ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU"

Transkript

1 ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem Lukáčem, předsedou představenstva Telefon: IČ/DIČ: / CZ , plátce DPH Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem, číslo účtu: /0100 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ") 1. Informace o druhu, předmětu a rozdělení veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Rekonstrukce pokusné základny pro projekt UniCRE SO 02 objekt 2828 Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce Výsledek zadávacího řízení: uzavření smlouvy s jedním vybraným uchazečem Předpokládané datum zahájení plnění: srpen 2013 Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu Připuštění variant nabídky: Ne Rozdělení zakázky na části: Ne 2. Kontaktní údaje zadavatele: Hlavní kontaktní osoba: RNDr. Michal Ottis, CSc. tel.: Zástupce hlavní kontaktní osoby: Milada Pucová tel.: V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma kontaktními osobami. Strana 1 (celkem 14)

2 Poštovní adresa pro doručování veškerých zásilek uchazeče zadavateli v celém zadávacím řízení: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/ Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: do do 12:00 hodin. Místo pro podání nabídek: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Pro osobní doručování platí výše uvedená adresa: 1. patro, kancelář 202 (sekretariát ředitele) Nabídku je možno podávat osobně, v pracovních dnech od 08:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 12:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí být zadavateli nabídka doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 12:00 hodin. Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě doručení nabídky poštou či jiným obdobným způsobem je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv např. datum předání nabídky poštovní službě. Doručení nabídky elektronickými prostředky se nepřipouští. 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu: - a) základní kvalifikační předpoklady - b) profesní kvalifikační předpoklady - c) je ekonomicky i finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku - d) technické kvalifikační předpoklady 4.1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 4.1.a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké Strana 2 (celkem 14)

3 skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 4.1.b. 4.1.c. 4.1.d. 4.1.e. 4.1.f. 4.1.g. 4.1.h. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 3 (celkem 14)

4 4.1.i. 4.1.j. 4.1.k. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložená pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.a. a 4.1.b. kopií výpisů z evidence Rejstříku trestů (fyzických i právnických osob), které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.c. až e., g., i. až k. a částečně 4.1.f. (prohlášení ve vztahu ke spotřební dani) čestným prohlášením uchazeče předloženého v podobě konsolidovaného čestného prohlášení, jehož závazný vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Konsolidované čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Konsolidované čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč prokáže splnění části základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 4.1.f. (ve vztahu ke všem daňovým nedoplatkům vyjma nedoplatků na spotřební dani) kopií potvrzení příslušného finančního úřadu, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.h. předložením kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 ZVZ) splňuje uchazeč, který předloží: 4.2.a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2.a) kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 4.2.b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Strana 4 (celkem 14)

5 Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2.b) kopií platného Živnostenského oprávnění 4.2.d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2.d) kopií platného osvědčení odborné způsobilosti v oborech: pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologické zařízení staveb Ekonomická a finanční způsobilost Podle 50 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách v platném znění ji uchazeč prokazuje čestným prohlášením viz příloha č Technické kvalifikační předpoklady: Technické kvalifikační předpoklady ( 56 odst. 3 ZVZ) splňuje uchazeč: 4.4.a) který v posledních 5 letech realizoval významné dodávky (a související služby) v tomto rozsahu: - alespoň 2 stavební práce (rekonstrukce nebo výstavba), jejichž předmětem byla realizace objektu pro potřeby chemického výzkumu nebo kvalifikované chemie s celkovými investičními náklady min. 30 mil. Kč bez DPH (součet za obě zakázky) - alespoň 3 zakázky jejichž předmětem byly stavební nebo montážní práce v areálu průmyslové výroby s finančním objemem min. 10 mil. Kč bez DPH (součet za všechny zakázky). Mezi tyto referenční zakázky lze uvést i zakázky uvedené v předchozím odstavci, pokud byly realizované v areálu průmyslové výroby. 4.4.b) který předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.4.a. předložením Seznamu významných dodávek příloha č. 5 Přílohou výše uvedeného Seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů na její straně Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.4.b. předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o Strana 5 (celkem 14)

6 odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele. Životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby. jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky. Zadavatel stanoví tyto minimální úrovně kvalifikačního předpokladu ( 56 odst. 5c) ZVZ): - manažer výstavby VŠ vzdělání stavebního směru, autorizace na úrovni autorizovaný inženýr pozemních staveb, praxe minimálně 10 let, v posledních 5-ti letech zkušenost s realizací (člen řídícího týmu) min. 2 staveb objektů pro chemický výzkum nebo kvalifikovanou chemii v areálu pro průmyslovou výrobu s investiční hodnotou min. 30 mil. Kč bez DPH u každé stavby - stavbyvedoucí VŠ vzdělání stavebního směru, autorizace na úrovni autorizovaný inženýr pozemních staveb, praxe min. 5 let, v posledních 5-ti letech zkušenost s realizací (člen řídicího týmu) s 1 stavbou obdobného charakteru jako je předmět zakázky s hodnotou minimálně 10 mil. Kč bez DPH - manažer jakosti VŠ vzdělání, min. 10 let praxe v oblasti řízení jakosti, z toho min. 5 let praxe v této pozici, 4.5. Předložení originálů dokladů Zadavatel je oprávněn vyzvat vítězného uchazeče před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v takovém případě povinen vyhovět ( 57 odst. 1 ZVZ) 4.6. Plná moc Zmocní-li uchazeč zmocněnce k podpisu nabídky, podpisu návrhu smlouvy či podpisu jiné části nabídky uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc opravňující zmocněnce k těmto úkonům, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit, Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy 4.8. Lhůta pro prokázání kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Strana 6 (celkem 14)

7 4.9. Prokázání splnění kvalifikace zahraničním uchazečem Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokáže zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokáže-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Subdodavatelé Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu (s výjimkou prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložení výpisu z obchodního rejstříku, které musí prokázat uchazeč vždy) je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit: - doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.1.j. u subdodavatele a - doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.2.a. u subdodavatele a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace Společná nabídka Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu 4.2.a. této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.3. této zadávací dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů písemnou smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti Strana 7 (celkem 14)

8 s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Ostatní požadavky na kvalifikaci V ostatním se práva a povinnosti uchazečů ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace řídí příslušnými ustanoveními ZVZ. 5. Stručný popis zakázky, povinnosti a úloha zhotovitele (uchazeče) 5.1 Předmětem zakázky Zakázkou je rekonstrukce budovy (č. 2828), ve které zadavatel provozuje tzv. pokusné jednotky, kde se simulují zejména procesy spojené se zpracováním ropy apod. Součástí rekonstrukce je i výměna veškerých technologických rozvodů vody, plynů, elektrické energie apod. - a vzduchotechniky. Rekonstrukci je nutno provádět za částečného provozu. Podrobně je předmět zakázky vymezen Smlouvou, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace 5.2. Technické podmínky ( 45 odst 2 ZVZ) Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace 5.3. Zvláštní podmínky pro činnost dodavatele Zakázka bude realizovaná v prostoru Chemparku Litvínov a dodavatel je povinen respektovat podmínky správce areálu pro stavební a montážní činnost, zejména podmínky pro odběr energií, vjezd a vstup do areálu, zásady bezpečnosti práce, požární ochrany atd. viz přílohy č. 3 Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, že se s podmínkami pro činnost v areálu Chempark seznámil 5.4. Další informace k zadávacímu řízení Dodávka stavebních prací a souvisejících činností uchazeče dle výše uvedeného jsou součástí realizace projektu UniCRE, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V průběhu plnění veřejné zakázky se předpokládá průběžná komunikace uchazeče se zadavatelem a provádění dílčích úkonů k zajištění řádné dodávky a služeb dle pokynů zadavatele. Obchodní podmínky realizace této veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace. 6. Doba a místo plnění: Plnění se předpokládá ve dvou či více etapách v období od května 2013 do října Strana 8 (celkem 14)

9 Místo plnění - Chempark Litvínov 7. Předpokládaný harmonogram zadávacího řízení: Výzva k podání nabídek - zveřejnění zadání zahájení Příjem nabídek ukončení do 12:00 hod. Otvírání obálek termín ve 12:00hod. Výběr nejvhodnější nabídky zahájení ukončení Jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Uzavření smlouvy zahájení Bezprostředně po výběru nejvhodnější nabídky ukončení cca Realizace zakázky zahájení viz čl. 5 a 6 této zadávací dokumentace ukončení 8. Další podmínky zadávacího řízení 8.1. Poskytování zadávací dokumentace Zadávací dokumentace, kterou tvoří tento dokument se všemi přílohami, bude přístupný dálkově na webových stránkách zadavatele Dodatečné informace k zadávacím podmínkám V souladu s 49 ZVZ je uchazeč oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám; zadavatel je současně oprávněn poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti uchazeče Prohlídka staveniště Zadavatel umožní Uchazečům, kteří projeví zájem podat nabídku do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, prohlídku místa plnění Veřejné zakázky. Pro prohlídku místa plnění Veřejné zakázky stanovil Zadavatel termín v 9.00 h.. Uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit prohlídky místa plnění veřejné zakázky, musí ohlásit svou účast u kontaktní osoby Zadavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem prohlídky. Pokud nebude mít některý z Uchazečů o Veřejnou zakázku možnost zúčastnit se prohlídky místa plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném Zadavatelem, může písemně Zadavatele požádat o náhradní termín prohlídky místa plnění Veřejné zakázky. Žádost o prohlídku je nutno zaslat kontaktní osobě. Zadavatel rozhodne o náhradním termínu prohlídky místa plnění Veřejné zakázky v závislosti na důvodech, které znemožnili Uchazeči v účasti na řádné prohlídce. Strana 9 (celkem 14)

10 8.4. Zpracování nabídkové ceny Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na základě výkazu výměr (ocenění všech položek výkazů výměr) viz příloha č. 1, který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních a montážních prací, dodávek a použitého materiálu. Zadavatel předpokládá, že se Dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Případné připomínky Dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace. V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s plněním předmětu díla vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. Dodavatel uvede souhrnnou cenu jak bez DPH, tak včetně DPH ve výši platné při podání nabídky Bankovní záruka Zadavatel požaduje bankovní záruku zajišťující řádné a včasné plnění veřejné zakázky ve výši Kč, která bude po převzetí díla změněna na bankovní záruku za kvalitu díla ve výši Kč. ta bude uvolněna po záruční lhůtě, která je požadována na dobu 60 měsíců Obchodní podmínky a vzor smlouvy Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny ve vzoru smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek Omezení při podání nabídek Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společnou nabídku více osob) do každé části veřejné zakázky. Na zpracování nabídky a následném poskytování služby se nesmí podílet žádný zaměstnanec zadavatele. V případě porušení těchto zásad zadavatel vyřadí všechny nabídky podané tímto způsobem a následně vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení Zadávací lhůta Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce 90 dnů. Strana 10 (celkem 14)

11 8.10. Jistota Zadavatel nepožaduje jistotu Jednací jazyk Jednacím jazykem předmětného zadávacího řízení je český (slovenský) jazyk Subdodávky Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu. Smlouvy uzavřené mezi uchazečem a subdodavatelem předkládá uchazeč v rámci prokázání splnění kvalifikace v případě, že prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Ostatní podmínky ve vztahu k subdodávkám jsou stanoveny ve vzoru smlouvy Náklady uchazeče Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu se ZVZ. Současně zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení. 9. Požadavky na zpracování nabídky 9.1. Obálka s nabídkou uchazeče Zhotovitel podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: Rekonstrukce pokusné základny pro projekt UniCRE SO 02 objekt 2828, výzvou NEOTEVÍRAT, názvem uchazeče a adresou uchazeče pro doručování. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeče) Počet svazků nabídky uchazeče Zabezpečená obálka bude obsahovat celkem 4 samostatné svazky (listiny v rámci každého jednotlivého svazku budou pevně spojené tak, aby při manipulaci s nimi nemohlo dojít k výměně listů), a to: - Nabídku uchazeče 1x originál, 1x kopie - Kvalifikaci uchazeče 1x originál, 1x kopie + volně přiložený CD-ROM 9.3. Obsah svazku Nabídka uchazeče Strana 11 (celkem 14)

12 Svazek označený jako Nabídka musí obsahovat: a) Titulní stranu (Úvodní list s uvedením názvu veřejné zakázky, zřetelným označením části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, označením originál / kopie, identifikací zadavatele, názvem/firmou uchazeče, obsahem nabídky a podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče) b) Identifikaci uchazeče (doklad obsahující základní údaje o uchazeči. Závazný formulář tohoto dokladu je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace) c) Plné moci (Uchazeč předkládá pouze v případě, že na kterémkoliv dokumentu či dokladu v rámci nabídky bude podpis osoby jednající za uchazeče nebo jinou osobu na základě plné moci) d) Nabídkovou cenu (Samostatný list s uvedením nabídkové ceny ve struktuře dle bodu 8.4. této zadávací dokumentace) Rozpor s podmínkami uvedenými ve vzoru smlouvy je důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. g) Návrh smlouvy Návrh Smlouvy o realizaci dodávky a služeb odpovídající příslušnému závaznému vzoru smlouvy dle této zadávací dokumentace, doplněný o relevantní údaje na vyznačených místech. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. h) Údaje o subdodávkách Uchazeč předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli. V seznamu budou specifikovány části plnění veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu svěřit konkrétním subdodavatelům. Doklad musí obsahovat identifikační údaje všech subdodavatelů a procentuální vyjádření podílu plnění subdodavatele na celkovém objemu veřejné zakázky, tj. celkové nabídkové ceně. i) Údaje o statutárních orgánech seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele j) Údaje o akcionářích má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnné jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek k) Prohlášení k zakázaným dohodám prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou l) Čestné prohlášení ke spolupráci se správcem Chemparku prohlášení uchazeče o tom, že se seznámil s vnitřními předpisy správce areálu Chempark - viz Obsah svazku Kvalifikace Svazek označený jako Kvalifikace musí obsahovat Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů - viz příslušná ustanovení této zadávací dokumentace, tj. Strana 12 (celkem 14)

13 - výpisy z rejstříku trestů osob i právnických osob a) + b) - konsolidované čestné prohlášení 4.1. c) a následující - potvrzení finančního úřadu f) - potvrzení příslušného orgánu či instituce (soc. zabezp.) 4.1. h) - výpis z obchodního rejstříku 4.2 a) - kopie odpovídajícího živnostenského listu 4.2. b) - kopií platného osvědčení odborné způsobilosti 4.2. d) - čestným prohlášením k ekonom. způsobilosti (je součástí konsol. ČP) Seznamu významných dodávek včetně předepsaných příloh a) - strukturované profesní životopisy 4.4.b) - smlouvy 4.10 a/nebo 4.11 připadá-li v úvahu 9.5. Obsah CD - ROM Jedná se o datový nosič, jehož obsahem je kompletně zpracovaná nabídka uchazeče včetně všech příloh v elektronické podobě. Datový nosič musí být zabezpečen proti přepsání. Data na datovém nosiči musejí být uspořádána do jednotlivých souborů v členění Kvalifikace a Nabídka Doklady a dokumenty, které jsou v listinné podobě podepsány, je třeba digitalizovat skenováním Jazyk nabídky Veškeré doklady v obálce s nabídkou uchazeče budou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce (příp. v cizím jazyce s úředně ověřeným překladem), s výjimkou uvedení v ČR běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru. Případně přiložené brožury, aplikační listy, doplňující informace o nabízeném přístroji apod., mohou být v libovolném cizím jazyce. 10. Důvody vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče Zadavatel může nabídku uchazeče ze zadávacího řízení vyřadit a uchazeče bezodkladně vyloučit v případě, že: a) uchazeč v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací v předepsaném rozsahu a formě, b) nabídka uchazeče bude v rozporu s podmínkami této zadávací dokumentace a požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci uvedených, c) uchazeč v návrhu smlouvy učiní takové změny, které neodpovídají ustanovení této zadávací dokumentace, d) nabídka uchazeče bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo dokumenty, e) nabídka uchazeče bude obsahovat takové přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, f) v dalších případech vyplývajících ze ZVZ nebo z této zadávací dokumentace. Strana 13 (celkem 14)

14