Místo práce škola. akční Plán boje Proti dětské Práci. doporučení pro firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo práce škola. akční Plán boje Proti dětské Práci. doporučení pro firmy"

Transkript

1 Místo práce škola akční Plán boje Proti dětské Práci doporučení pro firmy

2 Místo práce škola

3 Předmluva pracovních práv a boji proti dětské práci. Akční plán boje proti dětské práci kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy staví na konkrétních zkušenostech mnoha firem, odborů, nevládních organizací, vícestranných iniciativ, vlád a mezinárodních organizací. Přidanou hodnotu tohoto dokumentu spatřujeme v kombinaci následujících hledisek: Mezi základní lidská práva patří i práva dětí. Děti mají právo být osvobozené od dětské práce a mají také právo na vzdělání. Zajištění těchto práv však vyžaduje plnění určitých povinností. Primární odpovědnost tato práva ctít, chránit a uplatňovat leží jednoznačně na státech, nicméně panuje čím dál širší shoda v tom, že k jejich naplňování by měly přispívat i obchodní společnosti a další nestátní subjekty. Společnosti jsou odpovědné za vlivy své činnosti na lidi a jejich základní lidská práva, ale i za vlivy na životní prostředí. Tyto dopady by měly aktivně rozpoznávat, předcházet těm negativním nebo je zmírňovat. Obětem hrubého nebo nedbalého zacházení ze strany společnosti by měly umožnit přístup ke spravedlnosti a řešení situace. Ke všestranné shodě důraz na všechny podoby dětské práce (dle obou úmluv ILO o dětské práci), namísto primárního zaměření pouze na její nejhorší formy, a na souvislost dětské práce s právem na vzdělání coby základem firemních politik v oblasti dětské práce územně zaměřený přístup k boji proti dětské práci a směřování k tvorbě tzv. zón bez dětské práce (Child Labour Free Zones), což jako velice efektivní řešení označují partnerské organizace v Indii, Africe i Latinské Americe podpora systematického a aktivního zlepšování situace dětských práv v celém dodavatelském řetězci, namísto okamžitého rušení zakázek tam, kde se vyskytnou problémy; uplatnění principu předběžné opatrnosti tam, kde výskyt dětské práce ve zvýšené míře hrozí explicitní zahrnutí boje proti dětské práci do širšího cíle prosazování s těmito principy dochází i OSN ve svém dokumentu Guiding Principles on pracovních práv a uplatňování zkušeností nabytých v oblasti společenské 2 Business and Human Rights 1. Organizace UNICEF, UN Global Compact a Save odpovědnosti firem 3 the Children pak tato pravidla rozpracovaly do dokumentu Children s Rights důraz na zapojení dalších zainteresovaných stran jako jsou odbory, and Business Principles 2. Jde o první komplexní soubor zásad pro firmy, které nevládní organizace, vlády, vícestranné iniciativy a další mají zájem dětská práva chránit a podporovat, a to jak na pracovištích, tak v tržní sféře nebo ve společnosti. Tento dokument je určen zejména firmám a iniciativám, které se na odstraňování dětské práce již podílejí nebo to mají v úmyslu. Může však být přínosem Naplňování lidských práv dětí je úzce spjato s hospodářským a společenským i pro vlády při vytváření či přehodnocování politických opatření a zákonných rozvojem. Ve studii zveřejněné v dubnu roku 2004 Mezinárodní organizací norem; nevládním organizacím může posloužit jako vodítko při činnostech práce (ILO) se například uvádí, že ekonomický přínos odstranění dětské zaměřených na firmy či neziskový sektor a mezinárodním organizacím může práce téměř sedmkrát převýší náklady s ním spojené. Ze studie vypracované zase pomoci blíže specifikovat svou strategii boje proti dětské práci. Tento Mezinárodním programem pro odstranění dětské práce (IPEC) dále vyplývá, Akční plán prezentujeme v rámci kampaně Stop dětské práci na setkáních že odstranění dětské práce, která nyní postihuje každé sedmé dítě na světě, se zástupci firem, vícestranných iniciativ, vlád a mezinárodních organizací. a její nahrazení všeobecným přístupem ke vzdělání, je dosažitelné do roku Závěrečná podoba jeho druhého vydání (po prvním z roku 2008) vznikla 2020 při odhadovaných nákladech v řádu 760 miliard amerických dolarů. na základě cenných podnětů z celého světa získaných od široké škály osob i organizací, včetně zaměstnavatelů, odborů a pracovníků mezinárodních Mezinárodní hnutí proti dětské práci v praxi sestává z celé řady aktivit soukromých a nevládních organizací. Principy dokumentu jsou v souladu s dokumenty subjektů, včetně obchodních společností, přispívajících k prosazování UN Guiding Principles on Business and Human Rights a OECD Guidelines for Multinational Companies Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples 2 Rights_and_Business_Principles.pdf 3 guidelinesformultinationalenterprises/

4 Proč by se firmy měly podílet na boji proti dětské práci? Vůbec nejkonkrétněji je to, jak by mělo potírání dětské práce vypadat v praxi, popsáno ve dvou úmluvách o dětské práci vydaných Mezinárodní organizací práce (ILO) a ratifikovaných téměř 90% z jejích 185 členů. Jde o Úmluvu o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (č. 138) a Úmluvu o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (č. 182). Na vypracování těchto Úmluv se v rámci ILO podíleli zástupci národních vlád, sdružení zaměstnavatelů a odborů. Podnikatelská komunita má proto politickou i morální povinnost uplatňovat je v praxi. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání ustanovuje zákaz práce pro děti mladší 15 let (rozvojové země mohou zvolit věkovou hranici 14 let). Patnáct let nicméně není nejvyšší uplatňovanou věkovou hranicí, neboť několik zemí, mezi nimi například Brazílie, stanovilo minimální věkovou hranici pro přijetí do zaměstnání na 16 let. Ve většině rozvojových zemí je navíc dětem ve věku 12 až 13 let povoleno vykonávat lehkou práci, ovšem za předpokladu, že jim nebrání ve školní docházce. Obě uvedené úmluvy obsahují zákaz nebezpečné práce dětem mladším 18 let. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce také zakazuje, aby děti vykonávaly práci vojáka či pašeráka drog, pracovaly v oblasti pornografie či prostituce a vykonávaly další formy nucené práce. Také všeobecně uznávané Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) Všeobecná deklarace lidských práv stanovuje, že každý segment společnosti by měl přispívat k zajištění toho, aby lidská práva byla dodržována a naplňována. Tento závazek se samozřejmě vztahuje i na soukromý sektor. Úmluva o právech dítěte (CRC), kterou ratifikovaly téměř všechny státy světa, je zavazuje k tomu, aby uznávaly právo dítěte na ochranu před ekonomickou exploatací a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro něho nebezpečná nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (Článek Úmluvy). Členské státy Úmluvy se zavázaly začlenit tento závazek do své národní č. 2 a 3 o vzdělávání (ač nejsou plně ve shodě 4 legislativy. I obchodní společnosti tedy s Úmluvou 138 ustanovující minimální věkovou 5 mají povinnost tyto mezinárodní dohody hranici pro přijetí do zaměstnání na 15 let) usilují dodržovat, a to jak doma, tak při působení o to, aby všechny děti na světě měly možnost mimo svůj domácí trh. Směrnice dokončit základní školu. Společnosti by k plnění Organizace pro hospodářskou spolupráci Rozvojových cílů tisíciletí měly přispívat tím, že a rozvoj (OECD) pro nadnárodní budou potírat dětskou práci a podporovat pří- společnosti stanovují, co by jednotlivé stup dětí ke vzdělání. vlády členských států OECD měly požadovat po svém podnikatelském sektoru při jeho působení doma i mimo domácí trh a včetně celého jeho dodavatelského řetězce. Součástí těchto požadavků je i boj proti dětské práci. Ve Směrnicích je výslovně uvedeno, že obchodní společnosti by k jejich dodržování měly podněcovat i své dodavatele a subdodavatele. Směrnice jsou sice nezávazné, nicméně OECD vyžaduje, aby jednotlivé země prostřednictvím Foto: Alžběta Jungrová, Pákistán Národních kontaktních míst shromažďovaly stížnosti na jejich porušování a následně se jimi zabývaly. Řada zásad, kterými by se firmy měly řídit, je obsažena také v dokumentu Global Compact Organizace Spojených národů, včetně zásady č. 5: činit efektivní opatření pro odstranění dětské práce.

5 Jaké kroky by firmy měly podniknout? Podniky by měly věnovat náležitou péči dodržování lidských práv, tedy včas předjímat a rozpoznávat nepříznivé dopady své činnosti na lidi i jejich prostředí, zabraňovat jim a zmírňovat jejich vliv. Tento proces by měl zahrnovat vyhodnocení současných a potenciálních dopadů na lidská práva, začlenění závěrů do praxe a jednání na jejich základě; připravenost vysvětlovat, co v této oblasti firma podniká. Jako základ pro zakotvení své odpovědnosti za respekt k lidských právům (včetně dětských) by firmy měly vydat programové prohlášení, které: a) je schváleno na nejvyšším stupni vedení společnosti (viz doporučení č. 1) b) je založeno na příslušném vnitropodnikovém a nebo vnějším odborném rozboru (viz doporučení 2 4) 7 6 c) ustanovuje příslušné požadavky ohledně lidských práv kladené na zaměstnance, obchodní partnery a další strany přímo spojené 1 Ve formálních zásadách či kodexu chování své d) e) s fungováním společnosti, s jejími produkty a službami (viz doporučení 5 6) je veřejně přístupné a bylo komunikováno uvnitř společnosti i navenek, tedy jak všichni zaměstnanci, tak obchodní partneři a další příslušné strany s ním byli seznámeni (viz doporučení 7 8) je vyjádřeno v provozních strategiích a procedurách, které jsou nezbytné k zakotvení tohoto prohlášení do podnikání (viz doporučení 9 10) firmy výslovně uveďte, že všem formám dětské práce zakázané oběma Úmluvami ILO (č. 138 a č. 182) budete aktivně předcházet, a pokud budou přesto zjištěny, budou odstraněny. Ani zdaleka se nejedná o samozřejmost, neboť řada firem se domnívá, že postačuje potírat jen ty nejhorší formy dětské práce. Uvážíme-li však, že obě Úmluvy týkající se dětské práce byly ratifikovány většinou států světa, pak skutečně neexistuje žádný důvod k tomu, aby vlády a společnosti bojovaly pouze proti některým druhům dětské práce. Také harmonogram pro dosažení Jednotlivé prvky náležité péče jsou navíc obsaženy v následujících doporučeních: eliminace nejhorších forem dětské práce do roku 2016 (Roadmap for Achieving the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016), který je a) b) c) d) e) rozpoznat: 10 a 11 zabránit: 12 a 13 zmírnit: 14, 15 a 16 napravit: 17 a 18 sledování reakcí a sdělování, jak s dopady firma nakládá: 19 výsledným dokumentem haagské konference The Hague Global Child Labour Conference z roku 2010, ve své předmluvě uvádí: Kroky k odstranění nejhorších forem dětské práce jsou nejefektivnější a dlouhodobě udržitelné, pokud jsou prováděny v souladu s kroky na odstranění veškeré dětské práce, a to včetně programů založených územně a sektorově Rozvojovým zemím je sice dle Úmluvy č. 138 po omezenou dobu povoleno Níže uvedená doporučení jsou seřazena podle výše zmíněných hledisek a s ohledem na zásady dokumentu UN Guiding Principles. zvolit věkovou hranici pro přijetí do zaměstnání 14 namísto 15 let, my však doporučujeme držet se věkové hranice 15 let. Foto: Lenka Klicperová, DR Kongo

6 2 Zajistěte, aby Vaše firemní politika byla založena přinejmenším na mezinárodních úmluvách proti dětské práci a byla ve shodě s národní a místní legislativou v případě, že její normy přesahují požadavky mezinárodních úmluv. Úmluvu č. 138 dosud podepsalo 161 zemí, Úmluva č. 182 má k dnešnímu dni 174 signatářských zemí. Všichni členové ILO navíc vyjádřili souhlas s povinností ctít, podporovat a uskutečňovat zákaz dětské práce a dodržovat další tři klíčové pracovní normy, a to i pokud neratifikovali zmíněné Úmluvy (viz také doporučení č. 10). Tam, kde je národní zákonodárství přísnější například v tom, že stanovuje vyšší minimální věk pro přijetí do zaměstnání, jsou firmy samozřejmě povinny takovou domácí legislativu dodržovat. Tam, kde je místní zákonodárství naopak méně přísné než mezinárodní normy, je nutno držet se vyšších standardů. 3 Boj proti dětské práci musí jít vždy ruku v ruce s dalšími základními pracovními normami ILO a ostatními všeobecně uznávanými pracovními právy. Vedle upuštění od využívání dětské práce by měla být vždy dodržována tato obecně uznávaná základní pracovní práva: 1) svoboda sdružování a právo dodavatelům a následné zříkání se odpovědnosti v oblasti pracovních práv však v žádném případě nelze ospravedlnit nutností snižovat náklady. Firmy by proto se svými dodavateli měly uzavírat písemné smlouvy zavazující je k tomu, že v celém dodavatelském řetězci nebude využívána dětská práce, že pracující děti budou uvolněny z práce a začnou docházet do školy a že budou dodržována a naplňována veškerá pracovní práva. Aby této situace bylo reálně dosaženo, musejí mít podniky zadávající úkoly externím dodavatelům k dispozici seznam obsahující názvy a kontaktní informace veškerých svých dodavatelů a subdodavatelů a musejí tento seznam zpřístupnit veřejnosti. Aby se při prvním monitoringu dětské práce u dodavatele zabránilo ukrývání dětí, měla by zadavatelská firma své dodavatele za spolupráci a pomoc při jejich uvolňování z práce a zajišťování školní docházky odměňovat. Jakmile je politika nulové dětské práce pevně ustanovena, měl by zadavatel svůj postoj zpřísnit a v případě, že při dalším kole monitorování dojde k odhalení dětské práce, by měly následovat určité sankce. Dodavateli mohou být také jednotlivé rodiny vyrábějící pro daný podnik produkty. Tito lidé pracující z domova jsou obvykle placeni od vyrobeného kusu, a to na základě takové mzdy za kus, že pro zajištění příjmu rodiny alespoň ve výši minimální mzdy je třeba, aby pracovaly i děti. Práce z domova se tak stává jedním z hlavních zdrojů na kolektivní vyjednávání, 2) odstranění všech forem nucené nebo povinné dětské práce. Firmy by proto měly 8 práce a 3) odstranění diskriminace týkající se zaměstnání a povolání. Tato tři za práci z domova nabízet takovou 9 práva jsou popsána v šesti úmluvách ILO (č. 87, 98, 29, 105, 100 a 111) a patří odměnu, která rodinu zabezpečí mezi základní lidská práva. Vedle toho jsou rovněž obecně uznávána základní i bez využívání dětské práce. Pokud práva pracovníků: právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, právo jde o lehkou práci dětí ve věku 13 na mzdu pokrývající životní náklady a právo nemít neúměrně dlouhou pracovní až 14 let, neměla by bránit jejich dobu a nebýt nucen pracovat přesčas. Podnik, který bojuje proti dětské vzdělání, nemělo by se jednat o prá- práci, tato práva nemůže používat jako záminku pro porušování práv jiných ci nebezpečnou, práce by měla být (dospělých) pracovníků. Stejně tak je nepřípustné, aby firmy ospravedlňovaly vykonávána pod dohledem a příjmy zaměstnávání dětí nízkým příjmem jejich rodičů, neboť přesně to je oblast, rodičů by měly dosahovat životního ve které mohou samy něco změnit (viz také doporučení č. 17). minima. 4 Ve smlouvách se svými dodavateli výslovně uvádějte, že je jejich povinností potírat dětskou práci a dbát na dodržování pracovních práv i v rámci všech subdodavatelských činností. Dětská práce je značně rozšířena u činností, které podniky zadávají externím dodavatelům. Přímí dodavatelé navíc často zadávají výrobu dalším subdodavatelům. Není tomu tak náhodou. Ve snaze snižovat náklady zadává řada podniků část nebo všechny své výrobní činnosti a služby dodavatelům působícím v zemích s nízkými mzdovými náklady, nejčastěji tedy v rozvojových zemích, a právě zde je práce často vykonávána dětmi nebo není v souladu s dalšími pracovními normami. Zadávání výrobních činností či služeb externím Foto: Alžběta Jungrová, Bangladéš

7 5 Firmy by svým zaměstnancům měly zakázat využívání dětských sluhů v domácnosti. Boj s dětskou prací by pro zaměstnance ani vedení firmy neměl končit u tovární brány. Má-li být naplňování práv dětí skutečně zajištěno a má-li být firemní politika boje proti dětské práci koherentní a důvěryhodná, měl by pro majitele a zaměstnance platit zákaz zaměstnávání dětských sluhů v domácnosti. Takový zákaz se případně může stát součástí pracovní smlouvy. 7 Spolupracujte s odbory jak v oblasti boje proti dětské práci, tak v otázce dodržování pracovních práv. Odbory hrají v boji s dětskou prací klíčovou úlohu. Na mezinárodní úrovni jsou jednou ze tří součástí Mezinárodní organizace práce (ILO) a jako takové se podílely na jednáních o vzniku současných úmluv ILO o dětské práci. Na úrovni států zastupují odbory zaměstnance při jednáních s vládami o otázkách (nejen) dětské práce. Na úrovni firem jsou těmi, kdo sdružují (dospělé) pracující a mají tak mandát jednat s vedením podniku o mzdách a pracovních podmínkách. Zkušenosti ukazují, že tam, kde panují vyspělé vztahy mezi odborovým svazem (či svazy) a vedením podniku, je riziko výskytu dětské práce mnohem nižší. Na Filipínách například odbory zahrnuly potírání dětské práce do svého kolektivního vyjednávání s podnikem. Začaly tím, že požadovaly politiku pro odstranění dětské práce v hlavní továrně, a poté ji rozšířily i na subdodavatele a dodavatele. Dále pak požadovaly vznik monitorovacího systému pro celý dodavatelský řetězec. Tento přístup k potírání dětské práce se může stát odrazovým můstkem pro boj za další pracovní práva. Právo na sdružování, je-li ustaveno, lze také využít k tomu, aby se otázka odstranění dětské práce stala předmětem kolektivního vyjednávání. Podniky by měly být při těchto snahách konstruktivními partnery. 8 Vyplácejte dodavatelům takovou cenu, jež jim umožní 10 vyhnout se využívání dětské práce, zaměstnávat místo dětí 11 dospělé (či mladistvé starší 14 nebo 15 let) a poskytnout jim přiměřený plat a podmínky. Pokud je toho zapotřebí, upravte rovněž další prvky své firemní politiky zadávání zakázek tak, aby bylo zajištěno provádění politiky nulové 6 Zapojte do odstraňování dětské práce své vlastní dětské práce a dodržování základních práv pracujících. zaměstnance a své dodavatele: informujte je a zapojte Nedávno provedený výzkum v oblasti výroby oděvů a obuvi v Albánii a pěstování je do firemního akčního plánu proti dětské práci. bavlníku v Indii ukázal, že nízké ceny vyplácené odběratelskými firmami Je velmi důležité zapojit zaměstnance vaší vlastní společnosti do firem- podporují dětskou práci: nízké ceny mohou vést dodavatele k zaměstnávání ní politiky, která výslovně označuje dětskou práci jako nepřijatelnou, a to jak ve vlastních činnostech firmy, tak v celém jejím dodavatelském řetězci. Informujte své zaměstnance o zákazu dětské práce a poskytněte jim školení, kde se dozvědí, jakým způsobem mohou k odstraňování dětské práce sami přispět. Totéž platí o dodavatelích vaší firmy. Zaveďte systém monitorování vaší firmy i dodavatelského řetězce, jenž bude ověřován externě. Do smluv své firmy s dodavateli či jinými stranami, které můžete ovlivnit či vybrat, zahrňte ustanovení o tom, že dětská práce je zakázána, a přesné vysvětlení toho, co tento zákaz znamená v praxi. Přinejmenším by to měla být povinnost učinit konkrétní kroky k tomu, aby děti uvolněné z pracovního vztahu mohly navštěvovat školu. Uzavírejte se svými dodavateli dohody zavazující je k tomu, aby i oni sami zajistili, že se jejich vlastní dodavatelé a subdodavatelé budou řídit stejnými standardy. Foto: Lenka Klicperová, DR Kongo dětí nebo nutit rodiče, jejichž výdělek nepostačuje pro zajištění přiměřených životních podmínek, aby své děti posílali do práce. Odběratelské firmy by proto měly nejen vyžadovat, aby se jejich dodavatelé zdrželi zaměstnávání dětí, ale měly by také vytvářet podmínky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli dodržovat pracovní práva. Důležitým kritériem je tedy cena, ale nezanedbatelnou úlohu hrají i ostatní nákupní podmínky. Pozdní objednávky či špatné plánování nákupu ze strany firem vyvíjí na dodavatele tlak. Ti pak v obavě, že pokud nedodají zboží včas, žádné další objednávky již nezískají, ztrácejí veškeré zábrany: jen aby splnili termín uzávěrky, neúměrně prodlužují pracovní dobu a najímají dětské pracovníky na výpomoc. Zjistit, zda jsou pracovníci nuceni zaměstnávat doma své děti, aby splnili výrobní uzávěrku, mohou podniky poměrně snadno. Pokud dospělý vyrobí v průměru pět párů bot denně, ale dodá jich deset, pak je zřejmé, že jsou normy porušovány.

8 9 Investujte do spolehlivého systému řízení pro potírání dětské práce. Součástí takového systému je aktivní vyhledávání dětské práce v dodavatelských řetězcích, kvalitní samomonitorovací systém a mechanismus stížností, systém reportování a transparentnost v psaných zásadách i praxi a konečně monitoring a ověřování třetí stranou s účastí těch, jichž se problém přímo týká. Odpovídající systém řízení zahrnující výše uvedené prvky je nezbytný pro partneři mají v daném místě malé či žádné zastoupení. V takovém případě by podniky měly být schopny prokázat, že udělaly vše, co bylo v jejich silách. Mohou například podpořit programy rozvoje dovedností zřizované místními odbory a nevládními organizacemi a spolupracovat s nimi. Pokud všechny snahy selžou, poslední možností zůstává výrobu stáhnout. Pravidelná hlášení ve výše zmíněné věci a ochota zodpovídat otázky zainteresovaných stran je dalším prvkem, který by měl být nedílnou součástí efektivní politiky proti dětské práci či širší politiky firemní odpovědnosti. 10 Ověřujte pravost rodných listů a spolu s dalšími aktéry se zasazujte o zavedení spolehlivých systémů registrace novorozenců v oblastech, kde takové systémy chybí. Přesný věk dítěte či mladistvého lze často obtížně ověřit či dokonce odhadnout. Rodné listy mohou být falešné, zejména proto, že mnoho zemí postrádá spolehlivý systém registrace novorozenců. Věk může být též posouzen jinými metodami, například lékařskou prohlídkou provedenou spolehlivým lékařem či pohovorem ověřujícím znalosti dítěte (např. pro zjištění, zda dítě dokončilo základní vzdělání). O odhad věku dítěte, například ve vztahu k důležitým událostem ve vesnici, lze také požádat jakoukoli firmu, která chce hodnověrně prohlásit, že její dodavatelský řetězec nevyužívá dětskou práci a neporušuje ani žádná jiná pracovní práva. To se týká zejména odvětví a dodavatelských řetězců v zemích či oblastech, kde je dětská práce rozšířená. V odvětvích, kde se dětská práce vyskytuje, nestačí pouhé konstatování, že firma sama ani její dodavatelé dětskou práci nevyužívají. Mottem by mělo být: nejen slova, ale důkazy. Firmy by neměly pasivně čekat, až je někdo jiný obviní z využívání dětské práce či porušování dalších pracovních práv. Měly by aktivně jednat a provádět vlastní nezávislá šetření. O výsledcích těchto šetření by společnosti měly transparentně informovat a jednoznačně deklarovat, jaké kroky na jejich základě hodlají podniknout, ať místní obyvatele či úřady. Z obecnějšího hlediska by společnosti 12 už samostatně nebo ve spolupráci měly přispívat k rozvoji spolehlivých veřejných systémů registrace 13 s dalšími subjekty. Také zaveďte mechanismus novorozenců, neboť právě těchto systémů se často nedo- pro stížnosti, který bude stává. Spolu se sdruženími zaměstnavatelů, odbory a dalšími spravedlivý, anonymní a otevřený zainteresovanými stranami by měly zavedení systému registrace všem. Občanská sdružení a odborové novorozenců důrazně prosazovat a podněcovat. Za zavádění svazy chápou, že dětská práce těchto systémů se podniky mohou zasazovat i u příslušných se může objevit v dodavatelském ministerstev (např. ministerstva zdravotnictví) a jejich agentur řetězci zejména v těch zemích, kde a na tomto poli s nimi spolupracovat. neexistuje povinná školní docházka a kde je slabá, chybějící, nedostatečně 11 V odvětvích, kde je dětská práce značně personálně zajištěná nebo rozšířená (např. v kamenolomech, cestovním ruchu, zkorumpovaná pracovní inspekce. při pěstování kakaa, tabáku, bavlníku, kávy, čaje, Firmy, které jsou ve věci odstraňování rýže, cukru, květin a při výrobě bavlny, oděvů dětské práce transparentní nebo šitých míčů), se do boje proti dětské práci a činí důvěryhodné kroky k řešení můžete zapojit skrze tzv. vícestranné iniciativy, tohoto problému, jsou v praxi značně oceňovány. Inspekce ověřující nápravu případně je-li vaše firma nadnárodní můžete zjištěných nedostatků, ať už jde o dětskou práci nebo nedostatečně placené s některým z globálních odvětvových odborů uzavřít zaměstnance, může být důvěryhodná pouze tehdy, pokud se monitorovacího Mezinárodní rámcovou dohodu (International procesu účastní i místní organizace. Ještě nezbytnější je jejich účast v případě Framework Agreement). plánů na zlepšování, například při postupném uvolňování dětí z práce a jejich V odvětvích, která jsou ohniskem dětské práce, může být její potírání velice přesměrování do škol. Firmy by proto měly spolupracovat s místními vládami, obtížné až nemožné, pokud se firma angažuje samostatně. V těchto sekto- odbory a nevládními organizacemi. Problém může nastat, jestliže tito rech je nejlepším, i když ne vždy možným řešením jednat prostřednictvím

9 vícestranných iniciativ (MSI). Na těchto iniciativách se spolupodílejí firmy, odbory a nevládní organizace, někdy též zástupci vlády, odborníci a specializované instituce. Vícestranné iniciativy mají mnoho výhod. Jednou z nich je skutečnost, že společná práce výrazně usnadňuje výměnu zkušeností v boji s dětskou prací. Firmy se také mohou spolupodílet na nákladech na monitorování a učí se jedna od druhé i od dalších partnerů. Za třetí, a to je zvlášť důležité, díky spolupráci vytvářejí firmy nové rovné podmínky týkající se nákladů v případech, kdy ony samy či jejich dodavatelé musejí najmout dražší dospělé. Spolupráce s odbory je také zásadní v tom, že dává pracujícím hlas v boji proti dětské práci a za zlepšení pracovních podmínek. Vícestranné iniciativy by však měly splňovat určitá kritéria kvality. Jak již bylo uvedeno, do tohoto úsilí by měly být plně zapojeny odbory. Kromě toho by se vícestranné iniciativy měly mít na pozoru před rizikem, že tempo změn budou určovat jejich nejliknavější členové. Nezbytnými složkami celého úsilí pro to, aby všichni členové vícestranné iniciativy zůstali aktivní, jsou proto transparentnost, právo široké veřejnosti na informace, nezávislá šetření a v případě potřeby i kampaně. Dobrým příkladem takové iniciativy v oděvním průmyslu je nadace Fair Wear Foundation. i indické společnosti, zaměstnávají nyní místo malých dětí mladé lidi do věku 18 let. Tito mladí lidé však i nadále pracují na poli bez ochrany proti postřikům pesticidy a pálícímu slunci dvanáct i více hodin denně. Firmy by měly zajistit přinejmenším to, aby děti do 18 let nevykonávaly ty typy nebezpečné práce, na nichž se na národní úrovni shodla vláda, odbory a zaměstnavatelé. Mohou se však rozhodnout jít ještě dál a nenajímat (a zakázat subdodavatelům najímat) děti na takový druh práce, který sice není schválen jako takový na národní úrovni, nicméně podnik samotný a/nebo jiné zainteresované strany jej za nebezpečný považují. Kupříkladu práce v komerčním zemědělství často na seznamu nebezpečných druhů práce chybí, přestože je obecně považována za velmi nebezpečnou. Firmy by se spolu s odbory, nevládními organizacemi, vládami a místními samosprávami měly zasazovat o to, aby byl sestaven úplný seznam nebezpečných forem dětské práce, včetně práce v zemědělství a v domácnostech. Existuje také problém falešného zaučování, kdy jsou děti nuceny pracovat bez nároku na mzdu a po dlouhou pracovní dobu. Délka zaučování by měla být omezena, odborná praxe by měla být součástí studia, měla by probíhat pod dohledem ministerstva práce či odborových organizací a neměla by dítěti ztěžovat získání vzdělání. Další potenciálně efektivní možnost představuje pro nadnárodní společnosti uzavření mezinárodní rámcové dohody s některou z globálních odborových federací, s níž běžně jednají. V této dohodě jsou uvedena 14 pracovní práva (a nutnost nevyužívat a odstraňovat dětskou práci), jež musejí 15 být zajištěna všem zaměstnancům společnosti na všech jejích pracovištích na celém světě, ať již v rámci vlastní činnosti firmy či v jejím dodavatelském řetězci. 12 Zajistěte, aby mladí lidé ve věku od 15 do 18 let, kterým mezinárodní úmluvy pracovat dovolují, nebyli vystaveni nejhorším formám dětské práce, jak je specifikováno v Úmluvě Mezinárodní organizace práce č Dodržujte přinejmenším Úmluvou vyžadované dohody mezi vládami, odbory a zastřešujícími průmyslovými sdruženími týkající se riskantní a nebezpečné práce. Mnoho dětí mladších 15 let a zejména mladých lidí ve věku od 15 do 18 let se stává obětí nucených prací či prostituce, je najímáno do armády nebo vykonává nebezpečnou práci, která nepřísluší jejich věku. Příklady nucené či nebezpečné práce můžeme nalézt v sektoru průmyslu či služeb. Jelikož mnoho dětí pracuje v zemědělství, je zde relevantní ještě další úmluva ILO Úmluva č. 184 o zdraví a bezpečnosti v zemědělství. Tato úmluva například vyžaduje ochranná opatření při práci s chemikáliemi (např. pesticidy) a zemědělským náčiním. Jedním z nedávných případů toho, kde taková ochrana neexistuje, jsou bavlníkové plantáže v Indii. Zemědělci, pěstující bavlnu pro nadnárodní Foto: Jarmila Štuková, Etiopie

10 13 Nezávisle nebo ve spolupráci s dalšími subjekty vytvářejte pro zaměstnance zařízení typu jeslí či školek, která jim pomohou ochránit své děti před dětským trhem práce. Mnoho dětí, zejména v zemědělství a malých výrobnách, je nuceno vykonávat dětskou práci či postupně se do práce zapojovat, protože jejich rodiče je začínají brát s sebou na pracoviště ve velmi nízkém věku. Předškolní zařízení tomu mohou zabránit a současně dětem nabídnout příležitost si hrát a něco se naučit. Zařízení tohoto typu zároveň zprostí starší děti povinnosti péče o mladší sourozence, která převážně dívkám brání ve školní docházce. Foto: Alžběta Jungrová, Bangladéš povinností vytvořit pro ně alternativu k práci, kterou představuje vzdělání. Jakákoli polovičatá řešení, například zaměstnávání dětí na poloviční úvazek a zajišťování večerní výuky, jsou z podstaty věci nepřijatelná. Každé dítě má nárok na bezplatné, kvalitní vzdělání v plném rozsahu, a to nikoli odděleně ve školách s omezenou dobou výuky, ale společně s ostatními dětmi. 15 Navažte spolupráci a partnerství s dalšími společenskými orgány, například s národními vládami či místními samosprávami, a společnými silami zajistěte bývalým dětským pracovníkům řádnou celodenní výuku až do věku, kdy jim je Úmluvou č. 138 či zákonem daného státu povoleno pracovat. Společnosti, které zjistí, že jejich činnosti (nebo činnosti jejich dodavatelských řetězců) využívají velké množství dětských pracovníků, často považují za velmi obtížné či přímo nemožné nasměrovat tyto děti do školy. Ve většině případů by se společnosti neměly snažit zakládat či financovat vlastní školy, ale měly by se spojit s ostatními zainteresovanými stranami a společnými silami vytvořit strukturálnější řešení. Na daném řešení by se mělo podílet i ministerstvo školství, případně jeho agentury, a místní samospráva. Jako jednoznačně nejvhodnější řešení se ukazuje, jsou-li bývalí dětští pracovníci zařazeni do řádného vzdělávacího systému a podnik tyto snahy podporuje. 16 Tam, kde děti nemohou (okamžitě) nastoupit do řádné školy, by firmy měly 17 ve spolupráci s místními úřady a občanskými sdruženími přispět k přemosťujícímu či přechodnému vzdělání, jež umožní i starším dětem vstup do řádného vzdělávacího systému s většinou celodenní výukou. Pokud není zařazení do řádného vzdělávacího systému ani dočasné zařazení do soukromého školství možné, měly by společnosti podpořit nástup starších dětí většinou ve věku 12 až 14 let do škol poskytujících odborné vzdělání. Výzkumy dokládají, že děti, které kombinují práci a školu, nedosahují ve škole tak dobrých výsledků a jsou vystaveny většímu riziku, že školu předčasně ukončí. Je třeba 14 Zajistěte, aby děti, které byly doposud dbát na to, aby vedle formálního školství nedocházelo k vytváření paralelních zaměstnávány ve vlastních firemních provozech, struktur. Školy poskytující přemosťující vzdělávací programy by měly sloužit plantážích či službách a/nebo v činnostech pouze jako dočasný nástroj směřující k zařazení dětí do řádného vzdělávacího zajišťovaných dodavateli a subdodavateli v celém systému s celodenní výukou. Ačkoli je tento proces zejména na odpovědnosti dodavatelském řetězci, byly uvolněny z práce a byla vlády a místních (ne)vládních organizací, firmy a jejich investoři by si měli být jim umožněna řádná a bezplatná školní docházka. vědomi, že sami učitelé děti někdy nutí k tomu, aby pro ně pracovaly. Firmy Zkušenost ukazuje, že firmy s politikou nulové dětské práce se často spokojí by měly být partnery v boji proti těmto praktikám. s tím, že děti uvolní z práce, ale už neudělají nic pro to, aby jim zajistily řádnou školní docházku. Existuje několik evidentních případů toho, jak se některé firmy horlivě zbavovaly svých dětských zaměstnanců jen proto, aby zlepšily svou veřejnou image. Firmy, které děti pouze propustí a dále je nechají, aby se o sebe postaraly samy, se chovají velmi nezodpovědně. Přitom právě proto, že tyto firmy z práce těchto dětí profitovaly, je teď tím spíše jejich

11 16 Vyviňte speciální úsilí tam, kde je zapotřebí řešit specifické problémy, s nimiž se potýkají děti z diskriminovaných či marginalizovaných skupin, aby i tyto děti mohly přejít z práce do školy. Mnoho pracujících dětí pochází z ekonomicky znevýhodněného, diskriminovaného či marginalizovaného a přistěhovaleckého prostředí. Děti mohou být diskriminovány pro typ práce, kterou vykonávají jejich rodiče, pro své zázemí, statut přistěhovalců či příslušnost k určité etnické skupině nebo kastě. Zvláštní pozornost vyžadují také děti, které jsou určitým způsobem sociálně vyloučené, jako děti živící se sběrem odpadu, děti ulice, oběti obchodu s lidmi a děti postižené HIV/AIDS. V Číně například mnoho dětí přistěhovalců začíná pracovat proto, že nemají nárok na vzdělání a zdravotní péči, pokud domácnost není registrována v místě, kde pracují rodiče. V Indii je zase mezi pracujícími dětmi neúměrně vysoký podíl dětí z řad dalitů (nedotknutelných), který se ještě zvyšuje v případě sbírání odpadků, obchodování s dětmi a dlužního otroctví (bonded child labour). Lidé se mnohdy domnívají, že pro 18 děti z takového prostředí je vlastně normální, aby pracovaly a nechodily do školy, a jsou v tomto názoru často utvrzováni místními zájmovými skupinami. O to důležitější je proto potírat všechny typy dětské práce napříč celým dodavatelským řetězcem a mobilizovat společnost, aby skutečně všechny děti přestaly pracovat a začaly chodit do školy. Marginalizované a diskriminované děti by se jinak mohly ztratit, ať už posunout se dále v dodavatelském řetězci nebo přejít na jiné typy práce. Odstraňování dětské práce u všech sociálních skupin však možná paradoxně vyžaduje zvláštní úsilí pro zapojení marginalizovaných dětí do řádné denní školní docházky mezi děti z ostatních skupin a zamezení jejich další diskriminaci ve škole. Firmy i vlády by dále měly zajišťovat školicí programy a vytvářet nové pracovní příležitosti pro rodiče a rodinné příslušníky těchto pracujících dětí. V některých případech je třeba poskytovat jim i další typy sociální podpory, která rodině nahradí 18 Kdekoli to je možné, propojte své činnosti s územně zaměřeným přístupem (area based approach) k dětské práci, čímž dojde k vytvoření tzv. zón bez dětské práce (Child Labour Free Zones) Zkušenosti indických, afrických a latinskoamerických partnerů kampaně Stop dětské práci ukazují, že nejucelenějším a nejudržitelnějším řešením pro vymýcení problému dětské práce je zaměření na všechny druhy dětské práce (ne jen ty nejhorší formy) a všechny děti na daném území. V Příručce pro organizace o územně zaměřeném přístupu k odstranění dětské práce a dosažení univerzálního vzdělání 4 je takový přístup formulován následovně: 19 finanční ztrátu způsobenou výpadkem výdělku dětí. Územně založený přístup usiluje o ochranu práv všech dětí a zajištění jejich plnohodnotného formálního vzdělání. Pro pracující děti, které do školy 17 Kdykoli je to možné, snažte se převést práci nechodí, je třeba konkrétně naplánovat a provést opatření, která je vyjmou doposud vykonávanou dětmi na jejich rodiče či blízké příbuzné nebo nabídněte rodičům jiné vhodné zaměstnání. Zaměstnat místo dítěte jeho nezaměstnaného rodiče či příbuzného nemusí být vždy možné a dokonce ani žádoucí, ale tam, kde to možné je, mají společnosti morální povinnost tak učinit. Společnosti by také měly poskytnout rodiči či příbuznému školení, jež mu umožní získat práci v dané firmě či jinde za mzdu přinejmenším pokrývající jeho životní náklady. Další možností, z pracovního procesu a připraví je na začlenění do škol. Pro ty děti, které ve škole již jsou, je nutné zajistit, aby ve škole nadále zůstaly, neodpadly a ve výuce pokračovaly bez přerušení. Bezplatná, formální a kvalitní výuka je totiž nejlepší prevencí dětské práce. Územně zaměřený přístup navíc usiluje o dosažení tzv. zón bez dětské práce, které pak slouží jako inspirace pro všechny ostatní územní celky a podněcují je, aby se k boji proti dětské práci připojily. Je faktem, že rodiče mnohdy i velmi chudí bývají velmi motivováni poskytnout svým dětem lepší budoucnost pomocí vzdělání. kterou do praxe zavedl výrobce módních oděvů Levi Strauss, je nadále dětem vyplácet jejich dřívější mzdu za podmínky, že navštěvují školu, a nabídnout jim práci, jakmile dosáhnou hranice minimálního věku pro vstup do zaměstnání. 4 Foto: Tereza Hronová, Kambodža

12 Přístup, na jehož základě vznikají zóny bez dětské práce, má několik základních východisek: dané společenství je trvale přesvědčeno, že žádné dítě by nemělo pracovat školá má být institucí, která se stará o všechny stránky dětského vývoje komunita přijímá plnou zodpovědnost za dodržování práv dítěte obchodní společnosti obvykle nejsou původci nebo vedoucí silou územně zaměřeného přístupu k boji s dětskou prací, měly by nicméně takové principy respektovat, podporovat a uvádět je do praxe Zodpovědná firma by měla: budovat harmonický vztah s komunitou, na niž má fungování firmy dopad; mít zájem o situaci dětí v této komunitě a o kroky, které byly již podniknuty, aby se děti dostaly z práce do školy spolupracovat s místními organizacemi, včetně neformálních skupin, s nevládními organizacemi a odbory, a společně s nimi směřovat k vytvoření tzv. zón bez dětské práce diskutovat spolu se zainteresovanými členy komunity, mapovat situaci dětí v dané komunitě a posuzovat dopad své činnosti na ně zaujmout pevnou pozici, založenou na neoddiskutovatelném právu 19 K ohlašování dětské práce a porušování jiných pracovních práv využívejte internetový online systém. Podniky, které jsou v boji proti dětské práci a porušování pracovních práv nejdále, využívají k upozorňování na tyto případy nástroje elektronické komunikace (internet). Ačkoliv řada lidí pracujících v dodavatelském řetězci velkých firem může být negramotná (i když jistě ne všichni), jednotliví pracovníci se mohou obrátit na ostatní a s jejich pomocí nahlásit stížnosti ohledně dětské práce a pracovních podmínek na webové stránce či skrze ovou adresu firmy, jež má o monitorování svého dodavatelského řetězce zájem. Informace o tom, jak podat stížnost, by měly být jednoduché a dostupné v místním jazyce či jazycích. Webová stránka či ová adresa by měla být výrazným způsobem zveřejněna všemi dodavateli firmy. Stížnosti by měly být podávány anonymně, ať už budou či nebudou na webové stránce zveřejňovány. Společnost, která stížnosti obdrží, by na své webové stránce měla pravidelně (např. jednou za 6 měsíců) zveřejňovat jejich počet, povahu a kroky, které podnikla pro nápravu situace. Podobný mechanismus podávání stížností přes internetmohou vytvořit i vícestranné zájmové skupiny. na vzdělání pro všechny děti a pomáhat dosáhnout všeobecného souhlasu 20 s pravidlem, že všechny děti by měly chodit do školy a neměly by pracovat 21 pomocí vzdělávacích a osvětových aktivit upozorňovat na problém dětí, Foto: Tereza Hronová, Ghana které nedochází do školy, zejména těch, které firemní provoz nebo jeho dodavatelé ovlivňují spolupracovat jeli to možné a potřebné na programech, jejichž cílem je zapojit již malé děti do řádné školní docházky, a to zejména má-li firma v komunitě silné zastoupení, například prostřednictvím svých dodavatelů. Ti by měli dokládat, že pomáhají i starším dětem nechodícím do školy (ve věku 9-15 let), které už přesáhly věk běžný pro nástup do školy. Těmto dětem by dodavatelé spolu smístními partnery měli pomáhat zapojit se do dočasných přemosťovacích nebo zrychlených vzdělávacích programů, aby poté děti mohly již nastoupit do běžné formální školy. Firma je celkově připravena být součástí společného úsilí komunity, která eviduje děti, co opustily školu, a pomáhá jim najít cestu zpět ke vzdělání, zejména v případě, kdy pracují u firemních dodavatelů namísto zakládání samostatných soukromých škol má firma posilovat kdekoli to je možné místní (formální) školní systém

13 Výzva závěrem O kampani Stop dětské práci je lepší chodit do školy Nepodléhejte coby firma klamné představě, že dětská práce je nevyhnutelnou Stop dětské práci je lepší chodit do školy je mezinárodní kampaň, kterou realitou a že zaměstnáváním dětí jim vlastně pomáháte. Zaměstnáváte-li byť realizuje Rozvojovka, informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, i jedno jediné dítě, přispíváte tím k další existenci dětské práce. A dětská práce spolu se svými evropskými partnery z asociace Alliance 2015: s organizacemi udržuje chudobu. Boj s dětskou prací naopak napomáhá vytváření většího Hivos z Nizozemí (vedoucím projektu), Cesvi z Itálie, Ibis z Dánska, ICN počtu pracovních míst a lepším mzdám pro dospělé, a tím také zmírňuje z Nizozemí a dalšími evropskými, asijskými, africkými a latinskoamerickými chudobu. Místní společenský tlak nebo žalostné životní okolnosti jednotlivců partnery. mohou někdy vytvářet dojem, že nejlidštějším či nejsnazším řešením Cílem kampaně je odstranit všechny formy dětské práce a zajistit každému je dítě, které by mělo být ve škole, raději zaměstnat. To by však zpochybnilo dítěti dostupné, formální a kvalitní vzdělání nejméně do minimálního věku princip, že děti nepatří do práce, ale do školy, a podemlelo snahy těch, kteří pro nástup do zaměstnání. Kampaň se obrací na spotřebitele, vlády i firmy, o naplňování tohoto principu usilují. Navíc i v těch nejhorších podmínkách je aby se aktivně zapojili a stali se součástí řešení. Cílem kampaně je směřovat nejlepším řešením zaměstnat rodiče nebo jiného dospělého příbuzného, který úsilí na poli boje proti dětské práci k tvorbě tzv. zón bez dětské práce. 22 bude mít nárok na vyšší mzdu. Tento dospělý potom může dítě podporovat 23 a postarat se o to, aby získalo řádné vzdělání. Pokud toto řešení možné není, Více na nebo pak firmy samozřejmě mohou chudé děti a jejich rodiny podporovat i jinak, aniž by dítě zaměstnávaly. Foto: Jana Mračková, Indie Kontaktní údaje v ČR: Rozvojovka Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24, Praha 2 nebo Facebook: Rozvojovka Člověk v tísni Telefon: nebo

14 Zásady kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy jednali plně v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími mezinárodními dohodami chránícími práva dětí. V rámci své společenské odpovědnosti by měly všechny nadnárodní a jiné obchodní společnosti v současnosti využívající dětskou práci vypracovat a provést plán spočívající v uvolnění dětí z práce jak ve svém vlastním podniku, tak v celém dodavatelském řetězci, a v jejich zařazení do plnohodnotného vzdělávacího systému. Definice dětské práce: Dětská práce je jakákoli práce vykonávaná dítětem, která je potenciálně nebezpečná, brání jeho vzdělávání nebo zdravému tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (Úmluva o právech dítěte, článek 32.1). Týká se všech dětí do 15 let (s výjimkou lehké a bezpečné práce v rozsahu do 14 hodin týdně, která nebrání řádné školní docházce a studiu) a dětí do 18 let, jde-li o některou z tzv. nejhorších forem dětské práce nebo práci rizikovou a nebezpečnou. Zásada č. 1: Dětská práce je popřením práva dítěte na vzdělání Poskytování řádného formálního vzdělání je neoddělitelně spjato s vymýcením dětské práce. Cílem musí být aktivně integrovat všechny děti, které nechodí do školy, do systému formálního vzdělávání a udržet je v něm. Děti mají právo Zásada č. 4: Má-li být dětská práce skutečně odstraněna, je třeba dodržovat a prosazovat základní pracovní normy Vymýcení dětské práce je úzce svázáno s prosazováním ostatních pracovních norem na pracovišti práva na sdružování a kolektivní vyjednávání a zákazu nucené práce, dětské práce a diskriminace. Zásadní je dále mzda zaručující existenční minimum (living wage), bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce a neexistence nucených a nepřiměřených přesčasů. Dětská práce podkopává příležitost dospělých získat práci a být za ni přiměřeně ohodnocen, deformuje pracovní trh a přispívá k chudobě. Zkušenosti dokazují, že výskyt dětské práce je vysoce nepravděpodobný tam, kde existují svobodné odbory a kde jsou dodržovány základní pracovní normy. na vzdělání minimálně do věku, ve kterém je jim povoleno začít pracovat, což 24 je 15 let (rozvojové země mohou zvolit hranici 14 let). Dále je třeba usilovat 25 o odstranění veškerých bariér, které brání přístupu do místních škol, a zajišťovat Foto: Tereza Hronová, Ghana finance a infrastrukturu nezbytné pro poskytování kvalitního vzdělání. Zásada č. 2: Veškerá dětská práce je nepřijatelná Úmluva o právech dítěte společně s mnoha dalšími mezinárodními dohodami jednoznačně uznává právo dítěte na život bez vykořisťování. Některé přístupy rozřazují dětskou práci do jednotlivých kategorií, které pak řeší s odlišnou prioritou i strategií. Jinak se tudíž staví k zaměstnání v dolech a jiných nebezpečných odvětvích a jinak k takzvaně bezpečné práci, za jakou je považována například práce v domácnosti, která však dítěti také brání ve školní docházce. Podle kampaně Stop dětské práci sice tyto rozdíly pomáhají poukazovat na ty nejhorší formy zneužívání dětí, avšak bývají často příliš úzce zaměřené a nabízejí jen částečné řešení problému. Úsilí odstranit dětskou práci by se mělo zaměřovat na všechny její podoby a nejlépe i na všechny děti v dané komunitě. Zásada č. 3: Všechny vlády, mezinárodní organizace a obchodní společnosti jsou povinny zajistit, aby dětská práce nebyla dále tolerována Všechny vlády jsou povinny zamezit tomu, aby v jejich zemi byla povolena nebo trpěna dětská práce. Dále musí zajistit, aby všechny státní orgány, obchodní společnosti i jejich dodavatelé a obchodní partneři po celém světě

15 Kolik dětí na světě pracuje? Dívky nebo chlapci? 60 % chlapců Rozdíl mezi dívkami a chlapci narůstá mezi staršími dětmi ve věku let v tzv. nejhorších formách dětské práce chlapci a dívky jsou zde zastoupeni v poměru 2:1. Na světě žije asi 1,6 miliardy dětí ve věku 5 17 let. 14 % Každé sedmé dítě (215 milionů) je chyceno v pasti dětské práce. Více než polovina z nich (115 milionů) pracuje ve zvláště nebezpečných podmínkách a tzv. nejhorších formách dětské práce. 40 % dívek Ze statistik často vypadávají miliony dívek, které pracují v domácnostech, skryté a neviditelné. Dívky obecně trpí dvojím břemenem : i když pracují v zemědělství, průmyslu či jinde, čeká je po práci další směna ženských prací prací tak tráví více hodin než chlapci. Ve kterém odvětví děti nejčastěji pracují? 60 % zemědělství Nejvíce dětí pracuje na malých samozásobitelských farmách, v sadech a lesích, pečuje o dobytek nebo loví ryby. Zemědělství, využívající chemická hnojiva, postřiky a ostré nástroje, patří mezi pracoviště pro děti nejnebezpečnější. Kolik si děti svou prací vydělají? 25 % služby Služby jsou sektorem, kde převažují dívky nad chlapci. Zejména domácí posluha, nepozorovaná a přehlížená, jich zaměstnává nejvíce. 7 % průmysl Děti pracují všude, od drobných tkalcovských nebo vyšívacích dílen, až po obrovské provozy vyrábějící pro vývoz jako součást dodavatelských řetězců západních firem. Asi milion dětí těží v dolech a lomech, jiné pracují na stavbách, vrakovištích či v cihelnách. 8 % ostatní Odhadem až dva miliony dětí jsou zneužívány v prostituci nebo pornografii, až 300 tisíc jako dětští vojáci, 600 tisíc v nezákonných aktivitách jako je prodej drog, organizovaný zločin nebo žebrání Kolik dětí pracuje na jednotlivých kontinentech? Latinská Amerika: 10 % Ačkoliv se průměrný podíl pracujících dětí v regionu úspěšně snižuje, nejpostiženější zůstává původní obyvatelstvo usazené v horách i migrující do měst. Nejvíce dětí tak pracuje v Peru (celá třetina), ale i v Bolívii, Guatemale a nejchudší zemi Karibiku na Haiti. Subsaharská Afrika: 25 % V Africe je situace relativně nejvážnější: pracuje zde celá čtvrtina dětí (65 milionů). V zemích jako Etiopie, Somálsko, Súdán, Guinea Bissau, Sierra Leone, Togo, Čad, Benin nebo Středoafrická republika však pracuje až polovina všech dětí. Asie a Tichomoří: 13 % Vzhledem k množství obyvatelstva pracuje v Asii absolutně nejvíce dětí (114 milionů), zejména v Indii, Číně, Pákistánu a Bangladéši. Velký podíl pracujících dětí najdeme i v Kambodži, Nepálu nebo Afghánistánu. 2/3 neplacená práce Dvě třetiny dětí pracují spolu se svou rodinou, neformálně a bez výdělku. Dívky pracují zdarma mnohem častěji než chlapci. 1/5 placená práce Děti však většinou dostávají jen zlomek platu dospělého, často hluboce pod hranicí (již tak nedostatečné) minimální mzdy. Zaměstnavatelé vědí, že děti lze snadněji manipulovat, plat pozastavovat, strhávat za prohřešky, stravu apod. Ostatní 5 % dětí je svým vlastním zaměstnavatelem, závislým na tom, co denně vydělá, o zbylých 6 % chybí informace. Kolik dětí v rozvojových zemích dokončí základní školu? 2 /3 Na základní školu dnes v rozvojových zemích vstupuje 89 % dětí (47 % z nich dívky a 53 % chlapci), jen část ji ale dokončí. Nejvíce znevýhodněné jsou chudé venkovské dívky. V zemích jako Afghánistán, Čad nebo Guinea-Bissau jich nedostudují více než ¾, v Nigeru, Středoafrické republice nebo Džibuti ²/³, v mnoha dalších jako Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, DR Kongo, Súdán, Jemen nebo Mozambik jen ½.

16 Dětská práce v českém nákupním košíku Rusko pornografie Ekvádor banány Peru zlato Guatemala káva Honduras káva El Salvador káva Mali bavlna Pobřeží slonoviny kakao Ghana kakao, zlato Nigérie kakao Benin bavlna Ukrajina pornografie Turecko lískové ořechy Uzbekistán bavlna Turkmenistán bavlna Uganda káva, čaj Keňa čaj Tanzánie bavlna, čaj, tabák Malawi čaj, tabák Kazachstán bavlna, tabák Pákistán koberce, textil Etiopie káva Tádžikistán bavlna Nepál koberce Indie textil, obuv Bangladéš textil, obuv Kyrgyzstán tabák Indonésie palmový olej Čína zábavní pyrotechnika textil, hračky Barma fazole

17 Kampaň Stop dětské práci je lepší chodit do školy jen o předměty, ale také například o poukazy na statky a služby, které však v rámci rozvojových programů dostanou komunity v zemích, kde kvalitní a dostupné vzdělání chybí. Výbava školy, zbudování vodního vrtu ve vesnici nebo vyškolení učitele má na dětskou práci přímý a podstatný vliv. Co nabízíme: Výstava Ukradené dětství: dětská práce očima čtyř českých fotografek Fotografie čtyř předních českých fotografek Jarmily Štukové, Alžběty Jungrové, Markéty Kutilové a Lenky Klicperové zachycují život pracujících dětí, s nimiž se autorky setkaly na svých cestách po Africe, Asii, Latinské Americe i Evropě. Výstava je putovní, lze si ji tedy objednat do vašeho města, firmy či jiné instituce. Výstava sestává z 21 fotografií o rozměru 75 x 50x1 cm s popisky k zavěšení na stěnu, lze ji naložit na zadní sedadlo auta nebo poslat. Dopravu 30 hradí vystavovatel. Více informací na webu v sekci 31 Putovní výstava. Promítání, debaty, workshopy, ochutnávky Dle časových a geografických možností nabízíme k výstavě či samostatně také doprovodný program: promítání dokumentárního filmu o dětské práci, debatu se zaměstnanci o dětské práci a rozvojových problémech a řešeních, aktivní workshop o dětské práci a spotřebitelství. V souvislosti s problémem dětské práce při pěstování kakaa a jiných potravin lze (za úhradu nákladů) zajistit ochutnávku Fairtrade certifikované čokolády, případně i Fairtrade kávy a čaje. UKRADENE DETSTVI Další informace Chcete-li více informací o dětské práci, nabízíme publikaci Dětská práce: příčiny, souvislosti, důsledky a řešení, která je zdarma součástí všech aktivit včetně výstavy. Rádi také odkážeme na další zdroje informací (většinou v angličtině) či propojíme se zahraničními partnery, kteří mají přímé zkušenosti s bojem proti dětské práci v terénu v různých oblastech. Dárky pro zaměstnance, partnery Chcete-li podpořit boj proti dětské práci i jinak než vlastním společensky odpovědným fungováním, poradíme, kde získat eticky a environmentálně přátelské dárky pro vaše zákazníky, partnery nebo zaměstnance. Nemusí jít Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

18 poznámky Grafika grafů a mapy: Zoran Bonuš Grafika publikace: Anežka Hrubá Ciglerová Doplněný a aktualizovaný překlad anglického originálu vydala Rozvojovka informačně-vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, v Praze v prosinci 2012.

19 Publikace vyšla v rámci kampaně Stop dětské práci - je lepší chodit do školy. Byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské komise.

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Dětská práce, obchodní vztahy a společenská odpovědnost firem. Co by měla Evropská unie udělat

Dětská práce, obchodní vztahy a společenská odpovědnost firem. Co by měla Evropská unie udělat Dětská práce, obchodní vztahy a společenská odpovědnost firem Co by měla Evropská unie udělat Doporučení kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy Obsah I. Úvod II. Proč by měly společnosti a

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu

Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu Dělník v továrně u řeky Burigangy v bandladéšské Dháce, autor: Zbyněk Hrbata Kde se šijí oděvy? Velká část zboží, které

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 17. 10. 2012 B7-0000/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o udržitelném celosvětovém

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Národní veřejná politika v Evropské unii

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Národní veřejná politika v Evropské unii SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Národní veřejná politika v Evropské unii Knopf, Jutta; Kahlenborn, Walter; Hajduk, Thomas; Weiss, Daniel; Feil, Moira; Fiedler, Romy; Klein, Johanna Evropská komise Generální

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více