, že musí trefit mstek nepátelské lodi jedním výstelem. Jakmile se dostane blíž, bude už pozd na stelbu. Rozhodl se proto, že použije Umní. Na píové dlostelce seslal kouzlo Vodící ruka Kardinálova. Jejich muška byla ihned neomylná. Dlostelci bez dlouhého váhání nastavili správný námr a odmr a vystelili z jednoho 200mm dla tíhlavové vže úpln na pídi. Granát neomyln našel svj cíl. Mstek Obliteratoru explodoval a lo bezvládn plula dál, ímž drtila menší lod erné legie, které ji stály v cest. Když vrazila do tžkého kižníku, explodovala definitivn a šla ke dnu. 7

8 Do pl hodiny byl zbytek flotily znien. Zdálo se, že bez velící lodi nemže tak efektivn bojovat. Holy Fury zakotvila u základny a Denevius se sešel s kapitánem. Dlouze spolu hovoili o probíhající situaci. Kapitán sdlil, že nov píchozí vojáci Bauhausu pinesli informace ohledn ostatních korporací. Prý se již zapojily do boje, ale zatím nemají žádné velké výsledky. Navíc se blíží onen hurikán, takže potom bude boj ješt složitjší. Sargasis muil oba Bratry velmi dlouho... odolávali staten, jen co je pravda. Ale žádný lovk nemže nikdy odolat všem technikám erné legie. Za pár hodin byli zlomeni. Vyzradili všechno, jen proto, aby mohli ukonit své trápení rychlou smrtí. Sargasis získal všechny taktické a strategické informace o rozložení sil Bratrstva na poloostrov Cardinal Peninsula. Ihned poslal zprávu do hlavního stanu Alukarta. Mysl zbylých zajatc zkorumpoval ernou symetrií. Bylo to pomrn jednoduché. Stali se z nich kacíi ochotni obtovat svj život za Sargasise a Semaie. Nefarit je tedy vyslal zpt do svých domov, aby šíili lži a sbírali potebné informace. Falottiho skupina již navštívila nkolik velkých základen Vzdušné flotily a shromáždila úctyhodnou sílu. K jednotce se pidaly útoné a stíhací letouny, taktické a strategické bombardéry a dokonce i Vzdušné dreadnoughty a bitevní vzducholod. Flotila se již nkolikrát stetla s malými letkami erné legie, které byly ovšem bez vtších obtíží znieny. Falotti vydal píkaz, aby se jednotky soustedily na pátrání po aktivit pozemních sil nepítele, vetn jeho základen a hlavn Citadel. Což ovšem bylo složité, protože letecký przkum hustých džunglí byl tém nemožný. Kdokoliv se mohl schovávat pod hustými korunami strom. Harisonovi se na sítnici promítaly pohledy dvou Zrcadloun, kteí byli práv na przkumu. Podailo se jim proklouznout kolem nkolika pedsunutých hlídek až k okraji lesa, kde zaínala asi dvousetmetrová mýtina, za kterou se zaínalo ježit opevnní. Po planin pecházeli Nemrtví legionái, Ezoghúlové, Razidé a njaká vozidla. Vypadalo to, že jednak opevují zákopy a jednak jen obcházejí a hlídkují, ale takhle husté hlídky, to by bylo prost... nevídané. V tom se ohlásila hlídka z blízkosti základního tábora. Zahlédla skupinu kací v pokroilém stádiu degenerace zejména Kadavery a nkolik Sakristián. Identifikovala dva Technomancery a nco kolem pti Nekromutant. Zatím ješt celou skupinu nemla dokonale zmapovanou, ale na kídle ji doprovázel Pretoriánský útoník je tedy dvodné podezení, že z druhé strany ji doprovází ješt jeden. Projdou pravdpodobn ve vzdálenosti kolem pl kilometru okolo základního tábora. Dležitá informace Kadavei nesou njaký náklad. Byla otázka minut, než projdou okolo základního tábora, bylo teba rozhodnout rychle. V bednách mohou být jen zásoby potravin, korporaní zbran nebo stelivo, ale stejn dobe tam mže být to, pro jsou tady zabalené a pipravené k odvozu. Pro by však Algeroth posílal své hraky po kacíích, když by je mohl poslat portálem. Na druhou stranu, pro by nco bezcenného stežili Pretoriáni? Harison vydal rozkaz pedsunutá hlídka se musí stáhnout a pipravit cestou nkolik pastí. V základním táboe zstanou dva muži a pipraví se na obranu. Zbytek se pemístí do oblasti pedpokládaného prchodu nepítele a pipraví se k pepadu. Jakmile bude píležitost, ostelovai se pokusí ustelit Pretoriánm hlavy a zbytek jednotek provede útok. Harison chce ty bedny získat nepoškozené. Jen doufal, že skupina, kterou chtl pepadnout, nemá jak se spojit s posádkou okolo portálu kdyby poslali posily, nemli by sebemenší šanci... Joseph Tscherny se vydal do budovy HQ, jak mu Black nakázal. Nabil zbran a naostil nože. Vyzvedl si také své nové boty, které v tlustší podrážce skrývaly vysunovací nž a malou efektivní sváeku. Na záda si upnul kšíry, které unesly dosplého muže. Dlouhý kabát mu zakrýval pouzdra opatená magnetem, který zabraoval, aby pistole vypadly i pokud bude zrovna vzhru nohama. Pouzdro na nž bylo vybavené stejn. Do budovy se dostal bez vtších problém, ale v pízemí ho zastavila vrátnice. Hlídai dobe míeným úderem zespoda zlomil vaz. Tím jeho infiltrace skonila. Do pízemí ihned nabhly oddíly voják, které zahájily palbu. Tscherny ale využil svých reflex a vyhýbal se stelb jak jen to šlo. Dostal se do místa, kde vojáci byli rozmístní kolem nj a zalehl k zemi. Vojáci se tak postíleli navzájem. Jednomu z nich vzal samopal a pár granát a vydal se do dalšího patra. Zde vylezl na kabinu výtahu a pipnul se k lanu. Mohl se tak nepozorovan dostat do dalšího patra, aniž by ho nkdo nalezl. Když výtah zastavil, pivail napnuté lano ke stn naproti dveím a ekal, až do kabiny vejdou vojáci. Když byli všichni uvnit, pestelil lano a kabina spadla dol. Po lan pak šplhal nahoru. V dalším pate otevel dvee a hodil dovnit granát. Pak slezl zas o kousek níže a ustelil svar napnutého lana. Když lano vy- 8

9 stelilo, odpoutal se od nj a skoil do patra. Když dopadl na podlahu, vystílel zásobník samopalu do všech zbylých voják. Pak nerušen vyšel po schodech do onoho hlídaného patra. Ped tím, než vešel do dveích, dupl obma nohama na zem a z podrážek se vysunuly epele. Taktéž vytáhl své dva nože. Proskoil dvemi do místnosti a dlal hvzdy, piemž každým mrštním zasáhl jednoho vojáka. Ti co vystelili, trefili akorát své vlastní lidi. Když se Tscherny zastavil, zasunul epele i nože a pešel k cíli velkým kovovým dveím. Piložil k nim granát a odjistil ho. Exploze vykousla kus zdi a dvee se otevely. V místnosti za nimi se nacházel Keronis. Sedl na velkém kovovém kesle a byl pipojen k poítai. Nevnímal své okolí. Tscherny prohlédl místnost a vrátil se zpt do pedsín, kde od mrtvých voják sebral nože. Pak vypáil krabici od poítaových obvod a vrazil do ní trojici nož. Následoval mohutný výboj a zkrat. Keronis se zhroutil k zemi. Tscherny ho pipnul do kšír na svých zádech, vytasil pistole a vyrazil dol do podzemí. Cestou ho potkalo ješt pár voják, ale ty bez problém vyídil pár výstely. Vešel do podzemí, kde ho už ekal Joseph Black a jeho skupina, pesn jak bylo domluveno. Tscherny úspšn pinesl Arghana do skrýše Kací, kde už byl vyhlížen Blackem a jeho spoleníky. Arghan Keronis, stále v bezvdomí, byl uložen na nosítka a odnesen kamsi do hlubin kanalizaního systému. Zde se nacházela místnost vybavená podobn jako laborato, ale pomrn provizorn. Byla zde špína, zápach, špatné osvtlení. Vybavení bylo staré, napl rozbité a zrezivlé. Joseph Black nechal Keronise položit na pracovní stl, pipoutat mu nohy a ruce koženými emeny. Pak do místnosti pišlo nkolik muž v bílých pláštích. Byli to kacíi-vdci. Black chvíli nco domlouval s hlavním vdcem, ale pak odešel a nechal jemu a jeho kolegm Keronise napospas. Když se vrátil za Tschernym, nabídl mu odmnu za tuhle práci. Ukázal Tschernymu sousední místnost, která fungovala jako skladišt. Šlo zde nalézt jakékoliv zbran z korporaních arzenál i arzenál erné legie. Mezitím v budov HQ. Do budovy se sebhlo nkolik desítek oddíl Lunárního komanda. Všechny východy byly zataraseny, všechny bezpenostní systémy aktivovány. Budova byla prohledána patro po pate. Ale žádné nebezpeí už nehrozilo. Je zejmé, že ten terorista tu hledal pouze Keronise. Ale velitelé moc dobe vdli, že Keronis je dležitý. 13. exekutiva sama vydala píkaz, aby byl co nejdíve nalezen a odveden zpt. Oddíly komanda se proto vydaly do ulic msta, podporovány všudypítomnou Kyberkuritní policií. Ale nikdo z nich netušil, kde se vlastn skrýš kací nachází. Kapitolský Admirál Matthew Gibson velel jedné ásti Jihomoské flotily, na palub své vlajkové lodi CNS Seal, dreadnoughtu tídy Spermwhale. Od zaátku invaze erné legie Kapitol mobilizoval všechny základny v souostroví Graveton, hlavn základnu Port MacArthur. Zástupy Moských lv a dalších jednotek Námonictva pochodovaly do transportních lodí, helikoptér i letadel, aby byly odvezeny do centra bojišt. Gibson zažil už mnoho bojových operací, ale nikdy ne takhle velkou. Odpoledne z velení CNF pišel rozkaz k vyplutí. Všechny ásti Jihomoské flotily se mly spojit nedaleko ostrova Eisila a odsud pokraovat na ostrov Bell Regio. Gibsonova flotila se tedy pomalu dala do pohybu. Bylo v ní pítomno nkolik desítek letadlových lodí tídy Swordfish, Sawfish i Beluga, všechny vybavené útonými letouny a helikoptérami všeho druhu. Gibsonova flotila dorazila k ostrovu Eisila jako poslední. Zbylé dv ásti zde už ekaly, aby se mohly zapojit pod Gibsonovo velení. Když se tak stalo, naídil admirál otoit kurz na Bell Regio. Moc dobe ale vdl, že nemá žádné informace o tom, jak to na ostrov s ernou legií vypadá. O to horší pak bylo pekvapení, když se na obzoru objevily temné mraky a obrovské blesky. Venušský hurikán se blížil, jako by ho erná legie sama pivolala... Boguesova lo pistála na hlavním letišti v Heimburgu. Zástupy pasažér vystupovaly ven a proudily do haly, aby si vyzvedly svá zavazadla. Bogues dav prohledával, ale George Oswalda nenašel. Musel se mu ztratit. Zklaman se proto vydal do nejbližší restaurace a pemýšlel. Byla to velká náhoda, ale do stejné restaurace pišel i Oswald. Aniž by si Boguese všiml, posadil se u stolu na druhé stran místnosti a objednal si jídlo. Za chvíli si k Oswaldovi pisedlo nkolik muž, které oividn znal. O emsi spolu hovoili, ale pak odešli pry. Tehdy Bogues zakroil. Pisedl si k Oswaldovi, který si ho nejprve nevšímal, ale potom se zarazil. Než stail cokoliv udlat, Bogues tasil wakizashi a namíil s ním pod stolem do Oswaldova rozkroku. Oswald pustil pistoli, kterou už stail v pouzde pod kabátem chytit a strnule sedl. Bogues se ho vyptával dlouze a na mnoho vcí. Síla Ki mu povdla, že Oswald není žádným vdcem gangu, ale s jedním má co doinní. A ten ho zde na Venuši oekával. Oswald mu ml sdlit nejnovjší informace z podsvtí Luna City. Jinak je ale neškodný. Bogues muže odvedl na místní stanici bauhauské policie BLEU a donutil ho, aby zde všechno zopakoval. 9

10 Muž neml na výbr a tak se piznal. Policie ho okamžit zatkla, muž se nebránil. Vdl, že v cele bude mnohem víc bezpenjší, než na svobod, kde by po nm ihned šli jeho bývalí kolegové. Bogues se nyní zamil na pátrání po pravém vdci gangu, který žije zde v Heimburgu. Zatím ale nezjistil, jestli gang pracuje sám pro sebe, nebo pro njaký kacíský kult. Druhá možnost by byla mnohem horší. Skupinku muž našel vcelku snadno byli to zamstnanci místní malé banky, která jim zejm sloužila jako prádelna špinavých penz. Bogues vstoupil dovnit asi hodinu po nich. Vešel do banky a pistoupil k bankéi, aby ho požádal o založení útu. Bogues ale bankée vnímal jen napl, celou dobu sledoval skupinku muž, která se o emsi bavila za zvukotsným sklem v sousední místnosti. Bogues bankée informoval, že zatím žádné peníze u sebe nemá, ale brzy mu pijdou. Zatímco banké sepisoval njaké údaje, Bogues nenápadn odešel pedstíraje, že si prohlíží nástnku. Všiml si, že dvee do sousední místnosti jsou pootevené. Vešel tedy dovnit, kde zastihl ty muže. Všichni na nj zlostn pohlédli. Muži tasili pistole a chystali se Boguese zastelit. Ten za sebou zabouchl dvee, takže venku nebylo nic slyšet. V tu chvíli muži zahájili palbu, ale Bogues kulkám ladn uskakoval. Soustedil svoji Ki, takže vidl kulky lett vzduchem, vidl jejich trajektorie z horkého vzduchu. Kulky, které letly pímo na nj a kterým už nemohl uniknout, jednoduše pesekl epelí. V jedné ruce katana, v druhé wakizashi. Všem mužm postupn usekl ruce se zbranmi. Zranní padli k zemi a váleli se v keích, zatímco podlaha se barvila do ruda. Jen jejich šéfovi neusekl ruku, ale odsekl kus zbran, takže ta byla už neúinná. Katanu mu namíil epelí pod krk a zaal se ho vyptávat. Muž ale nic nepovdl, což bylo na gangstera neobvyklé. Ti hned zanou mluvit, když jim jde o život. Bogues ho probodl a prohledal jeho tlo. Našel njaké doklady a mapku venušské džungle, což bylo hodn zvláštní. Na stole vidl kufík s penzi. Nabral si do kapes co unesl a vrátil se k bankéi, který si nieho nevšiml, protože nic neslyšel a byl celou dobu zabrán do papírování. ekl, že mu rychlá kurýrní služba Kybertroniku práv peníze dovezla. Banké peníze pevzal a uložil je na úet. Úet ml tu dobrou vlastnost, že nemohl být zrušen ani bankou, která ho vytvoila píplatkový bonus, který Bogues pohotov zaplatil. Pak Bogues odešel dív, než si banké všiml, že jeho šéfové jsou na kusy. Bitva o Cardinal Peninsula: Alukart stál zrovna na jednom z kopc a pozoroval, jak se k nmu blíží obrovská armáda erné legie, byly to posily, jejichž jednotky si osobn vybral. Ped pár dny došla zprava i z informacemi o rozmístní jednotek poloostrova Cardinal Peninsula. Alukart ml už ti plány, jak ten poloostrov dobýt, ale také vdl, že to nebude lehké, byl totiž tžce opevnn. Alukart vyslal pár przkumných letoun Temný pízrak, aby se ujistil o správnosti informací a aby získal njaké informace o terénu kolem poloostrova. Poslal ti nejmocnjší Iluzionisty na ti místa kolem poloostrova. Potom dal rozkaz, aby plka tžkých bojových vozidel byla pemístna do hor po levé a pravé stran, díky erné symetrii se tento nadstandard provedl nepozorovan a snadno. Tímto tahem získaly tanky perfektní pozice a mohly z dálky likvidovat sted poloostrova. Zrovna když se rozmísovaly, otevela se brána opevnní a z ní vyšel malý przkumní oddíl, ten se ovšem po pár minutách stal cviným terem pro Kalistonské taneníky, kteí byli perfektn rozmístni v horách. Alukart poté poslal stejn poetný tým Metropolitních prorok, aby se pevlékli do uniforem przkumných voják a odešli na poloostrov sabotovat obranné systémy. Za malý okamžik po incidentu dostal Alukart telepatickou zprávu od Iluzionist, jenž dorazili na urená místa. Vše šlo podle planu, ale ješt zdaleka nemli vyhráno. Alukart dostal další zprávu od jednoho z Metropolitních prorok, že zadní ást obranných systém byla vyazena, to byla dobrá zprava ovšem neml žádnou lo, jenž by útoila z moe, takže musel pokat až bude vyazena pední obrana kolem hlavní brány, aby se mohl dostat dovnit a eliminovat nepítele. Tu se ovšem spustil alarm; celým poloostrovem se zaal nést vysoký a hluný zvuk, jenž ohlašoval napadení. Obránci se o útonících již dozvdli. Ve stejnou chvíli dostal zprávu, že i pední obrana je vyazená, ovšem Alukart cítil, že to nebude na moc dlouho, a proto musel jednat co nejrychleji. Všechna tžká bojová vozidla vystelila a brána a dv nejbližší protipchotní vže se rozletly na kousky, to už ovšem bylo v pohybu dv st erných legioná a nkolik desítek lehkých vozidel, jako pedvoj. Zaala ohromná bitva celá armáda se pomalu tlaila na poloostrov. Naneštstí pro Alukarta se obranné systémy aktivovaly v okamžiku, kdy vtší ást armády byla blízko nich. Jeho vojáci zaali umírat po stovkách a ti, co se dostali dovnit, moc dlouho nevydrželi nápor rychle zmobilizované armády nepítele, jenž je vytláel zpátky do hor. 10

11 Alukartovy jednotky se rychle zmenšovaly a zanedlouho ml nepítel jasnou pevahu. Alukart tedy vyslal telepatickou zprávu Iluzionistm, kteí dosud ekali na povel. Oni byli jeho esem v rukávu. Najednou obloha nad poloostrovem potemnla a objevily se na ní ti erné kruhy byly to Portály do temného vesmíru, které Alukart nechal propojit a tak se z nich stal jeden obrovský. Když se portál zcela otevel, vakuum zaalo vysávat vše, co nebylo pipevnno k zemi. Bhem okamžiku byla armáda nepítele zdecimována a ti, co byli schovaní v budovách, zmrzli chladem nebo byli ozáeni radioaktivitou. Portál se po chvíli pomalu zaal uzavírat z dvodu úmrtí všech Iluzionist, jenž ho drželi aktivovaný. To už ale ze severní strany od moe letlo ticet bombardér typu Létající peklo, nesoucí celkem 900 tun bomb. Ty bhem pár minut udlaly z poloostrova doslova cedník. Za okamžik na zem pistály dva transportní letouny, ze kterých vyšli další vojáci, aby vyistili území od zbytku nepátel. Alukart se po tom všem vrátil do citadely v horách, aby podal zprávu svému pánovi. Šel sám, protože v boji pišel o všechny své jednotky. Inkvizitor Samuels si naposled ped spaním prošel spis celého pípadu. Vrah udlal pi poslední vražd chybu. Akorát to vypadalo, že jejich stopa k niemu nepovede. Miniaturní zbyteek njaké houby i plísn (o tenhle obor se nikdy píliš nezajímal), která podle specialist musela pocházet z vrahovy obuvi. Momentáln byl vzorek v laboratoi podrobn zkoumán a byla urována oblast msta, ve které musel vrah bydlet. Každá tvr má trochu jiné podmínky ubytování, jinou vlhkost vzduchu, jinou prmrnou teplotu a podle toho tam rostou rzné druhy plísní. Jakmile budou mít tvr, Bratrstvo jist investuje trochu penz do rozsáhlého proklepnutí všech jejích obyvatel. Vždy peci vidli, kdy zhruba vrah piletl a také, že je zejm ve mst pod falešným jménem, takže pozadí jeho role nebude píliš propracované, aby mohlo obstát složitjší zkoušku. Oi se mu už samy zavíraly, tak radji zaklapl složku a odebral se do koupelny vyistit si zuby a osprchovat se. Cestou mrknul na hodiny. Jen deset veer? Zvláštní, takhle brzo vtšinou unavený nebývá. Ale co, má te v práci plno starostí a stresu s tím vrahem. Je to velká výzva, když i zkušení Inkvizitoi z Luny si na nm vylámali zuby. A pitom... Polekan cukl hlavou. Práv na chvilku usnul, s kartákem v ústech. Musí se vyspat. Vypláchl si pusu, na sprchu ani nepomyslel a padl do postele. Jakmile se dostat do vodorovné polohy, usnul. Procházel se po rozlehlé rudé pláni. Široko daleko nevidl nic jiného než kopce a ervenou barvu. Uvdomil si, že pod jeho nohama nco kupe. Podíval se dol. Každý jeho krok skonil na hromad kostí, jež praskaly a lámaly se. Když oi opt zvedl, uvdomil si, že rudá plá je najednou zcela bílá. Všude, kam až oko dohlédlo, vidl jen sluncem vyblené kosti. Otoil se a chtl od toho všeho utéct. Po cest zpátky stála jeho chata. Netušil, jak to vdl, prost to vdl. Mezi hromadami kostí prosvítala její uklidující hndá barva. A už ale chvátal sebevíc, chatr se stále nepibližovala. S každým dalším krokem byla dál a dál a dál. Nakonec své úsilí vzdal a sesunul se na kolena. Tu se hromady kostí zaínaly tást a zpod nich cosi vyrazilo. Stoupalo to výš a výš a on si uvdomil, co to je trosky budov. Místo na pláni kostí te stál v ruinách msta. Všude kolem nj stály zrezivlé vraky aut. Podle všeho bylo msto zniené už dávno. Zoufale se rozhlížel ve snaze najít nco, co by bylo alespo trochu živé, nco, co by narušovalo mrtvost tohoto místa. Koutkem oka zahlédl, jak se nco pohnulo. Okamžit vyrazil tím smrem, muselo to zmizet za roh, jinak by to už pece vidl. Oste zatoil doprava za roh. A do bicha se mu zaboila ostrá epel. Zmaten se podíval dol. Z bicha mu trela dýka s podivn tvarovanou rukojetí. Pak se podíval na toho, kdo ho bodl. Vidl jen postavu ve fialové kápi se stíbrnou maskou v šíleném šklebu. Pomalu si dýku z rány vytáhl. Krev, která z nj tekla, nebyla ervená, jak by ekal. Byla erná. Ohnal se svou novou zbraní po útoníkovi, ten ale jen ladn uhnul. Znovu a znovu se pokoušel ho bodnout a znovu a znovu mu postava v kápi uhýbala. Najednou mu zaala dýka v rukou tžknout a zvtšovat se, až ji nemohl udržet a upustil ji na zem. Zvtšoval se ale i útoník a budovy okolo... Zabiják ho za chvíli snadno zvedl na dlani vzhru. V druhé ruce držel dýku. Samuels se pokoušel uprchnout, ale byl moc malý na to, aby proti obrovi nco zvládl. Dýka ho zasáhla ješt jednou a tentokrát snadno oddlila jeho horní polovinu od dolní. Inkvizitor Krueger si ješt ped cestou proítal zprávu o poslední obti Stíbrného démona. Už dávno byl rozhodnutý, že na Venuši zaletí vyešit celou situaci sám, ale tohle byla opravdu poslední kapka. Démon zabil velitele vyšetování, Inkvizitora Samuelse, a to absolutn bez jakýchkoli stop. Inkvizitor byl nalezen v poledne ve své posteli mrtvý. A nikdo nedokázal íct, na co vlastn zemel. Jeho organismus se prost zastavil. A na tváích zase ty znaky. Toho Stíbrného démona už nkdo prost musí zastavit a ten nkdo bude on! Panzercopter Super se musel oddlit od zbytku Vzdušné flotily, protože zachytil nouzové volání. Jistý kapitolský letoun byl sestelen a jeho posádka je nyní obklíena ernou legií. Falotti s sebou vzal nkolik záchranných helikoptér a tato malá skupinka se vydala na cestu. Za pár hodin se objevila mýtina uprosted džungle, ve které ležel doutnající vrak letadla. Pak odtamtud vyletla signální svtlice, což bylo znamení, že posádka je stále naživu. Panzercopter nkolikrát obletl kolem, aby zajistil území. Zdálo se, že nikde nikdo 11

12 není. Falotti tedy naídil záchranným helikoptérám pistát a peživší naložit. On zatím zstával ve vzduchu, aby ml dobrý pehled o celé situaci. A tak si mohl všimnout, že se dje nco podezelého. Záchranné helikoptéry stále nevzlétaly. Falotti je kontaktoval, ale nikdo mu neodpovdl. Instinktivn se tedy pipravil ke stelb. Práv vas, protože ve stejnou dobu se z okolní džungle spustila mohutná kulometná palba. Nebylo vidt, kdo to stílí, ale stejn to bylo více než jasné. Falotti a jeho posádka se chytili do léky. Panzercopter optoval palbu, piemž se toil kolem dokola, aby pokryl celé své okolí. Stílel ze všech palubních zbraní a redukoval tak stromy na pouhé tísky. Exploze raket vyvrhávaly zeminu a zanechávaly v ní hluboké krátery. Za pár vtein nepátelská palba ustala. Falotti se tedy vrátil ke své jednotce a nechal rozeslat varování, že nkterá nouzová volání mohou být falešná. Každé proto musí být peliv proveno. Kapitolský Admirál Matthew Gibson na palub své lodi CNS Seal a s flotilou v zádech spchal k ostrovu Bell Regio. Chtl se tam dostat dív, než je dostihne boue z protismru. Ale bohužel, poasí se rychle zkazilo. Vlny se zvedly a lod se dost zpomalily. Obloha rychle potemnla, zaalo pršet a siln foukat. Nebe kižovaly blesky. Viditelnost byla velmi nízká. Ale sonary fungovaly dobe a zachytily pítomnost nkolika objekt pod hladinou. Blížily se byly to ponorky. Gibson nedostal žádnou zprávu, že by se zde mly nacházet ponorky jiných korporací a proto vyhlásil bojovou pohotovost. Jenomže jeho flotila nemla žádné ponorky, takže se musela bránit jen shazováním hlubinných pum. Za pár minut se ozvaly exploze nkolik lodí dostalo zásah a jejich trup byl protržen. Lod šly ásten ke dnu, ale díky nkolika pepážkám v trupu byly ješt schopné plavby. Ale jakýkoliv další zásah do stejného místa by byl osudný. Gibson vydal rozkaz rozestoupit se do obranné formace. Velké lod byly chránny menšími, se schopností útoku na ponorky. Ale lod byly píliš pomalé na to, aby mohly rychle reagovat na útoky ponorek. Desítky protiponorkových min padaly pod hladinu rozboueného moe. Silné proudy ale vtšinu z nich strhly mimo cíl. Sonary potvrdily, že ti ponorky byly znieny, ale to zdaleka nestailo. Pak šla ke dnu jedna letadlová lo tídy Swordfish a ihned po ní nkolik doprovodných plavidel. Gibson už nechtl riskovat další ztráty a tak vydal odvážný rozkaz nechal vzlétnout helikoptéry, které byly vyzbrojeny stejnými hlubinnými minami. Helikoptéry mohou rychleji reagovat na zmnu kurzu ponorek, než nemotorné lod, ale letové podmínky jsou v tomto poasí velmi nebezpené. Helikoptéry nebyly pipraveny na útok ponorek zcela. Nemly sonary a proto musely být navigovány lodmi. Deset helikoptér se vzneslo a zaalo kroužit mezi lodmi. Dol padala jedna mina za druhou a vzáptí do nebe vyšlehly sloupy vody a tlumený hluk exploze. Ponorek ubývalo. Za pár minut byly vody isté, ale ztráty Kapitolu byly relativn velké takhle brzy se s nimi rozhodn nepoítalo. Gibson vyslal radiovou zprávu pro všechny korporaní lod v dosahu. Všichni se musí spojit v jednu sílu Kyberkuritní policie a Lunární komando prohledávalo celý okrsek Kybertroniku kížem krážem. Ale žádné stopy po kacíích nebo teroristech. Museli se skrývat nkde mimo. 13. exekutiva ale zakázala do problému zatahovat kohokoliv dalšího, takže se policie musela obejít bez podpory Kartelu, i jiných korporací. Což ji ovšem nebránilo pracovat za hranicemi Kybertronického okrsku... Do akce bylo nasazeno nkolik desítek robot Avatar I Dvojník, nkolik typ Avatar II Polymorf a dokonce ti Avatai III Ultra. Všichni byli maskováni za bžné civilisty a mohli se tak dostat tém kamkoliv. Jejich chování sice bylo chladné a ne píliš pesvdivé, ale beztak nemli s nikým déle komunikovat. Po nkolika hodinách akce pinesla ovoce. Jedna jednotka ohlásila, že v kanalizaním systému nalezla známky života. Byli to kacíi. Okamžit se strhla pestelka, bhem které bylo mnoho kací zabito, ale ješt vtší množství jich uteklo neznámo kam. Lunární komando se prostílelo k tajné laboratoi, vniklo dovnit, ale zde už nikdo nebyl. Keronis kamsi zmizel. Dstojníci Kybertroniku místo podrobn prozkoumali a zjistili, že kacíi provádli njaké vyšetení, ale bohužel všechny záznamy o nm chybly. Ovšem ani agenti Kybertroniku netušili, že jejich agresivní akce upoutala pozornost Bratrstva. Jeho skrytí Revizoi zaregistrovali pohyb voják Kybertroniku v území, kde nemli podle kartelových dohod nic dlat. Revizoi pedali záznamy kamer a fotoaparát Inkvizici, která je zaala prošetovat. Místní Inkvizitor naídil tajn pozorovat Kybertronik a pípadn zasáhnout. Do akce bylo nasazeno mnoho Revizor, Mortifikátor a Atentátník Na volání Kapitolu odpovdly hned dv flotily mishimská a imperiální. Mishimský Lord Admirál Hatsuto Abe, na palub Dragon of Seas, dreadnoughtu tídy Yamato a imperiální Námoní admirál Robert MacGuire na palub HSNS Falling Hammer, juggernaughtu tídy Champion. Ob flotily pipluly z ostrova Wagner, na druhé stran od ostrova Bell Regio, aby na nj mohly provést svj útok z jihu. Flotily jsou vybavené i ponorkami, takže mohou dobe podpoit sílu Kapitolu. Mishimská flotila je zde velmi mocná, tém stejn jako ta 12

13 kapitolská. Imperiál tu má jen malou flotilu, ale za to dobe vyzbrojenou. Co se týe Kybertroniku, zatím žádná jeho lo spatena nebyla. Trojice flotil se spojily v jednu a vydaly se nyní již definitivn na Bell Regio. Boue byla silná a plavbu zpomalovala, ale erná legie v cest nestála, což bylo dobe. Holy Fury zatím stále kotvila na základn Tendra Peninsula, kde Inkvizitor Majoris Denevius jednal s místními veliteli Bauhausu. Do základny dorazil sám Pozemní maršál Friedrich Piquarde, který Bratrstvo požádal o pomoc pi další obran Ishtar Terra. erná legie provedla nkolik dalších vylodních a spojila se se svými stávajícími jednotkami v džungli. Denevius vdl, že další námoní útok Legie se hned tak konat nebude a tak opustil palubu své lodi a pipojil se k jednotkám Bauhausu a Bratrstva. Štábní admirál Sophie Karlsteinová, bauhauská velitelka místní námoní flotily, zatím dorazila do pístavu ve svém juggernaughtu tídy Dragon, Admiral Karlstein. Pinesla velitelm poslední informace o ostrov Bell Regio. Na jeho severní stran kotví velká flotila Algerotha, Ilian a Semaie, která by mohla ohrozit celé jižní pobeží Ishtar Terra. Podle pozorování zatím nabírá pozemní jednotky a munici, takže se k nemu chystá. V Kyberportu se zatím admirál Perkyn radil s plukovníkem Jessem McKirdisem. Velmi je pekvapila náhlá deaktivace Avatara, kterého skrze Subrealitu ovládal Keronis alias Luis Zegener. Technici kontrolovali systémy Avatara, ale v nich žádný problém nebyl. Byla prošetována i možnost, že je tu njaké rušení, ale ostatní pipojení k Subrealit fungovala v poádku. Jedinou možností tedy bylo, že se nco stalo na stran vysílae, tedy u Keronise. Perkyn proto navázal spojení s Lunou a požadoval vysvtlení. Vedení HQ potvrdilo, že Keronis byl kýmsi unesen, ale že pátrání již probíhá. Perkyn a McKirdis si budou tedy muset vysta- it bez jeho rad, jen s pomocí poítae Avalon. Teror v Heimburgu: Kriminalita ve mst Heimburg stoupla tém na desetinásobek. Bauhaus si nemohl dovolit civilní nepokoje ve svém hlavním mst, proto musel cht necht pevelet do msta mimoádné vojenské hlídky, které mly dohlížet na poádek. Paradoxn to ale pomohlo erné legii, která je s pomocí své tajné propagandy oznaila za utlaovatele, kteí se musí uchylovat k násilným metodám a pilákala tak na svou stranu další lidi. Mstská samospráva zaínala být opravdu bezradná a tak ve snaze pedejít dalším zloinm, vyhlásila zákaz vycházení po deváté hodin. Zdvihla se vlna odporu. Celé msto velo a jen s minimálním piinním kací. V ten den, kdy do ulic vyrazily zástupy protestujících, provedl Stíbrný démon svj nejvtší kousek, který byl ale zárove jeho posledním. Zatímco všechny policejní a armádní složky byly v ulicích spolu s vyžádanou pomocí od Bratrstva, vyrazilo speciální zabijácké komando složené ze Stíbrného démona a jeho nejschopnjších služebník, smrem k letišti. Jejich infiltrovaný agent byl již na svém míst, v adách protiletadlové obrany msta. Sedli v lehkém sportovním letadle. Už týden pedem mli zajištná veškerá povolení ke vzletu a okruhu v okolí msta. Oni se ale plánovali jen trochu prolett nad mstem. Nejdíve provedli pelet nad Katedrálou Bratrstva. Výšku nkolikrát snížili a když se jim nedostalo žádného varování od dispeera Bratrstva, poznali, že jejich lovk už svou práci splnil. Zahaleni do hávu kouzel vyskoili z letadla. Jejich padáky se po pár stech metrech rozevely a oni se opatrn snášeli na jednu pistávací platformu na pozemcích Katedrály. Dlouho už se na tuto akci chystali, takže jim korigování letu nedlalo žádné problémy. Za chvíli se už jako duchové pohybovali po pozemcích Bratrstva. Stíbrný démon, který se z nich v této Katedrále nejvíce vyznal, je neomyln vedl k jejich cíli. Inkvizitor Krueger se znepokojen díval z okna auta na probíhající nepokoje. Strašn rád by se zapojil do uklidování situace, ale musel se nejdíve zastavit v Katedrále a informovat nadízené, že dorazil. Nemohl se jen tak zaít míchat do vcí Bratrstva. Jel sice služebním autem Bratrstva s vlastním placeným idiem, pesto mu ale vtiskl nkolik bankovek jako podkování za rychlou jízdu, které se dozajista doká. A dokal. idi bez ostychu porušoval rychlostní limity a jako blesk se s Inkvizitorem ítil k jejich cíli. Mezitím na ostrov Bell Regio. Skupina erné legie postupovala rychle. Dostala se k bodu, kde ji Harison plánoval napadnout moc brzy. Harison byl se zbytkem komanda už jen pár set metr, ale i to bylo v hustém pralese píliš daleko. Pak pišla zpráva od jednoho ze Zrcadloun z pedsunuté hlídky, která se už rozmístila a pichystala na pepadení. Dva Pretoriánští útoníci se prý piblížili na jejich dostel, ale co nevidt se zase vzdálí. Harison ale naizuje, aby vojáci vykávali, jak jen to pjde. Nechce pijít o možnost pekvapení. Ale Zrcadlouni vdli, že než se k nim Harison a zbytek týmu dostane, bude už pozd. Bhem pár sekund se ozvala série výstel, následovaná výbuchy granát a zbsilou palbou. Ostelovai pokropili hlavy Pretorián a ostatní naházeli nepátelm pod nohy bleskové, plynové i tíštivé granáty. Dunivá dávka z tžkého kulometu však naznaovala, že pinejmenším jeden Pretorián je stále naživu. 13

14 Už se blížili, ale moment pekvapení definitivn propásli. Nakonec dorazili k relativn isté oblasti, kde byl jen nízký porost a tak mli pomrn pehled. Pár metr okolo Harisona proletl jeden ostelova, mrštný Pretoriánem, který ho práv sundal ze stromu. Pretoriánský útoník ml v hlav ne jednu, ale hned nkolik dr. Jedna ho pipravila o oko, další perazily elisti. Ale nezdálo se, že by mu to njak vadilo. Vojáci ihned skropili krátkými dávkami kacíe, ale Kadavei ani Sakristiáni si zjevn z kulek, které prošli jejich tly, moc nedlali. Jen ti, kterým stely roztrhaly dležité orgány, se pomalu sesunuli k zemi. Problém byl ale Pretorián. Harison rozkázal soustedit palbu na nj. Specialista s granátometem vypálil hned nkolik stel a všechny Pretoriána zasáhly. Jeden granát pronikl až do otvoru v brnní, kde se šklebila Pretoriánova hlava, a roztrhal ji. Pretoriánský útoník zavrávoral a z jeho kulometu se spustila neperušovaná a nemíená dávka, kterou kropil vše kolem. Bhem pár okamžik se ale skácel k zemi. Kacíi se pokoušeli ustoupit z dosahu komanda, ale proti Kyberportským specialistm na boj v džungli byli peci jen pomalí. Ovšem byl tu ješt druhý Pretorián. I jeho hlava byla tžce poranna, ale smrt jeho dvojete ho pimla nechat rozprášení zbytku pedsunuté hlídky a bžet hustým porostem. Když se dostal ped kacíe, skoil, ale jeho mohutné nohy zašláply poslední z nich. Vojáci komanda nebyli v dobrých pozicích útok je zaskoil, protože pronásledovali kacíe, a tak likvidace Pretoriánského útoníka stála nkolik z nich život. Nakonec ale kacíe dostihli a postupn zlikvidovali nebo alespo vtšinu z nich. Hlavní ale bylo, že dostali bedny, co s sebou vlekli. Harison si vyžádal hlášení. Dva Kyberportští byli ranni, šest jich bylo v poádku. Krom pár Zrcadloun, kteí byli na výzvdách a dvou muž v základním táboe to bylo všechno. Práv ztratil bezmála polovinu jednotky. Pro pár beden, o jejichž obsahu nechtl major Harison pemýšlet. Sebrali ranné a bedny a zaali se pomalu vracet do tábora, ale pak se ozvali Zrcadlouni. Zachytili další pohyb, nco velkého. Nemli zatím vizuální kontakt, ale ítilo se to džunglí smrem k Harisonovi a jeho týmu. Narazilo to sice na nastražené miny, ale ty to vbec nezastavily, ani nezpomalily. Zrcadlouni se obrátili k ústupu. Stalo se to, eho se Harison obával posily od portálu. Neváhal a vydal rozkaz do interkomu aktivovat všechny automatické zbran a opustit stanovišt. Všichni vojáci se musí pesunout k únikovému bodu. Radista zatím pedal zprávu ekající lodi. Tohle nebyl konec, tohle byl teprve zaátek konce... Sergei Perkyn se nalodil na juggernaught tídy Poseidon, Pandora. Bylo to pro nj neobvyklé dosud vždy sloužil na vesmírných lodích. Samozejm ml i výcvik ve velení námoní lod, který nyní mohl využít. Pišla zpráva, že flotila erné legie u ostrova Colonia zvyšuje svoji aktivitu, což mohlo ohrozit Kyberport. Edison však nahlásil, že díky boui, která nad oblastí zuí, nemže provést žádné kvalitní snímky. A ani orbitální družice tém nic nevidí. Pandora bude muset piplout k pobeží Colonie, zamit souadnice a odeslat je na Edison. Ten pak bude moci nastavit orbitální ásticové kanony a mikrovlnné projektory ke stelb na cíl. Pandora se okamžit vydala na cestu, následována menší flotilou. Jednotky Bauhausu a Bratrstva, pod vedením Denevia a Piquarda, postupovaly džunglí pi pobeží Ishtar Terra, smrem na východ. Husai, Dragouni a Venušanští hraniái mli terén již dobe zmapovaný, a tak jim nedlalo potíže najít správnou cestu. Narazili na odpor nkolika málo skupinek erných legioná, ale ty byly bez vtších problém eliminovány. Troopei, Elitní troopei a Posvátní bojovníci bojovali s plným nasazením. Ob armády byly jako jedna. Po pár kilometrech dorazili do prchodnjšího terénu, kde se k nim pipojila bojová vozidla. Tanky T-32 Vlí dráp" a nkolik oddíl bitevních skafandr Vulkán a Viktor dost pomohlo v boji proti velkým monstrm a vozidlm erné legie, kterých bylo ím dál tím víc. Ovšem s pibývajícími kilometry byla situace stále horší. Bylo jasné, že armáda vniká do území kontrolovaného ernou legií, dost možná do blízkosti njaké citadely. Desítky obrovských Biotroll vystupovaly z hustého lesa a likvidovaly jeden oddíl za druhým. Nejrznjší bitevní tanky a bojové pedipulátory Nekromek se zas postaraly o vozidla. Denevius i Piquarde pešli do defenzívy... Bitva o Bell Regio: Sophie Karlsteinová mezitím v pístavu na Tendra Peninsula dostala zprávu z radarové místnosti. Byl zachycen jakýsi signál, velmi slabý, vycházel z ostrova Bell Regio. Karlsteinovou napadlo, že to je signál erné legie k útoku, ale pak se dozvdla, že signál je lidského pvodu. Nepodailo se ho ale blíže identifikovat. Karlsteinová vdla, že na ostrov Bauhaus nemá žádné jednotky, ale nebyla si jistá, jestli tam ostatní korporace již neprovedly útok. Zavolala proto Jacksonu Morganovi, admirálovi flotily Kartelu. Ale ten sdlil, že žádná korporace, alespo oficiáln, na ostrov zatím nezaútoila. Do oblasti teprve vplouvá spojená flotila Kapitolu, Mishimy a Imperiálu. Další možností bylo, že to bylo nouzové volání njakého sesteleného letounu nebo ztroskotané lodi a nebo falešný signál erné legie, který ml pilákat korporaní flotilu. Karlsteinová mla velké dilema... nicmén pokud to je skuten korporaní jednotka, pak je to zejm jediná jednotka, která ví, jak to na ost- 14

15 rov nyní vypadá. Rozhodla se tedy, že se vypraví na pomoc. Jackson Morgan se rozhodl, že také pipluje na pomoc, protože záchrana korporaních voják je na prvním míst. Oba velitelé mobilizovali všechna svá plavidla a vydali se na cestu. Za nkolik hodin se ostrov ukázal na obzoru. Dalekohledem šlo spatit velkou flotilu erných lodí, které zatím stály nehybn na míst. Signál byl te silnjší. V obran erné legie byla ale mezera, což bylo zvláštní. Mnohé lod se pesunuly ze svých pozic na jiné ásti pobeží. Nikdo to nedokázal vysvtlit, ale a to bylo jakkoliv, byla to šance k útoku. Bitevní lo Sea Serpent tídy Venerable, s Morganem na palub, si vzala na starost levé kídlo, juggernaught Admiral Karlstein zas pravé kídlo. Te byla jediná možnost, jak zasadit flotile erné legie nejvtší zásah. Bauhauské bitevní lod tídy Bear a bitevní kižníky tídy Condor zasypávaly cíl tžkou dlostelbou. erná legie však zaala odpovídat. Její velké lod zahájily stelbu, ale stále byly zakotvené. Menší lod ale vyrazily kupedu, stejn jako mnohé ponorky. Bitevní kižníky Kartelu tídy Persistent však útoící lod zpomalovaly, zatímco ponorky tídy Reverent, Provident a Resolute si vzaly na starost ponorky nepítele. Bitva se pln rozhoela... Major Harison bžel hustou džunglí s ranným vojákem pes rameno a poškozeným kyelním servomotorem, který pomalu vypovídal službu. Zbytek komanda ho následoval, každý ovšený bu ranným druhem, nebo jednou ernou bednou. Postupovali jak nejrychleji to šlo, ale hluk, který jim byl v patách byl stále silnjší. Nad stromy pelétlo nkolik letadel, ale díky bohat olistným vtvím je nemli šanci zahlédnout. Byli zhruba kilometr od místa, kde je mly Vážky vyzvednout a mli nco málo pes pt minut na to se tam dostat. Bez ohledu na to, jak jsou Vážky obratné, rychlé a zrcadlov maskované, nejsou to bojové letouny a konfrontace s letectvem erné legie by pro n byla osudnou, tudíž je nutné, aby byli na míst až Vážky dorazí, rychle je vyzvedly a vrátily se na lo. Byl zázrak, že na mateskou lo ješt flotila erné legie nezaútoila. Vzhledem k tomu, jaký rozruch tu zpsobili by ale bylo bláhové se domnívat, že ta kocábka bude jejich pozornosti unikat i poté, co budou na její palub. Podle toho, co vdl, má Kybertronik v oblasti ti lehké kižníky, které plní monitorovací mise a které mají rozkaz na požádání poskytnout podporu, ale mže trvat hodiny, nebo možná dny, než piplují, a tady pjde o minuty. Harison zaplašil erné myšlenky a soustedil se na bh. Vylepšená droga XAR1 Mk.II, jejíž slušná dávka te pracovala v jeho tle v kombinaci s vyšší koncentrací kyslíku v pílb, umožovala jemu i jeho mužm bžet v tomto terénu takovou vzdálenost bez známek vyerpání, nebo njaké zvláštní zadýchanosti. Hluk za nimi se stále stupoval. Byla to smsice nejrznjších zvuk, ale nebylo možné je identifikovat. Rozhodn to nahánlo hrzu. Kontakt s pedsunutými Zrcadlouny ztratili už ped chvílí, a to bylo cokoliv, dostihlo je to a oni nemli as podlit se o to, co vlastn se pes n pehnalo. Harison dostal jen pár obrázk, ze kterých se ale nedalo nic poznat pinejmenším ne za bhu. Najednou ale zaal porost rychle ídnout a byli na míst. Mýtina, kterou oznaili jako únikový bod Alfa. Vážky tu nebyly, mly ješt njakých 15 sekund as. Zaujali obranné postavení a jako krytí jim posloužili kmeny pokácených strom. Mýtinu vytvoily výbušniny na kmenech strom, které umístili, když sem piletli. Mly jim udlat místo v pípad, že budou potebovat uniknout a svj úel splnily bezezbytku. Až te si Harison všiml, že se do strom opírá prudký vítr a že se z nebe snáší provazy dešt. Pokud pro n vbec piletí, tak jim to rozhodn bude trvat o nco déle. Nebylo jak se pipravit na obranu, než zalehnout za povalené kmeny a nabít zbra. Veškeré další vybavení bu použili pi útoku na kacíe (pedevším tedy na likvidaci Pretorián) a miny a další užitené vci zstaly v základním táboe. Nad hlavami jim prosvištla stíhaka erné legie. V hustém dešti to bylo tžké rozpoznat, ale zdá se, že se otáela. Pak ji ale zachvátily plameny a stíhaka šla k zemi. Sundala jí jedna TA8900 Ocelová vosa a netrvalo dlouho, a nad mýtinou se zastavila první Vážka a spustila lana. Po dvou z nich slanili dva Attilové III. Jakmile byli na zemi, zaujali postavení, aby mohli krýt ústup komanda. Pilot poslal zprávu, že do letounu mže kvli zátži vzít jen jednu bednu a dva lidi. Jeden zdravý, jeden ranný, jedna bedna. To bylo Harisonovo rozhodnutí. I pes to, že se lana ve vtru divoce zmítala, byli brzy dva vojáci a bedna pochybného nákladu na palub letounu a ten se stáhnul. Jeho místo vzáptí zaujala druhá Vážka. Stejný postup slanili další dva Attilové, další dva vojáci a bedna byli vytaženi do letadla. Stejn tak odletla i tetí a tvrtá Vážka. Když se nad mýtinou usadila pátá Vážka, Attilové spustili palbu do lesa. Z porostu se zaala valit stna z Nemrtvých legioná. Vážka se chystala k odletu ješt, než byli všichni nahoe, ale zasáhla ji raketa, vystelená stíhakou, která prošla skrz krytí Ocelových vos. Vážka se zítila na okraj mýtiny a vytvoila tak stnu z kovu a ohn, která je dlila ped hlavním náporem nepátel, ti ale te útoili ze všech stran. Attilové postupn odpadali a ani podprná palba shora nemohla záplavu Nemrtvých legioná zastavit. 15

16 Ješt než byli nahoe, tak vojáky zasypal déš kulek a dva se postupn zítili na zem, poslední byl rann, ale vyškrábal se do kabiny. Harison se rychle vrhl k poslednímu lanu a Vážka se zaala zvedat. Poslední Vážka a tyi muži na zemi. Harison tedy udlal to, s ím by mohl, alespo v tu chvíli, žít. Dal svým zbylým mužm rozkaz ustoupit a sám zstal dole, odhodlán vystílet poslední kus munice, co ml. Cestou nahoru ale dva jeho muži byli zkropeni deštm kulek a dva z nich padli zpt k zemi. Harison neváhal a skoil po posledním lan. Vážka se zvedala a major Harison se snažil co nejrychleji vyšplhat do kabiny. Když už doufal, že se mu to podaí, zakousli se mu do zad dv kulky. Ochromující bolest mu znemožnila šplhat dál, ale držel se. Za chvíli chytila ní ruka jeho zápstí a vytáhla ho dovnit letounu. Zachránil ho ranný voják, který se sem vyšplhal jako první. Když se dostanou na lo, tak tu sebevražednou misi možná i pežijí... Bogues, který nedávno získal velké jmní, cestoval do husté džungle. Nyní ho lákala záhada té mapky, kterou nalezl u mrtvého mafiána. Zcela jasn vedla do území, které bylo podle posledních informací obsazeno ernou legií Grieg Peninsula. Tento poloostrov hostil citadelu Semaiova Vojevdce nefarit, Sargasise. Tím se všechno vysvtlilo. Ti mafiáni byli kacíi a to bu odjakživa, nebo byli zkonvertováni nedávno. Boguese napadlo, že ta druhá možnost bude pravdpodobnjší. V Heimburgu to nyní bouilo, objevilo se mnoho kací, takže oni mohou být jednmi z nich. Bogues si pronajal terénní automobil, speciáln konstruovaný pro boj v džunglích. Jel rovnou na ten poloostrov, po nejschdnjší cest. Zdálo se, že po té stejné cest nedávno projelo mnoho vozidel a prošlo ješt více osob. Doufal, že to nebude erná legie... A oddychl si, když asi dvacet kilometr ped sebou, v malém údolí, spatil velkou armádu Bauhausu a Bratrstva, která táhla po jižním pobeží a likvidovala jednu pevnost Legie za druhou. Alespo bude mít snadnjší cestu. Joseph Black s Keronisem, stále v bezvdomí, a mnoha kolegy neustále cestoval tém po celé Lun. Na jednom míst nemohl vydržet nkdy ani den. Byl mu v patách nejen Kybertronik, ale i Bratrstvo. Zatím se zdálo, že jeden o druhém neví. Ale kdyby se o tom dozvdli, mohlo by mu to situaci ulehit. Black proto pichystal past. Vyslal nkolik kací, aby na sebe pilákali agenty Kybertroniku, a poté je nechal pesunout k pozici, na které se nacházeli agenti Bratrstva. Po nkolika pokusech si Kybertronik všiml, že se v blízkosti nachází i agenti jiné tajné služby a zaal být opatrnjší. To dalo Blackovi víc možností, jak se skrýt. Jeden z Atentátník, Eva Nemesis" Rondellová, bhem jedné své výpravy podzemím nalezla laborato Kací i Arghana Keronise v ní. Nikdo jiný tu pítomný zrovna nebyl jen nkolik stráží hlídalo v okolí. Rondellová nalezla nkolik dokument, které obsahovaly výsledky vyšetení. Všechny je sebrala, ale její prozkoumávání laboratoe probudilo Keronise samotného, který práv konen nabyl vdomí. Keronis se ulekl toho, kde se nachází a snažil se vyprostit. Tím na sebe upoutal pozornost strážných, kteí vešli do laborato- e. Rondellová nestihla utéct. Strážní na ni ihned zaali stílet, takže musela bojovat. Její bojové schopnosti ale byly skvlé. Polovinu strážných postílela svoji pistolí MP-210 Lotus", druhou polovinu rozsekala meem. Bhem nastalého zmatku se ale Keronis dokázal uvolnit z pout a utéct pry. Když bylo po všem, Rondellová se rozhlížela kolem, ale Keronis byl už dávno na útku. Nechtla ho ale zatím pronásledovat a tak se vrátila do základny. Kacíi, kteí do laboratoe pibhli po ní, ihned zalarmovali všechny skrýše. Falotti dostával hlášení od svých jednotek. Bohužel, všechna se shodovala v tom, že zatím nenarazila na žádnou základnu erné legie. Byly pouze spateny menší przkumné oddíly, které ovšem byly rychle zni- eny. erná legie prý chtla zopakovat také ten trik s falešným nouzovým voláním, ale tentokrát bylo vše oveno, takže se do té pasti už nikdo nechytil. Všechny lidské letouny v oblasti nyní musí vysílat na speciální bezpené frekvenci. Aby posádka Panzercopteru nezahálela, rozhodl Falotti, že si vezmou na starost hlídkování. Panzercopter se tedy pipojil k malé przkumné letce tí helikoptér a vydal se nad širou džungli v okolí msta Bernheim. Dlouho se nic zvláštního nedlo, aby pak Sternbergová zahlédla njaký pohyb pod korunami strom. Letka se pipravila na boj, ale nakonec se ukázalo, že tam dole projíždí jen njaká tanková eskadra. Falotti ji chtl kontaktovat, ale nikdo mu neodpovídal. Její posádky zejm byly na jiné frekvenci. Když už Falotti získával jisté podezení, v džungli se ozvalo nkolik výstel a explozí. Helikoptéry se rozptýlily a sledovaly, co se tam dole dje. Mezi stromy mohly spatit menší kohortu erné legie, jak práv zahájila útok na ony tanky. Ty zaaly ihned stílet ze svých mocných zbraní. Teprve nyní Falotti jednoho z tank zahlédl a velmi se podivil nad jeho designem. Rozhodn to nebyl tank Bauhausu, což bylo zvláštní. Žádná korporace, Bratrstvo ani Kartel nenahlásily, že se v okolí Bernheimu nachází jejich jednotky. Muselo se tedy jednat o njakou tajnou misi, nebo jen o zbloudilou jednotku. Pravdpodobnjší byla ta druhá verze. 16

17 Sternbergová pro jistotu poídila nkolik fotografií a videozáznam. Podailo se jí zabrat jeden z tank, práv když vyjel na malou mýtinu. Falotti nechtl zasahovat, ne dokud nebude pesn vdt, í ty tanky jsou. Zatímco przkumná letka jen neinn létala kolem, tanky rozšiovaly smrt a zkázu. Tžké kanony stílely své velkorážní projektily a likvidovaly tak kousky džungle. Palubní kulomety a granátomety kosily pchotu. erní legionái prakticky nemli šanci. Mli sice raketomety, ale ty se zdály být neúinné. Za pár minut bylo po boji a tanky se daly opt na cestu. Falotti se je opt pokusil kontaktovat, ale vysílaka opt mlela. Projíždl všechny frekvence, ale nikdo mu neodpovídal. Bylo to zvláštní. Posádka tank zejm mla zakázáno s kýmkoliv mluvit, což podporovalo teorii, že ty tanky provádí njakou písn tajnou misi, možná i nezákonnou. Tak se Wilfred rozhodl, že se vrátí na základnu a všechno podrobn nahlásí. Snad od nkoho dostane vysvtlení. Helikoptéry tankovou eskadru chvíli pronásledovaly, ale potom se jim ztratila v husté džungli. Letka se tedy vrátila zpt do Bernheimu. Panzercopter Super pistál a Falotti si to ihned namíil do velitelství. Sternbergová šla s ním, se zaznamenanými snímky. Místní velitel si hlášení vyslechl, ale nepovažoval ho za dležité. Ovšem když mu ukázali záznam, zaal se o to více zajímat. Tanky skuten nebyly od Bauhausu. Ani žádné jeho tajné prototypy i testovací modely, tchto bylo mnohem víc a zdály se být pln pipravené na boj. Falotti sice pipomnl, že tanky útoily na erné legionáe, ale velitel mu sdlil, že tohle nemusí nic znamenat. Stále to mohou být tanky erné legie. Nebylo by to poprvé, co si stoupenci jednoho Apoštola vyizují úty se stoupenci jiného. Velitel dal Falottimu jasný úkol musí vypátrat, co je pravým posláním této eskadry. Musí zjistit, komu patí a kde má operaní základnu. Bauhaus musí znát bližší informace, aby mohl vyvrátit jakékoliv podezení. Zatím si nechá všechno pro sebe, ale pokud se vc zkomplikuje, bude to muset pedat Kartelu. A to není píliš žádoucí, takže se Falotti a jeho posádka budou muset snažit. Oba tedy nastoupili zpt do helikoptéry, která se vznesla a vrátila zpt na ono místo. Tentokrát tu byla sama, przkumné helikoptéry pokraovaly ve svém úkolu. Pistála na mýtinu a celá posádka vystoupila, pro jistotu ádn vyzbrojená. Falotti pikázal, že se musí pokusit shromáždit njaké stopy, které tu tanková eskadra zanechala. Posádka se potom rozdlila a každý se vydal prohledávat jednu ást území. Pátrání nebylo moc složité. Mrtvoly erných legioná byly nalezeny snadno a z jejich tl byly vytaženy projektily kulomet a stepiny granát. Sternbergová našla otisky pás a podrobn je zmila a vyfotila. Nábojnice dlových granát nalezeny nebyly, což ovšem nebylo nic zvláštního. Mnoho typ tank si vystílené nábojnice skladuje, aby mohly být poté znovu naplnny. Za pár hodin se posádka vrátila k vrtulníku a naskládala do nj všechny stopy. Bylo toho dost na to, aby zbrojíi zjistili, kdo munici vyrobil. Pak se pátrání dost zjednoduší. Panzercopter Super se opt vznesl a vydal se zpt na Bernheim, kde už byl oekáván. Velitel základny dkazy pedal týmu Diplomatických agent prmyslu, kteí se na podobné pípady specializovali. Slíbili, že jakmile se nco dozvdí, dají vdt. Potom naházeli dkazy do kufru jejich erné limuzíny a zmizeli kamsi do centra msta. Wilfred ale takovéhle jednání nevidl moc rád. Znal moc dobe postupy tajných operací, vždy se jedné takové sám úastnil bhem Velké bitvy o Ganymedes. Jakmile nkdo nco zjistí, nechá si to pro sebe, aby bylo zachováno utajení. Dost možná ty dkazy i tajné agenty vidli naposled. Lo Pandora, doprovázená flotilou, doplula k pobeží Colonie bez vtších problém. Admirál Perkyn vyslal przkumné letouny a skuten se dozvdl, že na pobeží je erná legie. Zamil všechny významné cíle a informaci odeslal na vesmírnou lo Edison. Ta vyslala signál a aktivovala obranné satelity s mikrovlnnými projektory. Ti postupn se rozšiující paprsky ihned klesly na povrch, aby ho zahály a zpsobily explozi paliva a munice a popálení živých cíl. Asi deset minut byl povrch bombardován mikrovlnami. Perkyn pak opt vyslal przkumné letouny, aby obhlédl situaci. Velmi ho zarazilo, když zjistil, že erná legie utrpla jen velmi malá poškození. Przkumné letouny byly ihned sesteleny. Perkyna napadlo, že za to mže boue husté mraky a déš natolik oslabily paprsky, že jejich efektivita klesla na zanedbatelnou úrove. Vyslal tedy pokyn, aby palbu zahájily ásticové kanony na tech dalších satelitech. Za pár chvil se z nebe snesly ti paprsky jasn modrého svtla ale ím více byly blíže k povrchu, tím byly užší a slabší. Silné elektrické výboje v horních ástech boukových mrak narušily stabilitu paprsk. A pak pišlo hlášení, že erná legie byla vyprovokována k útoku a mobilizuje flotilu. Perkyn naídil ustoupit nikoliv ale zpt ke Kyberportu, ale na volné moe. Nechtl nepátelskou flotilu zavést k pobeží základny Kybertroniku. Jak se flotila Kybertroniku pibližovala do moe Cauldron, zachycovala stále hustjší komunikaci korporaních flotil. Zdálo se, že Kapitol, Bauhaus, Imperiál, Mishima i Kartel zahájily útok na ostrov Bell Regio. Perkyn zkontroloval situaci flotila erné legie, která ho neustále pronásledovala, byla dost silná na to, aby jeho malou flotilu zniila. Proto se rozhodl, že se pipojí k ostatním lidským flotilám, od kterých snadno získá pomoc. 17

18 Mezi tím na Lun, Eva Nemesis" Rondellová pinesla získané dokumenty o Keronisovi svým nadízeným. Ti je peliv prozkoumali a výsledek byl pekvapivý. Zdá se, že Arghan Keronis není obyejný lovk, pokud to tedy lovk vbec je. Jeho imunitní systém je unikátní, možná vznikl umle, nebo je to jen silná mutace pirozeného. Vypadá podobn, jako imunitní systémy nkterých erných legioná, napíklad Nefarit. Testy sice neukázaly, že by to bylo zpsobeno ernou symetrií nebo Temnou technologií, ale testy jsou kacíské a proto se jim nedá vit. Inkvizitoi pikázali, aby byl Keronis pokud možno co nejdíve dopaden. Bude vyslechnut, prozkoumán Umním a poté s nejvtší pravdpodobností popraven. Keronis byl mezitím na útku. Nyní po nm šli nejen Kacíi, ale i Brati. Agenti Kybertroniku se ho snažili najít a zachránit, ale mli proti sob píliš mnoho nepátel a pekážek. Keronis moc dobe vdl, že do HQ se vrátit nemže, protože tam ho Kacíi budou ekat. Rozhodl se, že utee nejlépe pry z Luny. Rozhodl se pro Venuši, protože tam byl koneckonc jeho známý Jesse McKirdis a jeho lo WarLord a poíta Avalon. Neml u sebe žádné doklady a tak musel infiltrovat do první vesmírné dopravní lodi, což se mu povedlo bez vtších problém. V okolí ostrova Bell Regio se bojovalo už na plné obrátky. Flotila Imperiálu, Mishimy a Kapitolu zaútoila ze západu a jihu, zatímco flotila Kartelu a Bauhausu útoila z východu a severu. Na dálkových radarech se také objevily lod Kybertroniku. Nebylo jich sice moc, ale jejich pomoc se jist hodí. Flotily erné legie byly kompletn obklíené a trasy, odkud by mohly piplout posily, byly odíznuty lodmi Bratrstva. Wilfred Falotti a Laura Sternbergová byli odhodláni najít tu záhadnou eskadru tank za každou cenu. Jednak aby splnili rozkaz velitele a jednak aby odhalili tajemství dív, než tajné služby. Falotti k sob pipojil nkolik bojových a przkumných helikoptér a celá letka se vydala nad džungli. Nkolik hodin prohledávali celé okolí msta Bernheim, ale marn. Pak pišel rozkaz z velitelství, že erná legie zvýšila svojí aktivitu na kontinentu a proto že je nutné zakroit. Všechno ostatní je nyní vedlejší. Falotti tedy zanechal pátrání a odletl do akce. Stail ale pikázat hlídkovým vzducholodím, aby nepestávaly území sledovat. Letka se pesunula do nejohroženjších oblastí. Z ostatních ástí Vzdušné flotily, ale i od pozemních armád, pišly informace o postupu a rozmístní erné legie. Sternbergová všechno rychle zakreslovala do mapy a tak se jí podailo vytýit hranice mezi kontrolovaným a nekontrolovaným územím. Zatím pevažovalo to kontrolované, i když území v moci erné legie se stále rozšiovalo. Pibližn každé dv hodiny dostala novou sadu informací, která ji pinutila mapu poupravit. erná legie postupovala. Bylo zejmé, že útoky pichází z poloostrova Grieg Peninsula, ale zatím je území píliš zamoené nepítelem, takže jakýkoliv protiútok je nemožný. Sternbergová však odhalila strategicky dležité místo, na kterém by se armády mohly dobe a dlouho bránit. Nejprve je ale nutné tento bod dobýt a vyistit jeho okolí, což bude práce pro Falottiho a jeho letky. Ten ihned naladil píslušnou frekvenci a zavolal posily hlavn bitevní vzducholod a výsadkové helikoptéry. Za pár hodin je ml a tak mohl vyrazit. Útoná síla byla sice pomrn málo poetná, ale tohle bylo vyváženo její výzbrojí a pancéováním. Sternbergová navigovala dobe a požadovaný bod nalezla v celku rychle. Bylo na nm nkolik vozidel erné legie, které tu zejm ekaly na posily. Jakmile jejich posádky spatily, co se to k nim blíží, sedly ke zbraním a zaaly stílet ze všech zbraní. Ale bauhauská letka byla jako kladivo a všechna vozidla bez problém zniila. Malá mýtina se doslova zalila ohnm a nábojnicemi padajícími z nebe. Vypadalo to jako ocelový déš. Když bylo po všem, bitevní vzducholod se rozmístily kolem bodu a zaujaly obranné pozice. Výsadkové helikoptéry dosedly a vypustily nkolik oddíl Džunglového komanda. To se rozebhlo do všech stran a mýtina tak byla v naprostém bezpeí. Panzercopter Super na ní pistál a Falotti si ji mohl prohlédnout zblízka. Byla dost velká na to, aby se na ní mohli zakopat vojáci a umístit dlostelecké zbran. Bogues míil k armád Bauhausu a Bratrstva, ale ím byl blíže, tím více mu bylo jasné, že armáda má potíže. erná legie v pedních liniích provedla silný útok a postup lidské armády se zastavil. Bogues ml u sebe mapku džungle, takže vdl, že tahle cesta vede pímo k citadele, a že ona útoící Legie pochází z ní. Chtl bitevní zónu njak objet, aby neodhalil svoji pítomnost, ale nepovedlo se mu to. Nenadálý dopad dlosteleckého granátu do blízkosti cesty, po které práv jel, odmrštil jeho auto do eky. Bogues se po pár minutách vyprostil a zachránil všechno své vybavení, které šlo. Vypotácel se na beh, hodil tašku pes rameno a vydal se dál pšky. Alespo te nebude tak nápadný Veškeré papírování trvalo nechutn dlouho. Inkvizitor Krueger musel pes vrátnici do kanceláe, kde ho poslali ješt do tí dalších místností, než byly všechny jeho papíry oveny a potvrzeny. Mohl se do svého úkolu pustit okamžit. Nejdíve se však rozhodl osobn donést své vci do své nové ubikace. Neml dvry ve všemožné poslíky, mohli jeho zavazadla donést bhví kam. Vyfasoval ješt pesné pokyny, kam se má vydat a vyrazil ztemnlými chodbami k ubikacím velících dstojník. 18

19 Ostrý nž Temného klauna proízl hrdlo dalšího z Bratr. Systematicky postupovali chodbami a zabíjeli každého, koho nalezli v pokojích. Díky erné symetrii je nemohl nikdo uslyšet. Hypnotizéi kontrolovali, zda nkteré pokoje nejsou zabezpeeny pomocí Umní. Takové byly obcházeny a vraceli se k nim, až když byla veškerá ochranná kouzla zlomena. Žádnou mocnjší ob nemohli nechat uniknout. Jako temná smrt se pohybovali chodbami Heimburgské katedrály. Lord noních mr se radoval nad tím, jak jeho plán vychází. Zatímco jeho podízení likvidovali Inkvizitory a všechny ostatní Bratry, na které narazili, on si bral na starost Mystiky, na které bylo poteba nco více než ostrý nž. Pro každého z nich provedl rituál, který se proplížil mezi všemi komplikovanými ochrannými kouzly a zasáhl je v jejich spánku. Mnozí staten vzdorovali, ale výsledek byl vždy stejný smrt. Blahoeil den, kdy se mu podailo v jedné zapadlé knihovn tento mocný rituál objevit. Poteboval k nmu jen speciální nž, schopný zranit lovka i ve snu, a pedmt, který mu byl blízký. A co jim mohlo být bližší než dvee jejich pokoj, které každé ráno a každý veer otvírali a zavírali! Zatím šlo vše naprosto hladce. Zstali neodhaleni déle než ekal. Možná se jim nakonec podaí zabít i nkolik Inkvizitor Majoris a Strážc Umní! Krueger zašel za roh a tam narazil na postavu odnou v purpurovém plášti s kápí a démonickou maskou. Jeho reflexy pevzaly vládu nad tlem, bleskov tasil me a proízl vetelci hrdlo. Nevil svým oím. Kací a pímo v Katedrále! A podle všeho to mohl být sám Stíbrný démon! Zevrubná prohlídka tla mu však ukázala, že maska není stíbrná, že to je pouze obyejný kov. To ale nebyla tak dobrá zpráva, jak to mohlo v první chvíli vypadat. Znamenalo to, že jich tu mže být víc. A ml pravdu. O kousek dál v chodb stála další osoba v purpurové kápi. Nevidl jí do tváe, ale podle všeho usilovn sledovala dvee do jednoho z pokoj. Absolutn nevnímala své okolí, takže ji jednou chirurgicky pesnou ranou usmrtil. Pak popobhl dál chodbou, kde konen našel, co hledal tlaítko, spouštjící tichý poplach. Rozbil ochranné sklo a tlaítko stiskl. Jen doufal, že pomoc dorazí co nejdív, protože každou vteinu mže zamít další Bratr. Tiše klusal chodbou a pozorn, využívajíc Rychlosti a Zlepšení smysl, sledoval dní okolo sebe. Narazil na kacíe, který zrovna vystupoval z jednoho z pokoj. Než ten mohl zareagoval, proklál ho svým meem. Kontrola pokoje prokázala jeho nejhorší obavy nalezl jen rychle chladnoucí mrtvolu. Pokraoval chodbou dál a doufal, že nenarazí na nikoho, kdo by byl nad jeho síly. Lord noních mr zrovna dokonil svého prvního Strážce Umní, když se k nmu chodbou piítil Trooper. Okamžit ho složil, ale to, že za ním následoval druhý a tetí znamenalo jediné nkdo vyhlásil poplach. Vyslal proto svou vysílakou dohodnutý signál všem svým mužm, kteí se sejdou na dohodnutém míst, odkud se jim snad podaí proniknout opt ven z Katedrály. Kurgan ho sledoval nervózním pohledem. Musel být opravdu nervózní, když svého nadízeného oslovil jeho pravým jménem Charles. Byl jediným, kdo ho mezi všemi pisluhovai Muawijhea znal. On jediný si ho zasloužil znát. Prošli spolu už tolika vcmi... pronásledování Bratrstvem na Marsu, stet s tajnou službou Kybertroniku na Lun, souboj se zdivoelým démonem... Už nespoetnkrát mu zachránil život a za to mu byl vdný. Byl jeho nejvtším spojencem v dobách temna. Jemu jedinému mohl naprosto vit a on jediný naprosto vil jemu. Proto mu nelhal. Vysvtlil, že situace je vážná. Jestli se odsud dostanou živí, to záleží jen na tom, jak moc se už Bratrstvo sta- ilo mobilizovat. Oba muži se rozbhli po schodech dol. Inkvizitor Krueger opatrn sledoval skupinky tí kací. Nechtl se na n vrhnout jen tak, mohlo by se snadno stát, že nkterému z nich se povede šastná rána. Už-už se chystal na n vyrazit, když tu se z jejich vysílaek ozvala ada krátkých a dlouhých zapípání, naež se všichni otoili a rozbhli smrem od nj. Bylo mu jasné, o co jde. Svolávají své jednotky dohromady. Opatrn je z povzdálí sledoval a cestou naizoval vojákm, aby ho následovali. Obti dnešního nezstanou nepomstny! Keronis se po dlouhém letu konen dostal na Venuši. Lo mimoádn pistála na základn ve Volksburgu, prý kvli zvýšenému nebezpeí sestelení obranou erné legie. Cestující byli dost naštvaní, že skonili úpln nkde jinde, ale Keronis byl rád. Ke Kyberportu to odsud má jen kousek, relativn. Nasedl do vozidla nejbližší transportní kolony, která práv odjíždla na sever Colonie. Ale netušil, že v patách má agenty Bratrstva... a nyní i agenty erné legie. Samozejm, šli za ním i agenti Kybertroniku, ale ti zatím moc šancí nemli. To by se ale mlo co nejdív zmnit. Joseph Black dostal informaci o Keronisov útoku ihned. A nebyl moc rád, že mu utekl na jinou planetu. Jeho pán Sargasis jist nebude rád, ale Black byl jinak velmi schopný kací, takže nevil, že by ho Sargasis potrestal smrtí. Black mu tedy rovnou poslal zprávu, ve které ho o všem informoval. Odpov pišla záhy. Sargasis nebyl tak naštvaný, jak Black pedpokládal. Spíše naopak. Mohl te na Keronise vyslat své vlastní služebníky. A navíc dal Blackovi úkol musí podstrit falešné informace Kybertroniku samotnému. Pesvdit ho, že Keronis je ve skutenosti Kací, výtvor erné legie, který se vyhýbá agentm korporace a chce se vrátit ke svým pravým temným pánm na Venuši, aby pedal citlivé informace. 19

20 Black byl nadšen. Mohl nyní provést to, co mu šlo nejlépe. Pipravit takové falešné dkazy nebyl problém. Lunární komando prohledává všechny podzemní prostory a postupn odhaluje tajné skrýše kací, takže ukrýt do pár skrýší stopy vedoucí k tomu, že Keronis je Kací, bylo velmi jednoduché a efektivní. Veer téhož dne se vojáci komanda vrátili do HQ se špatnými zprávami. Informace se brzy dostala ke 13. exekutiv, která pes celou Subrealitu vydala jasný píkaz. Zrádce, který tak dlouho parazitoval v adách Kybertroniku, musí být nalezen a bez milosti zabit. Agenti Kybertroniku, kteí šli Keronise zachránit, pijali nový úkol chladn a bez jakýchkoliv dotaz. Bitva o Grieg Peninsula: Falotti vyslal zprávu pro pozemní jednotky, které obratem potvrdily, že jsou již na cest. Ovšem ta jim bude trvat nkolik hodin. Do té doby musí kótu udržet pouze Džunglová komanda a letouny. Wilfred tedy rozmístil hlídky a naídil maximální opatrnost. Pozemní operace neml moc rád, byl peci jenom dstojník letectva. Pak pišlo hlášení od jednoho týmu Džunglového komanda erná legie se blíží, pímo z poloostrova. Podle všeho se jedná o stoupence Semaie, takže tam musí ležet samotná Sargasisova citadela. Falotti svolal svoji posádku, která okamžit nastoupila do vrtulníku. Ten se spolu s ostatními rychle zvedl a vydal se do míst boje. erná legie zde mla obrovskou pesilu, která se navíc skrývala pod korunami strom. To byl ten dvod, pro je letecká palebná podpora na Venuši velmi obtížná protože letouny musí stílet vtšinou naslepo skrz vtve a listy. A tak to také bylo i nyní. Panzercopter Super pálil kulometné dávky a rakety skrze stromy. Dobrá polovina výstel však skonila ve kmenech. Sternbergová zkusila prozkoumat bojišt termovizní kamerou, ale v džungli byla píliš velká teplota, takže žádné jasnjší cíle vidt nebyly. Ostatní helikoptéry si vedly podobn. Bitevní vzducholod spouštly tuny bomb a dlosteleckých granát a trhaly stromy na kusy. erná legie ale neváhala a spustila stelbu z tžkých kulomet a autokanon. Nkolik helikoptér šlo ihned k zemi. Vzducholod se držely déle, ale i ony zaaly pomalu klesat k zemi, s prodravnými balony. Jakmile dopadly na zem, utvoily dobré úkryty pro bauhauské vojáky, ale i pro erné legionáe. Pak se na bitevní pole piítila vozidla, která Falottiho letku ohrožovala ješt více. Stelba z raketomet a kanon zniila další letouny. Pár zásah dostal i Panzercopter Super, ale jeho pancéování to vykrylo. Falotti kontaktoval pozemní armádu. Dorazí prý za pouhou hodinu, což bylo v tomto pípad píliš dlouho. Džunglové komando bylo tém poraženo, muselo se stáhnout na mýtinu. Wilfred nevdl, jestli má ekat dál, nebo zavelet k ústupu. Pak se ale stalo nco, co ho pemluvilo zstat. Stromy náhle popadaly pod vahou tžkých tank. Na bitevním poli se objevila ona záhadná tanková eskadra. Pijela z nejmén bránného smru, takže ernou legii dost zaskoila. Wilfred sledoval, jak tanky pálí ze všech zbraní a likvidují Legionáe pod svými pásy. V duchu dkoval Kardinálovi za jeho pomoc. Tank bylo celkem dvacet a byly neskuten dobe sehrané. Provádly obchvaty a údery rychle za sebou, takže Legionái nemli moc šancí, jak se bránit. Jejich raketomety a dla se peorientovala z letoun na tuto novou hrozbu, ale vtšina jejich výstel šla mimo. Ty, které zasáhly, se však jen neškodn svezly po tuhém pancéování. Bhem hodiny se na bitevním poli objevily také první tanky Bauhausu. A za nimi obrovské množství pchoty, podporované lehími vozidly. Semaiovi stoupenci bojovali s fanatickým zápalem a zprvu se zdálo, že v citadele jich je snad nekoneno. Nehledli na vlastní ztráty a kosily vojáky v boji zblízka. Džunglová komanda proti nim však nasadila rotaní brokovnice a tžké plamenomety, takže Legionái zaali umírat po desítkách. Bauhauské síly pomalu zatlaovaly jednotky Legie na poloostrov, a stále hloubji a hloubji do nj. Bitva byla tém vyhrána. Ovšem stalo se nco, co Wilfred neoekával. Nikdo to neoekával. Jakmile záhadným tankm došly vhodné cíle, zamily svoji palbu na bauhauské jednotky. Tohle bylo velmi zákené a velmi nepochopitelné. Zmatení bauhauští vojáci zaali umírat, stejn rychle, jako ped chvílí Legionái. Nkolik bauhauských tank bylo zaskoeno a znieno v podstat jedním výstelem. Wilfred celý ten masakr sledoval a vbec nic nevnímal. Teprve po njaké chvíli se probral a do vysílaky zaal vát své rozkazy všichni se musí okamžit stáhnout a pi tom pálit na ty tanky. Sám ihned zaal dlat totéž. Panzercopter Super klesl níže a stílel své protitankové rakety. Ale ty záhadné tanky jim velmi rychle a mrštn uhýbaly. Pak se Panzercopter dostal do zamovae jednoho z nich. Tank zvedl kanon jak nejvýše to šlo a vystelil. Granát zasáhl helikoptéru do levého motoru, který ihned vypovdl službu a zaal hoet. Posádka byla otesena a zaala panikait. Helikoptéra se dala do nekontrolovatelného letu, pry z bojišt 20

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

MUTANT CHRONICLES HIDDEN IN DEPTHS

MUTANT CHRONICLES HIDDEN IN DEPTHS MUTANT CHRONICLES HIDDEN IN DEPTHS V prbhu Velké bitvy o Venuši se erná legie rozhodla, že odstraní záhadného vdce Arghana Keronise, který se náhle objevil v adách Kybertroniku a poskytl mu své vynálezy.

Více

MUTANT CHRONICLES FIVE HERETICS

MUTANT CHRONICLES FIVE HERETICS MUTANT CHRONICLES FIVE HERETICS Lidstvo zase jednou stojí ped velkým nebezpeím, které mže ohrozit jeho existenci. A jedinou možností bude spojit se a elit hrozb spolenými silami. Ovšem, komu se dá dvovat

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

MiG-15UTI (ilustraèní foto)

MiG-15UTI (ilustraèní foto) PØEŠKOLENÍ NA MiG-15 PØEROV Zpoèátku jsem byl urèením k pøeškolení na MiG-15 nadšen, ale zároveò se mi z Brna nechtìlo. Byl jsem pøesvìdèen, že takový vojenský život, který jsem vedl v Brnì, mne už nikde

Více

Klanový úkol Druidi. Autor: mirangel (Winterfell) s5 O příběhu:

Klanový úkol Druidi. Autor: mirangel (Winterfell) s5 O příběhu: Klanový úkol Druidi Autor: mirangel (Winterfell) s5 O příběhu: Tento věk se klan Winterfell vydal se svými třemi střelci, válečným trpaslíkem a dvěma trpaslíky staviteli. Úkol byl velmi těžký, protože

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE.

JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE. 3. kapitola JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE. První zákon kritického zaměření pozornosti: Naše nejnovější zážitky ovlivňují to, na co zaměřujeme svou pozornost, ať se nám to líbí nebo ne. 35

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích )

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích ) Milí Mimozemšané! Opustili jste svou rodnou planetu s názvem Prima B, která se nachází v galaxii Mikulášské námstí, a dlouho jste svou kosmickou lodí putovali vesmírem, až jste doletli do Slunení soustavy.

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1. Příchod Železného muže

1. Příchod Železného muže 1. Příchod Železného muže Na okraj útesu došel Železný muž. Přišel zdaleka? To nikdo neví. Odkud byl? To nikdo neví. Jak byl postaven? To nikdo neví. Stál na útesu, na samém okraji, v úplné tmě. Byl vyšší

Více

nohama. Husté vířící bahno ho strhlo, stačil jen vykřiknout a už ujížděl po svahu dolů a odíral si záda o kořeny stromů. Elena se nevěřícně dívala,

nohama. Husté vířící bahno ho strhlo, stačil jen vykřiknout a už ujížděl po svahu dolů a odíral si záda o kořeny stromů. Elena se nevěřícně dívala, KAPITOLA 2 STRÎENI Tom se rychle obrátil. Z kopce se na ně valil příval bahna. Vypadalo to, jako když země taje. Bouřlivák, celý zablácený, se s vyděšeným zafrkáním namáhavě postavil na nohy. Šedivák tahal

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

MUTANT CHRONICLES TRAPPED IN VOID

MUTANT CHRONICLES TRAPPED IN VOID MUTANT CHRONICLES TRAPPED IN VOID Bhem tažení známého jako Velká bitva o Dembovsku zaútoila flotila Kartelu na asteroid Planck, který byl zdejší hlavní základnou Apoštola Semaie. Byla však zaskoena lstí

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

INFERNO 1993 PROXIMA Ústí nad Labem

INFERNO 1993 PROXIMA Ústí nad Labem INFERNO 1993 PROXIMA Ústí nad Labem Malý pehled historie 1905 - Albert Einstein publikuje svou obecnou a pozdji i speciální teorii relativity 1942 - Enrico Fermi provádí první ízenou jadernou reakci 1957

Více

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 Jaroslav Vízner Abstrakt: Píspvek shrnuje události, které nastaly pi povodni v Libereckém kraji v srpnu 2010. Popisuje prbh likvidace škod, jednotlivé úrovn ízení

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Luger P.08. Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella.

Luger P.08. Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella. Luger P.08 Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella. Samonabíjející pistole s uzameným závrem. K odemení závru dochází po krátkém zákluzu zptnrázového

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Mars projde Jeslikami

Mars projde Jeslikami ASTRONOMICKÉ informace - 5/2008 (217) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Mars projde Jeslikami Mars už ani zdaleka není v takovém postavení v jakém se na oblohu promítal

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Prvodce instalací Altium Designeru Language A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Contents Pípravy ped instalací Spuštní instalace Licenní ujednání Pihlášení na

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více