Občanský a společenskovědní základ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanský a společenskovědní základ"

Transkript

1 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Tereza Köhlerová Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...6 POLITOLOGIE JAKO VĚDA...8 POLITOLOGIE A POLITIKA...8 Oblasti politologie...8 Definice a vymezení politiky...9 Teorie moci...11 POLITOLOGIE A JEJÍ MÍSTO V SYSTÉMU VĚD Politologie a jiné vědy...12 Metody zkoumání...13 HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO MYŠLENÍ Politické myšlení ve starověku...14 Politika ve středověku...15 Novověk a politika...16 Politika 19. a 20. století...17 Kořeny české politiky...18 STÁT...19 TEORIE VZNIKU STÁTU Starověký stát...19 Středověký stát...20 Koncepce vzniku státu...20 DEFINICE, ZNAKY A FUNKCE MODERNÍHO STÁTU Vymezení pojmu stát...21 Znaky státu...21 Funkce státu...22 Svrchovaný stát / zámořské území / protektorát / autonomie...23 Suverenita lidu...24 TYPY STÁTŮ A FORMA VLÁDY Typy států...24 STÁTNÍ OBČANSTVÍ Získání státního občanství České republiky...28 POHYB OSOB MEZI STÁTY Důvody a podoby migrace...28 ÚSTAVA ČR / DĚLBA MOCI / LIDSKÁ PRÁVA...31 VÝVOJ NAŠEHO ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU Pojmy z oblasti ústavního práva...31 Vnik ústav ve světě a jejich vliv na formování naší ústavnosti...31 Československé ústavy...31 Vznik ústavy České republiky...34 Obsah ústavy České republiky...34 SYMBOLY ČESKÉ STÁTNOSTI DĚLBA MOCI PROCES SCHVALOVÁNÍ ZÁKONŮ LIDSKÁ PRÁVA Významné lidskoprávní dokumenty a oficiální instituce...40 Atributy lidských práv a svobod...42 Porušování lidských práv a mezinárodní nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv a svobod...42 Tuzemské nevládní instituce na ochranu lidských práv...43 ČLOVĚK JAKO OBČAN DEMOKRATICKÉHO STÁTU...45 OBČANSKÁ SPOLEČNOST Občanská společnost v demokratickém a totalitním státě...45 POLITICKÉ STRANY Politické strany v České republice...47 NÁTLAKOVÉ SKUPINY Typy nátlakových skupin...47 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Státní správa...49 Samospráva...50 Územní samospráva...50 Orgány územních samosprávných celků...51 Působnost územně samosprávných celků

3 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DĚLBA MOCI VOLBY A VOLEBNÍ SYSTÉMY Proč se účastnit voleb?...53 Volební právo v demokratických státech...53 Volební systémy...54 Volby v České republice...54 Volební kampaň...55 Jak volby prakticky probíhají?...55 DEMOKRACIE A JINÉ FORMY VLÁD DEMOKRACIE JAKO FORMA VLÁDY Přímá a nepřímá (zastupitelská) demokracie PRINCIPY A HODNOTY DEMOKRACIE AUTORITÁŘSKÉ A TOTALITNÍ REŽIMY Současné nedemokratické režimy...60 DIKTÁTOŘI 20. A 21. STOLETÍ Adolf Hitler...61 Benito Mussolini...61 Josif Vissarionovič Stalin...62 Mao Ce Tung...62 Fidel Castro...62 Kim Ir-sen a jeho nástupci...63 Pol Pot...64 POLITICKÉ IDEOLOGIE Ideologie v totalitním státě...65 Liberalismus...66 Konzervatismus...66 Socialismus...67 Komunismus...67 Nacionalismus...68 Fašismus...68 Feminismus a environmentalismus...69 EXTREMISMUS MEZINÁRODNÍ INTEGRACE / MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE MEZINÁRODNÍ INTEGRACE Podoby mezinárodní integrace...72 Stupně mezinárodní ekonomické integrace...72 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Důvody mezinárodního obchodu...72 MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ ORGANIZACE Světová obchodní organizace (WTO)...73 Mezinárodní měnový fond (MMF)...73 Světová banka...73 Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)...73 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)...74 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) Charta OSN...74 Organizační struktura OSN...74 Rada bezpečnosti OSN...75 SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE (NATO) Působení NATO ve světě...75 EVROPSKÁ INTEGRACE HISTORIE SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY Středověké a novověké snahy v uspořádání Evropy...76 Formování Evropy po 1. světové válce...77 Panevropské hnutí...77 Evropská integrace po roce FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EVROPSKOU INTEGRACI IDEOLOGICKÉ VLIVY Rada Evropy...80 Evropský soud pro lidská práva...80 POLITICKÉ VLIVY EKONOMICKÉ VLIVY

4 Obsah EVROPSKÁ UNIE PODSTATA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE...82 ZAKLÁDAJÍCÍ SMLOUVY...82 Pařížská smlouva...83 EHS Evropské hospodářské společenství...83 Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská)...83 ČLENSKÉ STÁTY EU...84 Kodaňská kritéria...84 Členské státy EU...84 Kandidátské státy pro vstup do EU...85 SYMBOLY EVROPSKÉ UNIE...85 PILÍŘE EVROPSKÉ UNIE...87 První pilíř: Evropská společenství...87 Druhý pilíř: Společná a zahraniční politika...87 Třetí pilíř: Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech...87 VOLNÝ POHYB OSOB SCHENGENSKÝ PROSTOR...88 Schengenský prostor (Schengen)...88 POLITIKY EU...89 Výlučné politiky...89 Sdílené politiky...89 Doplňující politiky...90 Ostatní politiky...90 OBCHODNÍ POLITIKA EU...90 Co je celní unie?...90 Zásady společné obchodní politiky...90 INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE HLAVNÍ INSTITUCE EU...92 Instituce zajišťující právní systém EU...92 Vrcholný politický orgán EU...92 DALŠÍ DŮLEŽITÉ INSTITUCE EU...93 PRINCIP SUBSIDIARITY...94 EVROPSKÁ RADA...94 Působnost Evropské rady...94 PŘEDSEDNICTVÍ A ČLENOVÉ EVROPSKÉ RADY...94 RADA EVROPSKÉ UNIE...95 Působnost Rady Evropské unie...95 Formace v Radě Evropské unie...95 Předsednictví v Radě Evropské unie...95 Členové Rady Evropské unie...95 ROZHODOVÁNÍ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE...96 EVROPSKÁ KOMISE...96 Působnost Evropské komise...96 Hlavní úkoly Evropské komise...96 ORGANIZACE EVROPSKÉ KOMISE...96 EVROPSKÝ PARLAMENT...97 Pravomoce Evropského parlamentu...97 Složení Evropského parlamentu...97 Výbory Evropského parlamentu...97 Frakce politické skupiny v Evropském parlamentu...98 Čeští poslanci v EP...98 GLOBALIZACE / PLANETÁRNÍ PROBLÉMY PODSTATA GLOBALIZACE...99 GLOBALIZACE Z HISTORICKÉHO POHLEDU...99 PŘÍČINY GLOBALIZACE...99 DOPADY GLOBALIZACE NA STÁT A SPOLEČNOST Negativa globalizace Pozitiva globalizace KONZUMNÍ SPOLEČNOST TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MOJE POVĚDOMÍ O STÁTU A MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍCH POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

5 POLITOLOGIE 7

6 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: vysvětlit pojem politika nastínit vývoj politického myšlení člověka pochopit vztahy a vazby mezi politikou a ostatními vědami pravěk Počátky vývoje politického myšlení starověk POLITOLOGIE středověk POJEM novověk Prvotní snahy postihovat skutečnosti a události v politických souvislostech spatřujeme v antickém Řecku. Pojem pochází z řečtiny (polis = městský stát, logos = věda, rozum). Stát a jeho vnitřní politické uspořádání Jednou z oblastí, kterým se politologie věnuje, je tzv. srovnávací politologie. Mimo jiné sem patří porovnávání funkčnosti jednotli- vých forem státu podle vnitřního politického uspořádání. Existuje více hledisek, podle kterých se rozčleňují státy: Typy států podle způsobu vlády (autokra- tické a demokratické státy). Typy států podle hlavy státu (monarchie a republika). Typy států podle jeho uspořádání (typicky unitární stát, federace a konfederace). Jiná hlediska dělení (právní stát, policejní stát, byrokracie, plutokracie, tyranie apod.). Srovnávací politologie tedy např. zkoumá a porovnává možnost a míru ovlivňování chodu politiky (z pohledu občanů) u demokratických a autokratických států. Příkladem může být míra politických svobod občanů demokratické Jižní Koreje a totalitní izolované KLDR. Ilustrační obrázek pozorovatelé KLDR na hranici s Jižní Koreou. Politologie jako věda Po prostudování této kapitoly budete znát: předmět jednotlivých společenských věd pojem politika (definice a vymezení politiky) vývoj politického myšlení předmět a metody zkoumání politické vědy vztah politologie k jiným vědám První kapitola se zabývá vymezením politologie jako jedné ze společenských věd dozvíte se, čím se tato společenská věda zabývá a jaké metody využívá. Dále se seznámíte s vývojem politického myšlení a s nejvýznamnějšími osobnostmi této vědy. Politologie a politika V současné době rozlišujeme mnoho společenských věd. Samotné označení společenské nám napovídá, že se jedná o vědy, které se zabývají člověkem nebo společností. Určitě každý z vás ví, že psychologie je věda zabývající se, velmi stručně řečeno, lidským chováním, sociologie zkoumá jednání lidí ve společnosti, sociální skupiny a strukturu společnosti, ekonomie se snaží o objasnění fungování hospodářského života společnosti, demografie se zabývá vývojem lidské populace, pracuje tedy s pojmy jako porodnost (= natalita), úmrtnost (= mortalita) aj. Čím se ale zabývá politologie? Politologie je interdisciplinární společenská věda, která se snaží o objektivní zkoumání státu a jeho politických institucí. Zabývá se politickými systémy, činností politických stran, politických organizací a zájmových skupin, ideologiemi, mezinárodními vztahy a také tím, jak se lidé chovají v politickém prostředí. Velmi jednoduše bychom mohli chápat politologii jako nauku o státu. Oblasti politologie Politologie se zabývá mnoha oblastmi, proto se dělí do několika disciplín: obecná politologie zabývá se historickým vývojem politologie, vývojem politologických škol a popisuje vztah politologie k jiným vědám; politické teorie jak plyne z názvu, těžištěm zájmu jsou politické teorie, a to jak v minulosti, tak i v současnosti; srovnávací politologie srovnává fungování různých forem států; politické instituce soustředí se na stát, dělbu moci, ústavu, státní správu a samosprávu; mezinárodní vztahy zkoumá vztahy mezi jednotlivými státy, organizacemi, zabývá se mezinárodním právem a jelikož hrají v současné době mezinárodní organizace stále větší roli ve světovém politickém dění, začíná se tato disciplína vyčleňovat jako samostatný vědní obor. Jaké otázky si politologové kladli a kladou? Co je zajímá? Co je cílem jejich zkoumání? Politologové sledují činnost těch, kteří se účastní politiky. O činnosti koho je tedy řeč? Politiky se účastní nejen poslanci, senátoři či prezident republiky, ale i studenti demonstrující před ministerstvem školství nebo politické strany usilující o získání moci ve volbách. Někteří politologové se zamýšlejí nad tím, jak by měl fungovat stát a jeho instituce, jestli by například měli volit prezidenta republiky sami občané, nebo poslanci a senátoři. Jiní popisují jednotlivé politické jevy a další zase před- 8

7 Politologie jako věda povídají, jak se bude politika vyvíjet, např. jaký dopad by mohlo mít na život občanů ČR vítězství té které politické strany ve volbách. Zkoumání politologů můžeme tedy rozdělit do tří základních směrů: 1. Normativní politologie zabývá se tím, jak by společnost a politika měly fungovat, zahrnuje také hodnotové soudy. 2. Deskriptivní (pozitivní) politologie popisuje politické jevy, politickou praxi, politické instituce, popisuje tedy politickou realitu takovou, jaká je. 3. Predikativní (prognostická) politologie snaží se předpovídat, jaká bude politická realita v budoucnu, a současně zkoumá, zda a do jaké míry lze budoucí vývoj ovlivnit. POLITOLOG POJEM Politolog je osoba, která se profesně věnuje zkoumání struktury politického, sociálního a ekonomického systému společnosti. politologie = věda politika = činnost Definice a vymezení politiky Již několikrát jste mohli narazit na pojem politika, politický. Co to ale politika je? Tak jako je možné chápat ekonomiku jako ekonomii v praxi, také politiku můžeme chápat jako politologii v praxi. Jak už víte, politologie je věda, kdežto politika je činnost. Politika je středem zájmu různých skupin obyvatel daného státu jak těch, kteří se jí profesně věnují, tak i jednotlivých občanů. Definic politiky existuje několik, pro naše potřeby politiku vymezíme takto: Politika je specifický druh činnosti politických subjektů, jejichž cílem je prostřednictvím vlivu realizovat své zájmy, prosadit své cíle. Nástrojem k prosazení svých cílů a zájmů je politická moc, o jejíž získání usilují různými prostředky. Co si ale máme představit pod pojmem subjekt politiky? Co znamená vliv v politice? A o jakých různých prostředcích je v definici řeč? 1. Subjekt politiky např. politická strana, občanské hnutí, zájmová skupina, stát nebo mezinárodní organizace usilující o vliv nebo moc. Subjekt politiky Každá politická strana se v předvolební kampani snaží nalákat co nejvíce voličů, aby získala v Poslanecké sněmovně co nejvíce křesel a mohla tak ovlivňovat politické dění. Mezi zájmové skupiny můžeme zařadit také např. ekologická hnutí či ob- čanská sdružení, která prosazují své zájmy. Např. politikou ekologické iniciativy (jako politického subjektu) může být snaha o ochranu určitého konkrétního území, politikou občanského sdružení (také jako politického subjektu) může být snaha o neznehodnocení dané lokality pro bydlení nepromyšlenou výstavbou komerčního či průmyslového objektu. Stát působí jako subjekt politiky např. na mezinárodní politické scéně (prosazení výsostných zájmů daného státu např. v oblasti hospodářské politiky). Subjektem politiky může být i jedinec například občan jako jedinec poukazující na nesrovnalosti, které nastaly v průběhu voleb do zastupitelstva obce. Kromě subjektu politiky lze hovořit také o objektu politiky, což jsou sociální skupiny, na které se působí. Objekt politiky Pokud například vláda rozhodne o změně registračních poplatků za vydání dokladů (např. pasu), pak to má dopad na určitý objekt politiky, kterým je celá skupina občanů daného státu. Všech těchto lidí se tedy bude týkat povinnost uhradit nově stanovený poplatek. V politice je však málokdo (a málokdy) jen subjektem nebo jen objektem, a to proto, že politika je vzájemné působení politických subjektů a objektů. Koho se týká politika a do jaké míry? Profesně je politika předmětem zájmu politologů, mezi jejichž činnost patří například podrobné analýzy postupů politické reprezentace státu, rozbory postojů politiků apod. Do jaké míry má ale politika dopad na nás, občany? Do větší, než si myslíme. V politice se rozhoduje o záležitostech, které se více či méně dotýkají našeho každodenního života. Na úrovni města či obce je na politice závislé například rozhodnutí obce zřídit nebo naopak zrušit stanici městské policie či rozhodnutí zastupitelstva obce v investičních akcích. Na úrovni kraje to může být cena jízdného vlakových spojů či slučování škol. Na úrovni státu může být příkladem zavedení a podoba státních maturit, regulace cen plynu a elektřiny či rozhodnutí o dostavbě nové jaderné elektrárny. Politická moc Německý sociolog Max Weber ( ) uvádí, že jedinci, kteří se věnují politice, chtějí zís- kat politickou moc. Z DĚJIN moc, která vychází ze své podstaty, je ka- Weber rozlišuje dvě podoby (podstaty) moci: moc, která slouží jako nástroj pro dosažení jiných cílů; moc, která vychází ze své podstaty, je ka- tegorií sama o sobě a její získání je pro politika prestiží. Touhu po získání moci (resp. po možnosti vládnout a hýbat politikou) dokladují mnohé případy z historie (od egyptských faraonů přes imperátory a panovníky dobyvatele až po novodobé diktátory a politické představitele států). Lidé by nikdy nedosáhli toho, co je možné, kdyby ve světě soustavně nesahali po tom, co možné není. Max Weber 9

8 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Přijdou, či nepřijdou volit? 12 Již dlouho je pryč doba, kdy v období budování reálného socialismu u nás přicházelo k volebním urnám 99,7 % voličů. Současnost je ve znamení dosti nízkých volebních účastí voličů, zejména při volbách do Parlamentu a do Senátu. U voleb do krajských či obecních zastupitelstev je účast voličů vyšší. Například parlamentních voleb v roce 2013 se zúčastnilo 59,48 % voličů, k urnám ne- přišlo 40,52 % občanů. Voleb do Senátu se např. v roce 2012 účastnilo v prvním kole pouze 34,90 % a ve druhém kole dokonce jen 18,60 % oprávněných voličů. ANO NE Účast ve volbách Politická reprezentace státu a jednotlivé politické strany zvláště si tedy právem pokládají otázku, jak zvýšit volební účast občanů. Souvisí to přirozeně s výsledky voleb, kdy každý hlas pro stranu (politické seskupení) zname- ná šanci přiblížit se k výraznějšímu politické- mu zisku a k účasti v budoucí vládě. Každá politická strana tedy využívá poznatků sociologie a psychologie, aby si udělala odhad, jak se občan jako volič během voleb zachová, a jakou je proto třeba použít strategii. Jiné představy o výsledcích voleb bude mít zastánce pravice a jiné zase levicově zaměřený volič, jinak bude volit občan s vysokoškolským vzděláním a jinak středoškolák apod. Politické strany (i v ČR) dokonce využívají pro stanovení správné strategie volební kampaně i zahraničních poradců. Pro představitele politiky by však základní otázkou mělo být, proč tak klesá ochota voli- čů k volbám vůbec jít... Lobbing Pojem lobbing pochází z angl. lobby (předsíň, v přeneseném slova smyslu zájmová skupi- na). Výrazem se označuje snaha o prosazová- ní skupinových zájmů, a to zejména u státních orgánů a veřejných institucí (a jejich představitelů), případně v médiích. Lobbování může velmi snadno přerůst v korupč- ní snahy. Předmětem takového počínání je zpravidla osobní prospěch či snaha ovlivňovat média (a to jak ze strany ekonomických subjektů, tak i politiků samotných). Na tyto praktiky, které zatěžují společnosti zemí celého světa, poukazuje zejména organizace Transparency International. Z právního hlediska lobbování nezákonné není, ovšem korupce již ano. Politologie a její místo v systému věd Politologie a jiné vědy V předešlé podkapitole jsme si definovali politologii jako vědu a vymezili jsme některé základní pojmy jako subjekt a objekt politiky, vliv (moc) a prostředky, které politika k dosažení vlivu používá. Politologii jsme si definovali mj. jako interdisciplinární společenskou vědu. Ke společenským vědám, se kterými se politologie mnohdy prolíná, lze zařadit především filozofii, sociologii, historii, psychologii, právo a ekonomii. a) Filozofie. Až do 19. století byla politologie součástí právě této vědy. Ta část filozofie, který se zabývá výhradně politikou, se nazývá filozofie politiky a zkoumá například, jakou úlohu plní ve společnosti normy a hodnoty nebo studuje etické základy státní moci, přičemž vychází z poznatků politologie. b) Sociologie. Věda o fungování společnosti byla jednou z disciplín, které měly významný vliv na konstituování vědy politické. Odvětví sociologie zabývající se politikou sociologie politiky analyzuje chování voličů a politiků, vytváří statistiky či provádí výzkumy veřejného mínění, které je pro politické subjekty často zpětnou vazbou a zároveň impulzem k jejich dalšímu počínání. c) Historie. Politický vývoj je těžištěm zájmu mnoha historiků. Jejich poznatky pak politologie využívá k tomu, aby mohla zpětně potvrzovat své závěry. Abychom totiž pochopili politické změny, ke kterým v minulosti docházelo, je znalost dějin nezbytná. Prakticky vše totiž plyne z historického vývoje. d) Psychologie. I věda o lidské psychice a lidském chování souvisí s politologií. Specifickým druhem chování totiž je chování lidí ve sféře politiky. Znalosti psychologie pak pomáhají například vysvětlit a odhadnout chování voličů, což se politikům obvykle hodí vědět při předvolebních mítincích, kdy se snaží ovlivnit a někdy i zmanipulovat účastníky (více v kapitole Nátlakové skupiny, str. 47). e) Ekonomie. Rovněž ekonomické poznatky jsou v politice důležitým faktorem. Ekonomie a politika se vzájemně ovlivňují. Vysoká nezaměstnanost nebo zvýšení daní může podnítit občany k nátlaku na politické subjekty s cílem situaci změnit. Hospodářskou krizi nebudou schopni vyřešit sami ekonomové, je úkolem státu, aby se formou různých opatření snažili dopady takovéto krize zmírnit. Krize ekonomiky, morálky, systému Řada politologů poukazuje na to, že současné globální problémy světa nejsou způsobeny jen nerozvážným počínáním si na poli ekonomiky a financí (ze strany řady států i finančních institucí, např. bank či pojišťoven). Jde o mnohem závažnější stav o krizi ekonomickou a současně o krizi společnosti, úpadek morálky a hodnot, které by ji měly tvořit, a propad důvěry v politiku. Je tedy nasnadě, že o obnovu všech těchto společenských součástí se musí ruku v ruce snažit jak ekonomičtí odborníci, tak i politici ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti práva, sociologie, psychologie a dalších oborů. To vše samozřejmě za aktivního přispění občanů samotných. Všichni se přitom shodují na tom, že míra pokřivení je tak značná, že to nebude snadný a krátkodobý proces... f) Právní vědy. Oblast práva byla po dlouhou dobu úzce propojena s oblastí politickou a můžeme říct, že je tomu tak i dodnes. Například Ústava ČR je nejvyšším zákonem státu, tvoří vrchol právního řádu. Mimo jiné stanovuje základní pravidla politických vztahů, vymezuje základní mocenské instituce a vztahy mezi nimi. Jedno z témat, které spadá na pomezí práva a politologie a je předmětem diskusí mnoha politologů i občanů, je poslanecká imunita. Poté, co jsme si vymezili vztah politologie (politické vědy) k jednotlivým společenským vědám, je zřejmé, že nelze jednoznačně vymezit předmět politologie, jelikož v mnoha případech překračuje oblast svých zájmů a dostává se na pomezí jiných věd. Mnohá témata a různé problémy týkající se společnosti prolínají několika vědami současně.

9 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Egyptské pojetí světa Z DĚJIN Starověký Egypt se vyvíjel více než let. Během tohoto období se formovala i jeho politika, která měla dvě podoby: zahraniční politika v podobě obchodních vztahů se sousedními zeměmi a expanzivní politika směřující k územním ziskům. Egyptské pojetí světa bylo spojeno s bohyní Maat (slovo maat značí ve staroegyptštině podstatu, univerzální řád světa). Tento univerzální řád světa v sobě zakotvoval kromě náboženského pohledu i skutečnosti souvisejí- cí s pravdou, harmonií a správným jednáním. Vidíte, že už zde, v pojmu správné jednání, jsou zakotveny zá- rodky politiky. Symbolem maat bylo pštro- sí pero, které měla na čelence i stejnojmenná bohyně. Chammurabiho zákoník Z DĚJIN Zákoník neobsahuje pouze ujednání právního charakteru, ale řeší i otázky obchodu a soukromého vlastnictví, rodiny, půjček, násilných činů a postavení jednotlivých společenských vrstev. Měl podobu dioritové desky, tzv. stély (viz obr. níže), která byla vztyčena na veřejném místě tak, aby jej měli všichni na očích a nemohli se vymluvit na to, že neznají znění zákoníku. V současnosti je vystaven v pařížském muzeu Louvre. Pro ilustraci pár příkladů ze znění některých článků: Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků. Jestliže šenkýřka, v jj jejímž domě se scházeli zločinci, tyto to zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. Historický vývoj politického myšlení Politické myšlení vždy bylo součástí politické praxe. Znalost dějin politického myšlení nám pomáhá lépe se orientovat nejen v minulosti, ale také v přítomnosti. Je nutné si uvědomit, že politické myšlení se historicky vyvíjí a vždy vychází z dané historické situace. V této podkapitole se seznámíte s nejvýznamnějšími událostmi a mysliteli od starověku až po 20. století. Politické myšlení ve starověku Starověk můžeme časově vymezit od vzniku prvních států okolo 4. tisíciletí před naším letopočtem do 5. století našeho letopočtu. V období starověku se politické myšlení začíná částečně vymaňovat ze sféry mytologie a náboženství. Z doby starověkého Egypta se např. dochovala poučení, jak postupovat v případě povstání, jakým způsobem je možné si vytvářet okruh oddaných lidí, jak se chovat k nadřízeným apod. Z období Babylonské říše je nejvýznamnějším dokumentem Chammurabiho zákoník, starověká Čína v tomto směru zaznamenala největší rozmach v období od století př. n. l., které je nazýváno obdobím sta škol. K nejznámějším směrům patřilo konfuciánství, taoismus nebo mohismus. Umění války ZAJÍMAVOST Dílo Umění války (Art of War, ) stvořil proslavený čínský vojevůdce Sun Tzu (544 př. n. l. 496 př. n. l). Vojevůdce Sun Tzu Kromě toho, že dílo pojednává o vojenské taktice a strategii, přesahuje svými myšlenkami také do společenského a politického života. Je rozčleněno na 13 kapitol (Plán Příprava války Plánování útoku Bojová situace Válečná síla Prázdné a plné Válečné střetnutí Devět proměn Pohyb vojska Povaha krajiny Devět krajin Útok ohněm Užití zvědů). Svým rozsahem a pojetím je považováno za jedinečné nadčasové dílo. Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní. Sun Tzu, Umění války Umění války ve vazbě bambusových desek Větší pozornost budeme věnovat řeckému politickému myšlení, které se začíná formovat se vznikem městských států polis. Největší rozmach zaznamenává v století př. n. l. Jako první od přírodní problematiky k problematice člověka a společnosti přecházejí sofisté, kteří se začínají zabývat spravedlivým uspořádáním obce, významem moci a svobody. Platón se např. ve svém díle Ústava snaží o konstrukci ideálního státu a hledá odpověď na otázku: Co je to spravedlnost? V Platónově ideálním státě existují tři vrstvy obyvatel. Na vrcholu jsou vládci filozofové, kteří ztělesňují rozum. Díky své vzdělanosti a moudrosti vědí, co je dobré pro obec. Druhou vrstvu tvoří strážci, jejichž úkolem je chránit obec, a poslední skupinou jsou výrobci (rolníci a řemeslníci), kteří se starají o zisk a obživu. Uspořádání obce odpovídá uspořádání lidské duše u vládců převládá rozum, u strážců je to vášeň a statečnost, u řemeslníků a rolníků žádostivost. Během výchovy se projeví, jaká složka v duši člověka převažuje. Výchova je pro všechny společná a děti jsou podrobeny několika zkouškám, při kterých jsou postupně vybráni výrobci, pak strážci a nakonec vládci. Takto vzniklé skupiny jsou pak vychovávány tak, jak to odpovídá jejich budoucímu určení a způsobu života, který s ním bude spojen. Spravedlnost se netýká jednotlivých občanů, ale státu jako celku, zájmy celku jsou tedy nadřazeny zájmům jednotlivce. Pouze pokud občané dělají to, k čemu jsou určeni, může být dosaženo harmonie. Vládcové ani strážci nesmí mít soukromý majetek ani soukromý život. K plození dětí jsou jim přidělovány ženy tak, aby bylo zaručeno co nejkvalitnější potomstvo. Výrobci mohou vlastnit majetek, ale jen v omezené míře tak, aby bylo zřejmé jejich podřízené postavení. Platón kritizuje demokracii 14 Umění války: Vojevůdce Sun Tzu:

10 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ OSOBNOST Niccolò Machiavelli Niccolò Machiavelli ( ) zastával vlivný post fl orentského státního sekretáře a posléze i kancléře. Vynikal pragmatičností a smyslem pro udržení vlivu a moci (a to za každou cenu). Svého času byl dokonce obviněn ze spiknutí a vězněn. Novověk a politika Pokud bychom zmiňovali význačnou osobnost, která zasáhla do vývoje politiky v období renesance, pak to jistě bude Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli byl italský renesanční politický myslitel, který proslul svým spisem Vladař, v němž radí budoucímu vladaři, jak získat a udržet si moc ve státě. Cílem politika má být pevná a trvalá vláda. Obsah jeho díla je nutno chápat v kontextu s tehdejší politickou situací v Itálii. Tato země byla rozdrobena na mnoho malých republik, které spolu neustále bojovaly a byly vystaveny násilným převratům. Z toho vyplývá touha po silné a bezpečné Itálii, po vytvoření italského národního státu. Machiavelli psal také poezii a dodnes se hraje jeho komedie Mandragora (hra odráží zkaženost tehdejší italské společnosti a všeobecný úpadek mravů). Machiavelli byl velmi vzdělaný, pohyboval se v italských politických kruzích, setkal se s mnoha významnými osobnostmi a navštívil také papežský dvůr. Machiavellismus aneb účel světí prostředky Tento termín označuje politickou zásadu, podle které je prioritní politický cíl. Machiavellista je označení pro člověka, který je ochoten těchto cílů dosáhnout pomocí jakýchkoli prostředků (ve smyslu účel světí prostředky ), přičemž přehlíží morální a právní principy. Tato teorie bývá vlastní lidem, kterým nejsou cizí manipulační techniky, s jejichž pomocí se snaží upevnit svoji moc. Tento termín však vznikl spíše nepřesnou interpretací Machiavelliho díla Vladař, neboť jeho autor nikdy nehovořil o tom, že použité prostředky mohou být politickým cílem vždy ospravedlněny. Použité prostředky mohou být dle Machiavelliho ospravedlněny pouze obecným prospěchem. Machiavellismus je spojován především se striktně účelovým, pragmatickým až cynickým počínáním a postojem. Uplatňuje se typicky například právě v politice či v oblasti ekonomie a managementu. Příklad z oblasti řízení kolektivu: vedoucí pracovník, který se snaží upevnit si svoji pozici tak, že si část pracovníků nakloní na svou stranu poskytnutím nějaké výhody, nejčastěji fi nanční v podobě nadstandardně vyšších odměn. Vůbec mu nevadí, že odměny neodpovídají výkonu zaměstnanců, je pro něj prostě důležitější fakt, že budou na jeho straně. Příklad z oblasti řízení kolektivu: MACHIAVELLISTA Člověk snažící se prosazovat postupy vedoucí k cíli bez ohledu na morální principy. OSOBNOST Thomas Hobbes Thomas Hobbes ( ) byl anglický fi losof, který význačně ovlivnil zejména politickou fi losofi i. Věnoval se také historii, geometrii, fyzice a etice. Mezi jeho známá díla patří Leviathan, ve kterém pojednává o podstatě a moci občanského a církevního státu. Název díla je odvozen od biblické mořské nestvůry Leviathana, v románu symbolizujícího chaos a nepořádek ve společnosti. OSOBNOST John Locke POJEM John Locke ( ) byl anglický fi losof. Ve svých myšlenkách hájil především svobodu a rovnost lidí. Jeho dílo mělo významný vliv na britské osvícenství a liberální myšlení. Osvícenství zahrnuje období století a jakožto intelektuální hnutí znamenal obrat ve vývoji evropského myšlení. Objevují se snahy zbavit se závislosti na teologii a od dogmat se myslitelé uchylují k rozumu a lidské přirozenosti. Duchovní principy tohoto období daly základ dnešnímu pojetí lidských práv a demokracie. Politické myšlení této doby je reakcí na vznikající kapitalismus. Stěžejní jsou první koncepce přirozených práv a teorie společenské smlouvy, které se v tomto období objevují. Thomas Hobbes byl anglický filosof, známý zejména jako zakladatel novověkého pojetí společenské smlouvy. Hobbes vychází z předpokladu, že v přirozeném stavu, kdy ještě neexistovala podřízenost státu, byl člověk člověku vlkem, sledoval jen své zájmy. Takové sobectví však může vést k válce všech proti všem, proto lidé uzavírají smlouvu, dohodu o vytvoření státu, který má zabezpečit mírové soužití svých občanů a zbavit je strachu o fyzické přežití. Občané se musejí vzdát části svých práv ve prospěch neomezeného vládce, který tak získá moc k tomu, aby mohl prosazovat pravidla pokojného soužití lidí. Stát má právo neomezeně zasahovat do svobod jedince; podle Hobbese má panovník dokonce právo rozhodovat o vyznání svých poddaných s cílem zabránit náboženským konfliktům. Stát má dále za úkol podporovat rozvoj průmyslu, starat se o chudé a dbát o rovnost všech před zákonem. Jako stoupenec silného státu a pevného řádu bývá Thomas Hobbes považován za duchovního otce konzervatismu. John Locke byl anglický filosof, mimo jiné autor díla Dvě pojednání o vládě. Ve svých politických názorech spojuje myšlenku přirozených práv a teorii společenské smlouvy. Na rozdíl od Hobbese předpokládá, že v přirozeném stavu jsou si všichni rovni, odmítá tedy možnost války všech proti všem. Lidé vytváří společenskou smlouvou stát, aby si zajistili svobodu, protože pouze tam, kde jsou zákony, může být garantována svoboda. Od Hobbese se Locke liší také názorem, že panovník nemá mít neomezenou moc, moc má být limitována zákony, stát má navíc občanům garantovat jejich přirozená práva. Tedy práva, která náleží každému člověku právě proto, že je člověk. Jedná se o právo na život, svobodu a majetek. Pokud stát svůj závazek neplní a porušuje zákony, stává se odpor občanů legitimní. Locke klade velký důraz na svobodu vyznání. Pro své myšlenky bývá John Locke považován za duchovního otce liberalismu. 16 Thomas Hobbes: John Locke:

11 Stát Stát Po prostudování této kapitoly budete znát: pojem stát, jeho charakteristika teorie vzniku státu jednotlivé typy a formy státu rozdíly v uspořádání starověkého, středověkého a moderního státu význam státu pro jeho občany Druhá kapitola pojednává o základních teoretických poznatcích o státu jakožto politické instituci. Dozvíte se, proč vznikla potřeba uspořádání společnosti do podoby státu, jaké by stát měl plnit funkce a jak se v průběhu dějin měnila jeho podoba a principy fungování. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi republikou a monarchií či federací a unií a také kdo je občan a kdo obyvatel státu. Teorie vzniku státu Státy neexistují od počátků dějin, ale vyvíjely se přirozeně tak, jak se vyvíjela společnost. Lidé žili v počátcích své existence v jiných společenských uskupeních v rodech, kmenech, klanech. Jednalo se o malá uskupení čítající desítky až stovky osob, jejichž základem byly příbuzenské vztahy. Společenské vztahy se zakládaly na nepsaných pravidlech, která se přenášela zvykovým právem. Postupně docházelo k rozrůstání těchto pospolitostí, což vedlo k tomu, že osobní a příbuzenské vztahy přestávaly být stmelujícím prvkem těchto útvarů. Začala se projevovat nutnost existence všeobecně závazných pravidel (zákonů), která by byla vynutitelná ze strany formální autority (panovníka). Jen tak může fungovat stále se rozrůstající společenství. Starověký stát V průběhu dějin se do značné míry měnila podoba fungování států. První státy jako Egypt či Mezopotámie vznikaly ve tisíciletí př. n. l. Normy chování jejich obyvatel byly odvozeny většinou ze zvykového práva. Zbytky starověké ogory v řecké Soluni Klasické starověké řecké polis (městské státy), např. Athény, bývají považovány za předchůdce moderního státu. Právě Athény jsou pokládány za kolébku filosofie, umění a demokracie. Veřejné prostranství (agora), byla místem, kde se shromažďovali občané polis, aby se účastnili politických diskusí, konaly se zde trhy a bohoslužby, byla zde vyhlašována rozhodnutí panovníka. Agora byla tedy místem, kde se mohli občané aktivně účastnit politiky. Občané s právem volit byli pouze muži starší třiceti let, ti také mohli rozhodovat o vině či nevině obžalovaných. Práva athénských žen byla velmi omezená, mnohdy nebyla jejich pozice lepší než pozice otrokyně. O sňatku rozhodovaly rodiny bez nevěsty, ženy neměly žádná politická práva a neměla ani přístup ke vzdělání. Ve starověkém Římě plnilo funkci agory fórum. Forum Romanum ZAJÍMAVOST Formum Romanum je jednám nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst starověkého Říma. Byl to vlastně pomyslný střed Říma, kde se scházelo jeho obyvatelstvo a kde probíhaly veřejné diskuse. Rovněž zde stála spousta chrámů. Na místě fóra se původně nacházel močál, který byl pomocí drenážní a kanalizační soustavy odvodněn. Největšího rozmachu doznalo římské fórum za doby panování Julia Caesara. Úpadek fóra byl spjat s koncem Západořímské říše a s nástupem křesťanství; nakonec mu přispěli i samotní obyvatelé, kteří pustnoucí sutiny původních chrámů rozebírali na stavební kámen. Mimochodem pojem fórum ve smyslu prostoru pro diskuse je zachován dodnes např. na internetových diskusních portálech. Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: definovat, co je stát, pojednat o jeho základních charakteristikách pojednat o teoriích vzniku státu posoudit jednotlivé typy a formy státního uspořádání pochopit rozdíly mezi historickými formami státu pochopit důležitost a význam státu pro občana, který v něm žije posoudit a pochopit rozdíl mezi občanem a obyvatelem státu Nejstarší město světa Starobabylonská říše Mari VÍTE, ŽE...? Osada Catal Hüyük se nachází na území dnešního Turecka. Jedná se o jedno z největších a nejrozsáhlejších archeologických nalezišť z období mezi lety 7500 až 5700 př. n. l. Podle řady odborníků dost možná nejstarší město světa... Eufrat Babylon Z DĚJIN 1792 př. n. l př. n. l. Tigris Kish Uruk Larsa Ur Eridu Již panovníci Starobabylónské říše se opírali o úřednický aparát. Vznikaly první normy, kterými se společnost řídila, byly k dispozici první právní prvky, jak si vymoci plnění povinností např. Chammurabiho zákoník, který byl založen především na oblasti zvykového práva. Nástupci krále Chammurabiho (též Chammurapi) však nebyli schopni právní systém dále rozvíjet, což vedlo k postupnému úpadku celé říše. Na obrázku vidíte rozmach říše za období Chammurabiho vlády; v levém rohu pak jeho podobiznu na dioritové bustě. 19

12 Stát Z DĚJIN Dějinný vývoj státnosti na našem území Předstupněm státního útvaru na našem území byla Sámova říše (existovala v letech ). Franský kupec Sámo spojil slovanské kmeny z důvodu obrany proti nájezdům Avarů. Tento kmenový svaz zanikl až po smrti Sáma. Skutečně prvním státním útvarem byla Velkomoravská říše, která byla v letech jedním z nejvýznamnějších států ve střední Evropě. Rozkládala se na území dnešního Česka, Slovenska a Maďarska. Mezi významné osady (hradiště) patří na Moravě Mikulčice nebo Staré Město u Uherského Hradiště. Za vlády Přemyslovců se utvářelo České království, které bylo významnou součástí Svaté říše římské. V letech pak byly české země podřízeny habsburské monarchii. V roce 1918 vzniká Československá republika jako jeden z nástupnických států Rakousko Uherska. Od 1. ledna 1993 se začíná psát historie samostatné České republiky. Německo Česko Rakousko Slovinsko Polsko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Přibližná rozloha Sámovy říše Definice, znaky a funkce moderního státu Stát jako takový charakterizují určité obecné znaky a stát také plní řadu funkcí. Vymezení pojmu stát Stát je organizovanou formou lidské společnosti. Stát je instituce. Znaky státu Mezi typické znaky státu patří následující: 1. Teritorium každý stát zaujímá určité území, které zahrnuje suchozemský prostor, vnitřní a pobřežní vody, prostor pod nimi a vzdušný prostor nad nimi. 2. Státní moc moc vládnout, vytvářet zákony a soudit. 3. Obyvatelstvo všechny osoby, které obývají dané území a spadají pod moc daného státu. 4. Státní suverenita suverénní (svrchované) státy jsou nezávislé na moci jiného státu. V mezinárodním prostředí vystupují samy za sebe, vstupují do vztahů s jinými státy uzavírají mezinárodní smlouvy, vstupují do mezinárodních organizací. Každý stát rozhoduje o svých záležitostech samostatně. Každý stát disponuje ve vztahu ke svému obyvatelstvu mocí. Jedná se o hierarchicky uspořádané státní orgány, které jako celek nazýváme mocenský aparát. Každý stát potřebuje ke svému fungování donucovací prostředky, prostřednictvím kterých svou moc vykonává. V demokratických státech však bývají upřednostňovány nenásilné prostředky vynucující dodržování zákonů. Totalitní společnosti využívají (kromě zákonů a propagandy) často i represivních prvků k zajištění své vládnoucí moci. Jak chutná moc Slovenský spisovatel Ladislav Mňačko v tomto románu popisuje vzpomínky a úvahy ústřední postavy, fotografa Franka. Ten se při pohřbu svého přítele zabývá vzpomínkami na společnou odbojovou činnost za II. světové války. Dotyčný však postupně ztrácí charakter a morální kredit při zastávání funkcí komunistického funkcionáře. Titul věrně nastiňuje mocenské praktiky, které vykonavatelé komunistické moci dennodenně využívali; zároveň však poodhaluje i jejich zbabělost a neustálý strach z toho, že by mohli o svoji moc přijít... Doporučujeme k přečtení. Z MÉDIÍ Zákony jsou závazné pro všechny, kteří se zdržují na území daného státu. Jak vznikly některé současné moderní státy? První moderní státy se začaly formovat v 16. a 17. století. Jak takový stát vznikne? Jako první příklad uveďme vznik Českoslo- venské republiky. Do roku 1918 jsme byli součástí Habsburské monarchie, neměli jsme tedy vlastní stát. Rozhodující podíl na vzniku samostatné Československé republiky měl bezesporu T. G. Masaryk, který již v roce 1914 (krátce po vypuknutí 1. světové války) odešel do exilu, aby zviditelnil náš národ a přesvědčil politiky velmocí o oprávněnosti samostatného československého státu. Masaryk působil ve Švýcarsku, Francii, Anglii, Rusku, USA. Ve svých projevech vystupoval proti Habsburkům a prosazoval ideu společného státu Čechů a Slováků. Masaryk si na svou stranu získal amerického prezi- denta W. Wilsona, který garantoval vznik samostatného Československa. Dne vznikl samostatný Čes- koslovenský stát, čímž došlo poprvé od dob Velké Moravy ke spojení Čechů a Slováků v samostatném státě. T. G. Masaryk byl zvolen ve své vlasti prezidentem. Moderní stát Izrael vznikl na základě plánu OSN na rozdělení Palestiny v roce 1948; do této doby Židé svůj vlastní stát neměli. Na konci 19. století se začal konstituovat sionis- mus, (nacionalismus židovského národa), jehonosnou myšlenkou bylo právě vytvoření sa- mostatného státu. Nově vzniklý stát Izrael byl ihned uznán Spojenými státy, následovaly další země, mezi nimi také ČSR. Arabské státy jej uznat odmítly a vyhlási- ly mu válku následovalo mnoho dalších ozbrojených konfl iktů, ve kterých Izrael svou existenci uhájil. V prvních letech existence židovského státu Izrael došlo k masivní imigraci těch Židů, kteří přežili holocaust, a také těch, kteří byli vyhnáni z arabských zemí. Palestina (ja- kožto arabský stát) usilovala o stát na stejném území, spor vedly tyto dvě země také o město Jeruzalém, které má velký náboženský význam jak pro Židy, tak pro muslimy a křesťany. V současné době jsou vztahy stále napjaté a je těžké předpovědět další vývoj. 21

13 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Lorem Ipsum VÍTE, ŽE...? Postřehy z některých autonomních území Grónsko: Je to největší ostrov světa. Geografi cky patří k Severní Americe, z historického, politického a ekonomického pohledu ovšem přináleží k Evropě. 85 % Grónska pokrývá oblast trvalého ledu (ledovec o tloušťce až m). V roce 1982 obyvatelé Grónska v referendu rozhodli, že Grónsko nebude přímou součástí EU, je tedy jen zámořským územím Evropy. Paradoxně ovšem jeho obyvatelé zůstávají díky svému dánskému občanství i nadále občany EU. Moře obklopující Grónsko je velmi bohaté na faunu, mimo jiné se zde vyskytuje několik druhů chráněných velryb. Některá současná území spadají pod správu jiného státu, většinou jsou ale do značné míry samostatná. Jedná se o tzv. autonomní území. Rozhodnutí v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky si zpravidla nárokuje země, pod jejíž správu dané území spadá. Mezi závislá území patří již zmíněné Grónsko (Dánsko), Hongkong (Čína), Falklandy (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) aj. Poměrně často se hovoří o omezení státní suverenity při vstupu do větších společenství států, např. do Evropské unie (platí to tedy například i pro Českou republiku). Do určité míry tomu tak opravdu je, protože např. právní normy EU jsou nadřazeny zákonům a normám jednotlivých členských států, mnohé kompetence státu se přesouvají na orgány EU a dochází k integraci ve stále více oblastech. Suverenity se tedy částečně musely vzdát všechny členské země, a to ve prospěch nadstátní suverenity Evropské unie. Suverenita lidu Co je suverenita státu, již víme, ale co vyjadřuje pojem suverenita lidu? Jedná se o demokratickou zásadu, podle níž je zdrojem veškeré státní moc lid. Právě občané rozhodují ve volbách o tom, kdo je bude zastupovat a řešit za ně záležitosti týkající se fungování státu a společnosti. Suverénem je tedy lid, nikoli panovník, jehož vůle se stává zákonem a jehož moc není nijak omezena. Princip suverenity lidu je zakotven i v Ústavě ČR. Grónsko Hongkong: Jde autonomní o oblast, která spadá pod správu Čínské lidové republiky. Od roku 1842 patřil Velké Británii. Ta jej měla (společně s přiléhajícími oblastmi) pronajatý od čínské vlády na celkovou dobu 99 let. Britský pronájem skončil v roce Název Hongkong znamená v překladu voňavý přístav. Hongkong je velmi významným obchodním a námořním centrem. Co se týče správy Hongkongu, jedná se o zvláštní administrativní zónou Čínské lidové republiky. Čína se zavázala, že po převzetí od Velké Británie (v roce 1997) zachová po dobu 50 let (až do roku 2047) beze změny ekonomický systém, tedy tržní systém a životní styl země). Úředním jazykem Hongkongu je kantonština a angličtina. Hlášení na veřejných místech je vysíláno v kantonštině, angličtině a čínštině. Hongkong Zakotvení suverenity lidu v Ústavě ČR Čl. 2: 1. Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 2. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. 3. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, padech mezích a způsoby, které stanoví zákon. 4. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Typy států a forma vlády Jistě víte, že každý stát je něčím specifický a funguje na jiných principech. Tím teď nemáme na mysli to, že každý stát zaujímá jinou rozlohu a má jiný počet obyvatel. Jde o to, že v čele některých států je prezident, u jiných států je to král či královna. Některé státy jsou jednotné, jiné jsou součástí federace. V některých státech žijí lidé svobodněji než v jiných. Všichni určitě vnímáme značné rozdíly mezi Českou republikou a Spojeným královstvím nebo mezi USA a Severní Koreou. Typy států Abychom byli schopni tyto rozdíly definovat, vymezíme jednotlivé typy států a formy vlády. V rámci klasifikace států se používá celá řada pojmů jako typ státu, forma státu, forma vlády, politický režim, členění státu apod. Můžeme tedy státy třídit např. podle následujících kritérií: 1. Kritérium HLAVA STÁTU: A) Republika (z lat. res publica věc veřejná) je stát, jehož představitel, většinou prezident, je volen na určité, časově omezené volební období. Prezident může být volen přímo občany, nebo nepřímo parlamentem. Např. ve Spojených státech amerických je prezident volen přímo, je zároveň hlavou vlády, kterou vytváří a která je mu odpovědná. Vláda je oddělena od parlamentu. Jedná se pak o tzv. prezidentskou republiku. 24 Grónsko: Hongkong: Falklandské ostrovy:

14 Ústava ČR / Dělba moci / Lidská práva Ústava ČR / dělba moci / lidská práva Po prostudování této kapitoly budete znát: pojem ústava a rozdíly mezi jednotlivými typy tohoto dokumentu vývoj ústavního systému českého státu (ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR) princip dělby moci ve státě a jeho smysl význam lidskoprávních dokumentů pro občany demokratických států příklady porušování lidských práv ve světě Tato kapitola vás seznámí s ústavou, základním zákonem státu. Seznámíte se s ústavním vývojem českého státu a podrobněji pak se současnou Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Dále se dozvíte, jak je v našem státě rozdělena moc a kým, na jakých principech a za jakých podmínek lze schválit zákon. Vývoj našeho ústavního systému Ústava (konstituce) je základní zákon státu, který stojí na vrcholu hierarchie právních norem. Určuje charakteristiku státu, státoprávní uspořádání, státní symboly, stanovuje základní pravidla politických vztahů, vymezuje základní mocenské instituce, jejich kompetence a vztahy mezi nimi. Jelikož je nedílnou součástí Ústavy ČR také Listina základních práv a svobod, můžeme tvrdit, že je ústavně zakotveno také postavení občanů ve státě, tedy jejich práva a povinnosti. Pojmy z oblasti ústavního práva Většina států má ústavu psanou, naopak nepsanou ústavu má Velká Británie. Britská nepsaná ústava se opírá o historický vývoj a ústavní zvyklosti. Dále se můžeme setkat s pojmem oktrojovaná (vnucená) ústava jde o typ ústavy, která nebyla přijata parlamentem, ale byla vydána pouze z rozhodnutí panovníka. Rigidní ústava se vyznačuje tím, že její změna není tak snadná jako změna běžného zákona. Většinou je k odsouhlasení její změny zapotřebí větší počet hlasů zákonodárců (např. Ústava ČR). Větším počtem hlasů se v českém ústavním řádu myslí tzv. kvalifikovaná většina, která představuje 3/5 hlasů poslanců a senátorů. Protikladem rigidní ústavy je ústava flexibilní, jejíž změny nejsou nijak ztíženy oproti přijímání běžných zákonů. Vznik ústav ve světě a jejich vliv na formování naší ústavnosti Vznik prvních ústav spadá do období konce 18. století, kdy postupně zanikají absolutní monarchie a začíná vznikat parlamentarismus. Právě v tomto období vznikají ústavy USA a Francie, které do značné míry ovlivnily vznik konstitucí jiných států. Pro české země byl významný revoluční rok 1848, kdy se objevují požadavky na zavedení ústavnosti. Počátek českého ústavního vývoje spadá do druhé poloviny 19. století, tedy do období habsburské monarchie. My se ovšem zaměříme na ústavy, které byly vydány až po , kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo. Československé ústavy Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: pojednat o významu a poslání ústavy vymezit vývoj ústavního systému našeho státu, pochopit základní rozdíly mezi jeho vývojovými etapami pochopit, proč se moc ve státě dělí mezi jeho jednotlivé mocenské struktury poznáte a budete schopni si uvědomit význam lidskoprávních dokumentů pro existenci člověka ve společnosti RIGIDNÍ x FLEXIBILNÍ POJEM Oba pojmy pocházejí z latiny: rigidus = tuhý, nepoddajný, neohebný; fl exibilis = nestálý, pružný, ohebný, přizpůsobivý. Počátky ústavnosti u nás Z DĚJIN V českých zemích se snahy o zavedení ústavnosti objevují v souvislosti s revo- lučním rokem V tehdejší době bylo naše území součástí Rakouského císařství (v rámci habsburské monarchie). Bylo to za období panování císaře Ferdinanda I. Dobro- tivého, kterého revoluční události donutily k významným ústupkům. Byla vydána Dubnová ústava, první v historii rakouské monarchie. Nesplnila však očekávání a Ferdinand I. byl ještě během roku 1848 vystřídán císařem Františ- kem Josefem I. (viz obr.). Právě František Josef I. v roce 1860 otevřel tzv. Říjnovým diplomem cestu k reformě Rakouska v konstituční monarchii. Dne 13. listopadu 1918 byla Národním výborem schválena Prozatímní ústava. Jednalo se o první ústavu Československé republiky, která platila necelé dva roky. Dne 29. února 1920 byla československým Národním shromážděním schválena ústavní listina Československé republiky, která rušila Prozatímní ústavu. Ústava byla výrazem demokratického zřízení Československé republiky a platila až do roku 1948, přičemž v období německé okupace byla tradice konstitucionalismu přerušena. POJEM ÚSTAVNOST Ústavnost (neboli konstitucionalismus) značí vládu lidu prostřednictvím demokratické ústavy. 31

15 Ústava ČR / Dělba moci / Lidská práva Rok 1989 byl významným mezníkem. Došlo k pádu komunistického režimu a k opětovnému nastolení demokracie. Tyto politické, společenské a hospodářské změny si žádaly také novelizaci ústavy. Byly schváleny změny ústavního zákona (bylo vypuštěno ustanovení o vedoucí úloze KSČ), dále došlo (od data ) ke změně názvu republiky na Česká a Slovenská Federativní Republika a bylo zrušeno plánované hospodářství. Česká a Slovenská Federativní Republika trvala do roku Československo a Česká republika ústavní souvislosti Konec I. světové války Doznívající světová hospodářská krize II. světová válka Vznik samostatného Československa Mnichovská dohoda Okupace nacistickým Německem Protektorát Čechy a Morava Československo tzv. první republika Prozatímní ústava z Únorová ústava z Česko-Slovenská republika tzv. druhá republika území pod správou Německa Slovenská republika Co byla pomlčková válka? Po listopadu 1989, kdy došlo ke změně režimu, bylo nutné změnit název Československa, jelikož jsme již nebyli socialistickou zemí. Dne 29. března 1990 byl odhlasován nárepublika. zev Československá federativní republika. S tímto názvem společného státu Čechů a Slováků se právě Slováci nedokázali ztotožnit, označení československý pro ně národů. neznamenalo výraz partnerství obou národů Skrátka ide tu o to, aby bola určitá ochota zo strany českých poslancov upraviť to slovo československý, ktoré pre Slovákov vždy zaváňa čechoslovakizmom a v ktorom sa cítia nie ako partneri, ale ako prídavok k národu českému... vyjádřil tehdy podstatu problému ve stručnosti slovenský poslanec Jozef Kučerák. samostatný slovenský stát Konec II. světové války Období socialistického Československa První poválečné roky Federativní stát Obnova demokracie v Československu Československo tzv. třetí republika TI Pád totalitního režimu Československá republika Česká a Slovenská Federativní Republika ( ) deklarována jako lidově demokratická republika Ústava 9. května z ( ) Federace, jejíž součástí byla: Česká republika a Slovenská republika Ústavní zákon změna názvu republiky 1989 a 1990 Československá socialistická republika ( ) Od roku 1969 federace, jejíž součástí byla: Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika Socialistická ústava z Rozdělení společného státu, zánik federace V dubnu 1990 tedy poslanci odhlasovali nový název Česká a Slovenská Federativní Republika.. Tento název byl v rozporu s prarepublika vidly pravopisu, podle kterých se Slovenská mělo psát s malým písmenem, v kontextu napjatých vztahů mezi Čechy a Slováky se však dalo předpokládat, že pravopis půjde stranou. I přesto ale řada rozporů (podstatnějších ) přetrvala a dne došlo než k rozpadu federace. Od 1. ledna roku 1993 na politické mapě působí dva nové samostatné státy. Na následujícím obrázku vidíte představitele obou jednajících stran vlevo Vladimír Mečiar za stranu slovenskou, vpravo Václav Klaus za stranu českou (snímek z roku 1992 ze společných jednání týkajících se rozdělení společného státu). od SR TASR t : TA to: ffoto rojj fo Z ro Zd Česká republika Ústava České republiky z Společný stát Čechů a Slováků existoval (s výjimkou období Protektorátu Čechy a Morava) více než 74 let. Česká a Slovenská Federativní Republika: Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky: POJEM M FEDERACE Jde o typ státního zřízení složený stát, tát který kt ý se skládá z více států (členů) federace. 33

16 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Prezidenti našeho státu Tomáš Garrigue Masaryk 1 prezident Československé republiky V úřadu prezidenta: Edvard Beneš 2 prezident ČSR V úřadu prezidenta: Emil Hácha 3 prezident ČSR a Protektorátu Čechy a Morava V úřadu prezidenta: Klement Gottwald 4 prezident Československé republiky V úřadu prezidenta: Antonín Zápotocký 5 prezident Československé republiky V úřadu prezidenta: Antonín Novotný 6 prezident Československé socialistické republiky V úřadu prezidenta: Ludvík Svoboda 7 prezident Československé socialistické republiky V úřadu prezidenta: Gustáv Husák 8 prezident Československé socialistické republiky V úřadu prezidenta: Z DĚJIN Václav Havel 9 prezident České a Slovenské Federativní Republiky V úřadu prezidenta: prezident České republiky V úřadu prezidenta: Václav Klaus 2 prezident České republiky V úřadu prezidenta: Miloš Zeman 3 prezident České republiky V úřadu prezidenta: od Sídlo Sdovlády ČR Prezident republiky je hlavou státu a je volen na společné schůzi obou komor Parlamentu na dobu pěti let, nanejvýš dvakrát za sebou. Volební období prezidenta republiky začíná v den složení slibu. Podle schváleného návrhu vlády ČR (nejprve jej v prosinci 2011 schválil Parlament ČR, v únoru 2012 i Senát ČR) budou prezidenti republiky voleni tzv. přímou volbou. Prezident ČR nemá rozsáhlé pravomoci, má spíš reprezentativní funkci především zastupuje stát navenek, dále podepisuje zákony, je vrchním velitelem ozbrojených sil, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, má právo udělit amnestii (což dělá většinou po nástupu do úřadu), jmenuje soudce, jmenuje a odvolává předsedu a členy vlády, přijímá jejich demisi, může rozpustit Poslaneckou sněmovnu aj. Prezident republiky může být před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu stíhán pouze za velezradu. Za přestupky a trestné činy prezidenta republiky trestně stíhat nelze. Hlava čtvrtá zaručuje nezávislost soudní moci, která je tvořena Ústavním soudem (se sídlem v Brně), Nejvyšším správním soudem (Brno), Nejvyšším soudem (Brno), vrchními soudy (Praha, Olomouc), krajskými a okresními soudy. Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni prezidentem republiky se souhlasem Senátu na dobu deseti let. Soudcem Ústavního soudu se může stát bezúhonný občan volitelný do Senátu, který má vysokoškolské právnické vzdělání a minimálně deset let vykonával právnické povolání. Bez souhlasu Senátu nelze soudce Ústavního soudu trestně stíhat. Hlava pátá stanovuje funkce Nejvyššího kontrolního úřadu, mezi které patří především kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Na návrh Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky jeho prezidenta a viceprezidenta. Hlava šestá stanovuje funkce České národní banky, mezi jejíž hlavní úkoly patří zajištění cenové stability, vydávání bankovek a mincí, stanovení pravidel provádění platebního styku, dohled na činnost ostatních bank. Nezávislost eá so a autorita České národní banky Centrální banky jsou institucemi, které jsou zcela nezávislé na vládě i parlamentu daného státu, nejinak tomu je i v ČR. Českou centrální bankou je Česká ná- rodní banka, která je řízena bankovní radou včele s guvernérem. Všechny čle- ny bankovní rady ČNB jmenuje přímo prezident republiky, a to na šestileté funkční období. Česká národní banka má v bankovní soustavě formální, ale především neformál- ní autoritu. I když řadu pokynů vydává pouze ve formě doporučení, jsou respektována. Na obrázku vidíte sídlo ČNB v Praze. Vláda ČR sídlí i zasedá v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně (viz připojený obrázek). Budova byla postavena koncem 19. století a původně sloužila jako škola a kolej pro ubytování nemajetných studentů české šlechty. Tehdejší studenti se ve Strakově akademii vyučovali i takové předměty, které se na veřejných školách neučily vůbec (či jen okrajově). Namátkově mezi ně patřilo například kreslení, hudba a zpěv, šerm či jízda na koni. V období I. světové války byla ve Strakově akademii zřízena (pod patronací Červeného kříže) nemocnice. Po vzniku samostatného Československa již byla budova využívána pro potřeby úřednické činnosti a po II. světové válce (od ) slouží její prostory až dodnes vládním účelům. Hlava sedmá vymezuje územní samosprávné celky, které mají právo spravovat určité záležitosti samostatně, bez zásahu státu, pokud nejednají v rozporu se zákonem. Nižšími územními samosprávnými celky jsou obce, vyššími pak kraje. Česká národní banka: Nejvyšší kontrolní úřad: Oficiální stránky prezidenta ČR:

17 Ústava ČR / Dělba moci / Lidská práva Hlava osmá obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení související s transformací České národní rady v Poslaneckou sněmovnu a jejími kompetencemi do doby zvolení Senátu. Symboly české státnosti Státní symboly jsou určitá znamení, která stát přijal jako oficiální vyjádření své totožnosti a svrchovanosti. Mají nejčastěji grafickou či hudební podobu a obvykle vycházejí z historických souvislostí, tradic či dřívějších národních symbolů. Mezi symboly, které souvisejí s tradicí české státnosti, můžeme zmínit především korunovační klenoty, z nichž nejstarší je Svatováclavská koruna, kterou nechal vyhotovit v roce 1346 Karel IV. Národním stromem je lípa. Samotné státní symboly jsou přesně vymezeny a zakotveny v ústavě státu. V následujícím přehledu můžete vidět všechny naše oficiální státní symboly. Státní symboly České republiky 1. Velký státní znak 2. Malý státní znak 3. Státní barvy (trikolóra) 4. Státní vlajka Historické symboly české státnosti Pokud byste si chtěli vybavit, jaký historický symbol charakterizuje český stát, možná byste si vzpomněli na korunovační klenoty. Zejména Svatovác- lavská koruna je velmi významným historickým národním symbolem českého státu a spolu s ostatními korunovačními klenoty (královské jablko a žezlo) patří k našemu národnímu pokladu. Koneckonců stylizovanou podobu královské koruny naleznete i na ofi ciálních státních sym- bolech na hlavě lva na státních znacích. Originály korunovačních klenotů jsou uloženy v katedrále sv. Víta. Vystavovány jsou obvykle jen u příležitosti volby prezidenta. Výstava korunovačních klenotů se vždy setkává s velkým zájmem veřejnosti (snímek z roku 2008). 5. Vlajka (standarta) prezidenta republiky 6. Státní pečeť 7. Státní hymna Původ státní hymny Kde domov můj je píseň z divadelní hry Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvač- ka. Autorem hry je Josef Kajetán Tyl a hudbu složil František Škroup. VÍTE, ŽE...? Pojmy vlajka a prapor Víte, že je rozdíl mezi pojmem vlajka a prapor? Prapor je napevno a natrvalo připevněn ke stožáru, kdežto vlajka se přichycuje ke stožáru pomocí lanka často se slavnostně vytahuje a po odeznění význačné události (např. státního svátku) se ze stožáru snímá. Dělba moci Jedním z nejvýznamnějších demokratických principů politického uspořádání je dělba moci do tří složek, která má zamezit zneužití státní moci. Jako první představil svou koncepci v 17. století anglický filosof John Locke, který navrhl rozdělit státní moc na složku zákonodárnou a výkonnou. Tuto teorii dále rozpracoval v 18. století osvícenský myslitel Charles Louis de Montesquieu, který přidal moc soudní. Tento systém oddělení jednotlivých složek moci se také označuje jako systém brzd a protivah. Splynutí všech tří složek moci v rukou jedné osoby nebo malé skupiny osob by totiž znamenalo konec demokracie a nastolení autokracie. Státní symboly České republiky: Dělba moci: Josef Kajetán Tyl František Škroup Původ státní vlajky Vznik naší vlajky historicky spadá do období vzniku samostatného Československa. Ke konci roku 1918 byla sestavena odborná komise, která nakonec vybrala návrh Jaroslava Kursy. Původně to tedy byla společná vlajka Čechů i Slováků. Od rozdělení federace v roce 1992 používá Slovenská republika svoji vlastní vlajku, Česká republika si ponechala původní československou podobu státní vlajky. Nutno říci, že řada Slováků se s československou vlajkou velmi sžila a považuje ji pocitově i nadále za vlastní. 37

18 Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Lidská práva v dějinách Z DĚJIN Pojem lidská práva lze vysledovat v listině Magna charta libertatum (neboli Velká listina práv a svobod). Tento právní dokument s podpisem anglické- ho krále Jana Bezzemka formálně omezovala některé panovníkovy pravomoci a vyžadovala po něm, aby i on sám se řídil zákony. Listina obsahovala ustanovení, podle kterého musel být panovník ztotožněn s tím, že i jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Magna charta sice v podstatě pravomoci panovníka nikterak neomezovala, sloužila však šlechtě jako pojistka proti zlovůli panovníka. Její větší význam ovšem spočívá v tom, že z historického pohledu je to první význačněj- ší dokument, ovlivňující formování práva jako takového. Na obrázcích vidíte část listiny Magna charta a krále Jana, který ji podepisuje. Význačný posun v problematice lidských práv přineslo 18. století a osvícenské hnutí. V této době například vznikly tak zásadní dokumenty, jako byla americká Deklarace nezávislosti (z roku 1776) či francouzská Deklarace práv člověka a občana (z roku 1789). Osvícenství se postupně stalo životním posto- jem. Zasáhlo vědu, eko- nomii i umění, promítalo se do fi losofi ckých názorů a politiky. Plošně zasáhlo celou západní Evropu; člověk jako jedinec se začal více zajímat o vědu a pokrok, začal se zapojovat do veřejného života a politiky. Ve svém důsledku Sko kots tský eko konom osvícenské ho obd bdobí Adam Smi mith to vedlo až k Velké fran- couzské revoluci. Přesto, že lidská práva byla zakotvena v těchto dokumentech, jejich uznávání a pro- sazování v běžném životě se nestalo ihned samozřejmostí. V USA, po ukončení války Severu proti Jihu, sice bylo zrušeno otroctví, avšak uznání rovnosti práv pro bělochů a čer- nošského obyvatelstva se potýkalo s mnoha problémy. Velmi známou osobností bojující za práva černošského obyvatelstva 40 ve dvacátém století byl Martin Luther King. Německý filosof of Im mm manuel Kan ant Lidská práva Lidská práva jsou důležité civilizační hodnoty, které vyplývají z faktu, že se člověk narodil jako svobodná bytost. Lidská práva představují souhrn základních potřeb člověka, bez nichž by lidé nemohli žít důstojným životem. V průběhu dějin usilovali lidé o dodržování lidských práv, ať už to byla nevolnická povstání v období středověku, nebo úsilí reformátorů za nápravu církve a svobodu vyznání z 15. a 16. století. Důležitým mezníkem byla Velká francouzská revoluce na konci 18. století, která znamenala krok od absolutismu k občanství dochází k uznání člověka jako občana. Významné lidskoprávní dokumenty a oficiální instituce Mezi důležité lidskoprávní dokumenty patří Deklarace práv člověka a občana, která byla vydána francouzským Ústavodárným shromážděním. Tento dokument deklaruje rovnost občanů, právo na svobodu, vlastnictví, odpor proti útlaku aj. a byl vzorem pro ustavení pozdějších dokumentů garantující lidská práva, která jsou platná v současných demokratických státech. Deklarace práv člověka a občana Vznik francouzské Deklarace práv člověka a občana v revolučním roce 1789 měl skutečně dalekosáhlý význam. Byla to i předzvěst první francouzské ústavy. Deklarace obsahovala 17 bodů práv člověka a občana. Posuď- te sami jejich význam: Vznik francouzské Deklarace práv člověka a občana v revolučním roce 1789 měl skutečně dalekosáhlý význam. Byla to i předzvěst první francouzské ústavy. Deklarace obsahovala 17 bodů práv člověka a občana. Posuď- te sami na několika z nich jejich význam a nadčasovost: 1. Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. 2. Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku. 4. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání týchž práv. Tyto meze mohou být ustanoveny pouze zákonem. ZAJÍMAVOST Deklarace práv a svobod člověka, Museum Carnavalet, Paříž, Francie 5. Zákon má právo zakazovat pouze činy škodlivé společnosti. Nikomu nemůže být bráněno v tom, co není zakázáno zákonem, a nikdo nemůže být nucen činit něco, co zákon nenařizuje. 7. Každý člověk může být obžalován, zatčen nebo uvězněn pouze v případech stanovených zákonem a pouze způsoby, které zákon předepisuje. Ti, kteří vyžadují, vyhotovují, vykonávají nebo dávají vykonávat svévolné příkazy, mají být potrestáni; ale každý občan předvolaný nebo vzatý do vazby na základě zákona musí okamžitě poslechnout, jinak se stává vinným pro odpor. 9. Každý člověk je pokládán za nevinného až do té doby, kdy je prokázána jeho vina; jestliže se pokládá za nezbytné zatknout jej, každá přísnost, která by nebyla nutná k zajištění jeho osoby, má být přísně potlačena. 11. Svobodné sdělování myšlenek a názorů je jedním z nejdrahocennějších práv člověka, každý občan může tedy svobodně mluvit, psát, tisknout, jest se mu však zodpovídat za zneužívání této svobody v případech zákonem stanovených. 14. Všichni občané mají právo určit sami nebo prostřednictvím svých zástupců potřebnost veřejných daní, svobodně k nim dát souhlas, kontrolovat jejich používání, určit jejich kvótu, základ, způsob jejich vybírání a dobu jejich trvání.... Deklarace práv člověka a občana:

19 Ústava ČR / Dělba moci / Lidská práva Ze států, ve kterých dochází velmi často k porušování lidských práv, jsou na tom nejhůře země s totalitními komunistickými režimy (zejména Severní Korea, tedy Korejská lidově demokratická republika), Čína a Kuba, ale také například Bělorusko. Obdobně pak i některé diktátorské režimy či vojenské junty [chunty], které panují či působily v některých afrických (Somálsko, Súdán, Libye, Zimbabwe) nebo asijských zemích (např. Myanmar, dřívější Barma). Tyto země lidská práva buďto ignorují, či vyloženě potlačují (věznění politických odpůrců, umisťování do koncentračních táborů, vysídlování obyvatel, popravy, ale třeba i jen odepření práv některým skupinám obyvatel, např. ženám popření rovnoprávnosti). Závazky státu, převzaté na základě četných mezinárodních dokumentů, mají pouze politickou a morální váhu, nikoliv právní. V mezinárodních vztazích se však uznává, že účastnické státy nesou za převzaté závazky odpovědnost. Jaká lidská práva a svobody a kde se porušují Čína je jednou z asijských zemí, které v posledních letech zaznamenávají obrovský ekonomický vzestup, často je ale kritizována za nedodržování lidských práv. Jedním z projevů je stále uplatňovaný trest smrti, jen v roce 2010 Čína popravila více než tisíc lidí, a to smrtící injekcí nebo zastřelením. Ignorace lidských práv souvisí také se skutečností, že Čína je komunistickým státem. Západní státy sice na jedná straně odsuzují Čínu za porušování práv, na druhé straně většina z nich s Čínou obchoduje. Velmi často jsou čínští představitelé kritizováni za přístup k Tibetu (ten je od 50. let 20 století okupován Čínou) za potlačování práv a svobod tamního obyvatelstva a za násilné vnucování ideologie. Duchovní představitel Tibeťanů, dalajláma Tändzin Gjamccho, žije od roku 1959 v indickém exilu. ZAJÍMAVOST Tibetský dalajláma Bělorusko je často označováno za policejní stát, v jehož čele stojí poslední diktátor Evropy, prezident Alexandr Lukašenko. Politická opozice zde není legální, proto jsou odpůrci režimu vězněni, zastrašováni nebo přímo vražděni. Neobvyklé nejsou únosy, zmizení a náhodná úmrtí osob, které ohrožují Lukašenkův režim. Jakékoli protesty bývají brutálně potlačeny policií. Za porušování lidských práv bývá Bělorusko sankcionováno ze strany liberálně demokratických států, a to zákazem cestovat do demokratických států, který platí pro politické představitele, nebo omezením hospodářských vztahů. Severní Korea je vnímána jako jeden z nejrepresivnějších totalitních režimů současného světa. Jako všechny totalitní režimy také korejský režim v čele s Kim Čong-unem (nástupcem Kim Čong-ila) se opírá o ozbrojené složky státu a o stalinskou ideologii. Celá země je ovládána strachem, propagandou a státní mocí názorně to dokumentovaly záběry nuceně hraného smutku Severokorejců při státním pohřbu Kim Čong-ila. Na území KLDR funguje mnoho pracovních a likvidačních táborů. Podle závažnosti trestních činů jsou lidé posílání do různých typů táborů. Jakákoli kritika státu či režimu představuje jistou smrt v likvidačním táboře. Důvodem může být neutřený obrázek vůdce, který musí viset v každé domácnosti, nebo špatné připnutí odznáčku. Vězni v táboře hladoví, jsou mučeni a nuceni těžce pracovat do vyčerpání. Pro Severní Koreu je typická uzavřenost vůči okolnímu světu, proto neexistují přesná čísla o počtu mučených a zavražděných lidí v táborech. Na obrázku vpravo vidíte 170 m vysokou věž Čučche, ofi ciální monument komunismu v Pchjongjangu, hlavním městě KLDR. Tuzemské nevládní instituce na ochranu lidských práv Nutno zmínit, že i před rokem 1989 u nás působila řada neformálních sdružení, která poukazovala na četná porušování lidských práv u nás. Tehdy byly pochopitelně pod pečlivým dohledem tehdejších mocenských orgánů. Tím dohledem je míněno neustálé sledování a následné represe vůči jejím jednotlivým členům. Asi nejznámějšími z tohoto období byly Charta 77 a Československý helsinský výbor. Charta 77 Charta 77 byla založena 1. ledna 1977 a nejznámějšími signatáři byli filosof prof. Jan Patočka, dramatik Václav Havel, spisovatel Pavel Kohout, prozaik a publicista Ludvík Vaculík. Ludvík Vaculík je i autorem manifestu Dva tisíce slov. S jeho úplným zněním se můžete seznámit na portálu Svědomí.cz na adrese Text vyšel dne 27. června 1968 v řadě tehdejších tiskovin, přičemž se tak stalo pouhý den poté, co byla příslušným zákonem na krátkou dobu zrušena cenzura slova. Veřejně se k němu přihlásilo (podepsalo jej) více než občanů, v řadě případů i význačných osobností společenského, uměleckého a kulturního života. Kvůli tomuto postoji byli po srpnu 1968 odsouzeni ke stálé per- zekuci ze strany StB a normalizačního aparátu státu. Zhroucený stát JAK JE TOMU VE SVĚTĚ? V reakci na události druhé světové války přijala OSN dne Všeobecnou deklaraci lidských práv. Jedná se o nezávazný právní dokument, který shrnuje lidská práva a ke kterému se většina zemí světa hlásí a respektuje jej. V těchto souvislostech se používá i pojem zhroucený stát. Je to stav, kdy daný stát přestává plnit svoji funkci (vláda nemá kontro- lu nad svým územím, země je v politickém, kulturním a hospodář- ském rozvratu). Tyto státy se většinou neobejdou bez zahraniční humanitární a ekonomické pomoci. Typickým příkladem může být již zmiňovaná Severní Korea (celým názvem Korejská lidově demokratická republika), která řadu let trpí katastrofálním stavem hospodářství, nedostatkem zdrojů a energií a hladomorem. V současnosti je to politicky i hospodářsky nejizolovanější stát světa. I přesto však Severní Korea věnuje obrovské částky do zbrojního průmyslu, vývoje balistických raket a jaderného výzkumu a ohrožuje své okolí militantními postoji a výpady. Pokrytecky také vydírá ostatní vyspělé státy požadavky na humanitární a potravinovou pomoc, kterými podmiňuje své ústupky ve zbrojení a zpřístupnění jaderných zařízení pro inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Na obrázku vpravo je severokorejská balistická raketa Taepodong-2, prozatím neúspěšně testovaná. Spekuluje se o tom, že by byla schopna zasáhnout západní pobřeží USA a Aljašku a že by mohla být nosičem jaderných hlavic. Noční satelitní snímek NASA dokladuje fatální nedostatek elektické energie, se kterou se tato totalitní země potýká. Čína Čína Jižní Korea Japonsko KLDR

20 Člověk jako občan demokratického státu Člověk jako občan demokratického státu Po prostudování této kapitoly budete znát: pojem občanská společnost podstatu politické strany charakteristiku jednotlivých volebních systémů jaké mají občané demokratického a totalitního státu možnosti se podílet na správě veřejných věcí význam vertikální a horizontální dělby moci a charakteristiku subjektů státní správy a samosprávy Tato kapitola přináší teoretické poznatky o občanské společnosti a možnosti jejich praktického využití v demokratickém státě. Seznámíte se s principy fungování veřejné správy a jejím dělením. Dozvíte se, k čemu nám slouží úřady a také to, proč byste měli chodit k volbám, koho a kam máte možnost volit a jak vy sami můžete ovlivnit politický a společenský vývoj v zemi, ve které žijete. Občanská společnost Už víte, že pojmem občan se rozumí příslušník státu, který má práva, svobody a také povinnosti. Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: vysvětlit podstatu občanské společnosti a roli občana v ní popsat podstatu politické strany, její obecnou charakteristiku pojednat o volebních systémech uvědomit si rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností co se týče možností, které mají jejich občané při ovlivňování společenského a politického dění popsat jednotlivé subjekty státní správy a samosprávy, vazby mezi nimi a rozdělení jejich kompetencí Občanská společnost je abstraktní pojem, který lze chápat jako společnost aktivních občanů tedy občanů, kteří nejen pasivně uplatňují svá práva a svobody, ale sami se aktivně podílí na utváření veřejného života, zajímají se o dění ať už ve své bezprostřední blízkosti, nebo ve státě, snaží se ovlivnit vývoj společnosti k lepšímu. Občanskou společnost lze chápat také jako systém iniciativ, spolků, různých hnutí, sdružení, neziskových organizací, nezávislých médií, jejichž činnost nevychází z nařízení státu, jsou tedy na státu nezávislá. Občanská společnost se může rozvinout pouze v demokratických státech. Může, ale také nemusí. Nikdo nemůže občanskou společnost vytvořit, demokratické zřízení dává občanům právo aktivně se podílet na veřejném životě, sama demokracie však neznamená nutnou existenci občanské společnosti. Co je tedy předpokladem pro to, aby se občané aktivně účastnili politického života a dění kolem sebe a aby se tak ve státě plně rozvinula občanská společnost? Sami občané musí věřit tomu, že mohou něco změnit. Občané musí mít přístup k informacím a právo informace šířit prostřednictvím nezávislých médií. Občané musí mít státem garantované právo se sdružovat, zakládat politické strany aj. Občané musí znát svá práva. Občané musí mít základní vědomosti o politice a demokracii, aby mohli kriticky přistupovat k dění kolem sebe. Občanská společnost v demokratickém a totalitním státě V předchozích odstavcích bylo uvedeno, čím občanská společnost ve své podstatě je a že se může rozvinout pouze v demokratické společnosti. V souvislosti s demokraticky založenou a smýšlející společností se také velmi často uvádí pojem pluralita. Pluralita znamená četnost, pestrost a mnohotvárnost. Pluralitní občanská společnost je skutečně pestrá četností a mnohotvárností názorů, zastoupením řady institucí a spolků, skupinových názorů apod. Skutečně se může každý z nás podílet na ovlivňování dění ve společnosti? Není to jen fráze, fikce? Co zmůže samotný jedinec proti soukolí celé společnosti? Jenže právě v tom to je. Demokratickou ob- čanskou společnost totiž spoluutváří každý jedinec, osobnost každého z nás. Máte-li odlišný vlastní názor na skuteč- nost, nebojte se jej přiměřenými prostředky prezentovat. Je to váš názor a okolí by jej mělo respektovat. Odnětí možnosti mít vlast- ní názor by bylo krokem k totalitě a potírání svobody smýšlení. Jestliže svým názorem poukážete na mož- nost zlepšení stavu a díky tomu dojde ke změně, pak jste aktivně ovlivnili chod spo- lečnosti. Tím, že se (třeba i v budoucnosti) zapojíte aktivněji do společenského dění, napomůžete rozvoji občanské společnosti. Svojí podstatou je jedno, jestli budete aktivním členem nějakého občanského hnutí či vedoucím modelářského kroužku či rádcem družiny skautů. Svojí pozitivní prací, postoji a předáváním vědomostí a zkušeností budete vždy ovlivňovat ostatní lidi a napomůžete formování jejich smýšlení. Nenechte se tedy otrávit např. stávající politickou situací ve společnosti, staromazáckým a pokryteckým chováním lidí kolem vás; buďte aktivní. K tomuto stavu určitě přispějí i každodenní drobné radosti, kterými se obdarujete vy či vaši blízcí. 45

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stát a jeho funkce. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Stát a jeho funkce. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Stát a jeho funkce Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.5 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis Téma / kapitola

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU Veřejná správa evropských zemí 1 2 Metodický list pro soustředění kombinovaného

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 18. 2. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_323 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více