Smlouvy a instituce na ochranu přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouvy a instituce na ochranu přírody"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Smlouvy a instituce na ochranu přírody Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Stanislava Typovská

2 Udělejte si test: Jak znáte historii ochrany přírody? Jsou uvedené výroky pravdivé? 1. V roce 1355 vydal Karel IV. výnos Maiestas Carolina, který lze povaţovat za zákonnou normu na ochranu přírody.. Pojem přírodní památka zavedl známý cestovatel a přírodovědec Alexandr von Humboldt v roce První evropský zákon na ochranu přírody vznikl ve Švédsku v roce Nejstarším národním parkem světa je Běloveţský prales, vyhlášený roku Rok 1955 je rokem zaloţení prvního národního parku na území naší republiky. 6. Charles Darwin vyhlásil Galapágy národním parkem. 7. Největší národní park na světě leţí v Grónsku. Správné odpovědi najdete v textu Víte, ţe : Víte, že V Evropě se jiţ od 14. století objevovaly snahy panovníků chránit lesy, lovnou zvěř a ptactvo. Karel IV. zavedl hájení zvěře a ochranu lesa svým rozhodnutím z roku Pojem přírodní památka pouţil jako první známý německý přírodopisec a cestovatel Alexandr von Humboldt roku Yellowstone - nejstarší národní park na světě - vznikl v USA v roce 187. Jako druhý byl roku 1879 vyhlášen Královský národní park u Sydney. První moderní evropský zákon na ochranu přírody byl vydán ve Švédsku v roce K nejznámějším národním parkům světa patří od 30. let 0. století - tedy aţ po 100 letech od jejich návštěvy Charlesem Darwinem - Galapágy. Dnes největší národní park s rozlohou téměř 1 milión km leţí v Grónsku, není v něm trvale ţijící obyvatelstvo. Nejstarší rezervace na našem území vznikly v roce 1838 a Jednalo se o pralesy Ţofínský a Boubínský. První národní park v Čechách vznikl aţ v polovině 0. století. Byl to Krkonošský národní park. V rámci Československa byl však jiţ v roce 1948 jako první vyhlášen Tatranský národní park. Přečtěte text: Mezinárodní instituce na ochranu přírody I kdyţ právní základy ochrany přírodních zdrojů v některých částech světa byly poloţeny jiţ ve středověku, teprve. polovina 0. století znamenala vznik mezinárodních institucí a jejich programů a úmluv na ochranu přírody. Hlavní roli zde sehrála Organizace spojených národů (OSN, angl. UN, rok zaloţení 1945) a jí zřízená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, rok zaloţení 1946). Pod zkratkou IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Recources) je znám celosvětově působící Světový svaz ochrany přírody, zaloţený v roce 1948 na konferenci UNESCO, známý téţ pod zkratkou WCU (World Conservation Union). Členem svazu se mohou stát státy, instituce, nevládní organizace apod. (Např. stát ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

3 Česká a slovenská asociace zoologických zahrad, Český svaz ochránců přírody ) Dnes je součástí organizace více neţ 500 subjektů ze 111 zemí. V roce 1961 vznikl Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). Je to nezisková organizace shromaţďující finanční prostředky na projekty ochrany přírody po celém světě. Ve svém znaku má ohroţenou pandu velkou. Doplňte tabulku k textu Mezinárodní instituce Vím: Dozvěděl jsem se: Chci vědět: Přečtěte text: Vybrané mezinárodní programy a úmluvy na ochranu přírody 1. Cites - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroţenými volně ţijícími druhy fauny a flory, známá také jako Washingtonská úmluva z roku Hlavní smyslem je kontrola a zákaz obchodu s ohroţenými volně ţijícími druhy i s výrobky z částí jejich těl. V ČR platí dohoda od roku Man and Biosphere - Člověk a biosféra je základní program UNESCO pro vědecký výzkum a budování sítí biosférických rezervací, které pokrývají všechny základní biomy světa, dnes je jich 507 ve 10 zemích. V biosférických rezervacích se provádí výzkum, ochrana genofondu a výchova odborníků i veřejnosti. Rezervace musí být územím chráněným národní legislativou. V ČR je jich vyhlášeno 6: Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty, Pálava, NP Krkonoše a NP Šumava. 3. Red list - Červený seznam - soupis ohroţených druhů rostlin a ţivočichů rozdělený do 8 kategorií podle stupně ohroţení, vydává jej IUCN, pravidelně je aktualizován. V ČR je vymezení ochrany ohroţených druhů předmětem Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/199 Sb. a Vyhlášky o ochraně přírody a krajiny - MŢP ČR 395/199 Sb. Ve vyhlášce jsou rozděleny druhy do 3 kategorií - kriticky ohroţené, silně ohroţené a ohroţené. V tabulce uvádíme některé příklady kriticky ohroţených druhů:

4 Tabulka č. 1 1 Rostliny Živočichové Houby bledule letní jasoň červenooký hřib královský lýkovec vonný kočka divoká lanýţ letní koniklec jarní rak kamenáč kandík psí zub tořič včelonosný mihule potoční čolek velký zmije obecná bukač velký sokol stěhovavý 4. Ramsarská úmluva - Úmluva o mokřadech mezinárodního významu z roku 1971, v ČR je jich vyhlášeno 1 (např. Litovelské Pomoraví). 5. Bonnská úmluva - Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů z roku 1994, v ČR se týká např. 8 kriticky ohroţených druhů ptáků (např. drop velký). Obr. 1 Drop velký Úkoly k textu Vybrané mezinárodní programy 1. Vytvořte trojice, vyberte k pojmům z prvního sloupce vţdy po jednom z druhého a třetího a zapište do tabulky: Člověk a biosféra Červený seznam kontrola obchodu Ramsar stěhovavé druhy ţivočichů mokřady Bonn Cites 6 rezervací v ČR UNESCO IUCN Washington ohroţené druhy Člověk a biosféra Ramsar 1994 Cites IUCN

5 . V textu o mezinárodních úmluvách je uveden pojem mokřady. Vyberte z následující nabídky, jaká území lze označit jako mokřady: Mořská hladina, trvalé stojaté i tekoucí vody bez rozdílu chem. sloţení (slaná/sladká), rašeliniště, slatiniště, močály, světový oceán, ledovce. 3. Biosférické rezervace v ČR jsou velkoplošně chráněná území, u kterých rozlišujeme kategorie: Přiřaďte k fotografiím kriticky ohroţených druhů v ČR jejich druhová jména z tabulky č. 1: Obr. 3 Obr. 3 4 Obr. 4 5 Obr Oba příbuzné ţivočišné druhy na obr. 6 a 7 jsou v ČR ohroţené, jeden z nich kriticky a druhý silně. Určete jejich druhová jména. Jeden z nich je uveden v tabulce č. 1. Obr. 6 7 Obr. 7 8

6 6. Prostudujte níţe uvedené tabulky, které se týkají České republiky. V roli odborníka na ochranu přírody sestavte krátkou zprávu pro média s výchovným apelem. Text bude obsahovat titulek, 4 informace z tabulek, 1 informaci o členství v mezinárodní organizaci (viz úmluvy), argumenty k významu sledování obchodu s ohroţenými druhy. Tabulka č. - Vybrané zabavené ţivé druhy v letech (Zpracováno na základě statistiky České inspekce ţivotního prostředí.) Skupina Celkem Bližší specifikace Počet kusů savci 6 veverky primáti 4 ptáci 1469 dravci 53 chřástali 3 kolibříci kolpíci 11 papoušci 48 pěvci 911 sovy 7 plazi 3384 hadi 56 chameleóni 6 krokodýli 7 kruhochvosti 0 leguáni 9 trnorepi 103 varani 171 gekon 1 ţelvy 1 660

7 Tabulka č. 3 - Vybraní zabavení neţiví ţivočichové v letech (Zpracováno na základě statistiky České inspekce ţivotního prostředí.) Skupina Bližší specifikace Celkem preparáty kočkovité šelmy 1 medvěd 1 pavián 1 vlk 4 medvěd 4 kočkovité šelmy 7 cibetka 1 koţešiny lachtan 3 3 lama 1 mravenečník 1 zebra 1 savci bobr 1 veverka 1 slonovina kly slonovina výrobky 18 výrobky z hrocha 74 lebka paviána ruka paviána 378 ptáci plazi části těl a výrobky preparáty výrobky z peří preparáty výrobky z kůţe plazi v alkoholu lebka medvěda 3 dráp medvěda 1 medojed 1 dikobrazí ostny 164 obratel kytovce 1 dravci 11 1 papoušci 1 turako dravci 15 5 papoušci a rajky 8 krokodýli 55 hadi 4 leguáni 10 varani 8 ţelvy 13 krokodýli 8 hadi varani 36 plazi více druhů 1 hadi 5 mořští koníci varani

8 Text zprávy: Titulek: 4 informace z tabulek: Informace o úmluvě: argumenty: