V našich podmínkách bychom mohli jeho definici aplikovat následovně:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V našich podmínkách bychom mohli jeho definici aplikovat následovně:"

Transkript

1 Korupce v ČR Mezinárodní nevládní organizace Transparency International, celosvětově bojující s korupcí, přisoudila ČR pro r nelichotivé místo ze 159 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce. (společně s Řeckem, Namíbii a Slovenskem) Index pro r je mixem 13 výzkumů, jejichž výsledky jsou zprůměrovány. Respondenty výzkumů jsou zejména podnikatelé a analytici. Korupce je absolutní protiklad zásad profesního přístupu. Korupce může mít různé formy a projevy. Můžeme se setkat s vysvětlením kriminologickým, sociologickým, trestněprávním atd. Americký teoretik H. Cohen takové chování nazývá využíváním a popisuje jej jako využívání příležitostí vytvořených na základě existence moci, kterou někdo má a kterou využívá ve svůj prospěch a na úkor veřejnosti, které má sloužit. Jednu z nejjednodušších definicí korupce podává profesor sociologie Yalské univerzity Sherman. Korupci chápe jako podplácení, již však nezkoumá, zda každý případ korupce sestává jen z podplácení. Ukazuje přitom ale na skutečnost, že není jednoduché proniknout do případu podplácení, a tento spolehlivě objasnit a zadokumentovat. To závisí ve velké míře od platných zvyků a obyčejů např. v některých státech USA je považováno bezplatné přijetí šálku kafe za korupci a v jiných nikoliv. V našich podmínkách bychom mohli jeho definici aplikovat následovně: Každý případ korupce je zároveň případem zneužití pravomoci veřejného činitele, ovšem ne každý případ zneužití pravomoci veřejného činitele musí být zároveň nevyhnutně případem policejní korupce. Povaha korupce Z výzkumů vyplývá, že přímí zahraniční investoři ze zemí se zvýšenou mírou korupce více tendují k placení úplatků. 1. Typ korupce: aktivní praktická pasivní Aktivní typ korupce znamená, že aktivní stranou při korupčních operacích je přímý zahraniční investor.

2 Praktický typ korupce znamená, že přímí zahraniční investoři platí úplatky zejména z důvodu urychlení určitých procesů. Pasivní typ korupce znamená, že veřejní činitelé sami vyžadují úplatky za své služby. 2. Organizace korupce: centralizovaná decentralizovaná Centralizovaná korupce je organizována z nejvyšší úrovně. Tj. vrcholnými představiteli veřejné moci a politickou reprezentací. Vyznačuje se relativní jistotou, že investor ví, komu a kolik zaplatit. Decentralizovaná korupce jednotlivé složky veřejné správy spolu nespolupracují na korupčních operacích a investor nemá jistotu ani přehled o tom, kolik a komu bude platit. 3. Korupční sítě otevřené a uzavřené Otevřené korupční sítě znamenají, že není problém se do nich dostat. Tj. relativně snadno se nalezne korupční partner, který nás dostane do systému a umožní obchodovat. Uzavřené korupční sítě druhá strana nemá zájem podporovat jakýmkoli způsobem aktivity investora. Hansen zkoumal, které kombinace na zkorumpovaných rzích jsou pro investory přijatelné a které nikoli. Ideální kombinace je: Typ korupce aktivní; organizace korupce centralizovaná; korupční sítě otevřené. Typ korupce v ČR Výzkumy, které by objasňovaly, zda v ČR převládá typ korupce aktivní, pasivní či praktický, chybějí. Zatím lze vycházet jen z expertních šetření a případových studií. U typu přímých zahraničních investic se může jednat ve vysoké míře o aktivní typ korupce, protože k tomuto může být především z důvodu konkurence schopnosti silná motivace. Pak existuje typ zahraničních investic, kde s trochou nadsázky možno říct, stát korumpuje investory, tzn. Pokud investor chce postavit nový výrobní závod, pak se stát legálním způsobem podle pravidel Evropské unie snaží nabídnout zvýhodnění investorovi a to je oblast, kde korupce ze strany investora nepřichází příliš v úvahu. U tohoto typu investic by se v případě koupě investiční pobídky na základě úplatku jednalo spíše o praktický typ korupce.

3 Organizace korupce v ČR Korupci lze členit na malou-administrativní, s tou se lze setkat při jednání na úřadech s veřejnými činiteli, kteří nedosahují vrcholných pozic a na korupci velkou politickou, která se vyskytuje v parlamentu v souvislosti s ovlivňováním rozhodování poslanců a senátorů při tvorbě právních předpisů, dále ve vládě a vrcholné administrativě, zejména s rozhodováním o veřejných financích. Velká politická korupce odrazuje přímé zahraniční investory méně než dezorganizovaná korupce na nižších úrovních. Investoři chtějí mít své aktivity zajištěny z vrcholných politických, vládních či administrativních kruhů, pokud tyto mají nižší úrovně administrativy pod kontrolou. Je to z důvodu, že uplácení na nižších úrovních administrativy je organizačně náročné a výsledek není jistý v důsledku možných zásahů, tzn. že může dojít k ovlivnění výsledků z centrální úrovně. Přímí zahraniční investoři potřebují ovlivňovat legislativní normotvorbu. V ČR se vyskytuje korupce na centrální úrovni (parlament, vláda, vrcholná administrativa) a to ve vysoké míře dle syntéza názorů Lambsdorffa, Weie a Jahna. Je zřejmé, že v souvislosti s touto korupcí se může jednat o značné sumy a mocenské boje. Otázkou zůstává, zda mezi sebou bojují staré struktury s nově nastupující generací progresivních politiků, nebo se jedná o boj bez pravidel, kde se všichni řídí pouze jedním pravidlem a tím je maximalizace zisku. Základním mechanismem, který vyvolává střet, je zřejmě následující: mladí, nadějní a perspektivní se dostanou do politiky či do vrcholné administrativy. Při svém postupu budují kontakty na ekonomicky vlivné skupiny tuzemské i zahraniční. Oproti starší generaci disponují často lepšími kontakty na ekonomické subjekty ze západních trhů a větší mírou flexibility, neboť vyrostli již v tržním prostředí. Jejich velkou výhodou je, že mohou dělat operace na základě těchto kontaktů takřka samostatně bez odkázanosti na druhé, záleží jen na míře jejich pravomocí. V současné době každý podnikatel ví, že pokud chce činit obchod na určité úrovni, včetně mezinárodní, tak se bez politiků neobejde. V r.2004 byla měřena míra drobné-administrativní korupce (2,9 ze 4bodové škály) v běžném životě a velká-politická korupce (3,2). O silné centralizaci korupce v ČR nemůže být pochyb. S centralizovanou korupcí také souvisí aktivní typ korupce, neboť podnikatelské subjekty se střetávají v silném konkurenčním boji a nespoléhají se na bezúhonnost veřejných činitelů.

4 Přímí zahraniční investoři se v ČR setkávají i s drobnou-administrativní korupcí, která zřejmě není zcela pod kontrolou a vytváří přes značnou centralizaci korupce překážku v podnikání. Korupční sítě v ČR Možno konstatovat, že korupční sítě jsou v ČR maximálně otevřené a přímí zahraniční investoři nemají vcelku problém do nich proniknout, pokud mají co nabídnout ČR je značně multikulturní, což vyplývá z její polohy v srdci Evropy a její obyvatelé jsou ve velké míře ateisté, tudíž nejsou v obchodování vázány pouty tradice a původ peněz je až tolik nezajímá. Otázkou je, jakým způsobem fungují korupční sítě, co se týká veřejných zakázek. TI provedla hluboký průzkum. Domnívá se, že k veřejným financím se přímo i nepřímo snaží dostat stejní lidé. Kteří mohou se silnými konkurenty vytvářet kartely a vzájemně se vykrývat při ucházení o veřejné zakázky a nikoho jiného do tohoto lukrativního obchodu nepustit. S touto metodou lze bojovat pouze pokud jsou detailně zmapovány sítě vztahů mezi jednotlivými firmami a toho, kde kterou firmu fakticky ovládá. Značně náročný úkol. Korupce není osud Korupci se daří tam, kde podnikatelé, společnost a politici přivírají oči před jejími zničujícími efekty. Prosperita není garantem vůči korupci. To je nejlépe vidět v zemích bohatých na nerostné suroviny. Nedávné příklady z USA a Německa ukazují, že korupce i v těchto státech bují a korupční případy jsou zcela zřejmé. Rozdíl mezi námi a jimi je v tom,m že v USA i Německu jsou viníci nalezeni a potrestáni. U nás se o tom pouze mluví. Korupce je něco, co vyplývá z podstaty lidské přirozenosti a vyskytuje se ve všech zemích na světě, náš problém je, že s ní neumíme bojovat. Je třeba zlepšit boj s korupcí a viníky odhalovat a trestat. Daleko účinnější je však prevence, tzn. vytvořit takové prostředí, aby korupce pokud možno vůbec nevznikla. Tady je možný přístup - minimalizace role státu, aby stát příliš neintervenoval v oblastech, kde to není potřeba, a když už musí intervenovat, tak nastavit podmínky tak, aby byly zcela jasné. Pokud už stát někde intervenuje, musí být systém nastaven tak, aby privátní sektor věděl jasně, co a za jakých podmínek platí. Tři body, které by v ČR měly být plněny, aby mezinárodní rating byl lepší: 1. omezit vliv státu tam, kde to není zcela potřeba 2. v místech, kde vliv státu musí být, nastavit podmínky tak, aby bylo omezeno individuální rozhodování a privátní sektor věděl, co ho čeká 3. zlepšit boj s korupcí tak, aby došlo k nalezení viníků a jejich potrestáni

5 Je zřejmé, že pro úspěšný boj s korupcí je důležité úsilí všech složek společnosti: veřejného sektoru, občanské společnosti a soukromého sektoru. Je třeba odstranit názor, že korupce je problémem někoho jiného. Podnikatelé poukazují na politiky jako příčinu korupce; politici zmiňují bezohlednost soukromých zájmů jako hlavní problém; bohaté země přenášejí odpovědnost na zkorumpované politiky chudých zemí; pro chudé země problém zůstává na bedrech nadnárodních společností ochotných platit úplatky. Korupční marketing 1. Určití nečestní a zkorumpovaní veřejní činitelé se nemusí příliš snažit s vysvětlováním svých požadavků a praktik. 2. Nečestní podnikatelé a poradci mohou v případě určitých neúspěchů vše svést na korupci (poté se ohání, že podají žalobu na ČR do Štrasburku nebo Bruselu) a mohou požadovat po partnerech platby za účelem úplatku, který mnohdy ani neproběhne, nebo mohou částku na úplatek uměle navýšit a přebytek si po proběhlé korupční operaci nechat. 3. Obchodní komory, poradenské a auditorské firmy mohou využívat strachu některých investorů z korupčního prostředí a poskytnout jim za poplatek vyřešení těchto obav, v určitých případech i bezdůvodných. 4. Může pomoci k přilákání určitého druhu investorů, kteří se domnívají, že mohou z korupčního prostředí těžit ve smyslu možnosti porušování a ovlivňování tvorby právních předpisů prostřednictvím korupce. 5. Zvyšuje se prestiž a nezbytnost využití služeb agentury Czech-Invest v očích zahraničních investorů, neboť se domnívají, že jim pomůže vyřešit úskalí spojená s podnikáním v ČR. 6. Možnost zástupců zahraničních investorů zvýšit si rentu na úkor investora, požadování nadbytečných finančních prostředků na neoficiální platby. 7. Možnost umělého snižování hodnoty podniků v zemích s vysokou mírou korupce, zejména na akciovém trhu, se zdůvodněním netransparentního prostředí a s tím spojených rizik. Na základě toho může dojít k podcenění potenciální hodnoty vznikajícího podniku. 8. Obavy z korupce v zemi jsou jedním z důvodů pro velmi přísná pravidla Evropské unie pro možnosti čerpání ze strukturálních fondů. ČR nemá zcela příznivou bilanci, zdaleka nevyčerpala vše. Korupce, média a občanská společnost V ČR nejsou chytány velké ryby, např. v Dánsku toto mají na starost právě média. Jsou-li média v tomto směru pod kontrolou, tak není něco v pořádku. V takovém případě slouží média k likvidování slabších konkurentů,

6 včetně politických. Je to logické, neboť média potřebují informace od osob, které jsou zrovna u moci, včetně jejich oficiálních stanovisek. V případě centralizovaného typu korupce je silné propojení mezi vládou, politiky, byrokraty a podnikatelskými elitami. Podnikatelé přes média nejen nabízejí své výrobky, služby, budují image, likvidují konkurenci, ale vyvíjejí i lobbystické aktivity. V praxi to znamená, že média zachytila problém, na který by měla vláda čí politická reprezentace reagovat, ovšem zmíněný problém, může být i na objednávku. Média v ČR (za přispění TI) značně přispěla k tomu, že čeští občané vnímají korupci vedle míry nezaměstnanosti jako jeden z hlavních problémů ČR. Toto je důležité zjištění z důvodu mediálních bojů o volební preference či zdůvodnění čistek ve vlastních řadách. Korupce se stává jedním z hlavních předvolebních témat v ČR. Jak lze s těmito fakty kalkulovat? 1. Dohoda mezi podnikateli a členy vlády či parlamentu o tvorbě či změně právních předpisů nebo o veřejné zakázce. Následující mediální kampaň na dané téma o ospravedlnění dalších kroků. 2. zvyšování volebních preferencí prostřednictvím témat spjatých s korupcí. 3. Likvidace politických protivníků prostřednictvím faktických či uměle vyvolaných korupčních afér, týkajících se jejich osoby. 4. zastírání vlastních kriminálních aktivit poukázáním na aktivity někoho jiného a snaha tímto způsobem odlákat pozornost médií a potažmo národa. 5. snížení možnosti negativních dopadů na volební preference v souvislosti s možnou korupční aférou prostřednictvím vytvoření tzv. kouřové clony, tj., že se v době před očekávaným útokem ze strany protivníků rozvíří korupční skandály a zahltí se jimi média. Volič je tím natolik unaven, že už mediálním útokům na osoby, které se brání kouřovou clonou nevěří. 6. Metoda kouřová clona 2. Osoba, která se chce preventivně před mediálními útoky pojisti, sama proti sobě vyvolá až na druhý pohled nesmyslnou korupční aféru. Tím je vzbuzen dojem umělých útoků na jeho osobu a dalším pokusům už nebude nikdo věřit. 7. součást korupčního marketingu. Potenciální zahraniční investoři, kteří nejsou zcela obeznámeni se situací v ČR, mohou být odrazeni korupčními aférami v médiích. Vhodné pro některé podnikatelské subjekty, které tímto způsobem likvidují zájem konkurence neochotné se účastnit korupčních praktik.

7 8. Většina korupčních kauz tzv. vyšumí v médiích do ztracena a tím se snižuje ochota jednotlivých žurnalistů a odborné veřejnosti se danými tématy vůbec zabývat. 9. Možnost oslabit aktivity a politickou angažovanost občanské společnosti prostřednictvím korupčních afér bez dobrání se hmatatelného výsledku. 10. odvedení pozornosti na osoby kriminálního charakteru, které se nachází mimo dosah působnosti oficiálních orgánů ČR. Společnost se poté jakoby stmelí vůči společnému nepříteli a nehledá protivníky ve vlastních řadách. (Krejčíř) Občanská společnost se pod takovými vlivy stává politicky pasivní a neangažovanou. Zájem jedinců o správu věcí veřejných je nízký a tak se ve volném čase raději věnují konzumu. Pokud se k tomu připočte vysoká nespokojenost v práci, tak je množství velkých nákupních center v ČR opět jen jeden z logických důsledků. Korupce je jednou z nejlatentnějších forem kriminality vůbec. Ti, u kterých se podaří korupci prokázat, mohou být ve většině případů tzv. fall guys. Jedná se o osoby, které jsou či mohou být ke korupčním aktivitám využíváni vlivnějšími osobami. Tzv. perfektní korupce je taková, kde veškeré důkazy vůči zkorumpovanému činiteli mohou spočívat pouze ve svědecké výpovědi korumpujícího a určitých indiciích poukazujících na operaci nepřímo. Riziko detekce se zvyšuje s počtem transakcí, počtem zainteresovaných osob, délkou trvání transakce. Riziko detekce se nezvyšuje s navýšením hodnoty úplatku. Důležitá je jednoduchost a standardizace procedury. Pravidlem je, že při perfektní korupci se účastníci musí znát alespoň pět let. Policejní statistiky dokazují, že nejvíce korupčních operací bylo detekováno mezi lidmi, kteří se znali méně než jeden rok a se vzrůstajícím počtem let známosti dochází k nižší míře detekce. Relativně velmi bezpečnou hranici tvoří 5 let, což je dáno i tím, že po tak dlouhou dobu nemůže z technických a praktických důvodů vydržet žádný tajný policista. Z těchto důvodů zkušení a vlivní kriminálníci nechávají rizikové operace realizovat manažery, kteří nejsou ve funkci déle než dva roky. Zmínění manažeři mohou být využíváni např. k vyřizování záležitostí drobné korupce spojené s veřejnými službami či bankovními úvěry. Stejně tak mohou být využíváni k jednání s představiteli vlády, vrcholné politiky a administrativy, pokud s nimi nemá hlubší vazby samotný organizátor.

8 Zabránit hře médií může jen účinná konkurence, která není však v ČR příliš rozvinuta. V ČR dle výzkumu považují korupci za samozřejmý nebo běžný jev více než tři pětiny populace ČR (60%) domnívají se, že bez úplatku by ve státním aparátu nefungovalo ani to, co dneska funguje. Většina občanů ČR se domnívá, že žije ve zkorumpovaném státě, ale paradoxně věří, že s korupcí by měl bojovat především stát. Z těchto zjištění lze vyvodit, že občané ČR nevyjdou do ulic v důsledku běžné korupční aféry prezentované médii. EU a korupce v ČR Příliv zahraničních investic do ČR se s jejím vstupem do EU výrazně zvýšil. V souladu s výše uvedenými pravidly se snížila míra korupce v ČR. Toto je dáno zejména zvýšenou mírou ochrany majetkových a jiných práv pod vlivem garancí daných komunitárním právem. Např. pro Francouze je ČR zemí č.1, co se týká oblíbenosti z hlediska investic. Do budoucna je třeba se zaměřit na problémy týkající se konkurenceschopnosti ČR při tvrdé hře o přímé zahraniční investice. Jedná se o následující: špatná infrastruktura korupce/neprůhlednost prostředí ztráta výhody levné pracovní síly makroekonomická nestabilita Projekt Transparentní procesy v politickém rozhodování Celkovým cílem tohoto projektu, který TIC realizuje od listopadu 2005, je přispět ke snížení míry politické korupce v České republice. Specifické cíle, k jejichž dosažení by mělo během první fáze projektu dojít, jsou následující: Posílit vnitřní kapacitu TIC v oblasti boje proti politické korupci; Poukázat na konkrétní systémové nedostatky, kterými trpí česká politická sféra, a to v následujících oblastech: a. financování politických stran; b. legislativní proces; c. politizace veřejné správy (vymezení role politiků a úředníků);

9 d. vnitrostranická demokracie (výběr kandidátů na volební seznamy); e. vyšetřování trestné činnosti volených zástupců. Pro každý z těchto problémů byla zpracována veřejněpolitická studie (policy paper), která obsahuje detailní rozbor problému, jeho myslitelných řešení a autorem doporučované opatření ke změně, a to v souladu s dobrou praxí, se kterou se jednotliví autoři seznámili na úvodním školení. vycházeli autoři z poznatků zahraničních expertů, kteří se zúčastnili mezinárodní konference pořádané TIC. Závěry plynoucí z jednotlivých studií byly prezentovány na semináři, proběhl na konci září 2006, a na osobních schůzkách s vybranými politickými představiteli. Tento projekt je financován z programu Transition Facility Evropské Unie a Nadací Open Society Fund Praha. Protikorupční linky Ministerstvo vnitra ČR Podezření na korupci policistů a zaměstnanců MV můžete volat na telefon: nebo napsat na adresu: Podněty, připomínky a názory na téma "korupce v ČR" můžete posílat na adresu: Ministerstvo vnitra je gestorem za přípravu pravidelných výročních zpráv o korupci a plnění vládního programu boje proti korupci. V rámci MV ČR je tímto úkolem pověřen Odbor bezpečnostní politiky. Zprávy o korupci v České republice a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci v letech najdete zde. Ministerstvo spravedlnosti ČR Od 1. ledna 2004 existuje možnost využít protikorupční linku Ministerstva spravedlnosti České republiky. Své podezření z korupčního jednání v justici můžete sdělit prostřednictvím níže uvedeného kontaktu: telefon fax Jestliže jste v situaci, kdy jste úplatek poskytli anebo slíbili jen proto, že jste o to byli požádáni, trestnost tohoto jednání zaniká, pokud jej bezodkladně oznámíte státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu ( 163 trestního zákona). Můžete tak učinit i prostřednictvím výše uvedených kontaktů. Ministerstvo financí ČR Také ministerstvo financí zřídilo protikorupční telefonní linku , na níž mohou občané hlásit případy korupce v resortu Ministerstva financí.

10 Tato linka slouží nejen pro podávání případů korupce na samotném ministerstvu, finančních ředitelstvích a finančních úřadech, ale také u celní správy, České konsolidační agentury, Fondu národního majetku a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Telefonní linka je v provozu v pracovní dny. Poté je možné nahrávat podání na záznamník. Vedle telefonní linky je zřízena také ová adresa - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Od 1. září 2004 existuje možnost oznámit podezření na korupční jednání zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací na protikorupční lince MPSV: telefon , fax , - Ing.Martin Jahn, vystoupení na semináři ke korupci, 2005 Pachmann, Aleš: Vliv korupce na přímé zahraniční investice. Mezinárodní politika č.8/05 Pachmann, Aleš: Zahraniční investory lákají země s nižší korupcí, Právo, říjen

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Nechci hodnocení míry korupce nebo vnímání míry korupce nikterak snižovat, nicméně se domnívám, že v porovnání s některými jinými zeměmi na tom nemůžeme být o tolik hůře. Na druhou

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 7/2006 strana 2 KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod...3 1. Index vnímání korupce Transparency International...3 2. Povaha korupce...4 3.

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Etika v praxi státního úředníka. Ministerstvo pro místní rozvoj

Etika v praxi státního úředníka. Ministerstvo pro místní rozvoj Etika v praxi státního úředníka Ministerstvo pro místní rozvoj Etika je pojem slušnost je čin Pro neznalost, nekompetence profesní, bylo propuštěno cca 17% zaměstnanců. Zbytek byl propuštěn pro nedostatky

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 Pokyn, kterým se vydává Interní protikorupční program Tiskárny Ministerstva vnitra V souladu s usnesením vlády ze

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Jako ohrožení právních a demokratických principů České republiky vnímá většina domácí populace informace obsažené

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Úvod do hospodářské politiky Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Alena.Kerlinova@law.muni.cz Role státu v tržní ekonomice Poslední třetina 19. stol. až 70. léta 20. stol. postupný nárůst intervencí státu

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova

12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova 12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova Město Prostějov: 45 tis. obyvatel Od 12.3.2013 statutárním městem bez členění na městské části 1 ze 13 ORP v kraji výkon přenesené působnosti pro

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance skupina: FINANCE TESSEA Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance Sociální ekonomika v ČR- financování sociálních podniků Bořetice, 23.6.2011 Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ?

JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ? číslo 19-20/2010 www.cevro.cz datum vydání: 16. 11. 2010 JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ? Pokud v případě vytváření atraktivních podmínek pro zahraniční investory spolu úředníci ústředních orgánů státní správy

Více