Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI"

Transkript

1 Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI

2 Úvod

3 Program semináře 10:00 10:15 Úvod a aktuální informace k výzvě 10:15 11:45 Příprava a příjem projektové žádosti 11:45 12:00 Pauza 12:00 13:00 Další témata dle zaměření tématických okruhů dotazů účastníků (způsobilé výdaje, monitorovací indikátory, pravidla pro výběr dodavatelů, náležitostí povinných příloh Výzvy)

4 Aktuální informace k Výzvě číslo 4.3

5 Termín přijímání registračních žádostí Termín přijímání žádosti o dotaci byl v návaznosti na podněty žadatelů prodloužen Přijímání registračních žádostí o dotaci bude probíhat v termínu

6 Zjednodušení dokladování přijatelnosti I Subjekty uvedené v bodech A) a B) článku 5 Výzvy (Příjemce podpory): veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace nemusejí dle úpravy platné od dokládat přijatelnost žadatele dle druhé části přílohy č. 4 (dle Přílohy č. 6f Seznam příloh projektové žádosti)

7 Zjednodušení dokladování přijatelnosti II Subjekty uvedené v bodě C) článku 5 Výzvy (Příjemce podpory): odborné a vědecké knihovny s minimálně krajskou působností, jejichž hlavní činností je poskytování knihovních služeb (dle zákona č. 257/2001 Sb.), a se samostatnou právní subjektivitou zřízené jako státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace územně samosprávných celků Nemusejí dle úpravy platné od dokládat v rámci druhé části přílohy č. 4 (dle Přílohy č. 6f Seznam příloh projektové žádosti) doklady prokazující zamezení vlivu podniků na činnost subjektu

8 Zjednodušení dokladování přijatelnosti III Subjekty uvedené v bodě E) článku 5 Výzvy (Příjemce podpory): další výzkumné organizace splňující podmínky definice výzkumné organizace (dle Rámce společenství) V případě, kdy již tyto jsou / byly přijatelným příjemcem dotace v rámci PO 1 nebo PO 2 OP VaVpI, mohou nahradit doklady požadované v bodech 1) 3) druhé části přílohy č. 4 (dle Přílohy č. 6f Seznam příloh projektové žádosti) čestným prohlášením, že u nich od okamžiku schválení přijatelnosti příjemce ŘO OP VaVpI nenastala podstatná změna skutečností dokládaných uvedenými dokumenty.

9 Příprava a příjem projektové žádosti

10 Webová aplikace Benefit7 Práce s aplikací Upozornění na nejčastější chyby vyskytující se v projektové žádosti

11 Webová aplikace Benefit7 Aplikace slouží k vyhotovení a elektronickému předložení projektových žádostí (PŽ), monitorovacích zpráv (MZ) a žádostí o platbu (ŽOP). Přístupové adresy: Základní materiál: Příručka pro uživatele webové žádosti Benefit7 OP VaVpI (společná příloha č. 9 Příruček pro žadatele a příjemce) Pravidelné servisní odstávky aplikace: 1. pracovní den v měsíci.

12 Registrace a přihlášení Registrace: Úvodní stránka aplikace - Levé menu - Záložka Registrace. Při registraci zadávat reálné údaje (především mobilní telefon). Heslo a kontrolní otázku je třeba dobře uchovat. Registraci zřídit pro osobu, která bude dlouhodobě s projektem spojena. Pro ostatní je možné přístup nasdílet. Přihlášení Konto žádostí Souhrn všech PŽ vytvořených žadatelem. Základní údaje o PŽ.

13

14

15

16

17 Základní pravidla práce s aplikací Automatické odhlášení probíhá po 60 minutách nečinnosti. Vhodné data průběžně ukládat. Vypisování textových polí nevyhodnocuje systému jako aktivitu! Pole Editovatelná (hodnoty doplněny ručně) a needitovatelná (hodnoty doplněny automaticky na základě vyplnění jiných hodnot) Povinná pole (žluté podbarvení) Pole se seznamem hodnot (s číselníkem) v případě chybějícího údaje specifického pro projekt kontaktovat řídicí orgán (ŘO).

18 Základní pravidla práce s aplikací Hlášky Zobrazují se po uložení některých polí a po použití tlačítek Kontrola a Finalizace (levé menu). Dva druhy hlášek Černé pouze informativní, umožní finalizaci. Červené bez odstranění skutečnosti, na kterou odkazují, není umožněna finalizace.

19 Vytvoření nové projektové žádosti Nová žádost Konto žádostí - Levé menu - Záložka Nová žádost Na Seznamu formulářů vybrat odkaz OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace a dále požadovanou výzvu. Po úspěšném vytvoření PŽ je v Kontu žádostí vytvořena nová PŽ.

20 Projektová žádost Detail PŽ se zobrazí po kliku na záznam v Kontu žádostí. Levé menu (modře podbarvené) se skládá ze tří částí Navigace základní tlačítka pro pohyb v aplikaci a nápověda (záložka Pokyny řídícího orgánu ). Operace se žádostí tlačítka/záložky pro práci s aplikací. Datová oblast jednotlivé záložky PŽ. PŽ doporučujeme vyplňovat dle uspořádání záložek v levém menu.

21

22 ,

23 ,

24 ,

25 Projektová žádost - Záložka Identifikace žádosti Klíč žádosti a Klíč verze Spojením těchto dvou polí je tvořen tzv. unikátní kód (hash kód) sloužící k identifikaci PŽ. Před odevzdáním PŽ je nutné zkontrolovat soulad elektronické a listinné verze PŽ. Údaje slouží k identifikaci PŽ ze strany MŠMT při hlášení problémů s B7. Na této záložce je po přijetí PŽ řídicím orgánem také k dispozici registrační číslo projektu ve formátu např. CZ.1.05/3.2.00/ Poslední čtyřčíslí registračního čísla uvádějte při kontaktu s MŠMT.

26 ,,

27 Projektová žádost - Záložka Projekt Prioritní osa a Oblast podpory Tyto pole vyplnit první, ovlivňují zobrazení některých záložek PŽ a naplnění předdefinovaných polí. Zaškrtávací pole zaškrtnutí ovlivní zobrazení dalších polí/záložek, na které odkazují v popisu. Datum zahájení projektu Vždy 1. den kalendářního měsíce Den stanovený žadatelem, od kterého započal s přípravou projektu. Doporučujeme zvolit datum, od kterého započaly způsobilé výdaje projektu. Nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je Datum zahájení realizace projektu Zvolte 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude vydáno Rozhodnutí.

28 Projektová žádost - Záložky k žadatelům a partnerům projektu Záložky Žadatel projektu a Partner projektu Na těchto záložkách je požadována validace daného subjektu na ARES (klik na tlačítko Validace ARES ). Možná nefunkčnost způsobena výpadkem registru ARES. Vhodné provést validaci vícekrát v určitém časovém rozestupu. V případě přetrvávajících problémů s validací kontaktovat ŘO. Záložky Adresa žadatele a Adresa partnera Dva typy adres Oficiální adresa, Adresa pro doručení Obě musí být založeny.

29

30 Projektová žádost - Záložka Osoby žadatele Musí být založena právě jedna osoba kontaktní a minimálně jedna statutární. Volte takovou hlavní kontaktní osobu, která je k zastižení a může okamžitě reagovat. Zajistěte zastupitelnost statutárního zástupce i hlavní kontaktní osoby. Více statutárních osob je možné zadat po zaškrtnutí pole Společné podpisové právo. Pokud není označena osoba jako kontaktní osoba nebo statutární zástupce v relevantních polí, je tato osoba brána jako vedlejší kontaktní osoba.

31

32 Projektová žádost - Záložka Klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity ve vazbě na rozpočet Vyplnit provazby aktivit s rozpočtem ve formátu: Aktivita je navázána na položky rozpočtu X.X ( Kč), X.Y ( Kč), Příprava projektu Začíná datem zahájení projektu a končí posledním dnem před zahájením realizace projektu. Vyčíslete veškeré způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které jste vynaložili na přípravu projektu. Více v Příručce pro příjemce (kapitola ).

33

34 Projektová žádost - Záložka Rozpočet Rozpočet se pro editaci otevírá klikem na tlačítko Editovat vše, které je umístěné na dolní liště rozpočtu. Základní kapitoly rozpočtu jsou předdefinované. Pod jednu definovanou kapitolu lze vložit jednu podkapitolu ze strany žadatele. Pro přidání podkapitoly nutné kliknout na nadefinovanou kapitolu a kliknout na tlačítko Nový záznam. Název této kapitoly musí být jak v češtině, tak v angličtině.

35 Projektová žádost - Záložka Rozpočet Rozpočet partnera je možné přidat klikem na kapitolu Partneři a klikem na tlačítko Rozpočet partnera. Automaticky se vygenerují rozpočty pro partnery, kteří jsou zadaní na záložce Partneři projektu. V rozpočtu projektu vyčíslete výdaje za všechny partnery projektu. Dodržujte prosím pokyny popsané v Pravidlech způsobilosti výdajů - doporučená výše některých výdajů.

36

37 Projektová žádost - Záložka Přehled financování Údaje jsou do záložky automaticky dotahovány ze záložky Rozpočet a doplňovány údaje k příjmům. Pro výpočet výše dotace je nutné kliknout na tlačítko Rozpad financí. Provádí se rozpad v poměru 85:15.

38

39 Projektová žádost - Záložka Finanční plán ŽOZL žádost o zálohu, žádost o platbu ex-ante 1. ŽOZL se předkládá ke konci prvního měsíce realizace projektu a další v tříměsíčních intervalech. Datum předložení ŽOZL/ŽOPL Datum volte ke konci měsíce (poslední pracovní den v měsíci). Více Příručka pro žadatele (kapitola ).

40

41 Projektová žádost - Záložka Monitorovací indikátory Výchozí hodnota Vždy hodnota nula. Datum cílové hodnoty Datum je Komentáře k MI musí být česky i anglicky

42

43

44

45 Projektová žádost - Záložka Výběrové řízení Projekt má být v souladu se zásadami hospodárnosti a efektivnosti - co největší možný objem plánovaných výdajů naplánujte skrze VŘ. Dodržujte stavy výběrových řízení (VŘ), ty jsou následně administrovány až do stavu Ukončeno (příp. Nenaplněno ). VŘ nelze mazat, jejich průběh je sledován prostřednictvím změn stavů. Ke každému VŘ ve stavu Ukončeno a Nenaplněno je povinnost vybrat dodavatele a možnost zadat dodatek ke smlouvě s dodavatelem, pokud existuje. Dodavatelé jsou validováni na registry ARES a UIR-ADR. Dodatky nutné zakládat v tom pořadí, v jakém byly podepsány.

46

47 Projektová žádost - Záložka Publicita Projekt musí mít všechny prvky povinné publicity. Více v Příloze 3 Příručka pro žadatele - Pravidla pro publicitu.

48

49 Projektová žádost - Záložka Přílohy (1/5) Seznam příloh odpovídá Příloze č. 06f Příručky pro žadatele. U všech dokumentů je nutné dodržovat prvky povinné publicity (loga). Do B7 se nevkládají elektronické verze příloh, pouze se zde zaznamenává, zda byla příloha k PŽ přiložena (zaškrtnutí pole Doloženo v listinné podobě) či nikoliv (zaškrtnutí pole Nerelevantní). Elektronické verze příloh předkládejte na CD/DVD. Požadovaná struktura příloh na CD/DVD k dispozici zde: ty/vzorove_dokumenty_k_priloze_c.6/vzorove_dokumenty_ k_priloze_6c_a_6d/vzorove_cd.jpg

50 Projektová žádost - Záložka Přílohy (2/5)

51 Projektová žádost - Záložka Přílohy (3/5) Veškeré dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie kromě Projektové dokumentace a Přílohy č. 12 Příloha č.1 - Studie proveditelnosti Pozor na provazbu témat s ostatními dokumenty, např: členové týmu, identifikace projektu, hodnoty MI, harmonogramy aktivit. Příloha č.2 - Seznam členů projektového týmu a doklady o jeho složení Seznam musí korespondovat s přiloženými životopisy. Všichni členové týmu musí mít vyčísleny úvazky na projektu.

52 Projektová žádost - Záložka Přílohy (4/5) Příloha č. 3 - Spolupráce se subjekty, partnerská smlouva Smlouvy musí zahrnovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze č. 6f Seznam příloh (str. 4). Příloha č. 4 - Doklady o přijatelnosti příjemce Velké množství dokumentů věnujte prosím velkou pozornost tomu, jestli je příloha kompletní. Příloha č. 6 Potvrzení o bezdlužnosti Velké množství dokumentů věnujte prosím velkou pozornost tomu, jestli je příloha kompletní. Ne starší než 90 dní Příloha č. 7 - Doklady o schopnosti financovat projekt Velké množství dokumentů věnujte prosím velkou pozornost tomu, jestli je příloha kompletní.

53 Projektová žádost - Záložka Přílohy (5/5) Příloha č Financování realizační fáze a udržitelnost projektu Harmonogram žádostí o platbu musí být v souladu s finančním plánem. Tabulky vyplňujte na celé referenční období (i nulové hodnoty). Příloha č Nepovinné přílohy Všechny dokumenty související s věcným hodnocením musí být dodány v české i anglické verzi, jinak nemohou být předmětem hodnocení. Vzorové dokumenty k Projektové žádosti předkládané do Prioritní osy 3 Čestná prohlášení, plná moc, tabulka s přehledem nemovitostí dotčených projektem,

54 Projektová žádost - Kontrola a finalizace Kontrola PŽ PŽ - Levé menu - Část Operace se žádostí - Tlačítko Kontrola. Kontrolu lze provést kdykoliv v průběhu vyplňování PŽ. Po stisku se zobrazí seznam hlášek (viz výše). Finalizace PŽ PŽ - Levé menu - Část Operace se žádostí - Tlačítko Finalizace. Finalizace se provádí v případě, že kontrola neshledala žádné nedostatky. Pouze finalizovaný výstup je možné odevzdat na ŘO. Nefinalizovanou PŽ není možné registrovat do IS ŘO. Storno finalizace je možné provést do okamžiku registrace žádosti do IS ŘO.

55 Projektová žádost - Tiskový výstup PŽ - Levé menu - Část Operace se žádostí - Tlačítko Tisk. V průběhu vyplňování i po finalizaci PŽ je možné vygenerovat tiskový výstup PŽ ve formátu PDF. Pouze tiskový výstup označený jako finalizovaný je možné předat na ŘO. V rámci tiskového výstupu se vytiskne i štítek na obálku/balík, který připevněte k pevnému obalu PŽ.

56

57 Projektová žádost - Vrácení k doplnění V případě, že při kontrole ŘO rozhodne o vrácení PŽ k doplnění, v IS ŘO povolí vrácení PŽ do Benefit7. V Benefit7 je nutné, pro opětovné otevření PŽ pro editaci, stisknout tlačítko Storno finalizace v levém menu. Po ukončení práce na přepracované PŽ následují stejné kroky jako při prvotním odevzdávání PŽ.

58 ,

59 Projektová žádost - Změna přístupových oprávnění Nastavení sdílení žádosti PŽ - Levé menu - Část Operace se žádostí, tlačítko Přístup k žádosti. Sdílení pro náhled nebo editaci. Možnost změny vlastníka PŽ. Sdílení PŽ a změna vlastníka je možná pouze na uživatele, který je registrován v B7. Nestandardní změna přístupových oprávnění Jedná se o vygenerování ztraceného hesla, změna hesla a vlastníka projektu v případech, kdy změna není možná ze strany žadatele v Benefit7. Změna se provádí na základě formuláře Žádost o změnu přístupových oprávnění (samostatná příloha 9b Příručky pro Benefit7). Formulář nutné zaslat na MŠMT.

60 ,

61 Příjem projektové žádosti Osobně nejpozději 20. ledna 2012do 12.00, ideálně dříve! Rezervace času zaslat na nebo osobně po semináři. Zásady při odevzdávaní projektové žádosti (PŽ): Pouze originál PŽ + 2 CD/DVD + 1 paré stavební dokumentace (pokud projekt obsahuje stavební část). Anglické verze příloh PŽ pouze na CD; jsou to č. 1, 2, 3, 7, 11, 17 (relevantní nepovinné přílohy). Originál žádosti v pevném obalu, v pevné vazbě (nejlépe šanon), jednotlivé přílohy pevně spojit (kroužková vazba) a nesešívat šňůrkou. Žádost nemusí předat statutární zástupce žadatele. Při registraci PŽ je projektu automaticky vygenerováno registrační číslo (na Potvrzení o registraci PŽ). Poslední čtyřčíslí používejte v další komunikaci s ŘO.

62 Webová aplikace ESOP finanční mezera

63 ESOP Finanční mezera Aplikace slouží k výpočtu finanční mezery (FiM) pro projekty prioritních os 3 a 4. Přístupová adresa: Základní materiál: Nápověda je uvedena v záhlaví zobrazené záložky. Frekvence předkládání: První předložení v rámci příloh PŽ, příloha č. 11. Další předložení vždy jednou ročně po uzavření účetního období. Jazyk: Česky i anglicky.

64 ,

65

66 ,

67 ,

68 ,

69 Záložka Základní údaje Pro zobrazení ESOP pro vyplnění FiM je nutné v poli Operační program vybrat hodnotu OP VaVpI PO 3, PO 4 Finanční mezera.

70

71 Hlášky Povinná pole nejsou graficky odlišena, na nevyplnění tohoto pole je žadatel upozorněn hláškou po uložení záložky, na které je pole umístěno. ESOP obsahuje pouze červené hlášky, tzn. bez odstranění skutečnosti, na kterou odkazují, není umožněna finalizace. Všechny hlášky je možné vyvolat klikem na odkaz Zprávy, který jeumístěný na levým menu.

72

73 Záložka Rozpočet V době realizace projektu je nutné vyplnit veškeré související výdaje v rozpočtu projektu.

74

75 Záložka Provoz V provozní fázi se vyplňuje celé referenční období v délce 15ti let. Podzáložka Provozní příjmy Vyplňují sepouze příjmy ekonomického charakteru.

76

77 Záložka Financování Podzáložka Hodnocení finanční udržitelnosti Jednoznačně identifikujte zdroje neekonomického charakteru (např. dotace, příspěvky).

78 ,

79 Finalizace a tisk Finalizace Před finalizací je nutné zaškrtnout pole Generovat odkazy. Po provedení finalizace již není možné FiM upravovat. V případě nutnosti úprav na finalizované FiM je nutné vytvořit kopii původní FiM, tu upravit, znovu finalizovat a tiskový výstup přiložit k PŽ. Tisk Po finalizaci je možné provést tisk FiM.

80 ,

81 Vrácení k doplnění/přepracování V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (doplnění) nebo po ukončení Fáze upřesnění parametrů (přepracování) může být FiM vrácena k přepracování. Zde na rozdíl od B7 není FiM znovu otevřena pro editaci, ale je nutné vytvořit kopii původní FiM, upravit požadovaná data a FiM znovu finalizovat a vytisknout.

82 ,

83 Změna přístupových oprávnění Nastavení sdílení žádosti Nastavení sdílení žádosti je možné provést na úvodní straně aplikace ( Správa projektů ) ve sloupci Sdílení (počet). Nasdílet žádost je možné pouze na uživatele, který je registrován v ESOP. Nestandardní změna přístupových oprávnění a změna vlastníka Jedná se o vygenerování ztraceného hesla a změna hesla v případech, kdy změna není možná ze strany žadatele v Benefit7. Dále pak o změnu vlastníka projektu. Změna se provádí na základě formuláře Žádost o změnu přístupových oprávnění (samostatná příloha 9b Příručky pro Benefit7). Formulář nutné zaslat na MŠMT.

84 Předávání podnětů Podněty, žádosti a problémy k ESOP a B7 je možné předávat prostřednictvím u nebo prostřednictvím stanovené kontaktní osoby na MŠMT. Základní údaje zprávy Unikátní kód (resp. hash kód, klíč žádosti) Print screen problému Popis problému Termín

85 Dotazy a odpovědi

86 Diskuse

87 Děkujeme za Vaši pozornost! Písemné dotazy:

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI Praha, 5. 1. 2012 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI Úvod Program semináře 10.00 10.20 Úvod a aktuální informace k výzvě (FAQ) 10.20 11.00 Témata dle zaměření tematických okruhů dotazů

Více

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 3.3, PO 3, OP VaVpI

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 3.3, PO 3, OP VaVpI Praha, 12. 1. 2011 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 3.3, PO 3, OP VaVpI Úvod Program semináře Úvod Základní informace k Výzvě 3.3 14:00 14:15 Náleţitosti projektové ţádosti Způsobilé výdaje Výzvy 3.3

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI Praha, 13. 10. 2011 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 2.4, PO 4, OP VaVpI Úvod Program semináře 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:30 Základní informace k Výzvě č. 2.4 10:30 10:45 Výběrová kritéria věcné hodnocení

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 (PLATNÉ OD 16. 9. 2014) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 19 Obsah Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Po přihlášení do aplikace Benefit7 se ocitnete na záložce Konto žádostí. Z nabídky vlevo vyberte možnost Konto projektů. V tabulce Konto projektů

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7 v2 28. března 2017 Vyplnění a podání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Monitorovací

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 (výzva č. 28 železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu) verze 1-17.7.2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...2 1.Harmonogram MZ/HoP(MH)...4

Více

Projektová žádost Benefit 7

Projektová žádost Benefit 7 Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Projektová žádost Benefit 7 20. února 2008 1 Projektová žádost webová aplikace Benefit 7 www.eu-zadost.cz Příručka

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit 7 Žádost

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Představení portálu ISKP14+

Představení portálu ISKP14+ OP PMP 2014-2020 Specifický cíl I výzva 30_16_003 Představení portálu ISKP14+ Ing. Janka Kopečná administrátorka monitorovacího sytému OP Zaměstnanost Footer Text 1 Přihlášení, podpora, příručky, výzvy

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 (výzva č. 34 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy zvýšení bezpečnosti plavby) verze 1 24. 8. 2017 Níže uvedené informace

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Prezentuje: Kateřina Voisová

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Prezentuje: Kateřina Voisová Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Prezentuje: Kateřina Voisová Obsah Přechod na elektronickou monitorovací zprávu. Podklady pro příjemce. Obecné podmínky pro práci s aplikací Benefit7. Účet příjemce

Více

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 22. března 2016 Portál IS KP14+ Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 - https://mseu.mssf.cz/

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE Verze vydání: 1 Datum účinnosti: 3. 5. 2017 I. Základní informace Cílem Závěrečné zprávy o realizaci ( ZZoR

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ 1 Systém MS2014+ Slouží pro podání a správu celého projektu a komunikaci jak s MAS, tak se ŘO IROP (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, žádosti o změnu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

V. Projektová žádost v Benefit 7+

V. Projektová žádost v Benefit 7+ V. Projektová žádost v Benefit 7+ Obecné podmínky pro práci s aplikací Benefit7 webová aplikace BENEFIT7 OPVK je všem uživatelům přístupná na internetové adrese: www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu;

Více

BENEFIT7 nová žádost

BENEFIT7 nová žádost Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionáln lní rozvoj ČR Pardubice 22.4.2010 BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE Verze vydání: 2 Datum účinnosti: 14. 12. 2017 I. Základní informace Cílem Závěrečné zprávy o realizaci ( ZZoR

Více

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 Verze 2 k 23.8.2012 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO BŘEZEN 2013 verze 2

FAQ BENEFIT7. BRNO BŘEZEN 2013 verze 2 FAQ BENEFIT7 BRNO BŘEZEN 2013 verze 2 Frequently Asked Questions 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové

Více

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Příloha č. 14 Příručky pro příjemce

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Příloha č. 14 Příručky pro příjemce PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Výzva č. 40/v1 21. září 2012 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení... 3 1. Harmonogram MZ/HoP(MH)...

Více

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích

Více

Projektová žádost Benefit 7

Projektová žádost Benefit 7 Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Projektová žádost Benefit 7 17. června 2009 1 Projektová žádost webová aplikace Benefit 7 www.eu-zadost.cz příručka

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 24 Monitorovací zprávy (MZ) - Etapová monitorovací

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 (výzva č. 66 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 4. 9. 2018 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ PŘIHLÁŠENÍ A PODPORA UŽIVATELŮ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data) https://mseu.mssf.cz Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ iskp@mpsv.cz

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

Benefit7. Podporujeme Vaši budoucnost

Benefit7. Podporujeme Vaši budoucnost Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu

Více

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU PŘÍLOHA č. 2D PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Žádost o platbu... 3

Více

Benefit7 pro 5.2. IOP regenerace bytových domů

Benefit7 pro 5.2. IOP regenerace bytových domů Elektronická žádost Benefit7 pro 5.2. IOP regenerace bytových domů BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06300 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část

Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ,

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 30, 31 a 32/v1 19. prosince 2011 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...3 1 Harmonogram MZ/HoP(MH)...5

Více

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte projekt,

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Podání žádosti v ISKP 14+

Podání žádosti v ISKP 14+ Podání žádosti v ISKP 14+ Seminář pro žadatele z OPŽP 12.6.2017 Lucie Strejčková Simona Šilhavá www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Úvod do práce s ISKP 14+ Jak začít Registrace v ISKP14+

Více

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU. Program Interreg V-A Česká republika Polsko

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU. Program Interreg V-A Česká republika Polsko Program Interreg V-A Česká republika Polsko Verze 3 Platná od 10.10.2016 Obsah: PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Úvod... 3 Požadavky na PC... 3 Obecné principy práce se systémem... 3 Registrace...

Více

IS KP14+ Postup při podávání žádosti

IS KP14+ Postup při podávání žádosti IS KP14+ Postup při podávání žádosti Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/ (!! Jen v prohlížeči Microsoft explorer) Vyplnění elektronické verze žádosti Finalizace elektronické verze žádosti

Více

ZPRÁVA O REALIZACI. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR

ZPRÁVA O REALIZACI. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR ZPRÁVA O REALIZACI Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR Změny rozpočtu projektu I. Změny rozpočtu: rozpočet nelze po schválení navýšit! čerpání prostředků v rámci jednotlivých

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost

Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost www.eu-zadost.cz V projektové ţádosti ZŠ vyplňuje pouze: Typ účetní jednotky Název projektu, zkrácený název projektu Název projektu anglicky Datum zahájení projektu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ŽÁDOST O PLATBU

ZPRÁVA O REALIZACI ŽÁDOST O PLATBU ZPRÁVA O REALIZACI ŽÁDOST O PLATBU Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP PPR Změny rozpočtu projektu Změny rozpočtu: rozpočet nelze po schválení navýšit! čerpání prostředků v

Více

PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací zprávy

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

Benefit7. BENEFIT7 nová žádost. BENEFIT7 nová žádost. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Centrum pro regionáln. Chrudim 16.11.

Benefit7. BENEFIT7 nová žádost. BENEFIT7 nová žádost. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Centrum pro regionáln. Chrudim 16.11. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionáln lní rozvoj ČR Benefit7 Chrudim 16.11.2009 2 BENEFIT7 nová žádost BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Typy monitorovacích zpráv a) průběžné monitorovací zprávy předkládají se v průběhu

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.3 Účinnost od 22. 6. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Kamil Jiránek

Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Kamil Jiránek Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Kamil Jiránek IROP 79. a 80. výzva; 16.5.2018, Praha Portál MS2014+ Na adrese https://www.mssf.cz/ 2 Portál ISKP14+ (Informační systém konečného příjemce) Na

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Mgr. Tomáš Rec

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Mgr. Tomáš Rec Podání projektové žádosti v ISKP14+ Mgr. Tomáš Rec tomas.rec@crr.cz IROP 78. výzva; 15. 5. 2018, Liberec Portál MS2014+ Na adrese https://www.mssf.cz/ 2 Portál ISKP14+ (Informační systém konečného příjemce)

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj. bytů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_047

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_047 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_047 (Výzva č. 47 Zajištění interoperability v železniční dopravě systém měření spotřeby energie SŽDC) verze k 10. 01. 2018 Níže uvedené

Více

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša pavel.hrubsa@crr.cz IROP 78. výzva; 6.3.2018, Jihlava Portál ISKP14+ (Informační systém konečného příjemce) Na adrese https://mseu.mssf.cz/ 2 SW a

Více

Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+

Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+ Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+ V aplikaci IS KP14+ vznikl nový modul Veřejné zakázky. Je řazen na detailu projektu v oblasti Informování o realizaci. Tento modul je relevantní od úrovně žádosti o podporu

Více

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 1. krok Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce: https://mseu.mssf.cz//, kde jsou rovněž

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Pavel Hrubša

Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Pavel Hrubša Základní informace o aplikaci MS2014+ Ing. Pavel Hrubša pavel.hrubsa@crr.cz IROP 79. a 80. výzva; 25.04.2018, Jihlava Portál MS2014+ Na adrese https://www.mssf.cz/ 2 Portál ISKP14+ (Informační systém konečného

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických

Více

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ Státní podpora sportu 2017/2018 investiční prostředky Ministerstvo školství,

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Pavel Hrubša pavel.hrubsa@crr.cz IROP 78. výzva Portál ISKP14+ (Informační systém konečného příjemce) Na adrese https://mseu.mssf.cz/ 2 SW a HW požadavky pro ISKP14+

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Příloha č. 5 výzvy č.j.: MSMT-23457/2018-2 Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ Státní podpora sportu 2019/2020

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

PŘÍLOHA č. 6o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 9.

PŘÍLOHA č. 6o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 9. PŘÍLOHA č. 6o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 9.3) Verze č. 1.0 Účinnost od 15. 5. 2015 Příloha č. 6o) SEZNAM PŘÍLOH

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( )

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( ) Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství (2014 2020) 1 Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Kateřina Špírková

Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Kateřina Špírková Podání projektové žádosti v ISKP14+ Ing. Kateřina Špírková Katerina.spirkova@crr.cz IROP výzva č.43 a 44 Portál ISKP14+ Na adrese https://mseu.mssf.cz/ 2 Registrace do portálu IS KP14+ (I.) Uživatel vyplní

Více

Podání projektové žádosti v IS KP14+

Podání projektové žádosti v IS KP14+ Podání projektové žádosti v IS KP14+ Ing. Kateřina Špírková e-mail: katerina.spirkova@crr.cz IROP, výzvy č. 32, 33 Portál ISKP14+ Na adrese https://mseu.mssf.cz/ 2 Registrace do portálu IS KP14+ (I.) Uživatel

Více

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_043

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_043 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_043 (výzva č. 43 Zajištění interoperability v železniční dopravě vybavování ETCS a GSM-R jednotkami) verze k 10. 01. 2018 Níže uvedené

Více