STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Pracujeme při studiu a přecházíme na trh práce Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Anotace Učitel / Předmět Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ Ing. Jana Kahounová/ITE Projekt je určen studentům 4. ročníku. Trvá od září aţ do dubna téhoţ školního roku (8 měsíců školního roku). Studenti shromaţďují informace o situaci na trhu práce: poţadované kompetence na pracovním trhu, aktuální nabídka pracovních míst, pouţívaná terminologie pracovních pozic, moţnosti vytvoření pracovních příleţitostí vlastním podnikáním. Hodnotí poskytovatele pracovních nabídek. Sestavují personální písemnosti v českém, německém a anglickém jazyce, připracují se na osobní pohovor. Cíl dílčího projektu / projektového dne Cílem projektu je získání a rozšíření poznatků o fungování trhu práce. Informace jsou získávány vlastním dotazníkovým šetřením, vyhledáváním dalších informačních zdrojů (internet, literatura), vlastní zkušeností při práci během studia. Studenti získané informace třídí, zpracovávají, vyhodnocují. Jsou vedeni k vytvoření vhodné strategie a k aktivnímu přístupu při hledání zaměstnání. Získávají poznatky o účelné prezentaci vlastní osoby na trhu práce, o zásadách při tvorbě motivačního dopisu a ţivotopisu. Zopakují si učivo z oblasti personalistiky, právních aspektů podnikání. V průběhu studia se seznamují s prostředím reálných firem a poţadavky zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti absolventů. Hlavním cílem je nastartování procesu budoucí profesní kariéry, usnadnění orientace na trhu práce, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a sníţení diskriminace absolventů bez pracovních zkušeností nebo s nedostatečnou délkou praxe. Mezipředmětové vztahy Praxe, ekonomika personalistika, právní formy podnikání, Právo zákoník práce, ţivnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích Písemná a elektronická komunikace osobní písemnosti Český jazyk a cizí jazyky zásady pro tvorbu personálních písemností ITE tvorba a vyhodnocení dotazníků, pouţívání Wordu styly, vytvoření broţury Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Při realizaci projektu studenti sestavovali přehled klíčových kompetencí pracovního uplatnění, vyhledávali informace o pracovním trhu, vyuţívali internet, seznamovali se s terminologií pracovních pozic, rozlišovali činnost a úkoly různých poskytovatelů

2 pracovních nabídek, vytvářeli si představu o osobním pohovoru, popř. uváděli vlastní zkušenosti, porovnávali s dosavadními představami, psali personální písemnosti. Hodnotili vlastní úroveň schopnosti komunikace, řešení problémů, týmové práce. Studenti si utvářeli představu o svém profesním ţivotě v dlouhodobém časovém horizontu. Při realizaci byla vyuţita skupinová práce, popř. samostatná práce dle povahy úkolu. Ţáci vyhledávali informace na webových stránkách, četli odborné texty, údaje zpracovávali tvůrčím způsobem. Ve stanovených termínech odevzdávali zpracované úkoly ke kontrole učitelem, doplňovali a opravovali řešení podle pokynů učitele. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Práce studentů byly po obsahové stránce průměrné, před zařazením materiálů do broţury bylo nutné provést úpravy obsahové, formální i jazykové. Studenti byli závislí na konzultacích s učitelem. Ţáci kladně hodnotili formu zadání úkolů včetně uváděných odkazů na jednotlivé weby, poskytnutí vzorových vypracovaných slohových útvarů, moţnost konzultací s učiteli. Také ocenili moţnost vyuţití získaných informací pro jejich budoucí ţivot. Bylo by vhodné zlepšit motivaci studentů, jejich aktivitu, samostatnost, zodpovědnost a kreativitu při plnění úkolů. Výstupy dílčího projektu / projektového dne Výstupy tvoří broţura Pracujeme při studiu a přecházíme na trh práce, slovník pracovních pozic a personální písemnosti v českém, německém a anglickém jazyce. Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne

3 Slovník pracovních pozic Slovníček obsahuje názvy pracovních pozic v češtině popřípadě v angličtině, odpovídající náplň práce a poţadavky na danou pracovní pozici. Pracovní pozice Náplň práce Poţadavky Manaţer pro reklamu Advertising manager Produktový manaţer Product manager Account manager Tvorba propagačních materiálů společnosti, vyřízení agendy nutné ke schválení reklamních poutačů, vytváření grafických návrhů, odpovědnost za reklamní aktivity společnosti, spolupráce s reklamními agenturami. Má na starost orientaci na trhu, monitorování aktuálních trendů a jejich identifikaci. Na základě pozorování následně tvoří strategické plány, a to včetně návrhu, tvorby a spuštění nových produktů. Mezi jeho úkoly patří podpora globální marketingové strategie firmy, tvorba produktových materiálů a produktová školení a vzdělávání obchodních reprezentantů firmy. Musí identifikovat obchodní příleţitosti, pracuje na získávání nových zakázek a má schopnosti prodat navrhované řešení. Dokáţe identifikovat klíčové potřeby zákazníka a nabídnout moţná řešení. Součástí je udrţování vztahů se zákazníky a jejich kompletní znalost. Umí identifikovat nové potřeby svých zákazníků. Vytváří prezentace nabídek a řešení včetně cen a součástí jeho práce je i smluvní uzavírání obchodních případů. SŠ, znalost práce na PC (MS Office, Photoshop), řidičský průkaz skupiny B, manaţerské předpoklady, řídící schopnosti a komunikační zdatnost, kreativita, grafické cítění, samostatnost, odpovědnost, bezúhonnost, časová flexibilita Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program, komunikativní úroveň angličtiny, komunikační dovednosti a příjemné vystupování, pečlivost a zodpovědnost Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program, velmi dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti

4

5

6

7

8 1 Podnikání a možnosti výdělečné činnosti při studiu Student nemá nikdy dost peněz a je téměř celý rok na mizině. Ano, toto slýcháme velice často, ale je to vážně pravda? Nebo si studenti jen vymýšlí a neumí si najít práci? Zkusíme popsat několik možností, jak si můžeme při studiu finanční situaci vylepšit. 1.1 Příležitosti výdělečné činnosti studenta Dohoda o provedení práce musí být uzavřená písemně; student může tuto dohodu uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, dohoda je omezena 300 hodinami ročně u téhož zaměstnavatele. Maximální výše hodinové odměny není limitována žádnou částkou. Z měsíční odměny do Kč neplatí zaměstnanec (student) sociální ani zdravotní pojištění. Pokud má podepsané PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, uplatní slevu na dani na poplatníka a také na studium, pak neplatí ani daň z příjmů. Dohoda o pracovní činnosti uzavíráme na práci, která nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby; musí obsahovat sjednané práce, místo výkonu a dobu, na kterou se uzavírá. Pokud z odměny nechceme odvádět pojištění, musí být příjem menší než Kč měsíčně. Pro placení daně z příjmů platí stejné pravidlo jako u dohody o provedení práce. Samostatná výdělečná činnost je činnost občana od 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své jméno a na svůj účet. Jde např. o podnikání v zemědělství, podnikání na základě oprávnění provozovat živnost nebo výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů. 1.2 Jak najít vhodný předmět podnikání pro studenta Předmět podnikání by měl vycházet ze zájmů studenta a neměl by být asi náročný z hlediska finančních vstupů. Také je třeba uvážit, zda lze vůbec získat živnostenské oprávnění. U vázaných živností je většinou zapotřebí prokázat délku praxe, u řemeslných živností zase vyučení v oboru, u koncesovaných se mohou vyžadovat zvláštní zkoušky. Tudíž nejjednodušší je volba některého oboru z živnosti volné. 1.3 Příprava na podnikání Pokud chceme podnikat, asi bychom si nejprve měli odpovědět na několik otázek: Mám vůbec nějaký plán, mám zpracovaný podnikatelský záměr? Mám představu o situaci na trhu? Mám odvahu nést riziko? Neodradí mne první neúspěch? Budu umět komunikovat se zákazníky? Získám jejich důvěru? Zvládnu to sám? Nebylo by lepší se s někým spolupracovat? A jak jsem na tom s vybavením? Mám vhodné místo na podnikání? Je to nekonečná řada otázek. Mnohé odradí, ti odvážnější to zkusí. 1.4 Jak získat finance na zahájení podnikání Zdrojem financí může být pomoc rodičů třeba formou půjčky spolehlivě bezúročné. Ale samozřejmě jsou tu i možnosti získání cizích zdrojů, to ovšem za předpokladu, že zvolíme opravdu důvěryhodný předmět podnikání, žádné vzdušné zámky. Můžeme využít nabídku finančních institucí, zapojit se do státních či evropských programů na podporu podnikání. 1.5 Zahájení samostatné výdělečné činnosti

9 Zahájit činnost můžeme až po získání živnostenského oprávnění. Zajdeme na živnostenský úřad, kde vyplníme Jednotný registrační formulář a zaplatíme poplatek Kč. Současný systém umožňuje zároveň registraci k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a také k daním. Ráno zajdeme na úřad a odpoledne už můžeme pracovat na našem podnikání. 1.6 Sociální pojištění při podnikání při studiu V roce zahájení naší činnosti jako studenti nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Jsme OSVČ vykonávající vedlejší činnost, proto v případě zisku doplatíme sociální pojištění až po skončení zdaňovacího období. Po podání přiznáni k dani z příjmů fyzických osob musíme vyplnit Přehled o příjmech a výdajích, kde se z vyměřovacího základu (50 % ze zisku) vypočte sociální pojištění, které doplatíme. Pokud náš zisk nedosáhl stanoveného limitu (pro rok Kč), nemáme vůbec povinnost platit sociální pojištění, tedy ani zálohy na další období. 1.7 Zdravotní pojištění při podnikání při studiu Jako studenti nemusíme v prvním roce podnikání platit zálohy, v dalších letech platíme zálohy jen tehdy, pokud jsme měli v předchozím roce zisk. Pojištění pokaždé doplatíme až po odevzdání Přehledu příjmů a výdajů podle skutečně dosaženého zisku. Nevztahuje se na nás tedy minimální vyměřovací základ, který platí pro podnikatele, kteří podnikají v rámci hlavní činnosti. 1.8 Daň z příjmů z podnikání při studiu I pro studenta platí povinnost podat do 31. března následujícího roku přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ušetřeni toho zůstaneme jedině tehdy, pokud roční příjmy nepřesáhnou Kč. V takovém případě nemusíme daňové přiznání podávat vůbec. V daňovém přiznání uplatníme oproti jiným poplatníkům navíc slevu na dani z příjmů z důvodů studia. Jeden z rodičů ještě může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.