Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu"

Transkript

1 Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC)

2 Obsah příspěvku Výzkum MDAC ohledně opatrovnictví Některé nedostatky opatrovnického systému v ČR Mezinárodní standardy a koncepty náhradního a podpůrného rozhodování Příklady dobré praxe Co můžeme změnit hned?

3 MDAC Mental Disability Advocacy Center Mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Budapešti. V ČR pobočka v Brně, spolupráce s Ligou lidských práv. Centrum advokacie duševně postižených podporuje lidská práva dospělých a dětí se skutečným nebo domnělým mentálním či psychosociálním postižením. Zaměřuje se na oblast Evropy a střední Asie a používá právní nástroje k podpoře rovnosti a sociálního začleňování. MDAC má statut přidružené organizace Rady Evropy a je spolupracujícím členem Mezinárodní helsinské federace lidských práv.

4 Hlavní aktivity MDAC MDAC reaguje na porušování lidských práv a zasazuje se za smysluplné a systémové změny Pomáháme jednotlivcům dosáhnout spravedlnosti Monitorujeme porušování lidských práv Připomínkujeme zákony a doporučujeme legislativní změny Rozvíjíme mezinárodní právo a politiku Spolupracujeme se sdruženími uživatelů Vzděláváme Více na

5 Hlavní témata MDAC Omezování způsobilosti k právním úkonům Nelidské a ponižující zacházení Zbavení osobní svobody ve zdravotnických či sociálních institucích

6 Výzkum MDAC - opatrovnictví I. fáze (od r. 2004): Bulharsko, Maďarsko, Rusko, Srbsko II. fáze (od r. 2006): Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kyrgyzstán Cíl: : zjistit, do jaké míry je vnitrostátní úprava opatrovnictví v souladu s mezinárodní právní úpravou, standardy a nejlepší praxí.

7 Ukazatele pro posouzení právní úpravy 29 ukazatelů v 6 skupinách principy prostupující celým právním řádem procesní práva kvalita posuzovaných důkazů práva osoby po ustanovení opatrovníka povinnosti opatrovníka alternativy k opatrovnictví

8 Rada Evropy: Mezinárodní standardy Doporučení R (99) 4 ohledně zásad právní ochrany dospělých nezpůsobilých osob OSN: Úmluva o právech lidí s postižením OSN:

9 Doporučení R (99) 4 Soft law, ČR by jej ale měla respektovat (viz čl. 1 odst. 2 Ústavy ČR) Užitečné principy/doporučení ohledně procesních práv a postupu v řízení o způsobilosti výběru opatrovníka řešení střetu zájmů opatrovníka a opatrovance

10 I. Zásady pro řízení osoba musí být o řízení informována prostředky, kterým rozumí právo být vyslechnuta ve všech řízeních, které se dotýkají právní způsobilosti v řízení by měl být předložen aktuální posudek vypracovaný alespoň jedním kvalifikovaným znalcem (posudek starý 1,5 roku není aktuální ESLP: H.F. v. Slovensko) při zvažování omezení způsobilosti je potřeba mít na zřeteli v prvé řadě zájmy a prospěch dané osoby

11 II. Výběr opatrovníka Opatrovník by měl být schopen prosazovat zájmy a prospěch dotčené osoby Opatrovník by měl být řádně vyškolen Přání osoby ohledně toho, kdo má být opatrovníkem by mělo být respektována

12 III. Povinnosti a postavení opatrovníka Opatrovník by měl dotčené osobě poskytnout dostatek informací ohledně závažných rozhodnutí, aby mohla vyjádřit svůj názor Opatrovnictví by mělo být vykonáváno v nejlepším zájmu a pro blaho dotčené osoby Nemělo by docházet ke střetu zájmů mezi opatrovníkem a opatrovancem

13 IV. Alternativy k opatrovnictví Ochranné opatření by mělo respektovat zásadu nejméně restriktivního řešení K omezení může dojít až po vyčerpání ostatních alternativ, musí být přiměřené funkční způsobilosti dotčené osoby

14 Úmluva o právech osob s postižením Přijata VS OSN 13. prosince 2007 Země EU (včetně ČR) ji podepsaly 30. března 2007 Vstoupí v platnost po 20ti ratifikacích (zatím 93 podpisů, 1 ratifikace) Poprvé v závazném právním textu vyjádřeno právo na život v komunitě Změna paradigmatu v otázce nezpůsobilých osob povinnost přejít od náhradního rozhodování k podpůrnému?

15 Paradigma náhradního a podpůrného rozhodování Náhradní rozhodování Osoba zbavena možnosti výkonu práv Rozhoduje opatrovník Sociální izolace Podpůrné rozhodování Osoba může dále vykonávat všechna práva Podpůrná osoba pomáhá s rozhodováním, resp. rozhodují společně Přispívá k sociálnímu začlenění

16 Náhradní rozhodování Přenos práv (omezením způsobilosti) uživatel opatrovník marginalizace x rozhodování x x uživatel opatrovník

17 Podpůrné rozhodování K omezení způsobilosti nedochází uživatel podpůrná osoba rozhodování podpora uživatel podpůrná osoba

18 Čl. 12 Úmluvy o právech osob s postižením Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, znovu potvrzují, že osoby se zdravotním postižením mají kdekoli právo na uznání jejich osoby jako subjektu práva. Státy uznávají, že osoby se zdravotním postižením mají, na rovnoprávném základě s ostatními, právní způsobilost ve všech oblastech života. Státy přijmou odpovídající opatření, aby umožnily osobám se zdravotním postižením přístup k asistenci, kterou mohou pro uplatnění této právní způsobilosti potřebovat.

19 Podporované rozhodování Jde o nové paradigma, současný světový trend Dotčená osoba není zbavena možnosti rozhodovat Zatím zejm. Nový Zéland, Kanada, USA Některé rysy ji v právní úpravě např. v Německu, Švédsku, Finsku

20 Příklady dobré praxe Německo Opatrovnictví nahrazeno programy péče a pomoci (Betreuung) Podpora ze strany pečovatele (Betreuer) oblast, kde se osoba bez asistence neobejde určí soud Způsobilost a práva osoby jsou zachována Tzv. režim dvojí způsobilosti

21 Kanada Soud může dát zmocnění k tomu, aby byla osoba zapojena do podpůrné sítě Finsko Opatrovník může být ustanoven bez toho, aby byla osobě omezena způsobilost Pouze pokud alternativy nepostačují, lze způsobilost omezit

22 Maďarsko Více než osob pod opatrovnictvím (2/3 zbaveny způsobilosti) Některé prvky opatrovnického systému již zdokonaleny Osoba nemůže být ustanovena opatrovníkem, pokud s tím dotčený jednotlivec nesouhlasí Osoba s plnou způsobilostí může závazně označit, koho by si v budoucnu přála jako opatrovníka Vydány brožury pro opatrovníky (specifikují práva a povinnosti) Upraven institut veřejného opatrovníka max. počet opatrovanců, školení (6 dnů, základní poznatky z oblasti práva, veřejné správy, sociální péče, atd.)

23 Maďarsko Národní plán ohledně postižení pro : specifikována zásada ochrany osobnostních práv a ochrany (zvláštních) práv osob s postižením i zásada podporovaného rozhodování připravována reforma celého systému (zrušení institutu zbavení způsobilosti, zavedení alternativ)

24 Hodnocení situace v ČR (závěry výzkumu) Osoby bez plné způsobilosti jsou významnou měrou, svévolně a automaticky zbavovány lidských práv. Právní úprava opatrovnictví je nedůsledná a nekvalitní. Opatrovnictví přispívá k sociálnímu vyloučení. Neexistují alternativy k opatrovnictví.

25

26 Výzva pro ČR Zrušit institut zbavení způsobilosti k právním úkonům a automatické zbavování práv Poskytnout alternativy v souladu s trendem podporovaného rozhodování Předcházet zneužívání (stanovit objektivní kritéria pro posuzování (ne)způsobilosti, blíže vymezit důkazy potřebné pro rozhodnutí ve věci způsobilosti, zkvalitnit dohled nad opatrovníkem) Zlepšit procesní práva v řízení o způsobilosti Zajistit transformaci sociálních služeb

27 Může poskytovatel sociální služby něco udělat pro zlepšení situace???

28 Role poskytovatele služeb Zahájení/pomoc se zahájením řízení o navrácení způsobilosti (částečné/úplné) Podnět k soudu může dát kdokoli zařízení uživatele zná a může o něm podat hodnověrné informace zprávu pro soud Návrh může podat i uživatel zbavený způsobilosti Nesouhlas opatrovníka není rozhodující Zahájení/pomoc se zahájením řízení o změně opatrovníka

29 Co uvést v návrhu na navrácení? Popsat situaci osoby Schopnosti péče o sebe (osobní hygiena, oblečení, stravování) Péče o zdraví (rozeznání situací ohrožujících zdraví, návštěva lékaře) Hospodaření s penězi (hodnota peněz, samostatné nakupování, ceny potravin, schopnost šetřit/spořit peníze) Sociální kompetence (vztahy s jinými lidmi, práce, vzdělání, koníčky, používání hromadné dopravy, telefonu, pošty) Schopnost hájit své zájmy (zajištění si právního zastoupení, porozumění smlouvám, vyřizování věcí na úřadech)

30 Co uvést v návrhu na navrácení? Pokud něco osoba není schopna vykonávat samostatně, jsou k dispozici podpůrné služby, které jí zajistí pomoc i při zachování způsobilosti? Historie: za jakých okolností došlo k zbavení způsobilosti? Co se změnilo? (schopnosti, přístup ) Svědectví/zprávy dalších osob/organizací (zaměstnavatel, lékař ) Navrhnout znalce z oboru psychologie, který posoudí stejné oblasti, které jsou popisovány ohledně situace osoby. Uživatel může požadovat, aby byl soudem vyslechnut.

31 Podnět ke změně opatrovníka Může podat kdokoli, kdo má informace o tom, že opatrovníka neplní své povinnosti/zneužívá svého postavení Soud by měl řízení zahájit ex offo a podnět prošetřit Uživatel může požadovat předložení informací o tom, jak je s jeho majetkem hospodařeno Pozor na střet zájmů při ustanovení opatrovníka

32 Překážky Formalistický přístup soudů,, neporozumění problematice lidí s postižením a změně přístupu v minulých letech Přístup znalců,, absence standardizovaných postupů pro zjišťování stupně ne/způsobilosti Lze jim čelit tím, že se o navrácení budeme pokoušet, budeme navrhovat důkazy a budeme tak soudy i znalce vzdělávat; MDAC připravuje vzory podání s komentářem

33 Kontakt: David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) Bratislavská Brno /