VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY"

Transkript

1 VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY I. VYHLAŠOVATEL O PRODEJI ZVĚŘINY 1) Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LX, vložka 256 2) Kontaktní osoba: Ing. Roman Vohradský, tel: , fax: II. PŘEDMĚT NABÍDKY 1) Uzavření Smlouvy o prodeji zvěřiny vyhlašovatele v roce 2008 na období od do ) Místem plnění je Česká republika. 3) Podklady pro vypracování nabídky: a) položka 1: divize Hořovice celkem cca kg zvěřiny, z toho: cca kg jelení zvěřina, cca 150 kg mufloní zvěřina, cca 700 kg srnčí zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca 2 500kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. b) položka 2: divize Horní Planá celkem cca kg zvěřiny, z toho: cca kg jelení zvěřina, cca 600 kg srnčí zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. c) položka 3: divize Karlovy Vary celkem cca kg zvěřiny, z toho: d) položka 4: divize Mimoň cca kg jelení zvěřina včetně zvěřiny sičí zvěře, cca 4 000kg srnčí zvěřina, cca 200 kg mufloní zvěřina, cca 100 kg dančí zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. celkem cca kg zvěřiny, z toho: cca kg jelení zvěřina, cca kg srnčí zvěřina, cca kg mufloní zvěřina, Str. 1 ze 6

2 cca kg dančí zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. e) položka 5: divize Plumlov celkem cca kg zvěřiny, z toho: cca kg jelení zvěřina, cca kg srnčí zvěřina, cca 170 kg dančí zvěřina cca 130 kg mufloní zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. f) položka 6: divize Lipník nad Bečvou celkem cca kg zvěřiny, z toho: cca kg jelení zvěřina, cca kg srnčí zvěřina, cca 400 kg mufloní zvěřina, cca kg dančí zvěřina, cca kg zvěřina z černé zvěře nad 20 kg, cca kg zvěřina z černé zvěře do 20 kg. 4) Výše uvedené množství zvěřiny není závazné a je pouze přibližné při čemž může dojít k jeho snížení nebo zvýšení dle možností vyhlašovatele. Z výše uvedeného celkového množství zvěřiny dle jednotlivých položek vyhlašovatel garantuje dodání 75% celkového množství zvěřiny dle jednotlivých položek. III. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 1) Nabídka se vyhotovuje písemně v českém jazyce v jednom výtisku. 2) Uchazeč může předložit nabídku na všechny položky nebo pouze na některou z nich (zadání položek viz článek II. této výzvy). Vždy však na celou položku. 3) Každý uchazeč předloží na jednu položku pouze jednu nabídku. Uchazeči, který předloží více než jednu nabídku na předmětnou položku, budou všechny nabídky odmítnuty. 4) Nabídka se zpracovává ve dvou oddělených částech, a to: a) část podávající informaci o společnosti uchazeče, obsahující všechny doklady dle článku IV. této výzvy, b) část s vlastní cenovou nabídkou zpracovanou v písemné podobě pro všechny položky nebo dle zájmu uchazeče pouze pro některé z nich. 5) Každá část nabídky musí být podepsána vlastnoručním podpisem fyzické osoby nebo u právnické osoby vlastnoručním podpisem jedné z osob oprávněných podepisovat za statutární orgán nebo osobou pověřenou. 6) Každá část nabídky dle bodu 4 tohoto článku se předává v samostatné zalepené neprůhledné obálce, zabezpečené proti zneužití a zřetelně označené jménem uchazeče, výrazným nápisem Neotevírat a charakterizujícím obsah: Prodej zvěřiny informace dle bodu 4 písm. a) tohoto článku a Prodej zvěřiny 2008 cena dle bodu 4 písm. b) tohoto článku. 7) Lhůta pro podání nabídek: Str. 2 ze 6

3 a) začíná dnem zveřejnění výzvy k podávání nabídek, b) končí dnem ve hod. 8) Nabídka, jejíž nedílnou součástí jsou dvě obálky, musí být ve stanovené lhůtě doručena doporučeně poštou nebo osobně na adresu vyhlašovatele. Při osobním doručení nabídky, které je možné v pracovní dny od 8.00 do hod., bude doručiteli vystaveno potvrzení o příjmu. 9) Veškeré nabídky, které vyhlašovatel obdrží po lhůtě pro podání nabídek, nebudou otevřeny a budou ve stavu, v jakém byly obdrženy, vráceny uchazečům. 10) Po lhůtě pro podání nabídek nelze návrh měnit nebo doplňovat, pokud k doplnění informací nebude uchazeč vyzván přímo vyhlašovatelem. 11) Veškeré náklady spojené s přípravou a podáním nabídky ponese uchazeč. Vyhlašovatel nebude zodpovědný za jakékoliv náklady nebo škody, které by mohly být způsobeny uchazeči v souvislosti s touto nabídkou. 12) Podáním nabídky uchazeč potvrzuje svůj souhlas s podmínkami této výzvy a s podmínkami pro podání a vyhodnocení nabídky. 13) Předložená nabídka je platná a závazná do IV. INFORMACE O SPOLEČNOSTI UCHAZEČE 1) Identifikace uchazeče: a) jméno a příjmení / přesný obchodní název uchazeče, b) adresa / sídlo uchazeče, c) IČ, DIČ (pokud je vydáno), d) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče (u právnických osob), e) bankovní spojení, číslo účtu, f) kontakt (telefon, fax, ). 2) Doklad (ověřená kopie) o oprávnění k podnikání: a) právnická osoba: originál výpisu z Obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů ode dne termínu pro předložení nabídek nebo jeho ověřená kopie, ověřená kopie platného živnostenského oprávnění s odpovídajícím předmětem činnosti, b) fyzická osoba: ověřená kopie platného živnostenského oprávnění s odpovídajícím předmětem činnosti. 3) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení uchazeče, že: a) uchazeč ani nikdo z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, b) uchazeč ani nikdo z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních Str. 3 ze 6

4 právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, c) uchazeč ani nikdo z členů statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) uchazeč není v likvidaci, f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 4) Prezentace společnosti uchazeče s důrazem na informace o způsobu a pružnosti odběru zvěřiny (tzn. jak často bude zvěřina odvážena, přizpůsobení odvozu potřebám vyhlašovatele apod.) a seznam nejvýznamnějších partnerů v roce 2006 a 2007 s uvedením kontaktní osoby (jméno, tel. popř. ), která může poskytnout reference o společnosti uchazeče. V. CENOVÁ NABÍDKA 1) Cenová nabídka bude vyhotovena v písemné podobě formou následující tabulky pro každou položku samostatně a musí být podepsána v souladu s bodem 5) článku III. této výzvy. divize cena v Kč za kg bez DPH jelení sičí dančí mufloní srnčí černá do 20 kg černá nad 20 kg V dne podpis Str. 4 ze 6

5 1) Cena v nabídce se uvádí v korunách českých (Kč bez DPH) za 1 kg zvěřiny I. jakosti dle jednotlivých druhů zvěřiny (tzn. na jelení (příp. sičí), srnčí, mufloní, dančí a zvěřinu z černé zvěře samostatně). 2) Uchazeč bere na vědomí, že při odběru zvěřiny nebudou prováděny hmotností srážky za poškození zvěřiny rozstřelením. Poškození zvěřiny rozstřelením si uchazeč zakalkuluje do nabídnuté ceny za 1 kg zvěřiny bez DPH. 3) Uchazeč bere na vědomí, že odebere veškerou nabídnutou zvěřinu bez ohledu na jejich hmotnost. 4) Vyhlašovatel se zavazuje, že zvěřina bude dodávána ošetřená, vychladlá, čistá a suchá. 5) Nabídnuté ceny platí pro období od do ) Cena uvedená v nabídce je cenou konečnou a obsahuje všechny položky spojené s prodejem a odvozem zvěřiny. 7) Nepodepsané nebo ručně přepisované nabídky budou posuzovány jako nepředložené. VI. POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1) Informace o společnosti uchazeče: a) otevírání obálek s informacemi o společnosti uchazeče a kontrolu jejich úplnosti ve smyslu článku IV. této výzvy provádí příslušná výběrová komise vyhlašovatele bez účasti uchazečů, b) jestliže je nabídka zpracována nebo předána v rozporu se zněním podmínek této výzvy nebo není nabídka z hlediska této výzvy úplná, vyřadí ji komise z dalšího posuzování. 2) Cena: a) otevírání obálek s cenovou nabídkou a kontrolu jejího zpracování ve smyslu článku V. této výzvy provádí příslušná výběrová komise vyhlašovatele bez účasti uchazečů, b) jestliže je nabídka zpracována nebo předána v rozporu se zněním podmínek této výzvy nebo není nabídka z hlediska této výzvy úplná, vyřadí ji komise z dalšího posuzování, c) jestliže nabídka obsahuje ceny výrazně se odchylující od cen stejných položek v ostatních nabídkách, má vyhlašovatel právo od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění této mimořádně se odchylující nabídkové ceny. Neodůvodní-li uchazeč mimořádně se odchylující nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudí-li komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, komise tuto nabídku z dalšího hodnocení vyřadí. 3) Vyhodnocení: a) podal-li zájemce v nabídce zkreslené informace, nebude považován za způsobilého pro uzavření smlouvy a nabídka bude z dalšího posuzování vyloučena, b) po splnění části týkající se informací o společnosti uchazeče, se hodnotí výše cenové nabídky, pružnost odběru zvěřiny, reference o společnosti z obdobných zakázek, c) o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek budou uchazeči písemně informováni do , d) důvody odmítnutí nebudou oznamovány. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Tato výzva nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit a právo měnit podmínky výzvy do konce lhůty, do které lze nabídky podávat. 2) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku mezi více zájemců a právo odmítnout všechny předložené návrhy bez udání důvodu. Str. 5 ze 6

6 3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoliv zájemce k upřesnění nabídky, a to kdykoliv do lhůty pro oznámení výsledků vyhodnocení předložených nabídek. 4) Nabídky doručené po lhůtě pro podání nebo svým obsahem neodpovídající podmínkám, nebudou do hodnocení zařazeny. 5) Neuzavře-li vítěz z důvodů na své straně smlouvu do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy, bude k uzavření smlouvy vyzván další účastník v pořadí. V Praze dne Ing. Josef Vojáček ředitel Str. 6 ze 6