VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,"

Transkript

1 V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a je s Otcem i Synem zárove uctíván i oslavován. Duch Svatý byl poslán do našich srdcí (Gal 4,6 ), abychom pijali nový život Božích dtí. (Kompendium KKC) Aby se lovk dostal do styku s Kristem, musí se ho nejprve dotknout Duch Svatý. Pichází nám vstíc a vzbuzuje v nás víru. Duch Svatý je duší kesanského života. Stejn jako duše lovka není viditelná sama o sob, nýbrž jen skrze své psobení, tak i Duch Svatý zstává skryt, avšak je poznatelný ve svých plodech. Zvláštní je pítomnost Krista v eucharistických zpsobách, které se psobením Ducha Svatého promní v jeho Tlo a Krev. Bez Ducha Svatého nejsme schopni žít jako kesané. On je uitel vnitního života podle Krista, milující host a pítel, který oduševuje, vede, napravuje, posiluje. Je také niterným uitelem kesanské modlitby. Proto bychom mli denn vroucn prosit: Pij, Duchu Svatý! (podle knihy Základy naší víry Christopha Schönborna) ThDr. Christoph Schönborn, vídeský arcibiskup, se narodil ve Skalsku v echách. Od r se podílel na píprav Katechismu katolické církve, je lenem dominikánského ádu, žákem mimo jiné i kardinála Josepha Ratzingera, papeže Benedikta XVI. VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, vstupujeme do mariánského msíce kvtna. Panna Maria je jist píkladem zbožnosti i oddanosti Bohu. Jako matka také urit prožívala krásy, ale i obtíže výchovy. Píšu to proto, že mám velkou radost z dtí, které se s rodii pravideln úastní bohoslužeb v nedli. Poslali jsme také pozvánku na nedlní mše svaté pro dti rodim, kteí v uplynulých letech ktili své potomky a do kostela moc nechodí. Nkteí, jak jsem vidl, pijali pozvání a byli na mši svaté. Prosím o vzájemnou toleranci a pijetí. Vím, že nkdy neposednost dtí mže rušit. Rodie mohou také vyjít, když dít kií, ven ped kostel. Starší úastníky prosím o velkorysost. Vím, že i s pímluvou Panny Marie najdeme spolené ešení, abychom mohli spolen slavit Eucharistii. otec Josef LETNICE Latinský název Pentecostes znamená padesátý den velikononí slavnosti, osmou nedli velikononí, velikononí oktáv oktáv, který Slavností seslání Ducha Svatého uzavírá události Velikonoc, sedmá nedle velikononí je zcela ve znamení píprav na svatodušní svátky. (K. Richter Liturgie a život) Pi prvních kesanských letnicích dochází ke dvojímu zázraku, který podtrhuje význam události: apoštolové mluví cizími jazyky a oslavují divy Boží (Sk 2,4) mluvení jazyky je charismatická forma modlitby, která existovala v prvotní církvi a je zde skutenost, že posluchai apoštolm rozumí, akoliv dar jazyk sám o sob mže být nesrozumitelný (1 Kor 14,1 25). Lze v tom vidt známku všeobecnosti církve, nebo posluchai se zde sešli z nejrznjších konin svta (Sk 2,5 11). Podle katecheze prvotní církve je vylití Ducha korunou vykupitelského díla Krista umueného, zmrtvýchvstalého a oslaveného na pravici Boží. (Sk 2,23 33) Letnice jsou naplnním a dovršením Velikonoc. Skutky apoštolské, evangelium Ducha Svatého, jsou nepetržitou adou dar Ducha. (Slovník biblické teologie) FARNÍ LISTY 3/2008 1

2 V den letnic (po skonení sedmi velikononích týdn) se napluje Kristova Veliká noc sesláním Ducha Svatého. Ten se projeví, je dán a sdlen jako božská osoba: Kristus Pán ze své plnosti štde vylévá Ducha. V tento den je konen pln zjevena Nejsvtjší Trojice: Od toho dne je království, hlásané Kristem, oteveno tm, kdo v nho ví. V pokoe tla a ve víe se již podílí na spoleenství Nejsvtjší Trojice. Duch Svatý svým píchodem, který nemá konce, uvádí svt do posledních as, do doby církve, do již zddného, ale ne ješt dovršeného království Ten, který nás naštípil na pravý vinný kmen, dá, že budeme pinášet ovoce Ducha, jímž je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, vrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5,2223). (Katechismus katolické církve) DAR BÁZN BOŽÍ Chrání všechny ostatní dary a vše svaté a krásné v duši. Uschopuje duši, aby co nejvíce vidla nebo tušila Boží velikost a svatost, a proto, aby se bála zarmoutit Boha, ne proto, že zlé trestá, ale že je dobrý. Dobrota! Tento dar je velká milost. Vede vnímavé a snaživé duše ješt výš. Takové duše se bojí ztratit as, bojí se, aby nemilovaly málo, bojí se všednosti, prostednosti. Dýchají úctou k Božímu Majestátu a prožívají Boží pítomnost jako skutenost. Tento dar vede ke kajícnosti, jak to vidíme na nejvtších svatých. A odtud ta nelíená pokora, odtud ta pravá moudrost, snažit se Boha nezarmucovat, konat, co je Mu milé. Tento dar vede k jemnému a citlivému svdomí, chrání ped vlažností a lehkomyslností, s jakou lidé heší. (J. Hlouch Minutnka) DAR UMNÍ VDNÍ Je to mimoádná schopnost, daná duši, vidt a poznávat pravé krásy, vci Boží, vše v nadpirozeném svtle. Umt vidt Boha, všude Ho slyšet, všude Jeho lásku poznávat, svt vidt v Bohu, Bohem naplnný, ano, ponoený v Boha. Tedy umt vidt pravé krásy, ale též je vytváet, tento dar nás uí, uschopuje pikrývat svt híchem znetvoený pravou krásou, vše naplovat vní Kristovou a konen umní nade vše stát se svatým. Duch Svatý, Prst Boží pravice, vytvoí v nás obraz Kristv, plný božského dynamismu a podnikavé krásy. A vše ovládne a líbezností zahalí moc pokory. Pij, Stvoiteli Duchu! Ty mžeš v nás vytvoit slavné království Boží, Ty z nás mžeš uinit svtce! A to je nejvtší umní. (J. Hlouch Minutnka) ZAOPATOVÁNÍ NEMOCNÝCH Pi pohbech, kterých není v našich farnostech málo, zjišuji, že drtivá vtšina zemelých nebyla zaopatena. Myslím, že je to velká škoda! Není špatné ve svých rodinách mluvit o svátosti pomazání nemocných, ne jen o posledním pomazání. Neodkládat tuto svátost na poslední chvíli ("aby se náhodou umírajícímu nepitížilo")! Bh nám dává ve svátostech veliké dary, naše škoda, když je teba i z falešných motiv nevyužíváme. otec Josef POSLÁNÍ BÝT MATKOU podle maminky Dona Boska: Maminka Markéta je pedevším stále pítomná. Její láska byla úplná a úinná, složená z mála slov a mnoha skutk, neustálého píkladu a absolutní odevzdanosti. Byla to sice nevzdlaná venkovská žena, ale obohacovala obrovskou moudrostí a výjimenou rovnováhou. Její ponauení byla prostá, ale veliká: rozhodnost a odvaha jsou prvními pedpoklady úspchu, v rodin musí pomáhat všichni, temperament je teba ovládat, radost a pohoda jsou solí života, hlavním vdcem je svdomí, o Bohu se nauíme v rodin. Modlitba, katechismus, smysl pro Prozetelnost, svátost, dobré skutky to vše se malý Jan Bosko nauil na kolenou matky Markéty. Na kolenou matky Markéty se zrodil výchovný systém Dona Boska. (Bruno Ferrero Šastní rodie) DTEM KDO TO BYL? Svátek má v kvtnu. Byl veselý a laskavý. Dlouhá léta studoval, aby mohl vdt všechno, na co by se ho mohli Lidé jako knze ptát. Uml trpliv naslouchat. Na jeho bohoslužbách bylo tak plno, že lidé stáli až venku, protože se do kostela nevešli. Dti milovaly svého Pippa, protože si pro n vymýšlel veselé hry. Když nkde vystupovali kouzelníci, zpváci, muzikanti, hned byl uprosted nich, zpíval s lidmi a vyprávl všem o Bohu tak pkn, že každého uchvátil. Založil ád oratorián. O své spolenosti íkal: Naše jediné pravidlo je. (Odpov zvíš, když vybereš velká písmena nesprávn do slov vložená.) Jméno pívtivého svatého zjistíš z prvních písmen biblických jmen. Jedno písmeno musíš použít tikrát: Filip, Izák, Lukáš, Petr, Noe, Eliáš, Rafael. I MINISTRANTI MAJÍ SVÉ FUNKCE CEROFERÁI jsou nosii svící; svíce nosí vždy dvojice ministrant. NAVIKULÁ a TURIFERÁ: pi bohoslužbách se používá kadidlo, k tomu jsou poteba dva ministranti. Jeden nosí lodiku s kadidlem (navikulá), druhý kadidelnici (turiferá), chodí vždy spolen. LEKTOR je ministrant urený k pedítání slova Božího. LIBRISTA má na starosti veškeré knihy, které se používají pi bohoslužbách (misál, kniha pímluv, zpvník, texty se sdlením pro farnost, ). Úkolem libristy je držet knzi potebnou knihu, obracet listy, aby se knz mohl pln soustedit na slavení mše. KOMENTÁTOR má za úkol pi velkých slavnostech pi složitých obadech ve vhodných chvílích nkolika slovy vysvtlit, co se bude dít a jaký význam mají liturgické úkony. (Knížka pro ministranty od Jiího Reinsberga a Tomáše Kubalíka) 2 FARNÍ LISTY 3/2008

3 VÝROÍ Ped 310 lety byla založena hbitovní kaple sv. Petra. V ervnu na svátek sv. Petra a Pavla zde bývaly slavné služby Boží. LÉTA PÁN podle kroniky lipenské farnosti: se ujímá vedení farnosti P. Josef Beneš po P. Janu Vávrovi, který zde psobil od r Do 8. záí se pihlásilo do náboženství 275 žák (180 ZŠ Leninova, 111 ZŠ Komenského sady, 14 Bohuslávky). V íjnu se zaalo s generální oistou vnitku chrámu sv. Jakuba (Technické služby zapjily zdarma výsuvný pojízdný žebík, SAD velký vysava, požárníci žeb, ochranné pásy a lana). Nejtžší práce vykonali pp. Alois Tomík a Jaroslav Mikeška. Obtav pomáhala celá ada muž a žen, práce byly skoneny zaátkem prosince. Boní kaple, fasádu kru, pod krem, sloupy v kostele i zákristii vylíili brati Dohnalové z Bohuslávek za pomoci p. Leopolda Hudeka a dalších pomocník. Od 1. nedle adventní se zavádly nové liturgické úpravy mše svaté. V íjnu se zformovala schola osm dívek. O Vánocích na plnoní byla velká úast lidu, chrámový sbor zpíval Kolaíkovu Vánoní mši (dirigent J. P. Vetešník, u varhan pan uitel J. Vašíek). Na sv. Štpána odpoledne pi pobožnosti u jesliek recitovalo a zpívalo 30 chlapc a dvat pásmo vánoních zpv a poezie. Na zaátku roku 1970 zaala píprava na svátost bimování triduem ped svátkem sv. Jana Boska. Kazatel P. Basler z Oseka n. B. kázal: 1. Veliký dar života dal nám Stvoitel, 2. Ježíš Kristus náš Spasitel, 3. Duch Svatý náš Posvtitel. 31. kvtna bylo ve farnosti první bimování od roku Bimoval kapitulní viká prof. Josef Vrana. Za bimovance jej pivítal ing. Jií Machálka s Evou Žižkovou. Kazatelem byl dr. Vladimír Kryštovský, odb. asistent CM bohoslovecké fakulty. V roce 1970 bylo nkolik poutí: autobus s farníky, scholou a ministranty vyjel na posvátný Velehrad na ukonení cyrilometodjského roku víry byla farní pou na Sv. Hostýn na úmysl, aby i z naší farnosti vzešla nová knžská a eholní povolání (4 autobusy 200 poutník). 10 dívek ze scholy šlo na pou pšky na tento úmysl se uskutenila pou na Velehrad na stejný úmysl (3 autobusy). (Zdali ervnová primice v roce 1996 P. Petra Wnuka, narozeného v roce 1971, je odpovdí na modlitby farnosti v této dob, ví Pán, pesto v tom mžeme mít povzbuzení ve víe, že nás slyší.) na pouti na Svatý Kopeek kázal P. Vincenc Šalša, v Olomouci v Sarkandrovce dr. Vladimír Kryštovský a u sv. Michala dkan P. Bedich Hoffman (jeho psobení v naší farnosti jsme si pipomnli o výroích našich zvon v r. 2004). Ve Svatém týdnu byla poprvé v chrámu sv. Jakuba sloužena mše svatá s tváí knze k vícím, v kvtnu byla odstranna mížka dlící knžišt od chrámové lodi. Na svátek Sedmibolestné byla v kapli pednesena skladba Stabat Mater a pi plnoní toho roku zpíval sbor Kikovu Vánoní mši. Rok 1971 zaínal spolenou modlitbou v chrámu sv. Jakuba za hlaholu zvon. V roce 1971 se pokrauje v opravách kaple sv. Josefa a kostela sv. Františka zapoatých v roce minulém, konají se pípravy k elektrickému vytápní farního kostela, které bylo dokoneno v r dochází ke zmn ve vedení farnosti. Fará P. Josef Beneš je jmenován administrátorem v Olomouci Hodolanech. Do Lipníka n. B. pichází bývalý administrátor ve Velkých Albrechticích u Bílovce P. Jan Szczurko. Knžské spoleenství v té dob tvoí P. A. Konvika, P. F. Jureka, P. R. Chudárek, P. E. Langer. JUBILEUM P. JANA SZCZURKA, emeritního faráe v Lipníku nad Bevou Pan fará se narodil 23. ervna 1928 v Bohuovicích u Olomouce. Zeptali jsme se, jaké ml dtství, jaká byla jeho cesta ke knžství, jak šel život: Vyrstal jsem jako venkovský kluk spolu s dalšími šesti bratry a sestrou. Do roku 1940 bylo dtství šastné, potom zaalo pronásledování gestapem a díky starostovi jsme pišli i o majetek. Po válce v roce 1945 maminka odpustila, proti starostovi nesvdila se slovy, že vše nechává na Pánu Bohu. Od pti let jsem íkal, že budu panákem, ale nikdo to nebral vážn. Protože jsme byli politicky podezelí, na studia jsem nesml. V roce 1944 jsem byl pedvolán na gestapo, ml jsem jít kopat zákopy. Díky lékai, dobrému lovku, který zažil dobrodiní od mých píbuzných, jsem na zákopy nešel, ba naopak, dostal jsem doporuení na ovoce a poživatiny, kterých bylo v protektorát nedostatek. Po válce jsme se sthovali do Sudet, do Velkých Losin, kde jsem pracoval jako praktikant. Touha po knžství rostla soubžn s pedstavami mých blízkých. Maminka si pála pro mne obchodní akademii, strýc fot hranickou lesárnu, já gymnázium. Nakonec jsem v roce 1947 nastoupil v Bruntále k petrínm na gymnázium pro pozdní knžská povolání, po roce jsem pešel na gymnázium v Šumperku. Na konci druhého roníku jsem dostal vysvdení s poznámkou, že moje pokraování ve studiu je nežádoucí. Byl to rok Bratr jako západní voják byl totiž k vyhozen z armády a mladší bratr vrátil legitimaci KS. Vrátil jsem se do Bruntálu k petrínm. Tam nás koncem záí 1949 o pl noci vojáci a StB vybrali a poslali do práce. Dostal jsem se do skláren ve Vrbn pod Praddem. Tam jsem se piotrávil plynem, lékaem neuznán jsem pokraoval v práci, ale u pece jsem se vyvrátil a octl jsem se FARNÍ LISTY 3/2008 3

4 v bruntálské nemocnici. Od r jsem pracoval u les v Bruntále jako provozní úetní, potom jsem byl v roce 1952 peložen ke Státním statkm v Šumperku. Tam jsem prožil mnoho dobrého i zlého. V roce 1954 jsem podal pihlášku do semináe a dostal jsem se, jist Božím ízením. Neml jsem maturitu, ale mohl jsem ji dlat v seminái. Léta v seminái byla léta nejkrásnjší. Rodie m nemohli podporovat, tak jsem ve volném ase pracoval na biskupství v zahrad. V roce 1961 jsem byl vysvcen. Nastoupil jsem jako kaplan do Frenštátu pod Radhoštm jsem byl jmenován administrátorem Velké Albrechtice Bílovec. Uil jsem náboženství na školách v Albrechticích, Bílov, Staré Vsi, Požahu, Bílovci. Zde jsem psobil do roku srpna 1972 jsem pišel do Lipníka. Dál o mn víte vše. Mezi dtmi ve škole jsem býval nejšastnjší. Mluvily pravdu. Ptáte se, co bych vzkázal svým bývalým žákm a farníkm pro povzbuzení v dnešním svt. Jen jedno. Bez Boha se lehko žije, ale velmi tžko umírá. Vím, o em mluvím. Dstojný pane, dkujeme Vám, že jsme mohli aspo ve strunosti poznat Vaši cestu od narození pes válená léta, zápasy o místo v život, o splnní snu ptiletého chlapce. V píštích íslech FL si pipomeneme život farnosti v letech Vašeho zdejšího psobení. Narodil jste se v krásném msíci ervnu ped svátkem sv. Jana Ktitele, stal se i Vaším kestním patronem. Dožíváte se významného jubilea. Dkujeme s Vámi Pánu Bohu za dar Vašeho života a vyprošujeme Boží požehnání, Panna Maria, maminka nás všech a zvlášt knží, kéž Vás neustále chrání. MOZAIKA 2008 aneb mladí kesané a dary Ducha Svatého Ve vtšin farností eské a moravské církevní provincie byla zahájena veejná sbírka Mozaika KATOLICKÝ SPOLKOVÝ DM pipravuje v roce 2008 tyto poutní zájezdy: 1. V sobotu 17. kvtna pou hranického dkanátu do olomoucké katedrály sv. Václava. 2. V sobotu 7. ervna, v rámci 50. výroí zjevení P. Marie, na Turzovku, cena 230, K. Odjezd autobusu v 6 hodin od zvonice v Lipníku n. B. Program pouti: v 10 hodin mše svatá, pobožnost kížové cesty, svátostné požehnání. Pihlášky v Lipníku v kostele na stolku do 31. kvtna vetn zaplacení p. F. Dohnalovi. 3. V sobotu 5. ervence na národní pou na Velehrad. Cena 70, K. Sponzoruje Katolický spolkový dm, pro leny KSD zdarma. Odjezd autobusu z Lipníka n. B. od zvonice v 6 hodin, podle pihlášek je možno pes Louku, Bohuslávky, Dolní Újezd, Tupec, Osek n. B. Pihlášky v Lipníku v kostele na stolku do 28. ervna vetn zaplacení. 4. V sobotu 26. ervence ke sv. Ann na Starou Vodu u Libavé, cena 110, K. Podrobnjší informace o tomto zájezdu a dalších v píštích íslech FL. 5. V nedli 7. záí k Pann Marii ve Skále u Spálova, cena 120,K. 6. V sobotu 11. íjna na Dušikovou pou na Sv. Hostýn. Cena 100, K pi výjezdu až na Sv. Hostýn. 7. V sobotu 8. listopadu do Salesiánského stediska sv. Jana Boska do Havíova. Cena 150, K. Poutní zájezdy se uskutení za pedpokladu, že bude pihlášeno minimáln 40 úastník Cílem sbírky není jen finann podpoit setkání ActIv8 na Velehrad ve spojení s oslavou Svtových dn mládeže (WYD) v Sydney, ale i vybídnout k modlitb a zapojit vící do spoleného díla. Pispt lze zakoupením dílk mozaiky, které jsou k dostání ve farnostech. Letos jsou na kartikách mozaiky znázornny dary Ducha Svatého, doplnné tematickými fotografiemi. Inspirací bylo motto, které pro letošní rok vybral mladým papež Benedikt XVI.: "Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svdky." (Sk 1,8 = Act I, v8) Setkání ActIv8 na Velehrad, které poádá Sekce pro mládež BK a Sekcia pre mládež Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pímo navazuje na oslavu WYD v Sydney. Organizátoi tak chtjí umožnit dstojnou oslavu všem, kteí se do Austrálie nebudou moci vypravit. PÁTELÉ Z HOLANDSKA Od do pobývala v naší farnosti skupina mladých kesan z holandského Voorburgu. Naposledy mladí Holanané navštívili naši farnost na jae roku Zajímaly je nejen krásy našeho msta a Pobeví, ale zapojili se i do života farnosti a odvedli zde i kus užitené práce. Msto Voorburg leží v tsné blízkosti msta Haagu. Je to velice krásné msto, ve kterém žije 40 tisíc obyvatel. Historické centrum zdobí velké množství udržovaných památek a je nazýván mstem soch. Je obklopeno všudypítomnou zelení, a to nejen na veejných prostranstvích, ale i peliv udržovaných pozemcích a zahradách rodinných dom, které vytváí základ bydlení ve Voorburgu. Voorburg je partnerským mstem nedalekých Hranic od bezna Pi niivých povodních v Hranicích v roce 1997 byla díky finanní pomoci z Voorburgu postavená nová lávka pes eku Bevu v osad Rybáe. 4 FARNÍ LISTY 3/2008

5 Oblastní charita Oblastní Lipník charita nad Bevou Lipník nad Bevou 28. íjna.p íjna Lipník.p. 36 n/b. Lipník n/b. Vážení pátelé, Vážení pátelé, zveme Vás na Cimbálové hraní v zámeckém parku dne 24. kvtna od 10 hodin. Tato akce je podpoena grantem msta Lipník n. B. Základní umlecká škola Antonína Dvoáka Lipník nad Bevou má 60. výroí založení a získala nový cimbál. Pod vedením paní uitelky Vry Nosálové dti zahrají a zazpívají známé i mén známé písn. Diváci dostanou texty písní a mohou si zazpívat s dtmi. Souásti Souástí programu bude i ukázka nové kompenzaní pomcky MOTOmed (85.000, K), kterou si zájemci budou moci vyzkoušet. Na nákup MOTOmedu je uren:. výtžek z prodeje lipenských kolák, prodávaných na Cimbálovém hraní (zhotovení pln sponzoruje MUDr. Jií Nmec). výtžek z benefiního koncertu v sobotu 12. ervence 2008 v kostele sv. Jakuba. finanní dary sponzor. sbírkové konto.ú /0100 Zapeetné sbírkové pokladniky na zakoupení MOTOmedu budou: v Mstské Mstské knihovn knihovn v Lipníku nad Bevou Bevou v Turistickém informaním informaním centru S pokladnikami Mstský navštívíme: úad námstí TGM na podateln stední a základní Bratrská školy ulice, sociální odbor pí. Pírková stední obecní úady a základní v našem školy spádovém sekretariáty regionu na všech obecních úadech v našem spádovém regionu Tšíme se na setkání a víme, že nám pomžete zakoupit tuto kompenzaní pomcku. Tšíme se na setkání a víme, že nám pomžete zakoupit tuto kompenzaní pomcku. Opt nabízíme he pohyblivým spoluobanm možnost navštívit baziliku na Svatém Hostýn v sobotu 31. kvtna. Opt Vyjíždíme nabízíme osobními he auty pohyblivým v 9.00 hodin spoluobanm a dojedeme možnost až k bazilice. navštívit Žádáme baziliku zájemce, na Svatém aby se Hostýn co nejdíve v sobotu nahlásili 31. kvtna. níže Vyjíždíme uvedená telefonní osobními ísla. auty v 9.00 hodin a dojedeme až k bazilice. Žádáme zájemce, aby se co nejdíve nahlásili na níže uvedená telefonní ísla. Z provozních dvod probhne velká sbírka ošacení až v ervnu, a to v pátek 13. ervna od do hodin a Z v sobotu provozních 14. ervna dvod od probhne 9.00 do velká sbírka hodin. ošacení Ošacení až (dtské, v ervnu, dámské, a to pánské, v pátek runíky, 13. ervna povleení, od deky) do se bude hodin opt a v vybírat sobotu na 14. fae. ervna Pijímáme od 9.00 vci do isté a hodin.. funkní, které budou odváženy potebným do zahranií. Prosíme o drobný píspvek Ošacení na dopravu. (dtské, dámské, pánské, runíky, povleení, deky) se bude opt vybírat na fae. Pijímáme vci isté a funkní, které budou odváženy potebným do zahranií. Prosíme Vrbíková o drobný Naa 581 píspvek , na dopravu Co je MOTOmed? Vrbíková Naa , Motorem pohánný a softwarem ízený léebný pohybový pístroj pro tlesn oslabené osoby trpící ochrnutím a Motorem keemi. pohánné a softwarem ízené léebné pohybové pístroje pro tlesn oslabené osoby trpící ochrnutím a keemi. Indikace: Indikace: roztroušená skleróza roztroušená mozková mrtvice skleróza píné mozková ochrnutí mrtvice (paraplegie, teraplegie) píné spastická ochrnutí ochrnutí (paraplegie, teraplegie) Parkinsonova spastická ochrnutí choroba jiná Parkinsonova neurologická choroba onemocnní všechny jiná neurologická druhy onemocnní onemocnní pohybu všechny druhy onemocnní pohybu Cíl léby: Cíl snížení léby: výskytu keí, zvýšení pohyblivosti snížení odhalování výskytu zbytkové keí, síly zvýšení sval pohyblivosti odhalování zmírování zbytkové následku síly nedostatku sval pohybu podporování zmírování následku schopnosti nedostatku chze pohybu podporování posilování psychického schopnosti stavu chze a dobrého pocitu posilování psychického stavu dobrého pocitu Možnosti léby: Možnosti pasivní trénink léby: pasivní aktivní trénink trénink podporovaný motorem, šlapání servo aktivní aktivní trénink trénink podporovaný motorem, šlapání servo aktivní trénink FARNÍ LISTY 3/2008 5

6 Z KALENDÁE FARNOSTÍ nedle 7. nedle velikononí, Den modliteb za sdlovací prostedky. Zaíná píprava na svatodušní svátky, od 2. do 10. kvtna novéna k Duchu Svatému úterý Sv. Jan Sarkander, sv. Dominik Savio 8.5. tvrtek Panna Maria, Prostednice všech milostí Den osvobození, státní svátek sobota Vigilie k Duchu Svatému hod nedle Slavnost Seslání Ducha Svatého Boží Hod svatodušní LETNICE Den matek pondlí Mezinárodní den ošetovatelek úterý Panna Maria Fatimská steda Svátek sv. Matje, apoštola tvrtek Sv. Žofie, zaátek novény k Pann Marii Pomocnici pátek Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona ech sobota Dkanátní pou do Olomouce nedle Slavnost Nejsvtjší Trojice pondlí 7. týden v mezidobí úterý Sv. Klement Maria Hofbauer tvrtek Slavnost Tla a Krve Pán sobota Panna Maria, Pomocnice kesan nedle 8. nedle v mezidobí pondlí Sv. Filip Neri pátek Slavnost Nejsvtjšího Srdce Ježíšova Sv. Zdislava sobota Neposkvrnného srdce Panny Marie Svátek Navštívení Panny Marie; setkání senior v 15 hodin na fae v Lipníku n.b nedle 9. nedle v mezidobí 5.6. tvrtek Svtový den životního prostedí 6.6. pátek 1. pátek v msíci 8.6. nedle 10. nedle v mezidobí steda Sv. Barnabáš, apoštol pátek Sv. Antonín z Padovy nedle 11. nedle v mezidobí Sv. Vít sobota Sv. Alois Gonzaga nedle 12. nedle v mezidobí pondlí 80. narozeniny slaví P. Jan Szczurko úterý Slavnost Narození sv. Jana Ktitele sobota Setkání senior v 15 hodin na fae v Lipníku n. B nedle 13. nedle v mezidobí Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštol pondlí Výroí posvcení katedrály sv. Václava v Olomouci Maria je naše matka. Dlejte všechno skrze její milost, v její milé spolenosti a pod jejím nžným vlivem. BLAHOPEJEME Katolický spolkový dm v Lipníku nad Bevou dkuje paní KVT TERRICHOVÉ u píležitosti životního jubilea, osmdesátých narozenin, které oslavila 5. bezna, za všechno, co koná pro Katolický spolkový dm, peje zdraví a vyprošuje spolu s farním spoleenstvím hojnost Božího požehnání. FARNÍ LISTY vydala ímskokatolická farnost Lipník nad Bevou. Vychází pro vnitní potebu farností Lipník nad Bevou, Týn nad Bevou, Hlinsko za pispní firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší ísla Farních list a aktuální informace o život farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Píspvky do Farních list mžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na 6 FARNÍ LISTY 3/2008

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna Vážení rodie. I v letošním roce se naše škola snaží o soustavnou modernizaci výukových prostor. Pokraujeme v této innosti zejména díky pochopení a pomoci zizovatele. Uritou ást finanních prostedk pak erpáme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz -1- REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz Dobrý den, teší nás Váš zájem o umístní reklamy na našem serveru nebo využití pímého sponzoringu Sportovního Aerobiku. Víme, že si z naší rozsáhlé

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali:

OB ASNÍK. íslo 1/2014 m síc vydání: b ezen. Na tomto ísle spolupracovali: Píspvky do dalšíhoísla Obasníku se pijímají do 12. ervna 2014 na elektronické adrese furisova@zsluby.cz, popípad mžete své píspvky vložit anonymndoschránkynaprotiediteln. Na tomto ísle spolupracovali:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Blíží se konec školního roku Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 35 let naší školy SPRING JUNIOR CUP 2009 Letní slavnosti Závod v cyklistice Texty anglických písní Názory chlapc a dvat naší školy

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více