VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,"

Transkript

1 V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a je s Otcem i Synem zárove uctíván i oslavován. Duch Svatý byl poslán do našich srdcí (Gal 4,6 ), abychom pijali nový život Božích dtí. (Kompendium KKC) Aby se lovk dostal do styku s Kristem, musí se ho nejprve dotknout Duch Svatý. Pichází nám vstíc a vzbuzuje v nás víru. Duch Svatý je duší kesanského života. Stejn jako duše lovka není viditelná sama o sob, nýbrž jen skrze své psobení, tak i Duch Svatý zstává skryt, avšak je poznatelný ve svých plodech. Zvláštní je pítomnost Krista v eucharistických zpsobách, které se psobením Ducha Svatého promní v jeho Tlo a Krev. Bez Ducha Svatého nejsme schopni žít jako kesané. On je uitel vnitního života podle Krista, milující host a pítel, který oduševuje, vede, napravuje, posiluje. Je také niterným uitelem kesanské modlitby. Proto bychom mli denn vroucn prosit: Pij, Duchu Svatý! (podle knihy Základy naší víry Christopha Schönborna) ThDr. Christoph Schönborn, vídeský arcibiskup, se narodil ve Skalsku v echách. Od r se podílel na píprav Katechismu katolické církve, je lenem dominikánského ádu, žákem mimo jiné i kardinála Josepha Ratzingera, papeže Benedikta XVI. VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, vstupujeme do mariánského msíce kvtna. Panna Maria je jist píkladem zbožnosti i oddanosti Bohu. Jako matka také urit prožívala krásy, ale i obtíže výchovy. Píšu to proto, že mám velkou radost z dtí, které se s rodii pravideln úastní bohoslužeb v nedli. Poslali jsme také pozvánku na nedlní mše svaté pro dti rodim, kteí v uplynulých letech ktili své potomky a do kostela moc nechodí. Nkteí, jak jsem vidl, pijali pozvání a byli na mši svaté. Prosím o vzájemnou toleranci a pijetí. Vím, že nkdy neposednost dtí mže rušit. Rodie mohou také vyjít, když dít kií, ven ped kostel. Starší úastníky prosím o velkorysost. Vím, že i s pímluvou Panny Marie najdeme spolené ešení, abychom mohli spolen slavit Eucharistii. otec Josef LETNICE Latinský název Pentecostes znamená padesátý den velikononí slavnosti, osmou nedli velikononí, velikononí oktáv oktáv, který Slavností seslání Ducha Svatého uzavírá události Velikonoc, sedmá nedle velikononí je zcela ve znamení píprav na svatodušní svátky. (K. Richter Liturgie a život) Pi prvních kesanských letnicích dochází ke dvojímu zázraku, který podtrhuje význam události: apoštolové mluví cizími jazyky a oslavují divy Boží (Sk 2,4) mluvení jazyky je charismatická forma modlitby, která existovala v prvotní církvi a je zde skutenost, že posluchai apoštolm rozumí, akoliv dar jazyk sám o sob mže být nesrozumitelný (1 Kor 14,1 25). Lze v tom vidt známku všeobecnosti církve, nebo posluchai se zde sešli z nejrznjších konin svta (Sk 2,5 11). Podle katecheze prvotní církve je vylití Ducha korunou vykupitelského díla Krista umueného, zmrtvýchvstalého a oslaveného na pravici Boží. (Sk 2,23 33) Letnice jsou naplnním a dovršením Velikonoc. Skutky apoštolské, evangelium Ducha Svatého, jsou nepetržitou adou dar Ducha. (Slovník biblické teologie) FARNÍ LISTY 3/2008 1

2 V den letnic (po skonení sedmi velikononích týdn) se napluje Kristova Veliká noc sesláním Ducha Svatého. Ten se projeví, je dán a sdlen jako božská osoba: Kristus Pán ze své plnosti štde vylévá Ducha. V tento den je konen pln zjevena Nejsvtjší Trojice: Od toho dne je království, hlásané Kristem, oteveno tm, kdo v nho ví. V pokoe tla a ve víe se již podílí na spoleenství Nejsvtjší Trojice. Duch Svatý svým píchodem, který nemá konce, uvádí svt do posledních as, do doby církve, do již zddného, ale ne ješt dovršeného království Ten, který nás naštípil na pravý vinný kmen, dá, že budeme pinášet ovoce Ducha, jímž je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, vrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5,2223). (Katechismus katolické církve) DAR BÁZN BOŽÍ Chrání všechny ostatní dary a vše svaté a krásné v duši. Uschopuje duši, aby co nejvíce vidla nebo tušila Boží velikost a svatost, a proto, aby se bála zarmoutit Boha, ne proto, že zlé trestá, ale že je dobrý. Dobrota! Tento dar je velká milost. Vede vnímavé a snaživé duše ješt výš. Takové duše se bojí ztratit as, bojí se, aby nemilovaly málo, bojí se všednosti, prostednosti. Dýchají úctou k Božímu Majestátu a prožívají Boží pítomnost jako skutenost. Tento dar vede ke kajícnosti, jak to vidíme na nejvtších svatých. A odtud ta nelíená pokora, odtud ta pravá moudrost, snažit se Boha nezarmucovat, konat, co je Mu milé. Tento dar vede k jemnému a citlivému svdomí, chrání ped vlažností a lehkomyslností, s jakou lidé heší. (J. Hlouch Minutnka) DAR UMNÍ VDNÍ Je to mimoádná schopnost, daná duši, vidt a poznávat pravé krásy, vci Boží, vše v nadpirozeném svtle. Umt vidt Boha, všude Ho slyšet, všude Jeho lásku poznávat, svt vidt v Bohu, Bohem naplnný, ano, ponoený v Boha. Tedy umt vidt pravé krásy, ale též je vytváet, tento dar nás uí, uschopuje pikrývat svt híchem znetvoený pravou krásou, vše naplovat vní Kristovou a konen umní nade vše stát se svatým. Duch Svatý, Prst Boží pravice, vytvoí v nás obraz Kristv, plný božského dynamismu a podnikavé krásy. A vše ovládne a líbezností zahalí moc pokory. Pij, Stvoiteli Duchu! Ty mžeš v nás vytvoit slavné království Boží, Ty z nás mžeš uinit svtce! A to je nejvtší umní. (J. Hlouch Minutnka) ZAOPATOVÁNÍ NEMOCNÝCH Pi pohbech, kterých není v našich farnostech málo, zjišuji, že drtivá vtšina zemelých nebyla zaopatena. Myslím, že je to velká škoda! Není špatné ve svých rodinách mluvit o svátosti pomazání nemocných, ne jen o posledním pomazání. Neodkládat tuto svátost na poslední chvíli ("aby se náhodou umírajícímu nepitížilo")! Bh nám dává ve svátostech veliké dary, naše škoda, když je teba i z falešných motiv nevyužíváme. otec Josef POSLÁNÍ BÝT MATKOU podle maminky Dona Boska: Maminka Markéta je pedevším stále pítomná. Její láska byla úplná a úinná, složená z mála slov a mnoha skutk, neustálého píkladu a absolutní odevzdanosti. Byla to sice nevzdlaná venkovská žena, ale obohacovala obrovskou moudrostí a výjimenou rovnováhou. Její ponauení byla prostá, ale veliká: rozhodnost a odvaha jsou prvními pedpoklady úspchu, v rodin musí pomáhat všichni, temperament je teba ovládat, radost a pohoda jsou solí života, hlavním vdcem je svdomí, o Bohu se nauíme v rodin. Modlitba, katechismus, smysl pro Prozetelnost, svátost, dobré skutky to vše se malý Jan Bosko nauil na kolenou matky Markéty. Na kolenou matky Markéty se zrodil výchovný systém Dona Boska. (Bruno Ferrero Šastní rodie) DTEM KDO TO BYL? Svátek má v kvtnu. Byl veselý a laskavý. Dlouhá léta studoval, aby mohl vdt všechno, na co by se ho mohli Lidé jako knze ptát. Uml trpliv naslouchat. Na jeho bohoslužbách bylo tak plno, že lidé stáli až venku, protože se do kostela nevešli. Dti milovaly svého Pippa, protože si pro n vymýšlel veselé hry. Když nkde vystupovali kouzelníci, zpváci, muzikanti, hned byl uprosted nich, zpíval s lidmi a vyprávl všem o Bohu tak pkn, že každého uchvátil. Založil ád oratorián. O své spolenosti íkal: Naše jediné pravidlo je. (Odpov zvíš, když vybereš velká písmena nesprávn do slov vložená.) Jméno pívtivého svatého zjistíš z prvních písmen biblických jmen. Jedno písmeno musíš použít tikrát: Filip, Izák, Lukáš, Petr, Noe, Eliáš, Rafael. I MINISTRANTI MAJÍ SVÉ FUNKCE CEROFERÁI jsou nosii svící; svíce nosí vždy dvojice ministrant. NAVIKULÁ a TURIFERÁ: pi bohoslužbách se používá kadidlo, k tomu jsou poteba dva ministranti. Jeden nosí lodiku s kadidlem (navikulá), druhý kadidelnici (turiferá), chodí vždy spolen. LEKTOR je ministrant urený k pedítání slova Božího. LIBRISTA má na starosti veškeré knihy, které se používají pi bohoslužbách (misál, kniha pímluv, zpvník, texty se sdlením pro farnost, ). Úkolem libristy je držet knzi potebnou knihu, obracet listy, aby se knz mohl pln soustedit na slavení mše. KOMENTÁTOR má za úkol pi velkých slavnostech pi složitých obadech ve vhodných chvílích nkolika slovy vysvtlit, co se bude dít a jaký význam mají liturgické úkony. (Knížka pro ministranty od Jiího Reinsberga a Tomáše Kubalíka) 2 FARNÍ LISTY 3/2008

3 VÝROÍ Ped 310 lety byla založena hbitovní kaple sv. Petra. V ervnu na svátek sv. Petra a Pavla zde bývaly slavné služby Boží. LÉTA PÁN podle kroniky lipenské farnosti: se ujímá vedení farnosti P. Josef Beneš po P. Janu Vávrovi, který zde psobil od r Do 8. záí se pihlásilo do náboženství 275 žák (180 ZŠ Leninova, 111 ZŠ Komenského sady, 14 Bohuslávky). V íjnu se zaalo s generální oistou vnitku chrámu sv. Jakuba (Technické služby zapjily zdarma výsuvný pojízdný žebík, SAD velký vysava, požárníci žeb, ochranné pásy a lana). Nejtžší práce vykonali pp. Alois Tomík a Jaroslav Mikeška. Obtav pomáhala celá ada muž a žen, práce byly skoneny zaátkem prosince. Boní kaple, fasádu kru, pod krem, sloupy v kostele i zákristii vylíili brati Dohnalové z Bohuslávek za pomoci p. Leopolda Hudeka a dalších pomocník. Od 1. nedle adventní se zavádly nové liturgické úpravy mše svaté. V íjnu se zformovala schola osm dívek. O Vánocích na plnoní byla velká úast lidu, chrámový sbor zpíval Kolaíkovu Vánoní mši (dirigent J. P. Vetešník, u varhan pan uitel J. Vašíek). Na sv. Štpána odpoledne pi pobožnosti u jesliek recitovalo a zpívalo 30 chlapc a dvat pásmo vánoních zpv a poezie. Na zaátku roku 1970 zaala píprava na svátost bimování triduem ped svátkem sv. Jana Boska. Kazatel P. Basler z Oseka n. B. kázal: 1. Veliký dar života dal nám Stvoitel, 2. Ježíš Kristus náš Spasitel, 3. Duch Svatý náš Posvtitel. 31. kvtna bylo ve farnosti první bimování od roku Bimoval kapitulní viká prof. Josef Vrana. Za bimovance jej pivítal ing. Jií Machálka s Evou Žižkovou. Kazatelem byl dr. Vladimír Kryštovský, odb. asistent CM bohoslovecké fakulty. V roce 1970 bylo nkolik poutí: autobus s farníky, scholou a ministranty vyjel na posvátný Velehrad na ukonení cyrilometodjského roku víry byla farní pou na Sv. Hostýn na úmysl, aby i z naší farnosti vzešla nová knžská a eholní povolání (4 autobusy 200 poutník). 10 dívek ze scholy šlo na pou pšky na tento úmysl se uskutenila pou na Velehrad na stejný úmysl (3 autobusy). (Zdali ervnová primice v roce 1996 P. Petra Wnuka, narozeného v roce 1971, je odpovdí na modlitby farnosti v této dob, ví Pán, pesto v tom mžeme mít povzbuzení ve víe, že nás slyší.) na pouti na Svatý Kopeek kázal P. Vincenc Šalša, v Olomouci v Sarkandrovce dr. Vladimír Kryštovský a u sv. Michala dkan P. Bedich Hoffman (jeho psobení v naší farnosti jsme si pipomnli o výroích našich zvon v r. 2004). Ve Svatém týdnu byla poprvé v chrámu sv. Jakuba sloužena mše svatá s tváí knze k vícím, v kvtnu byla odstranna mížka dlící knžišt od chrámové lodi. Na svátek Sedmibolestné byla v kapli pednesena skladba Stabat Mater a pi plnoní toho roku zpíval sbor Kikovu Vánoní mši. Rok 1971 zaínal spolenou modlitbou v chrámu sv. Jakuba za hlaholu zvon. V roce 1971 se pokrauje v opravách kaple sv. Josefa a kostela sv. Františka zapoatých v roce minulém, konají se pípravy k elektrickému vytápní farního kostela, které bylo dokoneno v r dochází ke zmn ve vedení farnosti. Fará P. Josef Beneš je jmenován administrátorem v Olomouci Hodolanech. Do Lipníka n. B. pichází bývalý administrátor ve Velkých Albrechticích u Bílovce P. Jan Szczurko. Knžské spoleenství v té dob tvoí P. A. Konvika, P. F. Jureka, P. R. Chudárek, P. E. Langer. JUBILEUM P. JANA SZCZURKA, emeritního faráe v Lipníku nad Bevou Pan fará se narodil 23. ervna 1928 v Bohuovicích u Olomouce. Zeptali jsme se, jaké ml dtství, jaká byla jeho cesta ke knžství, jak šel život: Vyrstal jsem jako venkovský kluk spolu s dalšími šesti bratry a sestrou. Do roku 1940 bylo dtství šastné, potom zaalo pronásledování gestapem a díky starostovi jsme pišli i o majetek. Po válce v roce 1945 maminka odpustila, proti starostovi nesvdila se slovy, že vše nechává na Pánu Bohu. Od pti let jsem íkal, že budu panákem, ale nikdo to nebral vážn. Protože jsme byli politicky podezelí, na studia jsem nesml. V roce 1944 jsem byl pedvolán na gestapo, ml jsem jít kopat zákopy. Díky lékai, dobrému lovku, který zažil dobrodiní od mých píbuzných, jsem na zákopy nešel, ba naopak, dostal jsem doporuení na ovoce a poživatiny, kterých bylo v protektorát nedostatek. Po válce jsme se sthovali do Sudet, do Velkých Losin, kde jsem pracoval jako praktikant. Touha po knžství rostla soubžn s pedstavami mých blízkých. Maminka si pála pro mne obchodní akademii, strýc fot hranickou lesárnu, já gymnázium. Nakonec jsem v roce 1947 nastoupil v Bruntále k petrínm na gymnázium pro pozdní knžská povolání, po roce jsem pešel na gymnázium v Šumperku. Na konci druhého roníku jsem dostal vysvdení s poznámkou, že moje pokraování ve studiu je nežádoucí. Byl to rok Bratr jako západní voják byl totiž k vyhozen z armády a mladší bratr vrátil legitimaci KS. Vrátil jsem se do Bruntálu k petrínm. Tam nás koncem záí 1949 o pl noci vojáci a StB vybrali a poslali do práce. Dostal jsem se do skláren ve Vrbn pod Praddem. Tam jsem se piotrávil plynem, lékaem neuznán jsem pokraoval v práci, ale u pece jsem se vyvrátil a octl jsem se FARNÍ LISTY 3/2008 3

4 v bruntálské nemocnici. Od r jsem pracoval u les v Bruntále jako provozní úetní, potom jsem byl v roce 1952 peložen ke Státním statkm v Šumperku. Tam jsem prožil mnoho dobrého i zlého. V roce 1954 jsem podal pihlášku do semináe a dostal jsem se, jist Božím ízením. Neml jsem maturitu, ale mohl jsem ji dlat v seminái. Léta v seminái byla léta nejkrásnjší. Rodie m nemohli podporovat, tak jsem ve volném ase pracoval na biskupství v zahrad. V roce 1961 jsem byl vysvcen. Nastoupil jsem jako kaplan do Frenštátu pod Radhoštm jsem byl jmenován administrátorem Velké Albrechtice Bílovec. Uil jsem náboženství na školách v Albrechticích, Bílov, Staré Vsi, Požahu, Bílovci. Zde jsem psobil do roku srpna 1972 jsem pišel do Lipníka. Dál o mn víte vše. Mezi dtmi ve škole jsem býval nejšastnjší. Mluvily pravdu. Ptáte se, co bych vzkázal svým bývalým žákm a farníkm pro povzbuzení v dnešním svt. Jen jedno. Bez Boha se lehko žije, ale velmi tžko umírá. Vím, o em mluvím. Dstojný pane, dkujeme Vám, že jsme mohli aspo ve strunosti poznat Vaši cestu od narození pes válená léta, zápasy o místo v život, o splnní snu ptiletého chlapce. V píštích íslech FL si pipomeneme život farnosti v letech Vašeho zdejšího psobení. Narodil jste se v krásném msíci ervnu ped svátkem sv. Jana Ktitele, stal se i Vaším kestním patronem. Dožíváte se významného jubilea. Dkujeme s Vámi Pánu Bohu za dar Vašeho života a vyprošujeme Boží požehnání, Panna Maria, maminka nás všech a zvlášt knží, kéž Vás neustále chrání. MOZAIKA 2008 aneb mladí kesané a dary Ducha Svatého Ve vtšin farností eské a moravské církevní provincie byla zahájena veejná sbírka Mozaika KATOLICKÝ SPOLKOVÝ DM pipravuje v roce 2008 tyto poutní zájezdy: 1. V sobotu 17. kvtna pou hranického dkanátu do olomoucké katedrály sv. Václava. 2. V sobotu 7. ervna, v rámci 50. výroí zjevení P. Marie, na Turzovku, cena 230, K. Odjezd autobusu v 6 hodin od zvonice v Lipníku n. B. Program pouti: v 10 hodin mše svatá, pobožnost kížové cesty, svátostné požehnání. Pihlášky v Lipníku v kostele na stolku do 31. kvtna vetn zaplacení p. F. Dohnalovi. 3. V sobotu 5. ervence na národní pou na Velehrad. Cena 70, K. Sponzoruje Katolický spolkový dm, pro leny KSD zdarma. Odjezd autobusu z Lipníka n. B. od zvonice v 6 hodin, podle pihlášek je možno pes Louku, Bohuslávky, Dolní Újezd, Tupec, Osek n. B. Pihlášky v Lipníku v kostele na stolku do 28. ervna vetn zaplacení. 4. V sobotu 26. ervence ke sv. Ann na Starou Vodu u Libavé, cena 110, K. Podrobnjší informace o tomto zájezdu a dalších v píštích íslech FL. 5. V nedli 7. záí k Pann Marii ve Skále u Spálova, cena 120,K. 6. V sobotu 11. íjna na Dušikovou pou na Sv. Hostýn. Cena 100, K pi výjezdu až na Sv. Hostýn. 7. V sobotu 8. listopadu do Salesiánského stediska sv. Jana Boska do Havíova. Cena 150, K. Poutní zájezdy se uskutení za pedpokladu, že bude pihlášeno minimáln 40 úastník Cílem sbírky není jen finann podpoit setkání ActIv8 na Velehrad ve spojení s oslavou Svtových dn mládeže (WYD) v Sydney, ale i vybídnout k modlitb a zapojit vící do spoleného díla. Pispt lze zakoupením dílk mozaiky, které jsou k dostání ve farnostech. Letos jsou na kartikách mozaiky znázornny dary Ducha Svatého, doplnné tematickými fotografiemi. Inspirací bylo motto, které pro letošní rok vybral mladým papež Benedikt XVI.: "Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svdky." (Sk 1,8 = Act I, v8) Setkání ActIv8 na Velehrad, které poádá Sekce pro mládež BK a Sekcia pre mládež Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pímo navazuje na oslavu WYD v Sydney. Organizátoi tak chtjí umožnit dstojnou oslavu všem, kteí se do Austrálie nebudou moci vypravit. PÁTELÉ Z HOLANDSKA Od do pobývala v naší farnosti skupina mladých kesan z holandského Voorburgu. Naposledy mladí Holanané navštívili naši farnost na jae roku Zajímaly je nejen krásy našeho msta a Pobeví, ale zapojili se i do života farnosti a odvedli zde i kus užitené práce. Msto Voorburg leží v tsné blízkosti msta Haagu. Je to velice krásné msto, ve kterém žije 40 tisíc obyvatel. Historické centrum zdobí velké množství udržovaných památek a je nazýván mstem soch. Je obklopeno všudypítomnou zelení, a to nejen na veejných prostranstvích, ale i peliv udržovaných pozemcích a zahradách rodinných dom, které vytváí základ bydlení ve Voorburgu. Voorburg je partnerským mstem nedalekých Hranic od bezna Pi niivých povodních v Hranicích v roce 1997 byla díky finanní pomoci z Voorburgu postavená nová lávka pes eku Bevu v osad Rybáe. 4 FARNÍ LISTY 3/2008

5 Oblastní charita Oblastní Lipník charita nad Bevou Lipník nad Bevou 28. íjna.p íjna Lipník.p. 36 n/b. Lipník n/b. Vážení pátelé, Vážení pátelé, zveme Vás na Cimbálové hraní v zámeckém parku dne 24. kvtna od 10 hodin. Tato akce je podpoena grantem msta Lipník n. B. Základní umlecká škola Antonína Dvoáka Lipník nad Bevou má 60. výroí založení a získala nový cimbál. Pod vedením paní uitelky Vry Nosálové dti zahrají a zazpívají známé i mén známé písn. Diváci dostanou texty písní a mohou si zazpívat s dtmi. Souásti Souástí programu bude i ukázka nové kompenzaní pomcky MOTOmed (85.000, K), kterou si zájemci budou moci vyzkoušet. Na nákup MOTOmedu je uren:. výtžek z prodeje lipenských kolák, prodávaných na Cimbálovém hraní (zhotovení pln sponzoruje MUDr. Jií Nmec). výtžek z benefiního koncertu v sobotu 12. ervence 2008 v kostele sv. Jakuba. finanní dary sponzor. sbírkové konto.ú /0100 Zapeetné sbírkové pokladniky na zakoupení MOTOmedu budou: v Mstské Mstské knihovn knihovn v Lipníku nad Bevou Bevou v Turistickém informaním informaním centru S pokladnikami Mstský navštívíme: úad námstí TGM na podateln stední a základní Bratrská školy ulice, sociální odbor pí. Pírková stední obecní úady a základní v našem školy spádovém sekretariáty regionu na všech obecních úadech v našem spádovém regionu Tšíme se na setkání a víme, že nám pomžete zakoupit tuto kompenzaní pomcku. Tšíme se na setkání a víme, že nám pomžete zakoupit tuto kompenzaní pomcku. Opt nabízíme he pohyblivým spoluobanm možnost navštívit baziliku na Svatém Hostýn v sobotu 31. kvtna. Opt Vyjíždíme nabízíme osobními he auty pohyblivým v 9.00 hodin spoluobanm a dojedeme možnost až k bazilice. navštívit Žádáme baziliku zájemce, na Svatém aby se Hostýn co nejdíve v sobotu nahlásili 31. kvtna. níže Vyjíždíme uvedená telefonní osobními ísla. auty v 9.00 hodin a dojedeme až k bazilice. Žádáme zájemce, aby se co nejdíve nahlásili na níže uvedená telefonní ísla. Z provozních dvod probhne velká sbírka ošacení až v ervnu, a to v pátek 13. ervna od do hodin a Z v sobotu provozních 14. ervna dvod od probhne 9.00 do velká sbírka hodin. ošacení Ošacení až (dtské, v ervnu, dámské, a to pánské, v pátek runíky, 13. ervna povleení, od deky) do se bude hodin opt a v vybírat sobotu na 14. fae. ervna Pijímáme od 9.00 vci do isté a hodin.. funkní, které budou odváženy potebným do zahranií. Prosíme o drobný píspvek Ošacení na dopravu. (dtské, dámské, pánské, runíky, povleení, deky) se bude opt vybírat na fae. Pijímáme vci isté a funkní, které budou odváženy potebným do zahranií. Prosíme Vrbíková o drobný Naa 581 píspvek , na dopravu Co je MOTOmed? Vrbíková Naa , Motorem pohánný a softwarem ízený léebný pohybový pístroj pro tlesn oslabené osoby trpící ochrnutím a Motorem keemi. pohánné a softwarem ízené léebné pohybové pístroje pro tlesn oslabené osoby trpící ochrnutím a keemi. Indikace: Indikace: roztroušená skleróza roztroušená mozková mrtvice skleróza píné mozková ochrnutí mrtvice (paraplegie, teraplegie) píné spastická ochrnutí ochrnutí (paraplegie, teraplegie) Parkinsonova spastická ochrnutí choroba jiná Parkinsonova neurologická choroba onemocnní všechny jiná neurologická druhy onemocnní onemocnní pohybu všechny druhy onemocnní pohybu Cíl léby: Cíl snížení léby: výskytu keí, zvýšení pohyblivosti snížení odhalování výskytu zbytkové keí, síly zvýšení sval pohyblivosti odhalování zmírování zbytkové následku síly nedostatku sval pohybu podporování zmírování následku schopnosti nedostatku chze pohybu podporování posilování psychického schopnosti stavu chze a dobrého pocitu posilování psychického stavu dobrého pocitu Možnosti léby: Možnosti pasivní trénink léby: pasivní aktivní trénink trénink podporovaný motorem, šlapání servo aktivní aktivní trénink trénink podporovaný motorem, šlapání servo aktivní trénink FARNÍ LISTY 3/2008 5

6 Z KALENDÁE FARNOSTÍ nedle 7. nedle velikononí, Den modliteb za sdlovací prostedky. Zaíná píprava na svatodušní svátky, od 2. do 10. kvtna novéna k Duchu Svatému úterý Sv. Jan Sarkander, sv. Dominik Savio 8.5. tvrtek Panna Maria, Prostednice všech milostí Den osvobození, státní svátek sobota Vigilie k Duchu Svatému hod nedle Slavnost Seslání Ducha Svatého Boží Hod svatodušní LETNICE Den matek pondlí Mezinárodní den ošetovatelek úterý Panna Maria Fatimská steda Svátek sv. Matje, apoštola tvrtek Sv. Žofie, zaátek novény k Pann Marii Pomocnici pátek Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona ech sobota Dkanátní pou do Olomouce nedle Slavnost Nejsvtjší Trojice pondlí 7. týden v mezidobí úterý Sv. Klement Maria Hofbauer tvrtek Slavnost Tla a Krve Pán sobota Panna Maria, Pomocnice kesan nedle 8. nedle v mezidobí pondlí Sv. Filip Neri pátek Slavnost Nejsvtjšího Srdce Ježíšova Sv. Zdislava sobota Neposkvrnného srdce Panny Marie Svátek Navštívení Panny Marie; setkání senior v 15 hodin na fae v Lipníku n.b nedle 9. nedle v mezidobí 5.6. tvrtek Svtový den životního prostedí 6.6. pátek 1. pátek v msíci 8.6. nedle 10. nedle v mezidobí steda Sv. Barnabáš, apoštol pátek Sv. Antonín z Padovy nedle 11. nedle v mezidobí Sv. Vít sobota Sv. Alois Gonzaga nedle 12. nedle v mezidobí pondlí 80. narozeniny slaví P. Jan Szczurko úterý Slavnost Narození sv. Jana Ktitele sobota Setkání senior v 15 hodin na fae v Lipníku n. B nedle 13. nedle v mezidobí Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštol pondlí Výroí posvcení katedrály sv. Václava v Olomouci Maria je naše matka. Dlejte všechno skrze její milost, v její milé spolenosti a pod jejím nžným vlivem. BLAHOPEJEME Katolický spolkový dm v Lipníku nad Bevou dkuje paní KVT TERRICHOVÉ u píležitosti životního jubilea, osmdesátých narozenin, které oslavila 5. bezna, za všechno, co koná pro Katolický spolkový dm, peje zdraví a vyprošuje spolu s farním spoleenstvím hojnost Božího požehnání. FARNÍ LISTY vydala ímskokatolická farnost Lipník nad Bevou. Vychází pro vnitní potebu farností Lipník nad Bevou, Týn nad Bevou, Hlinsko za pispní firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší ísla Farních list a aktuální informace o život farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Píspvky do Farních list mžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na 6 FARNÍ LISTY 3/2008

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

47/duben A.D. 2007 z d a r m a

47/duben A.D. 2007 z d a r m a zpravodaj pražské akademické farnosti 47/duben A.D. 2007 z d a r m a LITURGIE SVATÉHO TÝDNE Pro ty z vás, kdo se zúastní obad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst struný úvod do liturgie.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

LITURGICKÝ A PASTORANÍ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

LITURGICKÝ A PASTORANÍ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ LITURGICKÝ A PASTORANÍ K A L E N D Á ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2012 2013 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2012 Matice cyrilometodjská s. r. o., Olomouc 2012 ISBN 978 80 7266 378 1 Úvodem Rok eucharistie má

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Život je trocha èasu, který nám byl dán, abychom se nauèili milovat...

Život je trocha èasu, který nám byl dán, abychom se nauèili milovat... Život je trocha èasu, který nám byl dán, abychom se nauèili milovat...... a tak se pøipravili na setkání s Vìènou láskou. (Abbe Pierre) Obèas nás zarazí, jak ten èas bìží: v trávì se ještì válejí ohoøelé

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Milí ctitelé mariánští,

Milí ctitelé mariánští, roník 9. srpen 2/1998 Milí ctitelé mariánští, slovo od Panny Marie Ktinské nám tentokráte dává úryvek z kázání apoštolského nuncia, které pronesl na Hod Boží svatodušní 31. kvtna 1998 ve Ktinách: Moji

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 12. 3/2001 Milí mariánští ctitelé! Vstupujeme do nového církevního roku. Zaínáme tradin adventem. Naši pedkové jej prožívali velmi intensivn. Mli k tomu i více asu. Ustaly práce na poli, ve stavebnictví.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Myšlenky na měsíc prosinec

Myšlenky na měsíc prosinec MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 4 Ročník 1 0 Číslo 1 2 Myšlenky na měsíc prosinec PAPEŽ FRANTIŠEK LUMEN FIDEI SVĚTLO VÍRY Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět?

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Listopad 2007 Šance na přežití Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Po druhé světové válce šel v Londýně po ulici katolický kněz. Najednou se k němu rozběhl

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Srdce farnosti ročník 2013

Srdce farnosti ročník 2013 Srdce farnosti ročník 2013 číslo 3 květen srpen BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Marie, růže tajemná Veliké svátky křest anství Velikonoce, Seslání Ducha Svatého, Vánoce jsou

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více