s c h v á l i l o z m ě n u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s c h v á l i l o z m ě n u"

Transkript

1 Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i l o z m ě n u obsahu zřizovací listiny Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace ze dne s účinností od takto: Původní znění Čl. 6 Hlavní činnost: a) Účel zřízení a související předmět činnosti Účelem zřízení příspěvkové organizace Domu kultury Uherský Brod je organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města. Účelu zřízení dosahuje DK UB zejména těmito činnostmi: 1. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží 2. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 3. Pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 4. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 5. Výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 6. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 7. Publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 8. Pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 9. Provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, 10. Promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, 11. Provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, 12. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, 13. Krátkodobý pronájem nebytových prostor

2 se nahrazuje textem: Článek III. Účel a předmět činnosti 1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města 1.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 1.2. zajištění provozu a činnosti profesionální knihovny Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany; uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu 2 písm. a) a 3 odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. 2. K dosažení účelu je jejím předmětem činnosti: 2.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 2.2. pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 2.3. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 2.4. výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 2.5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, 2.6. nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 2.7. publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 2.8. pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 2.9. provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, krátkodobý pronájem nebytových prostor, budování a zpřístupnění univerzálního knihovního fondu Knihovny Františka Kožíka (dále jen knihovna) se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění

3 účelu svého zřízení. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu, budování a zpřístupnění fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování a poskytování informací o obci, poskytování meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména v oblasti státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení, poskytování reprografických služeb, pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí, při plnění svých hlavních činností v oblasti knihovnictví spolupracuje s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Velehradská 714, Uherské Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi, poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování, zpracování a poradenství, při zajišťování činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě. Původní znění Čl. 7 Doplňková činnost 1. Reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, zprostředkování služeb cestovního ruchu, 2. Provozování výlepové služby, 3. Poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 4. Prodej drobných upomínkových předmětů, 6. Pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. se nahrazuje textem: Článek IV. Doplňková činnost 1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci vykonávat tuto doplňkovou činnost: 1.1. reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, 1.2. zprostředkování služeb cestovního ruchu, 1.3. provozování výlepové služby, 1.4. poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 1.5. prodej drobných upomínkových předmětů, 1.6. pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. 2. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena. 3. Doplňková činnost smí být provozována jen za těchto podmínek:

4 3.1. doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok, 3.2. zisk dosažený v doplňkové činnosti bude použit pro hlavní účel činnosti, Původní znění Čl. 9. Majetek organizace Zřizovatel svěřuje Domu kultury Uherský Brod jako příspěvkové organizaci do správy níže uvedené nebytové prostory a soubory movitých věcí se k němu vztahujících: a) nebytové prostory Domu kultury, Mariánské nám. 2187, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 34, u něhož jsou ze správy DK vyjmuty prostory restaurace, bývalé knihovny a kanceláří č. 23, 24, 25 a nebytových prostor bývalého naturálního bytu, b) nebytové prostory hvězdárny, Prakšická 2222, k. ú. Uherský Brod, p.č. st. 1809/2, 1809/3, c) nebytové prostory chaty Rubaniska, k.ú. Újezdec u Luhačovic p.č. st. 1006, d) nebytovou část Panského domu galerie s hygienickým zařízením, Kaunicova 77, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 12, e) nebytové prostory Kina Máj, náměstí 1. Máje 2057, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 2762/1, 2762/2. Dům kultury má právo výše uvedené prostory krátkodobě pronajímat (nejdéle na dobu 30 dnů) a příjmy z těchto pronájmů může použít pouze za účelem naplňování hlavní činnosti. Dům kultury komplexně zabezpečuje ochranu a údržbu užívaného majetku a provádí opravy do výše Kč. Hospodaření Domu kultury se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a schváleným rozpočtem organizace. se nahrazuje textem: Článek V. Majetek organizace 1. Dům kultury 1.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavy) objekt č.p (inv. č. 1583) na Mariánském náměstí (Dům kultury Uherský Brod), u něhož jsou ze správy DK vyjmuty: prostory restaurace, prostory MIC a chodba č. 22, kanceláří č. 23, 24, 25, 27, sociálního zařízení 28 a 30a), umístěné na pozemku p.č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,31 Kč, 1.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu Domu kultury v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,00 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,41 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč 1.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 1 ze dne ,

5 2. Kino Máj 2.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) objekt Kina Máj inv. číslo 795, umístěné na pozemku p.č. st. 2762/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,30 Kč, vyjma prostor Rockového klubu a prostor užívaných Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě 2.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v Kině Máj v Uherském Brodě DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,80 Kč 2.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 2 ze dne , 2. Hvězdárna 3.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) soubor objektů Hvězdárny, na ul. Prakšická č.p. 2222, umístěné na pozemku p.č. st. 1809/2, 1809/3, k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,80 Kč zřizovatel předává ze svého vlastnictví do právy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek na Hvězdárně v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,70 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,00 Kč 3.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 3 ze dne , 3. Knihovna 4.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory knihovny, nacházející se v objektu Základní školy Újezdec, 4.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,40 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,64 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,12 Kč 4.3. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití knihovnický fond o obsahu svazků seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 4 ze dne , 4. Galerie 5.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě nebytovou část Panského domu galerie s hygienickým zařízením, Kaunicova 77, KÚ Uherský Brod, p.č. st. 12. Přesné vymezení majetku je popsáno v Příloze č. 5

6 5.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,60 Kč 5.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 5 ze dne , 5. Chata Rubaniska 6.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) - objekt chaty Rubaniska, inv. číslo 337, v k.ú. Újezdec, p.č. st v celkové hodnotě ,95 Kč seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 6 ze dne , a schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci podle podmínek stanovených touto zřizovací listinou a podle ustanovení 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Článek II. Základní údaje 1. Zřizovatel: a) název: Město Uherský Brod b) okres: Uherské Hradiště c) sídlo: Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ d) IČ: Příspěvková organizace a) název: Dům kultury Uherský Brod b) sídlo: Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, PSČ

7 c) IČ: d) právní forma: příspěvková organizace Článek III. Účel a předmět činnosti 1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města 1.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 1.2. zajištění provozu a činnosti profesionální knihovny Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany; uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu 2 písm. a) a 3 odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. 2. K dosažení účelu je jejím předmětem činnosti: 2.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 2.2.pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 2.3.pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 2.4. výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 2.5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, 2.6. nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 2.7. publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 2.8. pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 2.9. provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, krátkodobý pronájem nebytových prostor, budování a zpřístupnění univerzálního knihovního fondu Knihovny Františka Kožíka (dále jen knihovna) se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění

8 účelu svého zřízení. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu, budování a zpřístupnění fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování a poskytování informací o obci, poskytování meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména v oblasti státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení, poskytování reprografických služeb, pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí, při plnění svých hlavních činností v oblasti knihovnictví spolupracuje s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Velehradská 714, Uherské Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi, poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování, zpracování a poradenství, při zajišťování činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě. Článek IV. Doplňková činnost 1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci vykonávat tuto doplňkovou činnost: 1.1. reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, 1.2. zprostředkování služeb cestovního ruchu, 1.3. provozování výlepové služby, 1.4. poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 1.5. prodej drobných upomínkových předmětů, 1.6. pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. 3. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena. 4. Doplňková činnost smí být provozována jen za těchto podmínek: 4.1.doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok, 4.2.zisk dosažený v doplňkové činnosti bude použit pro hlavní účel činnosti, 4.3.účetnictví o doplňkové činnosti bude vedeno odděleně od hlavního účelu.

9 Článek V. Majetek organizace 1. Dům kultury 1.1 zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavy) objekt č.p na Mariánském náměstí (Dům kultury Uherský Brod), u něhož jsou ze správy DK vyjmuty: prostory restaurace, prostory MIC a chodba č. 22, kanceláří č. 23, 24, 25, 27, sociálního zařízení 28 a 30a), umístěné na pozemku p.č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v celkové hodnotě ,841,31 Kč. 1.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu Domu kultury v Uherském Brodě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,00 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,41 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč 1.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 1 ze dne , 2. Kino Máj 2.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) objekt Kina Máj, umístěné na pozemku p.č. st. zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,30 Kč, vyjma prostor Rockového klubu a prostor, užívaných Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě 2.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v Kině Máj v Uherském Brodě: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,80 Kč 2.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 2 ze dne , 3.Hvězdárna 3.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) soubor objektů Hvězdárny, na ul. Prakšická č.p. 2222, umístěné na pozemku p.č. st. 1809/2, 1809/3, k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,80 Kč. 3.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do právy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek na Hvězdárně v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,70 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,00 Kč 3.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 3 ze dne , 4.Knihovna

10 4.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory, nacházející se v objektu Základní školy Újezdec. 4.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě v hodnotě DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,40 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,64 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,12 Kč 4.3.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití knihovnický fond o obsahu svazků. 4.4.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 4 ze dne , 5.Galerie 5.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory. Přesné vymezení svěřeného majetku je popsáno v Příloze č. 5 (nebytovou část Panského domu galerie hygienickým zařízením, Kaunicova 77, KÚ Uherský Brod, p.č. st. 12) zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,60 Kč 5.2.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 5 ze dne , 6.Chata Rubaniska 6.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) - objekt chaty Rubaniska, v k.ú. Újezdec, p.č. st zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu chaty Rubaniska v Uherském Brodě v celkové hodnotě ,95 Kč. 6.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 6 ze dne , Článek VI. Vymezení majetkových práv 1. Příspěvková organizace spravuje svěřený majetek včetně majetku, který získá vlastní činností, výhradně pro účel, k němuž byla zřízena. 2. Zřizovatel stanovuje tato práva k majetku: 2.1. nesmí být zcizen, 2.2. nesmí jím být ručeno,

11 2.3. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Domu kultury Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.4. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Kina Máj na dobu třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.5. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Hvězdárny Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.6. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nebytových prostor knihovny Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.7. uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor Galerie nebo jejich půjčování na dobu do třiceti dnů bez předchozího souhlasu zřizovatele, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, 2.8. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku chaty Rubaniska na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.9. uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch na vnější straně objektu č.p v k.ú. Uherský Brod po předchozím souhlasu zřizovatele, u ostatních ploch bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Kina Máj bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Knihovny bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Galerie bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do vlastnictví zřizovatele a do svého vlastnictví majetek sloužící výhradně pro její hlavní účel a předmět činnosti a financovaný z jejich provozních prostředků, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do vlastnictví zřizovatele a do svého vlastnictví majetek sloužící výhradně pro její doplňkovou činnost a financovaný z této činnosti, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do svého vlastnictví dary ve finanční formě, majetek používá příspěvková organizace bezúplatně, Dům kultury má právo výše uvedené prostory krátkodobě pronajímat (nejdéle na dobu 30 dnů) a příjmy z těchto pronájmů může použít pouze za účelem naplňování hlavní činnosti. Dům kultury komplexně zabezpečuje ochranu a údržbu užívaného majetku a provádí opravy do výše Kč, hospodaření Domu kultury se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v plném znění a schváleným rozpočtem organizace,

12 2.19. zřizovatel v souladu s 27 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění novely zák. č. 477/2008 Sb. svěřuje příspěvkové organizaci, právo nakládat bez souhlasu zřizovatele s oběžným majetkem, pořízeným z rozpočtu příspěvkové organizace, včetně majetku, pořízeného z rezervního fondu příspěvkové organizace v hodnotě do 40 tis. Kč v jednotlivém případě, zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů, účelově určených, v hodnotě do 40. tis Kč v jednotlivém případě, zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci, aby v ostatních případech předkládala radě města návrhy na poskytování předchozích souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžních i nepeněžních darů s výjimkou darů uvedených pod č tohoto odstavce. 3. Zřizovatel stanovuje tyto povinnosti k majetku: 3.1. hodnota majetku předaného do správy příspěvkové organizaci pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních odpisů, zřizovatelem odsouhlaseného technického zhodnocení a vyřazování majetku při inventarizaci, při dodržení maximální hospodárnosti do částky Kč za položku, 3.2. příspěvková organizace zabezpečuje ochranu a údržbu svěřeného majetku a provádí opravy podle zřizovatelem každoročně předem schváleného plánu údržby a oprav, které budou hrazeny z provozních prostředků a vlastních fondů příspěvkové organizace, 3.3. příspěvková organizace inventarizuje veškerý majetek pravidelně každý kalendářní rok se stavem k a výsledek předloží zřizovateli, 3.4. veškerý majetek příspěvkové organizace musí být využíván efektivně, účelně a hospodárně s důrazem kladeným na péči o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. 4. Hospodaření příspěvkové organizace se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schválených rozpočtem organizace. Článek VII. Statutární orgán a způsob jeho jednání 1. statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Uherského Brodu, 2. ředitel Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem této příspěvkové organizace. Za organizaci se podepisuje tak, že k vypsanému nebo otištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis. Článek VIII. Vznik a doba trvání 1. Příspěvková organizace je zřízena na dobru neurčitou od 10. března Tato změna obsahu zřizovací listiny je vydána ve čtyřech stejnopisech, z nichž zřizovatel i příspěvková organizace obdrží po 2 vyhotoveních.

13 Schváleno orgánem obce: Doložka dle 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zastupitelstvo Města Uherský Brod 8. zasedání konané dne č. usnesení... V Uherském Brodě dne. Patrik Kunčar starosta Ing. Petr Vrána místostarosta

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Správa sportovišť Kopřivnice

Správa sportovišť Kopřivnice Správa sportovišť Kopřivnice (úplné deklaratorní znění zřizovací listiny po zapracování všech dodatků schválených Zastupitelstvem města Kopřivnice) Název: Město Kopřivnice Sídlo : Štefániková 1163, 742

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S Strana první. NZ 340/2011 N 364/2011 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný na místě samém v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, na adrese Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 1148, dne pátého září roku dvatisícejedenáct

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA ve znění změny č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 710/2002/ZK účinné od 1. 1. 2003, změny č. 2 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2005/ZK účinné

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 Účinnost od 1. 1. 2015 2 Obsah: I. Hlavní zásady strana 1. Úvod 3 2. Působnost 3 3. Území Města 4 4. Vnitřní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 13. zasedání Rady

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více