Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ Jilešovice - Děhylov na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021"

Transkript

1 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM KOČVARA, Odborný garant: RNDr. PETR KOČÁREK Ph.D. Zpracovatel: Mgr. Radim Kočvara & Mgr. Adrián Czernik

2 1. Základní údaje evropsky významné lokalitě 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: CZ (kód ÚSOP 3282) kategorie ochrany: přírodní památka název území: Jilešovice - Děhylov druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Nařízení vlády orgán, který předpis vydal: Vláda ČR číslo předpisu: 132/2005 Sb. datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Moravskoslezský Opava Hlučín Dobroslavice Dobroslavice Dobroslavice Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území (v měřítku 1:25 000) 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Evropsky významná lokalita (přírodní památka): Katastrální území: Dobroslavice Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 787/1 trvalý travní porost /2 trvalý travní porost ostatní plocha ostatní komunikace /1 trvalý travní porost /2 trvalý travní porost /3 trvalý travní porost /4 trvalý travní porost /5 trvalý travní porost /6 trvalý travní porost /7 trvalý travní porost /8 trvalý travní porost /9 trvalý travní porost /10 trvalý travní porost /11 trvalý travní porost /12 trvalý travní porost /13 trvalý travní porost

3 789/14 trvalý travní porost /15 trvalý travní porost /16 trvalý travní porost /17 trvalý travní porost /18 trvalý travní porost /19 trvalý travní porost /20 trvalý travní porost /21 trvalý travní porost /22 trvalý travní porost orná půda ostatní plocha ostatní komunikace trvalý travní porost orná půda /1 ostatní plocha ostatní komunikace /2 ostatní plocha ostatní komunikace /1 vodní plocha rybník /1 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené /4 ostatní plocha jiná plocha /6 ostatní plocha jiná plocha Celkem Ochranné pásmo: Katastrální území: Dobroslavice Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 796/2 vodní plocha rybník /1 ostatní plocha ostatní komunikace /2 ostatní plocha ostatní komunikace Celkem 1542 Poznámka: Výměra dělených parcel v ZCHÚ i OP byla získána z GIS Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem EVL (v měřítku 1: 5000)

4 1.4 Výměra území Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky OP plocha v ha Způsob využití pozemku vodní plochy 15,0074 0,0768 zamokřená plocha --- trvalé travní porosty 2, orná půda 0, ZCHÚ plocha v ha rybník nebo nádrž 12,2680 vodní tok 2,7394 ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy 0,7241 0,0774 neplodná půda --- zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 18,7423 0, Překryv území s jinými chráněnými územími ostatní způsoby využití národní park: --- chráněná krajinná oblast: --- jiný typ chráněného území: --- Natura 2000 ptačí oblast: --- evropsky významná lokalita: --- Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území (v měřítku 1: ) 1.6 Kategorie IUCN III. - přírodní památka 1.7 Předmět ochrany EVL Předmět ochrany EVL podle zřizovacího předpisu modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 0,6327

5 1.7.2 Hlavní předmět ochrany EVL současný stav A. druhy název druhu modrásek bahenní Maculinea nausithous aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu do 30 exemplářů NT luční porosty a plochy s výskytem krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) protipovodňová hráz a berma řeky Opavy Poznámka: Stupeň ohrožení u bezobratlých živočichů je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Farkač, Král & Škorpík 2005): NT téměř ohrožený Zdroj informací: Anonymus: Nálezová databáze ochrany přírody ( AOPK 2010). Czernik, A., (2010): Inventarizační průzkum modrásek bahenní, MSK IP, CZ Jilešovice - Děhylov, Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, Ms. [depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 1.8 Předmět ochrany MZCHÚ a nebo PO, se kterými je EVL v překryvu EVL Jilešovice - Děhylov není v překryvu s žádným MZCHÚ ani ptačí oblastí. 1.9 Cíl ochrany Udržení a posílení stávající populace evropsky významného druhu modráska bahenního (Maculinea nausithous) v příznivém stavu z pohledu zájmu ochrany přírody. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného úze mí s ohlede m na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Poloha: Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Opavy cca 30 m severním směrem od železniční zastávky Děhylov. Geomorfologie: Území se nachází v celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Děhylovská pahorkatina. Území leží v nadmořské výšce cca 215 až 220 m n. m. Geologie: Kvartérní aluviální uloženiny nivy Opavy. Půdní typ: Fluvizem glejová z bezkarbonátových hlinitopísčitých nivních sedimentů s vložkami organických zemin. Hydrologie: Téměř většinu území EVL tvoří znovuobnovený Poštovní rybník o rozloze cca 12 ha (rok obnovy 2008). Rybník je napájen bezejmenným přítokem, který pramení v blízkém lesním porostu mimo EVL a přitéká do území rybníka od západu. Vody z rybníku jsou vypouštěny do blízké řeky Opavy. Klimatologie: Lokalita leží v mírné teplé klimatické oblasti MT10. Ta je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 až 60 dní za rok). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 7,5 až 8,5 C a průměrný roční úhrn atmosférických srážek dosahuje 600 až 700 mm. Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL na rozhraní fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 74. Slezská pahorkatina,

6 podokresu 74b. Opavská pahorkatina. Travnaté porosty tvoří fragmenty mezofilních ovsíkových luk T1.1. a aluviální psárkové louky T1.4, převažuje zde však antropogenně ovlivněný biotop X2 - intenzívně obhospodařované louky a X7 ruderální bylinná vegetace mimo sídla. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Nízkojesenického bioregionu 1.54 hercynské podprovincie. Systematické zoologické inventarizační průzkumy v území nebyly doposud prováděny. Podle doposud získaných dat se však jedná o lokalitu bohatou na výskyt obojživelníků, plazů a ptáků. Lze očekávat také široké spektrum bezobratlých podobně jako u blízké lokality EVL Děhylovský potok Štěpán. Území leží v mapovacích čtvercích 6174 a 6175 sítě mezinárodního kvadrátového mapování organismů (PRUNER & M ÍKA 1996). Přehled zvláště chráněných druhů živočichů název druhu modrásek bahenní Maculinea nausithous aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu do 30 exemplářů SOH luční porosty a plochy s výskytem krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) protipovodňová hráz a berma řeky Opavy 1 exemplář OH luční porosty - přelet otakárek fenyklový Papilio machaon vážka jasnoskvrná do 10 exemplářů SOH rybník a litorál Leucorhynia pectoralis užovka obojková nekvantifikováno OH rybník a litorál Natrix natrix ještěrka obecná nekvantifikováno SOH hráz, berma a louka Lacerta agilis Poznámka: SOH silně ohrožený, OH ohrožený. Zdroj informací: Anonymus: Nálezová databáze ochrany přírody ( AOPK 2010). Czernik, A., (2010): Inventarizační průzkum modrásek bahenní, MSK IP, CZ Jilešovice - Děhylov, Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, Ms. [depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Území nebylo v minulosti zvláště chráněným územím, také zde nejsou známy žádné ochranářské aktivity. Současné vymezení hranic EVL je s ohledem na přežití modráska bahenního nevyhovující. EVL je umístěno mimo zdrojové lokality metapopulace druhu. Velikost populace druhu je na lokalitě natolik malá, že neumožňuje její dlouhodobé přežití. Lokalita se sice nachází v kontinuu řeky Opavy, kde se pomístně nacházejí životaschopné populace modráska bahenního, ale současná lokalita je svou početností motýlů (do 30 exemplářů) v hlubokém populačním propadu. To činí lokalitu závislou na okolních populacích, čímž lze jasně predikovat, že pokud zaniknou okolní plochy s populacemi modráska bahenního, tato plocha pro populaci EVL zanikne v brzké době také, neboť nebude doplňována jedinci z okolních populací. Zánik blízkých lokálních populací je velmi reálný, neboť dochází k postupnému zorňování okolních lučních ploch, také se zintenzivnila údržba lučních břehů řeky Opavy mulčováním (také biotop modráska bahenního). Navíc některé

7 okolní luční porosty podél Hlučínské štěrkovny a řeky Opavy naopak v posledních letech významně zarůstají porosty křovin a dřevin. b) zemědělské hospodaření Část současných parcel je dle vymezení v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, dlouhodobě však se zde vyskytuje intenzívně obhospodařovaná louka. Samotné luční porosty a hráz řeky Opavy byly v minulosti intenzívně koseny a mulčovány, popřípadě jinak nevhodně obhospodařovány. To významně negativně snižovalo a stále snižuje populaci modráska bahenního na lokalitě. d) rybníkářství Poštovní rybník náležel dříve do tzv. jilešovicko-děhylovské rybniční soustavy, včetně menších rybníčků v Děhylově u trati. Dále soustava pokračovala rybníkem Arizona a menšími rybníčky pod lesem Padělky a posledním v řadě rybníkem Štěpán. Rybníky byly propojeny napájecí strouhou vyvedenou z meandru řeky Opavy pod Jilešovicemi. Dodnes se z celé soustavy zachovaly pouze dva rybníky - Poštovní a Štěpán, přičemž obhospodařování Poštovního rybníka bylo obnoveno teprve v roce Nejméně od 90. let byl Poštovní rybník zcela bez jakéhokoliv rybnikářského hospodaření. V roce 2008 došlo k obnově části zátopy původního Poštovního rybníka. V roce 2009 bylo na podzim opraveno loviště a kádiště Ry bářstvím Hodonín s.r.o. Obnova rybníka zmenšila plochu potenciálních biotopů pro modráska bahenního. Je však zřejmé, že by šíření modráska bahenního do ploch vypuštěného rybníka bylo omezeno pouze na méně podmáčené partie, kde by se ekologicky dokázaly uplatňovat rostliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis). Z roku 2005 uvádí Beneš, že se při východní hrázi nacházela malá kolonie modráska bahenního, ta zanikla po napuštění rybníku. V současné době v zadní části rybníka dominují zatopené a konkurenčně silné porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a rákosu obecného (Phragmites australis), tedy porosty biologicky nevyužitelné pro modráska bahenního. e) myslivost Území je součástí honitby Děhylov. Z minulosti nejsou známy žádné negativní vlivy, které by měly zásadní vliv na předmět ochrany. f) rybářství Východní hranici území EVL tvoří řeka Opava, která sloužila a slouží jako rybářský revír. Zásadní negativní vlivy ve vztahu k současnému území EVL nejsou známy. g) rekreace a sport Z minulosti nejsou známy výrazné negativní vlivy, které přímo souvisí s územím EVL. Nicméně za negativní lze považovat výstavbu chat a rekreačních zařízení v údolní nivě řeky Opavy. Tato činnost měla negativní vliv na zábor přírodních biotopů a omezuje jejich obnovu v současnosti a blízké budoucnosti. Nepřímý negativní vliv představuje zakládání černých skládek v místech blízko železniční stanice Děhylov a odhazování odpadků podél turistické stezky a komunikace, která vede podél EVL. V rámci luk bylo v roce 2010 zaznamenáno nelegální závodění a pojezd terénních motocyklů. To lze chápat jako negativní vliv. h) těžba nerostných surovin Ve 20. století probíhala v blízkosti lokality velkoplošná těžba štěrkopísků. Mokrou cestou byl zde těžen štěrk. V rámci této činnosti vzniklo v blízkosti rozsáhlé umělé jezero

8 Hlučínská štěrkovna. V současné době se zde již netěží. Činností štěrkovny došlo k úplnému záboru rozsáhlých lesních a lučních biotopů. V místech štěrkovny zcela zanikla meandrující řeka Opava. Současná řeka Opava, která tvoří na severovýchodní straně hranici EVL byla do těchto míst přeložena. Současný charakter řeky je technický napřímený tok s ohrazováním a minimem biologizujících prvků. Tyto všechny vlivy, které v území proběhly, je nutno považovat jako negativní, neboť došlo k likvidaci velkého areálu mokřadních luk, kde se jistě modrásek bahenní vyskytoval. i) jiné způsoby využívání Podél západní hranice území vede železniční trať Ostrava Svinov - Opava. Provoz na trati nemá negativní vliv na předmět ochrany v EVL. Jak je výše uvedeno v kapitole h) hranici sousedící s řekou Opavou tvoří protipovodňová hráz a berma řeky Opavy. Tyto plochy jsou cyklicky koseny, mulčovány a upravovány. To má negativní vliv na zde se vyskytující populace krvavce totenu a modráska bahenního. Jedná se o nevhodné načasování zásahů, jejich technologii a rozsah. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Dle územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Hlučín (srpen 2010) limity využití území, výkres záměrů na provedení změn v území není v území EVL Jilešovice - Děhylov nebo jeho nejbližším okolí znám záměr, který by zasahoval nebo se dotýkal tohoto území EVL. Nicméně pro toto území je znám záměr města Hlučín Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína, který počítá s úpravami protipovodňových hrází včetně EVL Jilešovice - Děhylov. V případě jakýchkoliv záměrů, které by se mohly negativně dotknout území EVL a předmětu ochrany je potřeba vyhodnotit vliv na toto území a zpracovat naturové posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Dále je dle potřeby a povahy záměru doporučeno zpracovat biologické hodnocení dle 67 zákona č. 114/1992 Sb. Část toku řeky Opavy je vymezena jako hájené území pro záměr vodního díla Odra Dunaj Labe. Další záměry v blízkosti území EVL nejsou v současné době zpracovatelům plánu péče známy. Přehled relevantních odkazů je uveden v použité literatuře. 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Plocha A - Poštovní rybník V území se nachází rybník - Poštovní rybník. V současnosti má nádrž charakter "nebeského" rybníku a je přibližně z 90 % napuštěna vodou. Ry bník je napájen drobnou vodotečí pramenící v blízkém lese a v období zvýšených dešťových srážek. Technické objekty ovlivňující funkčnost rybníka jsou v relativně dobrém stavu. Požerák je betonový, osazený do opěrné zdi. Voda odtéká v místě jižního cípu pod komunikací do uměle vybudovaného nezpevněného odtokového kanálu ústícího po cca 400 m do řeky Opavy. Rybník nemá bezpečnostní přepad. Součástí rybníka je loviště a kádiště. Vlastníkem a uživatelem rybníka je Rybářství Hodonín, s.r.o.

9 Plocha B1, B2 - hráz a berma Jedná se o bermu a protipovodňovou hráz řeky Opavy. Doposud velmi intenzívně obhospodařovaná plocha, několikrát do roka kosena a mulčována. Živná rostlina krvavec toten se zde vyskytuje jen zcela sporadicky cca do několika kvetoucích rostlin. Na ploše zůstává nepokosen jen velmi úzký pás u řeky Opavy, kde dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Na hrázi v podrostu stromů olší lepkavých (Alnus glutinosa) a jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) je ponecháván plošně malý a úzký pruh vegetace, kde převládají ruderální a invazní druhy rostlin štovík tupolistý (Rumex obtusifolius), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), konopice sličná (Galeopsis speciosa), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč oset (Cirsium arvensis) atd. Tato plocha je v současné době pro existenci modráska bahenního téměř neobyvatelná. Na ploše probíhá zcela nevhodný management v nevhodných termínech. Biomasa z mulčování a kosení je ponechána na ploše k zetlení. Plocha C1, C2 - hráz a berma Jedná se o bermu a protipovodňovou hráz řeky Opavy. Na této ploše se nachází největší populace krvavce totenu čítající několik desítek kvetoucích rostlin, plocha těchto rostlin je však velmi malá a jednotlivé rostliny jsou roztroušené přibližně na % rozlohy této plochy. Tato plocha představuje také jediné místo, kde se modrásek v EVL vyskytuje (cca do 30 ex.). Plocha je doposud intenzívně kosena a mulčována. Pouze velmi malý a úzký pruh je místy zachován podél řeky Opavy a na návodní straně hráze. Tyto plochy jsou však poměrně ruderalizované s vyšším zastoupením invazních a expanzivních druhů rostlin třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný, zlatobýl kanadský, netýkavka žláznatá. Na několika místech byla nalezena také invazní křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Management - převážně mulčování zde probíhá v nevhodných termínech. Biomasa z mulčování a kosení je ponechána k zetlení na ploše. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o zemědělské půdě Plocha D - kosená louka Poměrně zachovalá psárková louka bez přítomnosti invazních nebo expanzivních druhů rostlin, avšak téměř bez živné rostliny krvavce totenu (cca do 40 rostlin). Krvavec se nachází sporadicky při patě hráze navazující na plochu C. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3

10 2.4.5 Základní údaje o ostatní půdě Plocha E ruderalizovaná plocha Ruderalizované plocha u železničního přejezdu. Vegetace je zde zcela ruderalizovaná s vysokým stupněm expanzivních a invazních druhů rostlin např. třtina křovištní, vratič obecný, zlatobýl kanadský, pcháč oset atd. Na ploše se nachází také několik menších černých skládek odpadů a zeminy. Plocha F stromové porosty Tuto plochu tvoří stromový porost mezi komunikací a hrází včetně stromového porostu lemující kosenou louku. Z dřevin se zde vyskytuje dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další. Keřové patro je velmi zapojené. V bylinném patře převládají nitrofilní druhy rostlin. Na několika místech se zde vyskytují invazní druhy, např. křídlatka japonská, netýkavka žláznatá, zlatobýl kanadský. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Předchozí péči o území lze považovat za velmi špatnou a nedostačující, poněvadž v důsledku tohoto hospodaření se na loukách a lemech vyskytuje pouze minimum živných rostlin krvavce totenu. Navíc dosavadní obhospodařování svým špatným načasováním kosení v kritickém období pro rozmnožování modráska, frekvencí vícekrát do roka a technologii pro motýly zcela devastující mulčování, snížilo současnou již tak málo početnou populaci modráska bahenního pod kritické minimum. Současné vymezení hranic EVL je s ohledem na přežití modráska bahenního nevyhovující. EVL je umístěno mimo zdrojové lokality metapopulace druhu. Velikost populace druhu je na lokalitě natolik malá, že neumožnujě její dlouhodobé přežití. Nevhodnost území vyplývá ze špatného stavu jednotlivých nelesních ploch, malé rozlohy vhodných biotopů s minimem živné rostliny krvavce totenu (Sanguisorba officcinalis), omezené konektivity na okolní subpopulace. Do současné doby (2010) nebyly na lokalitě prováděny žádné ochranářské zásahy pro podporu a záchranu populace modráska bahenního. Jako základní doporučení, lze pouze navrhnout taková opatření, která by, alespoň v mezích možnosti zvětšila využitelnou plochu pro modrásky bahenní. Z tohoto pohledu by bylo potřeba zcela přizpůsobit hospodaření biologii modráska a provést další úpravy lokality včetně výsevů živných rostlin. Z tohoto důvodu je potřeba na území Moravskoslezského kraje vymezit zcela nové EVL pro modráska bahenního. S ohledem na konektivitu území v údolní nivě řeky Opavy je potřeba uvažovat o současné přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky. V tomto území se vyskytují velmi kvalitní luční porosty s krvavcem totenem a také se zde vyskytuje několik populací, které dosahují stovek motýlů. Pro vyhlášení EVL by postačilo vyhlásit území ve stávajících hranicích PR. PR Koutské a Zábřežské louky splňuje svým strategickým umístěním, velkou rozlohou, rozrůzněným managementem a velkou metapopulací modrásků ideální EVL pro tento druh.

11 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Jediným předmětem ochrany je v území modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z tohoto pohledu není kolize v EVL předpokládána. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v EVL Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky Plocha A - Poštovní rybník Z pohledu ochrany modráska bahenního je hospodaření v rybníce pro tento druh nevýznamné. Plocha B1, C1 - berma Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj/hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky kosení/ přísevy/ vysazování drnů/ redukce náletových dřevin 1x ročně/ 1x v období jara květen červen po seči/ srpenříjen/ dle potřeby 1x ročně/ dle potřeby / dle potřeby/ dle potřeby lištová, bubnová ručně vedená sekačka, kosa, křovinořez, traktor/secí stroj, ručně/ rýč/ pila, motorová pila seč duben do 31. května (15. června)* výsev květen červen vysazování drnů srpen říjen redukce náletových dřevin říjen - březen Bermy kosit 1x ročně v uvedeném termínu. Druhá seč je možná jen v opodstatněném případě a to až po 15. září. Přísevy provést po seči tedy v období května až června. Vysazování krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby. Dle potřeby provést výřezy a ořezy náletových dřevin zasahujících do okrajů travních porostů nebo do jejich ploch. Pokosenou hmotu nejpozději do 14 dní od provedeného kosení odklidit z plochy. Mulčování a ponechávání pokosené hmoty na ploše je nepřípustné. *Termín kosení do 15. června je mezní a lze jej využít pouze v krajním případě při předcházejících povodních do 31. května daného roku nebo dlouhotrvajících silných deštích. Vždy je nutno tuto skutečnost posunutí seče dopředu ohlásit a konzultovat s AOPK ČR SCHKO Poodří a KS Ostrava.

12 Plocha B2, C2 - hráz Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj/hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky kosení/ přísevy/ vysazování drnů/ redukce náletových dřevin 2x ročně/ 1x v období jara květen červen po seči/ srpenříjen/ dle potřeby 1x ročně/ dle potřeby / dle potřeby/ dle potřeby lištová, bubnová ručně vedená sekačka, kosa, křovinořez,/secí stroj, ručně/ rýč/ pila, motorová pila 1 seč: duben do 31. května (15. června)* 2 seč: 15. září 31. října výsev květen červen vysazování drnů srpen říjen redukce náletových dřevin říjen - březen Travní porosty je možno kosit 2x ročně pouze v uvedených termínech. Přísevy provést po první seči tedy v období května až června. Vysazování krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby. Dle potřeby provést výřezy a ořezy náletových dřevin zasahujících do okrajů travních porostů nebo do jejich ploch. Pokosenou hmotu nejpozději do 14 dní od provedeného kosení odklidit z plochy. Mulčování a ponechávání pokosené hmoty na ploše je nepřípustné. *Termín kosení do 15. června je mezní a lze jej využít pouze v krajním případě při předcházejících povodních do 31. května daného roku nebo dlouhotrvajících silných deštích. Vždy je nutno tuto skutečnost posunutí seče dopředu ohlásit a konzultovat s AOPK ČR SCHKO Poodří a KS Ostrava. Berma a protipovodňová hráz tvoří jedinou plochu výskytu modráska bahenního v EVL. Úpravy hráze a bermy a péče o tyto prvky je proto nutné provádět šetrně a se zřetelem na výskyt předmětu ochrany. Na plochách je nutná likvidace invazních druhů rostlin dle kapitoly e) péče o rostliny. c) péče o zemědělskou půdu Většina navržených opatření je uvedena v kapitole e) péče o živočichy. Z pohledu péče o zemědělskou půdu je nezbytně nutné neprovádět v území žádné zemědělské činnosti, které by vedly k rozorávání pozemků, hnojení pozemků, aplikaci chemických postřiků nebo jiným činnostem vedoucím ke zhoršování současného stavu území. Plocha D kosená louka Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj/hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky kosení/ přísevy/ vysazování drnů/ redukce náletových dřevin 1x ročně/ 1x v období jara květen červen po seči/ srpenříjen/ dle potřeby 1x ročně/ dle potřeby / dle potřeby/ dle potřeby lištová, bubnová ručně vedená sekačka, kosa, křovinořez, traktor/secí stroj, ručně/ rýč/ pila, motorová pila seč květen do 15. června výsev květen červen vysazování drnů srpen říjen redukce náletových dřevin říjen březen Louku kosit 1x ročně v uvedeném termínu. V odůvodněném

13 případě je možno připustit i druhou seč avšak až po 15. září. Přísevy provést po seči tedy v období května až června. Vysazování krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby. Dle potřeby provést výřezy a ořezy náletových dřevin zasahujících do okrajů travních porostů nebo do jejich ploch. Pokosenou hmotu nejpozději do 14 dní od provedeného kosení odklidit z plochy. Mulčování a ponechávání pokosené hmoty na ploše je nepřípustné. Na kontaktu s plochou F se objevují invazní druhy rostlin, které je nutno likvidovat dle kapitoly e) péče o rostliny, tak aby nedošlo k jejich dalšímu šíření na plochu D. d) péče o ostatní plochy Plocha E - ruderalizovaná plocha Typ managementu kosení/ přísevy/ vysazování drnů/ redukce náletových dřevin Vhodný interval 1x ročně/ 1x v období jara květen červen po seči/ srpenříjen/ dle potřeby Minimální interval 1x ročně/ dle potřeby / dle potřeby/ dle potřeby Prac. nástroj/hosp. zvíře lištová, bubnová ručně vedená sekačka, kosa, křovinořez, traktor/ secí stroj, ručně/ rýč/ pila, motorová pila Kalendář pro management seč květen do 15. června, výsev květen červen vysazování drnů srpen říjen redukce náletových dřevin říjen březen Upřesňující podmínky Kosit 1x ročně v uvedeném termínu. Přísevy provést po seči tedy v období května až června. Vysazování krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby. Dle potřeby provést výřezy a ořezy náletových dřevin. Pokosenou hmotu nejpozději do 14 dní od provedeného kosení odklidit z plochy. Mulčování a ponechávání pokosené hmoty na ploše je nepřípustné. Na ploše je nutno likvidovat invazní druhy rostlin dle kapitoly e) péče o rostliny. Plocha F - stromové porosty Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj/hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky redukce přerůstajících dřevin v lemech 1x za 5 let 1x za 10 let ruční pila, motorová pila říjen březen Ořezy lemů při zarůstání do luk. Na ploše je nutno likvidovat invazní druhy rostlin dle kapitoly e) péče o rostliny. e) péče o rostliny S ohledem na výskyt nebezpečných invazních druhů rostlin je nezbytně nutné v území a jeho nejbližším okolí provádět monitoring a následnou likvidaci těchto geograficky nepůvodních druhů. Jedná se zejména o ty druhy, které svým vzrůstem, regenerační schopností a vysokou schopností šíření obsazují současné plochy trávníků, luk a stromového

14 porostu. Z invazních druhů rostlin se jedná zejména o zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), křídlatky (Reynoutria sp.), netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera) popřípadě další druhy. likvidace zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis) Typ managementu aplikace herbicidu/ kosení Vhodný interval 3-4x ročně Minimální interval 2-3x ročně Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač/ křovinořez, kosa, ručně vedená sekačka Kalendář pro management duben září/ kosení květen červen nebo září až říjen Upřesňující podmínky Na plochách s výskytem krvavce totenu a modráska bahenního aplikovat herbicidy se zvýšenou opatrností a pouze na rostliny určené k likvidaci, a to mimo období července až září tj. aktivního období motýla. Postřik provádět za bezvětří. Pro aplikaci je nutné používat biologicky co nejméně závadné prostředky (např. Roundup Biaktiv). Biomasu je nutné odstranit z pokosených ploch mimo území EVL nebo na předem vyznačené deponie. Po zaschnutí rostlin je pokosit a odstranit z ploch. likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) Typ managementu aplikace herbicidu/ kosení Vhodný interval 3-4x ročně Minimální interval 2-3x ročně Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač/ křovinořez, kosa, ručně vedená sekačka, traktor Kalendář pro management srpen - říjen Upřesňující podmínky Aplikace herbicidu v období na začátku květu - konec srpna, září (postřik cca 3-4x v rozestupu 14 dní). Postřik provádět za bezvětří. Obzvlášť na plochách s výskytem krvavce totenu provádět ap likaci herbicidu pouze bodově s nejvyšší opatrností na okolní porosty. Uschlou biomasu pokosit a spálit nebo odvézt na kompost či skládku. likvidace netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) Typ managementu vytrhávání rostlin s kořeny Vhodný interval 3-4x ročně Minimální interval 2-3x ročně Prac. nástroj/hosp. zvíře ručně Kalendář pro management duben - srpen Upřesňující podmínky Vytrhané rostliny odvézt mimo území EVL. Vytrhávání provádět co nejvíce do konce června, tedy ještě před kvetením netýkavky. Aplikace herbicidů není doporučena. f) péče o živočichy Pro obnovu mikropopulace je nezbytně nutné provést změnu současného obhospodařování travních porostů. Travní porosty na lokalitě kosit 1x ročně do 31. května (nejpozději 15. června). Seč nesmí probíhat v době květu a zrání živných rostlin. S ohledem na požadavek správce toku a kontroly protipovodňové hráze, bylo přistoupeno k akceptování

15 dvojí seče hráze, případně bermy. Druhá seč může být však provedena až po 15. září, kdy je většina housenek modráska bahenního již v mraveništích. Z plochy je nezbytně nutné posbírat veškerou pokosenou hmotu nejpozději do 14 dní od provedeného kosení. Kosení a následný sběr do košů strojů není přípustný (např. mulčer s košem komunální mulčovač). Při sběru dochází k nasávání a usmrcení většiny živočichů! Technologie údržby mulčováním není přípustná, neboť dochází k likvidaci většiny bezobratlých včetně devastace mravenišť a také ostatních skupin živočichů. Mulčování vede navíc ke zvýšenému přísunu živin do ekosystému a změně rostlinných společenstev. To velmi často podporuje nitrofilní a invazní druhy rostlin, které postupně potlačují původní biotopy a živné rostliny, na které jsou modrásci vázání. S ohledem na zarůstání lučních lemů, hráze a bermy u řeky Opavy je nutné provést rozsáhlou redukci keřů a stromů, aby došlo k oslunění těchto ploch a obnově trávníků s porosty krvavce totenu. Protože na lokalitě je minimum ploch s výskytem krvavce totenu, je potřeba provést výsevy semen a výsadby drnů s krvavcem (cca 500 ks na celou EVL), aby byla posílena populace živné rostliny a tím i populace modráska bahenního. g) zásady jiných způsobů využívání území Vyjma současné měkké a ukázněné turistiky nejsou doporučeny žádné jiné činnosti v tomto EVL. Pro údržbu toku, jezu, bermy a protipovodňové hráze minimalizovat vjezdy na bermu i korunu hráze. Vjezd na plochu je přípustný pouze pro údržbu břehových porostů kosení, redukce dřevin a pro údržbu jezu včetně vodního toku. Sjezd preferovat z komunikace Děhylov Hlučín napravo před mostem přes řeku Opavu. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) vodní toky Plochy B1, C1 - berma Na těchto plochách je nutné změnit frekvenci a způsob kosení na seč 1x ročně v termínu do 31. května. Výjimečně lze akceptovat seč 2x ročně, přičemž druhá seč může být provedena až po 15. září. Kosení provádět ručně nebo lehkou mechanizací. Ideální je provádět kosení lištovou sekačkou. Mulčování nebo sběr do košů (mulčer komunální mulčovač) je vyloučeno! Biomasu je nezbytně nutné odstranit do 14 dní od pokosení. Na těchto plochách se téměř nebo zcela nevyskytují rostliny krvavce totenu. Pro obnovu populace této rostliny je nezbytně nutné provést osetí těchto ploch krvavcem totenem. Výsevy krvavce totenu provést ihned po první seči a odstranění travní biomasy v období května až června. Plochy pro výsev je potřeba předem připravit lehkým přebránováním nebo pohrabáním. Výsev je potřeba provádět maximálně do hloubky 3 cm cca 5 kg/ha. Výsev provést secím strojem. V nedostupných místech ručně. V úvahu připadá i vysazování drnů s těmito rostlinami. Tyto drny je však nutné získat mimo území EVL. Získání drnů by v žádném případě nemělo ohrozit nebo zničit zdrojovou lokalitu. Rostliny získávat z luk mimo výskyt modráska bahenního. Výsadby drnů provádět

16 k závěru vegetačního období (srpen říjen), mimo vyšší teploty, aby došlo k ujmutí rostlin. Drny je nutno bezprostředně po vysazení dostatečně zalít vodou. Drn by měl mít velikost alespoň 30 x 30 x 30 cm. Na tyto plochy je potřeba vysázet roztroušeně celkově cca 100 drnů. K tomuto zásahu je potřeba souhlas vlastníka, z jehož pozemku budou drny odebírány. Na plochách likvidovat invazní druhy rostlin. Plochy B2, C2 - hráz Jediné dvě plochy, kde se relativně hojněji modrásek bahenní i krvavec toten vyskytuje. Tuto plochu je nutné považovat pro území za zdrojovou. Optimální by bylo kosit tyto plochy pouze 1x ročně v období do 31. května. S ohledem na požadavek Povodí Odry, s. p., kosit hráze alespoň 2x ročně z důvodu bezpečnosti hrází a jejich snazší kontroly, je možno akceptovat kosení 2x ročně, avšak v termínech mimo kritické období vývoje modráska. První seč musí být provedena nejpozději do 31. května (případně 15. června, tento termín je však mezní a lze jej využít pouze v krajním případě např. při předcházejících povodních do 14 dní před 31. květnem daného roku nebo při silných deštích. Vždy je nutno skutečnost kosení s posunem termínu dopředu ohlásit a konzultovat s AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava. Tato skutečnost se nesmí opakovat více jak 2x za období platnosti plánu péče). Seč v tomto termínu umožňuje, aby rostliny plně vykvetly do poloviny července, kdy začíná aktivita modráska. Druhá seč musí být provedena nejdříve po 15. září kalendářního roku, tedy v období, kdy je většina larev motýla již ukryta v mraveništích. Kosení hrází musí být bezpodmínečně prováděno pouze ručně nebo ručně vedenou lištovou či portálovou sekačkou s přizvednutím lišty, aby nedocházelo k poškozování mravenišť. Biomasa musí být shrabána a odstraněna z ploch nejpozději do 14 dní od pokosení. Mulčování nebo strojové kosení těžkou technikou hrází je v tomto případě nepřípustné. Výsevy krvavce totenu provést ihned po první seči a odstranění travní biomasy v období května až června. Plochy pro výsev je potřeba předem připravit lehkým přebránováním nebo pohrabáním. Výsev je potřeba provádět maximálně do hloubky 3 cm cca 5 kg/ha. Výsev provést secím strojem. V nedostupných místech ručně. Drny pro vysazování nových rostlin krvavce totenu je nutné získat mimo území EVL. Získání drnů by v žádném případě nemělo ohrozit nebo zničit zdrojovou lokalitu. Rostliny získávat z luk mimo výskyt modráska bahenního. Výsadby drnů provádět k závěru vegetačního období (srpen říjen), mimo vyšší teploty, aby došlo k ujmutí rostlin. Drny je nutno bezprostředně po vysazení dostatečně zalít vodou. Drn by měl mít velikost alespoň 30 x 30 x 30 cm. Na tyto plochy je potřeba vysázet roztroušeně celkově alespoň 200 drnů. K tomuto zásahu je potřeba souhlas vlastníka, z jehož pozemku budou drny odebírány. Na ploše likvidovat invazní druhy rostlin. b) nelesní pozemky Plocha D - kosená louka Jedná se o jedinou plochu, kde kosení probíhá v rozmezí měsíce května až června. Biomasa je z plochy bezezbytku odvážena. Je doporučeno tedy pokračovat v této praxi a na lokalitě provádět jen jednu seč a to nejpozději do 15. června. Biomasu je nutné z plochy do 14 dní po pokosení odstranit. Na ploše se krvavec toten vyskytuje velmi sporadicky podél paty hráze (plocha C), na louce je tedy potřeba provést kompletní osetí semeny krvavce totenu. Doporučeno je také vysazování drnů s krvavcem totenem postupem uvedeným výše u ploch B a C, celkově alespoň 150 drnů. Na ploše likvidovat invazní druhy rostlin.

17 Plocha E - ruderalizovaná plocha Jedná se o silně ruderalizovanou plochu. Plochu je nutné obnovit jako louku. Pro modráska je nutné na ploše provést výsevy a výsadbu krvavce jako na ostatních plochách. Na plochu je nutné vysadit alespoň 50 drnů krvavce totenů. Plochu kosit 1x ročně do 15. června. Biomasu je potřeba z plochy do 14 dní po pokosení odstranit. Na ploše likvidovat invazní druhy rostlin. Plocha F - stromové porosty Hospodařit v těchto porostech dle dosavadních zvyklostí. Nenahrazovat a nedosazovat jehličnany nebo geograficky nepůvodní druhy dřevin. V podrostu likvidovat invazní druhy rostlin křídlatky (Reynoutria sp.), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a popřípadě dalších. Dřeviny na okrajích této plochy navazující na travnaté plochy je potřeba redukovat a ořezávat. Veškerou dřevní hmotu odstranit z území nebo deponovat ve stromových porostech. Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T2 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Ochranné pásmo je vymezeno na jihovýchodním okraji území parcelami č. 796/1, 797/1, 797/2 v k.ú. Dobroslavice. Kromě činností stanovených v 37 odst. 2 zákona lze v ochranném pásmu jen se souhlasem orgánu ochrany přírody: kácet, ořezávat a ošetřovat dřeviny, odstraňovat kmeny skácených nebo padlých stromů z ochranného pásma a používat biocidy. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Provést geodetické zaměření a zhotovení podrobného záznamu. Provést stabilizaci hranic hraničníky v lomových bodech v terénu a instalaci označníků do lomových bodů lokality (4 ks). 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Souhlas vlastníků pozemků mimo EVL, z nichž budou odebírány drny s krvavcem totenem (Sanquisorba officinalis). Převést pozemek parcelní č. 794 v k.ú. Dobroslavice z druhu pozemku orná půda na trvalý travní porost. Bližší ochranné podmínky Ve smyslu 44 zákona 114/92 Sb. lze následující činnosti vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody: 1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití a provádět pozemkové úpravy, 2) povolovat a umísťovat stavby, 3) provádět terénní úpravy,

18 4) používat intenzivní technologie obhospodařování, provádět hnojení, používat biocidy, vyjma likvidace invazních druhů rostlin v souladu s platným plánem péče, 5) umísťovat v památce zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat zvěř, 6) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 7) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoliv materiálů, 8) vysazovat dřeviny mimo les, 9) rozdělávat oheň, zřizovat tábořiště, 10) pořádat turistické, sportovní a kulturní akce. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Rekreační a sportovní aktivity v území EVL nejsou vhodné. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Lokalitu je možno využít pro vzdělávání formou informačního panelu při vstupu do území. Naučná stezka v území není příliš vhodná s ohledem na malý prostor luk. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Z pohledu základního monitoringu předmětu ochrany modráska bahenního (Maculinea nausithous) je nutné v území provádět co pět let, tedy v polovině (2017) a na konci platnosti plánu péče (2021) intenzívní monitoring tohoto druhu včetně další druhů motýlů Lepidoptera. Další monitoring je potřeba zaměřit na výskyt invazních druhů rostlin. Provést jejich vymapování, následnou likvidaci a vyhodnocení provedených zásahů. Vymapování invazních druhů rostlin provést alespoň 2x za období platnosti plánu péče, nejlépe na počátku likvidace (2012) a na konci po provedených zásazích (2016).

19 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy vyhotovení geometrického plánu včetně ,- vytyčovacích prací cca 2600 m výroba a instalace označníků 4ks ,- výroba a instalace informačního panelu 1 ks ,- inventarizační průzkum entomologický ,- (monitoring) 2x inventarizační průzkum a mapování invazních ,- druhů rostlin 2x likvidace invazních druhů rostlin křídlatek* ,- likvidace invazních druhů rostlin zlatobýl ,- kanadský* likvidace invazních druhů rostlin netýkavka ,- žláznatá* přísev krvavce totenu do lučních porostů cca 4 ha ,- (45000/ ha) vysazování drnů s krvavcem totenem cca 500 ks ,- (cca 190,-/ks) ořez dřevin a křovin na lemech ,- cca 0,5 ha Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Opakované zásahy kosení lučních porostů , ,- cca 4,1 ha 2x (22.000,-/ha) ručního kosení Opakované zásahy celkem (Kč) , ,- N á k l a d y c e l k e m (Kč) ,- Poznámka:*Bez podrobného vymapování je velmi obtížné u této položky stanovit cenovou kalkulaci. Cenová kalkulace vychází částečně z ceníků AOPK ČR Náklady nezahrnují položky dle Projektu T2A. 4.2 Použité podklady a zdroje informací Anonymus (2010): Nálezová databáze ochrany přírody ( AOPK 2010). Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelka Z., Pavlíčko A., et Vrabec V. Weidenhoffer (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II / Butterflies of the Czech republic: Distribution and conservation I, II. SOM, Praha, 857 pp. Culek, M., (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp. Culek, M. [ed], (2005): Biogeografické členění České republiky, II. díl, AOPK ČR, Praha, 590 pp. Czernik, A., (2010): Inventarizační průzkum modrásek bahenní, MSK IP, CZ

20 Jilešovice - Děhylov, Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, Ms. [depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. Czernik, A., (2011): PROJEKT Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína Podpora evropsky významného druhu modráska bahenního, metodika projektu, Ms. [depon. in VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha]. Demek, J. [ed], (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. Academia, Praha. Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, PLANETA XII, 3/2004 druhá část, Ministerstvo životního prostředí, Praha. Konvička M., Beneš J. & Čížek L., 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management, Sagittaria, Olomouc, 127 pp. Plesník, J., Hanzal V., Brejšková L., (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, 22: Quit, E., (1971): Klimatické oblasti Československa, Geografický ústav ČSVA, Brno. URL: design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id= (2.2010) URL: (2.2010) URL: (2.2010) URL: (2.2010) URL: yuziti_uzemi.pdf (3.2010) URL: (8.2010) URL: (3.2010) URL: (3.2010) URL: (8.2010) Vlastní terénní šetření, duben - srpen 2010 Radim Kočvara, Adrián Czernik 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL - Evropsky významná lokalita MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území OP - ochranné pásmo PP - přírodní památka ZCHÚ- zvláště chráněné území

21 5. Obsah 1. Základní údaje evropsky významné lokalitě Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany EVL Předmět ochrany EVL podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany EVL současný stav Předmět ochrany MZCHÚ a nebo PO, se kterými je EVL v překryvu Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Plán zásahů a opatření Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Obsah Zpracovatelé Přílohy Zpracovatelé Mgr. Radim Kočvara, Zářičí 92, Chropyně, Mgr. Adrián Czernik, Průkopnická 18/116, Vřesina, Datum zpracování: 30. září 2010

22 7. Přílohy Tabulky: Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, a k bodu 3.1.2). T3 Seznam parcel včetně vlastníků pozemků k dílčím plochám Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

23 Tabulka T2 k bodům 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, a k bodu Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu Plocha A název výměr a (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče Poštovní rybník Plocha B1 berma 0,52 Travnatá berma řeky Opavy od mostu směrem k jezu doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění 12,27 Rybník Z pohledu předmětu ochrany bez zásahu Cíl péče: obnova biotopu modráska bahenního s cílem podpory jeho populace Plocha B2 hráz 0,47 Travnatá hráz řeky Opavy od mostu směrem k jezu Cíl péče: obnova biotopu modráska bahenního s cílem podpory jeho populace pravidelné každoroční kosení, odstranění biomasy 1 seč do 31. května 1x ročně maximálně 2x ročně (druhá seč po 15. září) osetí plochy krvavcem totenem 1 květen červen po seči 2012 vysazování drnů krvavce totenu 1 srpen říjen redukce a ořez křovin a dřevin 1 říjen březen chemická a mechanická likvidace křídlatek 1 srpen říjen mechanická likvidace netýkavky žláznaté 1 srpen říjen chemická a kanadského mechanická likvidace zlatobýlu pravidelné každoroční ruční kosení, odstranění biomasy 1 srpen říjen 1 1. seč do 31. května (15. června) 2. seč po 15. září osetí plochy krvavcem totenem 1 květen červen po seči 2012 vysazování drnů krvavce totenu 1 srpen říjen redukce a ořez křovin a dřevin 1 říjen březen chemická a mechanická likvidace křídlatek 1 srpen říjen 2x ročně

24 mechanická likvidace netýkavky žláznaté 1 srpen říjen chemická a kanadského mechanická likvidace zlatobýlu 1 srpen říjen Plocha C1 berma 0,45 Travnatá berma řeky Opavy od jezu směrem proti proudu řeky k Jilešovicím Cíl péče: obnova biotopu modráska bahenního s cílem podpory jeho populace Plocha C2 hráz 0,47 Travnatá hráz řeky Opavy od mostu směrem k jezu Cíl péče: obnova biotopu modráska bahenního s cílem podpory jeho populace pravidelné každoroční kosení, odstranění biomasy 1 seč do 31. května 1x ročně maxi málně 2x ročně (druhá seč po 15. září) osetí plochy krvavcem totenem 1 květen červen po seči 2012 vysazování drnů krvavce totenu 1 srpen říjen redukce a ořez křovin a dřevin 1 říjen březen chemická a mechanická likvidace křídlatek 1 srpen říjen mechanická likvidace netýkavky žláznaté 1 srpen říjen chemická a kanadského mechanická likvidace zlatobýlu pravidelné každoroční ruční kosení, odstranění biomasy 1 srpen říjen 1 1. seč do 31. května (15. června) 2. seč po 15. září osetí plochy krvavcem totenem 1 květen červen po seči 2012 vysazování drnů krvavce totenu 1 srpen říjen redukce a ořez křovin a dřevin 1 říjen březen x ročně chemická a mechanická likvidace křídlatek 1 srpen říjen

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KrajskýúradLibereckéhokraje Odborrozvojevenkova,zemedelstvía životníhoprostredí \\\Liberec~ý ~ kraj Liberec 28. brezna 2008 C. j. KULK/18273/2008 Vyrizuje: Ing. Habrda Tel.: 485 226 392 UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení)

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Obsah 1. Základní údaje o ZCHÚ... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014-2023 Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o zvláště

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE PŘÍLOHY č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB. Pořizovatel: Městský úřad

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Circular Flow Land Use Management (CircUse) Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Report/Tasks

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: 972130312000 Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb.

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Část 1 Všeobecné předpisy. Část 2 Plánování krajiny. Část 3 Všeobecná ochrana přírody a krajiny

Část 1 Všeobecné předpisy. Část 2 Plánování krajiny. Část 3 Všeobecná ochrana přírody a krajiny Zákon o ochraně přírody a péči o krajinu ve Svobodném státě Sasko (saský zákon o ochraně přírody - SächsNatSchG) ze dne 6. června 2013 (SächsGVBl. s. 451) Obsah Část 1 Všeobecné předpisy 1 Uskutečňování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ na období 2011-2020 Zpracovatel: Petr Kraft Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více