s c h v á l i l o z m ě n u

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s c h v á l i l o z m ě n u"

Transkript

1 Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i l o z m ě n u obsahu zřizovací listiny Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace ze dne s účinností od takto: Původní znění Čl. 6 Hlavní činnost: a) Účel zřízení a související předmět činnosti Účelem zřízení příspěvkové organizace Domu kultury Uherský Brod je organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města. Účelu zřízení dosahuje DK UB zejména těmito činnostmi: 1. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží 2. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 3. Pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 4. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 5. Výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 6. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 7. Publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 8. Pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 9. Provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, 10. Promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, 11. Provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, 12. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, 13. Krátkodobý pronájem nebytových prostor

2 se nahrazuje textem: Článek III. Účel a předmět činnosti 1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města 1.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 1.2. zajištění provozu a činnosti profesionální knihovny Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany; uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu 2 písm. a) a 3 odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. 2. K dosažení účelu je jejím předmětem činnosti: 2.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 2.2. pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 2.3. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 2.4. výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 2.5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, 2.6. nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 2.7. publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 2.8. pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 2.9. provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, krátkodobý pronájem nebytových prostor, budování a zpřístupnění univerzálního knihovního fondu Knihovny Františka Kožíka (dále jen knihovna) se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění

3 účelu svého zřízení. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu, budování a zpřístupnění fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování a poskytování informací o obci, poskytování meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména v oblasti státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení, poskytování reprografických služeb, pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí, při plnění svých hlavních činností v oblasti knihovnictví spolupracuje s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Velehradská 714, Uherské Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi, poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování, zpracování a poradenství, při zajišťování činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě. Původní znění Čl. 7 Doplňková činnost 1. Reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, zprostředkování služeb cestovního ruchu, 2. Provozování výlepové služby, 3. Poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 4. Prodej drobných upomínkových předmětů, 6. Pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. se nahrazuje textem: Článek IV. Doplňková činnost 1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci vykonávat tuto doplňkovou činnost: 1.1. reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, 1.2. zprostředkování služeb cestovního ruchu, 1.3. provozování výlepové služby, 1.4. poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 1.5. prodej drobných upomínkových předmětů, 1.6. pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. 2. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena. 3. Doplňková činnost smí být provozována jen za těchto podmínek:

4 3.1. doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok, 3.2. zisk dosažený v doplňkové činnosti bude použit pro hlavní účel činnosti, Původní znění Čl. 9. Majetek organizace Zřizovatel svěřuje Domu kultury Uherský Brod jako příspěvkové organizaci do správy níže uvedené nebytové prostory a soubory movitých věcí se k němu vztahujících: a) nebytové prostory Domu kultury, Mariánské nám. 2187, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 34, u něhož jsou ze správy DK vyjmuty prostory restaurace, bývalé knihovny a kanceláří č. 23, 24, 25 a nebytových prostor bývalého naturálního bytu, b) nebytové prostory hvězdárny, Prakšická 2222, k. ú. Uherský Brod, p.č. st. 1809/2, 1809/3, c) nebytové prostory chaty Rubaniska, k.ú. Újezdec u Luhačovic p.č. st. 1006, d) nebytovou část Panského domu galerie s hygienickým zařízením, Kaunicova 77, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 12, e) nebytové prostory Kina Máj, náměstí 1. Máje 2057, k.ú. Uherský Brod, p.č. st. 2762/1, 2762/2. Dům kultury má právo výše uvedené prostory krátkodobě pronajímat (nejdéle na dobu 30 dnů) a příjmy z těchto pronájmů může použít pouze za účelem naplňování hlavní činnosti. Dům kultury komplexně zabezpečuje ochranu a údržbu užívaného majetku a provádí opravy do výše Kč. Hospodaření Domu kultury se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a schváleným rozpočtem organizace. se nahrazuje textem: Článek V. Majetek organizace 1. Dům kultury 1.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavy) objekt č.p (inv. č. 1583) na Mariánském náměstí (Dům kultury Uherský Brod), u něhož jsou ze správy DK vyjmuty: prostory restaurace, prostory MIC a chodba č. 22, kanceláří č. 23, 24, 25, 27, sociálního zařízení 28 a 30a), umístěné na pozemku p.č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,31 Kč, 1.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu Domu kultury v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,00 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,41 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč 1.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 1 ze dne ,

5 2. Kino Máj 2.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) objekt Kina Máj inv. číslo 795, umístěné na pozemku p.č. st. 2762/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,30 Kč, vyjma prostor Rockového klubu a prostor užívaných Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě 2.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v Kině Máj v Uherském Brodě DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,80 Kč 2.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 2 ze dne , 2. Hvězdárna 3.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) soubor objektů Hvězdárny, na ul. Prakšická č.p. 2222, umístěné na pozemku p.č. st. 1809/2, 1809/3, k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,80 Kč zřizovatel předává ze svého vlastnictví do právy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek na Hvězdárně v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,70 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,00 Kč 3.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 3 ze dne , 3. Knihovna 4.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory knihovny, nacházející se v objektu Základní školy Újezdec, 4.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,40 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,64 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,12 Kč 4.3. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití knihovnický fond o obsahu svazků seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 4 ze dne , 4. Galerie 5.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě nebytovou část Panského domu galerie s hygienickým zařízením, Kaunicova 77, KÚ Uherský Brod, p.č. st. 12. Přesné vymezení majetku je popsáno v Příloze č. 5

6 5.2. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,60 Kč 5.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 5 ze dne , 5. Chata Rubaniska 6.1. zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) - objekt chaty Rubaniska, inv. číslo 337, v k.ú. Újezdec, p.č. st v celkové hodnotě ,95 Kč seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 6 ze dne , a schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci podle podmínek stanovených touto zřizovací listinou a podle ustanovení 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Článek II. Základní údaje 1. Zřizovatel: a) název: Město Uherský Brod b) okres: Uherské Hradiště c) sídlo: Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ d) IČ: Příspěvková organizace a) název: Dům kultury Uherský Brod b) sídlo: Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, PSČ

7 c) IČ: d) právní forma: příspěvková organizace Článek III. Účel a předmět činnosti 1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města 1.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 1.2. zajištění provozu a činnosti profesionální knihovny Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany; uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu 2 písm. a) a 3 odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. 2. K dosažení účelu je jejím předmětem činnosti: 2.1. provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností koncertů, divadel, výstav, estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží, 2.2.pořádání zábav a provozování zařízení sloužících zábavě taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová přestavení a varieté, 2.3.pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, 2.4. výuka v oblasti umění a společenského tance hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance, 2.5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí, 2.6. nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace, 2.7. publikační činnost vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřízení (vč. informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů), 2.8. pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města, 2.9. provozování hvězdárny popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost, promítání audiovizuálních děl provozování kina Máj prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tematických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla, provozování galerie Panský dům pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců, činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost, krátkodobý pronájem nebytových prostor, budování a zpřístupnění univerzálního knihovního fondu Knihovny Františka Kožíka (dále jen knihovna) se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění

8 účelu svého zřízení. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu, budování a zpřístupnění fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování a poskytování informací o obci, poskytování meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména v oblasti státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení, poskytování reprografických služeb, pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí, při plnění svých hlavních činností v oblasti knihovnictví spolupracuje s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Velehradská 714, Uherské Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi, poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování, zpracování a poradenství, při zajišťování činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě. Článek IV. Doplňková činnost 1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci vykonávat tuto doplňkovou činnost: 1.1. reklamní činnost a marketing zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, 1.2. zprostředkování služeb cestovního ruchu, 1.3. provozování výlepové služby, 1.4. poskytování služeb zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení, 1.5. prodej drobných upomínkových předmětů, 1.6. pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb dodávka energií, zapůjčení inventáře. 3. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena. 4. Doplňková činnost smí být provozována jen za těchto podmínek: 4.1.doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok, 4.2.zisk dosažený v doplňkové činnosti bude použit pro hlavní účel činnosti, 4.3.účetnictví o doplňkové činnosti bude vedeno odděleně od hlavního účelu.

9 Článek V. Majetek organizace 1. Dům kultury 1.1 zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavy) objekt č.p na Mariánském náměstí (Dům kultury Uherský Brod), u něhož jsou ze správy DK vyjmuty: prostory restaurace, prostory MIC a chodba č. 22, kanceláří č. 23, 24, 25, 27, sociálního zařízení 28 a 30a), umístěné na pozemku p.č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v celkové hodnotě ,841,31 Kč. 1.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu Domu kultury v Uherském Brodě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,00 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,41 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč 1.3. seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 1 ze dne , 2. Kino Máj 2.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) objekt Kina Máj, umístěné na pozemku p.č. st. zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,30 Kč, vyjma prostor Rockového klubu a prostor, užívaných Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě 2.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v Kině Máj v Uherském Brodě: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,80 Kč 2.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 2 ze dne , 3.Hvězdárna 3.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) soubor objektů Hvězdárny, na ul. Prakšická č.p. 2222, umístěné na pozemku p.č. st. 1809/2, 1809/3, k.ú. Uherský Brod, v hodnotě ,80 Kč. 3.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do právy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek na Hvězdárně v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,70 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,00 Kč 3.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 3 ze dne , 4.Knihovna

10 4.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory, nacházející se v objektu Základní školy Újezdec. 4.2.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě v hodnotě DDHM nad Kč v celkové hodnotě ,40 Kč DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,64 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,12 Kč 4.3.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití knihovnický fond o obsahu svazků. 4.4.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 4 ze dne , 5.Galerie 5.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebytové prostory, nacházející se na Panském domě v Uherském Brodě a prostory. Přesné vymezení svěřeného majetku je popsáno v Příloze č. 5 (nebytovou část Panského domu galerie hygienickým zařízením, Kaunicova 77, KÚ Uherský Brod, p.č. st. 12) zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek knihovny v Uherském Brodě v hodnotě: DDHM od Kč do Kč v celkové hodnotě ,20 Kč DDHM od 500 Kč do Kč v celkové hodnotě ,60 Kč 5.2.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 5 ze dne , 6.Chata Rubaniska 6.1.zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu a stavby) - objekt chaty Rubaniska, v k.ú. Újezdec, p.č. st zřizovatel předává ze svého vlastnictví do správy příspěvkové organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek v objektu chaty Rubaniska v Uherském Brodě v celkové hodnotě ,95 Kč. 6.3.seznam tohoto majetku s oceněním je uveden v Příloze č. 6 ze dne , Článek VI. Vymezení majetkových práv 1. Příspěvková organizace spravuje svěřený majetek včetně majetku, který získá vlastní činností, výhradně pro účel, k němuž byla zřízena. 2. Zřizovatel stanovuje tato práva k majetku: 2.1. nesmí být zcizen, 2.2. nesmí jím být ručeno,

11 2.3. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Domu kultury Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.4. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Kina Máj na dobu třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.5. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku Hvězdárny Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.6. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nebytových prostor knihovny Uherský Brod na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.7. uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor Galerie nebo jejich půjčování na dobu do třiceti dnů bez předchozího souhlasu zřizovatele, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, 2.8. uzavírání smluv o nájmu nebo půjčování nemovitého majetku chaty Rubaniska na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z pronájmů zůstávají organizaci, 2.9. uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch na vnější straně objektu č.p v k.ú. Uherský Brod po předchozím souhlasu zřizovatele, u ostatních ploch bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Kina Máj bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Knihovny bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, uzavírání smluv o nájmu reklamních ploch v prostorách Galerie bez předchozího souhlasu zřizovatele, maximálně však na dobu do jednoho roku, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele, výnosy z nájmů zůstávají organizaci, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do vlastnictví zřizovatele a do svého vlastnictví majetek sloužící výhradně pro její hlavní účel a předmět činnosti a financovaný z jejich provozních prostředků, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do vlastnictví zřizovatele a do svého vlastnictví majetek sloužící výhradně pro její doplňkovou činnost a financovaný z této činnosti, příspěvková organizace může nabývat bez souhlasu zřizovatele do svého vlastnictví dary ve finanční formě, majetek používá příspěvková organizace bezúplatně, Dům kultury má právo výše uvedené prostory krátkodobě pronajímat (nejdéle na dobu 30 dnů) a příjmy z těchto pronájmů může použít pouze za účelem naplňování hlavní činnosti. Dům kultury komplexně zabezpečuje ochranu a údržbu užívaného majetku a provádí opravy do výše Kč, hospodaření Domu kultury se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v plném znění a schváleným rozpočtem organizace,

12 2.19. zřizovatel v souladu s 27 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění novely zák. č. 477/2008 Sb. svěřuje příspěvkové organizaci, právo nakládat bez souhlasu zřizovatele s oběžným majetkem, pořízeným z rozpočtu příspěvkové organizace, včetně majetku, pořízeného z rezervního fondu příspěvkové organizace v hodnotě do 40 tis. Kč v jednotlivém případě, zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů, účelově určených, v hodnotě do 40. tis Kč v jednotlivém případě, zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci, aby v ostatních případech předkládala radě města návrhy na poskytování předchozích souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžních i nepeněžních darů s výjimkou darů uvedených pod č tohoto odstavce. 3. Zřizovatel stanovuje tyto povinnosti k majetku: 3.1. hodnota majetku předaného do správy příspěvkové organizaci pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních odpisů, zřizovatelem odsouhlaseného technického zhodnocení a vyřazování majetku při inventarizaci, při dodržení maximální hospodárnosti do částky Kč za položku, 3.2. příspěvková organizace zabezpečuje ochranu a údržbu svěřeného majetku a provádí opravy podle zřizovatelem každoročně předem schváleného plánu údržby a oprav, které budou hrazeny z provozních prostředků a vlastních fondů příspěvkové organizace, 3.3. příspěvková organizace inventarizuje veškerý majetek pravidelně každý kalendářní rok se stavem k a výsledek předloží zřizovateli, 3.4. veškerý majetek příspěvkové organizace musí být využíván efektivně, účelně a hospodárně s důrazem kladeným na péči o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. 4. Hospodaření příspěvkové organizace se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schválených rozpočtem organizace. Článek VII. Statutární orgán a způsob jeho jednání 1. statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Uherského Brodu, 2. ředitel Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem této příspěvkové organizace. Za organizaci se podepisuje tak, že k vypsanému nebo otištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis. Článek VIII. Vznik a doba trvání 1. Příspěvková organizace je zřízena na dobru neurčitou od 10. března Tato změna obsahu zřizovací listiny je vydána ve čtyřech stejnopisech, z nichž zřizovatel i příspěvková organizace obdrží po 2 vyhotoveních.

13 Schváleno orgánem obce: Doložka dle 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zastupitelstvo Města Uherský Brod 8. zasedání konané dne č. usnesení... V Uherském Brodě dne. Patrik Kunčar starosta Ing. Petr Vrána místostarosta

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 14.12.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace. vydává

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace. vydává ZŘIZOVACÍ LISTINA Město Uherské Hradiště rozhodnutím Zastupitelstva města č. 187/XVI ze dne 19. června 2001, ve znění Doplnění zřizovací listiny schváleného rozhodnutím Zastupitelstva města č. 42/IV ze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA , LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec v, ZRIZOVACI LISTINA Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění

Více

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Odbor školství a kultury 5.1. Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Úkony zřizovatele Důvodová

Více

DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY

DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BDX65* *MMOPP00BDX65* DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 29. 4. 2013, usnesením č. 350/17 ZM 13 v souladu s ust. 84 odst.

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů) a podle ust. 27 ost.

Více

Sport Hluk, příspěvková organizace

Sport Hluk, příspěvková organizace Úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Hluk se sídlem v ulici Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939, DIČ CZ00290939 usnesením č. 26/10 zastupitelstva města ze dne 10.2.2010 vydává

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku, odbor sociálních věcí V Písku dne: 15.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Příloha č. 1 k důvodové zprávě Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 531 ze dne 28.4.2009 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 249 ze dne 27.2.2007 k

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Zřizovací listina. Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel,

Zřizovací listina. Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel, Zřizovací listina Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel, v souladu s ustanovením 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Bělkovice-Lašťany

Obec Bělkovice-Lašťany Obec Bělkovice-Lašťany Zřizovací listina Obec Bělkovice-Lašťany na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 10. 2002, č. 6/2002 zřizuje dnem 1. 1. 2003 podle 84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000

Více

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum NOVÝ KLÁŠTER Knihovna Boženy Benešové Informační centrum Expozice Hřiště hraček Expozice Fatra v čase Expozice Slavia příběh továrny Depozitář sbírkových předmětů Muzeum Napajedla Muzeum Napajedla Expozice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne 19.4.2006 Č. j.: 11560/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, vydaná podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 RM schvaluje

Více

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 přijaté usnesení č. 232/2014 - N 3530 v z a l a n a v ě d o m í informaci

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl48041 /20 12/KŘ-Kl7220 Č.j.: KUOK 14008/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 80, Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace

Zřizovací listina příspěvkové organizace STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice, Brno, Dlouhá 3, PSČ 625 00 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace vydaná zřizovatelem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 5/2011 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, na základě ust. 102 odst. 3 obecního zřízení, vydává následující směrnici. Čl. 1 Základní pojmy a zásady

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozhodnutím Ministerstva kultury České

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Rada města doporučuje 105 / 16 / R - zastupitelstvu města zrušit zřizovací listiny příspěvkových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s.

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Pardubice, dne 4.3.2010 I. Vznik společnosti a jeho poslání Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. (dále MRFP) vznikl zakladatelskou

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Veřejná správa jako producent veřejných statků

Veřejná správa jako producent veřejných statků Veřejná správa jako producent veřejných statků Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem Formy veřejných organizací Orgány a instituce VS Organizační složky

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 24.10.2011

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 24.10.2011 Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 24.10.2011 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Převod finančních prostředků z rezervního fondu

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více