ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel , fax ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE Č. SPISU OV 18/10 Výroková část: ROZHODNUTÍ Městský úřad Nová Role, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal Dětský domov Ostrov, IČ , Dukelských hrdinů 610, Ostrov, který zastupuje ing. Jiří Blažek, Projekční kancelář spoluvlastníků, Závodu míru 578, Karlovy Vary (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 38, parc. č. 598/2, 598/7, 605/1, 605/3, 648/2, 962/1, 1000 v katastrálním území Mezirolí, obec Nová Role. Stavba obsahuje: V objektu Mezirolí č.p. 4 a jeho okolí budou provedeny stavební úpravy za účelem vybudování samostatného pracoviště dětského domova o dvou bytových jednotkách. V 1. etapě bude provedena kompletní rekonstrukce pravé poloviny objektu v rozsahu pro bydlení šesti dětí. V I. NP bude vybudována obytná hala, kuchyňský kout, technická místnost, sanitární zařízení a skladová místnost. Ve II. NP budou vybudovány tři ložnice dětí a sanitární zařízení, ve III. NP bude vybudován pokoj pro vychovatele včetně sanitárního zařízení. Ve 2. etapě bude dokončena rekonstrukce III. NP vybudováním dalšího pokoje pro děti. V rámci rekonstrukce objektu bude u jeho štítu přistaveno schodiště, které umožní vstup do objektu a jeho II. NP. Součástí stavebních úprav bude provedení kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů a vybudování nové zpevněné plochy před přístavbou. Pro odkanalizování objektu a likvidaci splaškových vod bude vybudována domovní přečerpávací stanice, která bude umístěna na p.p.č. 598/2. Od této čerpací stanice bude vybudována nová kanalizační přípojka z potrubí PEHD 100 v celkové délce 139,50 m, která bude napojena do stávající revizní šachty veřejné sítě splaškové kanalizace umístěné na p.p.č. 962/1. Vytápění a ohřev vody bude zajištěn plynovým závěsným kondenzačním kotlem, zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze stávajícího veřejného vodovodu.

2 Spis.zn. 506/10/NR/Kf str. 2 III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Jiří Blažek, Projekční kancelář spoluvlastníků, Závodu míru 578, Karlovy Vary; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně výpisu z obchodního rejstříku a prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Dokončení stavby 4. Stavba bude dokončena do ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 7. Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 8. Stavebník a zhotovitel stavby zabezpečí provádění stavby tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem a prachem. Práce na stavbě, při kterých by hluk překračoval hranici 50 db, nesmí být prováděny v době od do 7.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 9. Vozidla, vyjíždějící ze staveniště, musí být řádně očištěna, aby neznečisťovala veřejná prostranství a komunikace. 10. Bezokenní prostory musí být účinně odvětrány samostatnými průduchy pro přívod a odvod vzduchu nebo vzduchotechnikou v souladu s požadavky 23 odst.2,3, a 5 vyhl.č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 11. Při provádění stavby budou učiněna potřebná technická opatření pro snížení výskytu radonu v prostorách stavby tak, aby užívání stavby bylo v souladu s požadavky zákona č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 12. V průběhu realizace stavby musí být plněny podmínky, uvedené v: Závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, ze dne , zn. 1364/OŽP/10 Z hlediska odpadového hospodářství : V souladu s ust. 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů požadujeme dodržení ust ,12 a 16 zákona a prováděcích právních předpisů: vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanový Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo ( 79 odst. 1 písm. e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.). Koordinovaném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze dne , č.j. HSKV-684-2/PCNP-2010: - Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. Vyjádření Policie České republiky DI, KŘ, Karlovy Vary ze dne , č.j. KRPK /ČJ Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne , č.j. 217/10/180 Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne , č.j. 146/10/161

3 Spis.zn. 506/10/NR/Kf str. 3 Vyjádření Vodáren a kanalizací a.s., K.Vary, ze dne , pod č.j. 1324/220/10/Še Vyjádření ČEZ Distribuce, Děčína.s. ze dne , č. st Stavebník je povinen po dokončení stavby podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném tiskopise. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží stavební deník, zápis o předání a převzetí stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby, geometrické zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o výrobcích použitých pro stavbu ve smyslu 47 stavebního zákona Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního řádu): Vzhledem ke skutečnosti, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ust. 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby (výrok č. 2) nabude vykonavatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby. Odůvodnění: Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad se v průběhu územního řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby přímý vliv. Účastníkem řízení o umístění stavby (dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona) je žadatel a. Dalšími účastníky řízení o umístění stavby (dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona) jsou: ; Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary; Růžena Michalová, Hřbitovní 368, Valašské Meziříčí; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Brno; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín 4. Stavební úřad se ve stavebním řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení s ohledem na charakter stavby, vzdálenost stavby od společných hranic pozemků přiznal právo těm, na které má provedení stavby přímý vliv. Účastníci stavebního řízení - další dotčené osoby ( 109 stavebního zákona) jsou: Dětský domov Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov; ; ; Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary; Růžena Michalová, Hřbitovní 368, Valašské Meziříčí; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Brno; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín 4. Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona a zjistil, že umístění stavby vyhovuje sledovaným ukazatelům. K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán konstatuje, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

4 Spis.zn. 506/10/NR/Kf str. 4 Stanoviska sdělili: Magistrát města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, ze dne , zn. 1364/OŽP/10 Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze dne , č.j. HSKV-684-2/PCNP-2010 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky nebyly vznedeny. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Otisk úředního razítka Jiřina Kaufmannová referent odboru životního prostředí a výstavby Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :.. Obsah elektronicky zveřejněn dne:. Sejmut dne:.

5 Spis.zn. 506/10/NR/Kf str. 5 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: a) pro územní řízení: účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona - do vlastních rukou adresáta: ing. Jiří Blažek Projekční kancelář spoluvlastníků, Závodu míru 578, Karlovy Vary účastníci řízení podle 85 odst.2) stavebního zákona: veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Města Nová Role po dobu 15 dní podle 87 odst. 1 stavebního zákona a 25 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary Růžena Michalová, Hřbitovní 368, Valašské Meziříčí RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Brno ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín 4 b) pro stavební řízení: účastníci řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - do vlastních rukou adresáta: ing. Jiří Blažek Projekční kancelář spoluvlastníků, Závodu míru 578, Karlovy Vary Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary Růžena Michalová, Hřbitovní 368, Valašské Meziříčí RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Brno ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín 4 dotčené správní úřady: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, Karlovy Vary Magistrát města Karlovy Vary Odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, Karlovy Vary co: 2x vlastní a/a