Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS"

Transkript

1 Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

2 Obsah 1. Představení FoRS Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS Strategická partnerství a osvěta Organizační struktura Projekty FoRS realizované v roce Finanční zpráva Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv...17 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí Sídlo do : Bělehradská 92, Praha 2 Sídlo od : Vladislavova 1460/12, Praha 1 Tel./Fax: Web: Registrace: Magistrát hlavního města Prahy, oddělení občansko-správních agend č. 56/2150/02 ze dne IČO: DIČ: CZ (není plátcem DPH) Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Anglická 20, Praha 2, č. ú /0300 Vydalo FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze v červnu 2013 Grafická úprava a sazba: Karel Škopek Fotografie na přední obálce: Účastníci mezinárodní letní školy rozvojového vzdělávání DESS 2012, kterou FoRS spolupořádal ve dnech v ČR. Autor fotografie: Jakub Puškáš

3 Seznam použitých zkratek CONCORD CSO ČRA DAC/OECD EK EU EU-12 FoRS GRV HND IATI MDGs MŠMT MZV NNO NSA LA ODA ORS OSN PS PSP ČR V4 WG ZRS / ZRS ČR European NGO Confederation for Relief and Development Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj civil society organisations organizace občanské společnosti Česká rozvojová agentura Development Co-operation Directorate / Organisation for Economic Co-operation and Development Výbor pro rozvoj Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Evropská komise Evropská unie země přistoupivší do EU po roce 2004 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko) České fórum pro rozvojovou spolupráci globální rozvojové vzdělávání hrubý národní důchod International Aid Transparency Initiative Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci Millenium Development Goals Rozvojové cíle tisíciletí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nevládní neziskové organizace Non-State Actors and Local Authorities in Development tematický program Evropské komise pro financování projektů nestátních subjektů a místních municipalit v rozvojové spolupráci Official Development Assistance oficiální rozvojová pomoc dle DAC/OECD Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Organizace spojených národů pracovní skupina FoRS Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky země Visegrádské čtyřky Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko working group pracovní skupina CONCORD zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 1

4 Úvodní slovo FoRS v roce 2012 oslavil desáté výročí svého založení, a proto si dovolím krátké bilancování. FoRS dnes pracuje v o dost jiném prostředí než FoRS v roce Za tu dobu se na české, evropské i globální úrovni podařilo dosáhnout toho, že nevládní neziskové organizace (NNO) jsou uznány za jedny z klíčových aktérů v rozvojové spolupráci. Jsou nejen realizátory projektů se znalostí konkrétních problémů a podmínek pro jejich řešení v rozvojových zemích, ale čím dál více vystupují také jako obhájci zájmů zranitelných skupin obyvatelstva, přispěvatelé do politických diskusí, iniciátoři společenských změn či watchdogs ze strany občanské společnosti. FoRS se snaží být prostorem pro posilování těchto rolí NNO a vytváření podmínek pro jejich plné uplatnění. Deset let FoRS představuje hlavně usilovnou práci organizací i jednotlivců, kteří dokáží spolupracovat směrem k zlepšení života a odstranění chudoby na světě. FoRS si vybudoval pozici konstruktivně kritického partnera vůči českým i evropským institucím. Prostřednictvím FoRS se NNO mohou vyjadřovat k připravovaným vládním a strategickým dokumentům a jsou zvány k většině důležitých procesů. Podařilo se dosáhnout řady drobných i podstatnějších výsledků: český systém zahraniční rozvojové spolupráce je lépe koordinovaný a efektivnější, nevládky jsou si navzájem více partnery než konkurenty, zlepšují svou profesionalitu a kvalitu práce doma i v zahraničí, česká veřejnost i přes domácí problémy považuje za důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích. Samozřejmě je stále řada věcí ke zlepšování a boj s chudobou ve světě není otázka jednoho, ale spíše několika desetiletí. Česká republika se ale i jako malý hráč postupnými kroky stává serióznějším donorem a partnerem na poli rozvojové spolupráce. Velké poděkování patří všem pracovníkům a pracovnicím organizací sdružených ve FoRS za to, že svůj čas věnovali a věnují činnosti FoRS a tomu, aby nejen česká rozvojová spolupráce měla větší smysl. Dále děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR Odboru rozvojové spolupráce a České rozvojové agentuře za spolupráci a dialog. A konečně všem dalším státním institucím, partnerům v ČR i zahraničí a dalším subjektům i jednotlivcům, se kterými FoRS za těch 10 let měl možnost spolupracovat a kteří vnímají, jak je důležité dlouhodobě pracovat na lepší a udržitelné budoucnosti na světě. Jana Miléřová Ředitelka FoRS 2

5 1. Představení FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v roce 2002 patnácti zakládajícími organizacemi. Během roku 2012 byl počet 38 členů, 16 pozorovatelů právnických osob (NNO, univerzit a akademických institucí, mezinárodních organizací, dobrovolnických sdružení, think-tanků a dalších) a 4 pozorovatelé -fyzické osoby. FoRS si vybudoval pozici zástupce českých NNO vůči státním institucím v ČR a EU a platformy pro koordinaci a budování odborných kapacit českých neziskových subjektů v rozvojové spolupráci a vzdělávání. Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé nevládní neziskové organizace i instituce z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a humanitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání. Organizace vstupují do FoRS zprvu jako pozorovatelé. Pozorovatelský status uděluje Správní rada FoRS během roku; členy jednou za rok přijímá Valná hromada FoRS. FoRS je jedním ze zakládajících členů CONCORD, Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje národní platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady sdružují na dva tisíce nevládních organizací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách na úrovni EU. FoRS a jeho členové naplňují principy uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS, který přijali na Valné hromadě : znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, partnerství založené na důvěře a společných hodnotách a zájmech, respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. FoRS realizuje činnosti v rámci tří strategických pilířů: A) Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (tzv. policy/advocacy) B) Posilování kapacit a koordinace členů FoRS C) Strategická partnerství a osvěta Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chudoby, podporovat environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně je řešit. Posláním FoRS je zvyšovat efektivnost, kvalitu a objem české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilovat pozitivní dopady působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v potřebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících politik. FoRS si uvědomuje, že zahraniční rozvojová spolupráce nemůže být jediným nástrojem na snižování chudoby a že odstraňování chudoby ve světě nelze bez koherence politik pro rozvoj, tj. systematických strukturálních změn v ostatních oblastech hospodářství, obchodu, zemědělství, financí atd. na národní, regionální a globální úrovni. 3

6 2. Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 1: Posílit odpovědnost České republiky vůči zemím globálního Jihu Očekávané výsledky: 1.1 Řešení globálních problémů je pravidelně zařazováno do politické agendy ČR. 1.2 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) ČR je transparentní, v souladu se standardy International Aid Transparency Initiative (IATI). Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS se zapojil do diskusí a činnosti Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jejích pracovních skupin a dalších procesů v rámci MZV ČR (v první pol. roku zejména důležitý proces ukončení trvání dočasných výjimek z transformace ZRS od roku 2013). FoRS formuloval a předal 8 společných stanovisek FoRS ke klíčovým vládním materiálům a dílčím procesům na úrovni ČR. Řada z nich byla vzata na vědomí nebo zapracována do finální podoby vládních materiálů. FoRS zpracoval hodnotící zprávu aidwatch o české ZRS za 2011 a její stručné shrnutí (tzv. briefing paper). O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 2: Naplňovat evropské a mezinárodní závazky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce Očekávané výsledky: 2.1 ZRS ČR dodržuje hlavní cíl, tj. snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni politických a strategických rozhodnutí i na úrovni projektové. 2.3 ZRS ČR naplňuje mezinárodní standardy efektivnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, Pařížské deklarace a následných jednání na vysoké úrovni. 2.2 ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek navyšovat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 0,7 % HND. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS zaslal 2 dopisy premiérovi a další dopis českým členům Evropského parlamentu k evropským rozvojovým politikám. FoRS se zapojil do advokační činnosti NNO na úrovni EU zejména usiloval o podporu dostatečného rozpočtu pro rozvojovou spolupráci v rámci připravovaného víceletého finančního rámce EU na 2013 až 2020 vůči hlavním představitelům ČR (premiér, vláda, ministr); zapojil se do úspěšného lobbyingu na půdě Evropského parlamentu pro přijetí Deklarace o rozvojovém vzdělávání a aktivním celosvětovém občanství (č. 7/2012). FoRS se zapojil do příprav evropských aidwatch zpráv konfederace CONCORD o kvalitě, kvantitě a efektivnosti rozvojové spolupráce EU a členských států EU CONCORD Aidwatch Report 2012: Aid We Can: Invest More in Global Development (uvedená V Bruselu) a zprávu Making Sense of EU Development Cooperation Effectiveness (uvedená v Bruselu). FoRS se zapojil do veřejných konzultací Evropské komise k podobě nového rozvojového rámce po roce 2015 (tzv. post-mdgs). 4

7 O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 3: Posílit legitimitu FoRS Očekávané výsledky: 3.1 FoRS je všeobecně uznán jako zástupce českých rozvojových organizací občanské společnosti a obecně i občanské společnosti ze zemí Globálního Jihu. 3.2 Spolupráce s ostatními platformami NNO na tématech týkající se českého neziskového sektoru nad rámec FoRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS je nadále aktivním členem evropské konfederace NNO CONCORD a podílel se mj. na přípravě evropských zpráv aidwatch (viz výše). FoRS začal systematičtěji rozvíjet cesty k budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a inicioval debatu o možnostech a limitech spolupráce mezi těmito sektory v rozvojové spolupráci. FoRS rozvíjel partnerství s Klima koalicí, Platformou podnikatelů pro ZRS, Asociací DEMAS a kampaní Česko proti chudobě; podporoval i společné úsilí iniciativy vedené EDUin k revizi rámcových vzdělávacích programů. 2.2 Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 4: Posílit kapacity a dialog mezi členy FoRS Očekávané výsledky: 4.1 Vnitřní komunikace ve FoRS je efektivní a zohledňuje různé kapacity a potřeby členů. 4.2 Kapacity FoRS a jeho členů jsou systematicky posilovány při realizaci projektů, vlastním rozvoji organizací i při tvorbě politik. 4.3 Organizace sdružené ve FoRS naplňují principy schválené v Kodexu efektivnosti FoRS. 4.4 FoRS má efektivně fungující Sekretariát, který má dostatečné personální kapacity a finanční prostředky pro naplňování strategie FoRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS vytvořil přes 170 příležitostí k posilování kapacit členů ve formě vlastních školení, pracovních jednání, účasti na konferencích, seminářích, pracovních jednáních, bilaterálních setkání aj. v ČR a zahraničí, jichž se zúčastnilo přes 150 pracovníků a pracovnic z cca 45 členských a pozorovatelských organizací FoRS. FoRS uspořádal 5 vlastních vzdělávacích akcí, 3 kulaté stoly k fundraisingu, 1 mezinárodní letní školu a 1 mezinárodní konferenci. Byl také partnerem prvního humanitárního kongresu v ČR. FoRS společně se svými organizacemi realizoval 8 společných projektů, byl partnerem dalších 2 projektů a zapojil se do 4 projektů členských organizací. Počet členů se po Valné hromadě zvýšil o novou organizaci Diakonii ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Byla zvolena nová Správní rada a její představenstvo a Dozorčí rada. Členové přijali nový systém členských a pozorovatelských příspěvků s platností od roku Členové se zapojili do druhého ročníku sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS a každoročního průzkumu spokojenosti a potřeb. FoRS podporuje zavádění tzv. peer reviews, tedy vzájemného hodnocení jednotlivých organizací pro posílení zpětné vazby a dalšího rozvoje organizací FoRS. V roce 2012 proběhl pilotní projekt členské organizace SIRIRI, v jehož rámci byla sestavena metodika, která poslouží jako základ pro peer reviews v roce

8 Sekretariát FoRS zajišťoval informační činnost pro své členy a pozorovatele, a to o aktuálních otázkách ZRS; grantových příležitostech v ČR a Evropské komise v oblasti rozvojové spolupráce, osvěty a rozvojového vzdělávání; důležitých akcích v ČR a zahraničí; odborných publikacích vydávaných nevládními organizacemi i think-tanky v EU; pracovních příležitostech v NNO; projektech členů a pozorovatelů a další, kontaktech na partnery v ČR a EU pro budování mezinárodních projektů atp. Sekretariát aktivně vyhledával grantové příležitosti s cílem zajistit vícezdrojové financování činností FoRS a stabilizovat svou organizační i funkční strukturu. Pracovní skupiny FoRS (PS) Pracovní skupiny jsou základní formou zapojení členů a pozorovatelů do činnosti a utváření směřování FoRS. Závisí plně na zájmu, vlastní iniciativě, odbornosti, výměně informací a zkušeností a schopnosti koordinace mezi samotnými organizacemi. Právě o výsledky společné práce a odbornosti PS se pak FoRS opírá ve všech třech pilířích své činnosti. V roce 2012 se konalo celkem 20 zasedání pracovních skupin FoRS Policy, Globální rozvojové vzdělávání, Efektivnost, Humanitární pomoc, Gender, nově ustavené PS pro práci se zdravotně postiženými a ad hoc tematických skupin pro spolupráci s privátním sektorem, post-mdgs a pro otázky osobní bezpečnosti rozvojových pracovníků. Další komunikace probíhala prostřednictvím ů, setkání při jiných příležitostech a prostřednictvím internetového fóra Do pracovních skupin bylo celkem zapojeno cca 24 členů a pozorovatelů. Aktivní pracovní skupiny svolávaly svá zasedání, stanovily si a sledovaly vlastní agendu, která byla navázaná na strategické cíle FoRS a akční plán na 2012 a podílely se na formulování pozic FoRS či na realizaci jiných společných aktivit. Koordinátoři všech skupin rovněž spravují odpovídající sekce na vnitřním diskusním fóru FoRS, kde mohou všichni členové sledovat aktuální informace k jednotlivým skupinám. 2.3 Strategická partnerství a osvěta O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 5: Posílit strategická partnerství Očekávaný výsledek: 5.1 FoRS posiluje spolupráci se strategickými partnery z ČR a zahraničí. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS se aktivně zapojoval do činnosti evropské konfederace CONCORD (zejména prostřednictvím svých členů v 9 pracovních skupinách CONCORD); spolupracoval s projektem TRIALOG a platformami zemí Visegrádské čtyřky. FoRS začal systematičtěji rozvíjet cesty k budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a inicioval debatu o možnostech a limitech spolupráce mezi těmito sektory v rozvojové spolupráci. FoRS rozvíjel partnerství s Klimatickou koalicí, Platformou podnikatelů pro ZRS, Asociací DEMAS a kampaní Česko proti chudobě, podporoval i společné úsilí iniciativy vedené EDUin k revizi rámcových vzdělávacích programů. 6

9 O co FoRS usiluje (střednědobé cíle do roku 2015): Cíl 6: Posílit povědomí o ZRS Očekávaný výsledek: 6.1 FoRS je v ČR vnímán ze strany odborníků, médií a veřejnosti jako důležitý zdroj informací o ZRS. Co FoRS v roce 2012 učinil pro naplnění svých střednědobých cílů: FoRS vydal nebo spoluvydal 6 tiskových zpráv, 4 odborné publikace, jeden briefing paper a výroční zprávu. Webové stránky a prošly kompletní přestavbou tak, aby mohly využívat nové technologie a být napojeny na nová média. Byl zřízen profil FoRS na Facebooku https://www.facebook.com/forspraha. Hodnocení činnosti FoRS za rok 2012 ze strany organizací FoRS Od roku 2009 Sekretariát každoročně uskutečňuje na podzim průzkum spokojenosti členů s činností FoRS a jejich potřeb pro následující rok. Průzkumu se v roce 2012 zúčastnilo 22 organizací. Z výsledků hodnocení činnosti platformy FoRS ze strany členů lze vybrat následující závěry: Činnost FoRS v roce 2012 byla celkově hodnocena průměrnou známkou 7,71 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Členové vnímají FoRS jako důležitého hráče v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR a EU průměrná známka 7,45 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). FoRS je hlavní či důležitý zdroj vzdělávacích aktivit v oblasti rozvojové spolupráce, jeho školení jsou z dlouhodobého hlediska kvalitní a členy a pozorovateli vyhledávána (74 %, resp. 90 % odpovědělo ano nebo částečně ). Kvalita činnosti FoRS v oblasti policy byla hodnocena v průměru 7,17 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Hlavní přínos / motivaci být ve FoRS vnímají členové a pozorovatelé FoRS takto: získat důležité informace, poznatky a kontakty (86 %) sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a budovat spolupráci s ostatními (82 %) FoRS podporuje pozici nevládních neziskových organizací na národní a mezinárodní scéně (55 %) mít větší šanci uspět v programech zahraniční rozvojové spolupráce ČR (55 %) zapojit se do diskusí o tom, jak se rozvojová spolupráce vyvíjí a kam směřuje (54 %) Naplnění svých očekávání / motivací pro členství ve FoRS v roce 2012 členové a pozorovatelé ocenili průměrnou známkou 7,5 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Členové a pozorovatelé vnímají ostatní organizace ve FoRS: ano nebo spíše ano jako své partnery při posuzování společných zájmů ano nebo spíše ano jako současné či budoucí spolupracovníky na konkrétních akcích spíše ne čí vůbec ne jako konkurenty v konkrétních projektech či programech. Většina organizací spolupracuje s dalšími na projektech či společných akcích či si vyměňují informace, kontakty a názory. Vlastní zapojení do FoRS členové a pozorovatelé ohodnotili průměru známkou 5,57. Nejvýraznějším výsledkem působení platformy vůči své primární cílové skupině je fakt, že se posiluje spolupráce mezi NNO, schopnost partnerského přístupu a ochota sdílet znalosti a zkušenosti. 7

10 3. Organizační struktura Členové k ADRA, o. s. 2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. 3. Arcidiecézní charita Praha 4. ARS Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s 5. Fairtrade Česká republika, z. s. p. o. 6. Centrum Dialog, o. s. 7. Centrum Narovinu, o. s. 8. Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů 9. Člověk v tísni, o. p. s. 10. Development Worldwide (DWW), o. s. 11. Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci 12. EDUCON, o. s. 13. Ekumenická akademie Praha, o. s. 14. Humanitas Afrika, o. s. 15. Charita Česká republika 16. INEX Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. 17. MAHA Management and Administration for Health Activities 18. Multikulturní centrum Praha, o. s. 19. Nadační fond Microfinance 20. NaZemi, o. s. 21. Občanské sdružení M.O.S.T., o. s. 22. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 23. Otevřená společnost, o. p. s. 24. Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. 25. SADBA Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 26. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 27. Sdružení Podané ruce, o. s. 28. Občanské sdružení ShineBean, o. s. 29. SIRIRI, o. p. s. 30. SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s. 31. Sue Ryder International CZ, o. p. s. 32. Světlo pro svět - Light for the World, o. s. 33. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra rozvojových studií 34. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 35. Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztahů 36. Wontanara, o. s. Pozastavená členství 37. Volonté Czech, o. p. s. 38. IGPN International Gender Policy Network Pozorovatelé právnické osoby k Alterra, o. s. 2. Ambos Mundos, o. s. 3. Burma Center Prague, o.p.s. 4. CARE ČR, o. s. 5. Civitas per Populi, o. s. 6. Česká rozvojová organizace, o. p. s. 7. Gender Studies, o. p. s 8. INFO-DRÁČEK, o. s. 9. IOM International Organizaton for Migration 10. Klub Hanoi, o. s. 11. Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o. p.s. 12. Neslyšící s nadějí, o. s. 13. Pro-Contact, o. s. 14. Život 90, o. s. Během roku 2012 ukončili pozorovatelství: 1. Eurosolar.cz, o. s. (Správní rada vzala na vědomí ukončení k ) 2. Fair, o. s. (Správní rada vzala na vědomí ukončení k ) Pozorovatelé fyzické osoby k Černá Lenka 2. Píbilová Inka 3. Procházka Michal 4. Šimůnková Blanka 8

11 Orgány FoRS Valná hromada jako nejvyšší orgán FoRS zasedala za účasti 27 členů a 8 pozorovatelů FoRS. Na Valné hromadě proběhly volby do Správní rady a do Dozorčí rady. V roce 2012 proběhlo devět zasedání Správní rady a dvě zasedání Dozorčí rady. Správní a Dozorčí rada FoRS a Sekretariát FoRS působily v roce 2012 v tomto složení: Správní rada Do Od Předseda: Pavel Gruber, Charita ČR Oldřich Pospíšil, Charita ČR Místopředsedové: Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Členové: Jan Bárta, ADRA, o. s. Pavel Malíř Chmelař, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Tomáš Tožička, EDUCON, o. s. Jan Bárta, ADRA, o. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Lenka Dudková, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK), o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Dozorčí rada Členové: Do Od Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Robin Ujfaluši, INEX Sdružení dobrovolných aktivit (INEX SDA) Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Vladislav Vik, Charita ČR 9

12 Sekretariát FoRS: Ředitelka Jana Miléřová Policy Officerka Zuzana Dudová Koordinátorka Letní školy DESS2012 Tereza Rejšková (do 8/2012) Asistentka Letní školy DESS2012 Adéla Stiborová (1-7/2012) Koordinátorka pro posilování kapacit (projekt Resareas) Adéla Stiborová (od 7/2012) Koordinátorka pro posilování kapacit (projekt TRIALOG): Marie Zázvorková (od 10/2012) Externí spolupracovnice pro finanční management Květoslava Štěpánová Činnost sekretariátu v průběhu roku 2012 podpořilo pět stážistek a jeden stážista. Jméno Termín Škola Jana Vondráčková Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta Renata Lupačová Vysoká škola ekonomická, fakulta mezinárodních vztahů Martin Churavý Absolvent, Development and International Relations, Faculty of Social Sciences, Aalborg Universitet, Dánsko Adéla Janecká Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů Markéta Ročejdlová Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Klára Vraštilová Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 10

13 4. Projekty FoRS realizované v roce 2012 Název projektu: Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2012 Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Posilování kapacit platforem NNO Číslo projektu 17/2012/01 Výše skutečně spotřebované dotace Kč Doba trvání Hlavní řešitel FoRS Partneři členové a pozorovatelé FoRS, evropská konfederace CONCORD, TRIALOG Development NGOs in the Enlarged EU, DEEEP Název projektu: Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Podpora trojstranných projektů českých subjektů Číslo projektu 19/2012/42 Výše skutečně spotřebované dotace Kč Doba trvání Hlavní řešitel FoRS Partner Plan Finland v rámci projektu DEEEP Název projektu: Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development, Poskytovatel dotace Evropská komise v rámci projektu DEEEP 3: Europeans engagement for the Eradication of Global Poverty vedeného organizací PLAN Finland/DEEEP Číslo projektu DCI-NSA ED/2009/ Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace v roce ,63 Kč (část implementovaná přes FoRS) Hlavní řešitel Plan Finland v rámci projektu DEEEP Partner FoRS, CONCORD a další organizace a platformy v EU Název projektu: RESAREAS Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí Poskytovatel dotace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF) Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/ Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace v roce 2012 Za FoRS: ,44 Kč (z celkového rozpočtu ,79 Kč, z toho pro FoRS ,78 Kč) Hlavní řešitel projektu Univerzita Hradec Králové Partneři Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univezita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft 11

14 Název projektu: Trialog Central Training 2012 Advancing Beyond 2015: EU-12 contributions to a global development framework after the MDGs Poskytovatel dotace Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Program Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Podpora trojstranných projektů českých subjektů Číslo projektu 19/2012/43 Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace Kč (jako spolufinancování projektu v celkové výši Kč) Hlavní řešitel FoRS Partneři TRIALOG Development NGOs in the enlarged EU, evropská konfederace CONCORD, kampaň Beyond2015 Název projektu: Posilování práce na Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) Regional Project Poskytovatel grantu CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,41 Kč (3 507,18 EUR) Hlavní řešitel FoRS Partneři Grupa Zagranica (Zagranica Group), Polsko; Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovensko; Nemzetkozi Humanitáius Fejlesztésiés Civil Szovetség (HAND), Maďarsko. Název projektu: Posilování práce na Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) National Project Poskytovatel grantu CONCORD subcontracting scheme to National Platforms / Gates Foundation Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,77 Kč (5 090,80 EUR) Hlavní řešitel FoRS Partneři členské a pozorovatelské organizace FoRS Název projektu: Zlepšení funkcí a designu webových stránek FoRS a forum fors (Improvement of the FoRS websites and forum.fors functions and design) Poskytovatel grantu TRIALOG Development NGOs in enlarged Europe Doba trvání Výše skutečně spotřebované dotace ,00 Kč (1 484,93 EUR) Hlavní řešitel FoRS Název projektu: Školení jak připravit úspěšnou žádost na Evropskou komisi (Training on how to prepare the successful EC project application) Poskytovatel grantu TRIALOG Development NGOs in enlarged Europe Výše skutečně spotřebované dotace ,52 Kč (2 604,56 EUR) Doba trvání Hlavní řešitel FoRS 12

15 5. Finanční zpráva Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Stav k Stav k A) Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 IV. Oprávky 0 0 B) Krátkodobý majetek I. Zásoby 0 0 II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem 8 12 ÚHRN AKTIV PASIVA Stav k Stav k A) Vlastní zdroje I. Jmění II. Výsledek hospodaření B) Cizí zdroje I. Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva 3 0 ÚHRN PASIV Výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Spotřebované nákupy 191 Tržby za vlastní výkony 804 Služby Změny stavu zásob 0 Osobní náklady Aktivace celkem 0 Daně a poplatky 4 Ostatní výnosy celkem 105 Ostatní náklady 74 Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 0 Přijaté příspěvky 297 Poskytnuté příspěvky 80 Provozní dotace Daň z příjmů 0 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření

16 Zdroje financování FoRS v roce 2012 Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2012 v Kč Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora platforem ,00 Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů Letní škola DEEEP Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů Trialog Central Training , ,00 Evropská komise v rámci projektu Plan Finland / DEEEP ,63 Evropská komise v rámci projektu TRIALOG IV ,52 Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V ,10 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Resareas ,44 CONCORD / Gates Foundation národní projekt ,77 CONCORD / Gates Foundation regionální projekt V ,41 Členské a pozorovatelské příspěvky ,00 Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky ,06 CELKEM výnosy v roce 2012 v Kč ,93 Zdroje financování FoRS v letech (v %) 14

17 Zdroje financování FoRS v letech (v Kč) Náklady FoRS v roce 2012 v Kč Mzdové náklady, vč. pojištění a DPP Stravné, cestovné a ubytování účastníků Expertní služby Cestovné, stravné Pronájem kanceláře Finanční služby Členský příspěvek - CONCORD Jiné náklady Pronájem prostor Pevná linka, mobilní telefony, internet Jiné služby Potraviny v rámci akcí Konzultační, poradenské a právní služby Spotřeba energie Spotřeba materiálu Překlady Kurzové ztráty Poštovné Ostatní daně a poplatky Celkem náklady

18 Zpráva dozorčí rady Zpráva auditorky 16

19 6. Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv Přehled společných stanovisek FoRS předaných institucionálním partnerům v ČR (MZV Odbor pro rozvojovou spolupráci): k návrhu Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013 až 2018 k návrhu Strategie mnohostranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období (9. 2. a ) k Plánu ZRS na 2013 a Střednědobému výhledu do roku 2015 (10. 4.) k doplnění databáze českých zkušeností v rámci European Transition Compendium (10. 4.) k Informaci o zahraniční rozvojové spolupráci za rok 2011 (31. 5.) k rámcové pozici ČR do veřejné konzultace Evropské komise k rozvojovému rámci po roce 2015 (15. 8.) k návrhům geografického zaměření dotační výzvy v rámci humanitární pomoci na rok 2013 ( ) Přehled předaných dopisů s doporučeními k podobě víceletého finančního rámce EU na období a k zajištění financování rozvojové spolupráce EU: adresované předsedovi Vlády ČR při příležitosti zasedání Evropské rady a ministrovi zahraničních věcí před zasedáním Rady pro vnější záležitosti (GAC) adresované předsedovi Vlády ČR před zasedání Evropské rady (v kopii ministrovi zahraničí, náměstkovi T. Dubovi, vrchnímu řediteli I. Juklovi, stálému představiteli SZEU a CZ poslancům v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu). Vlastní vzdělávací akce pořádané FoRS pro členy a pozorovatele: Školení Jak připravit úspěšnou projektovou žádost pro Evropskou unii s využitím Logical Framework Approach ( , zahraniční lektorka Greta Jensen, 22 účastníků) Mezinárodní školení k lobbyingu a advocacy pro platformy V4, Slovinska a Chorvatska ( , lektoři O. Kopečný a Ester Asin CARE International, 15 účastníků, z toho 8 z FoRS organizací) Workshop ke zkušenostem z osvětových a GRV projektů financovaných z EK DEAR Support Team ( , lektoři: konzultanti Evropské komise S. Burke a B. Cardenas, 25 účastníků) Seminář k institucionálnímu fundraisingu - ve spolupráci s Českým centrem fundraisingu (1. 11., lektorka: J. Ledvinová, 17 účastníků) Workshop o možnostech a limitech spolupráce mezi neziskovým, privátním a akademickým sektorem ( , 46 účastníků, z toho 23 z FoRS) (součást projektu RESAREAS) Kulaté stoly k privátnímu fundraisingu (v rámci projektu organizace Člověk v tísni): Co ne/funguje v individuálním dárcovství v ČR? (26. 4., 7 účastníků) Firemní fundraising na rozvojové a humanitární projekty (14. 6., 15 účastníků) Možnosti PR nástrojů v době ekonomické krize: využití nových médií (10. 7., 12 účastníků) Mezinárodní konference, které FoRS pořádal a hostoval v roce 2012: Konference Advancing Beyond 2015: EU-12 contributions to a global development framework after the MDGs v rámci TRIALOG Central Training (24. 4., za ČR 13 účastníků z FoRS, ČRA a MZV z celkových 65 účastníků z EU) (financováno programem trilaterální spolupráce a TRIALOG/Evropská komise) Letní škola rozvojového vzdělávání DESS 2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni (Change Lab Engaging Local Society in Sustainable Development) ( , 5 účastníků za FoRS z celkem 67, dalších 10 pracovníků/ic členských organizací zapojených do organizace a programu jako zapisovatelé, experti a dobrovolníci) (financováno programem trilaterální spolupráce a Plan Finland/ Evropská komise) FoRS byl partnerem prvního mezinárodního Humanitárního kongresu (31. 3., Praha), který byl uspořádán jako společná akce členů v rámci činnosti pracovní skupiny FoRS pro humanitární pomoc. FoRS uspořádal veřejnou panelovou diskusi Proč se má Česká republika zapojovat do spolupráce s rozvojovými zeměmi i v době krize?

20 Přehled vydaných a distribuovaných publikací FoRS v roce 2012: Briefing paper: Official Development Assistance of the Czech Republic in cz/wp-content/uploads/2012/12/aw-brief-en.pdf Briefing paper: Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v roce uploads/2012/12/aw-brief-final.pdf Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok uploads/2012/12/aw-fors.pdf How to engage local society in sustainable development toolkit z letní školy DESS (ENG) Post-2015: Opportunities for EU-12 CSOs fors.cz/user_files/fors_post2015brief_final.pdf (ENG) Přehled tiskových zpráv FoRS v roce 2012: Koalice k rámcovým vzdělávacím programům žádá ministerstvo školství o odpověď podle zákona o svobodném přístupu k informacím (ve spolupráci s EDUin) Ministerstvo školství bez diskuse začlenilo standardy vzdělávání do rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (ve spolupráci s EDUin) Česká republika hostí jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí globálního rozvojového vzdělávání Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá, hrozí intenzivnější dopad ekonomické krize na chudé státy (ve spolupráci s CONCORD) Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní Česká pomoc ve světě je kvalitnější, ale potřebuje lepší financování FoRS vyslal své zástupce/kyně (členy a pozorovatele) na konference a vzdělávací akce v zahraničí. Meziezi ty nejvýznamnější patří: CONCORD Annual Aidwatch Seminar ( , CONCORD, Brusel, 2 zástupkyně FoRS) Konference The World We Want Beyond 2015 ( , CONCORD a další, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Panel na vysoké úrovni: Challenges for the Global Development and EU Aid (za účasti Pierre Vimonta, Secretary General EEAS) (6. 6., CONCORD, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Konference European Consultation on CSO development effectiveness ( , CONCORD a Open Forum, Bělehrad, 2 zástupci FoRS) Seminář Code on Conduct on Images and Messages (10. 7., CONCORD, Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Evropský kongres rozvojového vzdělávání ( , North-South Centre a další, Lisabon, 3 zástupci FoRS) Konference European Development Days ( , Evropská komise, Brusel, 3 zástupkyně FoRS) CONCORD Annual Aidwatch Seminar ( , CONCORD, Brusel, 4 zástupci FoRS) Zvláštní akce CONCORDu k privátnímu sektoru v rozvoji: For PROFIT or for RIGHTS? ( , Brusel, 1 zástupkyně FoRS) Vybrané partnerské akce v ČR, na které FoRS vyslal své zástupce/kyně: Školení o projektovém cyklu ZRS a novele zákona o veřejných zakázkách (10. 2., ČRA, 7 účastníků z FoRS) Mezinárodní konference EU-12 Development Policies at Halftime ( , UPOL, 1 zástupkyně FoRS) Konference Budoucnost, kterou chceme (15. 3., Centrum pro otázky ŽP UK, 2 zástupkyně FoRS) Konference Evaluace pro budoucnost (30. 5., Česká evaluační společnost, 2 zástupkyně FoRS) Seminář Nové nástroje a možnosti ovlivňovat veřejné politiky (26. 6., Klima koalice, 2 zástupkyně FoRS) Technický workshop Sharing knowledge and transition experience for development: the view of New European Donors ( , WBI, UNDP, EK, 3 zástupci FoRS) Seminář Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří ( , MZV, 1 zástupce FoRS) 18

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014. F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI

VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014. F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014 F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI České fórum pro rozvojovou spolupráci Czech Forum for Development Co-operation České fórum pro rozvojovou spolupráci Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Pohled FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok

Více

Výroční zpráva 2009. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výroční zpráva 2009. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výroční zpráva 2009 České fórum pro rozvojovou spolupráci 3 FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí Sídlo:

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Dagmar Kubínová zástupkyně ČR v PS Rady pro AKT Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu O čem bude prezentace Právní

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI Ministerstvo zahraničních věcí ČR Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Název podprogramu: Spolufinancování projektů českých subjektů podpořených ze zdrojů EU pro rok 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PLATFORMA A ASISTENČNÍ TÝM HELPDESK PRO ZVYŠOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 11. 2. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 PRAHA 2006 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2005 IV. Školicí akce v roce 2005 V. Projekt Cesty

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 11. 2. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Číslo Rozhodnutí projektu: Název projektu: Cílová země projektu: Místo realizace projektu: Realizátor projektu: Partnerské organizace projektu v ČR a v

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 PRAHA 2007 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2006 IV. Školicí akce v roce 2006 V. Projekt Cesty

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Víceletý finanční rámec EU

Víceletý finanční rámec EU Víceletý finanční rámec EU Ekonomické zájmy ČR v EU 26. června 2012 Konference ekonomických radů, Praha ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) v roce 2010:

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 61 ZÁVĚRY MONITORINGU A DOPORUČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI DOPADU PROJEKTU A PRO DALŠÍ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI ZRS Rok 2009 byl bezpochyby významný pro i rozvojovou spolupráci ČR

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č..: 2200/14 V Praze dne 2. ledna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. ledna 2014 ve14:00 hod. ve státním zámku Židlochovice A. Evropská

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 PRAHA 2008 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2007 IV. Projekt Cesty k naplňování Rozvojových

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY Členská schůze 2016 HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY 40 akcí s návštěvností 900 lidí, rozšířená témata Stabilní členská základna Úspěšný rozvoj aktivit v Brně a regionu Výrazný nárůst mediálních výstupů a PR aktivit

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 PRAHA 2009 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2008 IV. Projekt Cesty k naplňování Rozvojových

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více