VÝROČNÍ ZPRÁVA. Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 231/ Údaje a skutečnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. 8 Příloha č. 1 Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 10 Příloha č. 2 Účetní závěrka 13

2 I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 231/2013 A. ÚDAJE O FONDU Název podílového fondu (dále jen Fond ) ISIN CZ Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PSČ B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní firma Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka IČ Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku v daném účetním období Do dne vykonávala činnost obhospodařovatele ve vztahu k Fondu společnost QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, IČ: S účinností k tomuto datu došlo ke změně obhospodařovatele, kterým je nadále Společnost. Směrem k majetku Fondu vykonávali obhospodařovatelé zejména činnosti směřující k akvizicím nových investičních příležitostí, spolu s odbornými poradci jejich vyhodnocováním a realizací. C. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ SPRÁVOU MAJETKU Společnost nepověřila správou majetku třetí stranu. 1

3 D. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU v rozhodném období, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí Do dne byl obhospodařováním finančních aktiv Fondu pověřen níže uvedený Portfolio Manažer. Obchodní firma Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Portfolio Manažer ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153 IČO Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Další údaje Smlouva o svěření obhospodařování finančních aktiv v majetku fondu ze dne 12. března 2008 byla nahrazena Smlouvou o svěření obhospodařování finančních aktiv v majetku ze dne včetně pozdějších dodatků. Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující mimo jiné od roku 2001 i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Ke dni se stala obhospodařovatelem Společnost. Ta nepověřila obhospodařováním finančních aktiv žádnou třetí osobu E. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ FONDU v průběhu účetního období Fond je z hlediska alokace aktiv fondem fondů. Společnost investuje majetek Fondu do investičních fondů s ohledem na jeho zaměření. Cílovými aktivy tak jsou fondy krátkodobých investic, dluhopisové fondy, akciové fondy a fondy alternativních investic. Fond investuje dle statutu minimálně 20 % a maximálně 60 % Fondového kapitálu sníženého o oprávky a opravné položky do akcií a cenných papírů vydaných akciovými fondy. Fond je určen pro kvalifikované investory. Výnosy Fondu jsou tvořeny především ziskem z přecenění finančních aktiv. Náklady Fondu tvoří zejména správní náklady, které zahrnují především náklady na poplatky za obhospodařování a administraci. Za rok 2018 vznikla Fondu ztráta ve výši 55,7 mil. Kč. F. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU ke kterým došlo v průběhu účetního období V rozhodném období nedošlo ke změně statutu Fondu. 2

4 G. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Depozitář ). H. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. I. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala, Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci. 3

5 J. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Majetek: ISIN Podíl k Pořizovací cena v tis. Kč Reálná hodnota v tis. Kč k : Vklady u bank AccoladeIFBEUR MT ,49 % BGFUSBasicVall2USD LU ,26 % BNPFlexMortIUSD LU ,60 % BondFundB IE ,22 % ConseqCorpBondA CZ ,91 % ConseqOpportunity CZ ,36 % ConseqReality CZ ,05 % ConservativeBFA IE ,88 % EquityFundB IE ,64 % FFAmeFuIUSD LU ,26 % FFEmeAsiIUSD LU ,52 % FranEuropSmMidIEUR LU ,06 % FranMutBeacIUSD LU ,27 % FranMutEuropIEUR LU ,09 % INGEuroEquityIEUR LU ,19 % INGJapanIJPY LU ,03 % LOYSEUSysICapEUR LU ,07 % NewEuropeBF_A IE00B0SY6161 6,04 % ParvEqBesSellnEUR LU ,18 % ParvEqBSAsXJIEUR LU ,06 % ParvEqUSSmCaIUSD LU ,07 % ParvJapanIQuaJPY LU ,03 % ParvUsaQuaIUSD LU ,00 % TemAsiaSmalCoIUSD LU ,25 % TempAsianGrowtIUSD LU ,46 % TempGlobBondIUSD LU ,59 % Složené bankovní jistiny

6 K. VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU V ROZHODNÉM OBDOBÍ v názorné grafické podobě L. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období Fond se v rozhodném období neúčastnil žádných soudních sporů. M. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku. N. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních V rozhodném období vznikly fondu náklady na činnost depozitáře ve výši tis. Kč, z čehož bylo k vyplaceno tis. Kč. Dále v rozhodném období vznikly fondu náklady na činnost obhospodařovatele a administrátora ve tis. Kč, z čehož bylo k vyplaceno tis. Kč. Náklady na audit v rozhodném období 2018 vznikly ve výši 81 tis. Kč, k nebyly vyplaceny. 5

7 O. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB, které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil Mzdové a obdobné náklady Společnosti za rok 2018 činí tis. Kč. Z celkové částky mzdových a obdobných nákladů Společnosti byla částka ve výši tis. Kč pohyblivou složkou. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích osob Společnosti v roce 2018 byl čtrnáct. Společnost nevyplatila žádné odměny pracovníkům nebo vedoucím osobám za zhodnocení kapitálu Fondu. P. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ NEBO VEDOUCÍCH OSOB, které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu Mzdové náklady a náklady na odměny vedoucích osob a dalších pracovníků majících vliv na rizikový profil Společnosti a Fondu činily v roce 2018 celkem tis. Kč, z toho tis. Kč činila pohyblivá složka. 6

8 Q. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU Rozvaha V tis. Kč AKTIVA: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Investice Podílové listy Ostatní aktiva Aktiva celkem PASIVA Závazky a ostatní pasiva Vlastní kapitál Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty V tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů 0 56 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk/ztráta z finančních operací Realizovaný zisk/ztráta Nerealizovaný zisk/ztráta Správní náklady Zisk/ztráta před zdaněním Daň z příjmu Zisk/ztráta po zdanění

9 II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY Po rozvahovém dni nenastaly finanční a nefinanční informace, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. B. INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI FONDU Fond bude pokračovat v investiční činnosti a umísťování aktiv v souladu s investiční strategií definovanou statutem Fondu a s ohledem na aktuální vývoj na finančních trzích. C. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH PODÍLOVÝCH LISTŮ Fond nenabyl do svého portfolia žádné vlastní podílové listy. D. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ŘÍZENÍ Za účelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou: a) Tržní riziko (úrokové, měnové, akciové a komoditní) Společnost řídí monitorováním a dodržováním výše zmíněných kvantitativních limitů a využitím derivátů. b) Úvěrové riziko - toto riziko Společnost minimalizuje zejména výběrem protistran dosahujících určitou úroveň ratingu, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám, diverzifikací a vhodnými smluvními ujednáními. c) Riziko likvidity - Společnost řídí toto riziko udržováním minimálního objemu likvidních prostředků ve Fondu a dalšími opatřeními v souladu s obecně závaznými právními předpisy. d) Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv - toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic. e) Riziko operační, které spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí - toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému Společnosti. 8

10

11

12

13

14 Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond Účetní závěrka k 31. prosinci 2018

15 Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ Identifikační číslo IS: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 26. dubna 2019 ROZVAHA K 31. PROSINCI 2018 Aktiva tis. Kč Poznámka 31. prosince prosince 2017 Pohledávky za bankami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva tis. Kč Poznámka 31. prosince prosince 2017 Závazky vůči bankám v tom: b) ostatní závazky Ostatní pasiva Rezervy v tom: b) na daně Kapitálové fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Zisk/ztráta za účetní období Pasiva celkem PODROZVAHA K 31. PROSINCI 2018 tis. Kč Poznámka 31. prosince prosince 2017 Pohledávky z pevných termínových operací Hodnoty předané k obhospodařování Podrozvahová aktiva celkem tis. Kč Poznámka 31. prosince prosince 2017 Závazky z pevných termínových operací Podrozvahová pasiva celkem

16 Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ Identifikační číslo IS: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 26. dubna 2019 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 tis. Kč Poznámka Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Správní náklady v tom: b) ostatní správní náklady Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

17 Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ Identifikační číslo IS: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 26. dubna 2019 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 tis. Kč Poznámka Kapitálové fondy Neuhrazené zisky/ztráty Zisk/ztráta běžného období Celkem Zůstatek k Rozdělení výsledku hospodaření Prodej podílových listů Odkup podílových listů Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k Zůstatek k Rozdělení výsledku hospodaření Prodej podílových listů Odkup podílových listů Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k

18 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince VŠEOBECNÉ INFORMACE (dále jen Fond ) je obhospodařován společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Do byl Fond obhospodařován společností QI investiční společností, a.s., IČ: , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Fond vznikl zápisem do seznamu podílových fondů České národní banky (dále jen ČNB ) dne 2. prosince Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který shromažďuje peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Fond provozuje svou činnost pouze na území České republiky. QI investiční společnost, a.s. zahájila vydávání podílových listů Fondu dne 30. prosince 2013 s přiděleným kódem ISIN CZ Podílové listy Fondu jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno a nemají jmenovitou hodnotu. Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Údaje o Investiční společnosti Investiční společností, která obhospodařuje majetek Fondu, je Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ), se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. května 2011, IČ: Společnost nepověřila obhospodařováním aktiv žádnou třetí osobu. QI investiční společnost, a.s., která byla obhospodařovatelem Fondu do , svěřila část obhospodařování majetku Fondu a některé další činnosti související s kolektivním investováním investičnímu manažerovi, kterým je obchodník s cennými papíry, společnost Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Investiční manažer ), se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. března 2001, IČ: Investiční cíle Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů. Cílem Fondu je zhodnocením svěřených prostředků měřeným v českých korunách překonávat výkonnost benchmarku. Za účelem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy, dále do cenných papírů vydávaných akciovými fondy, a v nižší míře do cenných papírů vydávaných fondy kvalifikovaných investorů, akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen Depozitář ). Společnost zajistila, aby svěření obhospodařování majetku Fondu nebránilo účinnému výkonu dohledu nad Společností, vykonávanému zejména Depozitářem Fondu a Českou národní bankou. 17

19 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Reálné hodnoty kótovaných investic na aktivních trzích jsou založeny na aktuálních poptávkových cenách (finanční aktiva) nebo nabídkových cenách (finanční závazky). V případě, že neexistuje aktivní trh pro finanční nástroj, Společnost stanovuje reálnou hodnotu finančních nástrojů Fondu za použití oceňovacích metod, které zahrnují použití ocenění za běžných tržních podmínek, analýzy diskontovaných peněžních toků, opční cenové modely a ostatní oceňovací metody běžně používané účastníky trhu. Oceňovací metody odráží současné podmínky na trhu v den ocenění, které nemusí odpovídat podmínkám na trhu před nebo po dni ocenění. Ke dni sestavení účetní závěrky vedení Společnosti posoudilo použité metody, aby se ujistilo, že dostatečně odrážejí současné podmínky trhu včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 18

20 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (b) Okamžik uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den zúčtování příkazů Fondu, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty. Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace. Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů. (c) Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou cenné papíry, které byly pořízeny s cílem realizovat zisk z krátkodobých cenových fluktuací. Fond investuje pouze do cenných papírů, které splňují tuto definici. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady vynaložené na jejich pořízení. Následně jsou oceňovány reálnou hodnotou na základě tržních cen. Veškeré související nerealizované zisky a ztráty z přecenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a realizované zisky a ztráty při prodeji jsou zahrnuty v Zisku nebo ztrátě z finančních operací. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika. Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 19

21 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (d) Účasti s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Účasti s podstatným nebo rozhodujícím vlivem pořízené Fondem v rámci jeho investiční činnosti jsou přeceňovány k datu účetní závěrky na reálnou hodnotu. Změna v ocenění je vykázána přes položku Oceňovací rozdíly ve Vlastním kapitálu Fondu. V případě úbytku nebo trvalého snížení hodnoty investice je oceňovací rozdíl zaúčtován do účtů nákladů a jsou zahrnuty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. (e) Výnosové a nákladové úroky Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu s využitím lineární metody. Výnosové úroky zahrnují zejména přijaté úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále časově rozlišené kupóny, naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem. (f) Pohledávky a opravné položky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem aktiva ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech. (g) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž slovo pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. (h) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány v rozvaze Fondu nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací. 20

22 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (i) Finanční deriváty Derivát je finanční nástroj, který splňuje následující podmínky: a) Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu). b) Ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici. c) Bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u spotové operace. Deriváty jsou vykázány v rozvaze v reálné hodnotě. Kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v aktivech v položce Ostatní aktiva. Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce Ostatní pasiva. Deriváty k obchodování: Finanční deriváty držené za účelem obchodování a realizace zisku ze spekulací na změny tržních podmínek jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky/ztráty ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. (j) Daň z příjmu Daňový náklad zahrnuje splatnou a odloženou daň. Srážková daň ve výši, kterou nelze odečíst od splatné daně, tvoří součást daňového nákladu. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. (k) Daň z přidané hodnoty Fond není registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). V případě poskytnutých plnění, která jsou zdanitelnými plněními, odvádí DPH Společnost. Stejně tak DPH na vstupu související se zdanitelnými plněními jsou součástí daňového přiznání Společnosti. Veškerá ostatní DPH na vstupu se stává součástí vynaložených nákladů. (l) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Fond očekává její realizaci. 21

23 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (m) Spřízněné strany Spřízněné strany Fondu jsou v souladu s IAS 24 (Zveřejnění spřízněných stran) definovány následovně: a) strana ovládá účetní jednotku; b) strana má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv nad touto účetní jednotkou; c) strana je členem klíčového managementu Společnosti; d) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno c). Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena. Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodě 17. (n) Položky z jiného účetního období Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období a změn účetních metod, které jsou zachyceny prostřednictvím položky Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období v rozvaze Fondu. (o) Změny účetních metod a opravy chyb minulých let Společnost v průběhu roku 2018 nezměnila žádné účetní metody a postupy. V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným opravám zásadních chyb minulých období. (p) Prostředky investované do Fondu Finanční prostředky získané vydáním podílových listů jsou vykazovány ve vlastním kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení kapitálových fondů. (q) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 22

24 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince POHLEDÁVKY ZA BANKAMI tis. Kč 31. prosince prosince 2017 Běžné účty u bank Celkem AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY tis. Kč 31. prosince prosince 2017 Podílové listy Celkem Všechny podílové listy jsou zařazeny do portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Převážná většina podílových listů v portfoliu Fondu je upisována a odprodávána za aktuální hodnotu fondového kapitálu na podílový list a vykupována prostřednictvím investiční společnosti, nebo jí pověřenou osobou, která vede primární evidenci těchto cenných papírů a zveřejňuje hodnotu podílového listu. 5 OSTATNÍ AKTIVA tis. Kč 31. prosince prosince 2017 Pohledávky za státem (záloha na daň) Odložená daňová pohledávka Nevypořádané obchody nákup CP Kladná reálná hodnota měnových derivátů Dohadné účty aktivní Pohledávky za trhem CP Celkem Dohadné účty aktivní obsahují pohledávky za Investičním manažerem z titulu výplaty poplatků inkasovaných Investičním manažerem v rámci nákupu některých podílů do portfolia Fondu. 6 OSTATNÍ PASIVA tis. Kč 31. prosince prosince 2017 Závazky z nevypořádané srážkové daně 0 8 Záporná reálná hodnota měnových derivátů Dohadné účty pasivní Celkem

25 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OSTATNÍ PASIVA (POKRAČOVÁNÍ) Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2018 zahrnují především dohad na provedení auditu účetní závěrky Fondu ve výši 9 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 38 tis. Kč), poplatek depozitáři ve výši 99 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 102 tis. Kč) a odměnu obhospodařovatele ve výši 938 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: tis. Kč). 7 REZERVA NA DAŇ Fond v průběhu roku nevytvořil rezervu na daň z příjmu z důvodu generování daňové ztráty (2017: 423 tis. Kč). 8 VLASTNÍ KAPITÁL 31. prosince prosince 2017 Vlastní kapitál Fondu (tis. Kč) Počet vydaných podílových listů (kusy) Vlastní kapitál na 1 podílový list (Kč) Aktuální hodnota podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu připadající na jeden podílový list. Hodnota podílových listů je určována denně. Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu. Podílové listy prodané a odkoupené lze analyzovat následujícím způsobem: tis. Kč Počet podílových listů Kapitálové fondy Zůstatek k Prodané podílové listy Odkoupené podílové listy Zůstatek k tis. Kč Počet podílových listů Kapitálové fondy Zůstatek k Prodané podílové listy Odkoupené podílové listy Zůstatek k Ztráta za rok 2018 ve výši tis. Kč bude navržena k úhradě z nerozděleného zisku minulých let. Zisk za rok 2017 ve výši tis. Kč byl převeden do nerozdělených zisků. 24

26 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ Majetek Fondu v celkové výši tis. Kč (k 31. prosinci 2017: tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je uvedena v poznámce POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z PEVNÝCH TERMÍNOVÝCH OPERACÍ S MĚNOVÝMI NÁSTROJI tis. Kč Podrozvah. položky Podrozvah. položky Pohl. Záv. RH Pohl. Záv. RH Nástroje k obchodování Termínové měnové operace Celkem K 31. prosinci 2018 byly uzavřeny měnové swapy na výměnu EUR a USD. Hodnoty zaúčtované na podrozvahových účtech představují pohledávku a závazek související s těmito obchody. Závazky a pohledávky z těchto obchodů denominované v cizích měnách jsou k rozvahovým dnům přepočteny kurzem ČNB. 25

27 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ tis. Kč Vyplacené dividendy z podílových fondů 0 56 Celkem 0 56 V roce 2018 nebyly vyplaceny žádné dividendy z podílových fondů (2017: 56 tis. Kč z podílových listů registrovaných v rámci zemí Evropské unie). 12 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ tis. Kč Poplatky od Investičního manažera Celkem Veškeré výnosy z poplatků a provizí plynuly od subjektů podnikajících v rámci zemí Evropské unie. 13 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE tis. Kč Bankovní poplatky Celkem ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ tis. Kč Zisk/ztráta z měnových operací Zisk/ztráta z derivátových operací Zisk/ztráta z obchodování s podílovými listy Celkem Veškeré zisky/ztráty z finančních operací byly realizovány z transakcí uskutečněných v rámci zemí Evropské unie. 26

28 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince SPRÁVNÍ NÁKLADY tis. Kč Náklady na obhospodařování Fondu Náklady na výkonnostní odměnu Náklady na služby Depozitáře Náklady na odměnu auditorské společnosti Ostatní správní náklady 1-1 Celkem Fond je obhospodařován Společností, které platí poplatky za obhospodařování. Poplatky jsou časově rozlišeny v souladu se statutem. Náklady na obhospodařování Fondu činí ročně v souladu se statutem Fondu 0,75 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu a jsou fakturovány měsíčně. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se smlouvou s Depozitářem Fondu 0,079% (včetně DPH) průměrné hodnoty vlastního kapitálu. Výkonnostní odměna Společnosti je hrazena ve výši 20% hodnoty, o kterou výnos portfolia Fondu překročí benchmark. 27

29 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince DAŇ Z PŘÍJMŮ Splatná daň Fond tvořil v roce 2018 rezervu na daň, jejíž výpočet se dá vyjádřit následujícím způsobem: tis. Kč Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy 0-56 Daňová ztráta z předchozích let 0 0 Základ daně Daňová sazba 5% 5% Rezerva na daň Daňový náklad tis. Kč Daň z příjmu 5% Samostatný základ daně (dividenda) 0 56 Daň z dividend 15% 0 8 Celkem Odložená daň Odložená daňová pohledávka z daňových ztrát za rok 2018 ve výši tis. Kč (2017: 0 tis. Kč) byla počítána za použití daňové sazby platné pro období, ve kterém bude daňová pohledávka uplatněna, tj. 5 %. 28

30 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI tis. Kč 31. prosince prosince 2017 Závazky Dohadné účty pasivní Pohledávky Ostatní aktiva pohledávky za Investičním manažerem tis. Kč Náklady Náklady na obhospodařování Fondu Výnosy Výnosy z poplatků a provizí VÝNOSY DLE GEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ Česká republika Evropská unie Ostatní tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Zisk nebo ztráta z finančních operací Česká republika Evropská unie Ostatní tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Zisk nebo ztráta z finančních operací

31 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO Fond se vystavuje vlivu tržního a úvěrového rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie v souladu se svým statutem. Fond získává prostředky od nabyvatelů podílových listů fondu a investuje je do kvalitních aktiv s cílem dosahovat v krátkodobém až střednědobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách. Společnost sleduje a vyhodnocuje rizika spojená s investičními instrumenty v majetku Fondu a to například na základě ukazatele tržního rizika Value-at-Risk, monitorováním vývoje kreditního ratingu emitentů cenných papírů, sledováním úrokové citlivosti a doby do splatnosti dluhových nástrojů. Prostřednictvím oddělení risk managementu Investiční manažer pravidelně monitoruje dodržování limitů daných Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a souvisejícími vyhláškami a statutem Fondu. Společnost vypočítává směrodatnou odchylku výkonnosti Fondu. Mezi hlavní sledovaná rizika patří úvěrové riziko, úrokové riziko a riziko likvidity. (a) Úvěrové riziko Fond je vystaven riziku plynoucímu z kreditního rizika emitentů cenných papírů pořizovaných do portfolia Fondu. Společnost řídí úvěrové riziko Fondu výběrem aktiv se stanoveným kreditním ratingem, přičemž Fond investuje výhradně do instrumentů s kreditním ratingem stanoveným ve statutu Fondu. Členění aktiv podle zeměpisných segmentů 31. prosince 2018 tis. Kč Tuzemsko Evropská unie Ostatní Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem prosince 2017 tis. Kč Tuzemsko Evropská unie Ostatní Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem Členění cenných papírů podle sektorů cenného papíru Sektor 31. prosince prosince 2017 Peněžnictví a pojišťovnictví Celkem

32 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (POKRAČOVÁNÍ) (b) Měnové riziko V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu podle jednotlivých měn. 31. prosince 2018 tis. Kč EUR JPY AUD USD CZK Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá devizová pozice Podrozvahová aktiva Podrozvahová pasiva

33 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (POKRAČOVÁNÍ) (b) Měnové riziko (pokračování) 31. prosince 2017 tis. Kč EUR JPY AUD USD CZK Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá devizová pozice Podrozvahová aktiva Podrozvahová pasiva

34 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (POKRAČOVÁNÍ) (c) Úrokové riziko Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn výrazně růst i klesat především v případě vzniku neočekávaných pohybů. Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání, změny kuponové sazby nebo splatnosti. 31. prosince 2018 tis. Kč Do 3 měsíců 3-12 měsíců Neúročeno Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá výše aktiv prosince 2017 tis. Kč Do 3 měsíců 3-12 měsíců Neúročeno Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá výše aktiv

35 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (POKRAČOVÁNÍ) (d) Riziko likvidity Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány ve vlastním kapitálu, nicméně statut Fondu umožňuje zpětný odkup podílových listů, což představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků tak nelze spolehlivě odhadnout, a proto je vykázán v následující tabulce jako Nespecifikováno. Tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni. 31. prosince 2018 tis. Kč Do 3 měsíců 3-12 měsíců Nespecifikováno Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá výše aktiv prosince 2017 tis. Kč Do 3 měsíců 3-12 měsíců Nespecifikováno Celkem Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Celkem aktiva Ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem pasiva Čistá výše aktiv

36

Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond

Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č.

Více

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE (a) Chara

Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE (a) Chara Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2016 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika fondu Údaje o fondu Conseq povinný konzervativní

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Progressive, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA IFIS investiční fond, a.s. ZA OBDOBÍ 1.1. 30.6. 2018 I. INFORMACE O FONDU Název fondu IFIS investiční fond a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 Bankovní účetnictví Cenné papíry a deriváty Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky

Více

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty Účetnictví finančních institucí Cenné papíry a deriváty 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky postupně přecházejí k službám

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017

Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Progressive, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

Active Invest Progressive, otevřený podílový fond

Active Invest Progressive, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Progressive, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond za rok končící 31. prosince 2015 Obsah Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., a Nařízení EU 345/2013... 4 Údaje a skutečnosti podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Údaje a skutečnosti podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Údaje a skutečnosti podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 189/2004

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 117/2012 Sb.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond

Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 OBSAH Zpráva nezávislých auditorů a výroční zpráva 1 Slovo předsedkyně představenstva 3 Akcionáři a statutární orgány

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2019 I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č.

Více

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Výroční zpráva II. pilíře Důchodový fond státních dluhopisů. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Výroční zpráva II. pilíře Důchodový fond státních dluhopisů. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Výroční zpráva II. pilíře 2016 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Výroční zpráva II. pilíře Vyvážený důchodový fond. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Výroční zpráva II. pilíře Vyvážený důchodový fond. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Výroční zpráva II. pilíře 2016 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Realitní fond KB. Výroční zpráva za rok 2015

Realitní fond KB. Výroční zpráva za rok 2015 2015 Realitní fond KB Výroční zpráva za rok 2015 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá výroční zprávu fondu kvalifikovaných investorů Realitní fond KB, uzavřený podílový fond za rok 2015.

Více

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM:

FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky

Více

Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond

Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Výroční zpráva za období od 1.2.2017 do 31.1.2018 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ICE Industrial Services a.s.

ICE Industrial Services a.s. Účetní závěrka 31. prosince 2018 1. Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva důchodových fondů

Výroční zpráva důchodových fondů 2016 Výroční zpráva důchodových fondů Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. za období 1. 7. 2016 30. 11. 2016 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA IFIS investiční fond, a.s. ZA OBDOBÍ 1.1. 30.6. 2017 I. INFORMACE O FONDU Název fondu IFIS investiční fond a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 117/2012

Více

CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2015 OBSAH ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ 3 ČINNOSTI PODÍLOVÉHO FONDU A O STAVU JEHO MAJETKU

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2017

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2017 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2017 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 13.2. 31.12.2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více