Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 POJMY logistika logistika v zasílatelství logistická centra logistické desatero zasílatelské firmy národní organizace v oblasti zasílatelství mezinárodní organizace v oblasti zasílatelství firmy zabývající se informačními systémy

4 LOGISTIKA Logistikou myslíme jak tvorbu materiálového toku od dodavatele k zákazníkovi, tak průběh k tomu potřebného toku informací. Pojem logistika si můţeme prezentovat prostřednictvím šesti R : Logistika je tedy mít k dispozici: správné mnoţství, správný předmět, na správném místě, ve správnou dobu, ve správné kvalitě, za správnou cenu.

5 LOGISTIKA V ZASÍLATELSTVÍ LOGISTIKA - komplexní systém optimalizace materiálových a zboţových toků podniku. V tom jsou zahrnuty všechny oblasti pohybu zboţí od nákupu přes výrobu aţ po odbyt. Pokud zasílatel zajišťuje pro svého příkazce kromě přepravy zboţí ještě další činnosti z obchodního kontraktu, poskytuje logistické služby. skladování, ADR skladování, komisionářství, balení, speciální přeprava těţkých kusů, chlazeného a nebezpečného zboţí, přezkoušení jakosti, dodávka do skladu zákazníka do 24 hodin,

6 péče o skladované zboţí (přísun, vyznačení ceny, etiketování), dodávková/balíčková sluţba v optimálních lhůtách, přeprava prázdných obalů a dispozice k vracení, distribuční logistika, sledování akreditivních a bankovních obchodů, provádění a sledování přepravy dokumentů, kompletační a montáţní úkoly, inkaso, upomínky, factoring, franchising. Logistický systém není myslitelný bez elektronického zpracování dat a on-line-služeb!!!

7 LOGISTICKÁ CENTRA (DOPLNĚNÍ OPORY!) Představují významné články logistických řetězců, stávají se jimi uzly na dopravní síti, ve kterých existuje moţnost střetu několika dopravních oborů. Významný uplatněním logistiky v logistických centrech je v sdruţování (konsolidace) a rozdruţování menších zásilek, tak aby rozhodující přepravní vzdálenost byla překonána v přepravním prostředku za pomoci některého z pravidelných, spolehlivých, rychlých, pokud moţno přímých a hlavně kapacitních dopravních článků - např. železnicí. Kapacitní dálková doprava je hospodárnější a ekologicky šetrnější neţ proudy lehkých nákladních automobilů.

8 V logistických centrech jsou budovány: velké kapacitní skladové objekty, cross-dockingové sklady, překladiště (terminály), administrativní a finanční budovy, dopravní infrastruktura, balící linky, moţnost pronajímání přepravních a manipulačních prostředků, montáţní závody na finální kompletaci, čerpací stanice PHM, restaurace, servisní a sociální zázemí atd.

9 DĚLENÍ LOGISTICKÝCH CENTER ) podle rozsahu působení: mezinárodní, regionální, lokálne, odvětvové, b.) podle napojení: monomodální, multimodální, intermodální. c.) podle financovaní výstavby: soukromé, veřejné (logistické parky).

10 LOGISTICKÉ DESATERO ZASÍLATELSKÉ FIRMY Zaměřte se na zákazníky, Integrujte logistický systém, Propojte logistiku se strategií, Zpruţněte logistické řetězce, Vytvořte logistický informační systém, Vstupujte do strategických společenství, Kvantifikujte, měřte a počítejte, Aplikujte logistický controlling, Sledujte finanční vztahy, Vyškolte pracovníky.

11 NÁRODNÍ ORGANIZACE V OBLASTI ZASÍLATELSTVÍ Svaz spedice a logistiky České republiky: byl zaloţen v roce 1991 jako Svaz spedice a skladování ČR, je sdruţení podnikatelů z oboru zasílatelství, logistiky a skladování a je současně ţivnostenským společenstvem, jeho posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zasílatelství, skladování a logistiky, hájit společné zájmy jeho členů a důsledně vést členy k dodrţování svazem přijatého Kodexu jednání zasílatele, je řádným členem mezinárodní nevládní organizace zasílatelů FIATA, sídlo má v Praze,

12 hájí a prosazuje obchodní a podnikatelské zájmy svých členů, podporuje dobré jméno a úroveň zasílatelství, vydává Všeobecné zasílatelské podmínky, vede jednání se zahraničními i tuzemskými nevládními organizacemi, spolupůsobí při výchově a vzdělávání profesních pracovníků v oboru, spolupracuje v tomto směru s vysokými i středními odbornými školami, iniciuje nebo organizuje kursy, semináře, stáţe a pod., zajišťuje pro členy poradenské sluţby v oblastech souvisejících s výkonem jejich činnosti a provádí smírčí řízení ve sporech mezi členy svazu na jejich ţádost atd.

13 Jiné organizace a sdružení: ČESMAD Bohemia, Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Moravskoslezský svaz autodopravců a celá řada dalších.

14 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V OBLASTI ZASÍLATELSTVÍ FIATA: Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés - Mezinárodní federace zasílatelských svazů. Jedná se o největší nevládní mezinárodní organizaci z oblasti dopravy, která byla zaloţena v roce 1926 ve Vídni a sídlí v Curychu/Švýcarsko. Těžiště činnosti je v institutech - v současné době jsou tři: Institut pro multimodální přepravu Institut pro leteckou přepravu, Institut pro celní problematiku a usnadnění obchodu.

15 DALŠÍ ORGANIZACE UNCTAD - Konference OSN pro obchod a rozvoj, EEC - Hospodářská komise OSN pro Evropu, ICC - Mezinárodní obchodní komora, WCO - Světová celní organizace, CLECAT - Styčný výbor zasílatelů zemí Evropské unie, ESC - Evropská rada odesílatelů, IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců, Jiné.

16 Firmy zabývající se informačními systémy v dopravě a logistice skladování. a.) CID International, a.s. Silniční doprava a spedice Sklady Manaţerské systémy Pošty Nakládání b.) OLTIS, s.r.o. Logistika, spedice, nakládání Ţeleznice - řízení provozu Ţeleznice nákladní přeprava Ţeleznice osobní přeprava

17 Pošty Ekonomika Dokumenty c.) ICZ, s.r.o. Řízení skladového provozu - Osiris Řízení mobilních terminálů - Mobis Sběr dat z výrobního procesu Promis d.) JERID, s.r.o. PEPA ERIC FRED OPTIM, atd.