Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, Vimperk IČ: Zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014. Název přidělený veřejné zakázce zadavatelem: Město Vimperk - zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, Vimperk IČ: Zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou ID datové stránky: 9ydb7vm URL: Kód NUTS CZ031 Kód ZUJ Kód ORP 3116 Stát: CZ (dále jen veřejný zadavatel ) Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Cais, místostarosta Tel.: , Fax: Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je činnost spočívající v zajišťování a zprostředkování prezentace zadavatele na veřejnosti a v médiích v souladu s oprávněnými zájmy zadavatele a dlouhodobými cíli jeho rady a zastupitelstva a dále ve přípravě a realizaci mediální strategie pro oblast vztahu zadavatele s veřejností (public relations) a pro oblast podpory turistického ruchu na území zadavatele, zejména s ohledem na zjištění konkrétních způsobů a prostředků komunikace, cílových skupin a případné strategie rozvoje služeb zadavatele za účelem zvýšení kvality jeho komunikace vůči veřejnosti a jeho atraktivity pro oblast cestovního Strana 1 (celkem 5)

2 ruchu. Uchazeč bude pro zadavatele provádět i další činnosti dle své úvahy, které budou mít za cíl pozitivní prezentaci činnosti zadavatele na veřejnosti a v médiích a zvýšení jeho atraktivity v oblasti turistického ruchu. Touto činností se rozumí například spolupráce při vedení facebookového profilu města Vimperk, účast v redakční radě Vimperských novin, příprava a publikace příspěvků tamtéž, organizace tiskových konferencí, sepisování tiskových zpráv, komunikace s novináři. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota bez DPH ,00 Měna: CZK Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná doba plnění: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Předpokládaný termín zahájení: Předpokládaný termín dokončení: Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří: tato výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh. Podmínky pro získání zadávací dokumentace Dokumentace za úplatu Ne Zadávací dokumentace je zaslána zájemcům s Výzvou k podání nabídky, jako příloha a dále je možno požádat o poskytnutí zadávací dokumentace formou písemné žádosti zaslané zadavateli (např. v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek nebo ové adresy kontaktní osoby zadavatele). Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Lhůta pro doručení písemných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena (např. v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek nebo ové adresy kontaktního místa) nejpozději do: datum: Čas: 11:30 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit zadávací dokumentaci a poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti před koncem běhu lhůty pro podání nabídek. Obchodní a platební podmínky Závazný návrh smlouvy o spolupráci viz příloha č. 2 Obchodní podmínky - Smlouva o spolupráci (obchodní podmínky vymezené závazným návrhem smlouvy o dílo, který Strana 2 (celkem 5)

3 musí uchazeč doplnit ve všech bodech). Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena Nabídková cena je pevná a obsahuje všechny dodávky a práce potřebné k tomu, aby bylo dosaženo účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách (CZK) a v členění: Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Krycí list nabídky Součástí nabídky musí být krycí list nabídky (příloha č. 1), který musí uchazeč doplnit ve všech bodech. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Datum: Čas: 10:00 Místo pro podání nabídek Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Jiné upřesňující údaje Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v jednom originále. Nabídku mohou uchazeči podat též osobně na místo pro podání nabídek v pracovních dnech v pracovní době na podatelnu Města Vimperk. Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce označené textem NEOTVÍRAT, názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obsah nabídek nabídka musí obsahovat: - identifikační údaje uchazeče (vyplněný Krycí list nabídky) - nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH 21 % a včetně DPH (vyplněný Krycí list nabídky) - návrh smlouvy (obchodní podmínky vymezené závazným návrhem smlouvy o spolupráci, který je doplněn uchazečem ve všech bodech). - doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu Požadavky na prokázání splnění kvalifikace této výzvy - písemně vypracovanou koncepci, jak bude ze strany zájemce zajištěn předmět plnění veřejné zakázky a dále popis kvality a rozsahu uchazečem již dříve poskytnutých služeb v oboru veřejné zakázky Otevírání obálek s nabídkami Termín otevírání obálek s nabídkami: Datum: Čas: 13:00 Strana 3 (celkem 5)

4 Místo otevírání obálek s nabídkami: Kancelář pani starostky ve 2. patře (případně zasedací místnost ve 3. patře) v sídle zadavatele. Ostatní údaje pro otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni v délce 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 1) Profesní kvalifikační předpoklady předložením: - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - dokladu o oprávnění k podnikání pole zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, (Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku) Výše uvedené doklady nesmí být ke dni prokázaní kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží: doklad o vysokoškolském vzdělání. Požadované doklady mohou být předloženy v kopiích. 2) Další kvalifikační předpoklady předložením: - referencí prokazující zájemci praxi v délce 2 let v oboru (realizace zakázek obdobného charakteru, zaměstnání v oboru). Údaje o hodnotících kritériích Hodnocení nabídek: nabídková cena váha kritéria: 50 % koncepce realizace zakázky váha kritéria: 30 % kvalita a rozsah již poskytnutých služeb v oboru váha kritéria: 20 % předmětu zakázky Hodnocení kritérií koncepce realizace zakázky a kvalita a rozsah poskytnutých služeb v oboru předmětu zakázky bude provedeno na základě pohovoru zadavatele s každým zájemcem v rámci jednání hodnotící komise. K pohovoru budou uchazeči individuálně pozváni hodnotící komisí. Termín pohovoru bude stanoven na základě podaných nabídek a bude zadavatelem sdělen zájemcům. Strana 4 (celkem 5)

5 Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány CS Jiné: --- Informace Jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona dle 18 odst. 5 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3) zákona. Upozornění Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku a podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku prokazuje splnění kvalifikace, ani podat společnou nabídku s jiným(i) dodavatelem(i). Právo zadavatele Zadavatel není povinen nahradit neúspěšnému zájemci náklady na zpracování nabídky dle této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat některé části zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoliv zadávání zakázky (zadávací řízení) na výběr dodavatele dle této výzvy bez udání důvodu a nepřijmout žádnou nabídku. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku, která obsahuje takové technické, estetické či jiné řešení, které se zadavateli jeví pro jeho potřeby z hlediska předmětu zakázky a jejího účelu nevhodné. Seznam příloh k výzvě k podání nabídky - Příloha č. 1 Krycí list nabídky - Příloha č. 2 Obchodní podmínky Smlouva o spolupráci Ve Vimperku dne Ing. Michal Janče v. r. vedoucí odboru investic a údržby Strana 5 (celkem 5)