VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014

2 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce Bc. Zuzana Růžičková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Role of the European Union for the development of the hotel industry in Europe and Czech Republic Bc. Zuzana Růžičková The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hotel management Major: Hotel and Spa mamagement Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Zuzana Růžičková V Praze dne 14. května 2014

5 Abstrakt RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce bylo zanalyzovat nástroje Evropské unie, které používá v oblasti podpory rozvoje hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu. Dále bylo cílem zhodnotit pozitivní přínosy a případné negativní dopady politiky Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu v České republice. Dílčím cílem bylo zhodnotit postavení Evropské unie a České republiky. Dalším dílčím cílem bylo zhodnotit postavení hotelového průmyslu a cestovního ruchu v Evropské unii. V práci je použita převážně metoda deskripce, které předchází rešerše a sekundární analýza dokumentů. Použita je rovněž metoda dedukce. Klíčová slova: Cestovní ruch, Česká republika, Evropská unie, hotelový průmysl. Abstract RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Role of the European Union for the development of the hotel industry in Europe and Czech Republic. [Master s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The objection of this dissertation was to analyse the implements of European Union according to support of hotel industry or rather tourism development. Further the objection was to sum up a positive assets and possible negative impacts of European Union policy according to hotel industry or rather tourism development in the Czech Republic. The partial objection was to sum up the position of Czech Republic according to European Union. Next partial objection was to sum up a situation of hotel industry and tourism in European Union. In thesis there is mostly used a method of description, which was preceded by bibliographic search and secondary analysis of documents. There is also used a method of deduction. Key words: Tourism, Czech Republic, European Union, hotel industry.

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST CESTOVNÍ RUCH Pojem cestovní ruch Druhy cestovního ruchu HOTELOVÝ PRŮMYSL Vývoj hotelnictví Historie hotelnictví na území ČR Klasifikace ubytovacích zařízení EVROPSKÁ UNIE Historie vzniku Evropských společenství Vznik Evropské unie Smlouvy v rámci Evropské unie Podmínky členství v Evropské unii Orgány Evropské unie s rozhodovací pravomocí ANALYTICKÁ ČÁST EVROPSKÁ UNIE A ČESKÁ REPUBLIKA EVROPSKÁ UNIE A HOTELOVÝ PRŮMYSL EVROPSKÁ UNIE A CESTOVNÍ RUCH Analýza cestovního ruchu v Evropské unii s ohledem na hotelový průmysl Trendy v cestovním ruchu NÁSTROJE EVROPSKÉ UNIE K PODPOŘE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU Nefinanční projekty Evropské unie k podpoře cestovního ruchu Finanční projekty Evropské unie k podpoře cestovního ruchu Organizace Evropské unie v oblasti cestovního ruchu NÁVRHOVÁ ČÁST SUMARIZACE OPATŘENÍ EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU ZHODNOCENÍ EFEKTU NÁSTROJŮ EVROPSKÉ UNIE PŘI ROZVOJI HOTELOVÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE... 61

7 ZÁVĚR LITERATURA Seznam grafů a tabulek: Graf č. 1: Podíl světových regionů na příjezdovém cestovním ruchu (v %). 35 Graf č. 2: Vývoj množství ubytovacích zařízení v EU.. 38 Graf č. 3: Vývoj množství lůžek v EU Graf č. 4: Vývoj množství přenocování v EU 39 Tabulka č. 1: Vývoj hotelů a ostatních ubytovacích zařízení v EU Seznam zkratek: ČR Česká republika EDEN Znamenitá evropská destinace EHS Evropské hospodářské společenství EP Evropský parlament EOS Evropské obranné společenství ESIF Evropské strukturální a investiční fondy ESUO Evropské společenství uhlí a oceli ETAG Evropská pracovní skupina pro cestovní ruch EU Evropská unie EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii HOTREC Mezinárodní konfederace reprezentující hotely, restaurace a kavárny na evropské úrovni HSU Hotel Stars Union NUTS Nomenklaturní jednotky teritoriální statistiky OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci OP Operační program ROP Regionální operační program UNIHOST Asociace hotelů a restaurací ČR UNWTO Světová organizace cestovního ruchu

8 ÚVOD Téma jsem si zvolila, protože mě zajímá, jakým způsobem se Evropská unie podílí na rozvoji hotelového průmyslu a potažmo tedy celého oboru cestovního ruchu a jaké efekty to má na Českou republiku. Moje hypotéza je, že v rámci Evropské unie nejsou učiněny žádné konkrétní kroky k rozvoji přímo hotelového průmyslu, ale pouze v rámci celého oboru cestovního ruchu. Mou další hypotézou je, že zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu v České republice se podílí Evropská unie financováním. Mou poslední hypotézou je, že Evropská unie používá různé nástroje podpory rozvoje cestovního ruchu a udržitelného cestovního ruchu. Cílem práce je zanalyzovat nástroje Evropské unie, které používá v oblasti podpory rozvoje hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu; a zhodnotit efekty nástrojů Evropské unie, které používá k rozvoji hotelového průmyslu, respektive cestovního ruchu v České republice. Dílčím cílem je zhodnotit postavení České republiky v rámci Evropské unie. Posledním dílčím cílem je zhodnotit postavení hotelového průmyslu a cestovního ruchu v Evropské unii. Práce se skládá ze tří částí, z nichž první je teoretická. V teoretické části vymezují základní teoretický rámec, od kterého se následně odvíjí analytická část. Jako první se věnuji pojmu cestovní ruch a to vzhledem ke stanovené hypotéze. Vedle samotného vymezení pojmu cestovní ruch z několika úhlů pohledu, uvádím i základní typologii cestovního ruchu vzhledem ke Světové organizace cestovního ruchu. Dalším pojmem, který je vysvětlen, je hotelový průmysl. V kapitole o hotelovém průmyslu se věnuji vymezení vývoje hotelnictví všeobecně a následně historii hotelnictví v podmínkách České republiky. V závěru kapitoly uvádím současný systém klasifikace ubytovacích zařízení, protože jeho existenci považuji za krok kupředu v oblasti rozvoje hotelového průmyslu. Posledním řešeným pojmem v rámci teoretické části je Evropská unie. V ní se zabývám vznikem Evropských společenství, vznikem Evropské unie. Také se věnuji popisu nejdůležitějších smluv Evropské unie. Vzhledem k následující kapitole, jsou vymezeny podmínky členství v Evropské unii a na závěr jsou popsány nejdůležitější orgány Evropské unie, které se 8

9 nějakým způsobem mohou podílet a podílejí na úpravě rámce cestovního ruchu a jeho rozvoje. Ve druhé kapitole, která nese název Analytická část, se zabývám jednak Evropskou unií a Českou republikou, kdy řeším za jakých podmínek a okolností Česká republika vstoupila do Evropské unie, a jak se dosavadně její vstup promítá na jejím fungování. V další části práce se zabývám zhodnocením stavu hotelového průmyslu v podmínkách Evropské unie, respektive poukazuji na fakt, že nelze hotelový průmysl vnímat jako samostatnou oblast, nýbrž jako součást oboru cestovního ruchu. Z tohoto důvodu se dále v práci zabývám převážně cestovním ruchem v Evropské unii. Zvláštní pozornost věnuji nástrojům Evropské unie, které používá k podpoře rozvoje cestovního ruchu a udržitelného přístupu k cestovnímu ruchu. Zabývám se studií jednak nástrojů řízení cestovního ruchu, jednak nefinančních projektů, kam patří VisitEurope, satelitní účet cestovního ruchu, Agenda 21, Evropa 2020, jednak finančních projektů, kam patří EDEN, Calypso, Evropské hlavní město kultury, strukturální fondy a další fondy Evropské unie. A jednak studuji organizace, které slouží k podpoře oboru cestovního ruchu, případně konkrétně hotelového průmyslu. Uvažuji tři vybrané organizace Evropskou komisi cestovního ruchu, pracovní skupinu ETAG a HOTREC. V návrhové části, která je třetí kapitolou, provádím sumarizaci opatření Evropské unie, které podstupuje v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu a podpory jeho propagace. A také provádím zhodnocení efektu nástrojů Evropské unie při rozvoji hotelového průmyslu v České republice. V práci používám převážně metodu deskripce, které předchází rešerše a sekundární analýza dokumentů. Používám rovněž metodu dedukce. V rámci této práce bylo použito mnoho literárních pramenů a internetových serverů. Přitom k vypracování první subkapitoly teoretické části cestovní ruch, byla převážně použita publikace Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi od Ryglové, Buriana a Vajčnerové, dále jsem čerpala z Jakubíkové Marketingu v cestovním ruchu a Palatkové a Zichové Ekonomiky turismu. V další subkapitole teoretické části hotelový průmysl jsem majoritně využívala publikace Řízení hotelového provozu od Beránka a Kotka, a Moderní hotelový management od Křížka a Neufuse. V poslední subkapitole 9

10 teoretické části Evropská unie, jsem především čerpala z publikace Evropská společenství od Hada a Urbana. Dále z Týčových Základů práva Evropských společenství pro ekonomy. Z Golovo Evropské unie v otázkách a odpovědích. Aktuální informace jsem také čerpala a doplňovala ze serveru Euroskop. K vypracování analytické části této práce jsem použila především internetové servery, mezi které patří Euroskop, Europa a další. Vzhledem k mojí studii nástrojů Evropské unie k rozvoji cestovního ruchu jsem využívala zpravidla webové stránky konkrétních projektů. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 CESTOVNÍ RUCH Jelikož podmínkou vzniku hotelového průmyslu, kterým se ve své práci zabývám především, je cestování, v úvodu první kapitoly vymezuji pojem cestovní ruch. Navíc v podmínkách Evropské unie je četnější opatření v rámci celého oboru cestovního ruchu a nikoliv pouze hotelového průmyslu, takže v následující části práce se věnuji stručné charakteristice pojmu cestovní ruch Pojem cestovní ruch Cestovní ruch je velmi významnou oblastí národního hospodářství, především potom ve vyspělých zemích. Cestovní ruch může dokonce přispívat ke zvyšování životní úrovně stálých obyvatel v turistických destinacích, protože cestovní ruch jim přináší finanční prostředky. Definice cestovního ruchu se v mnoha literárních pramenech rozchází, jelikož různí autoři akcentují odlišné stránky cestovního ruchu. Lze všeobecně říci, že existují dva základní přístupy k definici cestovního ruchu, první z nich je ekonomický a druhý z nich je sociální. Jedna z prvních, odbornou veřejností, uznávaných definic sociálního charakteru pochází z roku 1942 a jejím autorem je Hunziker a Krapf. Cestovní ruch definují jako: souhrnné označení vztahů a jevů vznikajících na základě cesty a pohybu nerezidentů, pokud se pohybem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost. 1 V současnosti je mezi definicemi akcentujícími sociální stránku cestovního ruchu uznávána definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) z roku Cestovní ruch vymezuje jako: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její 1 PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu Turismus České republiky. Praha: Grada, 2011, s

12 běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 2 Taktéž definice Mezinárodního sdružení expertů cestovního ruchu na cestovní ruch nahlíží ze sociálního pohledu. Cestovní ruch je souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání. 3 Jakubíková cestovní ruch vymezuje jako: pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. 4 Podle Ryglové je cestovní ruch: aktivita založená na přemisťování osob, trvá jenom omezený čas (ne více než jeden rok) a cílem cestovatele není výdělek. Z toho vyplývá, že se nejedná o cesty za prací, o dlouhodobou migraci (stěhování) nebo všechny cesty v rámci bydliště. 5 S ekonomicky laděnými definicemi se v odborných učebnicích cestovního ruchu setkáváme méně. Příkladem takové je Ogilvieho definice z roku 1933, ten se na cestovní ruch dívá jako na: ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště Druhy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu nás z hlediska této práce zajímají především, protože mohou ovlivnit konkrétní ubytovací jednotku, kde se turista ubytuje vzhledem ke své plánované aktivitě. 2 RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s

13 Pro účely této práce budu vycházet z typologie cestovního ruchu na základě motivace k jeho realizaci, podle vzoru Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO): První okruh je volný čas, rekreace a dovolená a zahrnuje několik typů cestovního ruchu, mezi které patří: rekreační cestovní ruch, ten je hlavně určen k regeneraci a reprodukci duševních i fyzických sil jedinců; kulturně poznávací cestovní ruch, který je zaměřen na poznání historie, kultury, tradic, apod.; sportovně orientovaný cestovní ruch se vyskytuje v pasivní a aktivní formě; dobrodružný cestovní ruch, ten zahrnuje především zážitkové aktivity; a lovecký a rybolovný cestovní ruch. Do druhého okruhu patří návštěva známých a příbuzných, jde o takový druh cestovního ruchu, jehož motivací je sociální interakce. Ve třetím okruhu lze hledat cestovní ruch, který je realizován nikoliv v době volného času, ale v pracovní době, jeho motivem je: obchod a profesionální zájmy, zahrnuje několik dalších podtypů: obchodní; kongresový; incentivní; a výstavní a veletržní. Do čtvrtého okruhu je zařazen zdravotní cestovní ruch, který se dále člení na lázeňský cestovní ruch, v rámci kterého je poskytována komplexní lázeňská léčba nebo specializovaná individuální léčba podle charakteru onemocnění nebo úrazu; a zdravotní cestovní ruch, který především zahrnuje wellness. Do pátého okruhu patří náboženský a poutní cestovní ruch, který je spojen s návštěvou sakrálních a funerálních památek, jakožto i s návštěvou unikátních míst, které přinášejí duchovní naplnění. Z hlediska hotelového průmyslu není nutné probírat další okruhy cestovního ruchu a nyní se v práci zaměřuji právě na vymezení pojmu hotelový průmysl. 13

14 1.2 HOTELOVÝ PRŮMYSL Pojem hotelový průmysl se objevuje ve druhé polovině 20. století v souvislosti s rozvojem cestování. V rámci literárních pramenů v České republice se v publikacích často setkáváme s termínem hotelnictví a ten je podle Křížka a Neufuse definován jako organizace a činnost hotelů. Tento pojem je tradičně odvozován z francouzského slova hotel (hôte). Francouzské označení je odvozeno od latinského hostis cizinec a hospitium pohostinství případně pohostinský dům. Jak patrno, slovo hotel může být mnohovýznamové, neboť odráží zákruty ve vývoji lidské civilizace. Slovo hotel však zdomácnělo v evropském prostoru teprve od počátku 19. století a postupně nabývalo dnešního mezinárodního významu. 7 Hotel může být definován jako místo, kde se za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobé) ubytování všem kategoriím turistů. Vedle ubytovacích služeb jsou v závislosti na klasifikaci, respektive v závislosti na zařazení do jakostní třídy poskytovány další služby stravovací, společensko-zábavní, relaxační, konferenční a obecně všechny služby, které jsou relevantní v této oblasti služeb. Obvyklá minimální kapacita je 10 pokojů, ale v závislosti na národní normě nebo historické zvyklosti může být vyžadován i větší počet pokojů. 8 Ryglová, Burian a Vajčnerová definují hotelový průmysl jako: soubor činností zahrnujících výstavbu, řízení a organizaci provozu hotelu. Hotelnictví je oborem náročným na velký objem kapitálu neboť produkt (přenocování, stravování a další služby) je svým charakterem neskladovatelný (neobsazené lůžko produkuje ztrátu, neboť jsou s ním spojeny tzv. fixní náklady). 9 Beránek a Kotek se vyjadřují k definicím slova hotel, které je možné zpravidla najít ve slovnících, a sice hotel je: většinou velká stavba sloužící pro poskytování ubytování, stravování atd. Z této definice jsou patrné některé charakteristiky hotelu, není však úplná a je třeba ji doplnit. Dnešní hotely totiž neposkytují pouze výše zmiňované služby, ale slouží 7 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011, s

15 i k uspokojování dalších potřeb. Proto je lepší definovat hotel jako zařízení poskytující ubytování a doplňkové služby lidem mimo domov Vývoj hotelnictví Impuls pro vznik hotelu, byla především rychle se rozvíjející železniční doprava po polovině 19. století. Vzhledem k využívání železniční dopravy došlo až k desetinásobnému zrychlení cestování. Lidé se začali přesouvat z místa na místo v poměrně hojné míře, svůj domov opouštěli i na několik dní a přebývali na jiném místě. V Evropě cestování s ubytováním bylo v období 19. století převážně výsadou obchodníků a zámožných vrstev. Zhruba v polovině 19. století však začaly vznikat hotely, které známe i dnes a to zejména v metropolitních městech a v lázeňských oblastech. Častá lokace hotelu byla poblíž železničního nádraží a to především protože ta byla zpravidla situována do středů měst. Z hotelů se začaly stávat doslova chlouby měst, a to vzhledem k architektonickému pojetí. Ty nejznámější hotely byly vystavěny v historickém stylu, který reflektoval stavební programy z minulosti. Jiná situace byla v 19. století ve Spojených státech amerických, které vzhledem k velkým vlnám nových přistěhovalců, potřebovaly přechodné ubytování pro desítky tisíc lidí, navíc šlo zpravidla o ubytování dlouhodobého charakteru. Zejména ve velkých městech západního i východního pobřeží byly budovány velké budovy, které disponovaly stovkami pokojů, vlastními restauracemi, dokonce kadeřnickými salóny apod. Tento vývoj byl v podstatě předchůdcem vzniku řetězců a sítí, které Američané úspěšně rozvinuly. Na obou zmíněných kontinentech byly hotely, které vznikaly tzv. na zelené louce navrhovány předními architekty. Ti respektovali mimo jiné i vysoké požadavky na hygienu provozu. Důraz byl také kladen na vstupní halu hotelu, protože ta byla prostorem, se kterým se setkal host jako první. Tedy vlastně hotelová hala, také zvaná foyer, byla něco jako hotelová výkladní skříň. Dalším důležitým prostorem byla jídelna, až doposud, pokud se jedlo mimo domov, mířili lidé do hostinců, se vznikem hotelových jídelen vlastně také souvisí vznik gastronomie vyšší třídy. 10 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu 4. vydání. Praha: MAG Consulting, 2007, s

16 Lepší hotely již tehdy nabízely komfort podobný tomu, s jakým je možné setkat se v současnosti a to zvláště po zavedení plynového a elektrického osvětlení. Zkrátka lze tedy říci, že vývoj vybavenosti a komfortu hotelu úzce souvisí s technologickým pokrokem, který neustále posouval a posouvá hranice Historie hotelnictví na území ČR Od druhé poloviny 19. století rozvoj hotelnictví směřoval do lázeňských oblastí, kde byly budovány hotelové komplexy, které reprezentovaly tyto oblasti. Na našem území se nejvíce proslavila oblast západočeských lázní. V období 1. světové války se rozvoj lázeňství na našem území zastavil a lázeňské komplexy sloužily armádě. 11 V období 2. světové války fungovalo podnikání na základě živnostenském a řemeslném. Právě v této době vyly založeny svazy hoteliérů a společenství poskytovatelů hostinských živností. Během 30. let bylo na našem území vybudováno několik moderních hotelů. Roku 1941 vzniká z rozhodnutí Ministerstva průmyslu, obchodu a živností Svaz pro cizinecký ruch v Čechách a na Moravě, a na jeho základě byly podniky v oblasti hotelového průmyslu rozděleny do tří skupin. První skupinou byla hostinská a hotelová zařízení, druhou skupinu tvořila zařízení lázeňská a do poslední skupiny spadaly cestovní kanceláře. Všechny podniky, spadající do kterékoliv z těchto kategorií, byly povinny vstoupit do výše zmíněného svazu. Po roce 1948 se změnil státní režim a v souvislosti s tím byly zestátněny průmyslové podniky a zrušeno soukromé podnikání všeho druhu. Většina podnikatelů i řadových pracovníků v oblasti hotelového průmyslu byla přinucena k přechodu do výrobních odvětví, zejména v oblasti strojírenského a hutního průmyslu. Koncem 60. let dochází k celkové změně přístupu k příjezdovému cestovnímu ruchu. Dvě třetiny zahraniční klientely byly tvořeny občany východního bloku. Česká republika byla inspirována západním blokem a skrze cestovní kancelář ČEDOK začala budovat síť Interhotelů, které se nacházely na celém území tehdejší Československé republiky a sloužily převážně pro účely zahraničního příjezdového cestovního ruchu. Cestovní kancelář ČEDOK také navrhla systém standardizace ubytovacích zařízení, nové pracovní postupy v obsluze a využívání výpočetní techniky v rámci provozních operací. 11 KOSMÁK, P. Aktuální stav hotelového podnikání. [online] Dostupný z: <http://www.cestovniruch.cz/hotelieri/kosmak/aktualni.php> [cit ] 16

17 1.2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení Hotelnictví se v podmínkách České republiky setkává s problematikou nejasné klasifikace ubytovacích zařízení. Nepřehlednost a nejistota, která panuje jak mezi samotnými hoteliéry, tak mezi potenciálními hosty pramení především z nedostatečného legislativního rámce. Podle zákona sice ubytovací zařízení musí být zařazeno do konkrétní kategorie a označeno příslušnou třídou, nicméně není stanoveno podle jakého systému. Tato situace způsobuje diskriminační prostředí pro hoteliéry i hosty, protože v podstatě jakýkoliv hotel se u nás může honosit pěti hvězdičkami a ve skutečnosti svou vybaveností a garantovanými službami nespadá ani mezi ty dvouhvězdičkové. Z toho vyplývá, že je zcela nutné, aby byla klasifikace ubytovacích zařízení lépe ošetřena v rámci legislativy. Nicméně některé hotely i za současných podmínek chtějí zaručovat svým klientům jistotu v ohledu standardu, který symbolizuje jejich počet hvězdiček. A právě pro tyto hoteliéry slouží materiál, který vznikl v rámci spolupráce Asociace hotelů a restaurací ČR (UNIHOST), za podpory české centrály cestovního ruchu agentury CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj. Je jím Oficiální jednotná klasifikace, což je: dobrovolný systém, který stanoví jasné a transparentní požadavky na jednotlivé kategorie a třídy ubytovacích zařízení. 12 Funguje tedy na dobrovolné bázi a to dokonce již od roku Na začátku roku 2010 byl představen nový systém přidělování hvězdiček, který vznikl v režii asociace sedmi členských států Evropské unie. Byla založena tzv. Hotel Stars Union (HSU), která sleduje cíl sjednocení klasifikace hotelových služeb díky jednotné metodice a využití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. Na konci roku 2010 již měla HSU jedenáct členů Spolková republika Německo, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí, Lucembursko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Všechny zmíněné země v současnosti aplikují společná kritéria v udělování hvězdiček. Navíc: poměrně dynamicky získává další příznivce mezi evropskými hoteliéry a je uznávaná i Evropskou komisí Oficiální klasifikace. Hotely.cz [online] Dostupné z: <www.hotely.cz/oficialni-klasifikace> [cit ] 13 Hotelstars union. Hotelstars.cz [online] Dostupné z: <http://www.hotelstars.cz/> [cit ] 17

18 Podle Hotel Stars Union se ubytovací zařízení dělí do těchto jednotlivých kategorií: hotel, pension, motel, ostatní ubytovací zařízení). Dále se ubytovací zařízení člení podle počtu udělených hvězdiček, a to od jedné hvězdičky po pět hvězdiček. Výhodou je, že zákazníci tomuto rozdělení celkem rozumí, avšak ne vždycky ví, co u daných kategorií a tříd očekávat a co si pod nimi přesně představit. 18

19 1.3 EVROPSKÁ UNIE Evropská unie je ojedinělé hospodářské a politické společenství 28 evropských zemí, jejichž území tvoří dohromady velkou část evropského kontinentu. 14 Evropská unie svému vzniku vděčí snaze o integrační procesy, které měly předcházet válečným konfliktům. Snahy integračních procesů byly identifikovány již v období před 2. světovou válku, nicméně právě až po ní začíná myšlenka na politické a ekonomické sjednocení Evropy nabývat konkrétnější podoby. Důvodem je především velký otřes, který celá Evropa v průběhu války zažila a snahy podobné situaci předejít v budoucnu. Jednoduchým předpokladem je, že pokud na sobě budou jednotlivé země ekonomicky závislé a budou mezi sebou obchodovat, nebude mezi nimi docházet k válečným konfliktům. Vzorem se staly Spojené státy americké, které se jakožto složený federální stát vyvinuly v pevný celek s obrovským ekonomickým a politickým potenciálem. Evropa rozdrobená na téměř čtyřicet převážně národních států s nejrůznějšími zájmy byla pravým opakem. 15 Sjednocení Evropy by tedy mimo jiné znamenalo vznik ekonomicky i politicky silného subjektu na evropském kontinentu, který by byl se Spojenými státy konkurenceschopný Historie vzniku Evropských společenství Projev Winstona Churchilla z roku 1946 zjevně poukázal na nutnost vzniku Spojených států evropských s francouzsko-německým partnerstvím jako vzorem pro všechny ostatní státy. Roku 1947 byl upořádán Hnutím za evropskou jednotu kongres, kde byly představeny různé varianty projektů evropské integrace a tak vzniká Rada Evropy. Od druhé poloviny 40. let je Evropa rozdělena na dvě zcela antagonistické části. Souvislosti lze hledat především ve státním režimu nastoleném v Evropě, kde komunistický blok integraci tvrdě odmítá. Lze tedy říci, že integraci ekonomických i politických vztahů v Evropě brzdí především studená válka mezi stoupenci a spojenci Sovětského svazu a mezi tzv. západními státy. V dubnu roku 1949 došlo k podpisu 14 Internetový server evropské unie. Europa.eu [online] Dostupné na internetu: <http://europa.eu/> [cit ] 15 TÝČ, V. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Linde Praha, a.s., Praha 2000, s

20 washingtonské úmluvy, která byla zakládajícím dokumentem Severoatlantické aliance známé jako NATO a její majoritní poslání je garantovat bezpečnost v prostředí západní Evropy. Vztahy mezi evropskými státy se zabývá organizace OEEC, respektive Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, která se především zabývá ochranou demokracie a výsledkem jejího působení je také Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou přijala Rada Evropy roku V 50. letech sehrála důležitou iniciativní roli při rozvíjení evropské integrace francouzská diplomacie. 16 Ta v čele s Robertem Schumanem ministrem zahraničních věcí a jeho asistentem Jeanem Monnetem předkládá návrh na vytvoření integrovaného seskupení západní Evropy. Tento návrh se velice vzdálil tradičnímu pojetí mezivládní spolupráce, jejíž hlavním protagonistou byla Velká Británie, protože spočívá ve tvorbě nadstátní organizace, kdy se členské státy vzdávají v její prospěch části své svrchovanosti, tedy pravomocí v konkrétních vymezených oblastech. V rozsahu těchto pravomocí Společenství se tedy členské státy budou trvale podřizovat, a to i proti své vůli. 17 K návrhu Francie se kladně vyjadřují země Beneluxu, tedy Belgie, Nizozemsko a Lucembursko a také Německo a Itálie, které v rámci 2. světové války utrpěly hořkou porážku. Prvním krokem na cestě k integraci západní Evropy byl vznik Evropského společenství uhlí a oceli, které sdružovalo již výše uvedenou šestici zemí: Belgii, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko a Spolkovou republiku Německo. Podnět pro vznik tohoto společenství nebyl pouze hospodářský (urychlení obnovy západoevropského uhelného a ocelářského průmyslu), ale rovněž politický podle Schumanových slov solidarita ve výrobě zajistí, že válka mezi Francií a Německem bude nejen nemyslitelná, ale také materiálně nemožná. Projednání návrhu se účastnila i Velká Británie. Ta však přijetí návrhu odmítla, jelikož nesouhlasila s principem nadstátních institucí, na němž byl návrh založen HAD, M., URBAN. L. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Asociací pro studium mezinárodních vztahů v Edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 2000, str TÝČ, V. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Linde Praha, a.s., Praha 2000, str GOLA, P. Evropská unie v otázkách a odpovědích. Radek Veselý, Třebíč 2003, str