Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/ Praha 1-Nové Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město"

Transkript

1 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Roháčova 1148/63, Praha 3-Žižkov Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/ Praha 1-Nové Město Předsedkyně Akreditační komise prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková CSc. prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 Elektronicky do elektronické podatelny 12. května 2015 Upozornění na chyby v činnosti Akreditační komise a způsobené i hrozící škody Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do pověsti právnické osoby Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážená paní předsedkyně, dovolte nám tímto reagovat na některé z Vašich nedávných veřejně pronesených výroků ohledně činnosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (dále též UJAK ), uvést naše vidění a právní hodnocení celé situace a upozornit na některé nedostatky postupu Akreditační komise v této věci a škodná rizika, která v důsledku toho vznikají studentům UJAK i škole jako právnické osobě. Zároveň si dovolujeme požádat Akreditační komisi o některé informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2 Akreditační komise a její představitelé v minulých dnech čile komunikovali s UJAK i s hromadnými sdělovacími prostředky. Bohužel, podle našeho názoru se při tom nevyvarovali omylů a chyb, na které dále poukážeme a které mohou mít fatální následky. I. Popis základních právních postulátů Právní postavení Akreditační komise není v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ani jinde v právním řádu ČR zcela přesně definováno. Jedná se o kombinaci nezávislého poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 (dále též ministerstvo ) a orgánu veřejné moci, který působí v rámci ministerstva a který je oprávněn vydávat podmiňující stanoviska k některým záměrům 2, stanoviska ve správním řízení 3, doporučení 4 a návrhy 5. Činnost Akreditační komise materiálně a finančně zabezpečuje ministerstvo, podání k ní se činí prostřednictvím ministerstva. Činnost členů Akreditační komise je výkonem veřejné funkce v obecném zájmu. 6 Z popsaných funkcí Akreditační komise nemůže být pochyb o tom, že Akreditační komise je orgánem, který vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále též SŘ ), a proto je nutno ji považovat za správní orgán ve smyslu definice tam uvedené. Je-li Akreditační komise správním orgánem, pak má také právní povinnost dodržovat při své činnosti základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v 2 8 správního řádu. 7 V této souvislosti je přitom vhodné zmínit zejména: - zásadu legality ( 2 odst. 1, 2 SŘ): Správní orgán postupuje v souladu se zákony Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. ; - povinnost ochrany práv a oprávněných zájmů soukromých osob a povinnost minimalizace zásahů do nich ( 2 odst. 3 SŘ): Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. ; - zásadu procesní rovnosti ( 2 odst. 4 SŘ): Správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. ; 1 Srov. 83 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 2 Srov. 24 odst. 3 věta 2, 39 odst. 7, 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 3 Srov. 79 odst. 3, 4, 84 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 4 Srov. 85 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 5 Srov. 85 odst. 2 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 6 Srov. 83 odst. 9, 10, 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 7 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 5 As 22/2014; ŠIMKA, K. Akreditační řízení, In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, / 10

3 - zásadu materiální pravdy ( 3 SŘ): Správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. ; - zásadu veřejné správy jako služby ( 4 SŘ): Veřejná správa je službou veřejnosti Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 8 Dále je vhodné připomenout, že správní řízení je zásadně neveřejné ( 49 odst. 2 SŘ). 9 Poskytování informací správním orgánem o správním řízení sice není vyloučeno a lze jej realizovat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nicméně i to pouze při respektování základních zásad činnosti správních orgánů a dalších požadavků správního řádu, zejména pravdivosti, objektivity a zdrženlivosti vyplývajících ze zásady materiální pravdy ( 3 SŘ) a ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob ( 2 odst. 3 a 49 odst. 2 SŘ). Krom toho je však též nutno připomenout, že poskytování informací postupem podle zákona č. 106/1999 Sb. může vykonávat pouze taková úřední osoba, která je k tomu řádně pověřena v rámci výkonu práce. Předpokládáme, že členové akreditační komise, včetně Vás, vykonávají svou funkci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Podle 77 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přitom platí, že Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Podle 303 odst. 2 písm. a) zákoníku práce mají zaměstnanci ve správních úřadech (orgánech) povinnost jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Podle 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce mají zaměstnanci ve správních úřadech (orgánech) povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání. Důvěru v nestrannost zaměstnance ve správních orgánech snižuje především to, pokud zaměstnanec: - porušuje povinnost mlčenlivosti, aniž by byl oprávněn poskytovat informace o správním řízení, nebo - je sice oprávněn poskytovat informace o správním řízení, ale nedbá při tom ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob a dalších základních zásad správního řízení nebo poskytuje informace přehnaně, sebestředně či dokonce nepravdivě. S otázkou důvěry v nestrannost zaměstnance ve správních orgánech úzce souvisí otázka podjatosti úřední osoby ( 14 SŘ). Za podjatou je třeba považovat každou osobu, u níž 8 Blíže k vysvětlení základních zásad činnosti správních orgánů srov. učebnice a komentářovou literaturu, např. VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. Bova Polygon. Praha. 2006; JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. C. H. Beck. Praha. 2009; HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. C. H. Beck. Praha, 2009; ČERNÝ, P., DOHNAL, V., KORBEL, F., PROKOP, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha. Linde Praha, a. s ad. 9 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 192/05: Zatímco soudní řízení ovládá zásada bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti, správní řízení je ovládáno zásadou neveřejnosti a písemnosti.. 3 / 10

4 existuje důvodná pochybnost, že může mít s ohledem na svůj poměr k věci nebo účastníkům řízení určitý zájem na výsledku řízení; není přitom rozhodný pouze skutečný subjektivní vztah úřední osoby k dané věci, ale i to, jak se tento vztah jeví objektivně navenek. 10 Tedy například, podle judikatury Ústavního soudu, jak svůj vztah k dané problematice tato osoba prezentuje ve veřejných sdělovacích prostředcích. 11 II. Žádost o informace Pro vyloučení, nebo potvrzení našich obav z porušení povinnosti mlčenlivosti a neoprávněného poskytování informací členy Akreditační komise, pro posouzení jejich možné podjatosti a pro správné uplatňování nároku na náhradu majetkové a nemajetkové újmy si dovolujeme požádat Akreditační komisi podle 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací: 1. Kdo z členů Akreditační komise a jejího sekretariátu a na základě čeho je pověřen poskytovat informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 2. Kdo odpovídá za výroky popsané v bodu III.3. tohoto podání (Problematika neoprávněných zásahů do dobrého jména školy)? Byly tyto výroky činěny předsedkyní Akreditační komise v rámci výkonu její funkce předsedkyně Akreditační komise, nebo byly učiněny jí jako soukromou osobou? 3. Doložte prosím kopie příslušných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně jejich náplní práce či pracovněprávních pověření těch členů Akreditační komise a zaměstnanců jejího sekretariátu, kteří jsou pověřeni poskytovat informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. Doložte prosím kopiemi příslušných dokumentů, jak jsou kritéria a metody vyžadované Akreditační komisí pro hodnocení studentů studijního programu Speciální pedagogika na UJAK uplatňovány na ostatních vysokých školách v ČR. 5. Doložte prosím kopiemi příslušných dokumentů, jak byla kritéria vyžadovaná Akreditační komisí pro hodnocení studentů UJAK studijního programu Speciální pedagogika uplatňována při posuzování žádostí o akreditace nebo prodloužení platnosti akreditací jiných vysokých škol v ČR (ve smyslu přípisu tajemníka Akreditační komise ze dne 21. dubna 2015, kde se uvádí, že Akreditační komise k nim přihlédne při případném posouzení žádosti o prodloužení akreditace ). 10 Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 371/ Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 722/05. 4 / 10

5 III. Aplikace práva na konkrétní případ UJAK popis některých výhrad vůči činnosti Akreditační komise a jejích členů III.1. Problematika protiprávního znemožnění výkonu státních závěrečných zkoušek Dne byly UJAK ze strany Akreditační komise doručeny Závěry z hodnocení expertní účelové pracovní skupiny ze dne , v nichž byl konstatován závěr, že: Splněné podmínky vykonaných praxí a požadavků na kvalifikační práci z cca 400 studentů vykazuje jen 52 studentů studijního oboru Speciální pedagogika a 7 studentů studijního oboru Speciální pedagogika učitelství. Ostatní studenti v tuto chvíli nesplňují podmínky, které by umožnily skládat státní závěrečné zkoušky. V přípise tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/ nám byly poskytnuty seznamy studentů, kteří splnili a kteří nesplnili podmínky pro absolvování praxe a kritéria na diplomové práce ve studijních oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika učitelství (seznamy 5 a 6 se následně ukázaly jako vadné). V přípise bylo uvedeno, že pouze těm studentům, kteří splnili podmínky v obou hodnocených kritériích, lze umožnit vykonání celé státní závěrečné zkoušky. Akreditační komise v přípise výslovně uvedla, že závěry účelové pracovní skupiny přijala a je nutno je vnímat jako závazné pro účely připuštění jednotlivých studentů k účasti na státních závěrečných zkouškách. Totéž bylo potvrzeno i v dalším přípise tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/2015-3, v němž Akreditační komise zároveň přiznala chyby v poskytnutých seznamech a omluvila se za ně. Na základě popsaných stanovisek Akreditační komise UJAK znemožnila vykonání státních závěrečných zkoušek v již naplánovaném termínu v následujícím týdnu všem studentům, kteří podle seznamů poskytnutých Akreditační komisí nesplňovali podmínky pro její konání, a to přesto, že se studenti na konání zkoušky již připravovali. Následně, přípisem tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/ však Akreditační komise z ničeho nic svůj názor zcela změnila, když uvedla, že posouzení předpokladů, zda student splnil všechny předepsané povinnosti pro to, aby mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku nebo její část, je plně v kompetenci vysoké školy a je také na její odpovědnosti. Rozhodnutí o připuštění studenta ke státní závěrečné zkoušce nemůže být suplováno žádným jiným orgánem. Ve vztahu k závěrům účelové pracovní skupiny Akreditační komise uvedla, že ze své povahy však tyto výsledky nemohou být právně závazné a vymahatelné. Bohužel, v dané situaci již nebylo možné státní zkoušky vykonat. Akreditační komise tak svým zmatečným a dezorientovaným informováním poškodila v dané chvíli sto studentů studijního oboru Speciální pedagogika připravujících se na státní zkoušky, jejichž konání jim bylo bez jakékoli právní opory znemožněno na základě nátlaku Akreditační komise na UJAK (UJAK, která respektuje stanoviska Akreditační komise, si přirozeně nedovolila připustit ke zkoušce studenty, o nichž Akreditační komise závazně prohlašovala, že k tomu nesplňují podmínky). Tímto jednáním poškodila i dobré jméno školy. Je nepochybné, že jak studentům, 5 / 10

6 tak i škole tím vznikla značná, zejména nemajetková újma, jejíž uplatňování po Akreditační komisi bude předmětem samostatného řízení. III.2. Problematika státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola Akreditační komise zveřejnila dne na svých internetových stránkách dokument označený jako Zápis č ze zasedání Akreditační komise, dubna 2015, Skalský Dvůr. V tomto dokumentu se pod bodem 7 na str. 68 uvádí, že AK projednala podnět k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola. Závěry: AK schválila a předala MŠMT podnět v tomto znění: Následuje popis (v mnoha ohledech nepravdivých či mylných) údajných nedostatků v činnosti UJAK, které jí podle názoru Akreditační komise znemožňují plnění úkolů dle zákona o vysokých školách, založených na údajném porušování 1 zákona o vysokých školách, podle něhož jsou vysoké školy vrcholnými centry vzdělanosti mající klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Předáním podnětu ministerstvu, aniž by o tom byla UJAK jakkoli oficiálně vyrozuměna a požádána alespoň o stanovisko, porušila Akreditační komise zcela zjevně jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to povinnost s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, a umožnit jim uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Věcný obsah podnětu UJAK vyvrátí přesvědčivými důkazy a prokáže jeho amatérskou úroveň, faktickou i právní bezdůvodnost a šikanózní charakter, pokud bude na jeho základě zahájeno příslušné správní řízení. I pokud však žádné takové řízení zahájeno nebude, došlo již samotným podáním podnětu obsahujícího řadu nepravdivých informací a jeho medializací, k neoprávněnému zásahu do dobrého jména školy a ke vzniku škod, které budou rovněž vymáhány v samostatných řízeních. III.3. Problematika neoprávněných zásahů do dobrého jména školy Je třeba si uvědomit, že celá situace má vedle veřejnoprávní roviny i rovinu soukromoprávní. Postupem Akreditační komise v rozporu s výše uvedenými zásadami činnosti správních orgánů totiž UJAK vzniká rozsáhlá újma, a to zejména na její pověsti ve smyslu 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ). Obdobně vzniká újma i konkrétním jednotlivým studentům. Tato újma je přitom způsobována především rozsáhlým zveřejňováním nepravdivých a zavádějících informací, a to, bohužel, zejména z Vaší strany. Z mnoha případů vybíráme např.: V Mladé frontě DNES jste pro článek Dali za studium 150 tisíc, stejně jim hrozí odchod ze dne (str. 7, rubrika Z domova) uvedla, že na jednoho vedoucího diplomových prací připadalo v průměru 56 diplomantů, ačkoliv reálně 6 / 10

7 byl nastaven systém tak, že v průměru šlo pouze o 7 diplomantů na jednoho vedoucího. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V FTV Prima jste dne (Zprávy v 18:55) uvedla, že seminární skupiny UJAK mají často více než 100 studentů. Seminární skupiny však mají pouze obory prezenčního studia, přičemž v nich je vždy maximálně 24 studentů v případě speciální pedagogiky a maximálně 30 studentů v případě ostatních oborů (pouze zcela výjimečně, při počtu studentů v jedné seminární skupině do 36 studentů se taková skupina z pragmatických důvodů nedělí). V průměru jde o méně než 21,5 studenta na seminář při celkovém počtu 67 seminárních skupin v akademickém roce 2014/2015. V kombinované formě studia seminární skupiny nejsou; zde jsou organizovány pouze přednášky s kapacitou posluchačů, což je výrazně nižší počet, než na jiných vysokých školách. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČRo Radiožurnál jste dne (Ranní interview v 8:50) uvedla, že UJAK nereagovala na výtky akreditační komise ohledně nedostatečného počtu pracovníků na počet studentů. UJAK však od roku 2010 snížila počet studentů z na 5.829, tedy na polovinu, přičemž počet akademických pracovníků ve sledovaném období klesl pouze o 11 %. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČT 24 jste dne (Zprávy v 7:30) uvedla, že diplomové práce (v oboru speciální pedagogika - učitelství) vedou především externisté a nedostatečně vzdělaní lidé. Tyto práce však vede 7 profesorů, 15 docentů, 24 odborných asistentů s vědeckými hodnostmi, 27 osob s titulem PhDr. nebo PaedDr., 19 osob s titulem Mgr. nebo Ing. Přitom akademičtí pracovníci bez vědecké hodnosti prokazatelně vedou diplomové práce na jiných vysokých školách v ČR. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V Echo24.cz jste pro článek: Stroj na stamiliony se možná zasekne. UJAK může skončit za pár měsíců ze dne bez jakéhokoliv odkazu na relevantní fakta uvedla, že UJAK neplní zákonné povinnosti a žene se jen za bezprostředním ziskem na úkor vzdělání. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČRo Radiožurnál jste dne (Dvacítka Radiožurnálu v 17:05) uvedla, že UJAK nesplňuje požadavky na zveřejňování diplomových prací, ačkoliv 7 / 10

8 diplomové práce zveřejňuje zcela v souladu se zákonem. Všechny diplomové práce jsou veřejně k dispozici v knihovně školy zcela v souladu se zněním Studijního a zkušebního řádu UJAK registrovaného MŠMT. Počínaje rokem 2012 zveřejňuje UJAK celé znění diplomových prací i elektronicky s přístupem z knihovny vysoké školy, přičemž řada jiných vysokých škol diplomové práce nezveřejňuje elektronicky vůbec. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V IDNES.cz jste pro článek: Komise nesouhlasí s dalším působením UJAK. Škola by mohla skončit ze dne uvedla, že UJAK nemá nastavený systém pro kontrolu kvality, ačkoliv UJAK takový systém již dlouhodobě aplikuje a jeho výstupy pravidelně prezentuje ve svých výročních zprávách. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. Újma však není způsobována pouze Vašimi mediálními výstupy. Výrazně poškozující efekt mají pochopitelně i nepravdivé informace uvedené přímo v podnětu Akreditační komise, který je veřejně přístupný a jehož úryvky jsou médii často citovány např.: Vysoký počet absolventů končí za dobu výrazně kratší, než je standardní doba studia ve studijním programu. Z uvedených zjištění vyplývá, že každý čtvrtý absolvent bakalářského programu na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. získal vysokoškolské vzdělání za nestandardně krátkou dobu, což je vysoce neobvyklé a může to svědčit o existenci dalších závažných systémových pochybení v činnosti vysoké školy. Tato informace je zcela zavádějící, neboť pomíjí skutečnost, že kratší dobou studia přirozeně prochází absolventi vyšších odborných škol a studenti přestupující z jiných vysokých škol, kterým je v souladu s pravidly ministerstva a studijním a zkušebním řádem část studia uznána. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ve svých propagačních dokumentech vytváří zdání, že může přijímat uchazeče ke studiu více studijních programů, než k jakým má oprávnění. Jde například o studijní obor Pojišťovnictví, jemuž akreditace nebyla nikdy udělena. Jedná se o nepravdivou informaci, neboť obor pojišťovnictví byl řádně akreditován na základě rozhodnutí ministerstva ze dne , č. j / /1, a to v souladu se stanoviskem, které poskytla sama Akreditační komise. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nezveřejňuje dostatečně transparentně informace o svém fungování. Na internetových stránkách chybí veřejně dostupné informace o celkovém personálním obsazení jednotlivých pracovišť (kateder), o kontaktech na vyučující, údaje o jejich konzultačních hodinách atd. UJAK zveřejňuje nejenom všechny předepsané informace např. výroční zprávy, ale i výsledky auditů a účetních závěrek, své dlouhodobé záměry, výsledky studentského hodnocení apod. Údaje týkající se vnitřního chodu školy (konzultační, 8 / 10

9 hodiny, rozvrhy, kontakty na vyučující) jsou dostupné studentům a pracovníkům školy v interním informačním systému. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. jako vrcholné centrum vzdělanosti působí v prostorách hangárového typu v obci Starý Hrozenkov, kde výuku zabezpečují vyučující převážně mimo zaměstnance uvedené v akreditačním spise s minimální kvalifikací, bez zázemí adekvátní knihovny. Uvedené informace jsou pro současnost zcela irelevantní, neboť se vztahují k roku Ačkoliv UJAK v hangárech nikdy nevyučovala jednalo se o plně vybavené nové učebny s dataprojektorem i PC, výuku vedli mimo jiné i docenti a profesoři, kteří poskytovali osobní konzultace i tutoriály, vyšla tehdy UJAK vstříc připomínkám Akreditační komise a zrušila všechny své pobočky. Studium je v současné době poskytováno pouze v Praze. IV. Obrana proti zásahům do pověsti UJAK UJAK je první soukromou univerzitou v České republice a podle počtu studentů je největší ze všech českých soukromých vysokých škol. Jako jediná soukromá vysoká škola nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Za 14 let své existence poskytla vzdělání téměř 30 tisícům studentů a výraznou měrou tak přispěla k rozvoji vzdělanosti a zaměstnanosti v České republice, stejně jako k plnění strategických cílů České republiky v rámci Evropské unie, 12 a to bez nutnosti vynakládání veřejných finančních prostředků. UJAK je členkou vrcholných národních i mezinárodních vysokoškolských institucí a orgánů, je držitelkou evropské vysokoškolské Erasmus Charter, výzkumnou organizací podle evropské legislativy, podílí se na významných mezinárodních projektech a má mezinárodní akreditaci FIBAA do roku Zásahům do své dlouhodobě budované pověsti je UJAK připravena se bránit i soudní cestou. V tomto případě je přitom oprávněna vymáhat náhradu vzniklé újmy (tzv. zadostiučinění) jak prostřednictvím zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tak i běžnou (civilněprávní) žalobou na ochranu pověsti právnické osoby. Pokud by taková žaloba byla úspěšná, mohl by následně stát vzniklou škodu vymáhat na základě regresního práva proti těm členům Akreditační komise, kteří vznik škody zavinili. V úvahu přichází též žaloba na ochranu pověsti přímo proti členům Akreditační komise, a to pokud by se ukázalo, že škodu způsobili mimo oprávněný výkon funkce v Akreditační komisi. 13 Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR: Neoprávněným zásahem do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby je zásadně každé nepravdivé tvrzení nebo obvinění, 12 Srov. sdělení Komise ze dne : Podpora růstu a zaměstnanosti plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. 13 Tj. pokud by se ukázalo, že se z Vaší strany jedná o exces mimo rámec plnění úkolů Akreditační komise; viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1526/ / 10

10 které zasahuje její dobrou pověst.. 14 Je přitom třeba rozlišovat mezi hodnotovým soudem a tvrzenými skutečnosti. 15 Zatímco skutková tvrzení je třeba podrobit testu pravdivosti, hodnotové soudy nikoliv. I u nich je však třeba prokázat dostatečný skutkový základ, pokud se o něj opírají; tvrzení faktů v míře, v níž slouží jako základ hodnotového soudu (kritiky), přitom musí prokázat sám kritik. 16 Domníváme se, že Vaše výše uvedené výroky neobstojí jak z hlediska pravdivosti skutkových tvrzení, tak ani z hlediska podloženosti Vašich hodnotících úsudků. Stejně tak jsou podle našeho názoru splněny i další předpoklady pro vznik odpovědnosti za vzniklou nemajetkovou újmu mezi nepravdivými tvrzeními a zásahem do pověsti právnické osoby existuje příčinná souvislost a míra tohoto zásahu zcela určitě překračuje přípustnou intenzitu, zvlášť u osoby vázané povinností mlčenlivosti a respektování základních zásad činnosti správních orgánů. 17 V. Výzva k upuštění od neoprávněných zásahů do pověsti právnické osoby Vzhledem k rozsahu a intenzitě výše uvedených zásahů do pověsti UJAK Vás tímto žádáme, abyste spolu s členy Vaší komise a jejího administrativního sekretariátu upustili od dalších neoprávněných zásahů a nenavyšovali tak zbytečně újmu na pověsti UJAK, která je pro ni stejně jako každou jinou vysokou školu jedním z jejích nejdůležitějších statků. Zejména Vás žádáme o zdržení se zveřejňování nepodložených a nepravdivých informací a zneužívání celé kauzy k sebeprezentaci činnosti Akreditační komise v době, kdy návrh novely zákona o vysokých školách uvažuje o jejím zrušení. Děkuji Vám. S pozdravem, za Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Havel, Holásek & Partners s.r.o., zastoupena Mgr. František Korbel, Ph.D., partner, advokát Podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Na vědomí Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 14 Viz zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 28 Cdo 1375/ Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 1511/ Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 453/ Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 156/ / 10