PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPÚ Pardubický kraj Sídlem: Boženy Němcové 231, Pardubice Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem územního odboru IČ: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Realizace společných zařízení v KPÚ Tisová Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném zadávacím řízení Zadavatel na základě ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu. 1. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta. Jedná se o stavbu čtyř polních cest o celkové délce 2,78 km a realizaci lokálního biocentra 74 o celkové ploše cca 3,5 ha (z toho cca 2 ha stávající porost a louky). Cena sjednaná ve smlouvě: ,- Kč bez DPH 2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče Právní forma: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 Akciová společnost IČ: Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Vítězná nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. 4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele Anna Smyčková Rozmarýn Semanín 103, Česká Třebová 1

2 IČ: Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný uchazeč těmto osobám zadat: Výsadba dřevin: IO 04 LBC 74; IO 03 PC C6 5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení PB SCOM s.r.o. IČ: Boženy Němcové 685, , Hranice Uchazeč předložil chybné znění smlouvy, konkrétně v čl. V. odst. 6, které neodpovídá zadávacím podmínkámpředloženému vzoru smlouvy o dílo. Uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky čl. 16 zadávací dokumentace a dle 76 odst. 6 zákona. Ing. Radek Gregor IČ: Počítky 18, Žďár nad Sázavou Uchazeč předložil chybné znění smlouvy, konkrétně v čl. V. odst. 6, které neodpovídá zadávacím podmínkámpředloženému vzoru smlouvy o dílo. Uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky čl. 16 zadávací dokumentace a dle 76 odst. 6 zákona. M-SILNICE a.s. IČ: Za Pivovarem 611, , Chrudim 1) 1) Uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 6.1 zadávací dokumentace - živnostenské oprávnění pro Výkon zeměměřických činností prostřednictvím subdodavatele uvedeného v předloženém certifikátu stavebních dodavatelů (str. 13). Součástí nabídky je však v souladu s čl zadávací dokumentace i čestné prohlášení o subdodávkách, kde je uvedeno, že uchazeč veřejnou zakázku bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci, což je 2

3 v rozporu s prokázáním splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Záměr využít subdodavatele není zaznamenán ani v krycím listu nabídky. Uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky čl ) 2) Uchazeč ocenil v rozpočtu stavebního objektu IO 02 cesta C4 položku podrobného položkového rozpočtu č. 36 (kód položky , zkrácený název Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 200) částkou 0,- Kč, což je přímo v rozporu s čl. 9.4 zadávací dokumentace. Uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky dle čl zadávací dokumentace a dle 76 odst. 6 zákona SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Máchova 1114/8, , Lysá nad Labem IČ: ) Uchazečem nepředložil požadované živnostenské oprávnění pro Výkon zeměměřických činností. Zadavatel žádal o prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, tedy předložení živnostenského oprávnění pro Výkon zeměměřických činností. 2) Zadavatel žádal o předložení osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby a předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností s rozsahem uvedeným v ustanovení 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 3) Uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku k zakázce s názvem Realizace společných zařízení v KPÚ Ostrov III Polní cesta H5. Zadavatel žádal o předložení čestného prohlášení, které se vztahuje k dotčené veřejné zakázce. 4) Zadavatel žádal o prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let a předložením osvědčení objednatele o 3

4 realizaci alespoň tří (3) obdobných zakázek nových pozemních komunikací s asfaltovým krytem (nikoliv např. oprava komunikací po plynofikaci či kanalizaci), včetně doložení minimálně jedné (1) ze tří (3) staveb o délce min. 1,7 km a minimálně jedné (1) ze tří (3) staveb komunikace polní cesty, místní komunikace nebo cyklostezky tak, aby z předložených dokladů bylo splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zcela zřejmé. 5) Zadavatel žádal o prokázání splnění kvalifikačního předpokladu 56 odst. 3 písm. c) zákona předložením osvědčení o vzdělání, osvědčení o odborné kvalifikaci a čestným prohlášením o splnění požadované délky praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavby prokazujících odbornou kvalifikaci minimálně 2 osob ( realizační tým ) splňující následující požadavky: vedoucí týmu = autorizace v oboru dopravní stavby a min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavby; člen týmu = minimálně střední odborné vzdělání s maturitou stavebního směru a min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavby. Lhůta pro objasnění či doplnění požadovaných informací činila 3 pracovní dny. Dodavatel nedoručil písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace v požadované formě, lhůtě a rozsahu. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena Číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce IČ/RČ/datum narození dodavatele/uchazeč 1) Nabídková cena 1 Radek Skála - SKL RECYKLOSTAV s.r.o ,- 2 PB SCOM s.r.o , 85 3 Ing. Radek Gregor ,- 4 Ekostavby Brno, a.s ,- 5 Agromeli spol. s r.o ,- 6 PROLES s.r.o ,- 4

5 7 SPH stavby s.r.o ,- 8 Skanska a.s ,- 9 M-SILNICE a.s ,- 10 Merit Bau CZ a.s ,- 11 STRABAG a.s ,- V Pardubicích dne Ing. Miroslav Kučera ředitel územního odboru 5