VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014

2 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce Bc. Zuzana Růžičková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Role of the European Union for the development of the hotel industry in Europe and Czech Republic Bc. Zuzana Růžičková The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hotel management Major: Hotel and Spa mamagement Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Zuzana Růžičková V Praze dne 14. května 2014

5 Abstrakt RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce bylo zanalyzovat nástroje Evropské unie, které používá v oblasti podpory rozvoje hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu. Dále bylo cílem zhodnotit pozitivní přínosy a případné negativní dopady politiky Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu v České republice. Dílčím cílem bylo zhodnotit postavení Evropské unie a České republiky. Dalším dílčím cílem bylo zhodnotit postavení hotelového průmyslu a cestovního ruchu v Evropské unii. V práci je použita převážně metoda deskripce, které předchází rešerše a sekundární analýza dokumentů. Použita je rovněž metoda dedukce. Klíčová slova: Cestovní ruch, Česká republika, Evropská unie, hotelový průmysl. Abstract RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Role of the European Union for the development of the hotel industry in Europe and Czech Republic. [Master s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The objection of this dissertation was to analyse the implements of European Union according to support of hotel industry or rather tourism development. Further the objection was to sum up a positive assets and possible negative impacts of European Union policy according to hotel industry or rather tourism development in the Czech Republic. The partial objection was to sum up the position of Czech Republic according to European Union. Next partial objection was to sum up a situation of hotel industry and tourism in European Union. In thesis there is mostly used a method of description, which was preceded by bibliographic search and secondary analysis of documents. There is also used a method of deduction. Key words: Tourism, Czech Republic, European Union, hotel industry.

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST CESTOVNÍ RUCH Pojem cestovní ruch Druhy cestovního ruchu HOTELOVÝ PRŮMYSL Vývoj hotelnictví Historie hotelnictví na území ČR Klasifikace ubytovacích zařízení EVROPSKÁ UNIE Historie vzniku Evropských společenství Vznik Evropské unie Smlouvy v rámci Evropské unie Podmínky členství v Evropské unii Orgány Evropské unie s rozhodovací pravomocí ANALYTICKÁ ČÁST EVROPSKÁ UNIE A ČESKÁ REPUBLIKA EVROPSKÁ UNIE A HOTELOVÝ PRŮMYSL EVROPSKÁ UNIE A CESTOVNÍ RUCH Analýza cestovního ruchu v Evropské unii s ohledem na hotelový průmysl Trendy v cestovním ruchu NÁSTROJE EVROPSKÉ UNIE K PODPOŘE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU Nefinanční projekty Evropské unie k podpoře cestovního ruchu Finanční projekty Evropské unie k podpoře cestovního ruchu Organizace Evropské unie v oblasti cestovního ruchu NÁVRHOVÁ ČÁST SUMARIZACE OPATŘENÍ EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU ZHODNOCENÍ EFEKTU NÁSTROJŮ EVROPSKÉ UNIE PŘI ROZVOJI HOTELOVÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE... 61

7 ZÁVĚR LITERATURA Seznam grafů a tabulek: Graf č. 1: Podíl světových regionů na příjezdovém cestovním ruchu (v %). 35 Graf č. 2: Vývoj množství ubytovacích zařízení v EU.. 38 Graf č. 3: Vývoj množství lůžek v EU Graf č. 4: Vývoj množství přenocování v EU 39 Tabulka č. 1: Vývoj hotelů a ostatních ubytovacích zařízení v EU Seznam zkratek: ČR Česká republika EDEN Znamenitá evropská destinace EHS Evropské hospodářské společenství EP Evropský parlament EOS Evropské obranné společenství ESIF Evropské strukturální a investiční fondy ESUO Evropské společenství uhlí a oceli ETAG Evropská pracovní skupina pro cestovní ruch EU Evropská unie EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii HOTREC Mezinárodní konfederace reprezentující hotely, restaurace a kavárny na evropské úrovni HSU Hotel Stars Union NUTS Nomenklaturní jednotky teritoriální statistiky OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci OP Operační program ROP Regionální operační program UNIHOST Asociace hotelů a restaurací ČR UNWTO Světová organizace cestovního ruchu

8 ÚVOD Téma jsem si zvolila, protože mě zajímá, jakým způsobem se Evropská unie podílí na rozvoji hotelového průmyslu a potažmo tedy celého oboru cestovního ruchu a jaké efekty to má na Českou republiku. Moje hypotéza je, že v rámci Evropské unie nejsou učiněny žádné konkrétní kroky k rozvoji přímo hotelového průmyslu, ale pouze v rámci celého oboru cestovního ruchu. Mou další hypotézou je, že zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu v České republice se podílí Evropská unie financováním. Mou poslední hypotézou je, že Evropská unie používá různé nástroje podpory rozvoje cestovního ruchu a udržitelného cestovního ruchu. Cílem práce je zanalyzovat nástroje Evropské unie, které používá v oblasti podpory rozvoje hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu; a zhodnotit efekty nástrojů Evropské unie, které používá k rozvoji hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu v České republice. Dílčím cílem je zhodnotit postavení České republiky v rámci Evropské unie. Posledním dílčím cílem je zhodnotit postavení hotelového průmyslu a cestovního ruchu v Evropské unii. Práce se skládá ze tří částí, z nichž první je teoretická. V teoretické části vymezují základní teoretický rámec, od kterého se následně odvíjí analytická část. Jako první se věnuji pojmu cestovní ruch a to vzhledem ke stanovené hypotéze. Vedle samotného vymezení pojmu cestovní ruch z několika úhlů pohledu, uvádím i základní typologii cestovního ruchu vzhledem ke Světové organizace cestovního ruchu. Dalším pojmem, který je vysvětlen, je hotelový průmysl. V kapitole o hotelovém průmyslu se věnuji vymezení vývoje hotelnictví všeobecně a následně historii hotelnictví v podmínkách České republiky. V závěru kapitoly uvádím současný systém klasifikace ubytovacích zařízení, protože jeho existenci považuji za krok kupředu v oblasti rozvoje hotelového průmyslu. Posledním řešeným pojmem v rámci teoretické části je Evropská unie. V ní se zabývám vznikem Evropských společenství, vznikem Evropské unie. Také se věnuji popisu nejdůležitějších smluv Evropské unie. Vzhledem k následující kapitole, jsou vymezeny podmínky členství v Evropské unii a na závěr jsou popsány nejdůležitější orgány Evropské unie, které se 8

9 nějakým způsobem mohou podílet a podílejí na úpravě rámce cestovního ruchu a jeho rozvoje. Ve druhé kapitole, která nese název Analytická část, se zabývám jednak Evropskou unií a Českou republikou, kdy řeším za jakých podmínek a okolností Česká republika vstoupila do Evropské unie, a jak se dosavadně její vstup promítá na jejím fungování. V další části práce se zabývám zhodnocením stavu hotelového průmyslu v podmínkách Evropské unie, respektive poukazuji na fakt, že nelze hotelový průmysl vnímat jako samostatnou oblast, nýbrž jako součást oboru cestovního ruchu. Z tohoto důvodu se dále v práci zabývám převážně cestovním ruchem v Evropské unii. Zvláštní pozornost věnuji nástrojům Evropské unie, které používá k podpoře rozvoje cestovního ruchu a udržitelného přístupu k cestovnímu ruchu. Zabývám se studií jednak nástrojů řízení cestovního ruchu, jednak nefinančních projektů, kam patří VisitEurope, satelitní účet cestovního ruchu, Agenda 21, Evropa 2020, jednak finančních projektů, kam patří EDEN, Calypso, Evropské hlavní město kultury, strukturální fondy a další fondy Evropské unie. A jednak studuji organizace, které slouží k podpoře oboru cestovního ruchu, případně konkrétně hotelového průmyslu. Uvažuji tři vybrané organizace Evropskou komisi cestovního ruchu, pracovní skupinu ETAG a HOTREC. V návrhové části, která je třetí kapitolou, provádím sumarizaci opatření Evropské unie, které podstupuje v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu a podpory jeho propagace. A také provádím zhodnocení efektu nástrojů Evropské unie při rozvoji hotelového průmyslu v České republice. V práci používám převážně metodu deskripce, které předchází rešerše a sekundární analýza dokumentů. Používám rovněž metodu dedukce. V rámci této práce bylo použito mnoho literárních pramenů a internetových serverů. Přitom k vypracování první subkapitoly teoretické části cestovní ruch, byla převážně použita publikace Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi od Ryglové, Buriana a Vajčnerové, dále jsem čerpala z Jakubíkové Marketingu v cestovním ruchu a Palatkové a Zichové Ekonomiky turismu. V další subkapitole teoretické části hotelový průmysl jsem majoritně využívala publikace Řízení hotelového provozu od Beránka a Kotka, a Moderní hotelový management od Křížka a Neufuse. V poslední subkapitole 9

10 teoretické části Evropská unie, jsem především čerpala z publikace Evropská společenství od Hada a Urbana. Dále z Týčových Základů práva Evropských společenství pro ekonomy. Z Golovo Evropské unie v otázkách a odpovědích. Aktuální informace jsem také čerpala a doplňovala ze serveru Euroskop. K vypracování analytické části této práce jsem použila především internetové servery, mezi které patří Euroskop, Europa a další. Vzhledem k mojí studii nástrojů Evropské unie k rozvoji cestovního ruchu jsem využívala zpravidla webové stránky konkrétních projektů. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 CESTOVNÍ RUCH Jelikož podmínkou vzniku hotelového průmyslu, kterým se ve své práci zabývám především, je cestování, v úvodu první kapitoly vymezuji pojem cestovní ruch. Navíc v podmínkách Evropské unie je četnější opatření v rámci celého oboru cestovního ruchu a nikoliv pouze hotelového průmyslu, takže v následující části práce se věnuji stručné charakteristice pojmu cestovní ruch Pojem cestovní ruch Cestovní ruch je velmi významnou oblastí národního hospodářství, především potom ve vyspělých zemích. Cestovní ruch může dokonce přispívat ke zvyšování životní úrovně stálých obyvatel v turistických destinacích, protože cestovní ruch jim přináší finanční prostředky. Definice cestovního ruchu se v mnoha literárních pramenech rozchází, jelikož různí autoři akcentují odlišné stránky cestovního ruchu. Lze všeobecně říci, že existují dva základní přístupy k definici cestovního ruchu, první z nich je ekonomický a druhý z nich je sociální. Jedna z prvních, odbornou veřejností, uznávaných definic sociálního charakteru pochází z roku 1942 a jejím autorem je Hunziker a Krapf. Cestovní ruch definují jako: souhrnné označení vztahů a jevů vznikajících na základě cesty a pohybu nerezidentů, pokud se pohybem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost. 1 V současnosti je mezi definicemi akcentujícími sociální stránku cestovního ruchu uznávána definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) z roku Cestovní ruch vymezuje jako: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její 1 PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu Turismus České republiky. Praha: Grada, 2011, s

12 běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 2 Taktéž definice Mezinárodního sdružení expertů cestovního ruchu na cestovní ruch nahlíží ze sociálního pohledu. Cestovní ruch je souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání. 3 Jakubíková cestovní ruch vymezuje jako: pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. 4 Podle Ryglové je cestovní ruch: aktivita založená na přemisťování osob, trvá jenom omezený čas (ne více než jeden rok) a cílem cestovatele není výdělek. Z toho vyplývá, že se nejedná o cesty za prací, o dlouhodobou migraci (stěhování) nebo všechny cesty v rámci bydliště. 5 S ekonomicky laděnými definicemi se v odborných učebnicích cestovního ruchu setkáváme méně. Příkladem takové je Ogilvieho definice z roku 1933, ten se na cestovní ruch dívá jako na: ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště Druhy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu nás z hlediska této práce zajímají především, protože mohou ovlivnit konkrétní ubytovací jednotku, kde se turista ubytuje vzhledem ke své plánované aktivitě. 2 RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s

13 Pro účely této práce budu vycházet z typologie cestovního ruchu na základě motivace k jeho realizaci, podle vzoru Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO): První okruh je volný čas, rekreace a dovolená a zahrnuje několik typů cestovního ruchu, mezi které patří: rekreační cestovní ruch, ten je hlavně určen k regeneraci a reprodukci duševních i fyzických sil jedinců; kulturně poznávací cestovní ruch, který je zaměřen na poznání historie, kultury, tradic, apod.; sportovně orientovaný cestovní ruch se vyskytuje v pasivní a aktivní formě; dobrodružný cestovní ruch, ten zahrnuje především zážitkové aktivity; a lovecký a rybolovný cestovní ruch. Do druhého okruhu patří návštěva známých a příbuzných, jde o takový druh cestovního ruchu, jehož motivací je sociální interakce. Ve třetím okruhu lze hledat cestovní ruch, který je realizován nikoliv v době volného času, ale v pracovní době, jeho motivem je: obchod a profesionální zájmy, zahrnuje několik dalších podtypů: obchodní; kongresový; incentivní; a výstavní a veletržní. Do čtvrtého okruhu je zařazen zdravotní cestovní ruch, který se dále člení na lázeňský cestovní ruch, v rámci kterého je poskytována komplexní lázeňská léčba nebo specializovaná individuální léčba podle charakteru onemocnění nebo úrazu; a zdravotní cestovní ruch, který především zahrnuje wellness. Do pátého okruhu patří náboženský a poutní cestovní ruch, který je spojen s návštěvou sakrálních a funerálních památek, jakožto i s návštěvou unikátních míst, které přinášejí duchovní naplnění. Z hlediska hotelového průmyslu není nutné probírat další okruhy cestovního ruchu a nyní se v práci zaměřuji právě na vymezení pojmu hotelový průmysl. 13

14 1.2 HOTELOVÝ PRŮMYSL Pojem hotelový průmysl se objevuje ve druhé polovině 20. století v souvislosti s rozvojem cestování. V rámci literárních pramenů v České republice se v publikacích často setkáváme s termínem hotelnictví a ten je podle Křížka a Neufuse definován jako organizace a činnost hotelů. Tento pojem je tradičně odvozován z francouzského slova hotel (hôte). Francouzské označení je odvozeno od latinského hostis cizinec a hospitium pohostinství případně pohostinský dům. Jak patrno, slovo hotel může být mnohovýznamové, neboť odráží zákruty ve vývoji lidské civilizace. Slovo hotel však zdomácnělo v evropském prostoru teprve od počátku 19. století a postupně nabývalo dnešního mezinárodního významu. 7 Hotel může být definován jako místo, kde se za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobé) ubytování všem kategoriím turistů. Vedle ubytovacích služeb jsou v závislosti na klasifikaci, respektive v závislosti na zařazení do jakostní třídy poskytovány další služby stravovací, společensko-zábavní, relaxační, konferenční a obecně všechny služby, které jsou relevantní v této oblasti služeb. Obvyklá minimální kapacita je 10 pokojů, ale v závislosti na národní normě nebo historické zvyklosti může být vyžadován i větší počet pokojů. 8 Ryglová, Burian a Vajčnerová definují hotelový průmysl jako: soubor činností zahrnujících výstavbu, řízení a organizaci provozu hotelu. Hotelnictví je oborem náročným na velký objem kapitálu neboť produkt (přenocování, stravování a další služby) je svým charakterem neskladovatelný (neobsazené lůžko produkuje ztrátu, neboť jsou s ním spojeny tzv. fixní náklady). 9 Beránek a Kotek se vyjadřují k definicím slova hotel, které je možné zpravidla najít ve slovnících, a sice hotel je: většinou velká stavba sloužící pro poskytování ubytování, stravování atd. Z této definice jsou patrné některé charakteristiky hotelu, není však úplná a je třeba ji doplnit. Dnešní hotely totiž neposkytují pouze výše zmiňované služby, ale slouží 7 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s

15 i k uspokojování dalších potřeb. Proto je lepší definovat hotel jako zařízení poskytující ubytování a doplňkové služby lidem mimo domov Vývoj hotelnictví Impuls pro vznik hotelu, byla především rychle se rozvíjející železniční doprava po polovině 19. století. Vzhledem k využívání železniční dopravy došlo až k desetinásobnému zrychlení cestování. Lidé se začali přesouvat z místa na místo v poměrně hojné míře, svůj domov opouštěli i na několik dní a přebývali na jiném místě. V Evropě cestování s ubytováním bylo v období 19. století převážně výsadou obchodníků a zámožných vrstev. Zhruba v polovině 19. století však začaly vznikat hotely, které známe i dnes a to zejména v metropolitních městech a v lázeňských oblastech. Častá lokace hotelu byla poblíž železničního nádraží a to především protože ta byla zpravidla situována do středů měst. Z hotelů se začaly stávat doslova chlouby měst, a to vzhledem k architektonickému pojetí. Ty nejznámější hotely byly vystavěny v historickém stylu, který reflektoval stavební programy z minulosti. Jiná situace byla v 19. století ve Spojených státech amerických, které vzhledem k velkým vlnám nových přistěhovalců, potřebovaly přechodné ubytování pro desítky tisíc lidí, navíc šlo zpravidla o ubytování dlouhodobého charakteru. Zejména ve velkých městech západního i východního pobřeží byly budovány velké budovy, které disponovaly stovkami pokojů, vlastními restauracemi, dokonce kadeřnickými salóny apod. Tento vývoj byl v podstatě předchůdcem vzniku řetězců a sítí, které Američané úspěšně rozvinuly. Na obou zmíněných kontinentech byly hotely, které vznikaly tzv. na zelené louce navrhovány předními architekty. Ti respektovali mimo jiné i vysoké požadavky na hygienu provozu. Důraz byl také kladen na vstupní halu hotelu, protože ta byla prostorem, se kterým se setkal host jako první. Tedy vlastně hotelová hala, také zvaná foyer, byla něco jako hotelová výkladní skříň. Dalším důležitým prostorem byla jídelna, až doposud, pokud se jedlo mimo domov, mířili lidé do hostinců, se vznikem hotelových jídelen vlastně také souvisí vznik gastronomie vyšší třídy. 10 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu 4. vydání. Praha: MAG Consulting, 2007, s

16 Lepší hotely již tehdy nabízely komfort podobný tomu, s jakým je možné setkat se v současnosti a to zvláště po zavedení plynového a elektrického osvětlení. Zkrátka lze tedy říci, že vývoj vybavenosti a komfortu hotelu úzce souvisí s technologickým pokrokem, který neustále posouval a posouvá hranice Historie hotelnictví na území ČR Od druhé poloviny 19. století rozvoj hotelnictví směřoval do lázeňských oblastí, kde byly budovány hotelové komplexy, které reprezentovaly tyto oblasti. Na našem území se nejvíce proslavila oblast západočeských lázní. V období 1. světové války se rozvoj lázeňství na našem území zastavil a lázeňské komplexy sloužily armádě. 11 V období 2. světové války fungovalo podnikání na základě živnostenském a řemeslném. Právě v této době vyly založeny svazy hoteliérů a společenství poskytovatelů hostinských živností. Během 30. let bylo na našem území vybudováno několik moderních hotelů. Roku 1941 vzniká z rozhodnutí Ministerstva průmyslu, obchodu a živností Svaz pro cizinecký ruch v Čechách a na Moravě, a na jeho základě byly podniky v oblasti hotelového průmyslu rozděleny do tří skupin. První skupinou byla hostinská a hotelová zařízení, druhou skupinu tvořila zařízení lázeňská a do poslední skupiny spadaly cestovní kanceláře. Všechny podniky, spadající do kterékoliv z těchto kategorií, byly povinny vstoupit do výše zmíněného svazu. Po roce 1948 se změnil státní režim a v souvislosti s tím byly zestátněny průmyslové podniky a zrušeno soukromé podnikání všeho druhu. Většina podnikatelů i řadových pracovníků v oblasti hotelového průmyslu byla přinucena k přechodu do výrobních odvětví, zejména v oblasti strojírenského a hutního průmyslu. Koncem 60. let dochází k celkové změně přístupu k příjezdovému cestovnímu ruchu. Dvě třetiny zahraniční klientely byly tvořeny občany východního bloku. Česká republika byla inspirována západním blokem a skrze cestovní kancelář ČEDOK začala budovat síť Interhotelů, které se nacházely na celém území tehdejší Československé republiky a sloužily převážně pro účely zahraničního příjezdového cestovního ruchu. Cestovní kancelář ČEDOK také navrhla systém standardizace ubytovacích zařízení, nové pracovní postupy v obsluze a využívání výpočetní techniky v rámci provozních operací. 11 KOSMÁK, P. Aktuální stav hotelového podnikání. [online] Dostupný z: <http://www.cestovniruch.cz/hotelieri/kosmak/aktualni.php> [cit ] 16

17 1.2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení Hotelnictví se v podmínkách České republiky setkává s problematikou nejasné klasifikace ubytovacích zařízení. Nepřehlednost a nejistota, která panuje jak mezi samotnými hoteliéry, tak mezi potenciálními hosty pramení především z nedostatečného legislativního rámce. Podle zákona sice ubytovací zařízení musí být zařazeno do konkrétní kategorie a označeno příslušnou třídou, nicméně není stanoveno podle jakého systému. Tato situace způsobuje diskriminační prostředí pro hoteliéry i hosty, protože v podstatě jakýkoliv hotel se u nás může honosit pěti hvězdičkami a ve skutečnosti svou vybaveností a garantovanými službami nespadá ani mezi ty dvouhvězdičkové. Z toho vyplývá, že je zcela nutné, aby byla klasifikace ubytovacích zařízení lépe ošetřena v rámci legislativy. Nicméně některé hotely i za současných podmínek chtějí zaručovat svým klientům jistotu v ohledu standardu, který symbolizuje jejich počet hvězdiček. A právě pro tyto hoteliéry slouží materiál, který vznikl v rámci spolupráce Asociace hotelů a restaurací ČR (UNIHOST), za podpory české centrály cestovního ruchu agentury CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj. Je jím Oficiální jednotná klasifikace, což je: dobrovolný systém, který stanoví jasné a transparentní požadavky na jednotlivé kategorie a třídy ubytovacích zařízení. 12 Funguje tedy na dobrovolné bázi a to dokonce již od roku Na začátku roku 2010 byl představen nový systém přidělování hvězdiček, který vznikl v režii asociace sedmi členských států Evropské unie. Byla založena tzv. Hotel Stars Union (HSU), která sleduje cíl sjednocení klasifikace hotelových služeb díky jednotné metodice a využití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. Na konci roku 2010 již měla HSU jedenáct členů Spolková republika Německo, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí, Lucembursko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Všechny zmíněné země v současnosti aplikují společná kritéria v udělování hvězdiček. Navíc: poměrně dynamicky získává další příznivce mezi evropskými hoteliéry a je uznávaná i Evropskou komisí Oficiální klasifikace. Hotely.cz [online] Dostupné z: <www.hotely.cz/oficialni-klasifikace> [cit ] 13 Hotelstars union. Hotelstars.cz [online] Dostupné z: <http://www.hotelstars.cz/> [cit ] 17

18 Podle Hotel Stars Union se ubytovací zařízení dělí do těchto jednotlivých kategorií: hotel, pension, motel, ostatní ubytovací zařízení). Dále se ubytovací zařízení člení podle počtu udělených hvězdiček, a to od jedné hvězdičky po pět hvězdiček. Výhodou je, že zákazníci tomuto rozdělení celkem rozumí, avšak ne vždycky ví, co u daných kategorií a tříd očekávat a co si pod nimi přesně představit. 18

19 1.3 EVROPSKÁ UNIE Evropská unie je ojedinělé hospodářské a politické společenství 28 evropských zemí, jejichž území tvoří dohromady velkou část evropského kontinentu. 14 Evropská unie svému vzniku vděčí snaze o integrační procesy, které měly předcházet válečným konfliktům. Snahy integračních procesů byly identifikovány již v období před 2. světovou válku, nicméně právě až po ní začíná myšlenka na politické a ekonomické sjednocení Evropy nabývat konkrétnější podoby. Důvodem je především velký otřes, který celá Evropa v průběhu války zažila a snahy podobné situaci předejít v budoucnu. Jednoduchým předpokladem je, že pokud na sobě budou jednotlivé země ekonomicky závislé a budou mezi sebou obchodovat, nebude mezi nimi docházet k válečným konfliktům. Vzorem se staly Spojené státy americké, které se jakožto složený federální stát vyvinuly v pevný celek s obrovským ekonomickým a politickým potenciálem. Evropa rozdrobená na téměř čtyřicet převážně národních států s nejrůznějšími zájmy byla pravým opakem. 15 Sjednocení Evropy by tedy mimo jiné znamenalo vznik ekonomicky i politicky silného subjektu na evropském kontinentu, který by byl se Spojenými státy konkurenceschopný Historie vzniku Evropských společenství Projev Winstona Churchilla z roku 1946 zjevně poukázal na nutnost vzniku Spojených států evropských s francouzsko-německým partnerstvím jako vzorem pro všechny ostatní státy. Roku 1947 byl upořádán Hnutím za evropskou jednotu kongres, kde byly představeny různé varianty projektů evropské integrace a tak vzniká Rada Evropy. Od druhé poloviny 40. let je Evropa rozdělena na dvě zcela antagonistické části. Souvislosti lze hledat především ve státním režimu nastoleném v Evropě, kde komunistický blok integraci tvrdě odmítá. Lze tedy říci, že integraci ekonomických i politických vztahů v Evropě brzdí především studená válka mezi stoupenci a spojenci Sovětského svazu a mezi tzv. západními státy. V dubnu roku 1949 došlo k podpisu 14 Internetový server evropské unie. Europa.eu [online] Dostupné na internetu: <http://europa.eu/> [cit ] 15 TÝČ, V. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Linde Praha, a.s., Praha 2000, s

20 washingtonské úmluvy, která byla zakládajícím dokumentem Severoatlantické aliance známé jako NATO a její majoritní poslání je garantovat bezpečnost v prostředí západní Evropy. Vztahy mezi evropskými státy se zabývá organizace OEEC, respektive Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, která se především zabývá ochranou demokracie a výsledkem jejího působení je také Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou přijala Rada Evropy roku V 50. letech sehrála důležitou iniciativní roli při rozvíjení evropské integrace francouzská diplomacie. 16 Ta v čele s Robertem Schumanem ministrem zahraničních věcí a jeho asistentem Jeanem Monnetem předkládá návrh na vytvoření integrovaného seskupení západní Evropy. Tento návrh se velice vzdálil tradičnímu pojetí mezivládní spolupráce, jejíž hlavním protagonistou byla Velká Británie, protože spočívá ve tvorbě nadstátní organizace, kdy se členské státy vzdávají v její prospěch části své svrchovanosti, tedy pravomocí v konkrétních vymezených oblastech. V rozsahu těchto pravomocí Společenství se tedy členské státy budou trvale podřizovat, a to i proti své vůli. 17 K návrhu Francie se kladně vyjadřují země Beneluxu, tedy Belgie, Nizozemsko a Lucembursko a také Německo a Itálie, které v rámci 2. světové války utrpěly hořkou porážku. Prvním krokem na cestě k integraci západní Evropy byl vznik Evropského společenství uhlí a oceli, které sdružovalo již výše uvedenou šestici zemí: Belgii, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko a Spolkovou republiku Německo. Podnět pro vznik tohoto společenství nebyl pouze hospodářský (urychlení obnovy západoevropského uhelného a ocelářského průmyslu), ale rovněž politický podle Schumanových slov solidarita ve výrobě zajistí, že válka mezi Francií a Německem bude nejen nemyslitelná, ale také materiálně nemožná. Projednání návrhu se účastnila i Velká Británie. Ta však přijetí návrhu odmítla, jelikož nesouhlasila s principem nadstátních institucí, na němž byl návrh založen HAD, M., URBAN. L. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Asociací pro studium mezinárodních vztahů v Edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 2000, str TÝČ, V. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Linde Praha, a.s., Praha 2000, str GOLA, P. Evropská unie v otázkách a odpovědích. Radek Veselý, Třebíč 2003, str

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ Evropský integrační proces V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Daniela RYGÁLOVÁ EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (dále EP) je jedním z orgánů EU a současně jediným, který zasedá a jedná veřejně. Během svého vývoje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Otázka: Evropská unie a začlenění ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): K.N. Hlavní cíle Evropské unie: Hospodářská, politická, měnová unie Jednotný vnitřní trh Demokratičtější Evropa Konkurence schopnost -

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony Evropská unie Instituce Evropská unie a euroregiony 10 historických kroků 1951: Šest států zakládá Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 1957: Země ESUO podepisují Římské smlouvy a zakládají Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU

historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU Otázka: Evropská unie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jana Koláčková EVROPSKÁ UNIE historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU EVROPSKÁ UNIE Regionální

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Evropská unie - Vznikla z ES 11993 na základě Smlouvy o EU, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský integrační proces, jehož počátky spadají do padesátých let

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : DOHODA mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní

Více

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org VY_12_INOVACE_66 Historie EU Pro 9. ročník ZŠ Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě září 2012 Mgr. Dana Kubínková Materiál slouží k opakování učiva Evropská unie Evropská unie je ekonomické

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi - 20. léta - myšlenka evropské federace (Panevropská unie) Aristide Briand - v

Více

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie INFORMACE Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie Zahraniční politika, bezpečnost a obrana v minulosti patřily a i nadále patří do okruhu záležitostí u nichž

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT VŠFS 2015 TROCHA TEORIE Státy nositelé státní svrchovanosti (suverenity) Spolupráce (koexistence) mezi státy v rámci mezinárodního společenství Právní normy upravující tuto

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi - 20. léta - myšlenka evropské federace (Panevropská

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ Luděk Urban A 235840 Lindě Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Opletalova

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více