USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003 USNESENÍ č. 12/992/2003 schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/993/2003 informaci o silničních stavbách v Královéhradeckém kraji v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic Správa Hradec Králové ke dni I žádá Ředitelství silnic a dálnic: 1) o koordinovaný postup při přípravě investičních akcí Ředitelství silnic a dálnic s ohledem na krajskou koncepci cyklodopravy 2) o důraz na zahájení akce I/16 Vestřev Chotěvice v roce 2003 v plánovaném objemu 15 mil. Kč 1) Ing. Ilju Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje nadále sledovat průběh výstavby akcí uvedených v informaci a zprávu předkládat pololetně Radě Královéhradeckého kraje; k pololetnímu projednání přizvat ředitele ŘSD Správa Hradec Králové 2) Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zajistit koordinaci přípravy projektové dokumentace pro cyklostezky v souběhu se silnicemi I. tř. ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic USNESENÍ č. 12/994/2003 závěry komise k posouzení a hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby Přeložka silnice II/321 Solnice - Kvasiny 1. etapa Ing. Iljovi Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje zajistit uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě: Silnice Hradec Králové, a. s., Husova 1697, Pardubice

2 USNESENÍ č. 12/995/2003 I. nařizuje Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje provádět odvod finančních prostředků získaných z prodeje vytěženého materiálu ze silniční sítě do rozpočtu Královéhradeckého kraje a provádět odvod finančních prostředků získaných z pronájmu a ze smluv za zvláštní užívání silnic do rozpočtu Královéhradeckého kraje; jedná se o odvod čistých výnosů, tj. výnosů snížených o souvztažné náklady ve výši ,- Kč I souhlasí se zpětným převodem odvedených finančních prostředků z prodeje vytěženého materiálu ze silniční sítě a se zpětným převodem odvedených finančních prostředků z pronájmu a ze smluv za zvláštní užívání silnic na Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje formou investiční dotace ,- Kč na výkupy pozemků a formou příspěvku Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje na provoz ,- Kč na dokončení akce havárie silnice II/325 Debrné 1) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje změnu úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 zapracovat do 8. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok ) Ing. Iljovi Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje zajistit realizaci tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/996/2003 a) převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly výdajů odvětví dopravy do rozpočtu FRIK ve výši tis. Kč b) změnu rozpisu plánu čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (FRIK) provedenou na základě skutečných odsoutěžených nákladů na jednotlivé akce a na základě navýšení o tis. Kč schváleného pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/571/2003 ze dne I souhlasí s převodem finančních prostředků z rozpočtu kapitoly výdajů odvětví dopravy do rozpočtu FRIK ve výši tis. Kč a změnou plánu čerpání kapitálových výdajů z FRIK dle rozpisu 1) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zapracovat převod finančních prostředků z rozpočtu odvětví dopravy do FRIK do 8. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje 2) Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit změny rozpisu plánu kapitálových výdajů z FRIK k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 3) Ing. Iljovi Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje zajistit realizaci usnesení 2

3 USNESENÍ č. 12/997/2003 plán zimní údržby silnic pro zimní období 2003/2004 a doplněné složení Krajského operačního štábu zimní údržby Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Ing. Iljovi Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje zajistit výkon zimní údržby silnic Královéhradeckého kraje dle předloženého a schváleného plánu pro zimní období 2003/2004 USNESENÍ č. 12/998/2003 s návrhem na 8. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003, včetně Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy I uskutečňuje na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesení č. 16/341/2002 úpravu rozpočtu o účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci 8. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/999/2003 I. bere na vědomí čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. I čtvrtletí roku 2003 Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit materiál k projednání na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1000/2003 bere na vědomí informativní zprávu Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. I čtvrtletí roku

4 USNESENÍ č. 12/1001/2003 I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení: 1) stanovit v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004 objem běžných výdajů ve výši 98 % celkového objemu běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2003 včetně předpokládaných odpisů roku 2004 u všech příspěvkových organizací plus valorizace mezd příspěvkových organizací dle nařízení Vlády ČR č.583/2002 Sb. 2) stanovit příspěvkovým organizacím odvod z investičních fondů do Fondu reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši shodné s předpokladem objemu odpisů jednotlivých příspěvkových organizací 3) stanovit výši rezervy v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004 v objemu 150 mil. Kč 4) vytvořit fond reprodukce ve správě ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vzhledem k nutnosti standardně pojednat péči o majetek Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit uvedené návrhy k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1002/2003 informaci o možnostech zajištění mimorozpočtových prostředků na opravy silniční sítě silnic a I třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a potřebě vložit do oprav 700 mil. Kč I doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zrušit své usnesení č. 22/579/2003 ze dne a schválit předložený návrh Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit návrh na zajištění oprav silniční sítě silnic a I třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a způsob financování Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1003/2003 s výkupem pozemků pro přeložku silnice II/327 Levín Chlumec nad Cidlinou: a) část pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ PK č. 60/1, dle GP označenou jako p. p. č. 117/8 o výměře 541 m 2 ostatní plocha silnice v k. ú. Levín nad Cidlinou a obci Olešnice Cena: ,- Kč (tj. 21,- Kč/m 2 ) Prodávající: Procházková Jarmila, Olešnice č. p. 47 4

5 b) část pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ PK č. 45/7, dle GP označenou jako p. p. č. 117/25 o výměře 41 m 2 ostatní plocha silnice v k. ú. Levín nad Cidlinou a obci Olešnice Cena: 861,- Kč (tj. 21,- Kč/m 2 ) Prodávající: Labíková Marie, Olešnice č. p. 61 c) část pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ PK č. 45/9, dle GP označenou jako p. p. č. 117/24 o výměře 13 m 2 ostatní plocha silnice v k. ú. Levín nad Cidlinou a obci Olešnice Cena: 273,- Kč (tj. 21,- Kč/m 2 ) Prodávající: ČR - Pozemkový fond ČR vlastnický podíl 1/3 Břicháčová Jiřina, Olešnice č. p. 83 vlastnický podíl 1/3 Labíková Marie, Olešnice č. p. 61 vlastnický podíl 1/3 Celkem výkup: 595 m 2 Celková cena výkupu: ,- Kč (tj. 21,- Kč/m 2 ) Financování výkupů: ze Státního fondu dopravní infrastruktury Kupující: Královéhradecký kraj Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na výkup pozemků v souvislosti s přeložkou silnice II/327 dle bodu I. USNESENÍ č. 12/1004/2003 a) s bezúplatným převodem pozemků zapsaných na LV č pro k. ú. Stěžery, obec Hradec Králové: - st. p. č. 78/2 o výměře 160 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - p. p. č. 62 o výměře 397 m 2 zahrada - p. p. č. 67/1 o výměře m 2 zahrada - p. p. č. 611/1 o výměře 4098 m 2 zahrada Celková výměra pozemků je m 2 Převádějící: ČR Pozemkový fond ČR Přejímající: Královéhradecký kraj, správce Střední odborná škola, Stěžery, Lipová 56 b) se stanoviskem k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR PF ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje znění: Požadované nemovitosti dle bodu I.a) jsou nezbytné pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého kraje. Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh na bezúplatný převod pozemků dle bodu I.a) do vlastnictví Královéhradeckého kraje a schválení stanoviska pro PF ČR dle bodu I.b) 5

6 USNESENÍ č. 12/1005/2003 a) s bezúplatným převodem pozemků:! zapsaných na LV č pro k. ú. Čistá v Krkonoších, obec Černý Důl: - p. p. č. 996/1 o výměře 2431 m 2 trvalý travnatý povrch - p. p. č. 996/3 o výměře 1330 m 2 zahrada! zapsaných na LV č pro k. ú. Fořt, obec Černý Důl: - p. p. č. 97/2 o výměře 787 m 2 zahrada Celková výměra pozemků je 4548 m 2 Převádějící: ČR Pozemkový fond ČR Přejímající: Královéhradecký kraj b) se stanoviskem k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR PF ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje znění: Požadované nemovitosti dle bodu I.a) jsou nezbytné pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod nemovitostí pro tento účel je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého kraje. Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh na bezúplatný převod pozemků dle bodu I.a) do vlastnictví Královéhradeckého kraje a schválení stanoviska pro PF ČR dle bodu I.b) USNESENÍ č. 12/1006/2003 se zveřejněním záměru darovat část pozemku p. p. č. 285/1 v k. ú. Jičín ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Jičín Pozemek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, správě Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30, zapsaný na LV č. 1058: část p. p. č. 285/1 (cca 2000 m 2 ) - přesná výměra bude zaměřena geometrickým plánem Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr darovat předmětnou část pozemku dle bodu I. tohoto usnesení Termín: USNESENÍ č. 12/1007/2003 se směnou nemovitostí: předmět směny:! pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k. ú.a obci Jaroměř: - část p. p. č. 1482/1 o výměře 1535 m 2 - p. p. č. 1422/5 o výměře m 2 - p. p. č o výměře 515 m 2 celková výměra pozemků je 5517 m 2 Správce majetku: Střední odborné učiliště, Jaroměř, Studničkova 260 6

7 za! nemovitosti ve vlastnictví Města Jaroměř v k. ú. a obci Jaroměř, LV 10001: - budova č. p. 260 na st. p. č. 1483/1 (sídlo školy) - st. p. č. 1483/1 o výměře 2024 m 2 za podmínek: a) u budovy školy zachovat účel využití b) v případě prodeje budovy č. p. 260 předkupní právo pro obec po dobu 20 let c) u pozemku p. č. 1422/5 zachovat využití hřiště pro SOU, Jaroměř, Studničkova 260 Náklady spojené se směnou: daň z převodu nemovitostí uhradí Město Jaroměř a Královéhradecký kraj společně a nerozdílně, GP na rozdělení p. p. č. 1482/1 uhradí Královéhradecký kraj Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh směny nemovitostí dle bodu I. USNESENÍ č. 12/1008/2003 s výkupem pozemku zastavěného silnicí III/ dle PK 92 o výměře 2 m 2 v k. ú. Vidonice a obci Pecka Cena: 44,- Kč (tj. 22,- Kč/m 2 ) Prodávající: Zemědělské družstvo Pecka v likvidaci se sídlem Pecka Kupující: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající Věcná břemena: bez zápisu Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. Vidonice a obci Pecka od Zemědělského družstva Pecka v likvidaci se sídlem Pecka dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1009/2003 a) se zveřejněním záměru darovat stavbu bývalé celé silnice č. III/ včetně pozemkových parcel s ní souvisejících, mostu č v k. ú. a obci Vysoké Veselí Obci Vysoké Veselí b) s darováním stavby bývalé silnice č.iii/ včetně pozemků a mostu č v k. ú. obci Vysoké Veselí Obci Vysoké Veselí nemovitosti: 7

8 1) stavba bývalé silnice č. III/ v celé její délce 0,594 km, tj. od km 0,000 (vyústění ze silnice III/ v jejím km 7,243) do km 0,594 (zaústění do silnice III/ v jejím km 3,897) 2) most č (v km 0,572) klenutý, světlost 5,10 m na silnici č.iii/ ) pozemky pod silnicí č. III/ dle KN - p. p. č. 312/1 o výměře 2904 m 2 ostatní plocha silnice - p. p. č. 312/2 o výměře 603 m 2 ostatní plocha manipulační plocha - p. p. č. 689 o výměře 2025 m 2 ostatní plocha silnice Výměra pozemků celkem: 5532 m 2 Cena: bezúplatně Dárce: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Obdarovaný: Obec Vysoké Veselí Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí a darovací daň platí obdarovaný Věcná břemena: bez zápisu 1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na darování stavby bývalé celé silnice č. III/ včetně pozemkových parcel s ní souvisejících, mostu č v k. ú. a obci Vysoké Veselí Obci Vysoké Veselí dle bodu I.b) tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1010/2003 s výkupem pozemku zastavěného silnicí III/ dle KN - p. p. č. 1187/2 o výměře 357 m 2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Žabokrky a obci Hronov Cena: ,- Kč (tj. 7,84 Kč/m 2 ) Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Prodávající: ČR - Správce Pozemkový fond ČR Kupující: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující Věcná břemena: bez zápisu Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na výkup pozemku p. p. č. 1187/2 v k. ú. Žabokrky a obci Hronov od ČR - Správce Pozemkový fond České republiky, dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1011/2003 varianty řešení optimalizace pojištění Královéhradeckého kraje uvedené v důvodové zprávě 8

9 I nesouhlasí s žádnou variantou řešení optimalizace pojištění Královéhradeckého kraje doporučuje setrvat ve stávajícím rozsahu pojištění Královéhradeckého kraje a vzhledem k nízkému škodnímu průběhu navrhnout prodloužení smlouvy se snížením pojistného o 25 % USNESENÍ č. 12/1012/2003 s prodejem budovy trafostanice bez č. p /č. e. na st. p. č. 241/3 (technická vybavenost) v obci a k. ú. Nový Bydžov Cena: ,- Kč Prodávající: Královéhradecký kraj Správce: Gymnázium Nový Bydžov, Komenského 77, Nový Bydžov Kupující: Východočeská energetika, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové Náklady spojené s převodem: vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí hradí prodávající Věcná břemena: bez zápisu Jiná omezení: bez zápisu Ostatní podmínky kupní smlouvy: uhradit kupní cenu jednorázově nejpozději do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na upřesnění prodeje dle podmínek a bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1013/2003 s bezúplatným převodem pozemku PK č. 66/3 o výměře 1775 m 2 v k. ú. a obci Vrchlabí Převádějící: ČR Pozemkový fond ČR Přejímající: Královéhradecký kraj Správa: Domov důchodců Vrchlabí Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na schválení bezúplatného převodu pozemku dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1014/2003 a) se zveřejněním záměru darovat Obci Hořenice pozemky v k. ú. a obci Hořenice: - část p. p. č. 455/1 díl d+e o výměře 350 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 71/1 9

10 - část p. p. č. 455/1 díl g+h o výměře 207 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 73/1 - část p. p. č. 455/1 díl j o výměře 302 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 78/3 - část p. p. č. 455/1 díl i o výměře 200 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 455/5 - část p. p. č. 455/1, dle GP označenou jako p. p. č. 455/9 o výměře 30 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 1089 m 2 v k. ú. a obci Hořenice b) s darováním pozemků: - část p. p. č. 455/1 díl d+e o výměře 350 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 71/1 - část p. p. č. 455/1 díl g+h o výměře 207 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 73/1 - část p. p. č. 455/1 díl j o výměře 302 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 78/3 - část p. p. č. 455/1 díl i o výměře 200 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace, která bude GP sloučena do p. p. č. 455/5 - část p. p. č. 455/1, dle GP označenou jako p. p. č. 455/9 o výměře 30 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 1089 m 2 v k. ú. a obci Hořenice Cena: bezúplatně Dárce: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Obdarovaný: Obec Hořenice Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný Věcná břemena: bez zápisu 1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr darovat Obci Hořenice pozemky v k. ú. a obci Hořenice dle bodu I.a) tohoto usnesení 2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na darování pozemků v k. ú. Hořenice Obci Hořenice dle bodu I.b) tohoto usnesení Termín: USNESENÍ č. 12/1015/2003 s výkupem pozemku p. p. č. 1183/2 o výměře 442 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. a obci Choustníkovo Hradiště Cena: 9.282,- Kč (tj. 21,- Kč/m 2 ) Prodávající: Obec Choustníkovo Hradiště Kupující: Královéhradecký kraj Správce majetku: Speciální školy pro žáky s vadami řeči a Speciálně pedagogické centrum, Hořičky 66 Financování: z rozpočtu školy Fond rozvoje investičního majetku Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující 10

11 Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. Choustníkovo Hradiště od Obce Choustníkovo Hradiště USNESENÍ č. 12/1016/2003 předložený materiál částečné osvobození osmi žáků od placení příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání v Základní umělecké škole, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 pro školní rok 2003/2004 I schvaluje částečné osvobození osmi žáků od placení příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání v Základní umělecké škole, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 pro školní rok 2003/2004 Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ zabezpečit realizaci osvobození osmi žáků od placení příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání v Základní umělecké škole, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 pro školní rok 2003/2004 s účinností od USNESENÍ č. 12/1017/2003 se zněním dodatků zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem:! Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Opočno, Nádražní 296! Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Nové Město nad Metují, Školní 1377! Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit dodatky zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým kraje na jednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Termín: 6. l USNESENÍ č. 12/1018/2003 a) s úpravou ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem dle přílohy důvodové zprávy b) s úpravou ukazatelů příspěvku na provoz a odvod z investičního fondu škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem dle přílohy důvodové zprávy c) s úpravou ukazatelů státních dotací poskytovaných obcím v působnosti Královéhradeckého kraje na přímé výdaje na vzdělávání dle přílohy důvodové zprávy 11

12 1) Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit úpravu závazných ukazatelů Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zapracovat změny dle bodu I.b) usnesení do návrhu na 8. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1019/2003 předložený materiál - schválení doporučených změn v síti škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 požadovaných školami a školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj I souhlasí s doporučenými změnami v síti škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 požadovanými školami a školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj dodatkem k usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 11/955/2003 Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení doporučené změny v síti škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 požadovanými školami a školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj USNESENÍ č. 12/1020/2003 investiční záměr, dodatek č. 1 Střední lesnické školy a Vyšší odborné školy lesnické, Trutnov, Lesnická 9 na akci Půdní nástavba objektu domova mládeže Lužická 57, Trutnov Přílohy: Investiční záměr, dodatek č.1 Zpráva statika + kopie ze stavebního deníku Položkový rozpočet Žádost školy I souhlasí s navýšením Fondu rozvoje a investic kraje (FRIK) pro odvětví školství o částku potřebnou k dofinancování rozestavěné akce Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit úpravu závazných ukazatelů akce a návrh úpravy rozpočtu FRIK Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Termín :

13 USNESENÍ č. 12/1021/2003 s nájmem s právem koupě osobního automobilu pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Náchod, Raisova 1816 Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1022/2003 I. bere na vědomí oponentní posudky samostatných projektů Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit samostatné projekty uvedené v důvodové zprávě na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1023/2003 I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky grantového programu SVG Plánování sociálních služeb obcí Královéhradeckého kraje ve výši finančního plnění pro: Město Hradec Králové 50 tis. Kč Město Nový Bydžov 50 tis. Kč Město Nové Město nad Metují 50 tis. Kč Město Hořice 50 tis. Kč Město Nová Paka 50 tis. Kč Město Dvůr Králové 50 tis. Kč I nedoporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit projekt města Hronov Buggi Putti toulání seniorů a zdravotně postižených občanů po české zemi ve výši ,- Kč Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1024/2003 I. schvaluje změny v plánu čerpání investičního fondu Ústavu sociální péče Opočno ve znění dle důvodové zprávy 13

14 I doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převod částky 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy Královéhradeckého kraje do Fondu rozvoje a investic kraje ve prospěch Ústavu sociální péče Opočno k zabezpečení přípravy první části výstavby v lokalitě České Meziříčí Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1025/2003 I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu závazných ukazatelů Domova důchodců Lampertice pro rok 2003 snížení příspěvku na provoz o 342 tis. Kč a přidělení investiční dotace ve stejné výši v rámci kapitoly 28 (rozpočtu odvětví sociálních věcí) Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1026/2003 souhlasí s účastí Královéhradeckého kraje na televizním projektu Putování USNESENÍ č. 12/1027/2003 1) s návrhem objemu prostředků na odměny členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok ) s výplatou odměn za souběh výkonu funkcí; souhrn odměn za jednotlivé funkce bude činit měsíčně nejvýše ,- Kč pro rok 2004, neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytnuta měsíční odměna ve výši souhrnu všech odměn za jednotlivé funkce a to v jejich maximální výši 3) s výplatou odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném pracovním poměru ve výši 150,- Kč/hod. pro rok ) s výplatou další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podle platného nařízení vlády pro rok ) s jednorázovou mimořádnou odměnou občanům za jejich práci v orgánech kraje ve výši 4.500,- Kč pro rok 2004 JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje předložit návrhy ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 14

15 USNESENÍ č. 12/1028/2003 I. doporučuje návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 1) Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období. 2) Změna zakladatelské listiny Nemocnice Nový Bydžov, a. s. 3) Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/193/2002, část II, bod 13 ze dne výkup staveb v k. ú. Police nad Metují. 4) Změna plánu čerpání kapitálových výdajů SÚS Královéhradeckého kraje z rozpočtu FRIK. 5) Návrh na uvolnění finančních prostředků na přípravu první ucelené části investiční akce novostavby ÚSP Opočno. 6) Návrh na změnu závazných ukazatelů Domova důchodců Lampertice. 7) Úprava závazných ukazatelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, rozpis ukazatelů přímých výdajů na vzdělání v působnosti Královéhradeckého kraje. 8) Investiční záměr dodatek č. 1: Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická, Trutnov, Lesnická 9, Akce: Půdní nástavba objektu domova mládeže, Lužická, 57, Trutnov schválení navýšení nákladů stavby. 9) Výsledky grantového programu SVG Plánování sociálních služeb obcí Královéhradeckého kraje. 10) Projekty grantových a dílčích programů na úseku strategického plánování a investic navrhované k podpoře (SPD , SPG , SPG ). 11) Projekty grantových a dílčích programů na úseku životního prostředí navrhované k podpoře (ZPD , ZPD , ZPD ). 12) Podpora samostatných projektů navrhovaných k financování z FRIK ) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 800 tis. Kč Královéhradecké agentuře regionálního rozvoje. 14) Žádost obce Častolovice o poskytnutí účelové bezúročné půjčky na opravu střechy a stropu místní sokolovny. 15) Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za čtvrtletí ) Návrh 8. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok ) Změny některých ukazatelů v rámci návrhu rozpisu rozpočtu na rok ) Zajištění mimorozpočtových prostředků na opravy silniční sítě silnic a I třídy v majetku Královéhradeckého kraje. 19) Návrh na prodej STL plynovodu 1 PE D 50 v délce 124,6 m, ocel DN ,5 m a ocel DN ,5 vedený po st. p. č. 239 v k. ú a obci Velké Poříčí. 20) Návrh na výkup pozemku p. č. 1183/2 v k. ú. a obci Choustníkovo Hradiště od Obce Choustníkovo Hradiště. 21) Návrh na bezúplatný převod pozemků v obci Hradec Králové, k. ú. Stěžery, st. p. č. 78/2, p. p. č. 62, 67/1 a 611/1 do vlastnictví kraje, předávající ČR - PF ČR. 22) Návrh na bezúplatný převod pozemků v obci Černý Důl, p. p. č. 996 /1 a 996/3 v k. ú. Čistá v Krkonoších a p. p. č 97/2 v k. ú. Fořt do vlastnictví kraje, předávající ČR - PF ČR. 23) Směna nemovitostí ve vlastnictví Města Jaroměř za nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě SOU, Jaroměř, Studničkova 260, vše v obci a k. ú. Jaroměř. 24) Návrh na darování části stavby silnice č. II/318 včetně pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR. 25) Návrh na výkup pozemku v k. ú. Chvaleč od Východočeských uhelných dolů, s. p., se sídlem Železničářská 506, Trutnov. 26) Návrh na výkup pozemku v k. ú. Rohoznice u Hořic od pana Vladislava Hlavatého, bytem Horka čp. 340, Miletín. 27) Přeložka silnice II/327 Levín - Chlumec nad Cidlinou návrh na výkup pozemků. 15

16 28) Návrh na výkup pozemku p. p. č. 1187/2 v k. ú.žabokrky a obci Hronov zastavěného silnicí III/ od ČR-Správce Pozemkový fond České republiky. 29) Návrh na výkup pozemku PK 92 v k. ú. Vidonice a obci Pecka zastavěného silnicí III/ od Zemědělského družstva Pecka - v likvidaci. 30) Prodej budovy trafostanice bez č. p./č. e. na st. p. č. 241/3 o výměře 22 m 2 v obci a k. ú. Nový Bydžov společnosti Východočeská energetika, a. s., Hradec Králové. 31) Prodej spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku p. p. č. 561/2 (tj. 224 m 2 ) označeného jako ostatní plocha-manipulační plocha v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí do vlastnictví manželů Barvínkových (spoluvlastníků). 32) Upřesnění podmínek kupní smlouvy na prodej nemovitostí - objektu bydlení č. p. 2 v ulici Želivského na st. p. č. 123 a pozemku st. p. č. 123 v k. ú. a obci Úpice občanskému sdružení Diakonii Broumov (úhrada kupní ceny do 4 let dle splátkového kalendáře. 33) Návrh na darování pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m 2 v k. ú. Jičín pro ČR Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. 34) Návrh na bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1206/2 zahrada o výměře 147 m 2 v k. ú. Úpice od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje. 35) Návrh na bezúplatný převod pozemku PK č. 66/3 o výměře 1775 m 2 v k. ú. Vrchlabí od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje. 36) Dodatky zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem. 37) Schválení doporučených změn v síti škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 požadovaných školami a školskými zařízeními, jejichž zřizovatel je Královéhradecký kraj. 38) Nájem s právem koupě osobního automobilu pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Náchod, Raisova ) Volba zástupců pojištěnců do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Trutnov. 40) Návrh zřizovacích listin příspěvkových organizací nově vzniklých po rozdělení Okresního centra sociálních služeb v Náchodě. 41) Návrh na vyhlášení dotačního programu odvětví sociálních věcí Sociální služby ) Návrh nájemní smlouvy na rok 2004 Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti jako pronajímateli nemovitostí, ve kterých je provozován Domov důchodců Černožice nad Labem. 43) Návrh na darování majetku zařízení pěstounské péče v Hostinném a Dvoře Králové nad Labem. 44) Návrh na výplatu mimořádných odměn občanům za jejich práci v orgánech kraje v roce ) Návrh objemu prostředků na odměny a odměňování členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok ) Zpráva o činnosti NUTS II Severovýchod. 47) Finanční alokace na společný regionální operační program a Phare ) Odvolání a volba nového člena výboru cestovního ruchu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 49) Projednání dopisu pana Tibora Galandy. 50) Návrh na zavedení sběru separovaného odpadu v budově Krajského úřadu. 51) Termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok ) Dotazy členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 53) Různé. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje organizačně a technicky zabezpečit 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Termín :

17 USNESENÍ č. 12/1029/2003 s termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2004: 29. ledna února března dubna května června září října listopadu 2004 Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje předložit termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k projednání a schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/1030/2003 I. schvaluje výpůjčku pozemku st. p. č. 156/1 o výměře 195 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Police nad Metují od do doby uskutečnění převodu pozemku na manžele Pavla Čižinského a Márii Čižinskou Cena: bezúplatně Půjčitel: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Vypůjčitel: manželé Pavel Čižinský a Mária Čižinská, bytem Police nad Metují č. p. 161 I souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek st. p. č. 156/1 o výměře 195 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Police nad Metují 1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje uzavřít a podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení 2) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ a) zveřejnit záměr prodat pozemek v k. ú. a obci Police nad Metují dle bodu tohoto usnesení b) předložit Radě Královéhradeckého kraje návrh na prodej pozemku v k. ú. Police nad Metují manželům Pavlovi Čižinskému a Márii Čižinské, bytem Police nad Metují č. p

18 USNESENÍ č. 12/1031/2003 a) se zveřejněním záměru darovat Obci Železnice pozemky v k. ú. a obci Železnice: - p. p. č o výměře 65 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č.1256/5 o výměře 1122 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 1267/9 o výměře 688 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 1281/4 o výměře 2736 m 2 ostatní plocha silnice - p. p. č o výměře 874 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 5485 m 2 b) s darováním pozemků v obci a k. ú. Železnice: - p. p. č o výměře 65 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č.1256/5 o výměře 1122 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 1267/9 o výměře 688 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 1281/4 o výměře 2736 m 2 ostatní plocha silnice - p. p. č o výměře 874 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 5485 m 2 Cena: bezúplatně Dárce: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Obdarovaný: Obec Železnice Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný Věcná břemena: bez zápisu 1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr darovat Obci Železnice pozemky v obci a k. ú. Železnice dle bodu I.a) tohoto usnesení 2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na darování pozemků v k. ú. Železnice Obci Železnice dle bodu I.b) Termín: USNESENÍ č. 12/1032/2003 a) se zveřejněním záměru darovat Obci Libuň stavbu bývalé silnice č. III/28114 a pozemky v obci Libuň a k. ú. Libunec:! stavba bývalé silnice č. III/28114 včetně příslušenství v úseku od km 1,251, tj. od začátku obce Libunec (UB není stanoven) až po konec původní silnice č. III/28114 v km 1,585, tj. po zaústění do silnice č. III/28113 v obci Libunec (UB není stanoven) v celkové délce 334 m! pozemky v obci Libuň a k. ú. Libunec: - p. p. č. 491/2 o výměře 1362 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 498/2 o výměře 2189 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 3551 m 2 18

19 b) s darováním nemovitostí:! stavba bývalé silnice č. III/28114 včetně příslušenství v úseku od km 1,251, tj. od začátku obce Libunec (UB není stanoven) až po konec původní silnice č. III/28114 v km 1,585, tj. po zaústění do silnice č. III/28113 v obci Libunec (UB není stanoven) v celkové délce 334 m! pozemky v obci Libuň a k. ú. Libunec: - p. p. č. 491/2 o výměře 1362 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 498/2 o výměře 2189 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Výměra celkem: 3551 m 2 Cena: bezúplatně Dárce: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Obdarovaný: Obec Libuň Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný Věcná břemena: bez zápisu 1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr darovat Obci Libuň stavbu bývalé silnice č. III/28114 a pozemky v obci Libuň a k. ú. Libunec dle bodu I.a) tohoto usnesení 2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na darování stavby bývalé silnice č. III/28114 a pozemků v k. ú. Libunec Obci Libuň dle bodu I.b) tohoto usnesení Termín: USNESENÍ č. 12/1033/2003 I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne Pronajímatel: Královéhradecký kraj Nájemce: Machek Josef Služební byt: Chelčického 554, Nová Paka, Výměra: 61,49 m 2 Nájemné: dle platného evidenčního listu, tj. Kč 1.208,- měsíčně, plus úhrada za služby spojené s užíváním bytu Doba nájmu: po dobu pracovního poměru zmocňuje Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na dlouhodobý pronájem služebního bytu dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1034/2003 I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne Pronajímatel: Královéhradecký kraj Nájemce: Podzimková Linda Služební byt: Chelčického 554, Nová Paka Výměra: 44,27 m 2 19

20 Nájemné: dle platného evidenčního listu, tj. Kč 870,- měsíčně, plus úhrada za služby spojené s užíváním bytu Doba nájmu: po dobu pracovního poměru zmocňuje Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na dlouhodobý pronájem služebního bytu dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1035/2003 I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne Pronajímatel: Královéhradecký kraj Nájemce: Haman Jindřich Služební byt: Opolského 1209, Nová Paka Výměra: 42,45 m 2 Nájemné: dle platného evidenčního listu, tj. Kč 848,- měsíčně, plus úhrada za služby spojené s užíváním bytu Doba nájmu: po dobu pracovního poměru zmocňuje Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na dlouhodobý pronájem služebního bytu dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1036/2003 I. ruší usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/415/2002 ze dne I schvaluje zřízení věcného břemene právo užívání části pozemku p. č. 1623/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vymezené GP, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě ve prospěch oprávněného z věcného břemene podle zákona č. 151/2000 Sb. Cena: 6.080,- Kč Povinný: Královéhradecký kraj Správce majetku: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Oprávněný: ČESKÝ TELECOM, a. s. Náklady spojené se zřízením věcného břemene: poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí oprávněný Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu tohoto usnesení 20

21 USNESENÍ č. 12/1037/2003 I. schvaluje zřízení věcného břemene právo vstupu do objektu č. p. 187 na st. p. č. 252 v k. ú. a obci Rokytnice v Orlických horách, konkrétně do místnosti předávací stanice a prádelny v l. nadzemním podlaží objektu a do místnosti prádelny v l. podzemním podlaží objektu, a to za účelem oprav a údržby, rekonstrukce předávací stanice, včetně provádění odečtů vodoměru Cena: bezúplatně Povinný: Královéhradecký kraj Správce majetku: Ústav sociální péče pro dospělé Rokytnice v Orlických horách, Stříbrný vrch č. p. 199 Oprávněný: Město Rokytnice v Orlických horách Náklady spojené se zřízením věcného břemene: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí oprávněný Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1038/2003 I. schvaluje a) zveřejnění záměru prodat pozemek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k. ú. a obci Jaroměř, p. p. č.1356/5 o výměře 498 m 2, dle geometrického plánu číslo /2003 z , ostatní plocha, přímému zájemci Františku Pešinovi a Petře Pešinové, Husova č. p. 265, Jaroměř - Pražské Předměstí b) zřízení věcného břemene souběžně s prodejem pozemku: předmět věcného břemene právo vstupu a vjezdu za účelem oprav, údržby objektu plynoměru a odečtu plynoměru na pozemek p. p. č. 1356/5 v rozsahu vyznačeném na geometrickém plánu Cena: bezúplatně Povinný: František Pešina a Petra Pešinová, Husova 265, Jaroměř-Pražské Předměstí Oprávněný: Královéhradecký kraj a každý další vlastník nemovitosti č. p. 140 na st. p. č. 1354/2 k. ú. a obci Jaroměř Náklady spojené se zřízením věcného břemene: poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněný 1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje uzavřít a podepsat souběžně s prodejem pozemku p. p. č. 1356/5 v k. ú. a obci Jaroměř smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I.b) tohoto usnesení 2) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ zveřejnit záměr prodat pozemek dle bodu I.a) tohoto usnesení. USNESENÍ č. 12/1039/2003 I. ruší usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 12M/748/2003 ze dne

22 schvaluje a) vydání souhlasného stanoviska na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby telefonní přípojky v areálu Hvězdárny v Úpici na pozemku: - p. p. č. 671/6 ostatní plocha jiná plocha - p. p. č. 672/2 ostatní plocha ostatní komunikace - p. p. č. 672/4 ostatní plocha jiná plocha - p. p. č. 671/4 ostatní plocha manipulační plocha - budova bez č. p. nebo č. e. na st. p. č.1782 zastavěná plocha a nádvoří zapsané na listu vlastnictví č vše v k. ú. a obci Úpice Vlastník majetku: Královéhradecký kraj Správa majetku: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, Úpice Žadatel: obchodní společnost Český Telecom, a. s. Věcná břemena: majetkoprávní vztah k pozemkům bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně po dokončení stavby a zaměření věcného břemene geometrickým plánem smlouvou o zřízení věcného břemene. Podmínky udělení souhlasu: dle důvodové zprávy b) zřízení věcného břemene právo umístění telekomunikačního vedení, vstupu, chůze a jízdy za účelem zajištění provozu, oprav a údržby telekomunikačního vedení a to pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu uloženého telekomunikačního vedení, jak je vyznačeno v polohopisném plánu (po dokončení stavby bude věčné břemeno zaměřeno geometrickým plánem), ve prospěch oprávněného Cena: bude stanovena dle zákona.č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, po zaměření věcného břemene geometrickým plánem Povinný: Královéhradecký kraj Správce majetku: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, Úpice Oprávněný: společnost Český Telecom, a. s. Náklady spojené se zřízením věcného břemene: geometrický plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí platí oprávněný z věcného břemene I Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 1) podepsat zrušení souhlasného stanoviska Královéhradeckého kraje s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby telefonní přípojky v areálu Hvězdárny v Úpici, vydaného na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 12M/748/2003 dle bodu I. tohoto usnesení 2) podepsat souhlasné stanovisko Královéhradeckého kraje s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby telefonní přípojky v areálu Hvězdárny v Úpici na p. p. č. 671/6 ostatní plocha jiná plocha, p. p. č. 672/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. p. č. 672/4 ostatní plocha jiná plocha, p.p. č. 671/4 ostatní plocha manipulační plocha, budova bez čísla popisného nebo evidenčního na st. p. č.1782 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 1593, vše v k. ú. a obci Úpice, dle bodu a) tohoto usnesení. 3) uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně po dokončení stavby a zaměření věcného břemene geometrickým plánem, smlouvu o zřízení věcného břemene, dle bodu b) tohoto usnesení USNESENÍ č. 12/1040/2003 a) se zveřejněním záměru prodat pozemek v k. ú. Malšovice u Hradce Králové a obci Hradec Králové 22

23 b) s prodejem pozemku ve výběrovém řízení: část parcely EN 621 díl "b" o výměře 31 m 2 a část parcely EN 398 díl "a" o výměře 403 m 2, parcely jsou sloučené a dle GP č /2003 označené jako p. p. č. 331/33 o celkové výměře 434 m 2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Malšovice u Hradce Králové a obci Hradec Králové. Cena: ,- Kč (tj ,- Kč/m 2 ) Prodávající: Královéhradecký kraj Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí platí kupující daň z převodu nemovitosti hradí prodávající Věcná břemena: bez zápisu I jmenuje výběrovou komisi pro posouzení pořadí zájemců ve výběrovém řízení na prodej nemovitosti ve složení: předseda: členové: náhradníci: Ing. Jaroslav Vácha Ing. Rostislav Všetečka Bc. Karel Klíma Ing. Miroslav Burian Radomila Kosťová Mgr. Štěpánka Blažková Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 1) zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 2) vyhlásit výběrové řízení na prodej nemovitosti, dle bodu I.b) tohoto usnesení 3) předložit Radě Královéhradeckého kraje výsledky I. kola výběrového řízení USNESENÍ č. 12/1041/2003 I. rozhodla o vyřazení uchazečky Mgr. Alice Lorencové z konkurzního řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ oznámit tuto skutečnost výše jmenované uchazečce a vrátit jí materiály, které zaslala ke konkurznímu řízení Termín: do USNESENÍ č. 12/1042/2003 I. rozhodla a) o vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na místo ředitele/ky Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jičín, Pod Koželuhy 100: Mgr. Radka Flegla Ing. Jindřicha Hýrka Ing. Petra Kunce Ing. Zdeňka Zikeše 23

24 b) o vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na místo ředitele/ky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště - Centra odborné přípravy, Hronov, Hostovského 910: Ing. Vladimíra Štěpánka Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ oznámit tuto skutečnost výše jmenovaným uchazečům a vrátit jim materiály, které zaslali ke konkurznímu řízení Termín: do USNESENÍ č. 12/1043/2003 I. rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské a Středního odborného učiliště kamenického, Hořice, Husova 675 I jmenuje členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské a Středního odborného učiliště kamenického, Hořice, Husova 675: předseda: členové: tajemnice: Mgr. Robert Novák Ing. Miloslav Jirsa Ing. Miloš Chráska Mgr. Hana Richtermocová Ing. Josef Pažout JUDr. Radmila Šulcová Bc. Hana Kadlecová 1) konkurzní komisi zajistit vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky výše jmenované školy v denících BOHEMIA Termín: prosinec ) Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ vyhotovit jmenovací dekrety pro členy konkurzní komise a zabezpečit konkurzní řízení na místo ředitele/ky výše jmenované školy Termín: listopad 2003 IV. stanoví, že první jednání komise pro výběr ředitelů škol při vyhlášení konkurzního řízení může proběhnout korespondenčně za předpokladu souhlasu všech členů konkurzní komise USNESENÍ č. 12/1044/2003 I. rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí

25 Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ připravit návrh na složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ky výše jmenované školy Termín: listopad 2003 USNESENÍ č. 12/1045/2003 I. jmenuje členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ky Odborného učiliště a Praktické školy, Hostinné, Mládežnická 329: předseda: členové: tajemnice: Bc. Karel Klíma Mgr. Věra Nosková PaedDr. Libor Mojžíš Mgr. Iva Faltová Mgr. Irena Mračková Mgr. Jana Fišerová Bc. Hana Kadlecová 1) konkurzní komisi zajistit vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitele/ky výše jmenované školy v denících BOHEMIA na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 5/282/2003 Termín: prosinec ) Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ vyhotovit jmenovací dekrety pro členy komise a zabezpečit konkurzní řízení na místo ředitele/ky výše jmenované školy Termín: listopad 2003 USNESENÍ č. 12/1046/2003 s návrhem na stanovení výše příplatků za vedení a výše osobních příplatků u ředitelů škol a školských zařízení, zřizovaných Královéhradeckým krajem s účinností od dle přílohy důvodové zprávy Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ zabezpečit vyhotovení a předání platových výměrů dle přijatého usnesení s účinností od Termín : USNESENÍ č. 12/1047/2003 I. schvaluje odebrání osobního příplatku ředitelce Domu dětí a mládeže Déčko, Náchod, Zámecká 243 v důsledku zjištěných porušení rozpočtové kázně uvedených ve zprávě o výsledku kontroly Finančního úřadu v Náchodě s účinností od po dobu 6 měsíců 25

USNESENÍ. ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 19. května 2004

USNESENÍ. ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 19. května 2004 USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 19. května 2004 USNESENÍ č. 7/614/2004 schvaluje program 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 7/615/2004 zprávu z akce I. zimní

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ. z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 1. října 2003. schvaluje program 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje

USNESENÍ. z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 1. října 2003. schvaluje program 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 1. října 2003 USNESENÍ č. 11/933/2003 schvaluje program 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 11/934/2003 JUDr. Ivaně Křečkové,

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ č. 22/562/2003 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 12.6.

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. srpna.2005

USNESENÍ z 21. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. srpna.2005 USNESENÍ z 21. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. srpna.2005 USNESENÍ 21/777/2005 I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2004 Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

USNESENÍ. ze 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 12. listopadu 2003. schvaluje program 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje

USNESENÍ. ze 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 12. listopadu 2003. schvaluje program 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ ze 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 12. listopadu 2003 USNESENÍ č. 13/1100/2003 schvaluje program 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 13/1101/2003 I. uděluje

Více

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ RK/31/1516/2010

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

ORP Broumov Královéhradecký kraj

ORP Broumov Královéhradecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 2 4 200 Historické městské soubory 1 30 1 40 Zámky 1 15 Křesťanské sakrální památky 2 120 Technické památky Muzea, galerie 1 10 1 20 Turistická informační centra 4 60 Úhrn 495 140

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 11. října 2006

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 11. října 2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.6.2008

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.6.2008 USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.6.2008 USNESENÍ RK/19/765/2008 I. b e r e n a v ě d o m í 1. informaci o nárůstu ceny nafty za první polovinu letošního roku o 5 Kč/l 2.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9.

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9. Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných K podle stavu k 1. 9. 2011 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Hradec

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 37.

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 39.

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám.

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2174/62 do č. 2218/62) Rada města: 2174/62 1. Rozhodla

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 09.09.2013

ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 09.09.2013 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 42 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25. 08. 2014

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25. 08. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 Záměry prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, v rámci privatizace obecního bytového fondu ve vlastnictví

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

P RAVIDLA. pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012

P RAVIDLA. pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012 HZS Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Č. j. 15283/RR/2011 P RAVIDLA pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 5. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 02. 2015

USNESENÍ z 5. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 02. 2015 USNESENÍ z 5. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 02. 2015 USNESENÍ RK/5/152/2015 I. b e r e n a v ě d o m í 1. žádost Spolku přátel města Týniště nad Orlicí, o. s. o poskytnutí finančního

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více