ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ"

Transkript

1 *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, jehž se dpustil zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6, při zadávání části 1 veřejné zakázky Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014 na základě výzvy k pdání nabídek ze dne v dynamickém nákupním systému, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent příkaz: I. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části 1 veřejné zakázky Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014 na základě výzvy

2 k pdání nabídek ze dne v dynamickém nákupním systému, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S , v rzpru s ustanvením 45 dst. 3 cit. zákna ve spjení se zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 dst. 1 cit. zákna stanvil následující technické parametry tabletu značenéh v zadávací dkumentaci jak FBMI-D-1: barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý), display: Super AMOLED, kapacitní, úhlpříčka 8,4 palců, rzlišení min x 1600, perační paměť min. 3 GB, velikst úlžiště 16 GB, tlušťka d 8 mm, hmtnst d 350 g, WiFi, čímž vytvřil nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, nebť uvedené technické parametry dpvídají tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4, čímž dšl ke zvýhdnění ddavatelů ddávajících právě tent knkrétní typ tabletu, cž mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne s uchazečem L2K spl. s r.., IČO , se sídlem Bulharská 974/44, Praha 10, smluvu na část 1 veřejné zakázky. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu se zadavateli České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřenéh řízení, ve kterém zavedl Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB, přičemž tt známení byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen dynamický nákupní systém ). 2. Výzvu ze dne vyzval zadavatel uchazeče zařazené d předmětnéh dynamickéh nákupníh systému k pdání nabídek na veřejnu zakázku Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S (dále jen veřejná zakázka ). 3. Předmět veřejné zakázky na ddávky byl pdle bdu 2. zadávací dkumentace následující: předmětem veřejné zakázky je ddávka ntebku a PC mnitrů nezbytných pr naplňvání klíčvých aktivit vybraných prjektů OP VaVpI, jejíž výčet včetně technické 2

3 specifikace a pžadvanéh mnžství je uveden v přílze č. 1 části 1 a přílze č. 1 části 2 tét Zadávací dkumentace, která tvří sučasně tabulku pr vyplnění nabídkvých cen. 4. Veřejná zakázka byla rzdělena na dvě části, přičemž předpkládaná hdnta části 1 byla stanvena na Kč bez DPH a části 2 na Kč bez DPH. 5. Z rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky pr část 1 vyplývá, že zadavatel vybral nabídku uchazeče L2K spl. s r.., IČO , se sídlem Bulharská 974/44, Praha 10 (dále jen vybraný uchazeč ) a dne s ním uzavřel smluvu, ve které byla cena za předmět plnění dané části veřejné zakázky sjednána na Kč vč. DPH. 6. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad pstupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 7. P přezkumání předlžených pdkladů, jež tvří bsah spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0813/2015/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel při zadávání části 1 veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem, k čemuž Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 8. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K pstavení zadavatele 9. Pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 10. Pdle 101 č. 111/1998 Sb., vyských šklách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn vyských šklách ) jsu veřejnými vyskými šklami vyské škly uvedené v přílze č. 1 uvedenéh zákna. Zadavatel je v přílze č. 1 zákna vyských šklách uveden, a je prt veřejnu vysku šklu zřízenu pdle zákna vyských šklách. Z ustanvení 2 dst. 2 zákna vyských šklách vyplývá, že vyská škla je právnicku sbu. 11. Pdle Statutu zadavatele (dstupnéh na 7e72349e-3ea f /cs/ statut-cvut-v-praze-3-uplnezneni.pdf) vyknává zadavatel vzdělávací, vědecku, výzkumnu, vývjvu, umělecku a další tvůrčí činnst, která navazuje na dluhdbu tradici a dráží vývjvé trendy. Tat činnst zahrnuje inženýrské blasti stavební, zeměměřické, strjní, elektrtechnické, infrmatické, jaderné, energetické, matematické, fyzikální, chemické, dpravní, bimedicínské, eknmické, manažerské, eklgické, architekturu, urbanismus, krajinářsku 3

4 architekturu, průmyslvý design a suvisející blasti hraniční a interdisciplinární. Vzdělávací systém zahrnuje též splečenskvědní disciplíny. 12. Jak vyplývá z Výrční zprávy hspdaření zadavatele za rk 2014 (dstupné na zadavatel svu činnst financuje příspěvky a dtacemi z veřejných zdrjů a dále vlastními výnsy v hlavní a dplňkvé činnsti. Pužité prstředky z veřejných zdrjů činily za rk 2014 celkem Kč, z vlastní výnsvé činnsti získal zadavatel za pplatky a úhrady dalších činnstí pskytvaných vysku šklu celkem Kč a dále Kč z dalších vybraných výnsů. Příjmy zadavatele z veřejných zdrjů především d státu tedy tvřily více než plvinu z jeh celkvých zdrjů. 13. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel je právnicku sbu, která byla zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu (šíření vzdělansti, pěstvání vědeckéh bádání a umělecké tvrby), které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. 14. Zadavatel je tak v případě zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna, prčež se na něj vztahují ustanvení zákna veřejných zakázkách. Uvedené statně Úřad pvažuje za nesprné už jen s hledem na skutečnst, že tt není zadavatelem nikterak rzprván. Ke stanvení technických parametrů v rzpru se záknem 15. Dle ust. 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 16. Dle ust. 45 dst. 1 se technickými pdmínkami v případě veřejných zakázek na ddávky neb služby rzumí vymezení charakteristik a pžadavků na ddávky neb služby stanvené bjektivně a jednznačně způsbem vyjadřujícím účel využití pžadvanéh plnění zamýšlený zadavatelem. 17. Dle ust. 45 dst. 3 zákna technické pdmínky nesmí být stanveny tak, aby určitým ddavatelům zaručvaly knkurenční výhdu neb vytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Odůvdňuje-li t předmět veřejné zakázky, zhlední zadavatel při stanvení technických pdmínek pžadavky přístupnsti sb se zdravtním pstižením neb dstupnsti pr všechny uživatele. 18. Úřad becně k technickým pdmínkám v případě veřejných zakázek na ddávky uvádí, že pžadavky a charakteristiky na ddávky musí být v zadávací dkumentaci vymezeny bjektivně a jednznačně tak, aby vyjadřvaly účel využití pžadvanéh plnění. V suladu s 45 dst. 3 zákna je zadavatel pvinen stanvit technické pdmínky způsbem ddržujícím zásadu nediskriminace tak, aby určitým ddavatelům nezaručvaly knkurenční výhdu neb nevytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže (viz také např. rzsudek Krajskéh sudu v Brně ze dne , sp. zn. 62 Ca 10/2009). 19. Zadavatel stanvil v technické specifikaci pr část 1 u tabletu FBMI-D-1 následující technické pdmínky: Barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý) 4

5 display: Super AMOLED, kapacitní, úhlpříčka 8,4 palců, rzlišení min x 1600 perační pamě[ť] min: 3 GB velikst úlžiště 16 GB tlušťka d 8mm hmtnst d 350g WiFi Pčet tabletů: 1 ks. vhdný bal dplnit kmpatibilní micr-sd kartu 64 GB 20. Technické pdmínky, které zadavatel pr tablet FBMI-D-1 stanvil, pdle zjištění Úřadu nepřím dkazují na tablety značky Samsung, resp. na tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4. Úřad prvedl průzkum u reprezentativních internetvých prdejců tabletů (Alza.cz, Mirnet.cz, průvdce nákupy Heureka.cz) a při užití filtru technických parametrů tak, jak je pžaduje zadavatel v technických pdmínkách, je mžné najít jak dpvídající puze tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4. Skutečnst, že parametry dpvídají právě tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4 věřil Úřad rvněž z ficiálních stránek výrbce tht tabletu splečnsti Samsung Electrnics Czech and Slvak, s.r.., IČO , se sídlem V parku 2323/14, Praha 4 (dstupné zde: Srvnání technických pžadavků zadavatele a technických parametrů tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4 je následvné: Název tech. parametru Pžadavek zadavatele Samsung Galaxy Tab S 8.4 Barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý) Barva titanium brnze (dstupný též v bílé barvě) Displej Super AMOLED, kapacitní Technlgie displeje: Super AMOLED, typ dtykvéh displeje: kapacitní Úhlpříčka displeje 8,4 palců 8,4 palců Rzlišení displeje v pixelech 2560 x x 1600 Operační paměť min. 3 GB MB (3 GB) Velikst úlžiště 16 GB 16 GB Tlušťka (hlubka) d 8 mm 6,6 mm Hmtnst d 350 g 294 g WiFi pžadván an 5

6 21. Z výše uvedenéh srvnání je zřejmé, že tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 je c se týče parametrů téměř identický (krmě hlubky a hmtnsti, kde byly zadavatelem stanveny maximální hdnty) s technickými pžadavky zadavatele, a t včetně názvu barvy zařízení, ačkli tat byla zadavatelem uvedena příkladm. Úřad nezahrnul d prvnání pžadavky na vhdný bal a kmpatibilní micr SD kartu, nebť tyt nejsu imanentní sučástí zařízení, které měli ddavatelé ddat. Tím, že zadavatel stanvil klíčvé technické parametry jak úhlpříčku displeje a rzlišení displeje přesnými hdntami a nikli např. v rzmezí maximální a minimální hdnty, dpvídají jeh pžadavkům puze tablety Samsung Galaxy Tab S 8.4, čímž zadavatel vytvřil překážku hspdářské sutěže, pr niž neexistuje bjektivní důvd. Právě kmbinace zadavatelem zvlených technických parametrů zapříčinila, že zadání dpvídá puze jeden knkrétní výrbek, cž je ve svém důsledku diskriminační. 22. Zárveň svým jednáním zadavatel prušil základní zásadu zadávacíh řízení zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v 6 dst. 1 zákna. Je t právě zásada zákazu diskriminace, která je v pdstatě dvrácenu stranu zásady rvnéh zacházení, jež služí k zajištění knkurence mezi ddavateli. 23. Úřad připmíná, že zákaz diskriminace je v judikatuře (zejména rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 Afs 20/2008 ze dne ) i v rzhdvací praxi Úřadu vykládán tak, že pstihuje nejen diskriminaci zjevnu tedy dlišné zacházení s jedntlivcem ve srvnání s celkem, ale i diskriminaci skrytu, pkud tat vede v pdstatě k bdbným právem zakázaným důsledkům, tedy zajištění hspdářské sutěže a knkurenčníh prstředí mezi ddavateli. Pstupem zadavatele v daném případě dšl ke skryté diskriminaci, jelikž zadavatel nastavením zadávacích pdmínek skrytě diskriminval ty ddavatele, kteří nedispnvali tablety značky Samsung (resp. knkrétním mdelem), avšak byli by schpni zajistit předmět plnění prstřednictvím tabletu bdbných neb lepších parametrů jiné značky. 24. Jelikž zadavatel stanvením technických parametrů nepřím dkázal na tablet značky Samsung (resp. jeh knkrétní mdel), mhl vylučit ze sutěže veřejnu zakázku uchazeče, kteří tablety značky Samsung nedispnvali (ačkli mhli dispnvat tablety jiných značek s bdbnými či lepšími technickými parametry, např. displejem s větší úhlpříčku). Takví ddavatelé tak fakticky nemhli pdat nabídku, nebť by se vystavvali riziku vylučení ze sutěže veřejnu zakázku z důvdu neddržení technických parametrů pžadvaných zadavatelem, čímž mhl djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky. Je mžné, že v případě nastavení technických parametrů nediskriminačním způsbem by zadavatel mhl bdržet více nabídek d jiných ddavatelů, kteří by byli schpni veřejnu zakázku realizvat za lepších pdmínek než vybraný uchazeč. 25. Úřad uzavírá, že zadavatel prušil zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 zákna ve spjení s 45 dst. 3 zákna tím, že technické parametry tabletu značenéh FBMI-D-1 stanvil takvým způsbem, že vytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže a někteří z ptenciálních ddavatelů tak mhli být v sutěži veřejnu zakázku znevýhdněni neb příp. ze sutěže vylučeni. Uvedený pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, přičemž zadavatel uzavřel dne smluvu s vybraným uchazečem, čímž spáchal správní delikt pdle ust. 120 dst. 1 písm. a) zákna. Prt Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí. 6

7 K ulžení pkuty 26. Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnstem přistupil k ulžení pkuty pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, nebť zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 27. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu, pkud neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 28. V šetřeném případě se zadavatel dpustil správníh deliktu tím, že v rzpru s ustanvením 45 dst. 3 zákna ve spjení se zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna stanvil technické parametry tabletu FBMI-D-1 takvým způsbem, že vytvřil nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, cž mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel dne s vybraným uchazečem smluvu na část 1 veřejné zakázky. 29. Pdle 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném v dbě spáchání správníh deliktu) dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 30. Pdle ust. čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 31. V tmt případě dšl před vydáním tht příkazu s účinnstí ke dni ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě vydání tht příkazu), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě spáchání správníh deliktu umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 32. V návaznsti na citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném ke dni vydání tht příkazu). V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu dzvěděl na základě pdnětu, který bdržel dne K uzavření smluvy na část 1 veřejné zakázky s vybraným uchazečem dšl dne , čímž byl sučasně spáchán správní delikt uvedený ve výrku I. tht příkazu, nebť byla naplněna skutkvá pdstata správníh deliktu pdle ust. 120 dst. 1 písm. a) zákna. Správní řízení je v suladu s 150 dst. 1 správníh řádu v návaznsti na 46 dst. 1 správníh řádu 7

8 zahájen dnem dručení tht příkazu. Z uvedených údajů tak vyplývá, že dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 33. Pdle ust. 120 dst. 2 zákna se za spáchání správníh deliktu ulží pkuta d a) 10 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a), c) neb d) zákna, b) Kč, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. b), e), f) neb g) zákna. 34. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 10 % ceny zakázky neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dstavce 1 písm. a) zákna. V šetřeném případě byla ve smluvě uzavřené dne uvedena cena za veřejnu zakázku Kč včetně DPH. Z uvedené částky činí 10 %, a tedy hrní hranici pkuty, p zakruhlení částka Kč. 35. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 36. Hlavním kritériem, které je dle citvanéh ustanvení rzhdné pr určení výměry pkuty, je závažnst správníh deliktu. Jde becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Zákn pak demnstrativním výčtem vymezuje, c lze pd pjem závažnst správníh deliktu pdřadit (způsb jeh spáchání, jeh následky a klnsti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnut i k jiným klnstem, pkud jsu svjí pvahu pdstatné pr psuzení závažnsti správníh deliktu, a které by s hledem na skutkvé klnsti knkrétníh případu mhly být kvalifikvány jak plehčující či přitěžující. 37. Pkud jde význam neurčitéh právníh pjmu závažnst správníh deliktu, Úřad dále uvádí, že stupeň splečenské škdlivsti správníh deliktu (tedy závažnsti) je dán především knkrétní intenzitu naplnění znaků skutkvé pdstaty deliktu. Při psuzvání závažnsti správníh deliktu není hlavním kritériem puze skutkvá pdstata správníh deliktu, ale také intenzita skutkvých klnstí, s jaku dšl k prušení právem chráněných hdnt a zájmů v knkrétním případě. Z hlediska určení výměry pkuty je dále nutn hdntit nejen jaké následky byly správním deliktem způsbeny, ale také jaku měly intenzitu (srv. rzsudek Nejvyššíh správníh sudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne ). 38. V psuzvaném případě je bjektem správníh deliktu zájem, aby veřejnu zakázku mhl sutěžit c nejvíce ddavatelů, kteří jsu schpni veřejnu zakázku realizvat. V účasti těcht ddavatelů nesmí být bráněn překážkami v hspdářské sutěži, jež mhu mít pdbu nedůvdněných technických parametrů. 39. Úřad z hlediska způsbu spáchání uvádí, že zadavatel se správníh deliktu dpustil tím, že stanvil technické pdmínky diskriminačně, aniž by tent jeh pstup byl jakkli bjektivně důvdněný. 40. Z hlediska následků správníh deliktu Úřad uvádí, že následkem byl nedůvdné mezení hspdářské sutěže a prušení jedné ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a t 8

9 zásady zákazu diskriminace. Jednání zadavatele narušil samtný princip zadávání veřejných zakázek, tedy zachvání nediskriminačníh sutěžníh prstředí, které má umžnit z c mžná nejširšíh kruhu pdaných nabídek vybrat nejvhdnější plnění pr zadavatele. Z becnéh phledu tak lze značit jednání zadavatele spíše za závažné. 41. Dále se Úřad zabýval plehčujícími a přitěžujícími klnstmi. Jak plehčující klnst shledal Úřad t, že diskriminační nastavení technických pdmínek se týkal tlik jednh tabletu, jehž cena se phybuje v řádu jedntek tisíc (cca Kč, přičemž pdle tabulky pr hdncení nabídek, jež tvří přílhu písemné zprávy zadavatele, bdržel zadavatel tablet FBMI-D-1 za Kč vč. DPH), jednal se tedy puze marginální část veřejné zakázky (celkvá cena uvedená ve smluvě činila Kč s DPH). Nadt je mžn předpkládat, že tut marginální část plnění veřejné zakázky si mhl za účelem své účasti v zadávacím řízení bstarat vzhledem k dstupnsti danéh zbží na trhu i ddavatel, který daný tablet běžně neddává. S hledem na právě uvedené je mžn knstatvat, že znevýhdnění takvých ddavatelů (tj. těch, kteří daný tablet běžně neddávají) nezáknným pstupem zadavatele je d značné míry limitván. Přitěžující klnsti Úřad neshledal. 42. Úřad ke knkrétnímu významu závažnsti správníh deliktu v šetřeném případě shrnuje, že psudil způsb, následky a klnsti spáchání správníh deliktu, včetně intenzity hržení právem chráněnéh zájmu, přičemž splečenská škdlivst správníh deliktu (tedy závažnst) dsahuje, zejména s hledem na skutečnsti uvedené výše v bdu 41 důvdnění tht příkazu, ve výsledku nižšíh stupně závažnsti. 43. Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť vychází z maximy, že není přípustné ulžit takvu pkutu, která má likvidační charakter v tm smyslu, že by zmařila samu eknmicku pdstatu zadavatele. Z výrční zprávy zadavatele hspdaření za rk 2014 (dstupné z vyplývá, že zadavatel rčně hspdaří s finančními prstředky v řádech miliard krun. S hledem na právě uvedené má Úřad za t, že pkutu ulženu ve výši Kč nelze pvažvat nejen za likvidační (viz výše), ale ani za jeh eknmicku pdstatu nepřiměřeně zasahující (a v tmt smyslu nespravedlivu). 44. V suvislsti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. 45. V tmt smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d majetkvé sféry pachatele správníh deliktu, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. Krektivem tu tedy nemůže být tent nepříznivý zásah samtný, ale až situace, kdy by tent zásah nabyl likvidačníh charakteru. Krmě th se v knečném důsledku nemusí ulžená sankce prjevit (výlučně jen) ve sféře zadavatele, nebť je na něm, aby případně využil jiné právní nástrje, pmcí 9

10 kterých je mžn uplatnit nárk na náhradu škdy prti knkrétním sbám, které zavinily prtiprávní stav, jenž vyústil v ulžení sankce. 46. Závěrem tedy Úřad k výši pkuty knstatuje, že ulžená pkuta naplňuje dstatečně bě shra zmíněné funkce, aniž by se zárveň jednal pkutu likvidační. 47. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanvenu pkutu ve výši Kč (tj. zcela při spdní hranici její maximální záknné výše) vzhledem k suvislstem případu psudil jak přiměřenu. S hledem na tut skutečnst byl rzhdnut, jak je uveden ve výrku II. tht příkazu. 48. Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710. Jak variabilní symbl zadavatel uvede své identifikační čísl. POUČENÍ Prti tmut příkazu lze pdle 150 dst. 3 správníh řádu pdat dpr ve lhůtě 8 dnů de dne jeh známení, a t u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá ple, Brn. Lhůta pr pdání dpru běží de dne následujícíh p dni dručení tht příkazu. Pdáním dpru se příkaz ruší a řízení ve věci pkračuje. Lhůty pr vydání rzhdnutí začínají znvu běžet dnem pdání dpru. Zpětvzetí dpru není přípustné. Příkaz, prti němuž nebyl pdán dpr, se stává pravmcným a vyknatelným rzhdnutím. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží České vyské učení technické v Praze, Zikva 1903/4, Praha 6 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 10

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé 502 00 Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: 500 03 správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou) Řešení úpadku frmu rerganizace ve Spjených státech amerických (shdy a dlišnsti s česku právní úpravu) Příspěvek v rámci mezinárdní vědecké knference Inslvence 2015 Šedé zóny a selhání v inslvenční praxi

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více