ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň květen 2007

3 OBSAH ÚVOD DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Další profesní vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání Zakotvení dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech Interpretace systému dalšího profesního vzdělávání pro průzkum dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji ANALÝZA DOSTUPNÝCH VEŘEJNÝCH ZDROJŮ O NABÍDCE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Zhodnocení dosažitelných databází a informačních zdrojů Shrnutí REALIZACE PRŮZKUMU NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Příprava průzkumu reálné nabídky Metoda a cíle dotazování Zhodnocení výsledků dotazování VÝSTUPY PRŮZKUMU NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Zhodnocení datové základny MŠMT vývoj databáze Ověření reálné nabídky DPV - současnost Krajské subjekty Mimokrajské subjekty Sídlo subjektu Zaměření akreditovaných vzdělávacích programů Druh vzdělávacích subjektů Jiné akreditace ministerstev Zhodnocení zvolené metody průzkumu Shrnutí výsledků průzkumu nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji ROZŠÍŘENÉ OVĚŘENÍ METODIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Výzkumný vzorek Metoda Výstupy rozšířeného ověřování metodiky ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ...38 POUŽITÉ ZDROJE

4 ÚVOD Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Partnery projektu při jeho realizaci bylo Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Úřad práce v Plzni. Obecným cílem bylo projektu v souladu s cíly Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů vytvořit podmínky pro zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel v regionu zlepšením politiky dalšího profesního vzdělávání. Úkolem projektu bylo vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje, a tím zlepšit kvalitu systému dalšího profesního vzdělávání v kontextu regionálního trhu práce. Při analýze nabídky dalšího profesního vzdělávání (dále DPV) v Plzeňském kraji byly provedeny následující aktivity: 1. Inventarizace dostupných veřejných zdrojů o DPV 2. Vyvinutí metodiky k ověření nabídky 3. Ověření metodiky při průzkumu na vybraném pilotním vzorku vzdělávacích subjektů 4. Vyhodnocení výsledků průzkumu a analýza získaných dat 5. Zhodnocení použité metodiky 6. Navržení vhodné metodiky pro sledování, hodnocení a prezentování nabídky DPV v Plzeňském kraji na základě pilotního ověření Výslednou navrženou metodiku obsahuje Metodická příručka, která je vedle internetového portálu NováProfese dalším výstupem projektu. Předkládaná studie přináší výsledky předchozích bodů, tedy průzkumu nabídky dalšího profesního vzdělávání. Je členěna do pěti kapitol podle jednotlivých kroků realizačního týmu. Před samotným průzkumem bylo nejdříve nutné interpretovat zakotvení systému dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech České republiky. Pojem další profesní vzdělávání je proto hned v 1. kapitole studie definován a vymezen vůči pojmům příbuzným. Dále jsou popisovány formy, kterými tento druh vzdělávání může probíhat (rekvalifikace, zvyšování odborné kvalifikace nebo způsobilosti a vzdělávání podle státních norem, doplňování a zlepšování znalostí a dovedností) a statuty vzdělávacích programů (akreditované a neakreditované). V přípravné fázi průzkumu byly také inventarizovány dostupné veřejné zdroje o nabídce DPV s důrazem na regionální hledisko (potřeby zájemců z Plzeňského kraje), šíři a aktuálnost obsažených informací a především na možnosti praktického využití jako hlavního informačního zdroje pro zájemce o další profesní vzdělávání. Výsledky inventarizace přináší kapitola 2. V následující kapitole je podrobně popsána metodika, která byla uplatněna při ověření reálné nabídky DPV v kraji na zvoleném pilotním vzorku, konkrétně mezi vzdělavateli z Plzeňského kraje registrovanými v systému rekvalifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nejdříve je podrobně vysvětlen postup zpracování databáze těchto vzdělavatelů do standardizované podoby. Dále jsou zdůvodněny použité metodické nástroje, definovány cíle dotazování a nakonec jsou prezentovány samotné výsledky dotazování. Čtvrtá kapitola je celá věnována výstupům průzkumu na pilotním vzorku, který se soustředil především na informace o subjektech. Konkrétně je nejdříve zhodnocena datová základna systému rekvalifikací MŠMT z hlediska podchycení vývoje oblasti DPV v Plzeňském kraji. Následně je pozornost zaměřena na analýzu činnosti vzdělávacích subjektů, které v kraji v současnosti působí. Kapitola se také krátce věnuje dalším akreditacím ministerstev, na jejichž častější výskyt v kraji průzkum poukázal, a k závěru je zhodnocena zvolená metoda průzkumu. Poslední pátá kapitola přímo navazuje na vyhodnocení metodiky užité v pilotním průzkumu. Jsou v ní navrženy konkrétní metodické nástroje k zjišťování podrobných informací o kurzech poskytovaných vzdělávacími subjekty v Plzeňském kraji. Navržená metodika je následně ověřena při dotazování na vybraných středních školách Plzeňského kraje. 3

5 1 DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1.1 Další profesní vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007) rozlišuje tři formy celoživotního vzdělávání formální, neformální a informální. Informální učení popisuje jako neinstitucionalizovaný a neorganizovaný proces nabývání dovedností a znalostí prostřednictvím každodenních zkušeností a sociální interakce. Naopak organizované vzdělávání formální vede k získání určitého stupně vzdělání, je institucionalizované a poskytují jej školy. Pod neformální formy vzdělávání jsou řazeny především kurzy různorodého zaměření, které nevedou k získání určitého stupně vzdělání. Jde o takzvané další vzdělávání. Sytém celoživotního vzdělávání dospělých graficky znázorňuje schéma 1. Další vzdělávání dospělých probíhá neformální formou, a to po ukončení počáteční fáze vzdělávání, která zahrnuje vzdělávání primární, sekundární i terciární. Je zaměřené na získávání dovedností a vědomostí, které mohou pomoci absolventovi zlepšit postavení v osobním životě, ve společnosti a na trhu práce. Mohou jej nabízet školy i soukromé vzdělávací instituce, fyzické osoby, neziskové a zájmové organizace i jiné subjekty. Schéma 1: Celoživotní vzdělávání dospělých Formální Neformální Informální vede k získání určitého stupně vzdělání a pobíhá na školách nevede k získání určitého stupně vzdělání a probíhá formou kurzů = další vzdělávání dospělých probíhá prostřednictvím každodenních zkušeností a sociální interakce další profesní vzdělávání ostatní další vzdělávání specifické profesní vzdělávání zájmové vzdělávání Předmětem našeho zájmu je další profesní vzdělávání (dále označováno také zkratkou DPV), které je obsahově přímo spjaté s výkonem určitého povolání a zaměstnání. Uskutečňuje se v průběhu celého života po ukončení počátečního vzdělávání na základní, střední nebo vysoké škole. Jeho cílem jednoznačně je účastníkova lepší uplatnitelnost na trhu práce. Proto se soustředí výhradně na rozvoj odborných profesních znalostí, schopností a dovedností, které vedou k získání kompetencí k provádění ucelené pracovní činnosti. V této analýze se proto zaměříme na rekvalifikaci nezaměstnaných, uchazečů o práci či lidí, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Tedy na způsob vzdělávání, který by měl vést k získání či udržení nového zaměstnání. Současně nás bude zajímat učení směřující ke zvyšování odborné kvalifikace a odborné způsobilosti lidí vykonávajících určitou profesi nebo zaměstnání. Okrajově se dotkneme i jiné podoby DPV, specifického profesního vzdělávání, kterým si udržují či zvyšují svou kvalifikaci a odbornost vykonavatelé konkrétních profesí, a to mnohdy povinně na základě příslušných právních předpisů. Ve většině případů tato forma vzdělávání vyžaduje od účastníků formální vzdělání a praxi v daném oboru (lékaři, zdravotní sestry, auditoři apod.). V případě jiných profesí (např. pracovník sociální péče, úředník samosprávy apod.) však specifické vzdělávání svou náplní a účelem formální vzdělání či praxi v daném oboru a priori nevyžaduje. Mnohdy jsou akce dalšího specifického vzdělávání otevřeny i široké veřejnosti bez zakotvení v daném oboru (např. další vzdělávání pedagogických pracovníků), pro kterou jsou takové aktivity spíše vzděláváním zájmovým bez přesahu do jejich profesního života. Ostatní další vzdělávání je oproti dalšímu profesnímu vzdělávání orientováno především na znalosti a dovednosti, které primárně nevedou k lepšímu postavení na trhu 4

6 práce. Jedná se o vzdělávání zájmové, jehož smyslem je zlepšení osobního života účastníka nebo jeho postavení ve společnosti. Podle meziresortních dohod do této kategorie spadá i jazykové vzdělávání, které nevede přímo k získání ucelené pracovní činnosti. Avšak naše průzkumy provedené v rámci jiných studií ukazují, že mnoho zaměstnavatelů od svých zaměstnanců žádá, aby se vzdělávali právě tímto směrem. Jazykovou vybavenost považují za jednu ze základních znalostí vedoucích ke zdárnému vykonávání mnoha profesí. Reálná praxe tedy naznačuje, že systém celoživotního vzdělávání dospělých je velmi spletitá oblast, v níž interpretace právních předpisů ne vždy zcela koresponduje s interpretacemi subjektů, které jsou v této oblasti činné. Zároveň jsou však právní předpisy stěžejním východiskem, skrz které lze tento systém rozplétat. 1.2 Zakotvení dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech Vymezení pojmu dalšího profesního vzdělávání na základě platných právních předpisů zůstává dosud problematické. Bezesporu základními právními normami upravujícími tuto oblast jsou zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tématem se však zabývá i řada dalších právních předpisů, jakými jsou například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebo i další předpisy týkající se specifického profesního vzdělávání u odborných profesí. Zákoník práce v části desáté Péče o zaměstnance řeší především odborný rozvoj zaměstnanců, o který má dbát každý zaměstnavatel ( ). Ten zahrnuje zejména: 1. zaškolení a zaučení 2. odbornou praxi absolventů škol 3. prohlubování kvalifikace 4. zvyšování kvalifikace Prohlubováním kvalifikace se podle zákoníku práce nemění její podstata. Rozumí se jím průběžné doplňování kvalifikace, ale i její udržování i obnovování. Naopak zvyšováním kvalifikace se chápe změna hodnoty kvalifikace, a to buď jejím rozšířením či získáním nové. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na studiu a náklady na něj vynaložené hradí. Na zvyšování odborné kvalifikace je zaměřené především specifické profesní vzdělávání, které upravují zvláštní právní předpisy týkající se dané profese, jako je například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků. Zákon o zaměstnanosti oproti tomu používá výhradně pojem rekvalifikace, kterou podle 108 rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Lidé jsou tak rekvalifikování formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (zákon č. 435/2004, 108 odst. 1) Rekvalifikační vzdělávání hrazené z veřejných zdrojů může podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k odstavci tohoto zákona provádět pouze: 1. subjekt, který získá akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle podmínek stanovených vyhláškou č. 524/2004 Sb. 2. zdravotnické zařízení s akreditovanými vzdělávacími programy podle podmínek určených Ministerstvem zdravotnictví ČR 3. vzdělávací subjekt podle zvláštních právních předpisů: 5

7 střední a vysoké školy, které provádí rekvalifikaci v rámci svých vzdělávacích programů zařízení, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků pro výkon pracovní činnosti podle státních norem zařízení, které provádí rekvalifikaci k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle příslušných právních předpisů rekvalifikační střediska zřízená MPSV nebo úřady práce Absolvent akreditované rekvalifikačního kurzu získá rekvalifikační osvědčení. Jde o celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze školící zařízení, které má k tomu pověření MŠMT ČR. Školící zařízení získá o ministerstva akreditaci na základě vyjádření Akreditační komise zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva. Ta posuzuje výukový program kurzu, odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky. Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane školicí zařízení akreditaci pro příslušný rekvalifikační kurz, a tím i pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost. Konkrétní účel akreditace není ve zmíněných právních předpisech podrobněji objasněn. Praxe ukazuje, že vzdělávání pro dospělé probíhá velmi často formou neakreditovaných kurzů. Akreditace rekvalifikačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je státem vyžadovaná ve chvíli, kdy se vzdělávání děje ve veřejném zájmu a s využitím veřejných zdrojů, jako je tomu v případě rekvalifikace placené úřady práce. Zároveň některé certifikáty, získané absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu, mohou být jedním z podkladů pro získání živnostenského oprávnění k vykonávání činnosti, na níž byl kurz zaměřen. Takové kurzy bývají časově náročnější a jejich akreditace je zásadní podmínkou k získání živnostenského listu. Akreditovány jsou však i jiné než rekvalifikační kurzy. Všeobecně akreditace vydávají příslušná ministerstva, oborové svazy, profesní sdružení a jiné organizace. Ne vždy je subjekt, který může akreditaci k danému typu dalšího profesního vzdělávání vydávat, určen právními předpisy. V mnohých případech je akreditování prováděno na základě zvláštních právních předpisů jinými subjekty (viz příloha 1). Platnost akreditace je vždy omezena. Všechny výše zmíněné neformální formy vzdělávání nevedou k získání stupně vzdělání. Možnost uznávání výsledků neformálního vzdělávání a znalostí získaných praxí způsobem, který by vedl k formálnímu získání stupně vzdělání, nově řeší zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ověření, zda si daná osoba osvojila určitou dílčí kvalifikaci, tedy způsobilost vykonávat danou pracovní činnost, probíhá zkouškou. ( 17, 19, 20). Na základě úspěchu u zkoušek několika dílčí kvalifikací může účastník usilovat o kvalifikaci úplnou, jíž je míněna způsobilost osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (odst. 2 c, 2). Získání úplné kvalifikace je prostředkem k získání nového stupně vzdělání. Zákon 179/2006 je předpis nový, který na své ověření v praxi teprve čeká. V současnosti v projektu Národního ústavu odborného vzdělávání vzniká národní soustava kvalifikací. Jejím cílem je přesně stanovit náplň jednotlivých dílčích i úplných kvalifikací tak, aby byly srozumitelné vzdělavatelům, zaměstnavatelům i zájemcům o další vzdělávání. Lze předpokládat, že uplatňování nového zákona o uznávání výsledků povede k postupnému sladění systému rekvalifikačních akreditací Ministerstva školství a kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Další projekt realizovaný Národním ústavem odborného vzdělávání, s názvem Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, probíhá již od srpna Je zaměřen na rozvoj dalšího profesního vzdělávání provozovaného středními a vyššími odbornými školami. Jeho cílem je využít materiálních i personálních kapacit škol a pomoci jim připravit vzdělávací programy, které by se v budoucnu zapojily právě do naplňování zákona č. 179/2006, Sb. 6

8 1.3 Interpretace systému dalšího profesního vzdělávání pro průzkum dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji Pro potřeby průzkumu trhu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji byly uvedené poznatky o právních předpisech a systému DPV strukturovány. Cílem třídění bylo vytvořit přehled možných druhů kurzů, jejich statutů a předpisů, na jejichž základě je vzdělavatelé poskytují. Zpřehlednění systému pro potřeby analýzy je základem nejen pro zvolení správných analytických nástrojů, ale i způsob interpretace a využitelnost ze strany zájemců o vzdělávání v Plzeňském kraji. V oblasti dalšího profesního vzdělávání mohou být nabízeny kurzy založené na vzdělávacích programech následujících statutů: 1. Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované ministerstvy Jedná se vzdělávací programy, která získala akreditaci v systému rekvalifikačních akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstva zdravotnictví, a to způsobem vyplývajícím ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 2. Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Střední a vyšší odborné školy mohou podle 114 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) v rámci vzdělávacích programů akreditovaných oborů uvedených v rejstříku škol poskytovat i odborné kurzy a kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva. Tyto kurzy neposkytují stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu. Dokladem o úspěšném ukončení kursu je osvědčení. ( 114 odst. 4) Takové kurzy splňují podmínky dalšího profesního vzdělávání. Škola musí o akreditaci kurzu nabízeného veřejnosti žádat u MŠMT pouze tehdy, neshoduje-li se program kurzu s náplní programů, jež škola akreditovala pro běžnou výuku a jež jsou zařazeny do rejstříku škol. Podle novely zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.) mohou stejně tak poskytovat celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů i vysoké školy. Nabízí tak studium nejen pro širokou veřejnost (zájmové kurzy, univerzita třetího věku), ale i pro odborníky, kteří si doplňují či rozšiřují předchozí odborné vzdělání (např. kurzy pro pedagogické pracovníky). 3. Vzdělávací programy kreditované podle zvláštních právních předpisů: Jedná se o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikačních požadavků pro výkon pracovní činnosti podle státních norem (ČSN, ČSN EN, technická pravidla apod.) nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle příslušných právních předpisů. V současné době neexistuje ucelený přehled vzdělavatelů v této oblasti a možných druhů pověření, na jejichž základě svou činnost provozují. 4. Vzdělávací programy specifického profesního vzdělávání akreditované podle zvláštních právních předpisů Celoživotní vzdělávání, doplňování odborných kompetencí a vstřebávání inovací v oboru je povinnou součástí vykonávání mnoha profesí. Podkladem k uznání absolvovaného kurzu a jeho přispění k profesnímu rozvoji je obvykle jeho akreditace. Ne ve všech případech však právní předpis, který výkon dané profese upravuje, konkretizuje subjekt, který může akreditace vzdělávacím programům vydávat. Stejně tak není zpracován přehled profesí, povolání a odborností, které specifické profesní vzdělávání vyžadují. 5. Vzdělávací programy bez úpravy právními předpisy, tj. bez akreditace Jedná se o vzdělávací akce pro dospělé k získání dovedností, které nejsou upravované žádnými právními předpisy. Do této kategorie spadají například kurzy jazykové, motivační, komunikačních schopností, manažerské apod., které akreditaci 7

9 přímo nevyžadují. Absolventi neakreditovaných kurzů nezískají speciální či profesní kompetence, ale znalosti, které jim umožní lépe vykonávat své zaměstnání nebo povolání. Jedná se o širokou škálu kurzů, které často využívají zaměstnavatelé k doškolování svých zaměstnanců. Řadíme do této kategorie i kurzu jazykové, které ministerstva dle meziresortní dohody vnímají spíše jako vzdělávání zájmové. Na druhé straně je jazykové vzdělávání velmi žádané a tímto směrem se ubírá velký počet vzdělavatelů. Každý vzdělávací subjekt může nabízet současně kurzy různých statutů, tedy kurzy založené na vzdělávacích programech akreditovaných různými institucemi či neakreditované vůbec. Všeobecně se dá říci, že kurzy dalšího profesního vzdělávání jsou nabízeny za účelem 1) rekvalifikovat, 2) zvýšit odbornou kvalifikaci nebo způsobilost, 3) doplnit znalosti a dovednost, a to prostřednictvím vzdělávacích programů následujících statutů: 1. Rekvalifikovat Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované ministerstvy (MŠMT a MZ) Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Vzdělávací programy akreditované podle zvláštních právních předpisů 2. Zvýšit odbornou kvalifikaci nebo způsobilost a vzdělávat podle státních norem Vzdělávací programy akreditované podle zvláštních právních předpisů a podle státních norem Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Vzdělávací programy pro specifické profesní vzdělávání akreditované podle zvláštních právních předpisů 3. Doplnit a zlepšit znalosti a dovednosti Vzdělávací programy neakreditované Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Toto utřídění je samozřejmě modelové a vytvořené kategorie se v praxi mnohdy překrývají. Systém dalšího profesního vzdělávání je v zásadě otevřený všem zájemcům, ať už jsou vedeni jakýmikoliv pohnutkami. Například kurz založený na rekvalifikačním vzdělávacím programu akreditované Ministerstvem školství může navštěvovat zájemce, který si chce tímto způsobem pouze zlepšit dovednosti. Stejně tak kurzy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (další specifické vzdělávání) mohou z vlastního podnětu a zájmu o oblast navštěvovat i zájemci mimo obor. Pravidlem však je, že pokud má být absolvování daného kurzu právním předpisem stanovenou podmínkou k výkonu určitého zaměstnání či povolání (např. pravidelné zkoušky odborné způsobilosti), jeho vzdělávací program musí být akreditován. Ale ne vždy je přesně stanoveno kým. Praxe však ukazuje, že mnoho profesionálních vzdělávacích subjektů upřednostňuje nabízení kurzů a seminářů založených na neakreditovaných vzdělávacích programech. Orientují se tak především na ty zájemce o vzdělávání, kteří si chtějí zlepšit své odborné znalosti a dovednosti a získání oficiálního dokladu o absolvování pro ně není důležité. V systému DPV mají své pevné místo i kurzy pořádané zaměstnavateli pro své zaměstnance (např. v podnikových školách). Může se jednat o běžné zaškolování i prohlubování odborné kvalifikace. O těchto akcích však většina veřejných zdrojů neinformuje, proto v analýze tento způsob dalšího profesního vzdělávání dospělých nezohledňujeme. 8

10 2 ANALÝZA DOSTUPNÝCH VEŘEJNÝCH ZDROJŮ O NABÍDCE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI 2.1 Zhodnocení dosažitelných databází a informačních zdrojů Trh s dalším profesním vzděláváním pro dospělé je trhem volným, a proto kvalita široké nabídky obvykle není ověřena jinak než praxí. Zároveň je však patrná snaha státu vytvořit nástroje k zmapování nabídky kurzů a k ovlivnění jejich kvality (viz např. zákon 179/2006 Sb.). V současné době nemají zájemci o vzdělávání mnoho možností, kde se o konkrétní nabídce ve svém regionu informovat. V posledních letech vzniklo sice hned několik elektronických portálů, které se tomuto tématu systematicky věnují, avšak většinou nepostihují celou oblast. V rámci první fáze průzkumu nabídky a potenciálu dalšího profesního vzdělávání v kraji jsme proto prozkoumali nejužitečnější informační zdroje z velkého množství veřejně přístupných dat. Jedná se o čtyři základní zdroje: - databáze vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvy (MŠMT, MZ, MPSV, MV apod.) - úřady práce a databáze DAT CZ - internetové portály zaměřené na vzdělávání - všeobecné internetové vyhledávače. Informace z veřejných zdrojů a způsob jejich zpracování jsme zhodnotili s ohledem na kvantitu a rozsah prezentovaných dat i jejich využitelnost pro uživatele z Plzeňského kraje. Hlavními kritérii, skrze které jsme zdroje posuzovali, byly: - regionální hledisko - oborový rozsah (např. pouze pedagogika, management, technické oblasti apod.) - statut programů nabízených kurzů (akreditované, neakreditované, upravované konkrétním právním předpisem apod.) - funkčnost a bezchybnost chodu databáze (např. při vyhledávání) - technické a grafické zpracování (snadnost vyhledávání, přehlednost apod.) - druh, rozsah a aktualizace nabízených informací (pouze kontakty firem, názvy, podrobnosti o kurzech cena, čas, místo apod.) - otevřenost vůči vzdělavatelům přístupnost a možnost bezplatné registrace pro vzdělávací zařízení - otevřenost vůči zájemcům o vzdělávání - bezplatné užití pro klienty a snadný přístup - principy získávání, vkládání a aktualizování dat (sami realizátoři nebo operátoři) - přidružené aktivity správce zdroje (PR aktivity, rady, užitečné odkazy apod.) Konkrétně byly analyzovány následující databáze, portály a rejstříky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na svých webových stránkách zveřejňuje databázi udělených akreditací v systému rekvalifikací a databázi akreditací programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Databáze akreditací rekvalifikací nemá možnost výběru podle regionálního hlediska ani podle oboru žádaného programu. Tato databáze je primárně určena k vyhledávání podrobnějších informací o vzdělávacích subjektech, o kterých má již uživatel základní informace (název, adresu či město, v němž společnost sídlí), a k ověření, zda byl daný program skutečně akreditován. V podobě, v jaké je prezentována, pak není ani schopna o této oblasti podat ucelenější přehled, a to právě proto, že obsahuje informace výhradně o akreditacích rekvalifikací MŠMT Dále nemá ambice sloužit jako nástroj k vyhledávání informací o DPV pro zájemce o vzdělávání z Plzeňského kraje. Údaje o jednotlivých kurzech se omezují pouze na názvy. Netýkají se formy, obsahu či místa, ani nejsou setříděny dle zaměření. Stejně tak zde není zdůrazněna platnost akreditací jednotlivých kurzů, která je omezena na pouhé 3 roky. Databáze naopak zobrazuje všechny odkazy od roku

11 Internetové stránky ministerstva školství dále nabízí databázi akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Opět je zde obtížné vyhledávat se zřetelem na regionální hledisko. Data je možné třídit buď podle názvu vzdělávacího subjektu nebo adresy jeho sídla. Oproti databázi rekvalifikací zde lze zvolit i místo organizování kurzů, které se fakticky často od místa sídla vzdělávajícího subjektu zásadně liší. Po vybrání konkrétního vzdělavatele se uživateli zobrazí názvy aktuálních i neaktuálních kurzů, které jsou od sebe barevně odlišené. Oproti databázi rekvalifikací však tento přehled nabízí i telefonní čísla a e- mailové spojení na kontaktní či zodpovědné osoby. V tomto ohledu je databáze vzdělávání pro pedagogy informačně hutnější a užitečnější. Ministerstvo zdravotnictví (www.mzd.cz) Ministerstvo zdravotnictví České republiky uděluje akreditace vzdělávacím programům ve dvou oblastech: vzdělávání pro profese lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a vzdělávání pro nelékařské profese. Seznamy vydaných akreditací zveřejňuje i na svém internetovém serveru. Tyto přehledy jsou však velice strohé. Jde o digitální podobu tištěných věstníků s neúplnými údaji a s minimálními možnostmi vyhledávání. Vzdělávání pro nelékařské profese zahrnuje kurzy určené výhradně zdravotníkům (především sestrám) i rekvalifikační programy využitelné pro veřejnost bez zdravotnického vzdělání (př. všeobecný sanitář). Na tento rozpor však databáze neupozorňuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spravuje akreditace v oblasti celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Přehled udělených akreditací zveřejňuje na svém portálu pod odkazem sociální služby. Tento přehled je zpracován formou chronologického seznamu bez možnosti vyhledávání podle jakýchkoliv kritérií. Slouží tak především ke zpětné kontrole, zda konkrétní kurz daného vzdělavatele akreditaci skutečně získal. Informace od úřadů práce Úřady práce v rámci snahy umístit své klienty na trhu práce mohou nabídnout uchazečům o práci rekvalifikační kurz. Případné účastníky rekvalifikačních kurzů vybírá každý úřad podle vlastních priorit. Za rozhodující se dají považovat uplatnitelnost uchazeče před rekvalifikací a jeho možnosti na trhu práce po rekvalifikaci. V současnosti trhu rekvalifikací vévodí dlouhodobé projekty financované Evropskými sociálními fondy. Cílem těchto projektů je nejen poskytnout novou kvalifikaci, ale především dlouhodobě nezaměstnané či sociálně vyloučené pozitivně motivovat k hledání práce a naučit je některým sociálním návykům, jejichž neznalost je mohla dříve znevýhodňovat. Pokud chtějí pracovníci ÚP umístit klienty do kurzu mimo takovéto projekty, vybírají ze seznamu vzdělavatelů, které si vyhledali, kteří se jim sami nabídli nebo kteří zvítězili ve výběrovém řízení úřadu. Zároveň podporují pouze ty kurzy, které splňují podmínky Zákona o zaměstnanosti, ve kterém jsou definována zařízení, která mohou rekvalifikace poskytovat. Tyto neoficiální seznamy mohou být pro případné uchazeče o další profesní vzdělávání přínosným zdrojem informací, mnohým (především uchazečům méně kvalifikovaným) často nejpřístupnějším. Přehledy vzdělávacích zařízení, které si úřady práce samy vypracovávají, jsou vždy omezené regionálním hlediskem. V žádném případě však nejsou vyčerpávající či úplné, naopak jsou omezené okamžitými nároky jednotlivých pracovišť. Úřady se zajímají pouze o té obory a oblasti, které vyhovují jejich potřebám, jiné zcela pomíjí. Přehledy úřadů práce zároveň nejsou veřejně prezentovány, pouze Úřad práce Plzeň město své vzdělavatelské partnery zveřejňuje na internetových stránkách. 10