Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS"

Transkript

1 Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

2 Obsah 1. Představení FoRS Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS Strategická partnerství a osvěta Organizační struktura Projekty FoRS realizované v roce Finanční zpráva Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv...17 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí Sídlo do : Bělehradská 92, Praha 2 Sídlo od : Vladislavova 1460/12, Praha 1 Tel./Fax: Web: Registrace: Magistrát hlavního města Prahy, oddělení občansko-správních agend č. 56/2150/02 ze dne IČO: DIČ: CZ (není plátcem DPH) Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Anglická 20, Praha 2, č. ú /0300 Vydalo FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze v červnu 2013 Grafická úprava a sazba: Karel Škopek Fotografie na přední obálce: Účastníci mezinárodní letní školy rozvojového vzdělávání DESS 2012, kterou FoRS spolupořádal ve dnech v ČR. Autor fotografie: Jakub Puškáš

3 Seznam použitých zkratek CONCORD CSO ČRA DAC/OECD EK EU EU-12 FoRS GRV HND IATI MDGs MŠMT MZV NNO NSA LA ODA ORS OSN PS PSP ČR V4 WG ZRS / ZRS ČR European NGO Confederation for Relief and Development Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj civil society organisations organizace občanské společnosti Česká rozvojová agentura Development Co-operation Directorate / Organisation for Economic Co-operation and Development Výbor pro rozvoj Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Evropská komise Evropská unie země přistoupivší do EU po roce 2004 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko) České fórum pro rozvojovou spolupráci globální rozvojové vzdělávání hrubý národní důchod International Aid Transparency Initiative Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci Millenium Development Goals Rozvojové cíle tisíciletí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nevládní neziskové organizace Non-State Actors and Local Authorities in Development tematický program Evropské komise pro financování projektů nestátních subjektů a místních municipalit v rozvojové spolupráci Official Development Assistance oficiální rozvojová pomoc dle DAC/OECD Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Organizace spojených národů pracovní skupina FoRS Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky země Visegrádské čtyřky Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko working group pracovní skupina CONCORD zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 1

4 Úvodní slovo FoRS v roce 2012 oslavil desáté výročí svého založení, a proto si dovolím krátké bilancování. FoRS dnes pracuje v o dost jiném prostředí než FoRS v roce Za tu dobu se na české, evropské i globální úrovni podařilo dosáhnout toho, že nevládní neziskové organizace (NNO) jsou uznány za jedny z klíčových aktérů v rozvojové spolupráci. Jsou nejen realizátory projektů se znalostí konkrétních problémů a podmínek pro jejich řešení v rozvojových zemích, ale čím dál více vystupují také jako obhájci zájmů zranitelných skupin obyvatelstva, přispěvatelé do politických diskusí, iniciátoři společenských změn či watchdogs ze strany občanské společnosti. FoRS se snaží být prostorem pro posilování těchto rolí NNO a vytváření podmínek pro jejich plné uplatnění. Deset let FoRS představuje hlavně usilovnou práci organizací i jednotlivců, kteří dokáží spolupracovat směrem k zlepšení života a odstranění chudoby na světě. FoRS si vybudoval pozici konstruktivně kritického partnera vůči českým i evropským institucím. Prostřednictvím FoRS se NNO mohou vyjadřovat k připravovaným vládním a strategickým dokumentům a jsou zvány k většině důležitých procesů. Podařilo se dosáhnout řady drobných i podstatnějších výsledků: český systém zahraniční rozvojové spolupráce je lépe koordinovaný a efektivnější, nevládky jsou si navzájem více partnery než konkurenty, zlepšují svou profesionalitu a kvalitu práce doma i v zahraničí, česká veřejnost i přes domácí problémy považuje za důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích. Samozřejmě je stále řada věcí ke zlepšování a boj s chudobou ve světě není otázka jednoho, ale spíše několika desetiletí. Česká republika se ale i jako malý hráč postupnými kroky stává serióznějším donorem a partnerem na poli rozvojové spolupráce. Velké poděkování patří všem pracovníkům a pracovnicím organizací sdružených ve FoRS za to, že svůj čas věnovali a věnují činnosti FoRS a tomu, aby nejen česká rozvojová spolupráce měla větší smysl. Dále děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR Odboru rozvojové spolupráce a České rozvojové agentuře za spolupráci a dialog. A konečně všem dalším státním institucím, partnerům v ČR i zahraničí a dalším subjektům i jednotlivcům, se kterými FoRS za těch 10 let měl možnost spolupracovat a kteří vnímají, jak je důležité dlouhodobě pracovat na lepší a udržitelné budoucnosti na světě. Jana Miléřová Ředitelka FoRS 2

5 1. Představení FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v roce 2002 patnácti zakládajícími organizacemi. Během roku 2012 byl počet 38 členů, 16 pozorovatelů právnických osob (NNO, univerzit a akademických institucí, mezinárodních organizací, dobrovolnických sdružení, think-tanků a dalších) a 4 pozorovatelé -fyzické osoby. FoRS si vybudoval pozici zástupce českých NNO vůči státním institucím v ČR a EU a platformy pro koordinaci a budování odborných kapacit českých neziskových subjektů v rozvojové spolupráci a vzdělávání. Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé nevládní neziskové organizace i instituce z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a humanitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání. Organizace vstupují do FoRS zprvu jako pozorovatelé. Pozorovatelský status uděluje Správní rada FoRS během roku; členy jednou za rok přijímá Valná hromada FoRS. FoRS je jedním ze zakládajících členů CONCORD, Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje národní platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady sdružují na dva tisíce nevládních organizací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách na úrovni EU. FoRS a jeho členové naplňují principy uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS, který přijali na Valné hromadě : znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, partnerství založené na důvěře a společných hodnotách a zájmech, respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. FoRS realizuje činnosti v rámci tří strategických pilířů: A) Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (tzv. policy/advocacy) B) Posilování kapacit a koordinace členů FoRS C) Strategická partnerství a osvěta Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chudoby, podporovat environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně je řešit. Posláním FoRS je zvyšovat efektivnost, kvalitu a objem české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilovat pozitivní dopady působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v potřebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících politik. FoRS si uvědomuje, že zahraniční rozvojová spolupráce nemůže být jediným nástrojem na snižování chudoby a že odstraňování chudoby ve světě nelze bez koherence politik pro rozvoj, tj. systematických strukturálních změn v ostatních oblastech hospodářství, obchodu, zemědělství, financí atd. na národní, regionální a globální úrovni. 3

6 2. Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 1: Posílit odpovědnost České republiky vůči zemím globálního Jihu Očekávané výsledky: 1.1 Řešení globálních problémů je pravidelně zařazováno do politické agendy ČR. 1.2 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) ČR je transparentní, v souladu se standardy International Aid Transparency Initiative (IATI). Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS se zapojil do diskusí a činnosti Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jejích pracovních skupin a dalších procesů v rámci MZV ČR (v první pol. roku zejména důležitý proces ukončení trvání dočasných výjimek z transformace ZRS od roku 2013). FoRS formuloval a předal 8 společných stanovisek FoRS ke klíčovým vládním materiálům a dílčím procesům na úrovni ČR. Řada z nich byla vzata na vědomí nebo zapracována do finální podoby vládních materiálů. FoRS zpracoval hodnotící zprávu aidwatch o české ZRS za 2011 a její stručné shrnutí (tzv. briefing paper). O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 2: Naplňovat evropské a mezinárodní závazky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce Očekávané výsledky: 2.1 ZRS ČR dodržuje hlavní cíl, tj. snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni politických a strategických rozhodnutí i na úrovni projektové. 2.3 ZRS ČR naplňuje mezinárodní standardy efektivnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, Pařížské deklarace a následných jednání na vysoké úrovni. 2.2 ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek navyšovat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 0,7 % HND. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS zaslal 2 dopisy premiérovi a další dopis českým členům Evropského parlamentu k evropským rozvojovým politikám. FoRS se zapojil do advokační činnosti NNO na úrovni EU zejména usiloval o podporu dostatečného rozpočtu pro rozvojovou spolupráci v rámci připravovaného víceletého finančního rámce EU na 2013 až 2020 vůči hlavním představitelům ČR (premiér, vláda, ministr); zapojil se do úspěšného lobbyingu na půdě Evropského parlamentu pro přijetí Deklarace o rozvojovém vzdělávání a aktivním celosvětovém občanství (č. 7/2012). FoRS se zapojil do příprav evropských aidwatch zpráv konfederace CONCORD o kvalitě, kvantitě a efektivnosti rozvojové spolupráce EU a členských států EU CONCORD Aidwatch Report 2012: Aid We Can: Invest More in Global Development (uvedená V Bruselu) a zprávu Making Sense of EU Development Cooperation Effectiveness (uvedená v Bruselu). FoRS se zapojil do veřejných konzultací Evropské komise k podobě nového rozvojového rámce po roce 2015 (tzv. post-mdgs). 4

7 O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 3: Posílit legitimitu FoRS Očekávané výsledky: 3.1 FoRS je všeobecně uznán jako zástupce českých rozvojových organizací občanské společnosti a obecně i občanské společnosti ze zemí Globálního Jihu. 3.2 Spolupráce s ostatními platformami NNO na tématech týkající se českého neziskového sektoru nad rámec FoRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS je nadále aktivním členem evropské konfederace NNO CONCORD a podílel se mj. na přípravě evropských zpráv aidwatch (viz výše). FoRS začal systematičtěji rozvíjet cesty k budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a inicioval debatu o možnostech a limitech spolupráce mezi těmito sektory v rozvojové spolupráci. FoRS rozvíjel partnerství s Klima koalicí, Platformou podnikatelů pro ZRS, Asociací DEMAS a kampaní Česko proti chudobě; podporoval i společné úsilí iniciativy vedené EDUin k revizi rámcových vzdělávacích programů. 2.2 Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 4: Posílit kapacity a dialog mezi členy FoRS Očekávané výsledky: 4.1 Vnitřní komunikace ve FoRS je efektivní a zohledňuje různé kapacity a potřeby členů. 4.2 Kapacity FoRS a jeho členů jsou systematicky posilovány při realizaci projektů, vlastním rozvoji organizací i při tvorbě politik. 4.3 Organizace sdružené ve FoRS naplňují principy schválené v Kodexu efektivnosti FoRS. 4.4 FoRS má efektivně fungující Sekretariát, který má dostatečné personální kapacity a finanční prostředky pro naplňování strategie FoRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS vytvořil přes 170 příležitostí k posilování kapacit členů ve formě vlastních školení, pracovních jednání, účasti na konferencích, seminářích, pracovních jednáních, bilaterálních setkání aj. v ČR a zahraničí, jichž se zúčastnilo přes 150 pracovníků a pracovnic z cca 45 členských a pozorovatelských organizací FoRS. FoRS uspořádal 5 vlastních vzdělávacích akcí, 3 kulaté stoly k fundraisingu, 1 mezinárodní letní školu a 1 mezinárodní konferenci. Byl také partnerem prvního humanitárního kongresu v ČR. FoRS společně se svými organizacemi realizoval 8 společných projektů, byl partnerem dalších 2 projektů a zapojil se do 4 projektů členských organizací. Počet členů se po Valné hromadě zvýšil o novou organizaci Diakonii ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Byla zvolena nová Správní rada a její představenstvo a Dozorčí rada. Členové přijali nový systém členských a pozorovatelských příspěvků s platností od roku Členové se zapojili do druhého ročníku sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS a každoročního průzkumu spokojenosti a potřeb. FoRS podporuje zavádění tzv. peer reviews, tedy vzájemného hodnocení jednotlivých organizací pro posílení zpětné vazby a dalšího rozvoje organizací FoRS. V roce 2012 proběhl pilotní projekt členské organizace SIRIRI, v jehož rámci byla sestavena metodika, která poslouží jako základ pro peer reviews v roce

8 Sekretariát FoRS zajišťoval informační činnost pro své členy a pozorovatele, a to o aktuálních otázkách ZRS; grantových příležitostech v ČR a Evropské komise v oblasti rozvojové spolupráce, osvěty a rozvojového vzdělávání; důležitých akcích v ČR a zahraničí; odborných publikacích vydávaných nevládními organizacemi i think-tanky v EU; pracovních příležitostech v NNO; projektech členů a pozorovatelů a další, kontaktech na partnery v ČR a EU pro budování mezinárodních projektů atp. Sekretariát aktivně vyhledával grantové příležitosti s cílem zajistit vícezdrojové financování činností FoRS a stabilizovat svou organizační i funkční strukturu. Pracovní skupiny FoRS (PS) Pracovní skupiny jsou základní formou zapojení členů a pozorovatelů do činnosti a utváření směřování FoRS. Závisí plně na zájmu, vlastní iniciativě, odbornosti, výměně informací a zkušeností a schopnosti koordinace mezi samotnými organizacemi. Právě o výsledky společné práce a odbornosti PS se pak FoRS opírá ve všech třech pilířích své činnosti. V roce 2012 se konalo celkem 20 zasedání pracovních skupin FoRS Policy, Globální rozvojové vzdělávání, Efektivnost, Humanitární pomoc, Gender, nově ustavené PS pro práci se zdravotně postiženými a ad hoc tematických skupin pro spolupráci s privátním sektorem, post-mdgs a pro otázky osobní bezpečnosti rozvojových pracovníků. Další komunikace probíhala prostřednictvím ů, setkání při jiných příležitostech a prostřednictvím internetového fóra Do pracovních skupin bylo celkem zapojeno cca 24 členů a pozorovatelů. Aktivní pracovní skupiny svolávaly svá zasedání, stanovily si a sledovaly vlastní agendu, která byla navázaná na strategické cíle FoRS a akční plán na 2012 a podílely se na formulování pozic FoRS či na realizaci jiných společných aktivit. Koordinátoři všech skupin rovněž spravují odpovídající sekce na vnitřním diskusním fóru FoRS, kde mohou všichni členové sledovat aktuální informace k jednotlivým skupinám. 2.3 Strategická partnerství a osvěta O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 5: Posílit strategická partnerství Očekávaný výsledek: 5.1 FoRS posiluje spolupráci se strategickými partnery z ČR a zahraničí. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS se aktivně zapojoval do činnosti evropské konfederace CONCORD (zejména prostřednictvím svých členů v 9 pracovních skupinách CONCORD); spolupracoval s projektem TRIALOG a platformami zemí Visegrádské čtyřky. FoRS začal systematičtěji rozvíjet cesty k budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a inicioval debatu o možnostech a limitech spolupráce mezi těmito sektory v rozvojové spolupráci. FoRS rozvíjel partnerství s Klimatickou koalicí, Platformou podnikatelů pro ZRS, Asociací DEMAS a kampaní Česko proti chudobě, podporoval i společné úsilí iniciativy vedené EDUin k revizi rámcových vzdělávacích programů. 6

9 O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 6: Posílit povědomí o ZRS Očekávaný výsledek: 6.1 FoRS je v ČR vnímán ze strany odborníků, médií a veřejnosti jako důležitý zdroj informací o ZRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS vydal nebo spoluvydal 6 tiskových zpráv, 4 odborné publikace, jeden briefing paper a výroční zprávu. Webové stránky a prošly kompletní přestavbou tak, aby mohly využívat nové technologie a být napojeny na nová média. Byl zřízen profil FoRS na Facebooku https://www.facebook.com/forspraha. Hodnocení činnosti FoRS za rok 2012 ze strany organizací FoRS Od roku 2009 Sekretariát každoročně uskutečňuje na podzim průzkum spokojenosti členů s činností FoRS a jejich potřeb pro následující rok. Průzkumu se v roce 2012 zúčastnilo 22 organizací. Z výsledků hodnocení činnosti platformy FoRS ze strany členů lze vybrat následující závěry: Činnost FoRS v roce 2012 byla celkově hodnocena průměrnou známkou 7,71 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Členové vnímají FoRS jako důležitého hráče v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR a EU průměrná známka 7,45 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). FoRS je hlavní či důležitý zdroj vzdělávacích aktivit v oblasti rozvojové spolupráce, jeho školení jsou z dlouhodobého hlediska kvalitní a členy a pozorovateli vyhledávána (74 %, resp. 90 % odpovědělo ano nebo částečně ). Kvalita činnosti FoRS v oblasti policy byla hodnocena v průměru 7,17 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Hlavní přínos / motivaci být ve FoRS vnímají členové a pozorovatelé FoRS takto: získat důležité informace, poznatky a kontakty (86 %) sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a budovat spolupráci s ostatními (82 %) FoRS podporuje pozici nevládních neziskových organizací na národní a mezinárodní scéně (55 %) mít větší šanci uspět v programech zahraniční rozvojové spolupráce ČR (55 %) zapojit se do diskusí o tom, jak se rozvojová spolupráce vyvíjí a kam směřuje (54 %) Naplnění svých očekávání / motivací pro členství ve FoRS v roce 2012 členové a pozorovatelé ocenili průměrnou známkou 7,5 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Členové a pozorovatelé vnímají ostatní organizace ve FoRS: ano nebo spíše ano jako své partnery při posuzování společných zájmů ano nebo spíše ano jako současné či budoucí spolupracovníky na konkrétních akcích spíše ne čí vůbec ne jako konkurenty v konkrétních projektech či programech. Většina organizací spolupracuje s dalšími na projektech či společných akcích či si vyměňují informace, kontakty a názory. Vlastní zapojení do FoRS členové a pozorovatelé ohodnotili průměru známkou 5,57. Nejvýraznějším výsledkem působení platformy vůči své primární cílové skupině je fakt, že se posiluje spolupráce mezi NNO, schopnost partnerského přístupu a ochota sdílet znalosti a zkušenosti. 7

10 3. Organizační struktura Členové k ADRA, o. s. 2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. 3. Arcidiecézní charita Praha 4. ARS Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s 5. Fairtrade Česká republika, z. s. p. o. 6. Centrum Dialog, o. s. 7. Centrum Narovinu, o. s. 8. Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů 9. Člověk v tísni, o. p. s. 10. Development Worldwide (DWW), o. s. 11. Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci 12. EDUCON, o. s. 13. Ekumenická akademie Praha, o. s. 14. Humanitas Afrika, o. s. 15. Charita Česká republika 16. INEX Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. 17. MAHA Management and Administration for Health Activities 18. Multikulturní centrum Praha, o. s. 19. Nadační fond Microfinance 20. NaZemi, o. s. 21. Občanské sdružení M.O.S.T., o. s. 22. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 23. Otevřená společnost, o. p. s. 24. Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. 25. SADBA Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 26. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 27. Sdružení Podané ruce, o. s. 28. Občanské sdružení ShineBean, o. s. 29. SIRIRI, o. p. s. 30. SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s. 31. Sue Ryder International CZ, o. p. s. 32. Světlo pro svět - Light for the World, o. s. 33. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra rozvojových studií 34. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 35. Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztahů 36. Wontanara, o. s. Pozastavená členství 37. Volonté Czech, o. p. s. 38. IGPN International Gender Policy Network Pozorovatelé právnické osoby k Alterra, o. s. 2. Ambos Mundos, o. s. 3. Burma Center Prague, o.p.s. 4. CARE ČR, o. s. 5. Civitas per Populi, o. s. 6. Česká rozvojová organizace, o. p. s. 7. Gender Studies, o. p. s 8. INFO-DRÁČEK, o. s. 9. IOM International Organizaton for Migration 10. Klub Hanoi, o. s. 11. Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o. p.s. 12. Neslyšící s nadějí, o. s. 13. Pro-Contact, o. s. 14. Život 90, o. s. Během roku 2012 ukončili pozorovatelství: 1. Eurosolar.cz, o. s. (Správní rada vzala na vědomí ukončení k ) 2. Fair, o. s. (Správní rada vzala na vědomí ukončení k ) Pozorovatelé fyzické osoby k Černá Lenka 2. Píbilová Inka 3. Procházka Michal 4. Šimůnková Blanka 8

11 Orgány FoRS Valná hromada jako nejvyšší orgán FoRS zasedala za účasti 27 členů a 8 pozorovatelů FoRS. Na Valné hromadě proběhly volby do Správní rady a do Dozorčí rady. V roce 2012 proběhlo devět zasedání Správní rady a dvě zasedání Dozorčí rady. Správní a Dozorčí rada FoRS a Sekretariát FoRS působily v roce 2012 v tomto složení: Správní rada Do Od Předseda: Pavel Gruber, Charita ČR Oldřich Pospíšil, Charita ČR Místopředsedové: Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Členové: Jan Bárta, ADRA, o. s. Pavel Malíř Chmelař, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Tomáš Tožička, EDUCON, o. s. Jan Bárta, ADRA, o. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Lenka Dudková, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK), o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Dozorčí rada Členové: Do Od Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Robin Ujfaluši, INEX Sdružení dobrovolných aktivit (INEX SDA) Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Vladislav Vik, Charita ČR 9

12 Sekretariát FoRS: Ředitelka Jana Miléřová Policy Officerka Zuzana Dudová Koordinátorka Letní školy DESS2012 Tereza Rejšková (do 8/2012) Asistentka Letní školy DESS2012 Adéla Stiborová (1-7/2012) Koordinátorka pro posilování kapacit (projekt Resareas) Adéla Stiborová (od 7/2012) Koordinátorka pro posilování kapacit (projekt TRIALOG): Marie Zázvorková (od 10/2012) Externí spolupracovnice pro finanční management Květoslava Štěpánová Činnost sekretariátu v průběhu roku 2012 podpořilo pět stážistek a jeden stážista. Jméno Termín Škola Jana Vondráčková Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta Renata Lupačová Vysoká škola ekonomická, fakulta mezinárodních vztahů Martin Churavý Absolvent, Development and International Relations, Faculty of Social Sciences, Aalborg Universitet, Dánsko Adéla Janecká Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů Markéta Ročejdlová Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Klára Vraštilová Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 10

13 4. Projekty FoRS realizované v roce 2012 Název projektu: Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2012 Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Posilování kapacit platforem NNO Číslo projektu 17/2012/01 Výše skutečně spotřebované dotace Kč Doba trvání Hlavní řešitel FoRS Partneři členové a pozorovatelé FoRS, evropská konfederace CONCORD, TRIALOG Development NGOs in the Enlarged EU, DEEEP Název projektu: Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Podpora trojstranných projektů českých subjektů Číslo projektu 19/2012/42 Výše skutečně spotřebované dotace Kč Doba trvání Hlavní řešitel FoRS Partner Plan Finland v rámci projektu DEEEP Název projektu: Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development, Poskytovatel dotace Evropská komise v rámci projektu DEEEP 3: Europeans engagement for the Eradication of Global Poverty vedeného organizací PLAN Finland/DEEEP Číslo projektu DCI-NSA ED/2009/ Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace v roce ,63 Kč (část implementovaná přes FoRS) Hlavní řešitel Plan Finland v rámci projektu DEEEP Partner FoRS, CONCORD a další organizace a platformy v EU Název projektu: RESAREAS Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí Poskytovatel dotace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF) Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/ Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace v roce 2012 Za FoRS: ,44 Kč (z celkového rozpočtu ,79 Kč, z toho pro FoRS ,78 Kč) Hlavní řešitel projektu Univerzita Hradec Králové Partneři Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univezita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft 11

14 Název projektu: Trialog Central Training 2012 Advancing Beyond 2015: EU-12 contributions to a global development framework after the MDGs Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Podpora trojstranných projektů českých subjektů Číslo projektu 19/2012/43 Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace Kč (jako spolufinancování projektu v celkové výši Kč) Hlavní řešitel FoRS Partneři TRIALOG Development NGOs in the enlarged EU, evropská konfederace CONCORD, kampaň Beyond2015 Název projektu: Posilování práce na Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) Regional Project Poskytovatel grantu CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,41 Kč (3 507,18 EUR) Hlavní řešitel FoRS Partneři Grupa Zagranica (Zagranica Group), Polsko; Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovensko; Nemzetkozi Humanitáius Fejlesztésiés Civil Szovetség (HAND), Maďarsko. Název projektu: Posilování práce na Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) National Project Poskytovatel grantu CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,77 Kč (5 090,80 EUR) Hlavní řešitel FoRS Partneři členské a pozorovatelské organizace FoRS Název projektu: Zlepšení funkcí a designu webových stránek FoRS a forum fors (Improvement of the FoRS websites and forum.fors functions and design) Poskytovatel grantu TRIALOG Development NGOs in enlarged Europe Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,00 Kč (1 484,93 EUR) Hlavní řešitel FoRS Název projektu: Školení jak připravit úspěšnou žádost na Evropskou komisi (Training on how to prepare the successful EC project application) Poskytovatel grantu TRIALOG Development NGOs in enlarged Europe Výše skutečně spotřebované dotace ,52 Kč (2 604,56 EUR) Doba trvání Hlavní řešitel FoRS 12

15 5. Finanční zpráva Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Stav k Stav k A) Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 IV. Oprávky 0 0 B) Krátkodobý majetek I. Zásoby 0 0 II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem 8 12 ÚHRN AKTIV PASIVA Stav k Stav k A) Vlastní zdroje I. Jmění II. Výsledek hospodaření B) Cizí zdroje I. Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva 3 0 ÚHRN PASIV Výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Spotřebované nákupy 191 Tržby za vlastní výkony 804 Služby Změny stavu zásob 0 Osobní náklady Aktivace celkem 0 Daně a poplatky 4 Ostatní výnosy celkem 105 Ostatní náklady 74 Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 0 Přijaté příspěvky 297 Poskytnuté příspěvky 80 Provozní dotace Daň z příjmů 0 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření

16 Zdroje financování FoRS v roce 2012 Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2012 v Kč Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora platforem ,00 Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů Letní škola DEEEP Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů Trialog Central Training , ,00 Evropská komise v rámci projektu Plan Finland / DEEEP ,63 Evropská komise v rámci projektu TRIALOG IV ,52 Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V ,10 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Resareas ,44 CONCORD / Gates Foundation národní projekt ,77 CONCORD / Gates Foundation regionální projekt V ,41 Členské a pozorovatelské příspěvky ,00 Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky ,06 CELKEM výnosy v roce 2012 v Kč ,93 Zdroje financování FoRS v letech (v %) 14

17 Zdroje financování FoRS v letech (v Kč) Náklady FoRS v roce 2012 v Kč Mzdové náklady, vč. pojištění a DPP Stravné, cestovné a ubytování účastníků Expertní služby Cestovné, stravné Pronájem kanceláře Finanční služby Členský příspěvek - CONCORD Jiné náklady Pronájem prostor Pevná linka, mobilní telefony, internet Jiné služby Potraviny v rámci akcí Konzultační, poradenské a právní služby Spotřeba energie Spotřeba materiálu Překlady Kurzové ztráty Poštovné Ostatní daně a poplatky Celkem náklady

18 Zpráva dozorčí rady Zpráva auditorky 16

19 6. Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv Přehled společných stanovisek FoRS předaných institucionálním partnerům v ČR (MZV Odbor pro rozvojovou spolupráci): k návrhu Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013 až 2018 k návrhu Strategie mnohostranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období (9. 2. a ) k Plánu ZRS na 2013 a Střednědobému výhledu do roku 2015 (10. 4.) k doplnění databáze českých zkušeností v rámci European Transition Compendium (10. 4.) k Informaci o zahraniční rozvojové spolupráci za rok 2011 (31. 5.) k rámcové pozici ČR do veřejné konzultace Evropské komise k rozvojovému rámci po roce 2015 (15. 8.) k návrhům geografického zaměření dotační výzvy v rámci humanitární pomoci na rok 2013 ( ) Přehled předaných dopisů s doporučeními k podobě víceletého finančního rámce EU na období a k zajištění financování rozvojové spolupráce EU: adresované předsedovi Vlády ČR při příležitosti zasedání Evropské rady a ministrovi zahraničních věcí před zasedáním Rady pro vnější záležitosti (GAC) adresované předsedovi Vlády ČR před zasedání Evropské rady (v kopii ministrovi zahraničí, náměstkovi T. Dubovi, vrchnímu řediteli I. Juklovi, stálému představiteli SZEU a CZ poslancům v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu). Vlastní vzdělávací akce pořádané FoRS pro členy a pozorovatele: Školení Jak připravit úspěšnou projektovou žádost pro Evropskou unii s využitím Logical Framework Approach ( , zahraniční lektorka Greta Jensen, 22 účastníků) Mezinárodní školení k lobbyingu a advocacy pro platformy V4, Slovinska a Chorvatska ( , lektoři O. Kopečný a Ester Asin CARE International, 15 účastníků, z toho 8 z FoRS organizací) Workshop ke zkušenostem z osvětových a GRV projektů financovaných z EK DEAR Support Team ( , lektoři: konzultanti Evropské komise S. Burke a B. Cardenas, 25 účastníků) Seminář k institucionálnímu fundraisingu - ve spolupráci s Českým centrem fundraisingu (1. 11., lektorka: J. Ledvinová, 17 účastníků) Workshop o možnostech a limitech spolupráce mezi neziskovým, privátním a akademickým sektorem ( , 46 účastníků, z toho 23 z FoRS) (součást projektu RESAREAS) Kulaté stoly k privátnímu fundraisingu (v rámci projektu organizace Člověk v tísni): Co ne/funguje v individuálním dárcovství v ČR? (26. 4., 7 účastníků) Firemní fundraising na rozvojové a humanitární projekty (14. 6., 15 účastníků) Možnosti PR nástrojů v době ekonomické krize: využití nových médií (10. 7., 12 účastníků) Mezinárodní konference, které FoRS pořádal a hostoval v roce 2012: Konference Advancing Beyond 2015: EU-12 contributions to a global development framework after the MDGs v rámci TRIALOG Central Training (24. 4., za ČR 13 účastníků z FoRS, ČRA a MZV z celkových 65 účastníků z EU) (financováno programem trilaterální spolupráce a TRIALOG/Evropská komise) Letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni (Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development) ( , 5 účastníků za FoRS z celkem 67, dalších 10 pracovníků/ic členských organizací zapojených do organizace a programu jako zapisovatelé, experti a dobrovolníci) (financováno programem trilaterální spolupráce a Plan Finland/ Evropská komise) FoRS byl partnerem prvního mezinárodního Humanitárního kongresu (31. 3., Praha), který byl uspořádán jako společná akce členů v rámci činnosti pracovní skupiny FoRS pro humanitární pomoc. FoRS uspořádal veřejnou panelovou diskusi Proč se má Česká republika zapojovat do spolupráce s rozvojovými zeměmi i v době krize?

20 Přehled vydaných a distribuovaných publikací FoRS v roce 2012: Briefing paper: Official Development Assistance of the Czech Republic in cz/wp-content/uploads/2012/12/aw-brief-en.pdf Briefing paper: Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v roce uploads/2012/12/aw-brief-final.pdf Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok uploads/2012/12/aw-fors.pdf How to engage local society in sustainable development toolkit z letní školy DESS (ENG) Post-2015: Opportunities for EU-12 CSOs fors.cz/user_files/fors_post2015brief_final.pdf (ENG) Přehled tiskových zpráv FoRS v roce 2012: Koalice k rámcovým vzdělávacím programům žádá ministerstvo školství o odpověď podle zákona o svobodném přístupu k informacím (ve spolupráci s EDUin) Ministerstvo školství bez diskuse začlenilo standardy vzdělávání do rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (ve spolupráci s EDUin) Česká republika hostí jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí globálního rozvojového vzdělávání Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá, hrozí intenzivnější dopad ekonomické krize na chudé státy (ve spolupráci s CONCORD) Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní Česká pomoc ve světě je kvalitnější, ale potřebuje lepší financování FoRS vyslal své zástupce/kyně (členy a pozorovatele) na konference a vzdělávací akce v zahraničí. Meziezi ty nejvýznamnější patří: CONCORD Annual Aidwatch Seminar ( , CONCORD, Brusel, 2 zástupkyně FoRS) Konference The World We Want Beyond 2015 ( , CONCORD a další, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Panel na vysoké úrovni: Challenges for the Global Development and EU Aid (za účasti Pierre Vimonta, Secretary General EEAS) (6. 6., CONCORD, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Konference European Consultation on CSO development effectiveness ( , CONCORD a Open Forum, Bělehrad, 2 zástupci FoRS) Seminář Code on Conduct on Images and Messages (10. 7., CONCORD, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Evropský kongres rozvojového vzdělávání ( , North-South Centre a další, Lisabon, 3 zástupci FoRS) Konference European Development Days ( , Evropská komise, Brusel, 3 zástupkyně FoRS) CONCORD Annual Aidwatch Seminar ( , CONCORD, Brusel, 4 zástupci FoRS) Zvláštní akce CONCORDu k privátnímu sektoru v rozvoji: For PROFIT or for RIGHTS? ( , Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Vybrané partnerské akce v ČR, na které FoRS vyslal své zástupce/kyně: Školení o projektovém cyklu ZRS a novele zákona o veřejných zakázkách (10. 2., ČRA, 7 účastníků z FoRS) Mezinárodní konference EU-12 Development Policies at Halftime ( , UPOL, 1 zástupkyně FoRS) Konference Budoucnost, kterou chceme (15. 3., Centrum pro otázky ŽP UK, 2 zástupkyně FoRS) Konference Evaluace pro budoucnost (30. 5., Česká evaluační společnost, 2 zástupkyně FoRS) Seminář Nové nástroje a možnosti ovlivňovat veřejné politiky (26. 6., Klima koalice, 2 zástupkyně FoRS) Technický workshop Sharing knowledge and transition experience for development: the view of New European Donors ( , WBI, UNDP, EK, 3 zástupci FoRS) Seminář Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří ( , MZV, 1 zástupce FoRS) 18

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI Ministerstvo zahraničních věcí ČR Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Číslo Rozhodnutí projektu: Název projektu: Cílová země projektu: Místo realizace projektu: Realizátor projektu: Partnerské organizace projektu v ČR a v

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 PRAHA 2006 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2005 IV. Školicí akce v roce 2005 V. Projekt Cesty

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 61 ZÁVĚRY MONITORINGU A DOPORUČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI DOPADU PROJEKTU A PRO DALŠÍ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI ZRS Rok 2009 byl bezpochyby významný pro i rozvojovou spolupráci ČR

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 PRAHA 2008 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2007 IV. Projekt Cesty k naplňování Rozvojových

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 PRAHA 2003 OBSAH: I. Základní údaje II. III. Slovo úvodem Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2002 V. Další podpora rozvojové

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 PRAHA 2015 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2014 IV. Projekt Společně s podporou naplňování

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ POHLED NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH VE FORS ČESKÉM FÓRU PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI AIDWATCH BRIEFING

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 Dne: 10. 3. 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD - VOLONTÉ CZECH... 2 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VOLONTÉ CZECH / HISTORIE... 2 NAŠE CÍLE / POSLÁNÍ... 2 FINANCOVÁNÍ A KONTROLA

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 OBSAH 1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015... 2 2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015... 3 3. HLAVNÍ CÍLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 PRAHA 2014 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2013 IV. Projekt Společně s podporou naplňování

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PRAHA 2012 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2011 IV. Projekt Ještě máme šanci přispět k (s)plnění

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Project HOPE Česká republika o.p.s.

Project HOPE Česká republika o.p.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 201 4 Project HOPE Česká republika o.p.s. O B S A H Úvodní slovo I. Představujeme se II. Statut společnosti III. Hlavní programy Program Nil Nocere: Ochrana pacientů před poškozením

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

CENELC CZ CO JE? CENTRUM EVROPSKÉ SÍTĚ P R O I M P L E M E N T A C I EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ V Č E S K É R E P U B L I C E

CENELC CZ CO JE? CENTRUM EVROPSKÉ SÍTĚ P R O I M P L E M E N T A C I EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ V Č E S K É R E P U B L I C E CO JE? CENELC CZ CENTRUM EVROPSKÉ SÍTĚ P R O I M P L E M E N T A C I EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ V Č E S K É R E P U B L I C E CENTRE OF EUROPEAN NETWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK Jméno a příjmení: LAURENČÍKOVÁ Klára Titul: Mgr. Obor: politika, ekologie Specializace: politička a ekologická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT Email: klara.laurencikova@zeleni.cz

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017

STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017 STRATEGIE ŘÍZENÍ ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY NA OBDOBÍ 2013-2017 Úvod: Základním rámcem pro činnost ČRA je zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí,

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více