Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Marcela Hadravová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Zabezpe ení CSR v dodavatelském et zci ve spole nosti Metrostav a.s. Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Marcela Hadravová Ing. Alena Plášková, CSc.

3 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zabezpe ení CSR v dodavatelském et zci ve spole nosti Metrostav a.s. vypracovala samostatn s využitím literatury a informací, na n ž odkazuji. V Praze dne 28. ervence 2011 Podpis

4 P o d kování Ráda bych pod kovala paní Ing. Alen Pláškové, CSc. za konzultace a odborné vedení p i zpracování mé diplomové práce. Mé pod kování pat í též panu Ing. Jaroslavu Nozarovi, vedoucímu útvaru ízení kvality ve spole nosti Metrostav a.s., za spolupráci, vst ícný p ístup, cenné rady, ochotu poskytnout veškeré pot ebné informace a inspiraci p i psaní této práce.

5 Název diplomové práce: Zabezpe ení CSR v dodavatelském et zci ve spole nosti Metrostav a.s. Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou implementace konceptu spole enské odpov dnosti organizací (Corporate Social Responsibility - CSR) do dodavatelského et zce. D ležitost spole ensky odpov dného chování samotného podniku i jeho dodavatel je podložena teoretickou ástí práce, která je v nována zejména princip m, vývoji a p ínos m tohoto konceptu, stejn jako relevantním standard m a dalším p ístup m národních i mezinárodních organizací. Praktická ást je orientována na spole nost Metrostav a.s. Na základ výsledk provedené analýzy dosavadního systému práce s dodavateli v porovnání s požadavky dle standardu SA 8000, je navržena ada doporu ení pro zlepšení postup výb ru, hodnocení, kontroly a celkového ízení dodavatel ve zkoumané spole nosti. Vytvo ený systém je na záv r práce ov en v praxi. Klí ová slova: Spole enská odpov dnost organizací- CSR; standard SA 8000; dodavatelský et zec; ízení, kontrola a hodnocení dodavatel

6 Title of the Master s Thesis: Integrating CSR into the supply chain of Metrostav a.s. Abstract: The Master s thesis deals with the implementation of corporate social responsibility (CSR) in the supply chain. The theoretical part of this work demonstrates the importance of socially responsible behavior by the firm itself and its suppliers. It explains principles, development and benefits of this concept, as well as relevant standards and other approaches of national and international organizations. The practical part is focused on Metrostav a.s. The results of the analysis of the existing system of work with suppliers in comparison with the requirements of the standard SA 8000 revealed several recommendations for improving procedures to selection, evaluation, monitoring and management of suppliers in the investigated company. At the conclusion of the work designed system is verified in practice. Key words: Corporate social responsibility- CSR; standard SA 8000; supply chain; management, monitoring and evaluation of suppliers

7 ÚVOD SPOLE ENSKÁ ODPOV DNOST ORGANIZACÍ VYMEZENÍ A VÝVOJ KONCEPTU CSR ZÁKLADNÍ PRINCIPY A P ÍNOSY CSR Základní principy a rysy spole enské odpov dnosti Hlavní p ínosy CSR aktivit KLÍ OVÉ OBLASTI CSR Ekonomický pilí Sociální pilí Environmentální pilí P ÍSTUPY, NORMY A STANDARDY CSR Klí ové standardy CSR Díl í standardy CSR Národní instituce podpory CSR UPLATN NÍ CSR V DODAVATELSKÉM ET ZCI Charakteristika dodavatelského et zce ízení dodavatelských et zc Výb r a hodnocení dodavatel Požadavky na zabezpe ení CSR v dodavatelském et zci ANALÝZA SYSTÉMU PRÁCE S DODAVATELI Z POHLEDU KONCEPTU CSR PROFIL ZKOUMANÉ SPOLE NOSTI Organiza ní struktura Certifikace a osv d ení související s konceptem CSR Struktura dodavatelského et zce POJETÍ KONCEPTU CSR Politika spole enské odpov dnosti Metrostav a.s Realizované CSR aktivity Shrnutí p ístupu ke konceptu CSR ANALÝZA DOSAVADNÍ PRAXE VÝB RU, HODNOCENÍ A KONTROLY DODAVATEL Monitorování procesu nakupování Výb r dodavatele Hodnocení dodavatel Kontrolní systém ANALÝZA PLN NÍ POŽADAVK STANDARDU SA ízení dodavatel ZHODNOCENÍ SYSTÉMU PRÁCE S DODAVATELI DLE STANDARDU SA

8 3 NÁVRHY ZLEPŠENÍ SYSTÉMU ÍZENÍ DODAVATEL DOPORU ENÍ P I VÝB RU DODAVATEL A ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Kritéria výb ru dodavatele Integrace prvk CSR do nákupních praktik STANOVENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ V DODAVATELSKÉM ET ZCI Navrhovaná pravidla chování dle SA Dodavatelský kodex chování Kontrola dodržování pravidel chování KONTROLA A HODNOCENÍ DODAVATEL NA STAVBÁCH Kritéria hodnocení dodavatel Vlastní proces kontroly Vyhodnocení kontroly a promítnutí do kategorizace dodavatel Reakce na zjišt né neshody a využití výsledk AUDIT U DODAVATEL Kategorizace rizikových dodavatel Realizace auditu VYHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU Uplatn ní v praxi ZÁV R LITERATURA A JINÉ PRAMENY SEZNAM INTERNÍCH ZKRATEK SPOLE NOSTI METROSTAV A.S SEZNAM TABULEK SEZNAM P ÍLOH PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE / PRODÁVAJÍCÍHO K SA

9 ÚVOD V posledních letech prochází podnikatelské prost edí podstatnými zm nami, které nutí organizace p ehodnotit dosavadní p ístupy ke svým innostem a spole nosti jako celku. K zajišt ní dlouhodobé úsp šnosti již nesta í pouhá orientace na pot eby a p ání zákazník, ale na významu nabývá uspokojování zájm i dalších zainteresovaných skupin. Každá organizace si musí uv domit, že není izolována od svého okolí, ale naopak je jím neustále ovliv ována. Prost edí zm n vyvolává pot ebu obrátit pozornost na spole enskou roli podnik, rozší it jejich postoj od pouhého pln ní zákonných požadavk a maximalizace hodnoty pro vlastníky k trvale udržitelnému rozvoji. Stav životního prost edí a trendy rozvoje lidské spole nosti podn cují podniky, aby se chovaly spole ensky odpov dným zp sobem. Koncept spole enské odpov dnosti organizací (Corporate Social Responsibility- CSR) je založen zejména na dobrovolnosti, transparentnosti a dlouhodobosti. Krátkodobý pohled na prosperitu podniku je p esunut sm rem k dlouhodobé úsp šnosti postavené na propojení ekonomických hledisek podnikání s etickými principy, aktivitami zam enými na ochranu životního prost edí, pé i o sociální rozvoj spole nosti, zlepšování pracovních podmínek a ochranu lidských práv. K úsp šné implementaci princip CSR je nutné p istupovat systematicky tak, aby se staly nedílnou sou ástí kultury podniku a odrážely se v jeho misi, vizi, hodnotách i strategii. Spolu s dynamickým r stem globální ekonomiky dochází ke stírání pomyslných hranic podnik, nar stá využívání outsourcingu, výroba probíhá v r zných zemích sv ta, rozši ují se dodavatelské et zce a vztahy v nich se stávají ím dál složit jší. Základním p edpokladem pro odpov dné chování je jeho soulad se zákony. P estože jejich dodržování by m lo být zajiš ováno orgány státní správy, v n kterých zemích se podniky na vládní dozor spolehnout p íliš nemohou. Vzhledem k nedostatku, nebo absenci, státního dohledu jsou nuceny ešit problémy, které sice leží mimo jejich hlavní innosti a poslání, avšak o ekává se, že v dodavatelském et zci budou zajišt ny. Toto vše vede ke zvyšujícímu se riziku porušování sociálních, environmentálních a dalších p edpis. I p esto, a možná práv proto, se od organizací o ekává, že budou odpov dné za chování svých dodavatel a budou zlepšovat sociální a environmentální výkonnost v celém dodavatelském et zci. Podniky si za ínají uv domovat, že pro úsp šné a dlouhodobé podnikání již nesta í zabývat se pouze vlastními innostmi a chováním, ale musí v tší úsilí v novat rovn ž budování dlouhodobých a efektivních dodavatelských vztah, které jsou založeny na vzájemné d v e a odpov dnosti k životnímu prost edí i rozvoji celé spole nosti. I když se organizace bude chovat spole ensky odpov dným zp sobem, m že neodpov dné chování jejích obchodních partner toto úsilí zni it, poškodit její dobré jméno nebo image zna ky a organizaci u ve ejnosti spojit s nezákonnými nebo neetickými praktikami. Z negativních d sledk takového chování uvnit dodavatelského et zce vyplývá nutnost zam it pozornost na innosti jeho jednotlivých lánk, a i když nelze nést odpov dnost za vše, pokusit se jejich chování sledovat a alespo p im eným zp sobem ovliv ovat. Vlastní iniciativu v této oblasti vyžaduje ada standard a princip týkajících se konceptu CSR, které ale už blíže neur ují zp soby, jak tohoto cíle mají podniky dosáhnout. D vod pro volnost v realizaci p íslušn zam ených aktivit, lze spat ovat v principu dobrovolnosti, na kterém je koncept založen, ale také v obtížnosti stanovit univerzální postupy pro implementaci zásad CSR 9

10 do dodavatelského et zce, které by bylo možné aplikovat v organizacích všech velikostí a obor p sobnosti. P esto se objevují n které iniciativy, a to p evážn ze zahrani í, které se snaží tuto problematiku alespo na obecné úrovni podnik m p iblížit a realizaci ešení zjednodušit. Práv neexistenci jasn stanoveného zp sobu implementace zásad konceptu CSR do dodavatelského et zce lze považovat za jednu z hlavních p í in vzniku této diplomové práce na téma Zabezpe ení CSR v dodavatelském et zci ve spole nosti Metrostav a. s. Významné postavení akciové spole nosti Metrostav na tuzemském stavebním trhu a její široký záb r realizovaných aktivit, které je možné sledovat na celém území eské republiky, na Slovensku i jinde v zahrani í, vedou k rozsáhlému dodavatelskému et zci, za jehož chování by m la nést odpov dnost. Tato diplomová práce je zahájena v období, kdy byl ve spole nosti Metrostav implementován standard SA 8000 do systému ízení. Zkoumaná spole nost na konci roku 2010 úsp šn prošla certifika ním auditem dle standardu pro spole enskou odpov dnost SA 8000, ímž se za adila mezi jednoho z mála držitel p íslušného certifikátu v eské republice. Jedním z kritérií této mezinárodní normy je dohled nad innostmi všech dodavatel a subdodavatel, tak aby tyto subjekty byly v souladu s jejími požadavky. Práv tento požadavek normy byl v rámci auditu certifika ním orgánem BUREAU VERITAS ozna en za nejslabší lánek celého systému spole enské odpov dnosti Metrostavu. Diplomová práce si klade za cíl z pozice prosazování konceptu spole enské odpov dnosti, p edevším z pohledu normy SA 8000, navrhnout na základ analýzy dosavadní praxe výb ru, hodnocení a spolupráce s dodavateli ve spole nosti Metrostav možná zlepšení a prov it jejich reálnost. Praktická ást práce se opírá o charakteristiku konceptu CSR a jeho uplatn ní v dodavatelském et zci. Zám rem však není vy erpávající popis vývoje, princip a významu konceptu, ale spíše vytvo ení ur itého rámce pro jeho následnou implementaci do dodavatelského et zce zkoumané spole nosti. Smyslem analýzy systému práce s dodavateli a úrovn pln ní požadavk zam ených na jejich ízení dle standardu SA 8000 je zhodnotit dosavadní systém ve spole nosti, odhalit p ípadné nedostatky a následn pro n navrhnout možná zlepšení. Tyto návrhy by m ly co nejvíce korespondovat s uplat ovanými a fungujícími postupy ve spole nosti, aby mohly být do zavedeného systému co nejsnadn ji implementovány. Jelikož hlavním zám rem práce je p edložit spole nosti Metrostav konkrétní možnosti, jak zlepšit a kontrolovat odpov dné chování dodavatel, m lo by na jejím záv ru dojít k prov ení reálnosti alespo ásti navrhovaného systému a jeho p ínos pro praxi. 10

11 1 Spole enská odpov dnost organizací V sou asné dob pro zajišt ní dlouhodobé úsp šnosti organizací nesta í pouhé uspokojování požadavk zákazník poskytováním kvalitních produkt s cílem maximalizovat zisk, ale sílící tlak a o ekávání širokého okolí nutí organizace zam it se rovn ž na požadavky dalších zainteresovaných stran. Z tohoto pohledu je stále více zd raz ována d ležitost orientace jak na vnit ní pot eby, tak i na pot eby vn jšího okolí. Tento širší záb r tedy zahrnuje nejen kvalitu produkt a proces, ale také kvalitní vztah k životnímu prost edí, pé i o bezpe nost a ochranu zdraví zam stnanc, kvalitu života ob an v regionu, kde organizace p sobí, stejn jako snahu o jeho rozvoj. Otázka odpov dného podnikání dala vzniknout novému sm ru managementu tzv. Spole enské odpov dnosti organizací (Corporate Social Responsibility- CSR). 1.1 Vymezení a vývoj konceptu CSR Ko eny ady princip, které jsou v sou asném pojetí spole enské odpov dnosti organizací uznávány, lze nalézt již na po átku 20. století. V roce 1916 John Maurice Clark poukázal ve svém lánku pro Journal of Political Economy na d ležitost transparentnosti v obchodních jednáních. Spole enskou odpov dnost v podnikání, podobn jako pojem sociální audit používal již ve 30. letech Theodore Kreps, profesor na Stanford Graduate School of Business. V knize The Future of Industrial Man z roku 1942 Peter Drucker eší existenci sociálního rozm ru podnikání vedle jeho klasického ekonomického ú elu. (KATSOULAKOS, 2006) Zvýšený odborný zájem o spole enskou odpov dnost se za íná objevovat zhruba od 50. let 20. století. První definici spole enské odpov dnosti, i když spíše z pohledu odpov dnosti samotného podnikatele, uvádí v roce 1953 Howard Bowen ve své knize Social Responsibilities of the Businessman 1. Tato definice v podstat považuje za spole enskou odpov dnost uskute ování ur itých inností ze strany podnikatele, které jsou pot ebné pro dosažení spole enských cíl a hodnot. V pr b hu 60. a 70. let dochází k up es ování definice a poukazuje se na nutnost plnit vedle legislativních a ekonomických požadavk, také spole enské závazky 2. V této dob se objevuje kritika spole enské odpov dnosti Miltona Friedmana, kterou se blíže zabývá K. Kašparová v lánku Vývoj CSR a její konkuren ní koncepty (2006c). Friedman za spole ensky prosp šnými aktivitami spat oval tzv. samozvané dan, které negativn p sobí na výši výnos pro vlastníky podnik a platy jejich zam stnanc a navíc zp sobují neefektivní alokaci v rámci celé spole nosti. Za jedinou odpov dnost podniku, jeho poslání, považoval tvorbu zisku. Roku 1975 S. P. Sethi klasifikoval chování podnik do t í vrstev, které ozna il jako corporate social performance 3. První vrstva zahrnuje 1 The obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society. (CRANE, 2008, str. 25) 2 Spole enská odpov dnost organizací definována K. Davisem v roce 1960: The businessman s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm s direct economic or technical interest, which need to be commensurate with the company s social power. (DAVIS, 1960, str ) 3 Corporate social performance are based on: social obligation; social responsibility and social responsiveness (SETHI, 1975). 11

12 spole enské povinnosti, druhá odpov dnosti a t etí reakce. Na tento model navázal o ty i roky pozd ji A. B. Carroll, který spole enskou odpov dnost organizací definoval na základ ekonomické, zákonné, etické a dobrovolné (pozd ji filantropické) odpov dnosti. V tomto po adí též ur il d ležitost jednotlivých složek. (KAŠPAROVÁ, 2006c) Dalšími významnými mezníky v rozvoji spole enské odpov dnosti organizací je jednak Freemanova stakeholderská koncepce, ale též vznik evropské expertní centrály na problematiku CSR roku 1996 (CSR Europe). Stakeholderská koncepce definovala skupiny nebo jednotlivce, kte í mají vliv na organizaci, a tím napomohla k ur ení, komu by organizace m la být odpov dná. CSR Europe zajiš uje propagaci CSR po Evrop, poskytuje vzd lání, poradenství a adu dalších aktivit, ímž se snaží pomoci podnik m úsp šn implementovat CSR do svého podnikání. Jejím partnerem v eské republice je Business Leaders Forum. (PET ÍKOVÁ et al., 2008) D ležitým po inem Evropské komise je vydání tzv. Zelené knihy v ervnu 2001, ve které se objevuje první EU definice CSR 1 : Spole enská odpov dnost organizace je koncepce, kterou spole nosti dobrovoln za le ují spole enské a ekologické zájmy do obchodních operací a ve vzájemném p sobení se zainteresovanými stranami. Mezi další významné definice sou asného pojetí spole enské odpov dnosti pat í: Spole enská odpov dnost organizací je zp sob podnikání, který je v souladu s etickými, zákonnými, komer ními a spole enskými o ekáváními, p ípadn jde nad jejich rámec (Nevládní organizace Business for Social Responsibility). Spole enská odpov dnost organizace je trvalý závazek podnik chovat se eticky a p ispívat k ekonomickému r stu a zárove se zasazovat o zlepšování kvality života zam stnanc a jejich rodin, stejn jako místního spole enství a spole nosti jako celku (World Business Council for Sustainable Development, 1997). (NIS-PJ, 2009) Všechny tyto definice spojuje zejména jejich zám rn obecné pojetí, což lze vysv tlit jako d sledek volnosti v uplat ování CSR aktivit. Jednozna ným vymezením by byla omezena tv r í innost organizací v oblasti zavád ní CSR do jejich podnikání. Aby organizace byla spole ensky odpov dná, nesta í jí pouze plnit zákonné požadavky, ale aktivity v oblasti ekonomické, životního prost edí a v neposlední ad sociální, musí jít nad jejich rámec. 1 Most definitions of corporate social responsibility describe it as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. (GREEN PAPER-Promoting a European framework for corporate social responsibility, 2001) 12

13 1.2 Základní principy a p ínosy CSR Sdružení Business Leaders Forum na svých webových stránkách popisuje podstatu konceptu CSR jako: dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpov dn k prost edí i spole nosti, ve které podnikají. Z tohoto pojetí m žeme vy íst adu p ímých i odvozených princip spole enské odpov dnosti organizací. Jejich pln ní následn p ináší adu nesporných výhod Základní principy a rysy spole enské odpov dnosti Jak již bylo e eno v p edešlé podkapitole, spole ensky odpov dná organizace plní nejen legislativní požadavky, ale také uplat uje odpov dné chování nad jejich rámec, a to dobrovoln. Jedním z d ležitých princip je práv odpov dnost, která spo ívá p edevším v orientaci na aktivity CSR jdoucí nad rámec závazk podniku a p inášející efekt, a už v podob konkuren ní výhody, p ínosu pro spole nost, nebo jakýchkoli ostatních forem prosp chu (viz podkapitola 1.2.2). Aktivity CSR bývají rozd lovány do t í oblastí: ekonomické, environmentální a sociální (viz podkapitola 1.3). Dalším d ležitým principem spole enské odpov dnosti je dobrovolnost. V této oblasti však panuje nesoulad zejména mezi mezinárodními organizacemi a vlivnými nevládními organizacemi. Nevládní organizace usilují o zavedení povinného rámce spole enské odpov dnosti. D vodem je jednak tvrzení, že organizace nep ijmou spole enskou odpov dnost, která je založena pouze na dobrovolnosti, a obava ze zaml ování špatných v cí a budování PR pouze na základ v cí dobrých. Navíc by díky povinnému rámci bylo možné dodržování právn vymáhat. Na stran druhé stojí argumenty proti, které se dotýkají p evážn následného omezení inovativního a tv r ího p ístupu k CSR aktivitám, což by vedlo k ur itému administrativnímu p ístupu, ve kterém by se podniky soust edily pouze na postupné pln ní jednotlivých položek. Navíc není možné vytvo it jednotnou podobu konceptu, kterou by šlo uplatnit na všechny typy organizací r zných velikostí. Mezi t mito opozi ními stranami stojí p ístup založený jak na minimálních standardech, které by byly závazné, tak na ponechání ur ité variability. Tento p ístup bývá ozna ován jako tzv. smart regulation, neboli chytrá regulace. (TRNKOVÁ, 2004) Spole ensky odpov dná firma se má orientovat na zájmy a pot eby svých stakeholder, což v prvé ad zahrnuje nutnost jejich identifikace, definování pot eb a následný dialog. Se stakeholderskou koncepcí p išel v roce 1984 E. R. Freeman 1, který definoval skupiny osob, institucí nebo organizací, které mají vliv na organizaci nebo jsou naopak organizací ovliv ovány. Za stakeholdery považujeme nap.: zákazníky, vlastníky a investory, zam stnance, odbory, obchodní partnery, dodavatele, konkurenty, ve ejnost, média, vládní instituce, neziskové i mezinárodní organizace atd. P estože má každý podnik své specifické zainteresované strany s r znou mírou významnosti, lze obecn konstatovat, že na vztazích s nimi závisí jeho dlouhodobá úsp šnost. Ze všech nalezených stakeholder je nutné ur it ty klí ové. Tento výb r zpravidla zahrnuje dv d ležitá kritéria: úrove vlivu a úrove o ekávání. Práv skupiny s velkým vlivem a zárove vysokým o ekáváním tvo í klí ové stakeholdery, kte í by m li být zapojeni 1 Stakeholder= any group or individual who is affected by or can affect the achievement of the firm s objectives. (FREEMAN, 2010, str. 25) 13

14 do procesu rozhodování nebo získávání zp tné vazby, a se kterými by m l být veden dialog o relevantních tématech. (STEINEROVÁ, 2008) Neopomenutelným principem spole enské odpov dnosti je také transparentnost ve smyslu otev ení se zainteresovaným stranám, poskytování informací o podniku nebo umožn ní posouzení nezávislou stranou. Mezinárodní organizace OECD 1 vydává Guidelines, kde v této oblasti doporu uje podávání údaj o výsledcích hospoda ení, politice a struktu e ízení, plánech a cílech, vlastnických vztazích, finan ním ohodnocení výkonného managementu, vztazích ke svým stakeholders a analýzách rizik. (TRNKOVÁ, 2004) Požadavkem na spole enskou odpov dnost je rovn ž její za len ní do strategie celé organizace, kdy tento koncept uznávají a dodržují všichni zam stnanci, management i vlastníci organizace. Dále je založena na etickém chování, proaktivní politice, principu win-win a dlouhodobosti. Do st edu zájmu se ím dál více dostává tzv. spole ensky odpov dné investování (SRI Socially Responsible Investment), které krom finan ních hledisek zahrnuje sociální, environmentální i etické otázky Hlavní p ínosy CSR aktivit Na základ výsledk ady výzkum bylo prokázáno, že innost podnik v oblasti CSR skute n p ináší prokazatelné výhody. Díky orientaci na stakeholdery a diskuzi s nimi objevuje podnik p íležitosti pro inovace, dokáže se odlišit od konkurence, zlepšuje vztahy s okolím, posiluje d v ryhodnost a zvyšuje loajalitu zákazník, ímž si m že zajistit dlouhodobou udržitelnost rozvoje. CSR napomáhá organizacím zlepšovat image, budovat reputaci, zvyšovat svou hodnotu, a tím získávat silnou pozici na trhu. Aktivity CSR pozitivn p sobí také na d v ru, loajálnost a motivaci zam stnanc, kte í se tak stávají produktivn jšími a celkov p ispívají k firemní kultu e. Organizace nabývá širších možností p i získání a udržení si kvalitních zam stnanc a stává se žádaným zam stnavatelem. Spole ensky odpov dné podniky jsou více p itažlivé pro investory, nebo investice do nich bývají mén rizikové a dosahují asto velmi vysokého zhodnocení. U t chto podnik je tedy v tší šance, že získají dodate ný kapitál. Díky proaktivní politice a inovacím podniky realizují opat ení, která snižují riziko a pravd podobnost vzniku r zných neshod, ímž dochází ke snížení náklad na jejich následné odstra ování. ada pr zkum dokázala, že CSR aktivity zvyšují zisk, i když ve v tšin p ípad nep ímo. (KAŠPAROVÁ, 2006b; NIS-PJ, 2009) 1 Organization for Economic Co-operation and Development. 14

15 1.3 Klí ové oblasti CSR Organizace, které cht jí v dnešním globálním sv t usp t, se potýkají se stále v tšími o ekáváními ze strany svých stakeholder a v bec celé spole nosti. V sou asné dob již nesta í plnit pouze zákonné požadavky a dívat se izolovan na vlastní podnik, jehož jediným cílem je maximalizace zisku, ale je zapot ebí brát ohled na tzv. triplebottom-line. Tato koncepce trojí základny, kterou p edstavil John Elkington, zd raz uje pot ebu podniku orientovat se na strategii 3P- People-Profit-Planet (Lidé-Zisk-Planeta), tak aby veškeré prvky byly v rovnováze a bylo dosaženo udržitelného rozvoje. Jedná se o širší postoj ke spole enské roli organizací, který vyžaduje aktivní p sobení ve všech t ech oblastech- sociální, ekonomické a environmentální (MULLERAT, 2009). Zelená kniha rozlišuje vn jší a vnit ní rozm r tohoto konceptu. Interní dimenze se týká ízení lidských zdroj, tedy v prvé ad vlastních zam stnanc, bezpe nosti a ochrany zdraví, investic do lidského kapitálu, ízení zm n, ale také strategie ekonomického r stu a ízení p írodních zdroj. Z hlediska vn jšího rozm ru, aktivit p esahujících hranice organizace, zahrnuje spole enská odpov dnost zejména všechny ostatní stakeholdery, místní spole enství a životní prost edí v globálním m ítku Ekonomický pilí Základním cílem každé organizace je dosahování zisku, p i emž z pohledu spole enské odpov dnosti mluvíme o dosahování pozitivních ekonomických výsledk. Je logické, že pouze taková firma m že investovat do CSR aktivit a zajistit udržitelný rozvoj organizace, a už odpov dným investováním, inovacemi, budováním dobrého jména a zna ky, nebo též efektivním zhodnocováním zdroj. Do hlavních aktivit v rámci ekonomického pilí e se ješt adí: transparentní podnikání; ízení a správa organizací (corporate governance) principy dobrého ízení; dodržování princip korektního podnikání- etický kodex, odmítání korupce, diskriminace, nekalé konkurence a podvod, ochrana duševního vlastnictví; korektní vztahy se stakeholdery- etické chování k zákazník m, dodavatel m, zam stnanc m, akcioná m, investor m, zainteresovaným organizacím a ob an m atd.; tvorba pracovních p íležitostí v lokalit p sobení, p ednost místním dodavatel m; finan ní podpora rozvoje místní komunity, z izování nadací, nabídka bezplatných služeb apod. Aplikace zmín ných aktivit p ináší organizaci dobrou pov st a jméno, vyšší výkonnost dodavatelského et zce a loajalitu zákazník. Pro transparentní vykazování výsledk v ekonomické oblasti lze použít trendy ekonomického rozvoje (p idaná hodnota, tržby, náklady); zve ej ování ekonomických výsledk (nap. ve výro ních zprávách); existenci a dodržování etického kodexu; rozsah financování ve ejn prosp šných projekt ; certifikaci ISO, r zná ocen ní a získané zna ky kvality; po et nových zakázek; tempo inovací; výsledky r zných pr zkum ohledn spokojenosti zákazník, stížností a adu dalších indikátor. 15

16 1.3.2 Sociální pilí Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobé úsp šnosti podniku, z tohoto pohledu je jim nutné v novat pat i nou pozornost. Interní dimenze sociální oblasti spole enské odpov dnosti se týká pé e o zam stnance, kte í se podílejí na ízení firmy, výrob, poskytování služeb a dalších innostech, které v kone ném d sledku mají zajistit dosažení cíl dané organizace. Je však více než jasné, že na druhé stran i zam stnanci pot ebují organizaci, pro niž pracují. Jsou závislí na finan ní odm n a jejich celkový život je tedy do zna né míry prací ovlivn n. Z t chto d vod se koncept CSR zam uje též na aktivity, které mají zajistit, aby toto ovliv ování bylo oboustrann výhodné. V této oblasti se organizace m že orientovat na: interní firemní filantropii- zam stnanecké výhody (p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, na životní pojišt ní, na stravování, na dovolenou, flexibilní práce, volno pro lé bu ), cafeteria systém atd.; zdraví a bezpe nost zam stnanc - dodržování pracovních standard, p ísp vky na nadstandardní zdravotní pé i atd.; vzd lávání a rozvoj lidských zdroj - prohlubování a zvyšování kvalifikace, rozvíjení osobnosti atd.; tvorbu podnikové kultury, komunikaci se zam stnanci; dodržování lidských práv, zákaz d tské a nedeklarované práce, rovné p íležitosti, spravedlivé odm ování, rozmanitost na pracovišti; vyváženost pracovního a osobního života (Work-Life Balance); outplacement (podpora propušt ných zam stnanc ), jistota zam stnání atd. Každá organizace by m la navazovat vztahy se svým okolím, protože je jeho nedílnou sou ástí. Aktivní zapojení do d ní v daném regionu organizaci napomáhá budovat její image a pomáhá jí získávat d ležité kontakty. V této externí dimenzi sociálního pilí e je velmi d ležitá podpora místní komunity, která je nej ast ji zabezpe ována r znými formami dárcovství- finan ní dary, materiální pomoc, poskytnutí služeb nebo pot ebných prostor atd. Další zp soby podpory mohou být: externí firemní filantropie- dobrovolnictví ze strany zam stnanc na ve ejn prosp šných aktivitách, podpora vzd lávání, poradenská innost, sbírky; finan ní podpora- lokální projekty (školy, sportovišt, kulturní projekty), sponzoring; dialog se stakeholdery; preference zam stnávání místních ob an, zam stnávání znevýhodn ných ob an atd. Za indikátory výkonnosti v sociální oblasti jsou považovány jednak r zné certifikáty a osv d ení (OHSAS 18001, SA 8000, Bezpe ný podnik ), ale také výše darovaných prost edk m ená absolutn nebo v pom ru k hrubému zisku, po et hodin dobrovolnictví, reakce na firemní aktivity, ukazatele rovných p íležitostí a fluktuace, po et rekvalifikací, Social Labels apod. 16

17 1.3.3 Environmentální pilí innosti každé organizace ur itou m rou zasahují do životního prost edí. Spole ensky odpov dná organizace se tak vedle ekonomické a sociální oblasti musí zabývat rovn ž pé í o životní prost edí a aktivity v jednotlivých pilí ích vzájemn propojit. V problematice životního prost edí se velmi asto setkáváme s pojmem trvale udržitelný rozvoj, který definovala Komise pro životní prost edí a rozvoj p i OSN ve své zpráv z roku 1987: Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí pot eby sou asných generací, aniž by bylo ohroženo spln ní pot eb generací p íštích a aniž by se to d lo na úkor jiných národ. Jedná se o hospodá ský rozvoj, na základ n hož musí docházet k vývoji spole nosti, v opa ném p ípad by došlo k celosv tovému ohrožení životního prost edí. A práv jeho strategickým cílem je propojení a slad ní ekonomického rozvoje, sociální odpov dnosti a environmentu. V prvé ad by každá organizace m la identifikovat všechny environmnentální aspekty a následn z nich ur it ty významné, tj. ty s významným dopadem na životní prost edí, a obzvlášt u nich negativní dopad zmenšovat. Konkrétn se v oblasti ochrany životního prost edí m že jednat o tyto aktivity: snižování spot eby materiál, energie a vody, odpad a emisí; t íd ní a recyklace; uplat ování environmentální politiky a princip prevence; zavedení istší produkce- tj. preventivní strategie na snižování negativních dopad na životní prost edí; výroba a používání ekologicky šetrných produkt, využívání energeticky nenáro ných za ízení, ekologicky šetrných materiál na balení, používání dopravních prost edk s alternativním pohonem, šetrný zp sob p epravy zboží a materiálu; ochrana p írodních zdroj, snaha o nalezení alternativ mezi obnovitelnými zdroji; soulad s normami a standardy (ISO, EMAS a další) atd. Obdobn jako v sociální oblasti i zde nám pln ní požadavk environmentálního rozm ru deklarují certifikáty (ISO 14001) a osv d ení (EMAS II). Dalším m ítkem m že být pln ní princip istší produkce (množství odpadu a emisí), celková spot eba energie a vody, zp tný odb r výrobk, míra využívání obnovitelných zdroj, po et stížností nebo též Ekolabelling (zna ení ekologicky šetrných výrobk ). (PET ÍKOVÁ et al., 2008; STEINEROVÁ, 2008; TRNKOVÁ, 2004) 17

18 1.4 P ístupy, normy a standardy CSR Jedním ze základních princip spole enské odpov dnosti organizací je její dobrovolnost, což potvrzuje také neexistence právního rámce. Na otázku, zda je tomu tak správn nebo by naopak m lo být dodržování právn vymahatelné, neexistuje jednozna ná odpov (viz podkapitola 1.2.1). S nar stající d ležitostí tohoto konceptu roste jeho podpora od národních a mezinárodních spole ností. Oblastí sociální spravedlnosti, všeobecných lidských i pracovních práv a zlepšováním pracovních a životních podmínek se zabývá zejména Mezinárodní organizace práce (ILO). ILO byla založena roku 1919 a jedná se o specializovanou agenturu OSN. Náplní její innosti je tvorba mezinárodních pracovních standard, vzd lávání a výzkum v oblasti pracovních práv a formulace mezinárodních politických p ístup a program na zlepšení pracovních a životních podmínek. Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice 1, která byla poprvé publikována v roce 1977, zahrnuje mimo jiné otázky rovnosti p íležitostí a zacházení, sociální politiky, pracovních a životních podmínek, svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání a pracovních vztah. (ILO, 2001) Jednou z dalších iniciativ p i OSN je Global Compact na podporu spole enské angažovanosti firem sm rem k více udržitelné a p ístupn jší globální ekonomice. Tato iniciativa plní od roku 1999 v podstat funkci dohody mezi OSN a sv tem byznysu a ve svých 10 klí ových zásadách pokrývá oblast lidských práv, pracovních standard, odmítání korupce a ochrany životního prost edí. Zásady byly p evzaty jednak ze zásad ILO, ale též ze zásad trvale udržitelného rozvoje p ijatých na sv tové konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 a z Všeobecné deklarace lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv byla p ijata roku 1948 a je prvním právním a mezinárodn uznávaným dokumentem, který se týká svobod a práv každého lov ka bez rozdílu. Doporu ení vlád ohledn odpov dného chování nadnárodních spole ností obsahují Sm rnice 2 vydávané Organizací pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (OECD 3 ). Nadnárodní podniky zde naleznou dobrovolné zásady a standardy odpov dného chování, které se snaží o soulad se státní politikou, posílení d v ry mezi organizacemi a spole ností, ve které podnikají, a o zvýšení možností, jak p isp t k trvalému rozvoji. V poslední verzi Sm rnice z roku 2000 jsou zahrnuty obecné zásady- politika a ízení firmy, transparentnost a otev enost, doporu ení ohledn zve ej ování informací, zam stnanosti a vztah se zam stnanci, životního prost edí, potírání úplatká ství, zájm spot ebitel, v dy a technologií, hospodá ské sout že a daní. Mezi další mezinárodní organizace, které se zabývají r znou m rou spole enskou odpov dností, pat í nap.: nevládní organizace International Businees Leaders Forum (IBLF, Londýn) a Social Investment Forum (USA), mezinárodní asociace World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Sv tová banka, CSR Europe, a dále organizace provád jící sociální audity jako Social Audit Network (SAN Ltd., Anglie) nebo ETHIBEL (Belgie). V následujících podkapitolách jsou skrze vytvo ené standardy uvedeny n které další organizace. 1 Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy. 2 Guidelines for Multinational Enterprises- Sm rnice pro nadnárodní podniky. 3 Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodá skou spolupráci (OEEC). 18

19 1.4.1 Klí ové standardy CSR V sou asné dob neexistuje na celém sv t žádná norma, na jejímž základ by se mohl certifikovat celý koncept CSR. Jediným standardem, dle kterého je možné získat certifikaci, je SA 8000, ten se ale zabývá pouze interní rovinou spole enské odpov dnosti, a to konkrétn ve vztahu k zam stnanc m. SA 8000 (Social Accountability) Mezinárodní pracovní norma SA 8000 je dobrovolná a nezávislá certifika ní norma vytvo ená neziskovou nevládní organizací Social Accountability International (SAI, USA) v roce Poslední revize této normy prob hla v roce 2008 a do eského jazyka byla p eložena eským institutem pro akreditaci. SA 8000 je v souladu s legislativou, se zásadami ILO, s Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvami o právech d tí a p edpokládá jejich dodržování. Základní požadavky se týkají d tské práce, nucené práce, zdraví a bezpe nosti zam stnanc, svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání, diskriminace, disciplinárních opat ení, pracovní doby, kompenzace (odm ování) a systému managementu. Z obsahu SA 8000 je patrné, že se skute n jedná o standard sociální odpov dnosti hlavn ve vztahu k zam stnanc m. Univerzálnost požadavk poskytuje možnost zavedení normy ve všech typech organizací s r znou velikostí a jejich dodržování umož uje: rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady v oblastech spole enské odpov dnosti, které podnik má možnost usm r ovat nebo ovliv ovat; d v ryhodn doložit zú astn ným stranám, že existující politiky organizace, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky této normy. (SA 8000, ) Kritérium normy týkající se d tské práce zakazuje zam stnávat d ti, tedy osoby do 15 let 2. Pro d ti, které d íve byly zam stnávány, musí podnik vytvo it opat ení na jejich pomoc a podporovat jejich další vzd lávání. Mladiství pracovníci, osoby do 18 let, sm jí být zam stnávání, avšak pokud jsou školou povinni, pak jen mimo dobu vyu ování. Pracovní doba mladistvých m že být nejdéle 8 hodin denn a práce nesmí být vykonávána v noci. Tito pracovníci nesm jí pracovat v nebezpe ných nebo rizikových podmínkách. V rámci celého dodavatelského et zce nesmí být dále využíváno nucené nebo povinné práce 3, pracovník m nesm jí být odebírány osobní doklady nebo další majetek i pozastaveny jakékoli ásti platu nebo dávek a po udání d vodu mají právo podat výpov. 1 eský p eklad normy SA verze 2008, zdroj: Bureau Veritas Czech spol s.r.o. 2 Norma uvádí, že na základ ustanovení místní legislativy m že být minimální v ková hranice pro vstup do zam stnání vyšší. V n kterých zemích je tato hranice naopak snížena na 14 let dle výjimky ud lené ILO. 3 Normou je nucená a povinná práce definována jako: Jakákoli práce nebo služba, k níž se daná osoba dobrovoln nezavázala a která je provád na pod pohr žkou trestu nebo represe nebo je vyžadována jako prost edek k proplacení dluhu. 19

20 Pro zajišt ní souladu s požadavkem na zdraví a bezpe nost musí podnik primárn zajistit bezpe ný výkon práce a snižovat riziko hrozeb, které by mohly vést k nehodám na pracovišti. Samostatná pozornost je pak v nována eliminaci nebezpe í ohrožujících zdraví a bezpe nost pracujících matek. V otázkách bezpe nosti a ochrany zdraví je nutné pracovníky pravideln proškolovat a poskytovat jim na náklady podniku pot ebné osobní ochranné pracovní prost edky. Všichni pracovníci musí mít k dispozici sociální za ízení, pitnou vodu a p ípadn vhodné ubytovací za ízení. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání je požadavek, který obsahuje právo zakládat odborové svazy bez jakéhokoli omezení ze strany organizace a kolektivn vyjednávat. Existence odbor není podmínkou, pracovníci si mohou pouze zvolit svého zástupce. Pracovníci v odborech nebo jejich zástupci nesmí být vystaveni žádné form diskriminace. P ed vznikem pracovního pom ru, v jeho pr b hu nebo p i jeho ukon ování nesmí docházet k diskriminaci pracovník dle jejich: rasového p vodu; p íslušnosti k národnostní nebo ke spole enské skupin, kast ; etnického p vodu; náboženského vyznání; postižení; pohlaví; sexuální orientace; rodinných pom r ; rodinného stavu; lenství v odborových organizacích; politických názor ; v ku nebo jiných podmínek. Povoleno není chování, které by ostatní jakkoli uráželo, sexuáln obt žovalo nebo vyko is ovalo. B hem disciplinárních opat ení jsou nep ípustné: t lesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak nebo slovní urážky a ned stojné a nelidské zacházení. Požadavek standardu na pracovní dobu zd raz uje nutnost dodržovat platné právní p edpisy a odborové normy. V žádném p ípad nesmí zam stnanec za týden odpracovat bez zapo ítání p es as více než 48 hodiny. Po šesti dnech práce je organizace povinna poskytnout alespo jeden den volna, pokud není místními zákony a zárove kolektivní smlouvou dovoleno jinak. P es asová práce nesmí p ekro it 12 hodin týdn a musí být dobrovolná. Ve stanovených p ípadech lze práci p es as na ídit, nutné je však pokrytí této problematiky kolektivním vyjednáváním. Oblast kompenzace neboli odm ování vyžaduje dodržování právních a firemních p edpis a to tak, aby výše mezd byla p im ená základním i dalším pot ebám pracovník. Odm na za práci se musí poskytovat pravideln a ve vyhovující form pro pracovníka. Devátý požadavek normy je v nován systému ízení. Zde jsou zahrnuta kritéria týkající se stanovení, zve ej ování a pravidelného p ezkoumávání politiky spole enské odpov dnosti, jmenování zástupce vedení odpov dného za dodržování požadavk normy, práva pracovník na jejich zastoupení p i komunikaci s vedením, pravidelného p ezkoumávání dosahovaných výsledk v oblasti požadavk normy a p ípadného zlepšování. Všechny výše uvedené požadavky musí být implementovány do celého podniku, musí s nimi být seznámeni všichni pracovníci a ú innost takto uceleného systému je nutné ov ovat. Podnik je povinen sledovat a evidovat pln ní požadavk v rámci innosti všech svých dodavatel i subdodavatel a zvolit vhodný zp sob jejich hodnocení a výb ru. V p ípad jakýchkoli problém a neshod s požadavky normy je podnik povinen: identifikovat ko enovou p í inu, okamžit p ijmout opat ení k náprav a preventivní opat ení a p id lit zdroje p im ené povaze a závažnosti. Požadavky jsou kladeny rovn ž na externí komunikaci a zapojení zainteresovaných stran; na poskytnutí p ístupu do podniku pro ú ely oznámených i neoznámených audit a na vedení záznam dokládajících soulad s normou. 20