Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/ Praha 1-Nové Město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město"

Transkript

1 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Roháčova 1148/63, Praha 3-Žižkov Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/ Praha 1-Nové Město Předsedkyně Akreditační komise prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková CSc. prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 Elektronicky do elektronické podatelny 12. května 2015 Upozornění na chyby v činnosti Akreditační komise a způsobené i hrozící škody Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do pověsti právnické osoby Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážená paní předsedkyně, dovolte nám tímto reagovat na některé z Vašich nedávných veřejně pronesených výroků ohledně činnosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (dále též UJAK ), uvést naše vidění a právní hodnocení celé situace a upozornit na některé nedostatky postupu Akreditační komise v této věci a škodná rizika, která v důsledku toho vznikají studentům UJAK i škole jako právnické osobě. Zároveň si dovolujeme požádat Akreditační komisi o některé informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2 Akreditační komise a její představitelé v minulých dnech čile komunikovali s UJAK i s hromadnými sdělovacími prostředky. Bohužel, podle našeho názoru se při tom nevyvarovali omylů a chyb, na které dále poukážeme a které mohou mít fatální následky. I. Popis základních právních postulátů Právní postavení Akreditační komise není v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ani jinde v právním řádu ČR zcela přesně definováno. Jedná se o kombinaci nezávislého poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 (dále též ministerstvo ) a orgánu veřejné moci, který působí v rámci ministerstva a který je oprávněn vydávat podmiňující stanoviska k některým záměrům 2, stanoviska ve správním řízení 3, doporučení 4 a návrhy 5. Činnost Akreditační komise materiálně a finančně zabezpečuje ministerstvo, podání k ní se činí prostřednictvím ministerstva. Činnost členů Akreditační komise je výkonem veřejné funkce v obecném zájmu. 6 Z popsaných funkcí Akreditační komise nemůže být pochyb o tom, že Akreditační komise je orgánem, který vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále též SŘ ), a proto je nutno ji považovat za správní orgán ve smyslu definice tam uvedené. Je-li Akreditační komise správním orgánem, pak má také právní povinnost dodržovat při své činnosti základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v 2 8 správního řádu. 7 V této souvislosti je přitom vhodné zmínit zejména: - zásadu legality ( 2 odst. 1, 2 SŘ): Správní orgán postupuje v souladu se zákony Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. ; - povinnost ochrany práv a oprávněných zájmů soukromých osob a povinnost minimalizace zásahů do nich ( 2 odst. 3 SŘ): Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. ; - zásadu procesní rovnosti ( 2 odst. 4 SŘ): Správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. ; 1 Srov. 83 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 2 Srov. 24 odst. 3 věta 2, 39 odst. 7, 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 3 Srov. 79 odst. 3, 4, 84 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 4 Srov. 85 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 5 Srov. 85 odst. 2 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 6 Srov. 83 odst. 9, 10, 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 7 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 5 As 22/2014; ŠIMKA, K. Akreditační řízení, In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, / 10

3 - zásadu materiální pravdy ( 3 SŘ): Správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. ; - zásadu veřejné správy jako služby ( 4 SŘ): Veřejná správa je službou veřejnosti Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 8 Dále je vhodné připomenout, že správní řízení je zásadně neveřejné ( 49 odst. 2 SŘ). 9 Poskytování informací správním orgánem o správním řízení sice není vyloučeno a lze jej realizovat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nicméně i to pouze při respektování základních zásad činnosti správních orgánů a dalších požadavků správního řádu, zejména pravdivosti, objektivity a zdrženlivosti vyplývajících ze zásady materiální pravdy ( 3 SŘ) a ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob ( 2 odst. 3 a 49 odst. 2 SŘ). Krom toho je však též nutno připomenout, že poskytování informací postupem podle zákona č. 106/1999 Sb. může vykonávat pouze taková úřední osoba, která je k tomu řádně pověřena v rámci výkonu práce. Předpokládáme, že členové akreditační komise, včetně Vás, vykonávají svou funkci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Podle 77 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přitom platí, že Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Podle 303 odst. 2 písm. a) zákoníku práce mají zaměstnanci ve správních úřadech (orgánech) povinnost jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Podle 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce mají zaměstnanci ve správních úřadech (orgánech) povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání. Důvěru v nestrannost zaměstnance ve správních orgánech snižuje především to, pokud zaměstnanec: - porušuje povinnost mlčenlivosti, aniž by byl oprávněn poskytovat informace o správním řízení, nebo - je sice oprávněn poskytovat informace o správním řízení, ale nedbá při tom ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob a dalších základních zásad správního řízení nebo poskytuje informace přehnaně, sebestředně či dokonce nepravdivě. S otázkou důvěry v nestrannost zaměstnance ve správních orgánech úzce souvisí otázka podjatosti úřední osoby ( 14 SŘ). Za podjatou je třeba považovat každou osobu, u níž 8 Blíže k vysvětlení základních zásad činnosti správních orgánů srov. učebnice a komentářovou literaturu, např. VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. Bova Polygon. Praha. 2006; JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. C. H. Beck. Praha. 2009; HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. C. H. Beck. Praha, 2009; ČERNÝ, P., DOHNAL, V., KORBEL, F., PROKOP, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha. Linde Praha, a. s ad. 9 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 192/05: Zatímco soudní řízení ovládá zásada bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti, správní řízení je ovládáno zásadou neveřejnosti a písemnosti.. 3 / 10

4 existuje důvodná pochybnost, že může mít s ohledem na svůj poměr k věci nebo účastníkům řízení určitý zájem na výsledku řízení; není přitom rozhodný pouze skutečný subjektivní vztah úřední osoby k dané věci, ale i to, jak se tento vztah jeví objektivně navenek. 10 Tedy například, podle judikatury Ústavního soudu, jak svůj vztah k dané problematice tato osoba prezentuje ve veřejných sdělovacích prostředcích. 11 II. Žádost o informace Pro vyloučení, nebo potvrzení našich obav z porušení povinnosti mlčenlivosti a neoprávněného poskytování informací členy Akreditační komise, pro posouzení jejich možné podjatosti a pro správné uplatňování nároku na náhradu majetkové a nemajetkové újmy si dovolujeme požádat Akreditační komisi podle 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací: 1. Kdo z členů Akreditační komise a jejího sekretariátu a na základě čeho je pověřen poskytovat informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 2. Kdo odpovídá za výroky popsané v bodu III.3. tohoto podání (Problematika neoprávněných zásahů do dobrého jména školy)? Byly tyto výroky činěny předsedkyní Akreditační komise v rámci výkonu její funkce předsedkyně Akreditační komise, nebo byly učiněny jí jako soukromou osobou? 3. Doložte prosím kopie příslušných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně jejich náplní práce či pracovněprávních pověření těch členů Akreditační komise a zaměstnanců jejího sekretariátu, kteří jsou pověřeni poskytovat informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. Doložte prosím kopiemi příslušných dokumentů, jak jsou kritéria a metody vyžadované Akreditační komisí pro hodnocení studentů studijního programu Speciální pedagogika na UJAK uplatňovány na ostatních vysokých školách v ČR. 5. Doložte prosím kopiemi příslušných dokumentů, jak byla kritéria vyžadovaná Akreditační komisí pro hodnocení studentů UJAK studijního programu Speciální pedagogika uplatňována při posuzování žádostí o akreditace nebo prodloužení platnosti akreditací jiných vysokých škol v ČR (ve smyslu přípisu tajemníka Akreditační komise ze dne 21. dubna 2015, kde se uvádí, že Akreditační komise k nim přihlédne při případném posouzení žádosti o prodloužení akreditace ). 10 Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 371/ Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 722/05. 4 / 10

5 III. Aplikace práva na konkrétní případ UJAK popis některých výhrad vůči činnosti Akreditační komise a jejích členů III.1. Problematika protiprávního znemožnění výkonu státních závěrečných zkoušek Dne byly UJAK ze strany Akreditační komise doručeny Závěry z hodnocení expertní účelové pracovní skupiny ze dne , v nichž byl konstatován závěr, že: Splněné podmínky vykonaných praxí a požadavků na kvalifikační práci z cca 400 studentů vykazuje jen 52 studentů studijního oboru Speciální pedagogika a 7 studentů studijního oboru Speciální pedagogika učitelství. Ostatní studenti v tuto chvíli nesplňují podmínky, které by umožnily skládat státní závěrečné zkoušky. V přípise tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/ nám byly poskytnuty seznamy studentů, kteří splnili a kteří nesplnili podmínky pro absolvování praxe a kritéria na diplomové práce ve studijních oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika učitelství (seznamy 5 a 6 se následně ukázaly jako vadné). V přípise bylo uvedeno, že pouze těm studentům, kteří splnili podmínky v obou hodnocených kritériích, lze umožnit vykonání celé státní závěrečné zkoušky. Akreditační komise v přípise výslovně uvedla, že závěry účelové pracovní skupiny přijala a je nutno je vnímat jako závazné pro účely připuštění jednotlivých studentů k účasti na státních závěrečných zkouškách. Totéž bylo potvrzeno i v dalším přípise tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/2015-3, v němž Akreditační komise zároveň přiznala chyby v poskytnutých seznamech a omluvila se za ně. Na základě popsaných stanovisek Akreditační komise UJAK znemožnila vykonání státních závěrečných zkoušek v již naplánovaném termínu v následujícím týdnu všem studentům, kteří podle seznamů poskytnutých Akreditační komisí nesplňovali podmínky pro její konání, a to přesto, že se studenti na konání zkoušky již připravovali. Následně, přípisem tajemníka Akreditační komise PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D. ze dne , č. j. MSMT-10826/ však Akreditační komise z ničeho nic svůj názor zcela změnila, když uvedla, že posouzení předpokladů, zda student splnil všechny předepsané povinnosti pro to, aby mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku nebo její část, je plně v kompetenci vysoké školy a je také na její odpovědnosti. Rozhodnutí o připuštění studenta ke státní závěrečné zkoušce nemůže být suplováno žádným jiným orgánem. Ve vztahu k závěrům účelové pracovní skupiny Akreditační komise uvedla, že ze své povahy však tyto výsledky nemohou být právně závazné a vymahatelné. Bohužel, v dané situaci již nebylo možné státní zkoušky vykonat. Akreditační komise tak svým zmatečným a dezorientovaným informováním poškodila v dané chvíli sto studentů studijního oboru Speciální pedagogika připravujících se na státní zkoušky, jejichž konání jim bylo bez jakékoli právní opory znemožněno na základě nátlaku Akreditační komise na UJAK (UJAK, která respektuje stanoviska Akreditační komise, si přirozeně nedovolila připustit ke zkoušce studenty, o nichž Akreditační komise závazně prohlašovala, že k tomu nesplňují podmínky). Tímto jednáním poškodila i dobré jméno školy. Je nepochybné, že jak studentům, 5 / 10

6 tak i škole tím vznikla značná, zejména nemajetková újma, jejíž uplatňování po Akreditační komisi bude předmětem samostatného řízení. III.2. Problematika státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola Akreditační komise zveřejnila dne na svých internetových stránkách dokument označený jako Zápis č ze zasedání Akreditační komise, dubna 2015, Skalský Dvůr. V tomto dokumentu se pod bodem 7 na str. 68 uvádí, že AK projednala podnět k odebrání státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola. Závěry: AK schválila a předala MŠMT podnět v tomto znění: Následuje popis (v mnoha ohledech nepravdivých či mylných) údajných nedostatků v činnosti UJAK, které jí podle názoru Akreditační komise znemožňují plnění úkolů dle zákona o vysokých školách, založených na údajném porušování 1 zákona o vysokých školách, podle něhož jsou vysoké školy vrcholnými centry vzdělanosti mající klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Předáním podnětu ministerstvu, aniž by o tom byla UJAK jakkoli oficiálně vyrozuměna a požádána alespoň o stanovisko, porušila Akreditační komise zcela zjevně jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to povinnost s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, a umožnit jim uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Věcný obsah podnětu UJAK vyvrátí přesvědčivými důkazy a prokáže jeho amatérskou úroveň, faktickou i právní bezdůvodnost a šikanózní charakter, pokud bude na jeho základě zahájeno příslušné správní řízení. I pokud však žádné takové řízení zahájeno nebude, došlo již samotným podáním podnětu obsahujícího řadu nepravdivých informací a jeho medializací, k neoprávněnému zásahu do dobrého jména školy a ke vzniku škod, které budou rovněž vymáhány v samostatných řízeních. III.3. Problematika neoprávněných zásahů do dobrého jména školy Je třeba si uvědomit, že celá situace má vedle veřejnoprávní roviny i rovinu soukromoprávní. Postupem Akreditační komise v rozporu s výše uvedenými zásadami činnosti správních orgánů totiž UJAK vzniká rozsáhlá újma, a to zejména na její pověsti ve smyslu 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ). Obdobně vzniká újma i konkrétním jednotlivým studentům. Tato újma je přitom způsobována především rozsáhlým zveřejňováním nepravdivých a zavádějících informací, a to, bohužel, zejména z Vaší strany. Z mnoha případů vybíráme např.: V Mladé frontě DNES jste pro článek Dali za studium 150 tisíc, stejně jim hrozí odchod ze dne (str. 7, rubrika Z domova) uvedla, že na jednoho vedoucího diplomových prací připadalo v průměru 56 diplomantů, ačkoliv reálně 6 / 10

7 byl nastaven systém tak, že v průměru šlo pouze o 7 diplomantů na jednoho vedoucího. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V FTV Prima jste dne (Zprávy v 18:55) uvedla, že seminární skupiny UJAK mají často více než 100 studentů. Seminární skupiny však mají pouze obory prezenčního studia, přičemž v nich je vždy maximálně 24 studentů v případě speciální pedagogiky a maximálně 30 studentů v případě ostatních oborů (pouze zcela výjimečně, při počtu studentů v jedné seminární skupině do 36 studentů se taková skupina z pragmatických důvodů nedělí). V průměru jde o méně než 21,5 studenta na seminář při celkovém počtu 67 seminárních skupin v akademickém roce 2014/2015. V kombinované formě studia seminární skupiny nejsou; zde jsou organizovány pouze přednášky s kapacitou posluchačů, což je výrazně nižší počet, než na jiných vysokých školách. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČRo Radiožurnál jste dne (Ranní interview v 8:50) uvedla, že UJAK nereagovala na výtky akreditační komise ohledně nedostatečného počtu pracovníků na počet studentů. UJAK však od roku 2010 snížila počet studentů z na 5.829, tedy na polovinu, přičemž počet akademických pracovníků ve sledovaném období klesl pouze o 11 %. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČT 24 jste dne (Zprávy v 7:30) uvedla, že diplomové práce (v oboru speciální pedagogika - učitelství) vedou především externisté a nedostatečně vzdělaní lidé. Tyto práce však vede 7 profesorů, 15 docentů, 24 odborných asistentů s vědeckými hodnostmi, 27 osob s titulem PhDr. nebo PaedDr., 19 osob s titulem Mgr. nebo Ing. Přitom akademičtí pracovníci bez vědecké hodnosti prokazatelně vedou diplomové práce na jiných vysokých školách v ČR. Vaše veřejně šířené tvrzení tak bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V Echo24.cz jste pro článek: Stroj na stamiliony se možná zasekne. UJAK může skončit za pár měsíců ze dne bez jakéhokoliv odkazu na relevantní fakta uvedla, že UJAK neplní zákonné povinnosti a žene se jen za bezprostředním ziskem na úkor vzdělání. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V ČRo Radiožurnál jste dne (Dvacítka Radiožurnálu v 17:05) uvedla, že UJAK nesplňuje požadavky na zveřejňování diplomových prací, ačkoliv 7 / 10

8 diplomové práce zveřejňuje zcela v souladu se zákonem. Všechny diplomové práce jsou veřejně k dispozici v knihovně školy zcela v souladu se zněním Studijního a zkušebního řádu UJAK registrovaného MŠMT. Počínaje rokem 2012 zveřejňuje UJAK celé znění diplomových prací i elektronicky s přístupem z knihovny vysoké školy, přičemž řada jiných vysokých škol diplomové práce nezveřejňuje elektronicky vůbec. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. V IDNES.cz jste pro článek: Komise nesouhlasí s dalším působením UJAK. Škola by mohla skončit ze dne uvedla, že UJAK nemá nastavený systém pro kontrolu kvality, ačkoliv UJAK takový systém již dlouhodobě aplikuje a jeho výstupy pravidelně prezentuje ve svých výročních zprávách. Vaše veřejně šířené tvrzení bylo, bohužel, zcela nepravdivé, dehonestující a hrubě se příčící základním povinnostem osob při výkonu veřejné správy. Újma však není způsobována pouze Vašimi mediálními výstupy. Výrazně poškozující efekt mají pochopitelně i nepravdivé informace uvedené přímo v podnětu Akreditační komise, který je veřejně přístupný a jehož úryvky jsou médii často citovány např.: Vysoký počet absolventů končí za dobu výrazně kratší, než je standardní doba studia ve studijním programu. Z uvedených zjištění vyplývá, že každý čtvrtý absolvent bakalářského programu na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. získal vysokoškolské vzdělání za nestandardně krátkou dobu, což je vysoce neobvyklé a může to svědčit o existenci dalších závažných systémových pochybení v činnosti vysoké školy. Tato informace je zcela zavádějící, neboť pomíjí skutečnost, že kratší dobou studia přirozeně prochází absolventi vyšších odborných škol a studenti přestupující z jiných vysokých škol, kterým je v souladu s pravidly ministerstva a studijním a zkušebním řádem část studia uznána. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ve svých propagačních dokumentech vytváří zdání, že může přijímat uchazeče ke studiu více studijních programů, než k jakým má oprávnění. Jde například o studijní obor Pojišťovnictví, jemuž akreditace nebyla nikdy udělena. Jedná se o nepravdivou informaci, neboť obor pojišťovnictví byl řádně akreditován na základě rozhodnutí ministerstva ze dne , č. j / /1, a to v souladu se stanoviskem, které poskytla sama Akreditační komise. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nezveřejňuje dostatečně transparentně informace o svém fungování. Na internetových stránkách chybí veřejně dostupné informace o celkovém personálním obsazení jednotlivých pracovišť (kateder), o kontaktech na vyučující, údaje o jejich konzultačních hodinách atd. UJAK zveřejňuje nejenom všechny předepsané informace např. výroční zprávy, ale i výsledky auditů a účetních závěrek, své dlouhodobé záměry, výsledky studentského hodnocení apod. Údaje týkající se vnitřního chodu školy (konzultační, 8 / 10

9 hodiny, rozvrhy, kontakty na vyučující) jsou dostupné studentům a pracovníkům školy v interním informačním systému. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. jako vrcholné centrum vzdělanosti působí v prostorách hangárového typu v obci Starý Hrozenkov, kde výuku zabezpečují vyučující převážně mimo zaměstnance uvedené v akreditačním spise s minimální kvalifikací, bez zázemí adekvátní knihovny. Uvedené informace jsou pro současnost zcela irelevantní, neboť se vztahují k roku Ačkoliv UJAK v hangárech nikdy nevyučovala jednalo se o plně vybavené nové učebny s dataprojektorem i PC, výuku vedli mimo jiné i docenti a profesoři, kteří poskytovali osobní konzultace i tutoriály, vyšla tehdy UJAK vstříc připomínkám Akreditační komise a zrušila všechny své pobočky. Studium je v současné době poskytováno pouze v Praze. IV. Obrana proti zásahům do pověsti UJAK UJAK je první soukromou univerzitou v České republice a podle počtu studentů je největší ze všech českých soukromých vysokých škol. Jako jediná soukromá vysoká škola nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Za 14 let své existence poskytla vzdělání téměř 30 tisícům studentů a výraznou měrou tak přispěla k rozvoji vzdělanosti a zaměstnanosti v České republice, stejně jako k plnění strategických cílů České republiky v rámci Evropské unie, 12 a to bez nutnosti vynakládání veřejných finančních prostředků. UJAK je členkou vrcholných národních i mezinárodních vysokoškolských institucí a orgánů, je držitelkou evropské vysokoškolské Erasmus Charter, výzkumnou organizací podle evropské legislativy, podílí se na významných mezinárodních projektech a má mezinárodní akreditaci FIBAA do roku Zásahům do své dlouhodobě budované pověsti je UJAK připravena se bránit i soudní cestou. V tomto případě je přitom oprávněna vymáhat náhradu vzniklé újmy (tzv. zadostiučinění) jak prostřednictvím zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tak i běžnou (civilněprávní) žalobou na ochranu pověsti právnické osoby. Pokud by taková žaloba byla úspěšná, mohl by následně stát vzniklou škodu vymáhat na základě regresního práva proti těm členům Akreditační komise, kteří vznik škody zavinili. V úvahu přichází též žaloba na ochranu pověsti přímo proti členům Akreditační komise, a to pokud by se ukázalo, že škodu způsobili mimo oprávněný výkon funkce v Akreditační komisi. 13 Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR: Neoprávněným zásahem do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby je zásadně každé nepravdivé tvrzení nebo obvinění, 12 Srov. sdělení Komise ze dne : Podpora růstu a zaměstnanosti plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. 13 Tj. pokud by se ukázalo, že se z Vaší strany jedná o exces mimo rámec plnění úkolů Akreditační komise; viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1526/ / 10

10 které zasahuje její dobrou pověst.. 14 Je přitom třeba rozlišovat mezi hodnotovým soudem a tvrzenými skutečnosti. 15 Zatímco skutková tvrzení je třeba podrobit testu pravdivosti, hodnotové soudy nikoliv. I u nich je však třeba prokázat dostatečný skutkový základ, pokud se o něj opírají; tvrzení faktů v míře, v níž slouží jako základ hodnotového soudu (kritiky), přitom musí prokázat sám kritik. 16 Domníváme se, že Vaše výše uvedené výroky neobstojí jak z hlediska pravdivosti skutkových tvrzení, tak ani z hlediska podloženosti Vašich hodnotících úsudků. Stejně tak jsou podle našeho názoru splněny i další předpoklady pro vznik odpovědnosti za vzniklou nemajetkovou újmu mezi nepravdivými tvrzeními a zásahem do pověsti právnické osoby existuje příčinná souvislost a míra tohoto zásahu zcela určitě překračuje přípustnou intenzitu, zvlášť u osoby vázané povinností mlčenlivosti a respektování základních zásad činnosti správních orgánů. 17 V. Výzva k upuštění od neoprávněných zásahů do pověsti právnické osoby Vzhledem k rozsahu a intenzitě výše uvedených zásahů do pověsti UJAK Vás tímto žádáme, abyste spolu s členy Vaší komise a jejího administrativního sekretariátu upustili od dalších neoprávněných zásahů a nenavyšovali tak zbytečně újmu na pověsti UJAK, která je pro ni stejně jako každou jinou vysokou školu jedním z jejích nejdůležitějších statků. Zejména Vás žádáme o zdržení se zveřejňování nepodložených a nepravdivých informací a zneužívání celé kauzy k sebeprezentaci činnosti Akreditační komise v době, kdy návrh novely zákona o vysokých školách uvažuje o jejím zrušení. Děkuji Vám. S pozdravem, za Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Havel, Holásek & Partners s.r.o., zastoupena Mgr. František Korbel, Ph.D., partner, advokát Podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Na vědomí Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 14 Viz zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 28 Cdo 1375/ Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 1511/ Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 453/ Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 156/ / 10

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

V Praze dne 29. září 2015

V Praze dne 29. září 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol odbor 30 k č. j. MSMT-33643/2015-1 Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Zasláno a podepsáno elektronicky datovou schránkou V Praze dne 29. září

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Organizace odborné praxe

Organizace odborné praxe SR 03/2015 Strana č. 1 z 8 Směrnice rektorky SR 03/2015 Organizace odborné praxe Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Mgr. Věra Hudečková Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: vedoucí odd. vnějších vztahů

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění)

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III 27.3.2015 doc.judr. Soňa Skulová, Ph.D. Odpovědnost za škodu

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Strana 1 / 5 Stav dokumentu 1 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Anotace: Tento předpis upravuje postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠE

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

V Praze dne 24. září 2015

V Praze dne 24. září 2015 Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Elektronicky posta@msmt.cz V Praze dne 24. září 2015

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Vysoká škola a student (uchazeč) Působnost správního řádu JUDr. Veronika Smutná (Kudrová), Ph.D. Katedra správní vědy a správního práva

Vysoká škola a student (uchazeč) Působnost správního řádu JUDr. Veronika Smutná (Kudrová), Ph.D. Katedra správní vědy a správního práva Vysoká škola a student (uchazeč) Působnost správního řádu JUDr. Veronika Smutná (Kudrová), Ph.D. Katedra správní vědy a správního práva Novela zákona o vysokých školách 8. 9. 9. 2016 Brno 1 Vysoká škola

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky Komora daňových poradců České republiky Charakteristika Veřejnoprávní korporace Profesní komora Součást veřejné správy profesní veřejná samospráva Zřízená zákonem není spolkem! zákon č. 523/1992 Sb.,

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Stanovisko Akreditační komise

Stanovisko Akreditační komise Stanovisko Akreditační komise k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Stanovisko Akreditační komise

Stanovisko Akreditační komise Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika se studijními

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více