ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň květen 2007

3 OBSAH ÚVOD DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Další profesní vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání Zakotvení dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech Interpretace systému dalšího profesního vzdělávání pro průzkum dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji ANALÝZA DOSTUPNÝCH VEŘEJNÝCH ZDROJŮ O NABÍDCE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Zhodnocení dosažitelných databází a informačních zdrojů Shrnutí REALIZACE PRŮZKUMU NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Příprava průzkumu reálné nabídky Metoda a cíle dotazování Zhodnocení výsledků dotazování VÝSTUPY PRŮZKUMU NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Zhodnocení datové základny MŠMT vývoj databáze Ověření reálné nabídky DPV - současnost Krajské subjekty Mimokrajské subjekty Sídlo subjektu Zaměření akreditovaných vzdělávacích programů Druh vzdělávacích subjektů Jiné akreditace ministerstev Zhodnocení zvolené metody průzkumu Shrnutí výsledků průzkumu nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji ROZŠÍŘENÉ OVĚŘENÍ METODIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Výzkumný vzorek Metoda Výstupy rozšířeného ověřování metodiky ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ...38 POUŽITÉ ZDROJE

4 ÚVOD Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Partnery projektu při jeho realizaci bylo Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Úřad práce v Plzni. Obecným cílem bylo projektu v souladu s cíly Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů vytvořit podmínky pro zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel v regionu zlepšením politiky dalšího profesního vzdělávání. Úkolem projektu bylo vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje, a tím zlepšit kvalitu systému dalšího profesního vzdělávání v kontextu regionálního trhu práce. Při analýze nabídky dalšího profesního vzdělávání (dále DPV) v Plzeňském kraji byly provedeny následující aktivity: 1. Inventarizace dostupných veřejných zdrojů o DPV 2. Vyvinutí metodiky k ověření nabídky 3. Ověření metodiky při průzkumu na vybraném pilotním vzorku vzdělávacích subjektů 4. Vyhodnocení výsledků průzkumu a analýza získaných dat 5. Zhodnocení použité metodiky 6. Navržení vhodné metodiky pro sledování, hodnocení a prezentování nabídky DPV v Plzeňském kraji na základě pilotního ověření Výslednou navrženou metodiku obsahuje Metodická příručka, která je vedle internetového portálu NováProfese dalším výstupem projektu. Předkládaná studie přináší výsledky předchozích bodů, tedy průzkumu nabídky dalšího profesního vzdělávání. Je členěna do pěti kapitol podle jednotlivých kroků realizačního týmu. Před samotným průzkumem bylo nejdříve nutné interpretovat zakotvení systému dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech České republiky. Pojem další profesní vzdělávání je proto hned v 1. kapitole studie definován a vymezen vůči pojmům příbuzným. Dále jsou popisovány formy, kterými tento druh vzdělávání může probíhat (rekvalifikace, zvyšování odborné kvalifikace nebo způsobilosti a vzdělávání podle státních norem, doplňování a zlepšování znalostí a dovedností) a statuty vzdělávacích programů (akreditované a neakreditované). V přípravné fázi průzkumu byly také inventarizovány dostupné veřejné zdroje o nabídce DPV s důrazem na regionální hledisko (potřeby zájemců z Plzeňského kraje), šíři a aktuálnost obsažených informací a především na možnosti praktického využití jako hlavního informačního zdroje pro zájemce o další profesní vzdělávání. Výsledky inventarizace přináší kapitola 2. V následující kapitole je podrobně popsána metodika, která byla uplatněna při ověření reálné nabídky DPV v kraji na zvoleném pilotním vzorku, konkrétně mezi vzdělavateli z Plzeňského kraje registrovanými v systému rekvalifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nejdříve je podrobně vysvětlen postup zpracování databáze těchto vzdělavatelů do standardizované podoby. Dále jsou zdůvodněny použité metodické nástroje, definovány cíle dotazování a nakonec jsou prezentovány samotné výsledky dotazování. Čtvrtá kapitola je celá věnována výstupům průzkumu na pilotním vzorku, který se soustředil především na informace o subjektech. Konkrétně je nejdříve zhodnocena datová základna systému rekvalifikací MŠMT z hlediska podchycení vývoje oblasti DPV v Plzeňském kraji. Následně je pozornost zaměřena na analýzu činnosti vzdělávacích subjektů, které v kraji v současnosti působí. Kapitola se také krátce věnuje dalším akreditacím ministerstev, na jejichž častější výskyt v kraji průzkum poukázal, a k závěru je zhodnocena zvolená metoda průzkumu. Poslední pátá kapitola přímo navazuje na vyhodnocení metodiky užité v pilotním průzkumu. Jsou v ní navrženy konkrétní metodické nástroje k zjišťování podrobných informací o kurzech poskytovaných vzdělávacími subjekty v Plzeňském kraji. Navržená metodika je následně ověřena při dotazování na vybraných středních školách Plzeňského kraje. 3

5 1 DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1.1 Další profesní vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007) rozlišuje tři formy celoživotního vzdělávání formální, neformální a informální. Informální učení popisuje jako neinstitucionalizovaný a neorganizovaný proces nabývání dovedností a znalostí prostřednictvím každodenních zkušeností a sociální interakce. Naopak organizované vzdělávání formální vede k získání určitého stupně vzdělání, je institucionalizované a poskytují jej školy. Pod neformální formy vzdělávání jsou řazeny především kurzy různorodého zaměření, které nevedou k získání určitého stupně vzdělání. Jde o takzvané další vzdělávání. Sytém celoživotního vzdělávání dospělých graficky znázorňuje schéma 1. Další vzdělávání dospělých probíhá neformální formou, a to po ukončení počáteční fáze vzdělávání, která zahrnuje vzdělávání primární, sekundární i terciární. Je zaměřené na získávání dovedností a vědomostí, které mohou pomoci absolventovi zlepšit postavení v osobním životě, ve společnosti a na trhu práce. Mohou jej nabízet školy i soukromé vzdělávací instituce, fyzické osoby, neziskové a zájmové organizace i jiné subjekty. Schéma 1: Celoživotní vzdělávání dospělých Formální Neformální Informální vede k získání určitého stupně vzdělání a pobíhá na školách nevede k získání určitého stupně vzdělání a probíhá formou kurzů = další vzdělávání dospělých probíhá prostřednictvím každodenních zkušeností a sociální interakce další profesní vzdělávání ostatní další vzdělávání specifické profesní vzdělávání zájmové vzdělávání Předmětem našeho zájmu je další profesní vzdělávání (dále označováno také zkratkou DPV), které je obsahově přímo spjaté s výkonem určitého povolání a zaměstnání. Uskutečňuje se v průběhu celého života po ukončení počátečního vzdělávání na základní, střední nebo vysoké škole. Jeho cílem jednoznačně je účastníkova lepší uplatnitelnost na trhu práce. Proto se soustředí výhradně na rozvoj odborných profesních znalostí, schopností a dovedností, které vedou k získání kompetencí k provádění ucelené pracovní činnosti. V této analýze se proto zaměříme na rekvalifikaci nezaměstnaných, uchazečů o práci či lidí, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Tedy na způsob vzdělávání, který by měl vést k získání či udržení nového zaměstnání. Současně nás bude zajímat učení směřující ke zvyšování odborné kvalifikace a odborné způsobilosti lidí vykonávajících určitou profesi nebo zaměstnání. Okrajově se dotkneme i jiné podoby DPV, specifického profesního vzdělávání, kterým si udržují či zvyšují svou kvalifikaci a odbornost vykonavatelé konkrétních profesí, a to mnohdy povinně na základě příslušných právních předpisů. Ve většině případů tato forma vzdělávání vyžaduje od účastníků formální vzdělání a praxi v daném oboru (lékaři, zdravotní sestry, auditoři apod.). V případě jiných profesí (např. pracovník sociální péče, úředník samosprávy apod.) však specifické vzdělávání svou náplní a účelem formální vzdělání či praxi v daném oboru a priori nevyžaduje. Mnohdy jsou akce dalšího specifického vzdělávání otevřeny i široké veřejnosti bez zakotvení v daném oboru (např. další vzdělávání pedagogických pracovníků), pro kterou jsou takové aktivity spíše vzděláváním zájmovým bez přesahu do jejich profesního života. Ostatní další vzdělávání je oproti dalšímu profesnímu vzdělávání orientováno především na znalosti a dovednosti, které primárně nevedou k lepšímu postavení na trhu 4

6 práce. Jedná se o vzdělávání zájmové, jehož smyslem je zlepšení osobního života účastníka nebo jeho postavení ve společnosti. Podle meziresortních dohod do této kategorie spadá i jazykové vzdělávání, které nevede přímo k získání ucelené pracovní činnosti. Avšak naše průzkumy provedené v rámci jiných studií ukazují, že mnoho zaměstnavatelů od svých zaměstnanců žádá, aby se vzdělávali právě tímto směrem. Jazykovou vybavenost považují za jednu ze základních znalostí vedoucích ke zdárnému vykonávání mnoha profesí. Reálná praxe tedy naznačuje, že systém celoživotního vzdělávání dospělých je velmi spletitá oblast, v níž interpretace právních předpisů ne vždy zcela koresponduje s interpretacemi subjektů, které jsou v této oblasti činné. Zároveň jsou však právní předpisy stěžejním východiskem, skrz které lze tento systém rozplétat. 1.2 Zakotvení dalšího profesního vzdělávání v právních předpisech Vymezení pojmu dalšího profesního vzdělávání na základě platných právních předpisů zůstává dosud problematické. Bezesporu základními právními normami upravujícími tuto oblast jsou zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tématem se však zabývá i řada dalších právních předpisů, jakými jsou například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebo i další předpisy týkající se specifického profesního vzdělávání u odborných profesí. Zákoník práce v části desáté Péče o zaměstnance řeší především odborný rozvoj zaměstnanců, o který má dbát každý zaměstnavatel ( ). Ten zahrnuje zejména: 1. zaškolení a zaučení 2. odbornou praxi absolventů škol 3. prohlubování kvalifikace 4. zvyšování kvalifikace Prohlubováním kvalifikace se podle zákoníku práce nemění její podstata. Rozumí se jím průběžné doplňování kvalifikace, ale i její udržování i obnovování. Naopak zvyšováním kvalifikace se chápe změna hodnoty kvalifikace, a to buď jejím rozšířením či získáním nové. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na studiu a náklady na něj vynaložené hradí. Na zvyšování odborné kvalifikace je zaměřené především specifické profesní vzdělávání, které upravují zvláštní právní předpisy týkající se dané profese, jako je například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků. Zákon o zaměstnanosti oproti tomu používá výhradně pojem rekvalifikace, kterou podle 108 rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Lidé jsou tak rekvalifikování formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (zákon č. 435/2004, 108 odst. 1) Rekvalifikační vzdělávání hrazené z veřejných zdrojů může podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k odstavci tohoto zákona provádět pouze: 1. subjekt, který získá akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle podmínek stanovených vyhláškou č. 524/2004 Sb. 2. zdravotnické zařízení s akreditovanými vzdělávacími programy podle podmínek určených Ministerstvem zdravotnictví ČR 3. vzdělávací subjekt podle zvláštních právních předpisů: 5

7 střední a vysoké školy, které provádí rekvalifikaci v rámci svých vzdělávacích programů zařízení, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků pro výkon pracovní činnosti podle státních norem zařízení, které provádí rekvalifikaci k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle příslušných právních předpisů rekvalifikační střediska zřízená MPSV nebo úřady práce Absolvent akreditované rekvalifikačního kurzu získá rekvalifikační osvědčení. Jde o celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze školící zařízení, které má k tomu pověření MŠMT ČR. Školící zařízení získá o ministerstva akreditaci na základě vyjádření Akreditační komise zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva. Ta posuzuje výukový program kurzu, odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky. Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane školicí zařízení akreditaci pro příslušný rekvalifikační kurz, a tím i pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost. Konkrétní účel akreditace není ve zmíněných právních předpisech podrobněji objasněn. Praxe ukazuje, že vzdělávání pro dospělé probíhá velmi často formou neakreditovaných kurzů. Akreditace rekvalifikačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je státem vyžadovaná ve chvíli, kdy se vzdělávání děje ve veřejném zájmu a s využitím veřejných zdrojů, jako je tomu v případě rekvalifikace placené úřady práce. Zároveň některé certifikáty, získané absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu, mohou být jedním z podkladů pro získání živnostenského oprávnění k vykonávání činnosti, na níž byl kurz zaměřen. Takové kurzy bývají časově náročnější a jejich akreditace je zásadní podmínkou k získání živnostenského listu. Akreditovány jsou však i jiné než rekvalifikační kurzy. Všeobecně akreditace vydávají příslušná ministerstva, oborové svazy, profesní sdružení a jiné organizace. Ne vždy je subjekt, který může akreditaci k danému typu dalšího profesního vzdělávání vydávat, určen právními předpisy. V mnohých případech je akreditování prováděno na základě zvláštních právních předpisů jinými subjekty (viz příloha 1). Platnost akreditace je vždy omezena. Všechny výše zmíněné neformální formy vzdělávání nevedou k získání stupně vzdělání. Možnost uznávání výsledků neformálního vzdělávání a znalostí získaných praxí způsobem, který by vedl k formálnímu získání stupně vzdělání, nově řeší zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ověření, zda si daná osoba osvojila určitou dílčí kvalifikaci, tedy způsobilost vykonávat danou pracovní činnost, probíhá zkouškou. ( 17, 19, 20). Na základě úspěchu u zkoušek několika dílčí kvalifikací může účastník usilovat o kvalifikaci úplnou, jíž je míněna způsobilost osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (odst. 2 c, 2). Získání úplné kvalifikace je prostředkem k získání nového stupně vzdělání. Zákon 179/2006 je předpis nový, který na své ověření v praxi teprve čeká. V současnosti v projektu Národního ústavu odborného vzdělávání vzniká národní soustava kvalifikací. Jejím cílem je přesně stanovit náplň jednotlivých dílčích i úplných kvalifikací tak, aby byly srozumitelné vzdělavatelům, zaměstnavatelům i zájemcům o další vzdělávání. Lze předpokládat, že uplatňování nového zákona o uznávání výsledků povede k postupnému sladění systému rekvalifikačních akreditací Ministerstva školství a kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Další projekt realizovaný Národním ústavem odborného vzdělávání, s názvem Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, probíhá již od srpna Je zaměřen na rozvoj dalšího profesního vzdělávání provozovaného středními a vyššími odbornými školami. Jeho cílem je využít materiálních i personálních kapacit škol a pomoci jim připravit vzdělávací programy, které by se v budoucnu zapojily právě do naplňování zákona č. 179/2006, Sb. 6

8 1.3 Interpretace systému dalšího profesního vzdělávání pro průzkum dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji Pro potřeby průzkumu trhu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji byly uvedené poznatky o právních předpisech a systému DPV strukturovány. Cílem třídění bylo vytvořit přehled možných druhů kurzů, jejich statutů a předpisů, na jejichž základě je vzdělavatelé poskytují. Zpřehlednění systému pro potřeby analýzy je základem nejen pro zvolení správných analytických nástrojů, ale i způsob interpretace a využitelnost ze strany zájemců o vzdělávání v Plzeňském kraji. V oblasti dalšího profesního vzdělávání mohou být nabízeny kurzy založené na vzdělávacích programech následujících statutů: 1. Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované ministerstvy Jedná se vzdělávací programy, která získala akreditaci v systému rekvalifikačních akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstva zdravotnictví, a to způsobem vyplývajícím ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 2. Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Střední a vyšší odborné školy mohou podle 114 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) v rámci vzdělávacích programů akreditovaných oborů uvedených v rejstříku škol poskytovat i odborné kurzy a kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva. Tyto kurzy neposkytují stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu. Dokladem o úspěšném ukončení kursu je osvědčení. ( 114 odst. 4) Takové kurzy splňují podmínky dalšího profesního vzdělávání. Škola musí o akreditaci kurzu nabízeného veřejnosti žádat u MŠMT pouze tehdy, neshoduje-li se program kurzu s náplní programů, jež škola akreditovala pro běžnou výuku a jež jsou zařazeny do rejstříku škol. Podle novely zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.) mohou stejně tak poskytovat celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů i vysoké školy. Nabízí tak studium nejen pro širokou veřejnost (zájmové kurzy, univerzita třetího věku), ale i pro odborníky, kteří si doplňují či rozšiřují předchozí odborné vzdělání (např. kurzy pro pedagogické pracovníky). 3. Vzdělávací programy kreditované podle zvláštních právních předpisů: Jedná se o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikačních požadavků pro výkon pracovní činnosti podle státních norem (ČSN, ČSN EN, technická pravidla apod.) nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle příslušných právních předpisů. V současné době neexistuje ucelený přehled vzdělavatelů v této oblasti a možných druhů pověření, na jejichž základě svou činnost provozují. 4. Vzdělávací programy specifického profesního vzdělávání akreditované podle zvláštních právních předpisů Celoživotní vzdělávání, doplňování odborných kompetencí a vstřebávání inovací v oboru je povinnou součástí vykonávání mnoha profesí. Podkladem k uznání absolvovaného kurzu a jeho přispění k profesnímu rozvoji je obvykle jeho akreditace. Ne ve všech případech však právní předpis, který výkon dané profese upravuje, konkretizuje subjekt, který může akreditace vzdělávacím programům vydávat. Stejně tak není zpracován přehled profesí, povolání a odborností, které specifické profesní vzdělávání vyžadují. 5. Vzdělávací programy bez úpravy právními předpisy, tj. bez akreditace Jedná se o vzdělávací akce pro dospělé k získání dovedností, které nejsou upravované žádnými právními předpisy. Do této kategorie spadají například kurzy jazykové, motivační, komunikačních schopností, manažerské apod., které akreditaci 7

9 přímo nevyžadují. Absolventi neakreditovaných kurzů nezískají speciální či profesní kompetence, ale znalosti, které jim umožní lépe vykonávat své zaměstnání nebo povolání. Jedná se o širokou škálu kurzů, které často využívají zaměstnavatelé k doškolování svých zaměstnanců. Řadíme do této kategorie i kurzu jazykové, které ministerstva dle meziresortní dohody vnímají spíše jako vzdělávání zájmové. Na druhé straně je jazykové vzdělávání velmi žádané a tímto směrem se ubírá velký počet vzdělavatelů. Každý vzdělávací subjekt může nabízet současně kurzy různých statutů, tedy kurzy založené na vzdělávacích programech akreditovaných různými institucemi či neakreditované vůbec. Všeobecně se dá říci, že kurzy dalšího profesního vzdělávání jsou nabízeny za účelem 1) rekvalifikovat, 2) zvýšit odbornou kvalifikaci nebo způsobilost, 3) doplnit znalosti a dovednost, a to prostřednictvím vzdělávacích programů následujících statutů: 1. Rekvalifikovat Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované ministerstvy (MŠMT a MZ) Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Vzdělávací programy akreditované podle zvláštních právních předpisů 2. Zvýšit odbornou kvalifikaci nebo způsobilost a vzdělávat podle státních norem Vzdělávací programy akreditované podle zvláštních právních předpisů a podle státních norem Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Vzdělávací programy pro specifické profesní vzdělávání akreditované podle zvláštních právních předpisů 3. Doplnit a zlepšit znalosti a dovednosti Vzdělávací programy neakreditované Vzdělávací programy středních, vyšších odborných a vysokých škol Toto utřídění je samozřejmě modelové a vytvořené kategorie se v praxi mnohdy překrývají. Systém dalšího profesního vzdělávání je v zásadě otevřený všem zájemcům, ať už jsou vedeni jakýmikoliv pohnutkami. Například kurz založený na rekvalifikačním vzdělávacím programu akreditované Ministerstvem školství může navštěvovat zájemce, který si chce tímto způsobem pouze zlepšit dovednosti. Stejně tak kurzy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (další specifické vzdělávání) mohou z vlastního podnětu a zájmu o oblast navštěvovat i zájemci mimo obor. Pravidlem však je, že pokud má být absolvování daného kurzu právním předpisem stanovenou podmínkou k výkonu určitého zaměstnání či povolání (např. pravidelné zkoušky odborné způsobilosti), jeho vzdělávací program musí být akreditován. Ale ne vždy je přesně stanoveno kým. Praxe však ukazuje, že mnoho profesionálních vzdělávacích subjektů upřednostňuje nabízení kurzů a seminářů založených na neakreditovaných vzdělávacích programech. Orientují se tak především na ty zájemce o vzdělávání, kteří si chtějí zlepšit své odborné znalosti a dovednosti a získání oficiálního dokladu o absolvování pro ně není důležité. V systému DPV mají své pevné místo i kurzy pořádané zaměstnavateli pro své zaměstnance (např. v podnikových školách). Může se jednat o běžné zaškolování i prohlubování odborné kvalifikace. O těchto akcích však většina veřejných zdrojů neinformuje, proto v analýze tento způsob dalšího profesního vzdělávání dospělých nezohledňujeme. 8

10 2 ANALÝZA DOSTUPNÝCH VEŘEJNÝCH ZDROJŮ O NABÍDCE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI 2.1 Zhodnocení dosažitelných databází a informačních zdrojů Trh s dalším profesním vzděláváním pro dospělé je trhem volným, a proto kvalita široké nabídky obvykle není ověřena jinak než praxí. Zároveň je však patrná snaha státu vytvořit nástroje k zmapování nabídky kurzů a k ovlivnění jejich kvality (viz např. zákon 179/2006 Sb.). V současné době nemají zájemci o vzdělávání mnoho možností, kde se o konkrétní nabídce ve svém regionu informovat. V posledních letech vzniklo sice hned několik elektronických portálů, které se tomuto tématu systematicky věnují, avšak většinou nepostihují celou oblast. V rámci první fáze průzkumu nabídky a potenciálu dalšího profesního vzdělávání v kraji jsme proto prozkoumali nejužitečnější informační zdroje z velkého množství veřejně přístupných dat. Jedná se o čtyři základní zdroje: - databáze vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvy (MŠMT, MZ, MPSV, MV apod.) - úřady práce a databáze DAT CZ - internetové portály zaměřené na vzdělávání - všeobecné internetové vyhledávače. Informace z veřejných zdrojů a způsob jejich zpracování jsme zhodnotili s ohledem na kvantitu a rozsah prezentovaných dat i jejich využitelnost pro uživatele z Plzeňského kraje. Hlavními kritérii, skrze které jsme zdroje posuzovali, byly: - regionální hledisko - oborový rozsah (např. pouze pedagogika, management, technické oblasti apod.) - statut programů nabízených kurzů (akreditované, neakreditované, upravované konkrétním právním předpisem apod.) - funkčnost a bezchybnost chodu databáze (např. při vyhledávání) - technické a grafické zpracování (snadnost vyhledávání, přehlednost apod.) - druh, rozsah a aktualizace nabízených informací (pouze kontakty firem, názvy, podrobnosti o kurzech cena, čas, místo apod.) - otevřenost vůči vzdělavatelům přístupnost a možnost bezplatné registrace pro vzdělávací zařízení - otevřenost vůči zájemcům o vzdělávání - bezplatné užití pro klienty a snadný přístup - principy získávání, vkládání a aktualizování dat (sami realizátoři nebo operátoři) - přidružené aktivity správce zdroje (PR aktivity, rady, užitečné odkazy apod.) Konkrétně byly analyzovány následující databáze, portály a rejstříky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na svých webových stránkách zveřejňuje databázi udělených akreditací v systému rekvalifikací a databázi akreditací programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Databáze akreditací rekvalifikací nemá možnost výběru podle regionálního hlediska ani podle oboru žádaného programu. Tato databáze je primárně určena k vyhledávání podrobnějších informací o vzdělávacích subjektech, o kterých má již uživatel základní informace (název, adresu či město, v němž společnost sídlí), a k ověření, zda byl daný program skutečně akreditován. V podobě, v jaké je prezentována, pak není ani schopna o této oblasti podat ucelenější přehled, a to právě proto, že obsahuje informace výhradně o akreditacích rekvalifikací MŠMT Dále nemá ambice sloužit jako nástroj k vyhledávání informací o DPV pro zájemce o vzdělávání z Plzeňského kraje. Údaje o jednotlivých kurzech se omezují pouze na názvy. Netýkají se formy, obsahu či místa, ani nejsou setříděny dle zaměření. Stejně tak zde není zdůrazněna platnost akreditací jednotlivých kurzů, která je omezena na pouhé 3 roky. Databáze naopak zobrazuje všechny odkazy od roku

11 Internetové stránky ministerstva školství dále nabízí databázi akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Opět je zde obtížné vyhledávat se zřetelem na regionální hledisko. Data je možné třídit buď podle názvu vzdělávacího subjektu nebo adresy jeho sídla. Oproti databázi rekvalifikací zde lze zvolit i místo organizování kurzů, které se fakticky často od místa sídla vzdělávajícího subjektu zásadně liší. Po vybrání konkrétního vzdělavatele se uživateli zobrazí názvy aktuálních i neaktuálních kurzů, které jsou od sebe barevně odlišené. Oproti databázi rekvalifikací však tento přehled nabízí i telefonní čísla a e- mailové spojení na kontaktní či zodpovědné osoby. V tomto ohledu je databáze vzdělávání pro pedagogy informačně hutnější a užitečnější. Ministerstvo zdravotnictví (www.mzd.cz) Ministerstvo zdravotnictví České republiky uděluje akreditace vzdělávacím programům ve dvou oblastech: vzdělávání pro profese lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a vzdělávání pro nelékařské profese. Seznamy vydaných akreditací zveřejňuje i na svém internetovém serveru. Tyto přehledy jsou však velice strohé. Jde o digitální podobu tištěných věstníků s neúplnými údaji a s minimálními možnostmi vyhledávání. Vzdělávání pro nelékařské profese zahrnuje kurzy určené výhradně zdravotníkům (především sestrám) i rekvalifikační programy využitelné pro veřejnost bez zdravotnického vzdělání (př. všeobecný sanitář). Na tento rozpor však databáze neupozorňuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spravuje akreditace v oblasti celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Přehled udělených akreditací zveřejňuje na svém portálu pod odkazem sociální služby. Tento přehled je zpracován formou chronologického seznamu bez možnosti vyhledávání podle jakýchkoliv kritérií. Slouží tak především ke zpětné kontrole, zda konkrétní kurz daného vzdělavatele akreditaci skutečně získal. Informace od úřadů práce Úřady práce v rámci snahy umístit své klienty na trhu práce mohou nabídnout uchazečům o práci rekvalifikační kurz. Případné účastníky rekvalifikačních kurzů vybírá každý úřad podle vlastních priorit. Za rozhodující se dají považovat uplatnitelnost uchazeče před rekvalifikací a jeho možnosti na trhu práce po rekvalifikaci. V současnosti trhu rekvalifikací vévodí dlouhodobé projekty financované Evropskými sociálními fondy. Cílem těchto projektů je nejen poskytnout novou kvalifikaci, ale především dlouhodobě nezaměstnané či sociálně vyloučené pozitivně motivovat k hledání práce a naučit je některým sociálním návykům, jejichž neznalost je mohla dříve znevýhodňovat. Pokud chtějí pracovníci ÚP umístit klienty do kurzu mimo takovéto projekty, vybírají ze seznamu vzdělavatelů, které si vyhledali, kteří se jim sami nabídli nebo kteří zvítězili ve výběrovém řízení úřadu. Zároveň podporují pouze ty kurzy, které splňují podmínky Zákona o zaměstnanosti, ve kterém jsou definována zařízení, která mohou rekvalifikace poskytovat. Tyto neoficiální seznamy mohou být pro případné uchazeče o další profesní vzdělávání přínosným zdrojem informací, mnohým (především uchazečům méně kvalifikovaným) často nejpřístupnějším. Přehledy vzdělávacích zařízení, které si úřady práce samy vypracovávají, jsou vždy omezené regionálním hlediskem. V žádném případě však nejsou vyčerpávající či úplné, naopak jsou omezené okamžitými nároky jednotlivých pracovišť. Úřady se zajímají pouze o té obory a oblasti, které vyhovují jejich potřebám, jiné zcela pomíjí. Přehledy úřadů práce zároveň nejsou veřejně prezentovány, pouze Úřad práce Plzeň město své vzdělavatelské partnery zveřejňuje na internetových stránkách. 10

12 DAT CZ (www.eu-dat.cz) DAT CZ je databáze provozovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Obsahuje širokou nabídku rekvalifikačních vzdělávacích kurzů z celé České republiky. K v ní bylo zaregistrováno 752 vzdělavatelů, a to včetně pracovišť úřadu práce. V přehledu společností jsou i odkazy na některé evropské státy, v databázi jim však neodpovídá žádná položka. Ministerstvo vsadilo na jednoduchý model, kdy se vzdělávací instituce stávají registrovanými klienty, kteří do databáze zadávají přehled o svých akcích. Mají tak možnost informovat o své firmě. Většina z nich však tuto možnost pomíjí a k se z Plzeňského kraje do databáze zaregistrovalo 6 úřadů práce a pouze 18 vzdělávacích subjektů. Jenom 13 z nich informuje o svých kurzech podrobněji, dalších 5 subjektů odkazuje výhradně na své adresy a telefonní spojení. Tato databáze je dobře propracovaná. Její hlavní omezení spočívá v jejím striktním zaměřením na rekvalifikační kurzy. Samotné vyhledávání konkrétních společností či akcí v databázi vyžaduje vytrvalost a jistou zběhlost v užívání podobných databázích. Nejčastějšími uživateli DAT CZ jsou samotní pracovníci úřadů práce, jejichž ministerstvo je provozovatelem serveru. EduCity (www.educity.cz) EduCity je zřejmě největší portál s nabídkou vzdělávání a poradenství v Čechách a na Moravě. Podle provozovatele serveru mohou uživatelé k vybírat z kurzů a školení od registrovaných dodavatelů veřejného i firemního vzdělávání a poradenství. Nabídka je členěna dle regionálního hlediska, avšak až v pokročilejším stupni vyhledávání. Například pod kurzy rekvalifikačními je registrováno 807 kurzů, z toho 48 uvádí jako region konání Plzeňský kraj. Největší nevýhodou serveru je nutnost placené registrace, pokud chce mít uživatel neomezený přístup ke všem údajům o vzdělavatelích. V opačném případě se objeví sice informace o náplni kurzů, avšak například ne o místech jejich konání. Neomezený přístup ke všem datům je nabízen pouze u těch školících subjektů, kteří sami za svou registraci platí. PilsEdu (www.pilsedu.cz) PilsEdu je centrální server mateřských, základních a středních škol Plzeňského kraje. Podle školského zákona mohou střední, vyšší odborné i vysoké školy nabízet v rámci svých vzdělávacích programů i kurzy pro širokou veřejnost, proto je tento server vítaným zdrojem informací. Obsahuje především seznam škol v kraji (vyjma vysokých) včetně jejich kontaktních údajů. Podrobnějším informacím o dalším vzdělávání pro dospělé se však nevěnuje. Stejně tak vyhledávání informací o kurzech na jednotlivých internetových stránkách škol je poměrně náročné a informace o nich nejsou vždy úplné či aktuální. AIVD (www.aivd.cz) Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky je profesní sdružení, jehož hlavním cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí, které se zabývají dalším vzděláváním. Server této asociace obsahuje informace o svých akcích a seznam členské základny z jednotlivých krajů. Asociace se snaží, aby členství v ní zaručovalo zájemcům o vzdělávání určitou kvalitu. Z Plzeňského kraje asociace registruje pouze 5 vzdělávacích subjektů. Autoři projektu Můj rozvoj považují tento server za Váš průvodce na cestě vzhůru. Jde o portál s nejširším záběrem informací o vzdělávacích kurzech, školách, kongresech, rekvalifikacích a školeních. Informace nejsou tříděny podle regionálního hlediska, proto je vyhledávání konkrétních odkazů na Plzeňský kraj poměrně komplikovaný. Největší výhodou portálu je způsob doplňování dat, o které se starají operátoři. Ti sami vyhledávají informace o akcích na internetu, v tištěných prospektech nebo v databázích různých institucí. Především však od organizátorů zjišťují bližší informace telefonicky. Bohužel se tento portál orientuje přednostně na moravské regiony, i přesto je pro obyvatele Plzeňského kraje využitelný. 11

13 Jedná se o obsáhlý server nabídky rekvalifikačních kurzů v České republice. Informace o kurzech i jejich organizátorech je možné vyhledávat buď podle jednotlivých krajů nebo podle oboru kurzů. Provozovatel serveru opět vsadil na vlastní iniciativu vzdělávacích subjektů, které si zde mohou vytvořit vlastní konto a vkládat podrobné informace o svých kurzech. Z tohoto důvodu se na serveru opět prezentují pouze někteří vzdělavatelé (za Plzeňský kraj 7 subjektů) a i úplnost informací o jednotlivých kurzech se odvíjí od míry jejich vlastního úsilí svá konta pravidelně obsluhovat. Na tomto portálu prezentují některé firmy svá školení, semináře i rekvalifikační kurzy, a to různého oborového zaměření. Informace jsou aktualizované a specifikují i místa a data konání. Zároveň je k nahlédnutí podrobný popis jednotlivých vzdělavatelů a jejich činností. Vyhledávání podle regionálního hlediska je snadné. Probíhá podle místa konání kurzu a ne podle oficiálního sídla organizace, což je velice praktické. Bohužel koncem roku se na tomto serveru registrovaly pouze dvě společnosti, které pořádají semináře i v Plzeňském kraji. elabyrint (www.elabyrint.cz) Jde o portál, který poskytuje přehled nabídky e-learningových kurzů, tedy vyučování přes internet. Nabízí seznam zaregistrovaných poskytovatelů služeb i jejich tématicky řazených kurzů. Nejčastěji se jedná o jazykové výukové programy. NIDV (www.nidv.cz) Národní institut pro další vzdělávání se zabývá především pořádáním kurzů, přednášek a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nenabízí tedy žádné odkazy na vzdělávání pro širokou veřejnost, avšak fakticky jsou kurzy pro pedagogy veřejnosti otevřené. Tento institut má svou pobočku i v Plzni. Nabídka aktuálních kurzů v rámci Plzeňského kraje se na serveru zobrazí pod ikonou programová nabídka, po vybrání krajského pracoviště Plzeň. K jich v nabídce bylo k výběru 86. Tento portál využívají ke své prezentaci některé české a moravské autoškoly. Z Plzeňského kraje se na něm představuje 29 subjektů. Do tohoto průzkumu je řazen především proto, že z hlediska úřadů práce lze za rekvalifikaci považovat i získání řidičského průkazu typu C. Server f-autoskoly nabízí snadné regionální členění. Informace o jednotlivých autoškolách jsou však strohé, pouze některé z nich odkazují i na vlastní internetové stránky s úplnějšími informacemi o kurzech. Jedná se o portál zaměřený výhradně na jazykové vzdělávání a činnosti s ním spojené (překládání, tlumočení apod.). Poskytovatelé kurzů se mohou registrovat zdarma, přesto tento portál obsahuje informace pouze o 17 vzdělavatelích z Plzeňského kraje, kteří až na dvě výjimky sídlí v Plzni. Portál se zároveň soustředí spíše na kontakty a základní informace o vzdělavatelích a samotným kurzům se příliš nevěnuje. Portály projektů týkajících se dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Najdi si práci (www.najdisi.cz) Příprava na práci (www.priprava.cz) Návrat do práce (www.scomp.cz) Tyto portály jsou druhořadým zdrojem informací o nabídce dalšího profesního vzdělávání. Do přehledu je řadíme především proto, že se jako jediné soustředí výhradně na Plzeňský kraj. Nabízí však zájemcům pouze kurzy, které jsou součástí dlouhodobých projektů konkrétní organizace, a nejsou tedy otevřené jiným vzdělavatelům nežli realizátorům projektů. Ve středu jejich zájmu jsou především lidé sociálně vyloučení a obtížně uplatnitelní na trhu práce, od čehož se odvíjí i jednostranné oborové zaměření nabízených rekvalifikačních kurzů. Přesto mohou být tyto portály pro zájemce o rekvalifikace přínosným zdrojem informací. 12

14 Internetové vyhledávače Tyto vyhledávače poskytují poměrně ucelený přehled o nabídce dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Vyžadují však od uživatele jasnou představu o kýženém výsledku a jsou účinné při pátrání po podrobnostech o konkrétních subjektech. Vytvořit si však jejich prostřednictvím ucelenou představu o možnostech v oblasti dalšího vzdělávání je komplikované. Umožňují vyhledávání podle vlastních hesel, zároveň však poskytují i utříděnější přehled pod odkazy firmy, vzdělávání, kurzy či rekvalifikace, a to většinou s možností hledání podle krajů a měst. Tímto postupem může zájemce o vzdělávání získat kontakty na vzdělavatele a základní představu o jeho činnosti. Má i možnost dostat se na konkrétní internetové stránky, jimiž se jednotliví vzdělavatelé prezentují, nebo být odkázán na jednu z výše popsaných databází. Úspěšnost vyhledávání však vždy záleží na aktivitě vzdělávacích subjektů, které se na internetu prezentují, a především pak na schopnosti uživatele orientovat se v tak velkém množství nestrukturovaných dat. Internetové vyhledávače firem Evropská databanka (www.edb.cz) Evropská databanka nabízí možnost vyhledávání různých firem v České republice podle zaměření její činnosti. Dají se tak jejím prostřednictvím zjistit podrobnosti i o poskytovatelích dalšího profesního vzdělávání. Vyhledávání tímto způsobem je však obtížné a pro zájemce o vzdělávací nevyhovující. 2.2 Shrnutí V současné době neexistuje databáze shrnující informace o všech případných vzdělávacích akcích pro dospělé. Všechny výše popsané databáze poskytují jen zlomkový přehled o nabídce dalšího profesního vzdělávání v České republice. Stejně tak ani dostatečně nepřihlíží k potřebě uživatele vztáhnout získané informace ke své osobě, tedy vybírat kurzy podle regionu jejich uskutečnění. Nadto tyto databáze obvykle nenabízí úplná a aktuální data o kurzech, ale spíše přehledy případných vzdělávacích subjektů. Stejně tak se často soustředí výhradně na určité oborové zaměření (např. management) či kurzy konkrétního statutu (např. rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT). Dostupné databáze poskytují poměrně solidní přehled o rekvalifikačních kurzech na základě akreditací MŠMT. A to především díky povinnosti akreditovat rekvalifikační kurzy a úplným databázím Ministerstva školství. Ty jsou nejobsáhlejším a nejkompaktnějším balíkem dat, avšak pouze základních. Vhodně je doplňuje server Ministerstva práce a sociálních věcí DAT CZ, který se orientuje výhradně na rekvalifikační kurzy, a to včetně podrobných informací o jejich realizaci. Zcela chybí ucelená databáze či alespoň částečný přehled o kurzech pořádaných školami a subjekty, které vzdělávají k získání kvalifikačních požadavků pro výkon pracovní činnosti podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle zvláštních předpisů (např. o odborné způsobilosti v elektrotechnice). Stejně tak je velice obtížné vyhledávat takto orientované vzdělavatele podle konkrétních norem či předpisů. Svá autorizovaná školicí střediska na internetových stránkách prezentuje například Česká svářečská společnost ANB (www.cws-anb.cz), útržek informací poskytuje také server Českého institutu pro akreditaci (www.cia.cz). Vzdělávací zařízení certifikuje například i Certifikační sdružení pro personál (www.apccz.cz). Všechny veřejně přístupné zdroje však poskytují pouze zlomkový vhled do organizace školení a kvalifikačních kurzů z této oblasti, která na zpracování teprve čeká. Další uceleně nepodchycenou oblastí je specifické profesní vzdělávání, které obvykle probíhá formou specializovaných krátkodobých seminářů. Vykonavatelé jednotlivých profesí obvykle mají přehled o možnostech účasti ve specializovaných kurzech ve svém oboru, avšak i základní orientace v této oblasti vyžaduje zběhlost v poměrech. 13

15 Neorganizovaný je také systém prezentace kurzů bez akreditací, které vznikají bez úpravy právními předpisy a zásahů jakékoliv zodpovědné instituce. Zároveň se však jedná o způsob dalšího vzdělávání dospělých, který je prostřednictvím všeobecných internetových vyhledávačů nejsnadněji zjistitelný. Ačkoliv je většina z výše popsaných databází veřejně přístupná a otevřená všem případným vzdělavatelům a zájemcům o vzdělávání (i když někdy za poplatek), nedají se považovat za ideální zdroj informací o nabídce dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. Předně v přehledech často jednoznačně dominují podnikatelské subjekty, které jsou zvyklé své produkty prezentovat a nabízet veřejnosti v co nejširší míře. Tyto subjekty sice trh s dalším profesním vzděláváním skutečně ovládají, avšak ne až v takové míře, jak by se z některých zdrojů mohlo zdát. Naopak jiní vzdělavatelé, například školy a drobní živnostníci, o svých kurzech většinou neinformují jinak než prostřednictvím vlastních webových stránek, pokud vůbec. Jednotlivé databáze nejsou schopné odpovědět na všechny případné otázky. Nabízí neúplná data, která najdou jen částečného využití zájemci o vzdělávání i institucemi, které se snaží nesystematickou oblast dalšího profesního vzdělávání v republice zmapovat. Jako komplex dostupných zdrojů veřejných informací však mohou tyto databáze posloužit jako výchozí můstek k vytvoření základního přehledu o potenciální nabídce dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. 14

16 3 REALIZACE PRŮZKUMU NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Po inventarizaci a zhodnocení hlavních dostupných veřejných zdrojů jsme se v další fázi průzkumu zaměřili na jednu, a to databázi rekvalifikačních vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o jedinečný soubor dat, který je nejobsáhlejším a nejkompaktnějším balíkem informací o realizovatelných kurzech. Hlavní výhodou této databáze je, že postihuje vývoj od roku 1991 až do současnosti. Tím zároveň odkazuje na případné vzdělávací subjekty z minulosti a zasahuje do různorodých oborů. Obsahuje tedy údaje i o velmi malých firmách, fyzických osobách i organizacích, které se vzdělávání věnují pouze okrajově a svou činnost samy často veřejně neprezentují. Ačkoliv jsme tedy provedli analýzu dostupných veřejných zdrojů s ohledem na všechny zmíněné statuty a účely dalšího profesního vzdělávání, v průzkumu konkrétní nabídky vycházíme výhradně z databáze rekvalifikačních vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem. Cílem této fáze průzkumu bylo především: ověřit reálnou nabídku dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, ověřit využitelnost, hutnost a aktuálnost dat relevantní databáze, konkrétně databáze rekvalifikačních akreditací MŠMT, vytvořit metodiku sběru a zpracování informací o poskytovatelích a kurzech, pilotně ověřit zvolenou metodu průzkumu reálné nabídky, zhodnotit potenciál subjektů dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. Před zahájením samotného průzkumu tedy bylo nutné získat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR databázi v aktuální podobě a z důvodu délky trvání průzkumu ji průběžně aktualizovat. Syrová data z databáze tak byla zpracována ve třech etapách: 1. Vytvoření databáze (na základě aktuální databáze ve stavu poskytnutém přímo ministerstvem k ) 2. Aktualizace databáze (na základě elektronické podoby databáze k ) 3. Zpětné ověření (na základě elektronické podoby aktualizované k ) Zpětné ověření proběhlo především kvůli způsobu aktualizování údajů v elektronické verzi databáze, ke které ministerstvo přistupuje přibližně dvakrát za rok. Z toho důvodu bylo nutné zkontrolovat, zda se do systému neregistroval nový poskytovatel, o němž jsme doposud neměli informace. V průběhu průzkumu (od května 2007) však do databáze MŠMT noví vzdělavatelé nevstoupili, pouze byly získány či obnoveny akreditace vzdělávacích programů již registrovaných vzdělávacích institucí Příprava průzkumu reálné nabídky Konkrétní způsob zacházení s daty MŠMT v přípravné fázi, tedy zpracování databáze do podoby využitelné k průzkumu, a následně do formy vhodné k dalšímu upotřebení výstupů průzkumu, zjednodušeně zachycuje schéma 2. Schéma 2: Postup zpracování dat z databáze MŠMT Databáze MŠMT Základní zpracování Výchozí databáze Vyhledávání Pracovní databáze Dotazování Základní databáze Nejdříve bylo nutné zpracovat syrová data z databáze MŠMT do standardizované výchozí podoby. Tato výchozí databáze byla dále doplněna o potřebné detailní informace o poskytovatelích. Tak vznikla pracovní databáze, která je hlavní stavební bází při samotné 15

17 realizaci průzkumu (dotazování). Z jeho výsledku dále vznikne základní databáze, která je východiskem pro další zpracovávání informací vzešlých z průzkumu. (viz schéma 2) Hlavní fází přípravy průzkumu je první etapa, při které byla databáze rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT a jejich poskytovatelů zpracována do standardizované podoby tzv. výchozí databáze. Byla využita data od ministerstva ve stavu ke dni , která sestávala ze 7824 záznamů od roku 1991 a za celou republiku. Každý záznam obsahoval číslo jednací, název subjektu, názvy akreditovaných kurzů, adresu v členění ulice a číslo, místo (resp. pošta a PSČ), a datum zápisu do databáze. Z jednotlivých položek vyplývá, že databáze neumožňuje regionální členění přímo. Z toho důvodu byl proveden výběr záznamů týkajících se Plzeňského kraje na základě poštovních směrovacích čísel. Plzeňský kraj má PSČ v rozpětí až Tento postup nemusí podchytit poskytovatele akreditovaných kurzů, kteří sídlí v okrajových částech kraje a spadají pod poštu mimo kraj. Naopak se vyskytly tři případy, kdy pošta byla na území Plzeňského kraje, ale sídlo mimo kraj. Tak malý počet chybných případů potvrdil, že tímto postupem lze získat téměř úplný seznam poskytovatelů z Plzeňského kraje. Mimo něj však stojí vzdělavatelé, kteří sídlí zcela mimo kraj (především v Praze), avšak v Plzeňském kraji provozují pobočky, o nichž se databáze MŠMT nezmiňuje. Proto nejsou mimokrajské subjekty zahrnuty do všech rovin průzkumu. Výše uvedeným postupem bylo identifikováno 354 záznamů do datové základny rekvalifikačních akreditací MŠMT z let Ty obsahovaly informace o subjektu a programech, kterým byla v daném období přidělena akreditace. Toto číslo tedy neodpovídá počtu vzdělávacích subjektů v Plzeňském kraji ani souhrnu všech programů akreditovaných od roku Další zpracování se ubíralo dvěma směry. Jednak bylo nutno eliminovat duplicitní názvy některých poskytovatelů a dále rozepsat jednotlivé kurzy, které byly akreditovány v rámci jednoho rozhodnutí. Prvním krokem odstranění duplicit bylo odhalení různých názvů patřících jednomu poskytovateli akreditovaných kurzů. Příčinou této chyby byly mírné odchylky ve jménu subjektu při různých žádostech o akreditaci (velikost písma, zkratky apod.). Na základě setřídění podle adresy, a následně i podle názvu, se podařilo identifikovat některé duplicity názvu pro tentýž subjekt. Jednalo se pouze o prvotní odstranění duplicit. Další bylo provedeno při zpřesnění identifikace jednotlivých subjektů, kdy byly zjišťovány především IČ, přesný název podle rejstříku a kontaktní údaje. Dále bylo v této fázi provedeno rozepsání kurzů, neboť databáze MŠMT měla pro každé rozhodnutí o akreditaci uvedeny příslušné kurzy v jednom záznamu (řádce). Cílem bylo vytvořit základní databázi na úrovni jednotlivých kurzů, tj. aby každý kurz měl svůj záznam (řádku). Tabulka 1: Zjištěné vzdělávací subjekty z databáze MŠMT Okres Počet Podíl (%) Plzeň - město 97 73,50 Domažlice 8 6,10 Rokycany 7 5,30 Tachov 7 5,30 Klatovy 6 4,50 Plzeň - jih 4 3,00 Plzeň - sever 3 2,30 Celkem ,00 Výsledkem byla pracovní databáze 752 kurzů, které byly od roku 1991 do května roku 2007 akreditovány, a to 132 subjekty s oficiálním sídlem v Plzeňském kraji. Rozložení registrovaných vzdělavatelů podle sídla v jednotlivých okresech ukazuje tabulka 1. Téměř celé tři čtvrtiny všech vzdělávacích subjektů s akreditovanými rekvalifikačními programy v posledních 17 letech sídlilo v Plzni. Nejméně jich působilo v Plzni severu a Plzni jihu, tedy v přilehlých okresech krajského města. Přibližně podobnými díly vzdělavatelé obsluhují obyvatele okresů Domažlice, Rokycany, Tachov, Klatovy, a to v sestupné míře dle vyjmenování. V další fázi přípravy průzkumu byla užita kombinace metod a zdrojů k přípravě informačně co nejhutnějších podkladů o vzdělavatelských subjektech, tedy k vytvoření úvodní databáze pro průzkum. Cílem bylo připravit ucelené materiály, které v průběhu samotného průzkumu usnadní práci tazateli, a hlavně zbytečně nezatěžovat dotazované osoby. Kombinací několika informačních zdrojů se podařilo shromáždit všechny dostupné kontaktní údaje (adresy, čísla pevných i mobilních linek, y, webové stránky). Použity byly: - Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 16

18 - Obchodní rejstřík - Živnostenský rejstřík - Zlaté stránky v listinné i digitální podobě - www stránky (vyhledávače Google, Atlas, Seznam) - Albertina firemní monitor Zároveň byl upřesněn a sjednocen platný název subjektu a jeho identifikace pomocí IČ. Před zahájením průzkumu tak byla zpracována úvodní databáze, která obsahovala - název vzdělávacího subjektu - IČ - telefonické spojení na subjekt - adresu - názvy rekvalifikačních vzdělávacích programů akreditovaných u MŠMT daným subjektem v průběhu sledovaného období - datum akreditace jednotlivých vzdělávacích programů Ze skupiny 132 případných informátorů registrovaných u MŠMT nebylo do úvodní databáze nakonec zahrnuto 37 z nich. Celých 21 subjektů z Plzeňského kraje s registrovanými rekvalifikačními programy v uplynulých 17 letech se totiž nepodařilo blíže identifikovat. U většiny z nich nebyl pod uvedeným názvem ani adresou registrován v živnostenském rejstříku žádný subjekt, popřípadě byl zjištěn zánik společnosti. V dalších 16 případech se nepodařilo nalézt kromě adresy jiné kontaktní údaje. Vzhledem k tomu, že finální průzkum byl prováděn telefonicky, byla neznalost telefonního čísla základním nedostatkem, pro nějž byly tyto subjekty z průzkumu vyloučeny. Jednalo se především o subjekty, které do systému akreditací rekvalifikačních programů vstoupily na začátku devadesátých let a ve vzdělávací činnosti na základě akreditací MŠMT dlouho nepokračovaly. Tímto způsobem byla zpracována podrobná pracovní databáze o 95 subjektech, které byly zařazeny do realizační fáze průzkumu. Jednalo se o 72% vzorek z původního počtu uvažovaných akreditovaných vzdělavatelů. Vzhledem k tomu, že data MŠMT pokrývala období celých 17 let, byl vzorek respondentů o 95 jednotlivcích velkým úspěchem, který sliboval abnormální validitu dat Metoda a cíle dotazování Samotný průzkum reálné nabídky zjištěných subjektů sídlících v Plzeňském kraji a poskytujících kurzy akreditované MŠMT probíhal formou telefonického dotazování. Telefonická metoda byla zvolena hned z několika důvodů: Telefonické dotazování zaručuje vysokou návratnost dat. Informátor odpovídá okamžitě ve chvíli, kdy je poprvé kontaktován, a nemá možnost zodpovězení dotazů odložit na později, jak tomu bývá i dotazníků tištěných. Postihuje všechny respondenty z vybraného výzkumného vzorku. Počet skutečných účastníků průzkumu tak byl dán aktivitou tazatele a ne dotazovaného. Snižuje riziko neporozumění jednotlivým otázkám, smyslu a účelu průzkumu, formě zpracování a roli informátora (např. zda bude za zařazení do databáze platit). Osobní vztah navázaný prostřednictvím telefonu zvyšuje věrohodnost průzkumu a zároveň otevírá možnosti další spolupráce v následných průzkumech i jednáních. Získávání informací ústní formou prostřednictvím telefonu předpokládá větší sdílnost informátora, na nějž jsou zároveň kladeny nižší nároky ohledně formulování odpovědí. Umožňuje rozvinout dotazování v polostrukturovaný rozhovor o souvisejících problémech (o jaké kurzy je zájem, proč o určitý kurz zájem není, proč své kurzy akreditují atd.). Klade menší nároky na tazatele, který nemusí zpracovávat psané odpovědi a může v průběhu dotazování operativně používat informační zdroje k ověření úplnosti získávaných dat. Telefonické kontakty na vzdělávací zařízení jsou snadno zjistitelné údaje. 17

19 Umožňuje v rámci telefonování provádět i PR aktivity informovat o průzkumu, jeho cílích a výstupech a zároveň motivovat k aktivní účasti. Hlavními cíly samotného dotazování bylo: především získat přesné údaje o subjektech a základní přehled reálné nabídky akreditovaných rekvalifikačních programů v kraji, informovat o prováděném průzkumu, případném dalším využití jeho výsledků a výhledech do budoucna, navázat vazby se vzdělavateli, které by byly využitelné v rámci případných dalších monitorovacích průzkumů, a motivovat k aktivní účasti, odhalit úskalí a výhody akreditování jednotlivých kurzů vycházející z praxe, poukázat na problémy a specifika dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Proto mohli tazatelé využít sdílnosti informátorů a vést je k polostrukturovaným rozhovorům. Ty poskytují hlubší vhled do problematiky a detailnější popis prostředí trhu dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Výstupy těchto rozhovorů nejsou kvantitativně zpracovatelné ani reprezentativní, přesto zásadní pro postižení situace. Neméně důležitým úkolem realizace telefonického dotazování bylo i ověření zvolené metody shromažďování a verifikování informací. Konkrétními kritérii k jejímu hodnocení byla schopnost: získat informace od co největšího počtu respondentů získat relevantní (žádané) informace získat informace v podobě kvantitativně zpracovatelné navázat dobré vztahy s informátory Stejně tak bylo zjišťováno: jaké informace a v jakém rozsahu je možné podobným průzkumem sbírat, které komunikační nástroje jsou k tomu nejvhodnější. Samotné telefonické dotazování bylo proto rozděleno do pěti částí, z nichž první tři byly základní a poslední dvě doplňkové. Telefonistky postupovaly následným způsobem: 1. podání informací o projektu, cílích šetření a očekávaných výstupech 2. ověření identifikačních a kontaktních údajů vzdělávacích subjektů 3. zjištění přehledu nabízených rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT 4. sběr informací o dalších nabízených kurzech, jejich akreditaci a certifikaci 5. zaznamenání dalších zajímavostí, postřehů a zkušeností z praxe Informátorům byly tedy kladeny základní otázky. Pouze pokud sami prokázali větší míru sdílnosti, rozšířily telefonistky rozhovor i o otázky doplňující. V případě nejasností či momentální časové tísně informátora bylo jako doplňkové metody použito dotazování prostřednictvím u. Ten mohli představitelé vzdělávacích zařízení upřednostnit, chtěli-li mít jistotu o úplnosti a správnosti podávaných informací, například o přesném názvu daného kurzu. V případě nezastižení informátora na zjištěném telefonním čísle ani po šestém telefonování byl ponechán vzkaz na záznamníku. Dalším krokem před zahájením dotazování bylo zaškolení telefonistek, které musely být dobře obeznámeny nejen s cíly, záměry a plánovanými výstupy projektu, ale zároveň i s platnými právními předpisy týkajícími se dalšího vzdělávání a situací na trhu vzdělávání v kraji. Samotné dotazování probíhalo od května do prosince 2007 a zapojily se do něj dvě telefonistky Zhodnocení výsledků dotazování Ačkoliv databáze rekvalifikačních vzdělávacích programů akreditovaných u MŠMT byla v počátečním stádiu velmi nepřehledná a neposkytovala úplná data, byla před samotným telefonováním dobře připravena. 18

20 Ze 132 vzdělávacích subjektů, které kdy v posledních 17 letech získaly akreditaci, jich bylo do dotazování zařazeno 95, tedy 72 % z původního počtu. Vyřazeno bylo 37 subjektů již neexistujících, blíže nezjištěných či bez známého telefonního kontaktu. Graf 1: Vzdělávací subjekty registrované v databázi MŠMT a způsob jejich zahrnutí do průzkumu 84 Subjekty v průběhu průzkumu skutečně oslovené 37 Subjekty nezahrnuté do dotazovaní 11 Subjekty zahrnuté, ale neoslovené Pouze v 11 případech nebyly subjekty zahrnuté do dotazování nakonec oslovené, a to 3krát, protože zjištěný telefonní kontakt již neexistoval a žádný jiný se nepodařilo najít, dalších 8 subjektů nebylo zastiženo. V takových případech se telefonistky o zastižení snažily minimálně 6krát a následně nechaly vzkaz na záznamníku. Z předpokládaných 95 informátorů (ze 132 registrovaných subjektů) jich tak nakonec bylo ve skutečnosti osloveno 84, což je 88 % ze vzdělavatelů zařazených do dotazování a 64 % z celkového počtu subjektů z úvodní databáze. Reálné zahrnutí subjektů registrovaných v databázi MŠMT (o počtu 132) do dotazování znázorňuje graf 1. Mezi oslovenými subjekty se zároveň nevyskytl jediný, který by odmítl informace poskytnout. Úspěšnost průzkumu tak byla vysoká, a sice 88% v případě všech zařazených informátoru a 100% v případě skutečně oslovených informátorů. Graf 2: Výsledky dotazování za 95 subjektů zahrnutých do telefonického průzkumu (absolutně a procentuálně vyjádřené) Z 95 do průzkumu zahrnutých vzdělavatelů se jich 58 dodnes dalšímu Subjekty neoslovené: 11 vzdělávání věnuje. 3% Telefonní číslo neexistuje - 3 Celých 33 (36 % ze 8% zahrnutých do Subjekty nebyly zastiženy - 8 průzkumu) v 23% Subjekty oslovené: 84 současnosti nabízí Subjekty aktuálně nabízí kurzy rekvalifikační kurzy MŠMT - 33 s platnými 4% akreditacemi MŠMT. Subjekty své kurzy MŠMT 36% nenabízí veřejnosti - 2 Další dva (2 %) své akreditované programy Subjekty aktuálně nabízí pouze nenabízí veřejnosti. 24% jiné kurzy než MŠMT - 23 Tyto subjekty proto Subjekty vzdělávací činnost odmítly i zařazení do převedly na jinou organizaci - 4 veřejně přístupné 2% Vzdělávání se již nevěnují - 22 databáze, která je jedním z výstupů projektu. Na otázky tazatelek přesto ochotně odpověděly. Dalších 23 subjektů (24 %) nabízí v současnosti výhradně kurzy nikdy neakreditované, s propadlými akreditacemi MŠMT, akreditované u jiných ministerstev či poskytované na základě zvláštních předpisů (viz graf 2). Zbývající subjekty oslovené v průzkumu se dnes již vzdělávání vůbec nevěnují. Čtyři fyzické osoby z nich převedly své aktivity na obchodní společnost a věnují se jim dále jako právnické osoby. Dalších 22 subjektů (23 %) svých vzdělavatelských činností zcela zanechalo, popřípadě ve skutečnosti nikdy žádný kurz neotevřelo. Zajímavou informací dozajista je, že pouze čtvrtina (25 %) vzdělavatelů, kteří si kdy v uplynulých 17 letech akreditovali nějaký rekvalifikační program u ministerstva školství (132), nabízí platné akreditované kurzy veřejnosti dodnes. 19

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah:

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více